Skip to main content

Full text of "Sagan om Ingwar Widtfarne och hans Son Swen"

See other formats

i 

i 
t 

, 1 ■;r;; '■Ur w I 
[-1 I ■ 
I I I r I ■ 
$1 
■Dm 


^tån gamla SUdnti^an ofwerfatt, 

Dm 

^ 5(nUö»inö of famma ©aga. ©nmf 

Din 

Jr,mxnti öetorr ^o^ ofj Utgifna ©agoré^drlic tlKif a ftatfAfte^, ål Ms! 1^1>t »'••/^ i^KlHTli-* 

/f<?. I.;* J«f f . T«m. II. pag: 236. 
%X^^i ^Oé Direft. LARS SALVIUS, 176^. 
Qam Utgifa>anbe tc0e I4iige métte föl^ae, wilmasi 
\fåt i V\Ovt\)et berätta, at befamfåit>t i'iinna anfeö; fl:>^ 

@4t>ana ^ttlebningar jfrnnaa waI tilfdvrie ; men få foc- 
mot)ao t>oc0 billigt , at bem<x iamvoai i)afwct fin XXyu 
ta I od) i tt)igt §ai)recn^)e |l<5rre ^ an foiT utc*,ifjm. 

fcv (xxo, oco fcöan/ l)tx>at>Cit> l)voar od) en t fy^nnerhet 
befPrifwci': nåt be 4ro fdifattabe, ocf) t>uru t>e bov« 
n)i^tt)ae / til antingen ret)an bef anta ^amin^oxQ @tyi*« 

ellecdn obekanta '6rtnbelfei*6 Utletande, tnången, 
fbm l?dtlit tt>åm ©agoc for 2!>t<5mmar od> Uunjlcnac^ 
ne for litet eller intet bet^^Öanbe tninneamaif en, toct>c 

me^ mera ©fdl fatt bcga XTorbene ?^lber5>om6lemnitt' 
ttar <5ft»eu ba?>e ^refcra ocb ^omatee Antiquiteter , 
XttxxQ omå til at nogarc efteiftttna oc^ profvt>a jjit tnc=! 
ninö- öiftoria bltfwec l>äraf tilforlåtliga^ 

re / odb winncr formoNigen et tiorrc 5<5i^ti'oertbc , feban 
flera 5el blifwit mmdnjfraöc ocf> bet ofriga tilborlittcrt 
forrwarat>t. Hj^ttja barforc bcnna Of^lcbning t eUec 
|>uru Du åm\t tt>il falla bega Öl^rifter , oc5 w<f nta / 
om få be^aaaa, eftci* Ditt mera eller minbre g^nn* 
farna a:>mbome ofwer bctta , 1; wab författaren fram? 

t)cl6/ fåfom 5<5lgber af be ^ar bcwiöba oc5 flera meb 
mycken VTioba ocf> Bojlnab / ndr ocf) f)4rran famlabe 
Unberrattclfer, tdnft utgifwa^ om wåve ^agavs ocf) 
écbevö ©fiftf » ifrån be albjie Ciber. i ^imtitcib fifö fnovf fflrfjufna, fft>aH n%< Wt, ^foilfe 
ff&crmcrfl fäfom Scöamöter af et Äon^ligt igiöcnfFf Aatiqui- 
tets Coliegium bleftt50 ön tttfta beFante , iaenom ftn Df* 

glit 0^ ajlfi&a til cit ©njcnfTa J^Oorkn titl tilbirlfgt ?iug. 

ntjUiee^tP^ttÄ UtgafsJ^CföSa of ben dcröml/gf 8ö«w{m* 
rfi Satin (**), oc^ foIjcinöeStctt vOeiiaStl^ftaQm mtb jTera «äIDerDomö^ 
Semtiingar, of cn miöJfrågtoöStjcruölclm. £Wen m 1664 lemiioDe l> 
Icf 93crclius meO (3'<^tnC»ocb Äolfe <5>5«t>eircr förpa 9)rofn)ft of De 3«# 
lÄnbffo Oagpr , fora fcDtrmero W efter onnon , raeD @romff cfltr So* 
f Inf? Öfwerfdtlnfna , f)Är , eller utt Upfolo , utfommiU 

5Sr i5f r ötöof ct StycFc rtf ©lof 5;rv88w«ro!teS<»g<t,iti{« 
ollcnofl uvTÖ 3«WnöiTo : 1666 i^crr^Jbs o<*> 23of«6 ©äwä : 0^ 1672 ^er* 
watAv ^am, ffifom JRolfé oc^ ®ötrifé tllffirnc , meD emenf! Uttolfn/ng, 
3m?t)!crtil> fat UJifö^aJrotfen ©refttje g>e^rS5r<j^e9(ti67o u}>p(J iHJIfTngSs 

borg tri)cfQ 3ölönDaren Stugmanfi ©roenffo Ofwctfättttlng of VToxfta 
2vo»iu«0<J'©<»Born4; fafotn 3o5.^&orp.^ Är 16715, mcOmcro utgof 

utur fammc Äonungö roltlpftigare Sffmcrnes^ScfPrffiiing 9?0rfT(j , 6ff 
rotcfott oc^ utbrogen. (Somma i57ö, oc^ i68o befovt^rate Olof 
SKuÄect t>cn<SlDre, Corficn Wmsronö ©ago, förfl meö Sotinf?, o(§ 
feboti mftxSrocnfFSorftaring, j(^mte JKe^nb/flrné lArDo Sfotec, t«Jct>c»' 

fet, 1590 utfom föv|t uti etl AcademijT Difputation ttJlÖ Upfola ^Äro.? 

Qdtt ^ialmare ocb ^»''^•"crö ©aga, fom Mrcftcr bd&e j ©tocf^olm of6 

Sonöon mcöJHunor, fööono, fomOc önnu uti äI. Antiquitets Archivo 

j:ö jina ©finnblnö funna befce, blifroit omtrpcf 0. 1691 utflof Dle^n^jclm/pä 

« a)rottf (♦) 01, Rudbeck. Progr, d, uSept. 1662 de introd. Ol. Vcrelio, cuj, 
placuit S. R. M:ti , profeffionem Antiqu, Patr, demandare Sc quac- 
lluriK adjutigere : Ät. £D?:tö Inttr. för Coll. Ant. i Upf. ©tocfTJ. 

D. 2c. Nov. 1667 , fromför goccenif ©ttj. oc^ ©ötf). 3I. ^anlif , 

(2tocP^. i7a8. 

C**) 309 tattor mig ^ör efter Catal.Libr, AM CoIIeg. Anti^^i^jo, 

fom föttigw te föccsöeoöe Up-logor^ 
I II ö&refaf. 

(Cfgcr oct> Z\wm^& i 1Ö94 ©uDmunöOlotToti , Sturl^ger Ötörffa» 
mcerod) 1 69^ åfrocn ©uDmunö Oloffonnilugc (S^rvbör ^0 jirce ©agot/ 

c<i) ö>t:var<(Döt>6B4goir^c 1697, of 3flef 'Jorlcffon i4§ir tilfornf pö 
3?!on& , famt 4»ft>m ocfe <5,öj;nc6 ©<jg«/ of Son ©ul)munöfon , i Up? 
fflla, Sotin Dffofrfo^Q, Igenom fammc nomnFunnige SKoné Scrforg 
fcifftöo for t)ct StHmånna bcfonto. ?H[r 1097 utgofö of 3i5^' 9>«i"9ff<ölD 

mct) niflimg<?'B(»grttt. 1719 fom ©oncn3ol). grcDr. ^•cnnöffi^*^!' S<^* 
gobrottct om Bratoana^SIag för cti 25ag : 1730 i^iflfmtcro ocb (DI* 
vers fornt i72a2ffrnurjbl\<»pp4banee. 5är i737 biff St* 

3iil. 93iörner fdrDig mct) De Horbtfta Ä5mp«bfltcr , fom ^onom af 

Ex, Sxifé^DJdtift, AcaWemie-Cancelleren, Cancellie-ÖföDct, S?il)ÖOren 

Dd) Commendeuren of ÄlviW:té Orden ^err ©refme @u[lofS25onl)e blifmit 
til Uplö9(jQnl)t onbefalöe, nömligen: noric© Upfinncirc, Äimctt om 
B<»rl od) (5nm,2;oIf lUfltce.^ntbiof 5vArne6, Äotiung 2tIf8,Äo# 

Corflen BÄmntngns Öögor ; o(fe nu temnoé dnDtcligetr '^n%X)ax XH^a 
föxlM eder öf n SBiDtfornes B<»B<» : til ^milfen^ nog Wnge pötönfDo Ufgif* 
iDonöf utur enf!ilDa@ömor, ^)&9bemöll)c ^)frreé nfiDigo lipmuntron , järnte 
Jr)69lDfl.Äl.Gaiic641ie- CQlIegii©t)ÖtfinnonDr^ Ufolti)* gantffl mpcTft bi» 

Dragit 

Ät;rfo^ertett^r. Magifier ©orotifbng pabe0t)n&fa CTrbete mct) n<5gro 
@ft)(f en of (£bb<», fom 1770 ^årflåbö utfommit, rcåntar , ontjngcn 
af !)onom, eller ndgon onnon, bet följonöc: Cd mon, om få&tt cnoö fomon^ 
broé f^örctråDe ffit &ef Idnaf fllforcnt i Sanmarf of Denno S8of utgifno, b^fi 
lörcr ifunna töma. SWcn cmebon ©bbo egcntfligctt icf c r)ör(r til De fd f qU 
loDc 3s!önDf!a ©ogor; fd Icmnaö ^cn for Denne gdu^/ fdfom t»ore I)on 
WDe cnfimnD ocfe ogronffaD. 

1 

iOWo& &tn ndrmocan&e (B^tmåtUl^e om prma '^n^vax ong^r ; 
Ör Det icfe utan, ot Dera ju tilförne of cn ePlcr onnon ©fribent bliftt^it om* 
toID, fflllön DftfPcDt unDer en förpdlD ©ffpnoD » fem (Tgmero pd ffirjle 
!S{(ftiiwflrens 2SilD^ dtt ndgot cbunDtf oc^^if^et €fterfeenOi arunDot. \ dhrttal III 

Otacf roara förtjånD, ot De minDrc f^rödoftfga Omöömcn om öcnna 

VcchDe, förr än mqn fommer til fjålfma ©ögon, 

. torffAué, föm of outtröttlig gtit oc^ roiÖftröcED 5?unDiTop T Sflort)!* 
Ila ^iflDricn ftg (^{/efljet fd (lort, fom förtjanDt, Soforö ibtwkimat, 
gifmer om fåi(]«UpI)ofömQmien til^ngvrtr» Qafl<t oc^ tulic^Wrbctcn, 
myöfet olifa tflnfar roiD ^jqpDen (*)♦ <J>t)t>cr munC, fögcr §cin , 

lefOe Ärtttngcrt Cdrt. efter, cflcr på ert ?E;ib tncb (Crtc ©b^f^w ccb 
i\(»rl 3bbot (tuiD «Är laoo): xx>At odipveiii ocb t^ÖÄbeö f^m» 
(groDi) månswcttis e^let WiB (öfrofn f4 nxSI, fom »re ocD 
ÄolfFegg).. -^(trtSrben fammc (Dbber , fom itve ttSmnbce, (^miU 
fm tlllTrifroft 3on Soptfon, fom ^r affomnoöe, ftna ö^RöritTa 

werttc , albertfjunb bilmti åtffxQtge prtnce , fom anbra &thU 
Un fhfånQt fStce. iTiatt tifliggcr j^onom ocJ cit annan ©Ago 

om eri»)ib<» bcrcfj 3«flv<»f/ fo»» w<»w* 2^0rtu»ta ^rtimbe öo» i 

©töcr/c o* ©!of6 Stwe<t IvönuJtge @Y^^crfoft^ famc bmne 

3ngt)<ir8 Ben Öwert : af^wiiem ©<»h<» i<*3 «i» i^flfwcr «t StTc 
Cc tttur 2\ongf. BibUothec^uct til iL^Wö. 2>c 22»cbnfter, fom ^ott 
omtaUr aga vehX ingert Erowarbijj^ct ; mcrt f^ 5» It^tval b4r<if, 
Äf ^<5rfrtet4rcn9 B<tS0m5rirtcr rtrtforae, ttogtybhgt , 4t ^4» »rt# 
gm Cirtg af alt ibopa fi^lf biftat* 2>e XXJitnm, p<l Ijwiltaa 
S^grt bcrma fabclattiga Saga fig grunbar, 4nfora0 f4lurtba: 
S^x (Dbbcr ^afiver ett Ävrtol^cybc wit> ITTamrt CJflcif, ett 4rtrtart; 
fom ^etae (Q\um (tl^orgUefort / ocb ^ctt trtbjc C^orcr JaFlAb , 
bhnnt berättat* i£rt l^opman , (öm fagt at iym \)$xt featinc uti 
©wca 2\on««g0 ^of , ^afivjcr warjt 3fl«f* ©Ageman: ocfe f(5r 
<01um b^fwcr 5att0 ^abcr ^^nne omtaic. SZ^Iacf ©amsfort \^af* 
tvcr ttrtbcjwifl Cbotcr : o<fe feortom foarts 4l6re ^<5rfiJbcr. Cu 
ber4Em'figert ar ocF tiHagb , nämUgcrt Zt 1040 efter Cbriflt ^^bd# 
fc. (£n gammal Hatinff »ot, CaHab Gefta Saxonum Äbcropae 
)hmwh\, faiihn bcc utur fammaS^of aiif^rba QtÅHe, efter mit 
CvcFe^ mgcrt Cmg g^r til Satert. 3mcblettib m5 irtgen, for 

(Dbbere otibiga Cö^obtro^ct SHwCf, bowKi i8»t om bc mcm tro* C*) Ser. Reg, Dan. p>g. 4f. 

■ 

t ft&mmAni>c blifwit f^r& tjI t>et få aflåQfnn "^elAnty. l%xfwtt in' 

e Stiger oå) &cr«ö cftertjvcfliga Uttybrnps, fom bc fv^tjic 
lanbe 23ebyQ£y<»re fort mcb fig etl bcmrtt (Di ocfe i<fc i^aflcr tticJ) 
be ^Attödfcr, fom bcra» ilanbsmått morK» eticr aiiMOsfiäbs 

tclaHig^c, tcXiW åfvtaVOitmn, eder fabrtnr^ fom rtf Up^pfsmårt- 
mrme eget Wibg.^enbc b<r(i3 ^eb«ft«r^f^rm»mit. • . 

2)fffa fit ^ftrdnfec åberopat fig dtcr i>ä tt wmt ©tåtle C^) ^orf? 
f(5tré; mm tt)tf es bv^rjamtc fä ofofmörf^ pif förringo fin forro Utlöfeli' 
fe , i Det ^nn mtD merci (3fål f&Fcr flt »Ifci m oct) fammt ©fribtntg f(ör^ 
re ?rDroArDi9[)rt uti el/ ån uti et annat, flf Deg 5trbrtcn. <DIof 

«CtVSgw<tfon6 ö<?gar fÄger ^an (1. cO, fom Är 1689 trv«J'b 
pa ©fflU:>ort,. ^afwcr Ö>bbcr mufte, ffter fJcrc© Berattelfci , 
fom^an fjulf figer» fammöJifrtttÄt; 0(i>fcb<»rt efeet (Stffur^ftÖÉ* 
fone Ptlminirdfer tåttat; fS 4t ^?<x« firt ^fi^tifta CrowÄrbig* 
^ct på fatJflrit &itt tdtåaeliQcnbcfi^xU, Wen ^wab «ngår 
wannat ©(tgobrott /fomt^öttom om ^ngvar Vibf$tlauU 
laggcp; få agcr bce, ^f be efal , fom /ag 1 2)Än(ffl 2\oiiunB«^ 
tölet anfåxt, IhiQt minbrc ^itsorb: men ht id?e bejj mirtbre 
fåb<:»tt» at SLa(axen t>4r<5f låttcligeri t4rt fTrtrt<», bet (Dbbcr, ellft 
f^o bc^ Upl)ofam4rr må wara , rrtg<rt JCing b^rwib af Og flålf 
biftat, utm fmnate fot mycket låctroQm fåbmt alt man xit* 
Rilnrtb fä uptctnat, fom bet f$x bonom blifwit l>cr«ttabt. 

^ör öpnor roör gotfi Xorffdus Ufafum 2öagen til en noflare Un^' 
»erfpfnin^ om öe ^)önt)elfcr3 (Sanning, fora I ^ngvnra IcfTrif? 
mos oct) icfc öfmerfTriDa cn wip SKäjeliijQCt» ?:PJen feDan ftan ffg en göng 

nöget förflenligen om tjtta @ogan pftrat , toröt &an anfet for minöre 

IjAnllpt at mifo ifrÄn (It förra Lttlåfonk, m\t fä miöa f>an roiö Detta 
Jilft^He Icfe mera, dn tilforne , I)aft nå^ot fufffiånbigt ejcfmplor of tjårw 
ne, <»t r<itt« ft^^ tft'f« 33et Fon ocf fuaro troligt, at öennt lörDe SWan 
titi ftm Tiö icfc crfn^erfommit ftörrc ©ti)cf e of ^^mi ©aga , ån bet 
^^rogmcnt, fom innu fiinnee, meD I)ané 5)ant)f?rifmare6 (3.tt)I, tftet ct 
ilDre öflTrifroct, od) fom l^ra;; miDore ffol omtataé: Oä) åt \äkt>s 
^ icf{ 

C*) Hill. Nor v, in in Prolcg, C, * dhtm: v 

icfJ inmörc^fSvmöMlöf, ot l)m OmDömc btifnjif fl(^<)of riiMe om 

mera giftuit fitj^iö» utan SiffcfnOc-vfl fin förta tonF«> ^nne mcD mera 
tjftcrtnnfa at genomlåfa , fornt mcl> äntra icfc troliaore 5(wcntt)r, fom 
lifradl för goDa Sftfrrattflfer åro^rFönDd , ow^lOigf ot jåmfora. 

Om någon fdöon OTIglonfo , cllcr tnMott Sf?t)fifen^et , glfmit 5(ti* 
Iftning at cftcrfvana rn ^IlfomHg tMdr 3n|tt)or3 ©aga / gör Intet ftort 
tii ©aFcn. ( at ?i)CfQn- l<5tit piiiie f^itna3, o(f) uti tu ^cla @jccm^» 
V>laV,j(\mfc ni/^nftrii^a grigtncnt C*3.(lfiDna Wi Äöpenf)flmnjT£i Univerfite- 

te.tslöofförrdö. 

^ané Excellence;(S'rcjfit»c 35c>rtbc til^örtr tm ^tt>tt, of fcDer* 

mera förft I) »fwa Idtit Denna <Saga, i^iwm 5cn förträfflige ©römö^»'»"^' 
röcFning, i)it uti S^flnöet infamma: oå) t>ennc, åfmen Ml ÄanfTe ©c* 
^dm 8(rc{)jtt)Qrifng roArDc eftfftrööarc, ^r. Juftieise- SiöDet Sangebef 
vfiå (£ftcnt)vUlDfn Därföre tacfa, at^QQm^ Utgifroare tt i7fa af öo" 
nom Deg egen i8 ^r tilf&rnc tagna ^Jfffrlft befommit, feDon ofla i^uf» 
njuDfTrifterna , et litet ©tt)?r« affcnafi unDantogft, fom no0 nåmnöcg, 
öd&man Åfroen t)flrmiD nx)tt\-at, fdmtjcfet mignuiwtterligtår, göt förloraDf. • 

. ten Bwenff 6f«>erf(5ttmrtg afSSjörncr, fomifrtin DetSogon 
^ 3$lÄnDf?Q forO fdgö wti @m<rje> ånnu uti ©refl. 58onDif?fl Biblio- 
thequet ^Äfjlcbi) förmaroö, ^afnwr Dc§ nuwaranDc , fcFe mInDre för 
Söröom-, ån SArDoms 23eforDran namnFunnlge. ^gorc Icft långefeDcin bf^ 
^(igat mcD ncirronranöe ^iifroiiDtejct 3öWnD|Ta ot jämföra, x3cft 
mig D(Srom unDcrrötta-, at Don utiötffilligt DÄrifrfinafrolfcr, 3cfc Deg 
minDre ^r, Det f örmoDligt , at wått gornforffarc , Den mpcfet berfimligc 
Hiftoriögvaphus 3ae. QöilDe, otl)i3el(SnDfra ®pri5!tt nog ofrooDe ©jör^ 
mr, måft iippöfaram:i 6fn)erfåttning od) torffåii Detta gcifl otilröctUgo 
SöitöorD, grunbat ftna UfMtf Ifcr om Denna ©ogaÄ^anniiig: fi3m ocf DäfÄ 
före, rotD et nogarc UnDerföfanOe , tillifa DårmeD ro&l mötte rAttaö. 

manplåsavt f*ger roSrJKifé^Hiftoriographus C**), feDan ^fltt 
nögot nAmnt 0!n en Olof ©fotfonungé pretenderad SöroDer , utom 

^wimn m f^r fin tn<itiDom o* 2t3ot>cl«r Anfct> iYiärt wib'^ 

51 3 , Viamn 

Catal. Bibi. A<:ad, Hafn. M;fc, 
(,**} ad Piiff. p. 384. f(j, ■ 

Vtåmn ^Itt ftuKe fe4fw<t An})Mt, men Httil.ei tmmt få 

|>w«rfi^rc fean c^t fe^cxmaci mcb XOålb taQit bÅmc iftån Pi$ 

ne m Sorti fewilEen Ealla^?» témunb. 2>cnnÄ förtret ftrti 
<£nt r»0 ^«fw« låtit mhvta, utan på.^åtam'Jmåt:Kint:>C f 
i>5 bört t>cp 2)otccr Zuhttt, taQit tH &^t^, låtit ta^a Mc i Up* 

«(5!gc of iDagi», t>r<»0it in bcvae <Brot>6 , o'cfe Irtt:,t <£m»nt| mct) 
t>c!5 tlTc$>cr tommö til ftg. jDcmte un^c ^erré (Tal rct>ermtT4^Äf^ 

tTiånj tan l^an cn gÄiig (iålf tolfte iippaf^ci^c i ©fcogcrt pc^ 
rtebfobQ wci bkf Ut w&l f \ålf ifla f4r«l> ocfe 1i2g<tnbCf txI bc^ 
p iiif^fjrtn 3nge0arb, fotti efteråt af cn.^^nbdfe p^ i^c<^ 
fan tom til bet Äuimt, tog ^oriöni up, ocfo Ut bcmlig« liiPa 
IpoTtom: fotutaii at^on o<f r bå fjan blcf btUog, gforbc feonorn 
«^rfPott til Q^cporufJniMg, få öt ^oit tunbc braga i ^åm<tb. 
^jatt berättas efter några iSr l^afnxt Comniit til 3(tnfl4um i 
ÄV^5<*"^ ' "'^b prmfeffrtn blifwit gjtb» ocb efter mångcfi 

tjtwilb C|fltifl emot l?(i»tö X>r<>bcr, igenom b&nm& forb<5ii fe>08 
2;. <!>Iof, StcrbftotDttiit ftoa 2(rf,gob0 i Öwcrjc, febcrmcr<» m# 
ffåt 2(atctifl=ap ocb blifwit ^abcr til tn ©oh » fom betat 3«Ö' 
t)4r, 2)ent?c ffal på fit 9:be ^Ibcte ijr lyafwA bcgifwit fig til 
A (Dlofö <Sof, o4) irjcrtom en ogemcn Qticf Itgt;cc dllbclö for* 
fon<tt f«rt Jaber (fimuMb meb Äoiturtgen » wimmt rtflas ^ crtCon* 

naUgcn Pfitns 2(ttunb6, fdrbclea 3ijtme(|, ocfe mcb bortom giort 
tt ^clttåg emot ©cmgaflernc , bem lyan twungtt ttl b<:ras f^rra 
ét^tetfPylbis^ct, ^\tuppå f^gfö fean b'tfwit nUc attbre f5rebr<»# 
gctt öjib ^ofrtje£; men enicban ^an , efter , et ni^nafalöigt 2tn< 

I>åa«nbe, tdPc tutiitot få l^voimnge Cttcl, ff<tl bart, oaHt«bt 
^An reban war gift ocb b<lbe cn Qon wjib ttrtnm Swcjt/ i?afw<t 
mt>,3p öCcp bragtt utur tanbct, rcfrtnbce f^rfJ til IK. Ziati-' 
(Irtf^ fcbait ta i115oriff4 X\,arrct, ocb nljl^n ttl VX>arIöe«ö 
be; unbcr ^tt)iit'cfi Cib b(ttt fotfolgt ii)Cbni(T(» Btyggcifcn od) 
riifort. Cfetlf^enbomctt ^Pcftab^i fälom I?«>i .od? f(Jr \i\u Kcfor 

låt Ctlitrtmnec XJtbfajlc cUcr ben w^t Uin^faxnu Qåb4wt ölt %hnt<å VII 

pat>t Af b em bhQ^e, fårbeUe af ben tTforffe <gttiurib Ämpfone i 
fom (Tal haftva gfort 2\. Cl^^fiH^^v 12>iftånb emot tejj Äröbcr 
23un'n«v ^f l\önucK<jrb ocb IDrötiflflv of picftov * t>cm wam »II* 
fffl pntifr TOrtrafaOftbc 25orio o<fe ^öfinAus i^H^b». Gen. T, 112^, 
men rättare ©uccopolÉ ocb tTiaxtiflAV {Anh. Tlsfod, lf, s: Cell. 'pétr, 
j>: iS4. p].)r CKi) åv'''CS(nteUQcn en, fem mfln>icn<»r, .af Otbjer 
tTJuttt ffvcftvert tSat^rc emot ^cbnmgariKe \3C)n«trOr til at ^Sr* 
igtuoiti g^ra £^nfina jlaran fmatUQate f f^wilUt be båtutt ho 
fintl cttoUQa ^hnbelfct cå) Uubet mQ^amt utxvtfa. 

^hxmi dberopaö (lutligen Corf]^.U" HorfTa -^tflorra C"?).. SD?en' 
bÄr finncö lngm fdöan ®ir5nin9,<?tÖ>i>bcrmune&i£tatjftt8varö 
tta til S^nftcnDomené 95cfråiTijflnl)c ciiitingen i fråmonöc 2dnDer eder pä 
3éfanD ; l)matt\\ l)eln SanDtt titfcrnt roac St)rinnol)r (**) • utaiT fågtS 
onenajt om Smunö 9?ingfonS 95eDrift(r^ at Dc t»>cfas roaro famloDc tfttt 

1) c 3élSnt)at'eé 93cråttd|"fr , fora mxit uti ISmunDé SlocP^ når SSurijTao 
blef ' brÄpcn, nåmllgen 93)6rn, ©aröafttiU Wt\, cd) twå Xl)DrDer^ 

2) <-«tne (Satbetctil , fägcr funcr Xorjfiuö p* Dftlö^ dbcropciije ©töllf , dr 
tx-ti famnte , fom (D&ber tllunC omtalar uti fin faheU^tiixa ISyi» 
xhttclft om ^iigvar bf ti TPDibtfartte SÄftr om Ddrof bör flu^öö r oj 
öfnnc Audor meD ftr t)t)ljF eTnmÄcfning raelat fuflfofto fina förra Utr 
latelfet cm ODter £l3runr& gveöligbct;. fom Ijcw ifröir e^et ©iftonbe, icFé 
en, utan ffcre gdrigcr trlförne fecfriatv fan jag-icfj ftiina. SWanr funDe 
fiiornrcof angelögcf ©or^ofctifö DZdmironöc, fom.f^^s ttJörfligcn 
bittJijlnt. (Smunb S^jngfoné 2Sapna(?iften'^. odt) mara Bcrii famme> fom .t 
3n90oré ©ago omtQlo0^ faHft pd f)elt aivbrq Xanfpr. ■ 

SSjSrnerblifmcr M fanffc ten,, fom förff^ fafi öit D|Ti;!big , 
t)an t)a«i ftg åljfft Torffdi fanfar i ©anfiPa ^onungatofct dht Oöbcr SMunf 
abfröcat , gifroit einlcbning ot forringo Oböcré Sörtjånjler, Dö [)an (f) 
bc forttc tnnitfar \ 9(fimån^(t Det 99eröm tiffÄgger , at Pe icfe forjidt ftg. 
ttppö öe öltrf ■Jiöeré PoetifTa aSc^agligfteter, uton i bet ©tÄflc rOat Tig 
trtfcb onmlrga 25iPtcr ^ fom man mexmbt\& fimcx xlo(^xa^^tlpfU^io 

fabc 

(*) P. 3» L. 2. c. Ig. p. 97. 

(**) Sched, Av. Polyhift. etc. 

(t) tili>c S)fwerlJ. ©£)t^. gU Jö^iftf» P. ^17*' 1 i^njHfct, utom annat, 93cDHö 2)iinf!a ÄömpciWfot od) ^rtgvrtre^rt^ 
£0 ffola bemlfa. , i 

9Jlf (lita OmDömen od^ ^ötöomar , fan man förcjtAfla ftg , ot 
Dfnna ©aga icfe fon annat, ön Äga nog liten öfgtning ^oö Dem, fom uti- 
tc9a Si^nfeeté ^>not'fl / icfe trocfa , trcö-mfivc måi> bcromligc ^)6ft)a* 
ffTnorcö 3)ii)nXii0^«t at b^gga fin ^unöffop., Dbifligt morc bet ot fördn* 
fl» t)c§ie aJIÄné flöw S^'''^!^"^^''' ' iå mm ocf t>ct d onbra (SiDan in* 
tet förfttJorligt f flt f£>f ^^^^^ SBorDnab emot Dem , bttago 5{{lmÄn^e-< 
ten, trMa meD fin Jöomsrfitt, en nööig Uplpönlng. SKw unötac. intet , 
iblanD ffi möngb ^ÄnDclfer , fom ut» ct SJifeö .^ifloria förefomma , om 
icfc aHa meD cnlifa ©rannlagcn^et af Öeraö QScffrifnjorc funna igenom*' 
0(55, nftt t)war dcI) en ndfian, cå). l)ålf{ uti De ölDre ^iDer, forDrar jm; 
CÄrffilDä UnDerföfning. Ot^ ftwaD De§e berömligc ©?ön angör , fÄ ()of^, 
m Dc fidlfroe fÄnt fina mfinf?Uga ?Sr<Scf [(gl)etcr , ocl) Dörföre b4De ön* 
fPat oc!^ begÄtt , at anöre •Decee gc{ od) S6rfcclfcr vätta matte. 

Utof Det , fom i ©lutet pö ©agcin (*) fötcfommer, od) Xocfföl of* 
tttan anforDa ©tåtlen, lårer nu mera intet mara nöDigt åter ot .uprepfl, 
bet (Dbbcr HlunE År bcnna (SaQae tStfie Upboffltnan , oå) ot 
Un ^dmt icfe fiåtf upDiftat, uton efter onDreé SScråttclfcr för «är U97 
tatit til^apers föra; feDan SBeDerpartere föDant alt en[)åni8t mdfle tip.. 
XotOe fiiUDé mön anfomma pd Oe af ODDer SBTunf mSmtiDa SJitnen, om 
fieraö ^ftgD etler 5tunDf?a^k morit föDan , at Deras S^^ttjganDe om jng' 

Vflro 25ct)rif ter något 5BitöorD Äga mätte. 

' <DEt ^cter roM (**) at bcntid ;JrtbcI , fom wib (l>bber6^t'b 

iif 5r5»nm«nbcl bltfttJit til ^^Jelant» ttÅ»t aflagfita jLÄttbcr 

It» uppå ©talbérttce (^w^bcn od? bcras ijnnl ga ^^rtlanng, 

jlÄttbet mebbrögt. IcJefeållcr IiErtfl bcf?» ^ngv^re^änbirabcin 
uti tX)i^i?«t^f fom 3el5nb<jre, antttigcii i nor)c, cflcr på Änbw 
<l>rt€r biwijjflt , antingfrtbc bå l ajrttningrtriic f jSIfwc warit bel* 

nernea (*) Cap. 15. 

^^^^) Vid. Supr, p, lyr. dbnlQt IX mmie eget VlDIbsÄenW bcme Bcbrrftcr f^mumitx 2)?m få ro^f 
grunpcjtt, fom Det är , ot De Sélänöffn ©cigor , fom f)oftini oöa öcga ugi , Qi ^flgon om i^ngöarö görD , [om timat ndflcin fre fiunDraD 
cftcr^3fImiDö forfla «Scbi;99nin9 , fFufle för 3mi^é m4 flf öc föl 
fle, jöldnDflic funhat bUfraa til Dcraö nt)Q fSojli^ncn tmDbroaf odi 6 ^ 
mmtt föUinöfl aämförclfcn i Denne 9)unct; ^af} ån monUtaf at 
•Bngöflrs- ^iftuD^clfc»-. icfe blifnjit uti U^ot famtiDo ©folDqnj.^De til 'OD- 
ptrö liöctiförtsqrciDf / fncirocc borbc urfdfta, om olt uti Dc0a hhm mun* 
f%a oc^ .otuinDna 93crÄttclffc icfc ffuHc wnra fa rcDint, fom ftq bo D 
cdb' fom ©ofcrna n3ärfl(9cn fölgt u)>på ^roaranDro, ©cDcrmcra ör Mr'. 
utf .mpcfcrmiötagct, ot 3nflt)prö ©oga töiD' ODDcr IDJimfö tiD of ^vjrd* 
manDC förft blifmit uppä 3elQnö bcråttoD; olDcn|]unD I fjcMfma kaaan 
C*0 ^t)öl'öenfÖ9cö, ot ©arDofetll, fom ttorft eit irif6t.& V^iJ^nDorc oä 
^ ,t^ff 3"9»ors öifit?entt;r pfrf<)nligcn bimiftaf / ÄnDtciiJcn fommit tiU 
bafö tilftne Sr<^nDcrocl) (tt saöprncslonb, blifmit Dör bofcift o±tSl 
rit Den, fom förl] uppa 3ölanÖ Dcnno.^ciga bcratföt. sJt fVn orf m?b 
tånilig ©åfcrftft (Tutciö öf Dcros UpröfnonDe , fom SWnn efter mu ?m 
Smma f för )mar(mDro , at ©ovDflFttil fjälf funnot beröffa ^nne för 
naaon 9f De forjtc (Sagsm^in. ^i; om ©lumtc uti ODDer mnH Ui 
Hmf 5iö fog mit taga 5lr 1170, Dd marit til sälDcré, fom mycfef t L 
Ugt är, ocj utf .nr. UngDom ^ört f)ännc af ffn SflDcr /fanffcT tSt 
OJ Denne Dö maritfil gomal , fom ©pncn, när Dan blcf QDDcrs ©'a°^ 
man ; fd f)Qfm.T ?r)orgeir nng funnat ^öra (SarDafetil fjöif omtala iina 
055 Jn ^3errcö ÖScDriftcr. Slnnu fannoUFare .är Det , at Ä ia n4S' 
görfäDcr marit meD ®,mutn fomtiDo, cmfDon r)on öfmerlefmof Rn S^^^^ 
od) D^arfo.re utan ftonom. nömneö. . Om &ctta alt of m<Sr aoöe Srffd- 
U6 blifmit anmärrt; OaDe f)on fäfert icfc jäfmqt ODDerö 2Bitnm fom rf- 
ter iKine egen $ag boiDe mara ojäfiiMga. De ojTäqfna SänD c frdVi 

^rcilf a SZ-^mcmDe^ffola fört 3m^ot6 .©aga fil 3^ianb ffTnl fwäl ©mf a 
9?lfei)ctcfnaö, miö f)mltfetö Äonungaf)of m inf)ä,S^ånnc , 

■ - . fcDcjii 
C*) Cap^H» I ■ ffDan p53ölanö^f6rfunttaf» 9lf Sagan fatiriticin fudcr intet ttjcfa, ^wa^ 
Sanöömon Denne Äöpman roarit ; 5Ren om l)Qn ån marit cn ^urf , cUcr en 
fdDan g»on, fom for jTg enfam f unfee mvQ minDrc trottJi^iröig ; fd b6ra llf^ 
föål fööona ^)vinDtlfcc., fom mon utom*öc§ ract mara timoDe , fcdvförc icfc 
fättQö i ttDifmcl, at I)an dfmcn rdfatomDem blifroa unDcrrtUioö. 3ag 
menar , ot fd litet fom Det fan f^lla en Df^i)!^!^ , cit pferc om DcO OffiUD 
tt)itna; fd litet fan ocf Det förringa mta 58crdttelferö SövkDc , at De lifa 
Öana, cd) utan ©agömdnncrneö S^cnnptta eder ^örmdn , igenom ^rd^^ 
monDe fd vohl, fom ^emföDfngnr, ifrdn f^era i^)dn fommit til ODDcr 
.fDlnnU, eller ^oné ©agémdnö Oron. Sn Somare dligijcr bet at föri^ 
ffilDt förlora De ©ittjcn^Jom för ^onom funna. öbfrqpa5: ' a(^ forDraö 
Dd allenajl tu 25itn?né, Öfn3crcn6(lAmmanDe til ©nnningeti^ -UtfftonDe;. 
SJlen i nc^rtnargnDe 5an/( om mån ocf fdr 2df at blifma miö Denna 2iN 
nelfe), dr dnnu florre 2©i§()et,^ .feDan tre 2Bjtnen dro ^örDa, fom pd 3j?^ 
lanD ffdlfroe funnat af 3ngt?arö Splgcfla^are m^dmta ^anö @aga: Dem 
man ocf Derföre for ojdfmiga förflärat: oc^ dnnu et annat, f gäll De§'a 
ollenofl for et flunc aiifeö, bUfmit framI)afDt-, fom ( @menf?a ^ongL 
^ofmet ^ört aHmdnt omtalaö cn ©toenff 5>rins5 , fom ^ctat 3n0t)at , 
od) fom i fin XiD ^aft fumma ÖDcn, föm,.3"9öiiJ^ SöiDforla tilffrifroaé, 

SDTen , fdger man,, ^dr dr icfe mer, dn en énfam jöJ^nbcire namn^ 
Qifwn , fom meD ndgon omfldnDlig QScrdttelfe fan ^afwa bemifl, at t)an 
warit mcD ^xin^ 3n9wr fil Öll^rldnDerna': S)ct dr Ddiföre icEc omöjt^ 
ligt, at Denne fdmi)cfct bereéDe 3éldnnin9/ ofndgon @ira9l)ct, fom 
menlfgen fallaSSFrpt; uti fara gLMldl^nfn^jar mera , til ffn egen ^cDcrö 
InbiOaDc ^örfofring, tiOogt , dn t SBv^rfet % tilDragit , t)!Dilfet [)an ocf DiS 
meö [d mt)cfct' minDre gruftan för ©enfdgelfe funnat göra, ndr 
f5r(l marit öfwerfi;gaDe/'at ^an meb en »Smcnff g>rinö marit i cbctanta 
SdnDcr, fjroarefl onDre ©eDcr od) annat QSdfenDe, dn ()dr uti DiorDen, 
iDarat formoDa. ®ct funDe ^dnDt, mil man mlDaré fdga, at <Baxt>a* 
TtttiX af S^rjfarenl)et mdrft , Det mdnga ofanna Tillagningar unDcr ndgon 
©anning ofta tullfritt pagera r ' od^ at l^an Ddrföre en eller annan fdDan 
Xilfaté IblanD ftna, tidifa meD (In '|)drfonungé befanta ^)idlteprof in^ 
l)l.3nDat, 5)etta Umnas D&rl)dn; Dd) md Dcf otroliga i 3ngt>arö*@aga. 
fom funnat fmicfra Denne/tiltagfne 2)?on<5 ^regirial)ct , feDan ()an, förf! 
meD SmunD JKingfon , fd meD ^^rinö 3ngt)ar , odf) dnDteligcn mcD Dennes 

■^i . Da 5a Sf^dfnini) , fil fcc§ fööanc mi§tånfte SDIanÖatet af nnöro famtiDci i^rö* 
mföx mfD Ulf ra :?rptttdr&i3&f( funna befttjrfaS. ©amma §^Qrfom[)ct m4 
ocE brufnö rolD De ofrigc 3n9t>arö gölgcflagarfS Peifonalier,. j fall öc 
ccf ITulle fpnoö ndgot otroliga. 2)?fn nör nit föbant fom fan^dflaö föc 
ctfrocrt^cOönbe, blifroer äil&ofatt, roorc öetnog obiHigt , afDc^rförc beta* 
ga Oagan , uti Det t)ufn3iil)fafliga , tpDliga möjcliga , (^t ©töölt iblqnD 
raöro bättre l)f|lori(Ta SfterrÄttflfer. 

gor öfrigt bör mam tt3eta, at mycfct uti ^tfTifliga tudre görf^öers 
2??innen , fom nu för fan ft)ncié otroligt, uti fm ?ib od) fit ratta gör* 
ftänD roarit for ö? roettigare icfc aOenaft nog begripligt, utan ocf i ftora 
©i^rningorö QmADen , eller öeraé poctijTa^eröin, l)e!t nöDiOi^nDigt, för 
ot ännu mera upf)o;a Dem öfiuer en grof 9(llmogfö ^^örunDran.' jr)^r# 
ifrdn leöa oförnef ligen p'e fofelige-iDraBar ocb (Drmar , 'Rcfar cd) Croll, 
met» Deraö unöcrligo Sitljåfitjor , ini Uprinnelfe : oä) '^x nh\]Qn ^vmDgrip^^ 
ligt, cit I Sörjan intet annat, ån grt)ma , flarfa, jlorn, mägtiga o:l) 
jluga a)?^nni|Tor unöer jlifcgigurer blifroit betefnoDc; faflt^n en mera fd* 
funnig^iti fcDcrmcra , fonfTe »tan nägon (Sftertanfa, td) blott af Cn2öa* 
na, ftna (3n9or mcb en för o0 fiS litet bcf)a9ljg (Smfnf öfroerl)5lgt. ©ct 
funöe ttfål n3ara minöre SScfroJir , ot utur Denna (3aga i ^örrc^g utploc* 
ffl flfra f(5Danfl 931omf]cr oé ©ogopn)DnaDcif, fom, meD Icfc orimliga Ut* 
tpDningar bfleDfagoDe , måtte gifivn Ijennc cn båttre Credit ; fd framt icf e 
nägot ()tTiar omtånfD ,2v^[are De§utom irore i ©tönD ot finna fig uti Detta 
förUnDerligo. sSHjef^ ör Det intet fabelngtigt , ot en <Sn)cn|T Äonung f)aft 
flera 3>öttrar, ån I)ÄnDelfen3rs5 , \>å et eller annat ©tållc , l)o3 nögon Ut* 
l&nning, föDanc fom Den öfrige SlorDené Q5ebi)ggare i 9lnfeenbc til Srocrjc 
måtte roarn, fommit at ndmnaö: at en föDan j^cnungaDoiter ^aft fin 
5iDö ofta förefollanDe ÖDen : blifn»it gifD , cd) feDermera af en förnåm 
2)?an , fom förr friat til t)ånnc, ifr<5n De§ SpJeDfriare dterfagen: met) t)o# 
nom oflat en <3on , fom (Stråt konunganamn , öd) p3 f!ero@ått,rtg Därom 
bcmöDat. OTen ffulle ndgon öfiDofdtta Detta , fom åt lJufrouDfafligt, oc^ 
håller trilfa btt; ftg mtD De DAruti inmdngDa ©åfor, fd roil man Donom, 
aå) nårmaronDe ©ogaé förfle 3KotjWnDare, mcD De§ egna OrD ) fd froara : 
"ffif lemne Dig uiiriftigt [)raaD fom o^ tromikDigt, eller dtminflone fannof 
"lift, uti ttjöra 5älDerDomslemnlngar förefommltj föDant icfe ené unDan* 

95 1 00 (*) TorlF, Hift, Norv. in Proleg. G. t XII S5retal, 

"taget, fötti, t)e M^u t iöcté mörfa ©ctfcf totantf, jiniKé cntlngfn ip5 ct 
»'jjen. funhité reara ofant, tBer ciDtelö otrojigt.- gf?i'ir man om nögra 

''fötb : p4't)et ?dfnVen Icft indttfrfetaiS SfiilcDning at mibare i"jd'f, unperfo^: 
"fo en migti^nfD Sofé ©Qmmcin[)on9. ' 2\) bet ber Icfc fira?: ttciUaö, 
''efont, fotn nu mta intet pågar ftg mcö rodr XiBö @el5cr cd) 93riif ; 
' jraeBon en forbolö (Sanning ofta ftnnes n^ara utim6rfa2:)ifteröd){5flbler 
"ini:tt3Cpb , od) icfe fdOan nögot ofawt meb De ljufaflc Saaö^tSannicgac 
"forfnippaDt, fom iblanD utan iZ)?ööa, iblanb fnapt mcD pör|ta O* 
"itiflf, D(^rifr(5n ftSr, ot atfTilia. 

Sin Den "JID , fom. 3n^öar U^mt , r)afroer, tfter högans 3nwet)(5fl, 
ftiarit nf ?Tir: Od) emcDan f)on loai ofiiilt; mdfte ^an rea^ra foDO' 
5Sr loij-, cflcr loiö, unDer ^. OlofSfotfonimgöD^egemcnte, fom Tjon, 
pglrflamal, loaj- cdct loafS upmaftat, föcrdn ^ott nögot Därefter mcD 
J)cg ©ön 9>riné Sfnunt) farit til ©emgadcn, cd) »SurlanD, för ot dtcr 
til ,Si;bHfll),brinöa Mta 2ant)ö uprorijTc 3nbt;ggare. ©cDan f)on 
ifr^n mcD J^ieDer dterfommit, l)Qfmcr [)anö 2Biftanbc marit i ^åDfrne^*> 
InnDot til Ör 1036: Dä l)cn, ao ^r gamal , bcgifroit fty pä |m löiiga 
^l^etianDfla SKefo; til ()n)ilfen ^an ftg 3 i Ki;glanD tifjagoDe, od) 
ffDan unDcr ndgot mer ån 1 ^rö Xiö, ånDa til fin 5)ÖDéDog, fofte oX 
tuOiinba. ^Aruti är intet Dtroligt, om i(fe &ft/ at Olof ©fotfonung 
ji3iD öenncj. ftn ©t)flerfonå cmbro ^^Ifrcfa dnnu ffa( Icfmat oc^ meb 9ie;« 
cifrngcii ^aft ot bendOo, ffban [)aii mer An ro f^ir tilförnc ur tw^rc 
©ronnflics ^)illorier fijrfmunnit,; I)milfo ifrön ?Sr ica4 C*) 1)000 l)Dr;om 
for bob, od^ cn gob tib tilfornf (**) omfalO; f)iiru ^5)rinö PInunb b!if=« 
nJiti^onung , fornt fcreftöda ^onom, föfom cnfam rdbanbc, unber^. Olof 
ten ^^cliaeö OIi)Cfor od) flbfla Qöarelfc ^ör uti Scinbct. OJ^en om, Det.» 
tfl nÄöolf Sel, fdfom bet fi)ncé ; fd dr bet lifro&l f('i mi)cfft fncircire at 
lirfMfa, fom cn mcb 3nnt)aré 9?cfor nftjlan famtiba ©fribent litalebg 
felat utl\^, Oiöfs ®öbé Utfi5tjflnbf piJ g^r los^r. ©ct (5r ocf troligt, ö{ (*) Sturlef. T. I. p, f7.i. j^mf. m. SatifFc Etats m. Syt. Suhms 

^?nubb.@t. p, ^8. i Sörbcbr. til b. SaniTe og morffe JölH» 
(**) Sturl. I. c.p. 518, 616. 617, 6a8, 671 <Scc. 7^0 dce. 
(t) Ad Brem. H. L« a, c, [4, j4mf, W), ^t» SuhnjiJ, c, p. 94. fq. S5reföl XIII 

»^got, fom af fömmc SWan anini pä ct onnat (sctdHc ftnncö öntefnoör, ull 
titma ©ogfl jÄmrofil förcfoimncr , fojldn fåfom tet tt^orc utut en anncin 

2l!br55»tni3ctt uti reor (Saga (fuHe f4(uht)a of Öf nJff tt" 
be meb onDre ålDre (gfribcnter rod! funno ffirfftaraö; men rnnn mil 
liftuöl fcFc för^i^na S^farenö Upmörf [aml)f t , nt oafltat Det ör til ^f* 
tBerf^oö roiöDt, at ODöcr iStunt Idtit uptefna t)e§a 3nflöci'rä ©årningär, 
itieDmcra, fom t)fm dtfoljer , ^an liftudl icfe finneö Ijafm örf^ntt öcnnci 
Deraö aScfFrifnin.g för föt»an , ot ingfn 'Sing mcrn bdvttji!) toote of f)omm 
ot påminna. Olof 5ri)9graofoné od) 3näöarö iSagor åvö utiöet ena 
lifa, at ObtJcr Öem böggc låtit, efter f!erc ©agSmånS' i^opaiömfa&e 95f* 
r^ttdf^r, fammanfötfa, dc{) feöenr.cra -De låröppc SW^nS. Ompröftöantc 
unDetfofiaDt; fOicn Dc^iufi bcftär ©filna&cn, ot [)cin ofrofr Den förra, ef* 
ter jui Söfgåran, beFommit ©iffor J^onfonö 9lnmftrfningar , oc^ Dtm be# 
t)6ri3cn ni)ttiat, fa mt Därefter forf^ l)ö(ltt [tt uppå f;ånne onmånba Slrbe^ 
te, for fötlfomtioDt (*). ^wat) dtec 3"9fat6 ©aga Qnaåc; fa fitnec 
man tåA!, ot Denne rcbelicve Sy^an meD ^änne fjoft lifa Upfdt , ocf) fificfnt 
^nne til förnamnbe ©iffor ^onfong oc^ 3on Soptfoné ÖftöerfeenDe 
(*♦): men icfe, ot ndgon of Dem cfroerfet Ijdnne efter l)anö «Ä|lunDan, 
cllfr öan fjcMfDe^ufom tinDnrc ftg Deö UtorletanDe företagit; ^marföre 
f)on icfe onnprUmDa , ån et ånnu ofunfomnaDtODDcc2)?unfö Arbete år at 
onfe:.- til [)m{Ut Utftifroaren D^rföye kmnat l)mx od) en, fom bdttrc 
JunDenjqra unDcrråttaD , grinet at tiOagga, l^maD f)^il{l fom brifia mcittc. 

Om utnf m fi^Don Upmunfran ot öfa 3ngöarS (Saga , ndcion 
f<5fÄiö 3ö!^nDare f fcnore litxt togft )tg ClnleDning at Difta en X">op9^im 
cm 3"göfr, od) uti Dem afmåla fåbone XanfbilDer, fom web 3"90afö 
93cDriftcr fd goDt fom intet Sammanhang ^go , töil man \åto itjora ofagf. 
SDJen cn DpUf ■9?imfflmling unDer 5:itel af 1ng^\1^r6Kvmnr fimie^ , ^a^» 

iin defeil-, önnu uti Antiqv. Archivo, mcD @uD'nunD OloffonS. 

^auD af(?rcfmen. Titttci QmADc berömer miö Dmnr @ångå SSör jan nog tttiD* . 
Ii)ftigt fin Auaois DmforgQt..roa$'5runtimret .ftieD en ©falDFanft,, fom l)an 
fji^If litet rofar, Set worcDiSrförcförmoDligen minDre noDtgt, at^åröfmet 

95 3 lem* 

(*) OI. Tr. S. ed. Rehnh, p-. 267, 
e*) ingv, S. in f. XIV ö5reeal 

IcmnaeinDiMt^ffigoreaScffrifning, om man ocf ^ciDe öfnno 5df ånga o(]t)m* 
paD ; II) utom blotta Oiamnct, ingen X\x\^, ifrdn trcö^e til tolfte 
met ffler 2fii|nn , fom lifnqr it)4r 3"9ö«i'ö ©aga. (Samma ©emen* 
ffap, fom met) l)!^nne, öga jsamnJät l>ft3« 9tim meö §)ja!mtcrä.od) Olocr-å 
©oga; (mcbon t>e löta honung 3ngi)ar i iöUlanÖ, (i£töioj.Mcn , cflerlar* 
tacift, bcfomma en ©on tt)il>0iflmn Olöcr, fom miDa ffal ^(5rja i Suro# 
pa od) Wffa, :flagit cn Äabuö, od) uppä (Siciliens ©tcanD, för ct til* 
ömabt @}6(Tag , gifmit (Ig fjiUf fätuiiDa tilfdnna (*) : 

. nigv^tr ^ongur d BidUndr , cg Tium fiyr* ; i), j-. 3n9»o«fiDnfl i ?5[3(a»rb Sr.. 
Hitr mafja tmnns sotsHnt dyra , 5Bntbe <Bmtn ftt mon 6nt, 

tfj» /r.-i Nafnr jkjM, gom (it ?'(tt C* ^mu itvimH. 

er kajh-r .K^'>pftn fä , fem k,.4hi ftUie } . . ÖaH , font Äabiiä frtK&e ne&, 

flade Strid med Oma-räde, . ÄntHp«n wjT 6S ©tpÄrbct IcD, 

horn>M htrtit HofndeA fliMc. _ &Q1) {)Hft,l>uMc5 Cj SlJmoJ. 

9(f Ötnna nyare 3éiant)f?a @FaI^fDIFt ör oltfd ingen Uplpfninö 
uti nörrooranCe ©aga at f6rnj(^nta; oc^ icfe ör Det troligt, at ndgoii 
(innan, efter ODDer WlmU 25öD, gjort nfigot miD Detta ()ans eftedemnaDe 
9(rbctc. S^oc? lArer Det fcDcrmera för|l mara inDeit uti (Eapitcl l)milfet 
jogDåraf niil , ot famma grogment, fom ?*(r i7fa utur 5^1. 
Äöpen^amnff a Univerfitets-Bibliotheqvetinig lemnaDcé, inga ?(fDclningar 

Uti Sopitcl finnas , o(i) ot Det lifmöl icfe mera , ön po De anmårfDQ(gtäU 
len, frön Detto längre o&) funFomliga(£jcemp(ar aftvifcr. 

3ag anfcr D^rföre 3ngbarö(aoga för ofor^nDraD , dc§ fdöan, foiit 
Öon för(l blifmit i '3>inne fattaDj ^iwarförc ocf, feDan DctförnamnDa ^)r. 
Sangebefå (Sjcemplar fommit i mina .g)ÄnDer, jag Detfamma fil (Sol. ^r. 
»ompropcn t (Strengnåé 2)octor ^Sarl ^x. Sjwnqbergö ytterligare ©enom* 
fcenDeöfroerlcmnat, på Dct/^maD gamla @pröffté Dten^et angör, (f)iPiIfetl)Qn 
icfe minDre, ån ftt SDToDerömöl, fil JKeglor od) OrDtyDningar mcD mncTen 
Slit föfteat uplyfa) ÖAfaren af De förta 9inmörfnin/g<ir , fom unDer^lö* 
lönDfla testen fcrefomma, Dem jag fil cn flor 5Del ()afn3er hmiUmhxh 
fam[)etattiljliiftt3a, mö funna jnl)ömtfl; ^raaruti Deölörc S(f{?rifttjare pö 
ft eOer annat ©tiine felaf. 

3cf e Deg minöre for&e nögon önnu icfe tDilio fFilfa ©anningen ifrön 
öetDfroliga,fomibenna(3aga förefommer. ^)ör lörer Dö intet blifma böttre C*) 4ttun(k Yngvavs Ryipa. I l)eln SZorbiiTa i^ifloricn ftglloöfr, Aro fdDona 2)iftcr forufan, fem l)åv få 
mi)cfet (IrdngfblifwitönfcDba , at man för Dcraö fTutl l)da ©ögon, föfom 

3 ?^nfccnt)e til^ifen, fom beiTvifnjfé, \ml jag nu i frÄmjlaOTumct 
n^mna, Den få fa(Iat)c, J?urrömn Horcgijr, (fler Sagan om Slcrjeö 
Llpfinning of Slot Xi)Dré ©on, iriMiIfi'iUc at {)on mc&fin OSroDcr ©of, 
Idngt för ODenö 5{nfomft lilÖiorlKn, roariitfarcn at ui>föFa fin ©t)j]cr, 

OmDcha Document 6r Dftmörfiigt, atXortf^Uii?Det, nrtt» fin förfta UnDcr^p 
föfning Mrom . icfc meö bliöarf Omöömc gynnat, ån Dct(SU)cfeaf^^n9* 
uarö @aga , fom f)an förj] öfrocrfommit ; f)n3ilfct feöan t)dnt at förfco* 
ma Denna @aga ()cl o:t)()dllcn* 9)7cn ()an örfånDe fnart l)åiuti fit §el 
(*)^ fcönn f)nn btifmit bJiftrc iinDerråttaÖ, od) lat)c Denne förr af l)Oi? 
nom ||'Mf förfaflofce ©fen , til en pppcrlig ©runbmcil uti fin S^iorffa 
llona; l)n)ilf et oc? [)eU itigt f}i^nl)t me& nårmaranöe ©aga , omni^gon, 
famma Uti t)ané ötogiffig Deg Sövfmor ocfe 3^^införelfe ftieD onDra 
ejdfttJiga (Sftcrrdttcifcr» 

^Rå\i Denna UnDerrdftelfe om 9?orjeé©pln)9gnfng borDe tu5l3?iigl{ti-f 
öit^SAgmtfimma i^tanfa, cmeDanl)on rolt O^cnö XiD börjar, od^igniom 
oafbrutnc ©lågtleDer (il ^)aro(D ^örfagcr i yTorje fortfdttcö ; menfö*^ 
fi3m f)0\^ mera åt fammanfatt för at roifa Denne .ftonimgö SörfdDer oc& 
Upr/nncifc från ffålfrnt ÖDon, eflcr Deg ©oii S)ngmi\ fom mcD {ine Vif^ 
fomningar i ©mcvje regerat, åu^ot om(l;^n&l[gcn utföra DcraS 95^örifter ; 
fä r)afma' icf e fd m(5ng(^ fabler Dilruti funnat n)maö, fom åljeft ofelbart 
blifmit inblanDaDc , om l)n}vir oct) en ^onungö éqmcrne roiDtt)ftigare bort 
ufföraé , od) ©furlefon fanffe mtjicfet , fom l)on bådit för otroligt oc^ 
minDre nöbigt, fJe mcDSlit udemnat, 35."ir ftnnoö tifn^Alånnu åfffilliga 
efter ^Soffhifmfnö ^t)De(fe ofro(i^;ia Xm, fom men, af SBörDnaD.för Det 
öfriga, meö ©til]at/ganDc förbigdr. 

^cmatax &a^a. (SStxiH eå) Kolfa, ÖTorficti Wiiin^p 
fOHö f 0nu4r^(Dbbo, oc^ Qtfmlogr ÖMrffameö 'Öagor l)öra til en 
2iD^, od) mitna igenom ftnö emellan fammanfnutne od) öfmcren^ftt^mman;? 
De^ttleDcr, om ^marantras ^romArDig^ct, ©tarfottcrigtortDärfö ©on, 

fom XVI mnm. 

L 

fom i U§it öe förfta omtalas, oå) QBifing, f^mtå SeftufrtirDcti trc^ie 

M& ©on lorden, f<5 rodl fom SIngontt)?, ^ermoras ^aDcr, ^(oitfea 
mcö Ormar^ODö oå) ©turlögr ©torffamc it)ar famfiocj, ttioro bpc uti 
femte 2cD 9?aumé Stffomninsar. Xorncn 2Kifingfonö ©ön- 15ritf)iof 

(*), oct> uti l)iuilfens ^arfarö' ©torfottcr, g gninal, til ^riöörof 
blifttiit tagen af 9?DffQrö/@rane , fem r)on.om fcbermcra upfoöt (**)^ tji 
t)c§ [)an meD Ä. ööifar (ben S^^er^ 3arlö gaöer, fom fTicfa&c Sfånf* 
I3iefc;il ©ötriE) fom ot t)ämnaö Det af ^frtf)iof pö Denn^ fin goflero 

broDcré , Ä. 2öifars , S«öcr ^aralb bcgdngna ^Dråp. cSfter en jTlf uf^^ 
Ifl Dejäa @agoté förening uti tit dc^ qjetfoner, fan raat ingen bdrutin* 
nan betaga öem fjn 5ron)drt)i9r)et ; men fcf c l)e§ min&re förejlåilci öc mänga 
otroliga ©afer. Om tot^tn S55ifingfon6 ©aga fdgcr Xorffåus , 
atijcn ^it met) Sabftr fa fpäetaO, at matr fiudrdgen fan (Tilja bet fanna 
ifrön bet ofanno. Om Orwac ObbS: ©ago , fdger f)on ct) / «t l)on in^ 
m^öder mt;cffn Oonning, men-ocffå im;cfcn Sift, famt fö förblanbaf 
gjcrfoner, ot be , fom met ån joo ^{r lefroat efter f)njaranbre> til cn 
ocl) famme lib od) Sefnab il)opap[i;ttaö. ^)eibrifé ®åtot , fom ODen , 
unber ©cpeblinbé ©fapnab , (Tat uplöj], öro tdrÄcfliga 5Jrof , om intet 
onnat Ufa fabelagtigiböruti funneé, pö .^ftwarar ©agaé inmöngba ^Qt 
bler. ©turlögt CZtftvffomeé Ooga omtalnr 58iarmalanbö 5(fgubal)uö fd* 
lunöa, Qt mnn fmavliijo ööruti fon lemna l)önne 93ifa0 Ctt)» od) felar 
Öfputom mårfligen uti ^ibråfnlngen (ftf). Jåmte griDtl)iofö 
U ^ 93eDrifter, förm^^lfr banö ©aga (*), ^uru fian (Tigit 9?t;g3cn of 
tro.^mne ^)Qféfruor, fom, fommit faranbc pS en ^n^alf^iT , oÄ emot [)o^ 
nom famt tjané gölge uproÄcft cn gcufioclia ©form, 

(5f^ 

_ _ . . _ ^ 

(*) Torff.Hift. NorvJM, p,ij4, 156. 

C**) Götr. S. c. 3,-4. 

(***) Ser. Reg. Dan. p, 12 , 13, . 

(t) Hift. Norv. P. U p. 174, 

(tt) Ser. Reg. Dan, p. 118 , 495. 

(ttt) Hift. Norv. P. U p. wi, 

(*) ai. ed. Svec» , g^retoK xvtr 

förf! upfi-fer bciiiic i^jiiUeä UrfprungJgenom Jöplföon. ©nm(e, ^railfcii 
f%cö tjcifma tuarit :SfJqum.S^or|onö Son^» men roar ^»né ©onfon of 
SRlng., fom tt.idtiKinijafifcö ©tjftarc I Otor/e (*> ScDon beröttcJC; 

Dgroalöfon, fann ^uru bmne 3i>ffcö @onfcné ^on roorit Ä\ Ciltj. 
kroats gaDcc ^)i(3cWf bett .injrnffc ,)T.al bUfmIt fpÄbÖ om fttia tilfommanbe 
£)Den,.,för(] af cn ^(ippa, fom |tg iitut ^ofroct i SOIdnnifTom^xt up* 
flucfit, oct) fiS af en Icfttjanöe .^aföman, ftnjilfcn^on Idnge r)flft ^)cma 
^os ftg. Utommönöf anDre v^fimpar, tt)i(]Q&cö öfmtn Siot t)tn fn^ortf utf 

wörlDen i^iigfon^mit meD en @aga, fom uti förunDcrliga i^cin&clffr inttt 
. giftwcc De föMnömöa efter, ^on Ufmt Döruti tCigii ocb Sdmimba 
©Aga, nt föfom b^^^ggcö ^))Mt(ir pö cn tiD, fort för, clUr cfttr SÖrö* 
luoao (Slag, lefroot (**); fd lata be Dem piJ ct lifoSått (t) föfa De 
DöDcför Qt fåmpa meD: fdfom fTuflc Dc IcfmanDe icfc nog funna fyfel* 
ptta Dfroij 1appcr[)ft, Slfmunöé 5o|lcrbroDer njor 3n»ge (Btytyctt 
^oficc (tt) , l)i»ilffn icfc oncnajl mcD ©ttjtf a ocfe 2HoD (fal gjort fta 
qniitt en IroIIpacfa, fom riöit på f)onom; utan ocE tgcnom en förunDer* 
li993el)iAtten^ct, at utan 9{örclfc fe en gruflig 5)öD för ft"« ^flon, ^afJ 
2i)cfa Qt förroanDIa ftn So(]crmoDer, ifrän ct bifTlIgt Iroa. til en Ijc* 
t^aQliQ^ånmita , famt DÄrjfimte fluta f)Änneé SörtronerffaS Dubbla 
of >KolD ocj) X^cta tiOifa, fom t)on öä rtt)an in ^r^ pö et od) famma 
©töde, ut[)arDflt. @(! orimliga §)4fuHö blonDöö meD Det fannförD/gn I 

■^ega ÖJfinnen tjl^opo. 

SWero namnrunnig &t, b5Dc j ©onfFo oå) ©wenffa ^djlorlen, 
ÄOlf 2Nr4Ec , fom af et befpnncrligt s^De itjor 9lDilé Upfalo^Äonungs 
©wö^er od) ©tpffon tlOiFa, genom en od) fommo fin <S>t)\ltr od) 2WoDer« 

«it)ctct i»ju5 i!Denåilf6l|anDc lIDer , fom ocf til nögon ©et Funno upli)faö 
of ^etr^ö oc^ »ofca Q«3<* j oagtaDt ^on, 45ä fommo 2Slé , fom ©öt* 

S rifé C*) TorfF. Hift. Norv. P. ]. p. 7» 
,(.**) 1. c. p, 2?7« 
(t) Rom. Gif; S. c. 3. Eig, S. c. €. 

(tt) 111. Gj:. Foft, S. ia f, Hift. NorVf ?♦ ^4= 

H 

% 

I tfat m ^op- otroliga 3)1ftcr tblonbiöt roätfliga .f)öiiDcIfcr (*). S^olf 
krafts (gaga mcD ft '^iHägg om SöoÖbäflSfQrff, fan ölDrig mi(](i fi; 
SöMe af De otroliga 95?ri^tteHcr ,, (onv' otffd föccfomma uti l)6nne(**)i; 
öcfe ©agobrottcf b&r ttJifcrligw (ntct ftn möngfalDigt ©Att (f) 
bcjlnrföa Tfomv^rörgf)?^ for Öct^ nidtt' mct) ©fät fan: tmiffa dtf?iliiga 
tep Utfmi;cf ningar-, fom ifrÄn fl^lfitJff '^foppm mÄ(lc^ dtffilfos.. 

<fofFyf6, ocfy Boric bert QtÄrPce Q4gor i)mtala,. fä .iJip^UoDe, q,(^ ijieD 
filOrc .??ablcr f^offecaöe , at torjf^us ;(f f) ,. til'@oRningcné f^Srfmär , fun^ 
nit nöDiiit , öcitr uti en- ftkffilD- .9(f()iinDlingi at utrcDa.- ;t)tt f)iifjrou,i)fQfli* 
öa i aUfaJirmatiS Itvit^mir' inom ©rötandntiS' od)' ^ngialb jfif^bcS, «nct 
beros ©anrtiDdnronS',. ^lalfDanö,, 3t)ar'3i5it)fotmcö' ^akrö,. tiDer. 

m^ot fftcr,S5t4ti>fltta ©lQg: ftjcfas U ^åntJclfer ftg tilbrogiÉ , 
foitv uti ii<t\\ban éHcrfpJtö Bflga fitiinog fomlalie; ^worutur ocf fan 
^•inba Kttmrt' om 2\arl ocfe ^rTm, i.ml>'fomiiia 5Kiml!g[)ct od), ©il' 
^arcanUt, fom >TJimmDitt3)rgt5ar,. utur l)Qn$ Qlrocré (Saga , Ifta.ftt 
Urfcrairg-. ^Dirnåil: fom i.o i DrÖningetT Is5«T <5»5ngff cd) <Srm 
itobirtBrntiea QTtgor, fam£ Öfn^icö (^onö ,. betr, fcnarc (Drwvtrdbbff 
Perfonaiier, fom' mfö Dcn MUtté' SÖfÖrifffr >. btott för 9Romnenö :Siff)tt 
(SFud , oriftigt öro iöopablanl).it)e„ ^^mfort^^agrcff Ä. 5lrtuS' ©oné, 

rt>»nA3ei?er0 .'Ö-^-attelRr , Inncfotta antin(^cn .fråmanCc ^volfilogö 
^j^ttebragöer oc§ Q{fit)eiTtt)r aHfrnrV fflcr öro meö- &«nT- mt)cfftifammatt# 
Élanöi^Je; fä: at man OÄrfpre tU en ftur 35cl .nriSfle' åtUnm Jjcraö ut:* 

T5nt)JaUptinn«lfev -Ormar od) ^oT(ir Äro't)~rroé^n;tstTniior: fo.n1 Qd.f«# 
{Fermfro bliftuit n5|TatT oumglångiiga ©f''^cffn uti ^m\iroc^cn«nprl)iff .©agfl. 

^pShn cdy Crofl', ■^<5tör ocb Orparfwar, fom miirt-^örf^Dcr icfc 
tåligt bort bel)6ft ot foffl. "SKcn; pd beaDfurr fora; uti; öc^a Sanöcr icfc 

■ " ■ ' ■ '• fin* (*) Torff. Ser. Reg-, Dan., p. 3OV 
(*^) J^öret. til ®tt). ed. 

(t) Toi-fF. Hiffi. NTorv. P. I. pv 444 Clu »rf.. 25Sri..pé.öJDi;éööeiT, 

CtD Ser. Reg. Daar pv 47^- 49U XIX 

^imM^i förfla 95f|TrlfniiT()C)r 4)fclbflrtutifr3n,(5*'l>5 förfl (il införDo, 
nflc an^jngm 5rå.mQnDe /^(it börjat -ot wIftö^ ^Mcner roöre fgne féretagit 
ftg mcro ofTdgfiialKcfor til fdbcina golf jlo^g, 'fem funnat Icmno t>cm 

inbillqk^jlfiflrclfi. . 4>åröf j?fln ^njan i^^toy vOt, ilcjoo möjlc twcira Dplifa 

TO<n uti /,t)e d(l0« .@(i30f .nir-96ra Parade. Dm ieifp^<tnter iörcr wfic 
©oga mxa D«n förfla , fom nögot (*) beriittor. SWcn föfom Dft .ft)neö , 
öt gement OJTQn :«fter iJlotto SSelTrifningat^aft fnjövore ttjil) at förcOÄf* 
Ifl Hg D?0ci ilreotur, <i>rmflr ocb 2>rat<»r,, fom uti ©torUf, Älor 
ocb QSingot: citlenon runtcftiljoö frdn Dem, fom cftm fiinnos i m&xa 
Sånbcif; fö torKc man öåmtl fAfrofl tröfa Orfafcn, l)matf6rt Dt§f ©fop* , 
naber blifmit:bc tjåtitigoflc ot ;()oS Slnm(!inl)etcn upwÄcfa görunDran ocö 
Xilgifmen^ct för bcraé §irnörarf,.«Kcr Dem De ©Uigare föOone melöt före» 
^m. ©cDan g)öfrt)l(Fe ^xs^tt i Xit^a StorDiffa SönDer föt fina jlaDiga 
^mw\fi, 0^ of göföngo^ tOer någon minDre ,ftna (Spjloré ©Eotfcl, gif* 

tDtf fg '^iD ot Difto, ■^ofroo fee lUon Jroiftrel DörfiJre mtjcfct bftjånf ftg 

of (lifa fnart^bibrcigta 3nbinningar iO'd) SSilDer ». för at, efter f\n ?on* 
fn,v^nnu :mfra i#öja S^rijltja Sarons görtröfj^ig^et, bd) wifa Deg 
[nt)tfa i tiDen igenom ct ttJiDffc^^ligt De§ 95ruf ; fdfom fFutlc f)oa utan få 
^rof görOdllning intet warci, nog ölffroÄrDig. SSllDre 5iDerd ©pöfen ocfe 
JroU , fom ©a^öm^nncrnÉ icfc f)finer funnat förbinDas ot frammifa ^ 
^afma uti Detta Syileme gjort go^) tjånft : fom feé ;uti.9?orf?e J^onun* 
garneö (J>bf CryggwAfoit oä) <DI«f ten ^dace, fornt, iH tien för* 
reö 501- drifter ^öranbt, /^cfgt Cfeorcfotiö XilfdÖlg^efer , «cfo t^orftcn 
2&*arm<tgrt6 ^ag<*. 3>f i en uplrj^fiarc W minbrc troDDa ^clig^ 
bome ^ tnivatUt , fom ocf (Sturlefon i t?torR4 ÄOfiMHga*@<»Bdrit« 
f«Dermer<i infört , od) uti ftt Slag år^3 nog fa otroliga,, fom 35rafar o^ 
©töfen, i^Qfwa intet minfPot Den billiga S^ögaftmag , fora Denne mvi^tt 
bcrömlige ^ÄfDatcfnarcS 5(rbeten förtiina; od) lörer föleDö icfe bödet 
något ölOte SEcacf funno Jbttaja M forDnare ©fterrÄttelfcrö ©anning fin 
©ti;rfa. 

■2frt Äagcrw5»tg4rfe ö<tg<t , 5f tiäflan Den fnDa f)öé og uffom* 
na , fom wtan aOa föDana lönta 95et)aglig^et«t blifttJit författaD, Joan 

Sa mor Cap. 10, XX dhretah 

mt StåtW ^)Än,^é SJotfcrDottcräOoh : o(fi förmoDaé i Slnfeftibe UttW, 
■flt en f)ané ©otttrfon en aman f^am 2>otterö @Dnfon roorit iblonO 
It förjle 3élQnt)ö aSebpggore (*), roiö 800 rociro foDD. fiWen fa#. 
fom Ccnncä)?(in icfe ^atic mt)cfen @maf f6r Htl titiö ^oflfcfnab; fd H^Ö? 
noDt ^nnö SSeg^r mcJft inom 99onDct)rffn, ()tt)i(fa, t^uru for ft g beröm* 
lifla, UTroM inttf troro uti fö^Hort 2BörDe, mcöon 'Jortatiffn XonfföU 
l)Ärönnu regerflOe, of ©falber ocl) JJJifrorc funnit ftn3Jdfnin0 wlb, Igf*. 
nom nöqot mero förunberliflté 3nbl(inl»anbe, btm Qt upt)öja. ^flné $öä> - 
fieod) $>i{(jr f6gaé roAl of en 2)roerg rooro gioröe; men WrmeD fon in^^ 
ict ontiÄt betcfnaö, ^in dt De marit mt)cfft förfronrljga , cmeDcm ^^roergft* 
€miDc alt ifrÄn 0(f«rneé ^>itfom|] l)ölté f6r tet olDrob^iila i SRorben. 
©fiifie atcr Det 2roÖtt)(lfenl)e, fom, uton ndgon omft^ii&lig $8cfTrjfnifig, 
tDib ©lutet of 9(ng ©ogo nömnee,fntet blifma for rebbort onfebt; f^' öfaö oc? 
i)örmeb tvka 9BebermÄlen be m^fi trowärbiflfl ©ogorö ©ätor od) gobler, 

i^falnmrs ocfc Kamcrö, Vafalmterö ocb (DIwcrö, fornt 2(ö* 
mimb 2?.<;ppabflJiee ©4«or I)flfn)a fuKer olbrig {xSflité for fonntrligen 
tjiforldtllgo (♦=»=) ; men få funno lifmål bcgo uti ÄÄnnoreé ^jdnDer ^of* 
m ftnSf^Dtta, når tiber oct) Orter urffiljoö. Wlon tror bö icfc Ofoj:, ot 
S3uDle regerot i ©roerjé, eOer ot Intet SWon^em morit utom betto Stift* 
9Tt)ore Orb oc^ 'Jolef^tt wifo en fenare Sårfottntng ; od^ frAmonbe 
Siomn , fom (gagofTriftrome Icfc fd Idtt funnot fötmdnbo, dro bdttil 
Itfn, at be utur frdmonbe (Sfrlfter (t; mejl dro ^opoflicfoöe, 

■ * 

3)et Fon mvo nog, om en omelb/g 2åfm fifnner, bet ofio bc fam 
Hare @<tgor , fotti ^druti Sunbft utfommit , oö) uppd Owilfo ^c!a 3?or* 
tifFo ^jiftorien f7g grunbor, dro fiinfomligen få fabelac^tic^a 1 fom rtå# 
gonrtn prins ^v^vava &a^<t : od) at boras gprfättare bdrmcb dro 
wrfdFro&e, ot be fomlot ftne f)jd!toré 93rbriftfr ufur dibre ©folbqmdben, 
iffer ocf muntUgo Sogor iblonb ^olfet i obmibct 2a\ , fom pd ft fritt od) 
otmunget @dtt före(^dtU ^jdnbclfcrnn fd förunbcrliga od) floro, fom mö# 
ifligt njorit. ^rodng af rn nogo librdFning mib f)mor od) en ©drnijjg, 
fFuHe ofto 0}ort ©oggmdnncincé fpelonbe 3nbianiH9Qt od) 3nfdncn 

. . ' bdbe 

'■ 1 ■ ' 

AnsS. TorC Hift. Norv. P. 1. p, 335. 
Aa, T.it. Svec. 172I. p, 163, 164; 1723. pt Tq. 17JO. p, 89, ^ 
Ind. Vol. 2, . . - . 

, (t) S^ft' 2011!, dhm<tl XXI 

hatt ftumtttil od) ofrtioFlfp,' fom lifttjål mf(} borte m, Od) Wrférc 
wore tft mellan obKligt, utll)t)lifo poetijTci, odb efter rodre S^CfcJDcröSmaE 
l^mpabc SSeråttelfer , fdöcdfl fom' «rtlo tvåra ©ägor åro, cit forDra antita 
©genfFflptr , ätiDcm, fom meD öcrné 9?citur tOiJrfligfn ofircrenöfomma. 
®en cno fdr Hifet ffråbaö mtt ån Den onbra , i>at atla åto lifo bejToffa* 
tit,- ®ocf ^afrocr 3"9^of ö @o<3^&årof en mårflig.Si^rmän, ot mon uti 
^dniie Igenfinner en @maf, fom (^r fommflnfoft of bÄDc et öiDre ^cDnifft 
od) Annii icfe olbelsJ förfFåmt cotl)oIifFt Jonffått. ©dfom fi^lfma S^lin^ 
M^ma tlml uti en iWe-Delti©; fd Jjdnor iJet förracöltgen til ©annfngena 
fd mt;cfct;fförre 93cf}t)rffinl)c, ot be förc|1ånciö unber en fdbon 2)rdgt, 
fom )>fl§or'(t9 mcb bdbe ndft förcgdenDc ocl5 efterföljcintie XiDcr. 

2J?cn,fagcr ndgon.meö et fuonUgt ^rt^öfi emot ludra (3ogor,fom lif mdl 
«nfldciit)e De ofrigo nu mero icTe Idrer gålla ; 3"9t)cir SBiDforlos ©ago dt 
Cdtutj olla De onDra olif; ot Dd ffero of Dem ndmnn fomme 9)frfoner, 
iitom ^önnc iBgen dr, fom ndmner De§förndmj]e |)jdItor; Od) om 3"3* 

V>ax i (gtöerje njorit en fd mdtfUg '^»crfon ; fom (Sagan förmdler; fd dt 
noa.unperllgt, ot ingen (grocnd ^ijlorio förr, dn nuy ocft uti todrliD, 
^oripm omtolor! 2tt t)drii^pd fmoro:, o'r Det förf! intet fjmdrf, ot uti 
<£rif (Segerfdn, ©igriö ©torrdDo, S^Mm 3arl, Olof ©fottfonnng, 
öd) 9>rinff§fln 3ngegdrD, fcmt 3orifleif, jo oif ©orDdfetil , mifo en 
fdDon Öfaiercni'ftdmme(fe mefTon mdr ©ogo od) Deg ©omtiDofFriftcr, 
fom finncö imeflon De.dlDreSogor InbörDcö: o^I)roflD l)cf'fenorc ongdr; 
fd mdfff man od ndgot bejlnno wåva Mbiia AifJonVre nnga Äfbcr 
c4) ofwIleomltsategcnffApcrr mcft ti3iD Dege förjleSt)riftenDomö^iDer. 

SWon töcf intet, om ndgro ftrefna Zibab^M {)dr uti $?onDet tbo*. 
rit nt (i!gd for et)riftna ?dranö ®iDtoganDe; Stfminflont finnas inga 
fdDono. - SfDcrmero börjobe rédl SDiunror, fö fnort De fingo [\m ttigcj 
»d} tilDelDo fSoitdIlcn, ([)n3ilfct gicf nog Idngfomt), ot.upteFno et od) 
onnot, fom röiDe Dcraé oniingen ^örDel tUcr 9Ti)fiFrnI)et: Wlm Dmna 
ffoDnoDe en Idng W inom gonfFo trdngc ©rdntfer. 5(t firifmo up ^äret, 
ndr en \ht S^örmörfcife timot: ndr ndgon Deroé ^gsåtgdrningömon of(i# 
Dit, eller dljeft ndgon befpnnerlig St)tfoné ^ördnDring ftg tilDroglt, bmor^ 
reiD Deroé J^iirmdner funnot minjToö cOer tiltogo : Om Deroé ^)eligeé Seaen* 
i>er: oc^ dnDtel/gen nSr. ndgot :^rig uti Deroö ©ronfPop murit fl fdrDe, 
ir olf, {)moD man uti De-élDrc lilccferö od) Äfoftcrfolfö ©frifter finner, 

«t Ö< ^dHit for f)ifforifFt,-.<a{rflf föreUipno ^dnDelfct mdrf redrDigt j foO VÄ.-nå ricc, ftjm fc4r> längre '2iD-(j!baffl itinc^tlo ©anffe ocl)' afoijTe :^onun^ 
iian S^orff IDIan (**)rw Sveno Aggpni^, .od) m Saxo <^rammaticus, 

fa ödrföre, iS3ri.O cif fgna :^roniför , ofta onlitaé om linVcrröttclfcr uti 
irär j^if^ötifl. SWcn annat bör. mon intet föfa l)oS öcge Uii^inönindar 
ån ffiöont, \om äger nÄgon ©emcnfpo») mcö bcroö 5åDcrncéloi>t)é ^^n^ 

S)ef år icfe utan, ot ju mM '(^BrfSDcr fS^ttjM , fom t)e ^DonlTe 

cd) D^orffe, frön idngre Jiö filboFa ^cift 293ifor od) Qwåöen om fine dr)j*il* 

benbomcrt, :0i^ Dårfört/ fom tnan fcin fftrejlåna jig, lnnc[)anjt mi;cf(t 
^cönifft* fom en aii)V)lanto)5 ^%iftenl)bm nntet funnot; tMo ,aner.Dir* 
mcb förliftö; fd fyncö intet .olift /ot t)c til en 55cl ofttjncit od) rommff 

i ©icmjTa , fä fort fom g^ri(^na Brcin rototé oc^ tilns^^t. 9(f nd^ra 
Semnlngar, fom ttti i fencjre Wit ifr4n Jötanö dter bcFommIt , fan man 
finna , at d{f?iöiga af i)m meUfélgt ndgre ^rifrdn &itpt)(flnl)c ^fDiiingar,' 
od) feDermero, MoDer följanöt e^dgne XIDtr., iåmroöl Dör, blifwit fd ftom* 
paDt od) förn)ånDe, fom t)c nu j ©agortio förcfomma. 35e ©C<;IJ>e* 
flocfcT; fom (C|)rif{iic Stalbcy i^opafdtt ndgon W cftcr.^[)ri)lna 
SåranS SlntagonUe, ifdfm flöt fomme 9Båg, oå) ^aft famma Dbcn, fe* 
6fln bcraé Sörfattorc , fom' merenDele woro 3ölånDare, efter ndgot 2Ö(# 

^am i UiorbifTo ^)ofmen , farit til fit 3élonö tilbflfa. 

i^drof fan ittcitt nd^orUinÖa fiinna OrfaFen, r)marf6rc twi, utom: 
<n tnfflm jLeacrtbcnrifworeoKöfö Cft)» numera icfe förmd atfram^ 
Jc nSgon dlbre ^^r uti JKiFct fflmmonfqtt ^rönifa , ån :&ottimgrtIÄna'' 
^en m\»X0cii*<S^t1^e'Si(t2en, fom 5(r iö5(5 |åmtcI)onom fiJrit utfom> 

(*) Toiff; Ser. Reg. Dan.p. 3« fq. 

^^^) Comment» hift. duo de Reb. Vet.Norv. Se de profeft» Danor* 

■ in Tern S: ed* a Jo. i<:ircliiTi. Atnft* i6g4^ 
• (f") SUaldati ätt ApRcnd* ad SturU'Hi^^ 

Er. Eenz« in Proleg* Mon, £ccI».Svio-G. de Legcuda Sigfr* 0(1) (t)cfii5 mé farTattflö^ fovr efter 3o'^ötT ©tti<rf«tfoné^S561), ^tt 
läao. 33cntia 5(ntefning årMruti frdn cinmånna Jiöalicfcr flilgoftlg, 
at^on mcrcnDelé Inga' gjrtol utf6ftec , l)warffiT ^«ni (ånge ocfe tn 
Äoming rfgcro^ eller iidr ^iiti IKegeinentet fötfl tiltröDt r ^roilf ct Iftrer fom*- 
mit DiVraf, (if ^örfatfareir roarit oftmnig; om De förflc gf)rl(lnf ^oiiun*^ 
ijOfö 9j[IDec Dd) 9\egcrmgétjli ^ ^ od^ t^rföre icfe ftöllet titfntt' be fcnä^f 
tté , féM fjair fuiJiint. toeio.. ?J[I/e^ åt Denna ^otnmgaföngl) l)^rf&re ?ot - 
beti\ma i''\U ^oir. alt ifrdn Olof '©fotFuiiutig,, p(i 17 tie fölianöc äö* 
Mtinki' leiMtrac förta, of fereiö ©årningdr, fom i-255cftcr©étf)lcinö' 
mcjf Wfirit licFonta, fomlafe $öefTrifningor, eller Gfiaraaeieiv ^årutr 
od görfattaretv p itdt rÄf«t Oet Slflm^niTaö SSifall, ot Detta 
Docdment- iefe aRenafi- arirfiv i/^anDfTrift iTiTii<& fcrroaraöt TOiD troånne 
gamlo !93^efi(S5tf)a l^a^jbMerv utatr jömroai , loo ^[t roiö pciil efter ^or^ 
faftningétiDeii , . meö ndgoh; Slilöfiiing infil-^r i?aoy blifroit i>citin uti 
Uprala-t)omft)rfaS 9?egij]er införDt c*)v od^ feDevmera n?iDare tilöFDt , til 
te|j Enfcus. 01ai\, "frm 9Tri48<*'flfro'nttaW, tiit ömdigm Utatat f**) 
nåHaii' OrÖ ifrdn OtD' ntf ftti ©roehjld 'l&tflcrlQ intagit. Om Olof @föf^ 
. f onung' belrfittac (^opfattciren arrcitaft-V ot^Bati; njotit bctv f 6r)te S.t)i:iilne Äo? 
oung i: ©tuierii,. blifwit: cöpb' of QSiftop^Si^^friÖ mib ^)ufabt>, od) fe&aiT 
gifroit famme 95i> til 2Beft©ot&a QSifTopivSåfe. mn af anDra (Sfter^ 
rittelfer (***;) fatr man! (Tuta,, at Defta fénare i(fe lårer roaca fö riftigt. 
jp^roartil Dd Det bepnras ,. ot -Denner ^oninrgS- @inncla| icPe, fdfom De 
följonöcé,. [leffrifroeä ; Det ^ Är gan(?a famroliff af inga jlnftliga UnOert^t* 
telfet miD forfla g^firfattningtir blifmif m;tt)aDe>. utan .at g^qnila SDIåné 
munteliga QSerdttctferaffenajl roorftiDef flpöof, uti en TID v -'Dö ingen Af 
nägons fanna@ågn Funtrot in-^åmta l)n3oDOrtiOånöigr)?fer roiD.^^onwg. 
Oiof ©fotfonungg 1>op, eHer fcDermerp- unDer Deg.^^egecing.för,^Ul|^it:.;.V' 
,■ .^(n anDre-/fDnT:il)tanD wtSt^ .fefjTorlf * éwfm«é^j^ is^fSt» 
bör iöu^fommaé k Den ^. fom. unDcr 5?. SWagnt Sriffönö QBölmagt (f-) 

Tf^ — 1 : : 

.- (*> -Cod» Membr. in-Äi^h. Keg. Antiq. Holra. 

Mon. Eccl. Sv/og. Er, Benz. in proleg. p. 17^ - c' ,■ 

1^***) cf. Ad. Brem, Gap.. >f6, <le'Égin(5hé Ep.. SCÖrivTxitSdirtr^ca-- 
ranenfem cetefofq; fidéles vUlt^i &'-Vcfc.. Legentt, Ä\i)Sigl li , ubii 

(t> 3dC). ^aDorpl) i S$r(tvm SBJmfcu . I XXIV dhtäal 

pfi ©roenffa «Rim börjat , bör tenne (Tutot , ot mera omnänMfgon bcfTrif/» 

fcimmfl SSJiö ,feöermeva fortfarit. Oc!) fdfom mon fifnncr , ot »dyra 
flomla Unöerr6tt«lfcr imcÖlertiD öter ^itfommit frön jöianö, oct) at ut* 
låni)ff(J @frift(r, om ©öt^cré Utgdng frdii ©rocrje 0$ Ocroö 93cDriftcr, 
famt Sftrillna Sörane fortplantning ^i^riitj. SanDet , tilljfo mcD m4re 
©tonnorö ^i^oricr > blifmitför m^re Söröc mera befanta; |"ö i)cjfma &i 
Qf Oe§(i Äällor 0iort fdfom ct företal (*) til l)ela aSrrfct. S)ctta Ut> 
f(jf^ ongdcnDe De (^IDre XiDer, fom fdlunDa i gamla g^ciMplnr gcmenligcn 
finncé framför fiåttc V^imttoniim, .^afmcr efter ndgrcé SKtning (♦*) 
cn (£anif i 2ö«flern^, ^r i48o, fammonDra^t uti ben minbrc; fojUn 
Dft ffcbt til OmcnjTa X;>ifiortcné mera Sörmorfelfe oå) Orcöa, ån Up* 
lt)fning od) 0?cDjgf)et, för De ffterFommanöe. SOIan fan icfe ^aUer Döma 
ännorlunbn om Upt)o|^mönnen til tetta goHer, ot l)(jn marit mcrci 
män om^dfarenéiKo oct)5örUi|tQnDe, t)e§Urb't;ggtlff , oå) (Sanning; 
cmeDan^an lötcr (Tne .^onimgor, fom l)an frön alle Orter örager til ftt 
gåöerneölanö, liFa fåfpm pd cn ©Wtjcplatö , fjölfroe omtala fmaaSeDrifir 
ter. 5)etta ^åfmt) t)Qfii)er lifmdl få mt)cfet befogat en Xtl fenore OSof^ 
fprffmore, at U (t) p4 famma <lBi0 förroÄnÖt ^ela Den jlörrc, ölDre 0^ 
lAttre 9?imfrönifan. 

5(t tviDarc upråfna ^iflorlffn SMinnen,.föm tiD efter annan 
^år uti iKifet blifmit författoDc, är wib Detta Silfdnc fd mi;cfet minDre 
nöDiat, fom intet nögot^af De <^nnu bcfonta (tt)/ öfmertrAffar Dega 
fövnömnDa, ^marfen uti mitt, eller 2Bi§f)et, oc^ f^mt oroclDig Såfarc 
Dcgutom, af Det fom reDon dr anförDt, fon blifma öfmcrttjgoD om ©wen* 
f?a ^ijlprlcns OfuflfomUgf)et uti De 5iDer, fom 3ngöarö (Soga bc|TrJf-. 
töcr. ; ^ttjoraf roll följa, ot bet 3nfafl, fom emot ^Ännc göreö of må^ 
te egne (gfribenters pfimni9t)et om 5ngt)ar ffiSiDförleé ©drnlngar, in^ 
tet mera fan förringa be§ IromdrD/g()et, ån Det, fora mon tagit of mdrc 
©rannaré, De Sianffeö oc^ 3^orffes ©tiaatiganDe uti en ©at, fom Dem 

Icfe njiDFommit, 

SDIen 

(*) Codd. MrfT. plur. 

(*♦) :3o. g>eringf?. göret. til SSif. ©. 

(t) God, Bur. in ed, Hadorph. & Codd. M;fl". 

ett) o* D?iDD. 0. ©tiernmanö Jfll 001 Dt lörDO ^ts^ 

Un^» *li^ i ©toea SiiU ic>pag. 83* lOfti dhtHiil XXV 

mdtt mcö mera ©fdl ffln(T« fun&e (ofonäijot, til öerina ©agas ontlngm 

iKi;f?a ÄröniFciiT ^afitjcr ocf i it^t tiber f t mörf ligtt gramflcg ;for fim fint 
tflcr (5tmin|j}one of .säfi;nömitnm funnqt inljömfa t)'rg UpfåronDc. .^anS 

l)a(roer Ijxm näWat (lä efftr @lott)onfEa ©frlftc^i, fom ifr.4n 900 
tit btufltga i {Ryiätonö; oc^ fcöan bafrocs . fn -annort gammal ^mt'. 

fom^aninfatt uti fin ÄrOiiifo. 9>roff§ot2>?uScr i gjftoäburg utgaf för^ 
utur Denne i3frit)ent$ PXrbetc ct inerQi)m(]^nDligt' i4tDro0 (*), ån mantil# 
f6tnc l)aft/ antingen i ipolffa, eö«:iKi)(?a ^if]orifc> t5Ci^ IcmnaDe tidiffl 
oiti fionom Denna ©ftftriUtclffj farWn Ijan i OSéi-jotr görfccnDe , fom 
t)an fcDbn fjiilf ri-ittcit, i ©taRc för afffilor, •.fflflaDt Deiine 9\t;§lanDö ålD^e 
i^åfDateFnare ^^^olJoftuö. :Blu el)uru Bet roore önf^ii^t, at ^afroo cn 
fUnfomlig ort) tilförldtljö Öfrorrft^ttnlng of i)elö tJ^cpors ÄröniFq : ^njar^» 
rflf De fä @filgaötigl)fter, fom nu öruaflalltDrcjgtn imcBan , måtU låm'* 
■faö; iå 4gcr Uftöål Detta fiöfta, uti DetV fem Dc férUgSenDt tifa bf* 
'råtta , futlFomlijjt SJit^orD. ^n);irfcrc lag osX, Stité tiiDare, öfirutur rolt 
infora Det förnåajfta, ,foni.tvdrcS.i5sféD.et, ifc^n D«.öMte^lDerlilb ( 

;i»#dnD b ' ■ . 

9?t)glan&!p fi3rn« 3nmö nore Mm mtit ct , ifr5n finé mlD Öffcf/ 
fifin -bociiDc ©rännor , XOan^trnt,' f(!irfl&ilbt golfflofl, fom mon faU 
lat ^fd)ui>t, fnfr@d)i;t<r; f)tt)ilfe jåmwi^l Wdaö för (S{l(H'oå) f^innors 
©tamfi^iDer. '^£§c l)afma Ifinc?^ brufotifnrö til OrtflanD igeriom 9Tctt)a^ 
od) 3lmcn«@i6n., SBoUitair od) -SntpcriiStrömrn utf?rf ; t)n3(irmiD eii-^op 
wilDc od) morDiffe ©Mar boft ftna ©mm, Infil t»f|? ocf De> tiniFa meö 
.g>oler od) flera golFfli^g/ blifmit twungne ot Ärfåmva 6ofor<rnar' fefttjcr-* 
VbA Dc, fom Dem fctcrmcra uti ®rt)ml)etfr foga eftergifmif, SOftDan Drntti 
©lattjtfti Sfliiiion få regcraDe uti ,(?i3D£cv.&«froö 2Sareg«nc på lif^ <2ött ^i>H- %it& -f\^: W\(^Cin flf .SKi)§UTnt)5 Sorvf Mor. ^Iren 86i ed) göi 
gjoröj D.c m«i) rodytiiiti .f:>QflD 5infpräf STiogörDcn , od) bfa^lc igenom 
(tnc ?itt)åtigaite blanD 2anDets egne, jbiit t)05 Öerti tilförtie tjVint uti Ärig, 
3nTOf5nariWja.t:flnlQ9a tre . förnainlige.QöfltCflcr til Dcrafi^ iHtgciUer. 9)?cn 

for Deras 2(nfDm(i til !)Jt)glant>, u^b^t SftoroogoröD/ ^jit förlaDe «Ku; 
riP eftfr SSrotjfrn.eé JDöD», jtt Refidence ; Od) faflflDe aSarfgcrnc, U of 

n)iö famm« .?it) förft faHat Datta mregiffa ^errofuMtie för' mt)SlanD, 

men 9it)§!(jnD, fanffc. oBenaft tliefilttaD.DarlfriJn, .nu för ?il)«n Ööcnne^ 
Soine c*). mtiU Olfgemcnte ffr(icF,te fig icfe onenaft öfwct t)e förf^ 

met> DerQö frjngliggonDt SolfflQä: Tom ^flnJcmnabe Måttim fou 
namftc 5ölgc(Togflre ifrdif SBaregifTcj ©itifln ät förfroorci.' ttrÄ föDone 
Slmbctémån, ©colb Dc^ 2>i'r, infogo egen ^cinl», iinDer-^örctnånt)? 
ning ot förö til .Spnj^ontinopel , Äiott), meb en {!or 35el af g>olen, ifrön 
gofarerne, od) brogo fcDan mcb wåpnaD aWogt för @rffi(Te ^ufroii&(]a* 
ttn. S??fn (Dlcg, fom roor^örmpDore för IHurifé ©on 3stor, t63 
iS 9(r Dörefttr/faflån meö (iDo Ocraö Gnfränftningor ifrdn Dcm> 
cd) ftcf £Kt;(Fa SWonarc^lm.pä De«Q 2!Biö en onfcnrig tilroöf t. 

^Arreib- fan' jäg fife anDerMfc^^fit iitdhiria, ttt wåtd J^QQov uti 
o?f, t)ttjab De berÄtffl om ^olmgdrD oc^ ©drDortFf, famt be g^orbilifa 
Solfflogs ©emenffap mcö b«§e (gtatet,. fd ;n)ÄI fomma öfroermé mfD 
benna Ärönifa, at.^iOrt afbem, od) bf of^Önne, mårfligcn funna för/ 
flaraé od) upU>fas» Utan ot flntingcn gjöra roiDU^ftig 3ämförelfc imcl* 
fan Di-ben lc^^tf.eser B.c^ .Q:»»crfc,.«a«r af'6aerfjöne dtfTiniga 9?amn , 
fom på dit)ffa foMci$vYavQttk(nMore , på ^atin mare Svevicum j 

m. m. iöil/a^e«)ifa ., Der @tpmf]^ {^olftf förnJmlrgaft mcb De§c QBarc/ 
befcfnöä, fdr jäg; dfrom fiSr: JKnmnetä ?if^ct mcD wdr ^ngoar.» 
f),mm ^Q^a man Ut dtogU {ig ot forfroara , pöminna , bet 309)010 3^-^ 
idbeé Oorfober > fom Ijct jfnavary ocf} efter fin gaber ttJor 2vd' 

nung 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ' ^ nJT L. • 1 ' ^ ^— ^ — ^ ■HMJ^_Ji|^^^^- ^^WW^BM^^V^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B^^^^^^^^^^^^^^H^ktt^HW"^^^^ »ung t &n)éti<, oro % wiö pcg för 9?tirifé;^rf3 påf&^nntt 
ofringor, fcrogit i noö finot i)t§a 5oIf|Tflg, fom ännu ide tint»cc 
pnnot Sfiomn, on Öitradnner, mto befdntc i aiorDen, o<* ;fom för* 
tnotiUgcn tilförne pfl lifa OÄtt oroat ö« ©rofnfFc. JDrnhe ölOré Ijngö.iit 
onfén Dtm H i at)nlft;(Tan , eller pä fafja 2.olil)et, i>ör mep (Stprfqtt 
»Dflrv mit> fn befäft Ort>' fom mnn Därof fort)c fadat ©rmc, at ^f-.^* 
tiiiiflcn ftjcirit l)t)9ö öf <Bten; ^tviltct iM Köer tt)ål warit nögot bcfi)tt/ 
ticrligt, oHöeni^unÖ De ålDjla od) flcjla gfåjTfn i Dcga \>Snöer fÄ »61, 
fom uti iKt)§lanD, icfe minDre, ön onDra ^ué, wcttH of^xå, SOTm 
be ©itienffe möjle tcnnéSöng, för^ienötné SDli)Cfcn)^et, Draga ftg tilbofo, 
od^ efter fm honungs ed) 5lnf5rcjre8 SSe^rafning meD oförr^ittoDe ^reti:» 
Dec fluta Denna Campagne. ^nunD , 3"9f<'>^ö ©pn; fom , til 9l[minnelft 
öf Den Ömforg, l^on l^aft for SSSägtftgning ocl) oT)rufoD 2)Torfö tIpoDlan;» 
De, fdt affomn of ^r^tanimb,- ^ämnaDeé |lrt ^aDerö^Döö; mtn t)oDe 
mcraSuO ot gjéra ftt eget 8anD nt)ft»gf , ön Qt förDdrfroa önDreé. 3ngjol& 
^oDc mål fanffe tönft ot oflDelö unDerfufroa 0»^ SarfdDcrs <3Sanemån , 
\å fcmt ^on férft fdt ftn SBilje fram iiieD Dem, fom rooro l)onom n&Vf 
mm. SWen t)an floDnoDe uti förfla ^örföftn: ocl) lemnoDe en 
XOit>fat>me båbe fit Sif od^ Ölcgemente, jdmfe Dega, o^ fanffe f^era, 
na njitflråcfDa Slfftgterö UtföranDe: Dtm Denne S^rofTorc ocf fö utfötDe, 
at [)an til (Slut tuar cn mpnDig iKegent ofroer alt (Sreea od) 3)vina 25AI* 
De , fn, jlor ^el qf ©ajcen, jåmte 6fBfrl$nbemA, od^ femte Dtlen of 
dtiglatiD. ., UnDer f)onom Idrer fSleDé SJlpgdrb eller Howogorob. blifwit 
onlogDt, 0(J) tji (SfilnaD ifrdn S^olmogoroD tOtr ^olmgSrb, fö fromt-, 
hfimligcn fomma Colonie ör Älbre, fö blifroit fallaDt. ^tminjloiie ft)/* 
heöDtt icEe olitt, ot SKpglanD, cHer De§ n«'irmuft til (ämerje bcldgne 5)e* 
lar, meD Detta iHomn förr btifroit betefnoDt, An jHere (Bårbtt, eder be* 
fiflo f5uå , jQifmit tioört §6rfdDer SlnleDning ot n&rana ^elafKoff^iSKdlDet^ 
■ dnDo til <5bnOantinoDel, fom De faaoDetTJvUag^rb , men «Kt)§arnc 5a* 
togoi-ob, Dtt ör Äöjforené ^ofcd) Refidence , for (j^atba od) <S arbrttite, 
Äan ocf [)åi)^a^ at9?omo3oroD,fom me(] loar bffant.rnfamtgifroit StnlcDning 
til DettiV3ip§(anDö flflamn , om De f orjte Deg (Stafraelftr uti allmdnt 1a\ blif# 
' mit bortFo|(aDe; föfom forDom ffeDt meD 95oringr)olm , t)milfen Ö wiD 
io6o fi^Daft nåmnrö ^olm, eller meD en Sotinff ^nDelfe Holmusr^j*), 

1i\ Dcpc ©tdpcrö JKegent, fom unDer fHrnvin af 9?aDb)artur uti roör fyu 

" C*) Ad.Brem.Cap;aaj. '' ■ ' " ~^ 7t^^'''Xr' 
i I XXVIII 5&reföl. 

,f pria forffpmmer > fog. nit ^•'af ^iöfoömeé SDöffcrj 6ö.a bm. ©ritnö# 

jfflcr ou .nOne od& jlörre. Diife. ^pn gtftcö mcD jui SSeff i)öDflr« ; od) 
^diineö '@pn -of för ro 0i|^ct; meö,.,^r. Olorif ©(umgering i Xianmotf; 

M 4>fltalb -iSjIi^ctflnb , ) bkf honung uti 3)anmarf , -od) åfrotn uti 
©TOfrje^ fom ^on liFwål XftJQn IcmnaDt til ©igurDiKing S^anfcroerö ©pn> 
ftn iÖfoberfon pcS [D?öbcrnei<3iöan. 2CMka (Scigor fi^ga tt)Äl intet , om 
yfcg<5rDcri)e lujö fefpiiaD?orDcn$ 2)chiing blifföif iifatj SJegentf r, e[I«t om ben 
9?urif, fom ^V gda b!cf cirfnm r^DanÖe i 9?t;§Iqnt) , rocirit. cjf- bcnna 
(groenlld oo) ^DiinfTa ÄDnungoPf^^t.;. men f4 åc Det lifirål icCe utan aO 
©flnnoiif^>ct, flt SlonDtwet lemnot 9ti;flfc ©tatcn, för o t tagotfin mera 
fcc{t)tinnt)e £K6i>ernef9?åftigr)Ct (il^merje uti SScftttnlng: 0(jt)Qt3lDQåx^^f 
botxm febermera, i Slnfcenbe til De fSljanbe Oroli9l)eter i £Korben, ocf) 
en f]i3rre \)åv upfommen 9?cg(^relfe, at uti 2öe(ler göro Wröfringar, blif* 
roit lemnnbc uton (Sftcrfrögcm , til tic§ ocf bennc Sijjlnol) något faftntä: 
Öå iRanömerö 5(p&ingar änbteligen, meömögon ^ilöfniug, forbrot fura 
gflmlo 3nfföftni"9or uti iKp^lanb tilBflfo. . . 

5{f ^)^t)fTa JDinotrcnö ©(imm<inh^mfnrng ttieb öé ^élonbffo 
ferråtfflfer, fom M f^nnuöge/ fan intet nogcire int)^mtfle, f)mQb imeflon ^o^' 
ralb^ilbftanbö od) JKurifé 5iber i 9f?i)glanb förelupit; SOTen af bet fem 
Saxo Gramm. (*) beröttor, fort för Sigilö od) 5{fmunbö mfmnt\)t, om 
^olmgörbs od) i^inugötbé, ©Q):ené, Orfnéornes, ^elftngclänbg,, 3år»v 
tÄralanbé, Sa}.>Iönbö od) ÖEill^nbs 95etminganDe unber Sf?orbeng ^R^onutti' 
gor, förbe man frambelö, efter bcnno 9(nlfbm'ng , funno fomla en eHer. on*- 
nan ©niflo fil mibore U¥'lt)fning om njdre Sörföberfi Joerrom^lbe i 
fanb, OrmorobCS, ^erttjaror, (Sigrl od) Öffmunbå, eigil ©falagrim?, 
famt ^aralb ^ixfoqm ©ägor, omtala öOfi S^JorblfFc Ä^ämparé ^ån# 
belfer oc& aSebrifttr r bettafRife, od) ■ öro tilltf a meD ©axoö ^öerflttelfet^, 
of- en mycfet nomnfunnig rof5r tibé ©fribent (**) pö et' ©tdlle fam^ 

Htottferagnfl. Slljefi unberjättör et,;ocff4 grpnffa ^g^ipocien (f), of 

~(*rFoI. 48. 49.'édrParir. ' 

D. E. Pontoppi Gefta Sc veftigia Dahorum extra DaniaBi T, III» 
*' ■ P- 33Ö - 369. 

• (t) Annal, Bertin, ap,Du Chsne T«TI1, p. i^f. öbrefal xxix 

ftftl onffDDe, oct) igenom en 5Kpff S^an, fdfomfe§ egne SdnDebuD, bllff 
twit förforDroDe til ^onfionfinopd, meö aScgåran, ot bcm m(3Ue meötcfa* 
roéen Ijfo SöötttJilja af ®rcfiffe ^S'äjfaren; ^rearpd De ocf m«D öfg Mi- 
niftrer til ÄÄjfcr öuDolf öen J^rome i ^DfTlcinÖ blifwit affönDc, för at 
Igenom ^nns Sänöer fommo fil fKi;§lanD tilbafa. Slåt t»e fommo til 
,S'åjfer SuDoif, Iöt :^an nogarc unDerfofo Orfnfen til öeraé Qlnfomfi, 
eä)^ant, at be ttJoroStvcnffor: f)olt Dem f(5let)5 fnorore för {itdiiUå^tf 
fpcjarc , dn fdbane, fom uprlftigt miOe begära ^ané 2Bån(Tfap : Idt fd, 
Idnge f)(5na Dem qroare, til öe§ ^an- miDcire ftcf utleta, antingen öe wti 
upriftig 2öAlmenirig , eder annat Upfdt, fömmit til ^onom. 

QU följa förcnömnbe 0?t)j?c SBareger til €on(]anfmopel; 3got 
9?iiricfon CJuQvat l^åtitfcn) cHer &e§ ^^örmtjn^arc Oleg (<Dlcf) 
famme 2öög , ci^ til Äiom tilbofa: taga l^ans ni)a «Kegemcnte Dörflööd 
ut i Ögnaftgte : bimijla 3goré Söröllop meö beg 9)lffTorof?a Olena {<t>lof), 
^ipilfenö iörober QDobrin (C^drbcrn) feban fdfom Gt<^tl)änareiD?ott)o;' 
éorobu^mneé: od) 4ter gffroa jTg i . (^öfge mct> D?t;fTa SdnOebuben C*)r 

Sxdaw, ÄurtI ^ 2tctcn)> Crudrt öd) ilibulfafl, fom olle, i bet , ^äc 

'5)12 b. a; @ept. meb ©rcfiffe Äåjforen uti gonflantlnopel jliitna gör;* 
bunb, r)ctal\4rli ( jarlar eller ^)iiéfor.lar) , reore ttJib Mta Jilfaile onö^ 
bigt; fcDan ®clen af bega 9?amn nog tpbligen tclb ^anben gif»' 
wabetta golfnagö Upririnclfé frdn 3itorben. , £D?an fiikcr utom Mta, 
ÄfttJcn af étoniiat Sfff'ö*'/nftrument, fom Slir 94/ fölgbe upp^ et ftorf ' 
^)örtog til@fepé, utaf Warcgcr , 9^p§ar od^ g>oler, famt f^eretil 3?ti{?a- 
<H?(5lDct r)öranbc Siotfoner, emot gonfianfinopolitanffa JRiFct, at (lifa 
Sörbrag benne ?ib af Miniflrer eller (S^nbebub odl) ^'öpmån tidfFa, upp5 
@torför|len6 25ögnar, blifroit uprdffabe, od) ot beg Unberfdtarc, etter 
aSunbaförmanfer bd för Xiben, jömtcöl iiti be roflnligaf^f Upföt, gonfTa' 
manftarfe farit til Gpnnantinopet. ,!2)e, fom Ijaft at bef!åna meb benna 
Srebö^anbling , nömnoé til et Slntal of fo tM 60 : oc^ iblanb babcr 
©tdnben jinner man, til nog (lor snpcfen^et, fdbanc, fom ^aft gftorbiffa 
Slamn, järnte anbre, fom frön ©loruemc tpcfos ^aft pt Urfpnmg. 

3 Pre- 

(^} Cron*. RufT Anonymi in coHeft* Muller, pag^ 4O7, fq^ coll* cuoi 
Chroru Theodöft G Neftor* Abb^ Kiow* ib. XXX ^hretaU 

Premier-Miniftren I 3?t)gl(Jn& fjtt nu Sifmtmb, öd) öfrocr(]e{5iSI&fQ«rm' 

©w MAlb: C^iamn, fom roitna åfwcn om Dc§c ämbEtsSmöiiö QönrcgijTa 

# 970 ÖcUe39orS Sön, ©rocfoflnö SWonarcfcim imtda» 
jinc (gönfr ; SD^en fftct ^oörenö 2)61) bräkte öcn.fil&|le, fom l)et jarow 

wet til "COrtregcrne. ' 2)enné ?prin5 fom ttj.ib 980 mvD en Söaregtjf 
^)dr tilbofa: gifte (tg mcö ^plöfTonjfrrSörftenér ÄogttJAlb© 3)ortflf: 
oti) Ötog emot 3afopoif Äiow : intojj l)ela?c!nDet: odj ågtnöe, bteDe* 
twiD fin förcnåmnöo ®cmöl, Denne fin SSrotcrs önFo ; af l)miifn >:3gtcnfTnp 
©roctopolf febnn föDieö > fom ^Ir loi f eftertri^ö^e tin f^ciDcr uti^viomffa 
gfegeringen. S^i^r SBlciöiinlr fdlunöfl, igenom ft,ne fiSirfc ^jjålptropporS 
95iftönö. wunnit fm én^tan, lonte i)an Dem icfe bättre , fin at De utnn 
^olD möfte Draga til Sonflantinopel; ^roarcft De, pd Denne |tn obiflige 
95cfiUDareö QSegdran , af Äåjfarcn pö ^roorief)anö.o ©ätt for^inDroDeö nt 
EommatililtSiDerneélQnD tllbafa, pö.Det DeDdricfc fFuHe funna berdtto,. 
^uru SöloDimir (tg emot Dem upfött. 55et omfalaé tudf intet , om p.c^ti 
CWilne VOattQct mtit uti Deraö ^ölflc , fom ?S[r 98,^', feDon [)on 
ligen öterfommit ifrön Éonjlantinopel til Äioro, meD D mdfle lemna 
i)eg [)eDni(fe jnmönare fm ©on, ot offroö til DeÄiom(?f Sifgubar; men nårt:» 
f6l}onDc9T[r,m5rfcrman en flomSövtfDlig^ct imeflan<Eon|lantinopolitanfra 
0^ Äiowffo X:)ofmen: ^milffn ^^fölgö uppä ©torforjUné é^rl(]nanDe 
od) ©iftcrmÄl mcö en ©refiff gjrmffgo fanfTc gjort fd mocfet, ot 2Ba* 
tegiffa Omgånget Dårefter pd ndgon W WM, ti! Deg för|],göiiTroaID, 
géalDemarö , eder 55oloDimeré ©on, roiD 99/ C*) friö&e til ötgnt> 
©torr5ö(», oc^ fcDan 3QVof[at) , Dennes SöroDer od) famme (3torför(]fS 
Son of SKogneön C2^<»8»i^«lt> >» f^Jm 1^"^ wartt Dfn l^örjlinnn , {)on frdn 
g>lo(?om bcFommit, emot (In ^oDeré lifo ^örD^ct od) ©irigt)et, nöD^nDeS 
Ifrdn SKomogorob, t)tt?oi'cf[ ^an fdfom (5tdt[)(5aore regerat),c, sftr ipif, 
ofTOfr ^afmet fFicfa ftna Banbebub tiT XC>«icgcrtic , of begArä |)}i^fp 

oc^ UnDfåttnlng. 3aroiTaö ^afmer liFmdl, efter ®annol.iff)e^, ndgra 
tilffirne, od) fd fnart ^on borjot frufta för fin J^aDe|-ö Sfr(inaf>et föft 
otförffciffa (tg StrenfTo j^ofmfté iSJdnffop; fdfom ocf atorffa Äröni? 
ffln C**) förmdlcr, f)uru ^on efter Detta fdt (gttJtnffo g)rin[e§im 3n# 

(*) SturlcC T.l. p. i5r. TorfF, Hift/Norv, P« 3. p. 327. 
i^**) Sturlef, in 01, S» ^c. ■ 

mttQl XXXt 

m^(h til åQto /^fa[lån D?t)ffo förforfoDc ^i|1oHfn fomma görmåling 
Jticb ©tiflfltigonbe förbigdr. 5l[tminftonc nåmHerDetta Utörag^.öt SJJo* 
Börbébocrne förfnamnba 5(r gjort et Uplopp emot XJC^rtfcger , fom Dö 
tfDan reoro uti ©toDcn, förr btrcié Sorflf , efter p SaDcré 3)dö &. 
»f 3"Ii fomma'^r, ört)dnit enSBarcgif? ^)ör of 30000 til Jöi^^Ip/ meö 
^trilftiii 400C0 onDre ^•roppor oberåfnaöe, ^on förf! ©Ärning örog 
emot fm föroDfr, ©roftopolf i Miom , fom , «3iD ©(orförftcnDömet^ ScDIgs^ 
^et, tilffonfflt ffg ^ög(]o SDIagten, ocl) omf eUgen brogt a onbrc ftne SSrö;' 
ber, 93oris od) ©leb, om Sifmtt. m Hetta ©ommontogef, od) til Det 
forcgdfnDj tiaogt, .bercifer ju ingen ling tt)DligQrc, fin ot 2Sflrfger ocl& 
©rofnf?<jr uti älDrc 9?t)f?a ^iHorien öro De fcimmc. SWen minc Söfote 
tinata mig, i SWnfcfnbe til 3rtro(l<»v6 ©wcttfPa ^^rbinbclfc De^ 
9>(äfol8Dfr, flt ndigot^hÄcmare granfffl Denoe^torför(lfé ©ätningor. 

ioi<5 åriJfrciDe f)Qn förjl S:\mt pcfe emotfog Wr, fdfom ©for^ 
förjle, SKegeringen : angrep ftn^ifnDe: odi) fomftonom, efter f t flört 0tei» 
Dfrlag, at fTt; til ^. 25olefIaD i 3>oIein Socf ©roetojTat) fom mcD 
Denne Äonung ^r loig tilbafci, oc^rjaDc pä f4 ftn iSroDerö förra 2t)^o, at 
.3«rDlTapmcb£D?D'öa, od) aUenoft m(D4 gölgfjlagare,. unDfom ^anéfcgran* 
De 335apn , oc^ upnäDDc @taDen SfiomogoroD. röfoDe oef i Gegra* 
rené ^AnDer. 2Ken 3Qro(lat), fom ni)§ ttjor fdrDig fjölf at taga fm Z.iU 
flvgt tiltt>4rcgcrfic, i)i)t(iaDe ©metopolfé odb ^oIfflot)ö£Mi§fi5rnanD: 
flogö förjl mcD Denne, fd framt matt ffal följa i)elfFa ^iiloricn (*), 
céb f(S meD D,en förre; fom, efter De§a tråffoingor, andels lemnaDeSKt)§* 
lanD, DC^, uti en éfn imcflon 55olenocl) 95öhien, öfrcen [tt 2if» 9tt)fTa 
(gftcrr^tlflfcrna föra rcdl aOa Defa Omt)n3ölfniiigar unDcr 1018; men, 
efter te 9>olfTa, mö|lc larojTatJö Ipcfligc Periode mcDfdljanDe ^ret förft 
^ofroo begt)ntö : (tt) atéol'jTat)s;3nfQn i 3?i;glQnD {)o? Aromer förcö til «St 
1008 i ®tine för ioi8, (\t ct 'Jrtjcffef, cOcr en fvörffrifntng; f)mavf'tc 

Detta ^ärfal ocf fdlunba D<5r bi3r rdrfoé ) t od) bragte (dmmål Df§ ©t* 
mdl fionom en 9)riné til ffiSdrlöen, fom efter SfifetfoDren blef fadoD 
SBlaDimir. ^Sr 1020 vfunDraDcsJKomogoro& af 95rötfc^iflao ; SWen 3a# 
rofloo , fom Dd mt i Äiom, fom oförmoDligen uppd Denne fin 95rcDerfon, 
0^ i.]fntog $)?o^wct , fom ^air dljeiT tänft föra tir>]>olofl?o. 9(r loai 0^ 
loag förDe iKftifTotr Ärig,, förft emot ^ofaferne , oc^ fd emot (3torför(lcti (*) Cromer. ex DIugoff,ad a.ioog» -t famt 1<\U (tg toa4 för ^iow. ©5 f adoDc 3arD|Tflt3 fifcrfint 
)PC><»rcgcr til^jiåpj ram n)ot jcfc bc§ minDic fö Dh;ctli'g., ot t)cin, ftön 
(11 ^uftvuöbrflbbniiig , flllcncil} tticb tn förnäm aötircgcr, föin ^et Sirun 
filer 3flfiin C^atun), fom til Ofotrogorob : I)ranrfft l)Qnö onDrc .@on Qö^ 
foftoD fcDfccö. S(r 1025 (lötégrfb imfllcin 93rc0crnf , ocf) # ,1027 
(ööDcö 3ari}jTot>ö trcDjc ©oti/ ©mdoflot), frtfoni 1030 Den fjerDt, 

Sf?Drt)iffa S^ifiotim åt i öda bepa.giönDcIffr, fom uti fKt;§InnÖ tncö 
Söorcgcrnc fövcUipit, i)ö ^on jöttiförcö mcb Cm ?Kt;|?ci, icff ontiorliinDa 
ct onfe, än m ©fuggetjnot ftn Äropp; 2)?m Dftvemot tndHc Den D?t;ffflj 
juti De^fvärf , fiMii JKi)ff(i j&ofwct pä Dmne tiD DrifaMi iitiSioröm, clUr, 
Jag tyilf^gc, cnOnft uti ®t»?ci O^ife, lemna roiira 9^DtDi|Tn(5f^eM•ät^elfcc 
fflmma t^öreträDf: olDmftunb Dc^q SÖirmDcr ^är gifroit PJnköning iil 
iiiArfligapc Om[)wä(fntngar ; fdf om öc förra mf|t bidragit' til 9Ri)ffa Re- 
volutionerne, 3^9 noögoé lifttJiH dtcr pdminna, öct tt)i iiigm (SromfT 

^ floi-in [yafwe frdn bc§c 2iDcr: oc^ nt roi DArförc ft)(5rc f3nc'itifct 
funne forbra ndgon ^lunbfFop om onnat, fom utiétt5erjc förelupit, hn bet, 
fom tiflifa pönägot26iS öger ©cmtnfTop mcb antingen 3^oi (?q, tllcr ©nni» 

g la ^illoricn; foftAn bcnno, ftg fjölf (emnab , ännu, miö pa^ loo Sflc 
ovtät, ccfffi är nog fom oå) mnfler. ^e for^a 3ori[(aii^'5ScfficfningQr, 
fom på int(t ©ätt rörbc 9r(orfFo JDlporien , öro icfe cnö näninbn of Qturj' 
lefon od) l)ané göregdngore. SOTm mib ^r 1017 berättar ()an , Qt\m* 
m ^örftcö ©änbcbuD trarit mib ©roenfFa ^^ofnsct, oä) friat för ;0n 
^me til »]3cinf(ion 3ngf9ärD, fornt ftMjanbe §^fret, 1018, göt ^ähne 
^InDcln9^or(^c i?onungen, Olof JP)arcilbfon , til Ijreitfen !)Dn f6rr mt loff 
»ttob; fÄ ot ^on famtnc @ommar, t (SädfFöp meb fin grcnbe^flöttJ^^lÖ 
3Qrl , flfffö'öf 'fr(5n Djlergöt^lanb til ©arborife. 

C^tfPtfs (*) fi[t)ttor Ötnno Utiber^anbfing ef ^Sr längre frcm: 
fd Qt g>rinftgon i ©lutet of 1019 forft ITuIIj fommit til JKpilflnb; 
QJIcn ot l)äruti är fe^Qb^, fan, om icTe of annot, bärnffi>na5, Qt l)on, 
fom ^iftoricn fovjnäler, rcban betto ?lr fört |m .fScrre cn (gon til 
asärlteii. ^^örfffnbft ti;rfeö f^a^m ftn Uttimielfe of n<5gön mhig(^ff 
tcrräfning uti Olof ben ^jellgefi förjlo ©öromäl mib i)ior)t$ jntoganbf, fotr? 
fcäft inl)ämtflö utui: Sturlefjonö flföritilfabc tni bmne Äoinmg. 

■ Olof (*) Hifl.Notv. iaOUS. / 

r OlofJriisjcjtriafon mxit Cöö i? ^Bintrac: fföcin jinncö ingen Expe- 
dition af l)onp;n roaira fprctflgfii,, förr ån ben, uti ^milFen Ijan åtn qiu 
l^itibe tit 9for|C/ för oUc):,oa famma (It St^öccnc.-mifc uti OSrftttnmg, ®eÉ 
mapc Dä f)ånt)f öm (gomoiflren ^tr toi3, ot [)Qn nöDgat ^difan 3ar4 
<£nffon, öfn3cr9iftt)a.'jTt ' od) fcDcrmtta .fjAlf (fmnci- Ä\ Änut uti 
^nglcmö cn obcöaglii] (gftntåttclfc om m t)\)\\t görfoning. ^. Olof 
nppcf)on ft.s] I)6i-cfter' itn (Stpffoöcr, Ä,, ©IgurD @i)r, pfiner ^öflen , 
:mcn-4cfe dTwciv^nTcrij; 'fi^W ^orfAuö' tet, utqn. (Ét6ö of nögonöerp 
'^turlCfonö tlplflga, cinforer: * f^ctto unci S'cr tori)c tit- öc^foljanDc ^i;^ 
i)erö SWif^råfning Ipfm iDi^rit fömöiiffld Orfafeiu ' ^oxt foi: 3^ilcn inä# 
ftc Olof fat 55otiuii9'önatnn uti DViirtTf Ui^lÄnt)cend; ,.ocJ) ^mn 3arl 
icfé l(5ngt öi^rcftcr unDroifit f)ciné fDiotc roit) ©tcnffir. 5U- 1014 tiofwec 
Dmnc ©tbéhffe' SöcifflH 'Pt)ffcif til (StrcVie, cd) famma t<c om Soö\im 

Qffit)it,'fc&an l)an mcb (tt^olgc ryårjat \>å (Satl>atiic. Om Söintrcit 

m(^nncrne af antirc utfflcfööe ©twcnjTor bråpne. loif intog iJiotfTc 
honungen Söifcn: o* @(lif ©öt|!e niifle pt .^iifwuD, ^b\\(\t\tii ^xit, 
toi5, flogo, ^roc ©fiolge, ©iiöleif odE» X^orgötr (gfmbc, f)tt)arc>nt)re 
il)iAl: od^ ciioröcö cn 2öaiMifl)i\3lla imcHan ?flovli od^ QBftl(rgött)!atiD ; oc^ 
unDct bet Olof ^arfllbfon blef enmMDig f C^orjc, fommo DiorfFa @5n* 
iiebut» tilSttjerje, at bcforbrn S"''»'"- ^Sr. 1017 [)oUöUpfata ^ingf om 
famma Sfilrfnöej cd) beflötö , uvp(5 ©l^Änöerncé cnljålliga 58egåran , at ^. 
Olof i a^orje jTudc ^afma «prinfegfln 3nge(^årD til i^uöfru , .fomt bArmeö 
flit miDfli;£ '5(fal fr^n Omchffa @iDan til a^iorje förfnOn.- Öm (Somma/? 
ren, \\\å\}i Ä. 3^*'o|1lcit)5 ©Anbcbub [)afn3a anl^nDt , för at begära llnD* 
pttnimi mot ©tretofino ocf) ^onö 5(n[)(!ingare : ccf) tt)cfas tiKitn gjort (Tg 
@menf¥c ^onungcnö ^allftnnigl)et mot T^orfTa tiltomaCc ©iftermätet/til 
IRt)tta , för .at igenom et. fa goöt - Silfåne tiiJbririga-Ytti ®tin'f6r|"te fccjlo 
flörrc ©tt)rfa od) i^j^^p ifrån Detta Dtifc. 2°(r roifj^ nMö .$Ct)nbetm6f;« 
fotiben, öfroerlemnaöc D^agm.alD 3arl Olof<Sfottfiynungö anörciSDot* 

tet SlftvilD, ijgtaac for ben fort Idfmabcjnafgi^rö, til i^. Olof { iTioric : 
famma vlr, om ©ommoten, fot Denna'^rinff§a, fom fdumbfl ifvciH 
en D^orff til cn 9tt;(T 93ruö od) 35rDftning forbijttcörCfffr i)ttcdigore 
©lut od) Öfmerenéfommclfc, mcb SRjogmnlO. 3atl til 5Kt)(!a-@iDon : 
fitom{t febaoibon lib ej^ter anndn föbt i4 @6rifVi, af ftmilFc f rfban ^rg^ 
nfliiinbf, 5on 1048 affjOK, nögot, fom man fan rt)cf(J, -öfnjcr fQSlr XXXIV 55retal 

gamal: \å ffnmf r)oti, när ©iftcrmdlet flfeDDe, warU uH fit i8:l)e; ent»; 

^c^De Dfnna 5)rinfe§né ^IDer uH !Kt)fTa UtDrcigef lifo noga blif^ 
Kit uptefnaOt, fom ©torförficné : f)tt3ilFfn loj-j tuiD (tt ölfiiDcinÖc 
[dgfé m^itit 76 5Ur garna!/ oct) ioi<?, ni5r ^an biff ®tL>rfi3rnf, 

QUenofl a8, fom "få ndgot ©ött Iiftt3^l Idrcr roarci f6rffrcfti?ef ; fd ffuflc 
man öil ^afma en mitflig StnUDning til ct idfcarc OmDömc om ^iördf^ 
ningen uti ncirmoranDe 3"9t>^r QBiöförloé ©oga: olDcnftunb dtfTilligt 
^^v bcråttaö om Denna ^prinfegaé S35^in(Tapé 93ctt)9clfct för ^nt^vaxe 
^abct, hått för oc^ fffer [)(^nncé -görmä(ning , fom mcD3ngöarg5öDelfc^ 
^r, loif, ctlcr 1C16, cfUr bft mannu funnot utleta , Icte fö i^M fan för^ 
lifaö. EWen fdfom jag intet t^nfcr förfirara alla tull) ^ufniuömölcn i 
6cnna ©aga inlDpant»e aSeråttelfcr ^ fö onfcr jag bet, ^roaruti S^orjTa oct) 
9?i)jTa *P)ij1öricn öfraerfnöflömmo, for ra/gt, ocb alt annat, fom DArmct 
icf e Fan öga aSeftänO; for fAOant,, fom flf nögot gel eflcr görfcenöc in*-- 
ffuiit. - 

Slaföabofcninne^öacrC**),. at Dfn ^Jimunbl^inQfön , fom man 
troDf mara formv^.^laD mcD tCmmib M^f^^i bragit til 9?t)§lanD, mfD 
en (flotta af öoo 2)?an , fctan f)an$^aDfr, 9\jng i aiorjc, tiflifa mcö 
ibag, ifrdn famma JKifc moro förmiébc, od) uti s&ftcrgotlanD önDtC;^ 
ligen befommit några UnöcrbdOölånöer, mcDan SKal&nnar^ .3 ©oncr, SBu^ 
ri(Tao, 3ariflaö od) SaSvirtiflao annu Icföc til^opa, od) Öen forftc tnnc»» 

^aDc l«.4iiiigarb^ t)cn anDre Aolms^rb, od) Den trcDjc palccff^^t, cllfr 
^le(!om; men om meö Dcge J^errar, @mctc(lat), 3ariflat) oc^iORftiflat) 
ffola btUhmå, fom fan mara fannolift; fd mar Den forftc rcDan DöD, förr 

Än O Om ^änne^ ©ottcr 5l«n«, fom roifc 9(v 1051 bicf gift m^ö ^cmiif i. i ^xmh \ 
rifc; å\' i Upfala aÖcfen(f .ipé ©i>cicfcté SHctcr fir syr 1740/ en m\)dct Ikb Qlflmbf 
lim «f bå mvmic ecnfor £i6r. ©uf}. S8cnjni(]ierna : ^rQilUtf eljiim Mintet få 
iiipcfel rSrcr roar ©aqa, (ifm5( fil Safnrcu^ férmnMiön 9?iMc {)dr nåiiincl ©cit - 
, i\m 3»^cö^rbé ©yreer @((i(if, rKcr (Sfifiiöef, fom ft)tb Sfr 1045 ftcF^nralö- 
^år&rnbe i SRorjc, är i måra gftcrrdttflfer mera ithnt; men om Deti frcbjC; 
fom blifmif qfff til Uiiger», I;rtfmer maa ^a\t få [ifen Äum^ftap, at öcg 9iflitm ^å 
få (Stnlkn ffaf tqc»{iii5fl§. fnllaé' !iFroo( i SUbicii ®(emm. ^^Jrincip. 6^vi)l 
^GmunDrt , oc^ f(5.K^ ?fr 1059 f)afm blifiwt (In |)crre., 2tribrfaé/ birrtffmnö. 
. Scpa ^^viwfcgor nvo hf 3 gnafiiarb? ©Stirar , fom Sf?offrne tit 2iU' ISrem. ^öi^. 
. ecd. ömtala, mc» 9{i)|Trt ^i|lDrirn ferbigår. .:i . "ji . -* r'".> - 
i^*} Torif. Hift, Norv, 3* pag* 97» ^iftcrmö!. ?[tmi'iiftonc fan Det allirig blifroa 3 Sr, fom SSurijloo icf* 
Jjot, ifrdn|)öf]cn 2(r lois, W^miinö 0?ini)foii otbroförfl, efter htma 
^cffrifniticji , fan ^afnsa aillöiiDt til 9?i)§!ant), om man ön, efter 9)o!|Ta 
•Dif^orien, mil mcDgifma, atfyon Icfeforr, ön följantic ^ret om öö^^re», 
Qllöflfi blifmit fårCrcfroen , od) fort börcftcr omfommit. 2)cnnc JiD Ifrdn 
^munöö 9lnfom(l, fFola (ifmål l)anö QSeDrifter uti mpglonb ^ofroo jnto* 
ftit. ©amma @H3ärigt)et möter ocF miö tiDen , fom jngöars @-nga (*) 
tiU^g^er Dfg S^if^é, tgmunb 2)teeron6 mflanbe i l^^fMnb, t)mt' 
ifrdii ^an icfc förr, ån efter Öetta iiu cftanåmnöo ©iftermdi, fom^ 
mit til fina j^^'iÖcrne,- ®otö uti Ctwcrje : Odtuppd förf] gift ftg, fomt apat 
5>rinö 3ngt)ar: fom lifmdl, nör man ofDragcr [)anö af^-drig-i^SlÖec Ifrdn 
5D6Dö(5ret 1041 iiotimdnDigt mdfle raaro föDD 3 ^Ir tilförne. 

Sot cit nd9orlun^a forlifa alt Detta , funDe man forefidllfl fla 
ot Degftorffe, eller JäldnDare, fom lemnat og Söerdttclfcrombögge Dfge 
^mimDor, fom en 5iD uppe^dllit |tg uti SKi)§lanD, oé) fimilFeéi 
ontingcn famfdlDa, eder fdrffilDo 95cDrifter, ingen OföDmånDig^ct forDrar , 
qt prt;Da atlenail cnDcra meD , i(f f metat ^maD ^orbinDelfer dljej] marit 
fmelUin ©menffa oc^ ^olmgdrDfPa .^ofroen ; od) Ddrföre, of Denna SDIdaÄ 
fåmjd, fom mcDDeraöcgen Äonungs §cDfoml)eter war forfnippob, gjort 
?n gemenfam Orfaf ocb Sfnlebning til De§e 53rinfarö Q3eDrifter 1 5Kt)§fanö. 
©etta år et gel, fom ofta f)dnDer, (Ämm6l De bdjle ^ifioric^Sfrifroore 
I lydrc ^iDer , ot be , för at tulnna et behagligt @ommanf)ang imeUan fie* 
ra ^(^nbelfer, IcFefdUan, pd nog omigeSrunDer, föFa Deras Orfafer, oä) 
feöan lifmM meD famma a3Sigl)et föreftdda Sdfaren Dega fina 3nbiOnin* 
gar, fdfom morc De meD fjdlfroa tingen lifamdrriiga o(t) fdfra 50ig* 
Derna af en fdDan fidlftagen Älof^et dr, fom en befant jbiRorifiiö i ttåt 
5iD (Trifmer (f), flt Den ei tjenor til onnat, dn at öfrocrrumpla en oioor* 
fam, brp en enfalDig , od) fmicfra cn intagen, men olDrig at i3fmertt)ga 
(n uplyfl ocl) omclDig l>dfare (tt)« 

(*) Cap. ; 


, 6, (t) ^t. Aflefi: 95otiné Utf a|} til (3m. golf . ^ift, 4. @it>. 

(tt) 2CilIf itinn tiUUx nåqm Sffvdfnitiij på bc ffn-nainnbc 13 2Bin(iMV, fom öfof 
^)flvaIDfoti , efter Olof XrDggiVflfoné gaU, utlÄnJcétilfcrflgf, rllcv Hc«fl Denne XXXVI QhTttal 

. \Y\x\, fftcr fin ölnfomjt til 5>{i)§Uint>, fötft 3 biftät 3QV>llcif, inom 
f)tt)ilffn 'Sip 23ii);ijTGt) libit tu D^.rcrlog, od) unbcr trcCjc .^^ri0c^ i ffr fcjft Si^i^cc 

' ^ - " It Hg p(5 

3p6Derne$ 
fotn 

ti^j, bcm^ötiijat fig 'I)rottninfl 3"öföö''^/ t>i)mttic]ft i}6?gcit^3orincif, 
fit fliiringcn f)\Uf tifbjubfl, eder cmottoga f n tilfornc tiibu&en, Öfmcrcné^ 
fommdff. 2öarti(loö l)aftBC(: Dä bcFommit ^dnugorö, oct) (Smimt) , ;fö# 

|n3(iriiti9?agnör, cfrer I)anö2)öD, l)oncm"cSftDCn fdt fftmråDai: Om Cfif 
Kiimb iic^cfori ätft bcv^ttor irär Sogn , ot f)cin f ©öngcr flogitö mel' 
SSurljieif : od) a( Denne til ©lut blifmit fdn^cn odb blinÖciD ; I)rocjrcfter,@nu!nb 
förft fdt 5rit)ct, at uti ©mcrjt intogo Ona ^5(i-fn3fgD&é.!g;D?åt mnn lui? 
Iflntiigcr t>cnno "Jifli^ggning om aSurifleifé é)Dc, (om af nogon 25lfli\t)# 
ning mcö cn X)ön{T SÖuriilf SWebfart (*; tt;cfcö {)örrDM;. ftnneriiöa 
uti bäSc Dc§e ^nninöarö <J-ffttcri)e£?bcf?rifning(ir ocf) Cämpaghef', f 
«Ki)f?!aub, intcf, fom ju m^D JKt;jTa od) SJolfTci ^f|}oricrno reål nog fqn 
föKHO?. %x^h i)tiftmit)fTfigth/ngar/ nåmnoö 'ftfl)t\nigt, imcllan ^o(e> 
flab j i^JoIcn , fdfom ©roctopolfö SM\m^ , ocft (Storförilcn 3<i offCit», 
fom, for ^ölacfornéö Hnbfåttning , en ©ång tilfönie fTagifö mcbSrocto* 
;^Dlf. 201I man af brga 3 ©lag [)ofma f , bcl^öfiucö icf c , ut^n at bela 
Det ftb(lp uti tre, emeöon Det cn S)a'g ' tre fedngcr d nt)a bljfaMt böiv 
jaet. 9l!j(fl fan ocf bet nj^l »väva, nt ffcrq-^iagtniugQr, tncr SSavne^ 
fflj] förtiupit unber bf§a Oro:igl)fter , förtr rnttt w.arif få l)iifmiiDfoF(lgfl^ 

Dct) bdrförc ict? blifroit onfovba cif öc JK^c, ic(t^t'5p.^^Te ..V^^föotcfnare. 

2J?cn nt fimar dA en 9?ation ai^rno 'tilm^lFec ftd (?.f Aren. och fortigcir 

'fin 

r 

om 
Än» 
i) 

'jtiinrn bc^a oa^årtiga -Satodfcr nicD Wnuc. oc^.t>e-nicra tiifovIÄtiuja OJnffti Sf- 
tcvvrttfclfcv-., . , Sbrefal. xxxvii 

fflrnc fiVp, Det Dcraö Sol.f nMÖ' Denne 2iD'xitr:'SKt;0lQnt) oUiö r)nft Öff 
ftr^oiiDcn, od) ot frdre SfiorDif^e, för ot Dcjlö mer iipl)6ja ftne SonöS^' 
måhö 2:appfrf)ef, olfit) fini'!gga 3avi|Tou fcimmc i)(ber; faftärn fjMfwa 
S?[)fTa ^iflorien , fom ()åruti c^r til{örldtiigaft , mmoxlmta berÄttov. 

Smcöan nu emunö efoné görcfogoiit^e i ^\)0dt)- afwkn ftitbäl, 

fom töibarc i Det ^oll fan httciQQ ^n^mé tSciga fit S55itf.i^r&v 2ibciT 
^f\15«3v<»i'8 .^f^DcIfe- mdj1e m^i, efter Deg meD mfra "gBiiöet utfatta 
5t)ö&f(it> tiflifa ^ncD flera Di^rmcD nöDtrönDigt f6rFnippaDe'Omftdnbi9f)e* 
tér> föfbm'"@miinDs ©iftcVmär o.d) SöefrlMfc ifrön Deg: 2qtiD5fTDgtifll)ct , 
(lå at-jåmfo : ci!D\?n|]tmD mnri Drtrfpre fete 'tp^l fan ncfa'étV ^änDelfe'/jöt 
{)éii cjf- n(?gon/ fom nflnDrc ocjtoit 5tD'étT.- efter en fenörc förft onifa^ 
laö. ©ct'nn '^ir dtfpinitjt, fom roifar, otSmenfTa S'olfft t)aft ©föt oc^ 

9tnleDning fil ft ^4rtåg emot , @ft)n5r:nci;nc. ffler Sf)ijrlånD(itnf, nöt 
^rinfcirne 9lnunD*od) 3"*lt^tir Det företogit. Xttto goIfjTog ^nDe fi\1n 
J^ingve •'JiD' lilbcifa mxit ©wen JKifc ©fotffTtjlDIgt, men i>cf ^itffillfgt 

©fi^tfger unDqnDrogIt Og De§ ÖuvermålDe (*), od) ofer bliftvit til2i)t)nflD 

hxd^t, -"(Sä tån9fr,^fom De ©twfnffc pd grforffa cOor 9vi)fTa @iDari Ä 

r.!t' fi)feIfotre> fan man fott\ma iig. ot Dcttä ©foftfonD icfc mt)ceet blif? 
nnt (igftnDt , förr flii ©menffc ?{flmogcn, e/fér EfrorjTa. SSfröfringarriaö 
fSoWtoganDe, od;5K{)f?a "Scferna? nögordmDa 'llldnDfcifrifinDe, fii^ilf t)rFaÉ 
p<5 'tn få\>m SeD.ng C**)« ^"1 öo^a SanDerö -éibepnanDc. 'X^m^vD dtet ' 
3}töxiiir6 -(lörrel^flbt? angdr, fem (^on^feDrin gjort til '9it;tKnnD;o'dF) fd 
Dorc j..n(^mncs iHfef Dt^rpm irfi-lifDrogct af Ö?i)fTa 3:iDeboFfh meri 
fd-^r-diiDa intet, fom Oikiftiir fdn tfnforoc , 'ffriDonDe emot famhia 9?efgd 

jSföHopp.- Om' 3nfli)ar J3of<ff'^f'i'f^^"fi finiAiiDt til DZomogöroD, éi: 
»o3(5V fi5 fan 3Qfoffa!3é 2:c5g emot 4"^etfc^enegfrhc,'Dcm f)an Detfci ^(r- 
fBi'D l^fom ncDloDc'- Dd reDcin marit- bcjlÄllf: od)' fcDermerq mcir ingen"D* 
ffi^D i 5)ti)§!ani) f^r Qtr 038-, emot '^atmågernev fom' idfe f)Mfr lår'er 
Ji?arit'af mi>cferi aSctö^en^et , emtD^n ^iiti 3ti^éi'»år^'^agii tmDer D^ga 9i[r,' 
fm I)an i?g4-9tt;§lc)n.D au^)jel)dIIif-; iiigerfäDVg- ^^trig^ff^rrnttn^hg 'Wmn'e<J •; 
föin [)Qn WUväl, fa iviDa mnn of l}anö öfrigci ©drningar får Dumo, icfc 

S> 3 Idrcr (*♦) Scurlei:T. J..-fragv45,f,;48fi l^rcr imDcvlfltlf , om Ilipe mcirit. 25it) 2l[f 1037 omt.fllciä Gnroö* 
Iciöö jtora SJiit för et)nftfnDomcn5 lilroöxt j sKt)§l(inO : oct) (Sr Ddrfurc 
intet otrollvjt, ot Sngoar of ()onom blifroit uptnuntrciD; jöratc (it förfla 
©t)ft(möl til ct cgft iKifcs Sörrodrfroanöe , Qt dfmm ^afroci S^riftna 
SÄrong 5ortplQntanl>e t)o6 öc närligganDe [)cDnif?a Solfflag för Ogna^ 
mörfe, fom bÄöc roiD dtjTifliga lilf^illcn iJfmer cit uti @ogan röjeö (*:>, 

mön förcOåner ftg bAggcÖega ^ané IMtftgter, fljiD ötefané Stiitr^iDe ifrdn 
9\t)ffa ^)0ftt3ct fd fan ccf, Det bliftvQ begripligt, [)mQrf6rc ^on {)äflce 
wclat fara cn nt; ocb obcfant 955(^0 , dn Den bd f6r :?iDen mt;cf<t mn' 
lige £icl),brutU3« fr4n 3(men*@jön til SJnipcrn, oct) fd roiDore, eller n,d* 
gon (innan -, fom af 9^i;f?a SDIogtcn reöon tucirit intagen od) befott. 5lf 
SScrÄttelfer fan roar Q)rinö, frdn dl&re ^iöer, mdt tjflfroo blifmit unDcrr^t*' 
tciD, om dtffinigé: (tne Sanbömdnö 2t)Cfa uti Denne oflre 9Bdr'Dené 2)cl : 
od^ ttJor Dårföte ^Ar rdtta ©tållet för f)onom, föfom ©roenf? gcrflc, ot 
inldggo 93eröm, od) rodrfaia ftg ©oDs oci) l^cinD. 3genom.j7n ^^rcnbffijp 
meb ÖtorforfimiuJrt f)afn)er l)an ocf funnot mara förfåfraD om ^idlp 
od) aSindnb til fin Onffanö SSirnöenDc. £D?en at iriDarc utfdtta,Sfiomnen 
De 3 Jlober, af f)n)ilfo ^an utiralt Den meMerflo Qt fegla uti , lejn^ 
nar jag görna til Dem , fom uti gamla 9?t)|Ta Geographien öro mera 
förförna. S)en fom meD cn ndgorlunDa fannolif UnDerrdttelfc.roil trara 
nögD, fon uti^nipern, ©mina od^aiSoIga igenfinna 3 mi)efct Hora glo* 
ter, fom otta börjoöinom De gamla 9?t)§lanDö ©röntfrr. 3)on dr i)(ir ocf en 
fior 5I«b, ocb i ©öDer Den meDlcrjla, fajidn icf e Den florj}o. 9^dgon 9(rm of 
2öolga funbf, i bdgge ganen, unDer Dyina meDlerfla ^loDö iSef^rifning ligga 
förborgoö , emcDan Jngöar meö f?t gölge dfmen fd fudl , fom nu för 
öen anDre C**)» funnat fomma utur QBolga uti ^Don , tt)(DÄomfcl)inf(j, 
od) önDtfligtn famme SBdg, til SOTcotiffa trdfFft; Pjl Det ©dtt, fom 
ännu pd (tno (StdlTen uppd Dt)lifa 9?ffor, igenom gloDerna, i fKi)§lanD 
brufoS , öt (lunDom Droga 5arti)gen öfroer SanD, Dd för ?iDen f)oäi)?or;' 
Difla golfen mar dnnu mera öfligt: od^ ©ögon Det jdmmdl roiD Denna 
9?efQ omförmdler. Om :3nfl»ÄW ^Ätevfl icfc twarit Horre, dn De mef? 

(*) Cap. ^. fq. ' ~ ■ 

c**) S3frdnDerteéD iKu^lcjn a. X^, p, 14. fq. ö.^raMenbergö 3?orD^ 
wnO Oftl. x^eil uon «uropa unD afta p. 175. fq. mm. XXXIX 

«nm(Snn(i, of la JKöDöw od) cn m\)xmn (*)] fa^afroet Drfto fd mt)cfet be^ 

Ht^Jömarc löttf jTg gcrfl : od) fan män Då Dårcftcr utråfna l)cla @åll|tapet6 
l^m, til Cit S-locf Qf mit» va§ 400 SWan : fom lifroäl, om Sarttjgtn n3ar»t 
noire, tuål fon l)ofroci roorit mrra anffnligt. ©fiiHf man äter roilia anfc 
ft§Q^artt;g of ännu min!)rc5)?t)mD, od) lifno Dem , i Öet nogo^c, roiDföÄre 
^fårfarlöbatar; fd ffun« 3nst>orö gölgc ^inöa til 80 cfler 90 SJJon 
funna förminffoö (**): fa|^ An Detta, i SlnfccnDe til cn ripDi9©ti;rfo, at 
Utt iSBJigm roaronöc Dtéfroflrcbanb emot, ht alOraminfi troligt. Oco 
finföan tt bt)lift@ått,' at glDCfwiö, föfom nu^ för tiDtn iiti Sararoancr til 
?onöö, W*mimt)f! )2Cålbct, at fara (Strömar od) ^^loöfr ittf6re, of gö3> 
»•fgcr ocfe i^öpm^n til ÖfroerfTöD brtifaDfé , ifrdn löngre ^iötr trtbafo ; fa 
m man, ^urii ftort golgft ocf roarit, intet unöro b&rpå , at Denna jKcfo 
fif etmijd-etbffant, om önf?önt utlänD(?t, golf t)oé De<Kt)|?e ©fribtntcif 
^cf e gjort ftörrf Upmdrffam^ct. 

©et 5r icfc ^dner unDerligt, ot '^^HavÄt 3 (Bårtga ^fwcrwiittVät 
»•^ö Dcnno J^årb ; fmcDon Def ttjAl ännu fan DänDa, at De, fom foro Df|e 
Nödgar, icfc fommo fortare, etieiftf, t^"Iff '"^) »ioIfr'är'o, 1 Jnjnr 
5-anfo, af Jnparö gölgc fjålfgiorDo 3^^amn; oIDfnjlunD t>e uti 3f?orDi^ 
ffa ©prdfet f)ofroa ftn egen sgemärfelfc, od) DArförc föfangt-f utlänDjffl 
^ijlorier efterföfaö, men meD en lifa onmAn $8ett)Dclfe, fom uti Denna 
<Soga, jdmmål annor^^6Dé(t) r)ö5 rodtc ©agofTrifttjarc fgenflnnaé: Ont 
l)fn' ©tt^crt 2vo»tuf)S ,4,<t»<»lt>, fom tt3ili).<.iggeum omfommit, finnes ^dl* 
lef] intet uti rodro @fterrdttelfet' , fd framf nian- icfe, 'utan lifmdl at ^t)^ 
fo'ffir-mt)(fen ^Strd til 3dmförelfer, uti f)onom ffulle wilja ^itta en SDlip* 
togning of AoralD Jr)drDrdDrf,r,dn mom IW> f"»" tP^V^" ^)op©n3tn* 
ffc,"l)fDlIf£é^oniing f)on fdlunDa, unDcr pdildenDeSiéref^/fan fdgaö f)of* 
ma mdxitytt (6^1 farit til, 9?i)glanD„ oc^ Därifrdn 5tr 1034 til . ^on* 
ftantinopel: l)föorifrdn ^an,' rt)i& ridgrc 3nff»oré ?56IgffTo9orc5 ^öemföinfl, 

dnnu icfc ^emfommft,- od) Ddrföre of Dem, fom bet gdma radat, för ööD 
hn finfrba tlifroit iblonD semetie SWan- utgifmcn. SWeD Detta Siggeum 

Ijetcfnciö • C*" Not. Jac. Iftm, Renhiejiii in Hift. Torft. Vik. ad Cap.l.: 
^lt) -Öf*-'^^'ö^®«90' ^^^^^ ■ - 

- (tf -^drönitig ^m ^laratD ^)aarDr«aDe i gorf. til So^f^f- » XL dotttal 

iLm.önnii i:4 Sotin bf{)dtlet Detta D^?cimn. 5Dc anDrc fa Orter, /HéHopor 
lis ocf) i^itppQlis, fom,'3ii0t)flr,fliitiP8nvförbircf], cHfr röiimdyitij', ;f'ii|ip? 
matviteiyAl, faili^njmörorc, i ■Slnfcetibe tji bcraö 3?omnö.4rttin9|n 

öt flftöflr frit^iflo ©cigws Sé.rfattare- ifröii gcl oct) ',^4rf«lfC!f-^-'i 
faé., ,tftfx(i;i}i ;öiiHijfCli3«2Öcrättelfer, c(| 61.i)rt> ofta no9--fel<i(j%'v "tUiir.»' 
namn'i^itn)!t- ojl)- buiTrifiyit , fornt m«D en tner cinnan .^abfl utur famme 

ren-fs^smtiiigen mccfl. til Qöiljcö , om man. lemnat betto c.ttfjammanö til 
i)aiiö e(?etOmt>6me,' ön omn^^^of, t(l fa inroefKiDc ^unti[lviperö'j§ö'iiif* 
niim» i Sötttjäg miöQte ffuOe förföfoö. 

r 303 iTutet (tit bctta/fam tcDaii år onförDMil ,5Seiöiä yppa 3115^ 
Daré SefnQl), meb cn najlan famtiDa,^fribcntå 5S5jtncébör,D'/ fpni An meta 
(fal öfracrtyga om nörmarcin&c @ogoö ?rono(5rDig^ct ufi bet f)iifii)«l5>f^^^^^ 
ligo-^ Scni>eS0lan., fom jaq nu 5Ur.tt3iUbcrora mig, tt^ai: imcJlQn 30 od), 
4.0 ^It efter 3"a.^^^t^ i ©anmarf, f)öö <3mcn (Sftriöfon, fohVo.tf mx 
^•0(of@fotfL}nim9é«2i)ilcrfön, od) f^cf, racfa mt^dctaf ftonom, fem iik 
förhe^önDt i.(^mcr|e/X)egutom f)dfmcr ^an jåmmÄl l)aft'93rcmiffe ttHbi^ 
f ppcnö Slöcilbtrf ö 9(!]tcf ningar ot föl[(i, ^an fåger (ft); at en Äonunöö Son I 

pag,.8, ip, 145 22 &c. Horn, Geo^^^.An^^ 

Ptolera, Plin. Solinus, Mela, Ad* Rrerh* 

(t) cf. de. igne Gr£ECo Script* Hift*' Byz. ^c* <3c ;de myopnpoiaib.^ 
fpecies infujar. referentib» Audt. VeURer> QrGad*;in vitäRagr* 
Kolii M:rc»* ' . ■ 

s 

ett) Ad» Brem. Lib^ Gap. l/r.Interjea Sveones, qui -Epifcopum 
fuuiuTepuleijupt, diuina ujtio .fequuta .eft.,; Et|primo filius 
Regis, nomine Amund C Anund), -a p^^tre mifTus ^d djlatan- 
dum Impeiium, cum in patriam femmarym* 
nq^ Aniazoqcs/effp. dipimus. ( vocapius) , yenqno , quqd-.illic 

(illa?) fontibuV immifcuerunt^ tamjpfe^ qii^m excrcitus eius, ®tt3f r|e,mlD STomti 9fmiml>CflIcr9inunl)),t)llftt3ltfl'icfciöaf5a5reii (örmunt»), 
ot intaga ftdmanDe SÄnDcr , mm at fomme gjtins , til et beft)nncrli3t 
©U©@ ©trflfföfraec De @wcnfTe, för SSiff op ÖlbfllroarDé SörDrifmont»!*, 
mcb ^elc fm meb^ofroanDc ^tiQU)åx , of görgift , fom SCmajonerne blotii' 
Dcit uti ©runnarne, omfommft uti Qwinnolcjnl». ©eömi, f<i9cr ©friben> 
ten, ()aftt)a ffcra »pidgor öfmcrg^t ©itjeamc , fört ön öe Oömtaf (In 93iV 
(Fop rilbafd , ocl) (SmunD an^tcligen ojKiöit. fRht 2iDen af Dcga 
^t^iiDclfcc cfffrftnneé: Äönu.« efler Ädnugdröö 2lf[)tt itifö QnjmnolanD: 
oc^ 3»i9t>^"itS ftöjla, öte meb bet, fom Denne g>rinö öfroergöt, j6mför&$ : fnmf 
bet agtas^ot roåra @ogor ocl) S^orDjfFaSfterrdftelfer, utom DennoSaga 
Dm 3n9t)C!r 2a3i&för(a, ingen fdDan Expedition omförmAla; fd bllfroec 
fnatt ti)Dli9t, ot en q6) farama ©af pö bdba i)e§a ©tADen beffrifttjes, 
Ocb finner rcål cnof anöreé öHpbig^et idf c förefommen Säfarc, {)ft)i(fen 
«f Dc§e ©fribenter år tilfodötligof}: en grumling, eller en i SToröen in* 
föbö , ndr %x&Q<^n åt cm SKorDiffa SJiamns Utf^tfjanbe , cä) (!era Om^ 
ftÄnöi9r)etfr, fom ^önDt rodrc SJiorDiffe SRefanbe, bö ^)ufmubfafen åt 
ben fammo, ^oö fd tvål ben ene, fom anbre. SÄljefl ffuUt fudl ndgon gör* 
lifjiing imellan bAgge begå ©fterrattelfer , i 5lnfienbe til Sf?flranet Zntun^, 
funno m&flfl§, otti man tuiQe fågo, at bet, efter anförbe Audors SKe* 
ning, fom pd betfa (StdOe år nog mörf, til^örbe honungen , oå) Icfe 
Äonungené ©on; ba Denne mäl fan ^afroa^ctatSngöar, od) twarit 
SCmunbs , eder SmunD ^fefonS @on. QÄan funbe otf begutom öfnjert 
fömAI förflara 2(nunb(tt) fd fteter betfa £«omn uti bet JKangomff a m.-fc. 
fom Sinbenbrog ^'(r irgr i ScIDen utgifmit). Igenom Jn^mt, fom 
Stnunber pdet annat ©töHe (*), I)elt mlpt, ^oS Dem, fom welot förflara 

S Denna 

perierunt. Deinde cum aliis cladibus .tanta ficcitas Se frugum 
fteriUtas Sveones afflixity ut, miflis ad Archiepifcopum legatis, 
Epifcopum fuum repofcerent , cum fatisfaftione tidem genCis 
pollicentes, Gävifus igitur Pontifex,petenti gregi Adalvardum 
dedit paftorem» Qui perveniens in Sveoniam tanta omnium 
alngritaté (lifcipi meruit, ut gentem Virmilanorum (dcScriti- 
fingorum) integram Chiifto lucratus , etiam miracula virtu- 
tLim in populo feciire dicatur. Eodem tempore mortuus efl: 
Rex Svex^ium Emund , poft quem levatur in Regnum Stein- 
ke!l &c. 

Not. 9JV ad Ad.'Brem, Cap, 233 ; Nupev autem Chriftianlflimus ■ XLll dhntcl 

©. (*), ffllks 3näimin^öut, oc^ fdfom 31130, cflcr Sngöe, nuö ^ttg* 
vai , af pifme öeniiQ ^i\iotiQi> Up^oféinon, 5{&am frdn iSrcmen (**), 
pnneé maro förblanöaD. Sftdt Utta mmhtUé ; fä M intet nobigt , 
för Det cn ftnqrc ^ifldggning (f) ttjtligore fällor öcmit ^^itinö , fom öf 
S£. Smunb i ©mfrje bliftoit (Ficfaö til @cpt[)icn at intaga Si^nber, öf^ 
lö(n fdfom t)c§ got>ct, for i£munb , fQer for t>et m onnan ©fribciit (ft) 
nåmnfr ^onom <}>mmt>, at ÖÄrforc ncFa 3n9t>arö rötto^omn: ^mti 
Idöe Urfpnmg od^ ^^ntclfcr nu til ÖfrocrfKöD tt)cfQé rooro férfmoratie. 
2)m ©flfgaffig^ft i ^örftorinsen of Dftto 2öitncöbörD, fom dr imcfloti 
fcöggc De(5IDrc ^onbfFdftcc of ndrrooronöcSogo, fom mm)tt\Qt, utmi* 
fer nogfamt, r>uru litet Sktrccnbc mon, jåmroål Ifrdn 6lDre:ir&cr tilbo* 
lo, Pr uti öiorDen f unnnt ^ofroo fil utWnDffrt gftcrrdttdfcr , når ^rdgon 
löorft om tt<iga 9?amné ©frift oct> Uttal gjtan bcl)öfro« ödrföre icf« 
görci (Tg SWöt>a meb Drifti9t)ctcré Sörfttiar.cflerot förf (oro &c§o2öitncéb6r;< 
i)cr om fn oc^ fammo ©af, fom of Oit)(5rDi9()tt oRfnaft blifmit olifa, 
imnorlunDo, ån be (^It>|la od) b^ilo UnberrAttclfcr mcbgiffoo. 309 f^^röi^ 
gör förunbfl fcnore ©Fribcntcrö ©ilningar, om m nögot fcnore Slnunb, 
fom moB primber trobt maro bctefnoD, för onöbigt, dt rolDore 

föfo bet, fom wi reban funnit, 

©ebon Rex Sveonum Antt>ider^ cum facrificium gentis ftatutum noUet 
dEmonibus offerre, dcpulfus a Regno, ibat gaudens a conlpe- 
ctu concilii, qnoniam dignus habebatur pro nomliie Jcfu pati. 

(*) Cap, ao: JniimundHr^ fon Steinkiels, er Suithiod tok til Kongs 
nsft epter Hakon. Jngi var thar leingi Konguv etc. 

('**) Ad. Brem. Hift. EccI.Lib, 2. Cap»if J Hacon(leg. Harald) ifte 
crufleJiffimus , ex genere Jngvdr (i, lugvi^ Gentis Ynglingicas 
Statoris ) primus inter Nordrnannos Regnum arripuit, cum a«te 
a Dueibiis regerentur Ärc. 

(t) Not. 78. ad Adam. in defcr, Dan. Cap, 218: Cum rex Sveonum 
Emu?fd filium fuum Emnndum in Scythiam ad dilatandum reg- 
num fuum mififTet, ille navigio In terram pervenit foemina- 

rum, (^uce mox venenum fontibus immifcentes, ipfum regem 
& exercitum eius tati modo peremerunt. 

(It) Gefta Saxonum in Hift. Relat. de Fngv* multivago Cap, 14, 

\ 
t mttal XLUI 

te Äunficnar, fom v^a dtffinisa ©tAncn f fKifet ffnnoé iiprfHe til 

«cb bar bitfwff b^br, ^öra tit Denne 3nöt>ar SSiDforlaé.fller 3n^t^or ^)(ir;f 
to, å. öm ^lörcé ?iDcr? St ©raolg of nögot mct 6n4oo?|r ötffiljcc 
fcege J^crrorö .^onungorö uti tm)dH lifo ^i:rcl)afmonDf odb 2>ö&^ 
JBåggc foro mcb m^^rnob SDTogt uti DH^*^: örn förre, til ^)örnat): 

fenore, f Sffffgt ot mt^rfmo t7g tt 9?iTe: a5%e tiffoffc ocf Sifttiet^ 
^ronrDcrafttuppi? (TnSårb : Den<5tDre, miö flhe önregien&erö förfla 9(n^ 
foö, D(f) utan nSgon t flomlo ^)i(loricn omtalb Jlt^^löfSSWonfpifTon: ben 
ijngre, roib ©lutet of |lno förcfofta Dtcfor, od) effer f?ere ©triber, 
l)tuaruri mi)cFet ^ons ^olf fodit, fom ocf fgcnom en oorDcntfig SefnoD 
önnu mera f6rmin|Tatö , famt ftnbtclfgcn Droflit ftn offi)löifle »g^crte od^ 
Äonung mtf) (id uti be I)Dboö 9?ife^ 

SftUnlet nf bege @ffnar, fom öro ii clfcr 12 @<i)(fen, frtitif til flim ©elen meö 
S^riflna Äorofefn innrffc, ocf) fur ofri^f Mti;cFc( lifna ^mranbve uti @tJr«F oc^ Kitniimr 
t?)cf.eé tvit) ^auöfn qifma, nf bc icfc Olifvif iwH^ cffcr ^l^^^Df fifff gnKflnar ^traruti fj 
tpcrfoncr ntlcnafr oinfoinniif, utrtu tftcr (t fiumocf» Immre Sriiiétåg, fom j?idFn( flera £if 
Utur •2Carl^c^1 , fcDflU S^riflna iMran l^ar iift £anDe( fot naqcw @fa^ga. . €D?cn ja*} »t>il ^all- 
r| i bcffa gall betjmm mig nf cinbrcé Utl^fclfn*/ cpaörb; Ul\i benna ^af fi5v fnavt4o 
5(r fcban, oc^ fal<b^ förr au mÄre 2mte fet clfcr gvanjftit Sltg^Är SBibforlac^ iBmr öf 
^it)cnjTa 95Bcteu(tai)^'@ocic(cfcn \ llpfnla fimic^ ipara iipto^cn/ o(& få afgjorb : at ^c p;itc« 

^ic^t tuaftc !)ota til uagoTi fcnaic TJitgv^t» Ctöct , fotn bScfftan Wtfsrit utfat^(J^ e< 

©fdlcn, fom (il bcffa OmbiMiic m\mi , oro "i. at @ttJca Svifc dniui uti ^nmx ^nrraS 
'*Sibmnritf)eItoc&^åacÉfjcCtnijT(, famtbvrfat ftnc 3 6c!ante-5lfgubar; l^awcmot va bege- 
"3{im(?ciuir iiJcaUenaf} bcfnnin(u]a€r)ri|lna95uncfi!tf bmfpc ömfi-n, iitnnocF, påcti 
''ufaf bcm,De 6&ri(]na« 3?amu tybligcn forcfommcr: fofoin bi' jnmival frnmanfa fåbaua 
"Äové/ fom man &r»faf , at fåm vå bc (Stmv, ^)\r>nic l)m til e^riUnc Jibcr: 7. m 
'^?)if}Dricraa nifnni mib ^nnbcn , bä uti clffe ocf) tolpc 9(rF>irnbrabct/ få maf mare ^^Srfafccr, 
""(om be Öaai^v, Ijnft tnta ocf; ifrtga SSaiMicffiftcn mcb gficnie; btxnivfore bc§c ©tennr mal 
J^a fmina mara ut^uagnc." Idnnf efter bct^a ??ttranbc, nthm cn morfet noaa jfFrit^ 
ning C*) pa ben ©frift, fm iwbå pa fammc ©tfn tvar te^aU^n, Wlkn forflaBer beffa 
SngtJarö Säg mcb ch :K»on fot atJaCbtifnias esiwfat. tiöifa meb bcuna Sinntarfuiugr 

i »tiftt öf öcniic etc» Pi?n ^^t t)t;ngen Xy\W(x, at han waxit (Lht\\\cu ; -^an boi: v?«iforc 

**>ttAt, af Äflctne Wwa IWt ec frcrtncöctlög/ (effer rfttftue, Wff cvf ^€m Mifitit if)iÄ^ (*) A6la Lit. Svcc* t?!*?* pag^ ^iof» 

O* QMon» Sv€o-G» fuis Ump, redd. m A^t, Ut. Syec^ 1717. p. aj/* XLiv 05refaK 

ÄortUDflOrs -jSttrotia / jtimcr fnrttt, öC lyan, jngv^t hftinfonr kfvoat flevö ^un^taP 
Ät for t>e«nc, ocö tort an fEt}ti\lua Ahtan bui cmoUaS<^n af r-c ^wai^e, 

■ : g{)umtt>rt( fabanSaiifrt om btU iKm^tmx Initgef^bau tlifmit anttigeii, oc& ciobT^nb 
bc iDi((vfl/}c CJÄdn lUi 3iifc(; fa tf>vbc IiftDal mmu någon ftnnirö, fo)n mc5 -en Jonnobaö 
6()ri{lciiboni l)i\x\\ii iawbtt, föxx ån [;i|]i)vif!a (gfnnTnffcIfcr 6t)ri(ina £5rmté gtifomd, ell^c 
2(nta^aiiDc, onifovimla, tpiWc föffamra E)cé« ^^enFronifor för 3iigiJrtf öcti nlDrcé Kdfuing; 
Dcf; i)i)mcbclfl tillägga ban en fa mpcfcri^égrc 9(lbcr. Wan t<tn ocf pä btm SBngnar, foifc 
bc((a fniiifar, foga, "«( be figurer ^ fotii fc^ på bege 3ngbavé @fcnnr, ocj» lifna ^oré/ 
''jufi barf^rc Grotet Hobmflubigt, oc^ fcbcrineva : om fa mxt;: at^&cDnirigorltc lånlmånga 
]'{lmnmkv af bc S^rifine, uwn at be biSr^pre &Iifit?ie (Irt?^: omiv^nbe ti[ eJjriflfnbomettf 
"på faiiuKa-äBi^/ foin beg^nflnc, anbra &i&ef)å[fif, efrcc fccm, n(au at barförc iwa J^eb-- 
iiingav." ®n©i^mng faujamivalivibarc tjU^ggaö, "at ioarcporfabcr icEc awit fdrbcléfovi; 
"miKi @fciif)uggcri, oc^ bdvfove iDib fåbana Silfdllcn BctjaiU (ig af bcnt, fom meva wa*^ 
''n( roaiibc mib ^aRbm^ifef ; på i)milk ht mdl funna tiaft Sifgåug ib/aiib ©jn'(}ne ©Jamar/ 
"bcö aiibreUtlanbnmgar ifrån g()riilnc Orter, fom n?ai'it f;ar i 2anbct: Om bege (mil man 
"(dga), fatt Sorétcfnet på en Stunpen; bcitgfcr bet ^itoavFen , at btn fo)n låtit uprcfa ©te* 
"nen/ JOflrit g^ttl^en/ eller ben/ ti( f^maréSlmimielfe l^an Mifmit u|)re(l/ biuforc befänf jtg 
"til imma £dra.-' 93icn ^artil fmara^/ af bet dr alt nog, om bet mebgifmeé, af be Pcffa 
0iitniugar, fom lifna 5?oré(igurer, f6r£iff)cten fPnU, I)mflfen maii uti öJJålniugar cubafl 
bafmet* af böma efter, få aufee får fSbana; f)n5arefter be få öfriga/ fom någdn Sweii}b'igbet 
llHft funbe mara nnbcrfaflabe, af be flera 6iHocHöfi'*Jfi fSrFIaral ©e&an lenmaé bet gdr^ 
na, at ^ebuiugar oc^ gbriflue funuat lönt, eöer kfommif många 93ruf utaf ^maranbra; 
gjjcn fS miba fom Sorétetuet ifrän långve Sib tilbafa marit babc af ^Sbvifine ocl; ^ebuingaf 
drtdnt for bet mifiajle bc g{)vi(lnag .^anncmarFc: -ömaruppa i nnvmaraubc @aga dfwert 
ftnnaé Scmiö ; fd fan man intet mål fåga, at bet af^)ebmuäar, få[omaf<£bri|]ne, blifmif 
brufabf, ntanatbe§e tiöifa f6r®[)ri(lne melnf anfeé, eDcnvprf ligen åtagit figg{)rifIi9?omn« 
gScfånuelfc. Ocb bm«b bet Snfafi beträffar, fom goreé om @fenl)uggnrue; få pnner mdl 
bmar ocj) en, at bet dr en blott (gifining, utan mi)cfen @annoIiF[)et, når alle m^n-e ©ran^ 
nar, ifring ^(Icvfion , ånnu moro ^ebuingar , oc(> man Idngre bort intet mct at något Ärig blif' 
mit forbt af be @men(Te emot anbra g^rifma goljlag/ uti, eller for 3ngtfar ^ma^ Siber. 
©eban, om man du millemcbgifma, at (£bri|iet SolE Eunnatmibf unberbjnpafle«6cbcnbome|;i 
wava ^år pS Ortcu; @5 dt bet bårfovc intet fvoUgt, at be fjalfmilligt, ocf) for alt golfä 
Ögon fdt göra något fåbanf Soréte{*npå9lun(lenar, fom få (tenbart marit (Iribanbe emot en 
nti ?anbet allmdnt mebcrtagen @cb oe[) ©ubötjenfi/ eller SJfgubabprfnn. . . . 

©et Hifmer fdlebé mal bSrmib, at be§e SRnnjlenar , få miba be atfc l^Jra fil en 
%\\>, Äro efter 3ngocir sajibforlaé ©6b # öd)til f)an^, famtfjaui! ?^6licflagareg SOniundfe, 
We«6c oc^ riftabe. ?Kcn p5 bet ocf Safaren bårom fjalf mibare mårte boma, bafmer jag 
rdaff öef icfe mara otiduligf, af,.t ^dmförelfe mcb flere måremef} bctr^banbe Stnnflcnatf 
forcfiåUa bc§c uti cu får(!ilb SlocF i ben Unberf6f ning om be Kor&iffe JRunflenaré 2(iöcr# , 
fom nu drtrocfb efter beuua @«ga, ocf) fom får någon Sib febau bllfmif mig fil Utar6e> ', 
tanb.e anbefalb. ^marmib om^ Stålet få more traffabt, at ©auningen minner (ii tilb-Srliija 
Sjwof til någon, mår dnnu pl många ©tåUen miia, ^ifloria^J^urbaftrina, miu3)?öba 

i betta 5ämnc intet marit férgåfmeg. ^«fct-ar bpqbf pd ofAfer 

@rmib; fan bet får SBatn oc& Omdber icfe Wifma bejiaubanbe. 

Her Her berior SogTriia, 

Ingvari Vidförla *), og 

Sveini Syni hans. af 9)^t bhviaé ^a^öti, om I, Cap, 

irekr het Rongr er redi fyrer 
Suithiödu. Hann var kalladr 
Eirikrhinn (igrlxli. Hann attivSign- 

hina Storadu ok ikildi. vid 
hana (åker oharginda f) /kapsmu- 
hcnnar, thui at hun vav Kven- 
i^a ftridlyndull , um allt that er vid 
^ar. Hann gaf henni GautUnd, 
Theira Son var . Oiafr Suen/ki, [ 
than tima red Hakon Jarl fyrir No- 
^igi, ok atti margt barna; enn fra 
^inne hans Dottr munom ver nokut 
^egia, theirri er Audr hct^ Eirekr 
Kongr atti ok Dottr , er elgi er 
nefnd. Hennar bad fa Hofdingc 

Suithiod, er Aki het ; enn Kon- 
gc fyndizt varbodit ff), at gipta 
otignum manni Dottr fina, Litlu 
fidarbad hennar einn Fylkis Kongr 
luftan ur Gardariki ; ok fyndizt 
Kongiat^ipta honum mcyna. Ok 
iox hun med honum auftr i Garda- 
J^iki. Nokuru fidar kom Aki thar a 
9^art,' ok dfrap Konginn , enn hafdi 
i burt med fier.Kongs Dottr , ok 
8'iorer brudkaup.til hennar. At 

thef. Hitr hyftjtr SS^UHa af Xngva 
. re FidforU 
I. Cap. 

_ (IptDc ©iwio dim, m 

©tgrtfc ©t^i^rräv^o , od^ 974. 
f?il&e (Ig ttJiö ^änne för ^ånnté ötiV 

fton roar en mt)cf et fgcnfinnig Qroln*' 
naialt^^roob^åfOfomtövcföil. — - 
Jöon gaf ^änne ©öt^a^anö; 98?, 
roar Deroé ®on fl>Iof ©teeft* 
ffc. 2Kib famm? tit) röbDc ^ae«t» 

93arn j men om tn I)on0 5)Dtttr, fora; 
l&ct<bb4, fÄ roi fnartnöjjot rolDare a{ 
berätta* honung ifiviJ ^aDe ocf en 
25ottcr , ^roarö iKamn Jifroftl intet 
ör funnlgt. XIV ^önne friaöc cit 
©romf? .^öföing, fom ^ct Mt% 
SWen Äonungtn tt)cfte öct roara e< 
DliK tllbut) , ot lyan ffuDc gifto (T>t 
©etter fil en ffi ringa a»an, fom Intet 
tiögot ^cDerénomn t)aöe. ^iroare*. 
mot, när en Splfcsfönunfl öflan uc 
©arbarife. litet feöermera bcgåtte 
{)ånm; honungen fann for got>t, 
at gifroo §onom : 5Wön i o(l| 
Ifito ^ÄnntrmeDOonom fara åf^jr til 
©artari!*», iWen Det DrfaDe intet 
lönge , f6rt ön 5l!c oformoölfgca 
Pom tfter, Orop Denne honung, tå^ 
fprt>eÄo,q95öottren öttr meD (Tg--— 
^)em til ©rota SKif J,fflmt giot&e 99* 

I, Cap 

mcö t)Änne. t\{ Mia $50^ 
rctaaanöc {)flt)£ åtta ^)öf{)ing,or faim 
for tT(j mcD Mc: 0^ fitta nd^ 
gon 2ib , oogtoDt Äonungcnö 3Brc^ 

eller inom2Qnt)$, ftne egneJDlän 
göra rtor2J?anfpinoin , 2)e 
>it)9ift.e ä^De imc&lcrtiD uti ftt thefFuVa(ifi- bunduft attä HöfcJingiar 
med Aka, Og fitia thar um hricl 
under reidi^Kongs; thuiat Kongr 
villdi ecki beriaft yid tha, edr gio- 
ra fo mikitmannfpeli innan. Landz 
ä finum morinuni. ■ Th^iii Aki atta 
Son, er Eymundr het. Eptéi' theN 
ta bydr Aki' Kongi fa;trir " fyrei 
thetta bradr^edii Kongr toc thui 
vel. Ok nu er fö var komit, bidr 
Eirikr Kongr Andar,' DnttrHalio- 
nar Jarls ur Norigi-.. • ' Var vtheim 
malum vel fvaradj^ok jiet Jarl fier 
tha thvkia betra , ef hann. lief i • d- 

gi naudmag finn fitfa jjäfnhätt fier ^ 

i Suithiad. Nu var koniinni hoi- ^ötfer urJHorMil J^uöfru ^ 
tit, ok äkuedinn bruHaupftefna» fotnmci Mmtit ttsdi fttjaCQÖt. 99" 

niipach asutcr od) Sorfifnjna för 

luifigen rc^l bfl)O0QDe. 3iär nu l)år* 
meb fd ttJiöa roat fommct , btgåttc 
honung fjgnt/étx», ^atan Sorl^ Ok; nu fara ord af nyiu milluBi 
theirra Äka og Kongs. Ok bydr 
Aki Kongi fialfdemi fyr ef ii tan 
fektir: ok ftcttaft at thut. Kofigr 
byrft^nu vid brudkaupi finuT Og 
bydr til Hofdingiu,m innan Lands: 
0k nefnir fyrftan til Aka , Mag finn, 
pk tfia Hofdingia, er hortum fyli^du. Sorlftt lät )Tg lifmM t^dtO} ot mniC^ 
re bftttrc, om honungen icf e flflöt fin 
SRöDmag/nfr ben fom tmnglt ti» 
Qt bljfroa t>4ms, ptta lifa Döflt mfO 

IåfmaD,Dcb JérijUopöJJagcn utfqtt.QcÖ 
f?e im^non ^ec odb- ■honungen niDfl 

iSefricf SI Ingår. Ä tilb juöer Äonun«' 
ome,elIccS5d|«at cft«r cget.JÖc^flg Döi» 
mo I t)fnnfl ©Qf; 2>4 bftrmebroorbö öcförfonte. ÄoHungcn lagar ft9 

tjl i8röIbré;o(f)t)|u&ermMnö(ff.t)öfi>i'"got'; wen Idtcr f6r(i otl^ftömÖ fal" 
la :^tc, [mmg, od) i'( S^b^pmcit , fom fölgöe ^onom. 
2* 
A t anefndijn^ ddci "kbn^' Hakoh 
t *- Jar! af Nörigl fil Sujthiodar ; 
pk verdr thar mikit fioimenni at 
iJpp&uIutn. Thui at thät voTö' alJii: 
Jjioir bietflu Mciiii ur Sui^iötl.- flf arorje tu @m«q .9?tfe; , . 
Od) b!jf mer en mtjcf et Oor 5ör-«^, " 
fomling i Upfda; Jpi^är moro, W 
2. Cap. 

Thar vorii marger ^/kalar ' ök "flö- 
^'ei', fyrir tm^at t:hä?'vm"mar. 
S^i^ Hofdingiar fiolmenner faman- 
'^omner, tho at Aki vitri fiolmcn- 
'^mr^ thegar* Ibid- Eirikr^ Kotigr 
^fr Hakon Jarl. Thui vär Aka (k 
'^ali buinn er meftr ' \at annar» 
£cki vSr' Dotfir Kongs thäfJ; hie 
Son theira ; thuiat otruligt thotCi 
lyera ;bpd Kori'g5»i N-u fitia melrh 
'it bdvdi umhrid nhed tnikilli gle- 
Ui ok kxtu- Aundverda veizlu- 
hä hafdi Aki inikil vardhaUUd a 
fier J enn thui niinni, fem nieir 
leid ä bruLlaupit^ thar til- ät ein 
tiott var epter véizJunnair. Thä 
U^mr Eirlkr Kongr thav ^titheiiti 
äullum ovorum, ofc: drap Cha alh 
atta HoftHingiana , er^ ät; mot- 

gangi hoWiåvYeint vid Kong, ok 
einn veg Aka* Epter thetta 
Ifeit veixlun.ätl for Hakon Jarl 
til Norige, ok 'hver til finnä héhti 
kyna« . Theffi rad kerinå (umer 
menn Hakoni - Jarlis* Enil .'fumer 
(egia, at hann vseri fialfr at drapi 
theirra. Nu käftar Kongr finrti 
eigu a allar jardi^rok lauRi Fe that, 
er thalr atta Hofthingiar hbfdu 
att. Hann hafdi heim til fin Ey- 
muud ok Modr hans. Eymundr 
vegs upp med Kongi i godri vir- 
dingu^thar til at<Eirikr Kongr an- 
dadizt Sidan tok . Olafr *) Rikit 
og hellt hinni fomu virdingu vid 
> _ 1 JDär moro fö m^ngf 
jforc (?dlar tifrfbDf , fom mån* 
gc ^'pfDingoc folfrlFt itJoro ^me 
nianfDiiinc; blanD Öfuilfe i^tc liTrocil 
roar licn monffarfcijlt', nåj^ rfttt 

btff for l)ono,«i ftorpo 9^«mctt^Ire^^ 
Sjfiifl^onungVné Dotfer mx icfetticö: 
tj^öflcr Df.roö @on 4 fffcr fom h;f;« 

:flt Ifta livpö. 5>f nårnöflronDf ' |7fra 
J)dii(!igön liD til 93orbö inét> mtjcfm 
Siift od) ® amman.g fSörjan of ©djl* 

(ifftt goffomFring ftgtmcn fä tm;c*' 
^ct minDre, fom tft Ifirigre Ifb 

{opct. 2)Å öftt)crif(taer tern ^oniina 

Örapft olle Pc dlta'^5f.bin9Qr, fohi 
fqrr t)flt)C rtjcirit t)ooio'm, rmot: fornt 

S5r61(opct:'^r4u3cirl for til Öfor,* 
je , \m\. ^roor od) en m . .til fFf . 
©omlige fåga.cit ,1^(111 fiölftticirit^ttjib 
qjIor.Dct ;fljkroar(}nt>f., Äohunafn tit* 

&en löfc ©(jctibom , fora De dtfä^of* 

Djngdir Ooff ö^t- (Smunb oifc Deg 
fDloDertoäl)an ^cm til ft^i; oc^ roSicec 
Den .unge SmunO up ^0? lin SWo* 
Dtrföfccr i gol» QBårtiiglyet, til Deg ^0* 
.nung ijEnC offomnotie. ©cDonfdä 
■ (D!of WD iKifft, pct> ^6(1 — ■ 
munbi fammo 3555rpViinä,ft.^ni 

A 9 <emun^ T 4 3sn®^5i9J@ mm. 2. cap, 

Eymund:,(ém1Fadlrhans hafdi giqrt- iBmnnb fm til 0<i} ^h)tfo, v^^ 

Enn erEymlindr var ro/kinn,tha Ulinte^aa jtg ftn ©cTfg; onDcnftun^ 

jnintizfc ha.nn harmJi fina,,thuiat r)an,i)tt)ar &ag fdg ftn gcj^^tiöom fi3r ft^* 

iiann (ä hvtm dag Ibar eigur fy- na Ö^on, od) ,at Äonunflcn tos O^H 

-jrir augum (ierrc.Ok thottizt (uip- ©fQtten :af t)anö Oigor, ^an ti)Cf tC 

tur allri farmd ; thuiat Kongur tok iåxfbtt Qt Q\li)miétQmx^omm \U alla /Itatta- af eignuiT).- hans 
' , Ojafr Kono;'r atti Dottr er Ingi- 
^erdt- het* . Tjhau.-fymundr unnuz 
^icitfi*) fyrir frcendtemL 
.:at hurilyar vel atfier iim allahlutu 
^yr^iJndr var miklll vexti , ok 
ramr atafli, ok hinn bezti riddaii. 
Eynmndr hugfar nu (itt mal, og ^) 
thotti feinlig leidretting finna 
härma i . ok tJhottl betra at bidg 
braclänri daucjay.éna lifa vid 
clir* Verdr -riu -tl^af bfins rad **) ; 

tha er hann yard var vidV aC 
XII/ Menn af Kird Kongs hofdu 
iärit eptir /katti;r 'thau hcrut ok 
riki, er Fadir;:hahs: hafdi att,, tha 
fcr hann m^d XU/ Mqnh^a thann 
jjcog., ' er leid their^a la .k ö^igs liian* 
n^.yOk burciuzt '^hfeiv tharj ok 

vai^d that hardi: bardagi med 
theim* Thénna Jdag hinn farna 
for Ingigerdr eptér theini iJcogi^ 
ok. fann' tha- alla liflatna , nem.^ 
Eynnirrd ; ok' var hann tho mjok 
lar, . Sidann^Jiet Kun leggia' haWn; 
i •Yftgn finn j, . ok ^k: honum' med 
Äef V 'ök Ilet' grädda - hann a laun. fflfitU bctofrooD. 

CSmuitb 6(ffobe ^TOoronDrci, för jl*" 

l)ön i oDo ®n;tt m roar roål otwcib, o:d& 

f/( 2öä)c.tcn öd) jtorf til 5Vroftcr, faint 

mt nu (lna.Omnånl)ig^ctef.odE)ft)cC' 
te, Det .l)fln nfiftan lönge tdlt ftn (gorg 
ot)ömiKi&.utan ndgon giiirfoning. ^)an 
ffottcir Det Uttz , ot möntci en fnat 
Ddö, ön Icfma et ncfligt.Sif : fottac 
fölcDS öft 93e|Tut , nåt f)on förnom , 
ot to!f iifonungené ^jofm^n farit dt 
inft)rt)ro ©fottfn of be Jöi^rol) oå) 

mitt; fomt)ans5(5fl&fr bfl&f Äat, dt 

l)fln.j(5mtt).'ilmf!) toifTi^nmy ^ 

ger tfl fn ©fog , ^warigftiom »o^^ 
Söögen lög for .^'onungcnéSWdn: od) 
(logö Ddr mcD Dem, fd dt cn ^örD 
©triö reort Dem imcadn. ©amme 
3)ag for ^ngeg^ib ffter tern til 
(Sfogm, od) fann Dem aHe liPfe, 
utom tHmitnö flOena , fom lifro^l 
rear mt;cfft fdr. Jgjonom löt r)pn lå^f 
ga uti ftn göagn , cc^ (orDe t)ont3m 
nuD |Tg. fqmMät.{)fm!/gcn h^fn f)o> 
Bom. 3låx ^ommQ Olof ficf tcga 
XIDninflflr, f(5l)ét) l)flti Sinijoct) faf^ 2« Cap.' Enn tha er OlafrKongr fra the/H 
tidinde, kvaddi hatin things , ok 
giordi Eimund (ekann ok utlicgann 

Ur oUut) ^^^^^ J^i'^^* C)k er Ei- 
mundr var heill ordinn , tha feck 
Ingigerdr honum Ikip a laun ; ok 
legzt hann ihernat; ok yerdrgott 
til fiar ok manna* 

5» Cap* 

^fockurum vetrum fithar bad fa 
Ä'ongr Ingigerdar, er Jarlzleifr 
het, ok red lyrir Gardariki. Hun 
var honum -gefinn 5 ok hun for 
auftr med honum, Enn cr Eymun- 
dur fpiirdi thau tidtndi, '*tha fer 
hann auftr thangat; ok tekf'Jariz- 
Itifr 2<tongY vel vid honum ok thau 
Ineigerdr; thui at tha var ohidr 
mikill i Gärda Riki. Thui at Bu- 
rizleifr, brodirjarlzleits Kongs,geck 
a Rfkit* Vid bann atti Eyrnundr 
bardaga; Enn i hiniim (idazta var 
Burizléift- handtekinn ok blindadr 
olc Fecrdr Kongi Thar fek hann 
of fiär i guHi ok filfri ok margs- 
konal- gerlimum 6k godum gripum* 
Tha fendi Ingigerdr menn a lund. 
Olafs Kongs Faudr fins. ok beiddi' 
at hiann gtefi upp jardir than', fem 
Eyrnundr atti: Ok vceri thcir fattir 
hclldr enn hann a:tti hers von at 
honum; ok matti. fVo kalla, at. 
that lof feingizt a thui mali» Var 
Eyrnundr i HolmgardfvOk hadi opt i fålDc <gm««t>, fmt- Qjcttt f)mi>^ 

Icinö.^ffygttg of alt (it diiU. mt 
Ddrcmot Sitiunö war ^clbrcgöo ttJot* 

[onDom; Iwormtl) ^cm loDe i ^dr# 5. Gap, 

ro^ftfo 5äc tftet Deftp, Uicif 

rifc, til ^ngcgait». ^on bUf^o# 
nom ö'f"^'""f "(^ fot é|]et ut meö 

mtmb blifttjcr unDerröttaD , 'o^s 
far ocf l)an til Denne opre fonirod^ 
bljfmcr af jf^jwnaf (omt ^ngeH^r^ 

cn ftor Ofriömor i 2vin&ct, föc 

fiSroDcr fftcrftoD 3?iFct. Q)?cD t)o* 
nom t)on (Emunb fcm ©lagtningar; 

blcf 'Butifltif uti öcn fiöfta 
fdngcn, odjDgoncn [)onom ut* 

firö til Äonungen. ^ ^jemunb ficg 
lidr gcinfffl mt)cfct 2(go?£lnt i©tilD 
aå) ©ifrocr, famt mdnga jlogö Äo(i<» 
bart)(ffr oc^ f!orc @ffltf«r. jjrtgc* 
g^rb fänlif i)o SDIön til Äonung (D* 
Jof, lin ^oDcr, Dd) i)oö, ot r)Qn 
tt)iöf Iii5gif;»)a Dc ©drbnr, fom 
itiutib til()prDc, DC^ l)äll)r« forli!(iö 

A 3 tifl^ 6 

bardaga, ok hafde figr i aullum ok 
vann aptr micit ikattland under 
Konginn. Tha fyfti Eimund at 
vitia eigna finna: ok hefer mikit lid 
ok vel buit; ' thuiat hvorki /korti 
til fc .né.vppn. ; Nu for Eymundr 
ur Gärda Riki rhed mikilli {xmd 
ok virdingu af allri althydu, ok 
kcrrir nu til Svithiodar, ok fezt at 
Riki finn okeigntim^ ok brått af- 
Jar hann fier .K.vonfahgSj ok fer ris 
kismans dotti*, ok gat hann vid Ken^ 
ne einn Sön, er Ynguar het. Thet- 
ta fVa Oiaur Svia Kongr, at Ey- 
mundr var vid land komirin med 
friiklu lidi ok nogum fiar hliit, ok 
hatdi fezt I thay Riki, eratt häfdi 
Fadir hans, ok theli; atta Hofthin- 
gjar: ok thotti honum mlkils uirl 
yéft, enn treyftizt tho eigi at at gip- 
ra, thuiat hvern dag heyrcr hann 
niorg ftoiTctde fra Eymunde faiigd ; 
ok fitia nu hvorir umkyrt, thUiat 
hvorgl vill tilhnegia vid annann. 
Eymundr fitr nu i Riki finui /kipar 
thui ok ftyrir, fein ^ongar efu va- 
ner, ok .£ExIar Riki fitt.Thuiat hann 
giordizt fiolmennf. Han ]et reifa 
(ler havll mikla ok bua veglig^: lat S^Qnmm jiå fii få i)«m; cit 
et go&t ©lut blcitwc vfl Denna @af> 
od) flda gorDringor å ömfc @iDor 
cftcrglfiKi. <£mtmt> mr UmUtf 
tiD :i ^olmgdrD , od) t)bn mdngfl 
©logtnitigor, fornt fcgrnbf alm, 
dtcrtuomi nn;cfet ^ofottlonö iinDcr 
honungen, ^on ficf nii-?u|l^ at 
bcfeftnfl Ofgor: DC^I)cit)cmt;crft fornt 
tuål beruftabt folf , sm^nn l)onom 

fot Öcrforc ur ©.iiborifc mot» mt^cf f» 
^)ct)ér oå) 9!öÄrl)l.jl)ft of od mimo^ 
gen: fommcr til ©trcofHifc tilbofo: 
od) fötter (iQ uti fttJKife oä) fm forte 
(SgenÖom. ^)on togcr ftg f(Don Jöaö» 
fru , od) fdr en rif a)?ans ^Dotter , 
meD ^roitfen ^oa offoDe cii -@on,foin 
Ö« 3itgi»ar. Setto fdr a>!of 
©roen.iConung mtta , at. n^mligea 
(Cmuttt» tt)or fommcn tiL^anbs meO 
mt)Cfet,So(f pd^ no9 »/(goDclor, fornt 
ftg i Det JKifc netfott , fom &flnö'5a* 
öer oct)&.e (itto .g)6fOingor aj^tf)flDc: 
od) fi)Cftc ^on Det moro mt)cfct bc^' 
tybonbe; men torDeö liftuäl Intet 
giJrc» DÄrttJiD, cmeDon ^on [)tt3or Ooa 
förnimmer mdnga f(uro 95ci)rlfter to* 

Ok hel dr thar bord hvern Jag" m^t,, indeni) ro m St 

med mikla ;fio menn. thu.at hann Öen on^rr. cftcrT^^mS 

nu upp hein^a .ed^odr B- ' ^e^^fc ' HetÄli " 
FodrlhnaH.ra.fundKong?ol.J;g1;^5^^^^ ?♦ Cap* 

^tinai a Hofthuigia i. Suithiqd. Hann 
leifér honum atfara, ok bio ferd 
h^ns med fenid» YngViir tok hialm 
Fodr finn, er hann atti beztann. 
Hann var GpHrodin.n pk fattr gim- 
ftcinum: Ox- fverd gullbuit, ok 
^Jiargar. hafdi h^inn- ådrar gerfimar. 
For, Yngvar nu med fimtanda mann 
tra Fedrfinvim; Ok ypru alier their- 
rahef^ar bryniader;,ok fo their fiel- 
fer . 5 oH . fkialldader , ob ho/du 
gyllta . Hiajma .ok -oll vopn ^gjiijli 
buin,0'k (ilfri. Ok vidfo buit lid , 
ter bann aiiftan epter Suithiod, 
Spyizt nu vida t}l ferda hans ; ok 
(akia Hoffhingiar vida imöt ho- 
pum, ,ok bioda honum til yeizlu. 
Hann teckizt thatj ok gefa their 
hohuni , gqdar giafer» enn hann 
theini, Nu £'er Yngvars frsegd vida 
Öm Suithiod ok kemr til eyrna 
Ölafi Kongi. "Hapn atti thann Son, 
cr Aunundi' het, ok var hit varnzta 
mans efni , ok eigi fiarri jafnalldri 
Yngvar *). Häpn bad Fodr finn at 
fara a mot Yngvari frsenda finum 
ök fagnä honum med fsEmd ; , ok 
tha hann thact pr hanp„ bad, ök 
for i mot Yngviiri med micilli Icemd; 
ok yard thär fagnadar fundr micill, 
Sidan fafa their tilJCongs fundajr; 
ök gek hann i'rhöti theim,ok,fag- 
nadi. theim vel ok YH^var, pk lei- 
tler hann i hoIl (itia, ok fettihahn 
hit 'nafta fier, xik hkä ihänh Icingi 
''4 Ö3or& ^mar Scig mcD cn ffiSf Solf;* 
mmaxt od) en tilrÄcflig ©fci^öftår. 

9)d Dctto 2BiS fat (gmimb r 

.^cma t)o5 fm gotior, til te§ ^an 
mx nio &v gornoK Sfi baö ^tig# 
vat fm Sflöfr, at l)on måttt f4 be* 
föffl honungen ocl) {intri ^öftiingap 

faxa: od) filreDbe ^onö j^årD ^el)«(* 
ligcn.^rtgwrtr^tog fin SeDerS^fölm, 
l)(n b(50é , ()(in ägöe, fom trat mtD 
®u!l) inlagö od) mcD It)fant)e ©te* 

mtt) ©ult) bcprt)l)t, bf§ut&m nidn* 
00 foftliga ?ing. €ölunDa fo» 
^ngttjar nwD ffmfott 5»?ön [frön ft* 

mcbCSf ållKjr od) f6r'g^lt)e.f))ölmar för* 
ffDte rooro, fornt {)qDc ciHd twapn meö 
@uHi oc^ ©IlfTOfnitfnnjcfQ&f. SWcD 
ct fö tilruOaöt golgf for - ^ngn?*» > 
öffön igenom ©ttjea Sftiff. y?u fpör* 
jfS t)et roiliQ om ?ionfi gdrt», od) 
mangf^)6ftingar fofn ifrön f^ereOr* 
tet til^onom, od) b'Möo ^oriom til 
©åflebubö: 1)0311^ ^onom tt)crcä 
mi)dtt Ml woro. ' Sic gffwfl :po* 
nom foftligfl '^fS;ittn od).^^h bcti^ 
tllboffl.SHu for änéttJflté' 9?i;^t« tri* 
Da omfring' @tt)«ö 9?ife', oc^ forii* 
mer til Äonung öM^feÖron. ©an 
^abi en ^on benåmb 2tii«nb, foni 1 8 

iriéd fier vera velkomen, ok allt 
hans fonmeyti. Hann kvezt thar 
mundu dveliazt um hrid. Sidann 
ber hann fram tha gripi, lem fyrr 
var gecit, hialminn, (verdit: ok 
iriccllti (o ; Theflav giafir (endlr Fa- 
ider minn thlåv til ftyrks.fridar ok 
taflrar vinattu; Ä'ongv tok thack- 
■famliga vid gripunum, enn kvad 
^Eimund eigi fier (endt hafa. Thar 
^var Yngvar thann vcttr allann,ok 
■Viir beft virdr aUra rnannaafKon- 
"^iv^ At vori'biozt Yngvar til heim- 
ierdar, ok Aunundr med honum, 
■Tha ' gaf kongr Yngyari godann 
heft ok fpdul gylltann, ok Jkip fa- 
giirt. Nu fér Yngyar ok Aunundr 
a burtmed godu yfirlasti af Olafi 
Kongi, ok tara nu' til Eymundan 
Gk er their koma a bxEymundar, 
tha var honum fagt hverer kom- 
ner voru;enn hann let eigi fem 
h^nn heyrdi. Nu koma their at hol- 
iinni; Ok villdi Aurtundr af baki 
:ftiga, enn Yngvar bad^tha rida i 
holilna Theirgiora,lvo , at their ri- 
da alltinnar fyrir hafscii Eymundar^ 
Hänn heilfar theim vel, ok (pyr 
tidinda, edr thui their dirfdizt at 
fara med fvo jniWlum flyr,at rida i 
hoU hans. Th^ fvarar' Yngyar: 
Tha ek kom til Ölafs KongSj.geck 
hann moti mier med alla. lurd fina 
ok fagnadi micr vél ok virdugliga; 
enn tim villt nuaunga facmd giota 
hans Syne,er hanta fieker, thik heira, 
l>ju vittu Ät fyrit th^tta t^id pg i 5.. Cap.» 

mt. ^an bnl5 ftn ^atitt om Vof 
öl fora emot 3ttstt>ar fin grcnDe, 
od) mct> ^cFct: iinbfögna l)onöm. 
^qn fict t3(t i)M tfäortf , od) for f(5 
§nrtroor til 2)lctf é mcD mt)Cf cn måt; 
broorcif en ftor ©létjC iipfom , nf\t 
Dc .öfaOeö- ©eDan fölgafi.Dc öt n! 
Äonungtn : fom ftftlf gicE Imot Öem 
D(J) f^ilci&e bcm mdh förDe Snd*^ 
roor ill uti fin (gol, o:i> [ntte ijo» 
nom riå|Tintil ftg. J^on Uab l)omm 

od) I m l(5i)()fta ^06 ftg förblitwa. 
^roartjl jlnatvar ftBarat>c , qt ^an 
nögon Vf) öfit förblifwo roiflc : od) 
fram bår fd be fo(lbara ^afcr, font 
rcbon öro omtolDa ; nåmligcn ^jdl^ 
mcn.otj^ ©roirÖPt, tilfglanbc .Wo** 
nungm föluntxr rScga ©dfttior fön^' 
Der Dig min SliÖfr,ti{ ^rftie (gtprfo , 
od> en faft 2BönjTapö Xcfn. Äonun# 
gen tog mcO 'Jacf fam^et emot SiU' 
nDl)i«riia;mcn faöe t>cti£mttiib kft 
fånbt btm til ^otiom. JöAr förblcf 
nu 3rigi»ar l)ffe li<n2öiut«r öfmcr : 
DC?) föar fraiiiför olle cif Äonungco 

nifin örciD, Om 5H5örfn fogo^c . 

0'9 ^^Sw-»* til JC)em*'4rbcn,' 

0^ 2(nutil> mcb ^onom. . ^Dö gqf 

mcb f^WlÖ wciötl od) et ffont; 
@ffp. sreu fara .^ngwar od) Z^. 
nunb bort meö mtjtfcn SKAImiliaö' 
SScroi^ning of honung (K>lcf,od) ft^^'' 
l(j ftn^ofa til(*munD. Sf^Ar Dcfom* 
tnö til igmurtbe S23i), eller DetStöffc Gap, m^':£8m^ m^m. 

holl thina. Tha fpratt Eymundr 
^pp, ök tok Aunund i fang ficr af 
heitiuum, ok kyftihann, ok (etti 
tticlr, ok kvad alla /Icylldu iionum 
^iona innan hallar» Sidann Iserdi 
Yngvar giafernar Faudr finum ^ 
thter er hann fagdi, at Olafi: Kongr 
h^atdi fendt honum til fafts Iridar , 
?r thatheftr ok fauduJl ok llcip* 
Thafagdi Eymundr at Olafr Kongr 
hafdi eigi honom lent.; cnn tho 
lofodi hann miog , at hann hafdi 
fvo vu'dugUgar giafer gefit Yng- 
vai'i ; Var Aunundr thar than vetr* 
At vori biozthann heim at.fara., 
ok Yngvar med iionum* Tha ge- 
h\r Eymundr Aunundlhaukvthann 
er Gu Ils Ktur var a fiodrum* Ok 
fai 9 a their hyrt vid fvo bult, ok 
koma a fjjnd Olafs Kongs ; ok fag- 
nar hann thelm vel, dk verdr fei- 
genn theira apturkomu* Tha feer- 
di Aunundr honum Haukinn., ok 
kvad Eimund hafa hann fendann 
honum, Tha rocinadi Kongr, ok 
kvad^Eymund ^0 '"^^^^ nefna 
fic, tha hann gaf Haukinn , enn tho 
kann vera, at hann haft that hu- 
gat. Nockuru fidar kallar hann 
til fin Aunund ok Yngvar, ok fomnc moro, 9J?en §qn Iq&beö, fom 
l)an Det id^ ^örfec» 2?c fomma 
ftnttcHgcn utanför ^>offalen: oc^ 
Wi0e2lttunb t)d fligo of fm J^ÄIV; 
ttien 'Jn^wax bat) ^onotti rifca in.: 
fomöe ocf gjoröe: od) rfDi)önDafrotn 

tet. ^clfar &cm wdnligen, cd^ 

^ufu te tovöeé m«b fd mi)cr«t 95uU 
Ut rlDcj in uti ftanö @aK ^ngwat 
\mm l)^ruppd : S)5 jag fom til 
,Äonun3 (Dlof, Aicf f)an emot mig 
mcD alt (It |)Dffolf^ od) fåc^imbcmiQ 
loöloci) roörDcliga; men Du wll nu 

ingen i^cDcr gjöro ^onö @on, n4t 

'^an iJig uti Dit $em bcfofer. 
öu TOfta., at lag bdrförc rcö in 

tip:: tog 9(nunl) af JP)öflcn uti flö 
%Qtnn: fi)|le Oonom, od) jätten 
ncDer.: famt bcfaUc cHa inöm|)cf# 
fölen ot t/åna ^onom^ ©ctcjn fromf 

©oDlen od) (Sfepet, til (»n SaDcr , 

fat)c^at Äonung <D!«f Ixibf 

fdnDt Dem f)onom, til en fajl griö^ 
äSmuttb fmaraDc, at ifönunq ö> mEEiti : Nu fkulu thit fara aptur 
ok fa:ra Eymundi that er eg gef lof icfc fficfat Dem til l)anö t)ån|1; 
mcn bcromDc ftonom Wfn^M för M honum: enn thater merki ; thuiat ^an ^iffOrt JjfngWAt fd fof?f(iga 
eg hefeigi fvo ådrar dyrdlipar giafer 'pof^jfi^ Zmnt> ^^Ut fifinct 
atgefa honum, fem theflf er. Den 2bmffr , tllö om 2B(5rfn : 3)<J 
That fylgir thui , at fa mun jaf- '^8^^^ 0.9 f^»^fl / CC^ 

iian figrliafa, er that er fyrir borlt ; JH^^r l)onom. *j add. ct^i meo periciilo Ok /kal thetta vera fattar tnerke gunförgat) gfåbrarna; öd^, n^t 

vor a miHu Nu fara thetr aptr :ok qU töar får&iqt, fara fin Coö, 

f^rdu Eymundi mcrkit med vin- od) fomma til .^öruiDti QSUf, foni 

giarnlegiim ordum Kongs. Ey^ få^mt Öcm m , odl ofti3cr 

miindr tok thackramnga vid giof - Dcraö ?[tcrfoinn. 2tnHrtb L^ftueiv 

KongimSjok kvad tha /kiött ikyll. i-^^^-^- ri^^^ ^ •i..., n^^j^.^ 
du aptr fara , ok bioda Olafi Koii^ 
gi ril fin , ok ma^la fvo: Eyimindr 
thion thinn bydr thier til vcizlu 
med godvilia, ok kann thauck at 
thu farer^ Their fora, ok tunciu 
Olaf Kong t ok faugdu honum bod 
Eymundar. Tha vard Olafr Kongr 
hardla feiginn , ok for mcd.rnK 
klu fiolmeimi» Eymundr tok vel 
vid honum ok med mikilli farmd; 
ok mcclftu their til Faflrar vinattu 
med (ier> ok Iiielldu vel, Sidanii 
tor Kongr. heim med godum gio- 
fum; ok var Yngvar jafnan .med 
Kongi, thai at hann unni honum 
eigi minna > enn finum fyni. Yng- 
var var mikill madr vex:ti : vasn, ok 
fterkr,.ok biartHtadr, vitr ok ma!^ 
fniallr, milldr ok ftoi-giofulf vid 
fina vini , enn grimmr vid fina o- 
vini\ kurteis, ok hinn hradligz- 
fti i ollu viclbragdi : fo fem vitrcr 
menn hafa honum tiljafnat, um 
atgiorfi^vid Styrbiorn Fra:nda finn, 
edrOhif Kcng Tryggvafbn, fem 
frsegazflr madr hefer verit ok 
mun: vcra? a nordur Jaundum, um 
alldr okl asfi, ba:di fyrir Gudi ok 
rnonnum IcmnaDe ftrof .f)öfcn til fm [^aDer 
i^d) foDc , at (Smunb fdnDt l)ontMit 

te [)afrtjn nSmnt ftci, l)m gof 
f)omm ^)6Fm, fofiån öct tt^åi fun^ 
t)c roara, at f)an Det ^mmt ''Mr 
got Dåreftfr fuOar Äonunij (Dlofr 
%mnb od) In^^M til (tfl, 

foöe : siu ffölcn 3 fara itllbafa/ 
ocf) föra Det til <em«nb , fom M 
gifmcr ^onom: finjiffet ^r cn.gona; 
cmcban jag åljcfl inga fd foitcligvV 
©fånFcr {)(\fmt at gifwa ^onom, fom 
tcimaår. ^ånm mcöföljcr Den (Sgcn^* 
{Tap,at Ijan altiD m5nDc befomma ©f;? 
ger, fam l)i3n' bÄreö före : od^ (?al Detfa 
mm et J^örfomngöfcFn og rmcKan* 
2)c fara nu titbafa^föranDe Sanantil 
<£mitnb,ti(IifameD Äonungcnö ro^n^ 
flirign Or&.<jemunt> tog meD toiJfam*' 
t)et emotÄon«iigcnS ©öfma : od) utlÄt 
ffg, Det De fnarliga ftutlf dterrcfa f6r at 
6 juDa honung (Diof tilftg, fornt 1)0:^ 
nom mcD fdDana OrD tiltala: tgmtsnb 
Din Xjönarc b)ifDer Dig mcD©oDmiU 
ja til ©ÄjlebuD, od) in tager for en 
2)nneft, ot Du bcfi3Fer t)onom. 3)e 
foro, ocb fonno honung (Dfof/ 
famt faDe öonom Det, fom Dem af ^"^"»^•^or anbffanf.^^onunöOlof biff öfmer Detta 95ut>ffap mycfft 
filciD : oO)' for meD n talrift Söise öl"ta&. iE«wnt> toa ro&l oc^ mcD im;c^ 

un / ^ffiönbig 2öånffap, famtrooD-e (Ig meD angeiiiSma ©amtal p<5 öct alöra^ 
'^^Ra. ©cDan for Äonungcn ^cm mcb gobo ©öfwor* Od) 3ng^ 
^^'flr alt Ihmt I)onom ; fmcbciJi Äonimgcn uUct mlntrc goDt mu ^o* 
!^^*^^ ön fm CQcnSon. 'jngi:t>aTn?ar cn anfcnlig dcI) flor £D?an: mcfer^ 
IwF, oc^ ^n;)itI)t;Qb; förfWnbig xjd^ ttiAltalig: niilD od) frifo[{i0 cniöt 
^^SBänncr, men ()ri)m emot fmc Omönnfr : ortlg i ©öflfTap, cd^ mä|l 
J^^tiig i cida forcfaflanbe QBt^rf ; fdfom förftönt)i9c £Kdn tiofma ^onom utf 
M Upforanbc liFnat trib ©tvrbforrt, ftonöSrdnbe, cOfr honung OMof 
Mvggwijfort , fem n?arit, odl) lårcr bfifn3fl,t»en bcrömlicjofte SWön ii>ioir* 
't^nbcn ; j (iH 5ib od) ?älbcr , Wbe för ©uö i)c^ SlönnijTor. 

4^ Cap» 

0(>5r l^cge grönbcr , 2fiiunb o*;^ 
3"SWAr, tDoro upttjöjcte, it)ar 
ctgolfpiig , fom fQllflé ©cmgafler, 
ineD honung (Dlofuti m§Wi&W: 
x5Cl) I)aDc en XiD icfc betalt ndgott 
©fött, ^onuag <Dlof fdnbe bdrfö*» 
rc Sfntinb c(S) ^ngvar mcb tr« 

@ftp at upI)6miQ ©fötter of ima 
golf* ®c fomma til Sanöé: Oöm* 
ma ^iGmogtn til ^ings : ocf) iipbjo^ 
to b6r ©fatt af öeroö honung* 
3rt0V4r TOiflc roit) Öctta ^ilfdllc 
m\)dm ^Jiltogfcn^et uti (Tn 2Sölta* 
Ii9t)^t3 fd at honungen cå) mdngc 
onbre ^)éfbin9or intet annat 
I>abc, ån at betala ©fetten, fom pSi» 
luDen manSocfworo tre^öfDinpf 
fom intet miöc efterfölja Ä^nmigcns 
SScjTut, utan wågrabe jig utbetala 
bc forbrobc utffi)lbctf famt brogo 
goir til^opa. Siåx honungen Detta 
Deraö Si^re^afmonbc förnam , boD 
l)an Zmnb ocb^tigjvar |Tdg meD 

Dem , ocl) fict Dem bdrtil iWanffap. 

B 2 JDc 4. Cap. 

'T' ha er their 1 raendr voru frum 
. växta, Aunundr ok Yngvar, 
Var fu thiod i minbrtti vid Olat 
Kong , cr Seimgfikr hciU: ok 
liofdli ecci /katt goldit um hrid* 
Tha Icndi Olafr Kongr Aunund og 
Yngvar med thrimr Skipum , .at 
heimta /katt. Koma their yld 
Land , ok ftcfna Thing vidLandzs 
n-ienn; ok heimtu thar fkatt af 
Kongi theira. Syndi Yngvar thar 

i tinni mii^ulld ; 
ok mogum adrum 
fyndizt ecki jannat 
irad, enn giajlda /kattinn , fem 
til var kallat, fyrir utann 111. 
Hofdingia, tha er 5e*) villdu fylgia 
Kongs radi : ok bonnudu at 
giallda Ikattin , ok drogu lid (a- 
niann. Enn er Kongrinn heyrdi 
theirra tiltekiur, bad hann tha 
Aunund ok Yngvar beriazt vid 
tha : ok fcck theim lid, Their bauj-- rnykla atgiorfi 
Ivo at Kongi, 
Hofdingium ) leg. f^^t 14 Qm^SiWm^ mmn. 4- cap. 

duzt; ak vävd thar mik-it rnann- ®e [logoé : od) bjfif D^r Ct (Itott ÖiC^ 
täll^ adt their flydu Hoklingiai*ner. 

thelin- flotta* var (ä- tecinn, er 
meft hafd-i moti-iladifc, at Ikaltinn 
ikylldi gia!lda;.ok feftti- theii* hana 
upp : enn- lU kuamuzt undann^r 
Their toka thar miklar eigur at 
herfangi, ok heimtu ut ikatta al- 
la , ok fara vid fvo bult aptr til 
fundar vid Olaf Kotx^: ok iierclu 
honam mikia ftarhlut i- gulli ak fi-tii ok godum gripunri. Ök liai- 
di mikk aukizt vrrding Yngvars i 
thcfli ferdj.(vo atKongr (etti han-n 
yfer adra Höidingia i Suithiod. 
^Yngvar tok fier frrllu, ok gat vid 
henni fon, tliann ev Sveinn het.Med 
tlTeffi vi-rdtngu' var Yngvar med 
Olafi rbngi , thar tii at hann var 
XX. Tha- ogiaddizt hann fo , at 
hann kvad alfdrL ord fra inunnl; 
A thui thotti /Tongr mikit mein , 
ok fpyr hvat veird rf Yngvar Tvä- 
rar : Ef thier thykir mein at ogledi 
minni', ok thq villt mier Co vel y 
fem thu l£ttr, tha gef micr A'ong5 

mfn med tign, Kongr fvai'ar ; 
Hveria hhiti adray fena- thu beidir, 
i tign edr fiarhlu-tum , mun ek 
giora: enn thetta ma ek eigi ; 
thuiat" ek er eigi viCrari vorum 
frjEndum: ok eigi kann ck betr, 
ok *) YOifQV fyrri friendr» Theffi 
hlutrvard theim tilfundi- thyckis, 
Thuiat Yngvai* bad jafnann Kongs 
nafns ,. ok tck eigi, 

alii UxUig, fött cin J)/C§e .v)oj-timgar W 

mä(l mui uxiot ^fattens wWäQi^ 
ning ^ ftSngcn , fanu @thM up^ 

moi ^ SojtfrbröDetnc tinga mön^ 
gc ^goDelar oct) QoU 58i;te , famt 
utfrtiföe ofl ©f ätten , fom öterftoö J 

nuna Olof, nuö miKfcn (ggcnöom 
uti ©ulD, ©ilfwer, oc() Dijrbara 

agtning l)aDemt)CfettUtt3(5jct i Denna 

3rt:gi^4r tog ftg §ritlfl, ijci) opaW 
mcD [).dnne ea , [om ^et 
Bivcrt : och; mt meO öjnrvCJ a>!of SLÖi5rl)ig[)e( l)oS Äonung . 

tu De^ l)cin fi;!t fino Ijxigu 9l[r. 2)a 

f)an talte alDrijj et Orö utur ftn 
SDlunb. Äonungm tt;cf te Det mtjcfen 

@{aDa n3aro^ od> fpor , l)ma& Orfa*^ 
fen öirtil roorc ? jn^WÄt fmarar : 
Om Dig ti;cfeé min Oluft n3ata til 
mns,, ocl) Du mil mig fd mål, fom 
Du Idtö; fd gif mig ^onung^ Diamfl 
oå) ^i5gl)ct. Äonung-cn fmaraDe: 
^tDaö ©öfrua, Du qnnarö begårer, til 

gdtnag^fiva Dig; SÄen Detto fanjag 
intet , emcDan fag i^Je dr förfidtiDiga^ 
«r ön t))(5rf Sri^nDfr^ ej^ailec mera 4* Gap^ 15 Wtrormtg ot utT&ttci , fin onDre uti wåt ©lägt för mig gjott ^afwa; 
^ilfom Denna Sof til \]ov Oenighet od) ©cnfcring lönDt I)afrocr. S(Jr 5* Cap> 

T^ha^ biozt Yngvar ur landi , at 
leita fier utlenzf Rikis ♦ ok val- 
di fier Fid ur landi , ok thriatigi 
fkipa, auU al/kiput. Thctta frä na 
Oialr Kongr, at Yngvar var fcr- 
dar buinn , ok fendi menn a fun<t 
Ingvars , ok bad hann dveliazt ok 
thiggia Kongs Nafix Yngvar kvadz 
.'that mundu thegit hafa, ef thelT 
feefdi fyrr koftr verit;: En kvezt 
Jiu buinn atfigla, thegar byrgefr, 
Liku fldar figldi Yngvar ur Sui- 
thiod med XXX. Ikipa; ok logdu 
eigi fyrr feglinn^5cnn their kvomu 
i Gärda RHci. Ok tok Jarisleitr 
Kongr vid honum med mikilli 
iktndr Thar var Yngvar lik vetr, 
ok nam thar margar tungr attala» 
Hann heyrer umrxdu a thui, at 
Hk ar fiellu auftan um Gärda Riki: 
Ok var fu meft, (em i midit var. 
Tha for Yngvar vida um auftr Ri- 
fel, ok ri:et:ti,ef noekur Madr viffi, 
hvadann- fu a ficlli ; en^ engi kunni 

that at fegia* • Tha bio Yngvar 
ierd fina ur Gärda Riki :^ Ok Jttla- 
di at reyna ok kanna leingd ar 
thelTarar* Hann liet Blikop vigia 
fier boHara ok tinnu* Fiorer menn 
eru nefnder med Yngvavi til fer- 
dar : Hialrnvigi, ok Soti, Keti 1, er 
talladr var Garda-Ketiil ; Hann 
S. Cap. 

^ SnnDct, för ot föfa ftg ct 

iKifc ntlfinÖ(é: cå} rcalBc (tg 
til gölgtjlogorc; fd at l)an miD (in 

fiid 93cfatfning. STfir Äonung 
lof iåv WHQ, ot 3ngroar fdlunöa 
wax refcfårWg, ^åim ^an mhn til 

roa qwar i $^anDet, famt finötclf* 
gen emottaga ^onungönanm, 3^S^ 
wav froaroDc, at t)an M görnoE 

gjort, cm Det forr funnat firfjfillcié; 
men nu Kon [)Qn ffirDig atfegla, fä 
fnott 2öinDen mcDgifwa »ille. Jpm 
feglaSe fdleDé ur (2it3ea miU mcl> 
tretiö (5arti)g , od) fdnOeinfctOeg^ 
len, förr ån DeFommo i ©arbarifc; 

mt)Cf et bcDerligen mrottoQ. S)Jir mat 
nu 3nQwar i fre 2Binrrar^ — ^ 
Dcf) lövDt fig tola mönga loll' 

en aserdrtelff mara , at tre gloDet 
f^öto öjlon om ©atDarife^ oc^ at 
Den meDlcrj]a mar fidifa Den (^örfla: 
re(]e Ddrföre teiDa om Öfferrife od| 
för[)örDe; 0m Rdgon SD?an tt)i0te, 
l)n)aDaw Denna ^ föHc. SSJIen ingen 
funDe Det f%a* ^ngwar anfTfilte 
lifafuat f?n 5firO ur ©arDarife, o<fy 

tAnf te mcO eget görjöf göra |Ig f un:^ I 
I 

i 4 14 3sn®Q03?i2x@ mm. ^ 5* cap. 

var Klenzkrt ok Valldimar. Ep- nig, ^uru Wng fccnno ^ ttJorc* (in tir that helldu their i ana Tped XXX 
(kipa; Ok (hyr Yngvar ftaufhum i 
aultr, ck lagdi Rigt vid, at eingi 
ncylde 'a land gänga , utan hans 
leyft. Enn e(" nocknr fscri, tha 
/kylldi fa lata haund edr föt. 
M^dr fkyldi vakaum nott a hvcr- 
.iu' /kipi. Tha er their hofdu fa- 
Vit nockura hrid epter anni, er 
fra thui fagt, at Ketill atti vord 
at halida elna nott; Ok thotti 
honum långt, tha er althydann 
fvaf. Ok loruitnadi hann a land 
at gänga, at fiazt um ; ok var gen- 
git Icngra , enn hann a:tladi. Hann 
nam ibdar , ok hlyddizt um. 
H- nn fa framm fyrer fig Hus ekt 
hatt , ok geck thangat til , ok inn 
i hufit. Ok thar (a han filfr- ke- 
til yter elldi,'ok thcitti that un- 
darligt* Hann tok ketilinn , ok 
rann a leid til Hcipa. Ok er hann 
hafdi farit um hrid, (a hann a 
bac ficr oguiligann Rifa hlaupa 
cpt-r (er, Ketill gseddi tha ferdin- 
ni ' ok dro tho Himann med 
theim'./ Han fetr nidr ketilinn, ok 
tok ur haudduna, ok hieypr tha 
fem. hann ma, ok fier tho aptr 
ftundum. Hann ficr, at Rifinn 
nemr ftadar , er hann kemr at 
Jcatlinum. Gengr hann llundum 
at honum, en ftundum {ra: Tok 
tho upp lokfins ketilmn, ok geck 

H 

forté gr<tdde\ tha ferdi»a. Sed 
augere. H. Kr. p* a^O' 
ViUt, 38ij 383' Samf, f,p, jo. 33i)Ti3p låt l)an roigo SSoIjårn , I»; ö 

öro fpro QJIi^n nnmnDf fom pd Den* 
na 5"<^rD rooro ^ttgwar fölgogtigc: 

fom fflHoDcé ©(irDQfittil, en ^élån* 

nu mX> trftio @ffp i iSn i od) löt 

fifr, f«mt förbM) triö Straff, ct in* 
gen , utan I)onö ?of, jTude Drifto ftg 
gd i ^anb : oct) om ndgon Dei 
utom före , (Tunc ^an mifto ^anl 
cScrgot ; ^n SDTan (Tudf (ii-^pd l)mflrt 
odb et @ffp rooto. iJidr öe ndgon 
Xib forit dnöa utforc, ör Dåroiit 
beråttoDt, <^X IkatiX cnJJIott fTuHe 
fedfla 2ö4rb : U i)Qn ti)cf 1 2it)f n blif* 
rca ^onom I4ng, metan olt J^ulfet 
föf ; ^ttiarförc ^cin blifroft formctfii 
of yd i Sant) od) fe ftg om : gdcn&c 
bårmcD langrc , dn ^an ftg förefntt. 
.^ön |bi)iiflDe dnöteHflcn, ot^ lt;DDcö 
omfting, famt blef i Det fommo 
tcarfe ct I)ögt ^ué fram for (Tg. Sit 
gicf öan, od) In i ^ufct; baweii 
^nn fdg en ©ilffe ttcl jld pd eiD<n ; 
fom ^onom nog unDcrligt förcföfl. 
^)an tog Äettclcn, od) fcrang Dår* 
mct) fommeaOöi^g, fom t)an fommit 
frdn ©fcpen. 9iör ^on nögon tiD 
fd förit til^dgé, fdg fjon bof efter 
ftg fn SRfff,Iöronbe til at 
na [)onom. 2\cttil ITpnboDe U jln 
5årD; men te Fommo l)ttiarQntifln 

liftuäl dltndrmore od) nArmnrf. ^)fln 

fat* til Huffins : enti Garda-Ketill geck 
i^lpa , ok brant furidr , ok 
^di i fota kiftu fina. Enn iim 
^orguninn, cr menn voknudu ok ^^ngu a land, tha lau menn (!od 
'v^giti fra ll^Lipunum , thuiat daugg 
l^afdi fallit : ok (ogdu Yngvari. 
^^Viti bad Xetil fegia, ef hann 
thar farit ; thutat hann kvad 
^pngvann annann til : ok kvezt, ei- 
61 mundu drcpa hann, cf hann 
'^'^gdi hit fanna til* Hann (agdi , 
bad fier liknar fyrh' ohlydni, 
(yndi honum haiidduna. Yng- 
var bäd hann cigi optar fvo gio- 
'"a; ok farttuzt at thui. . Sidann 
figfdu their marga daga, ok um 
^org heruty ok thar til,at their 
''^u 3Dnann fid ok fit a dyrum^ 
Ok af thul fkildu their, at their 
fiarlaegduzt fin herut edr laund» 

Einn aptann Cliu their långt fra 
Her, fem hälft tung! (Ikdi a jor- 
^lunni. Um nöttina epter hellt 
Valdimar vord. Hann geingr a 
J^ind, a Jeit thefT fladar, er their 
haufdu fed. Hann kom at, thar 
f^-^m upphasd var fyrir honum, fu 
^t* gulls Ijtr var a: ok {q bann 
I^vat thui olli; thuiat thar var 
^llt thakit ormum» Enn fyrer 
thui, at their fvouo , tha retti 
^iann fpiot ikcpti (itt thar tif, fem 
^itin gullhringr var/ ok dro hann 
fier. Tha vaknadi einn Yrm^ 
'ingr, ok vakti fa thegar ådra 
Wa fier> unnz Jakylus var vaktr* fötter Mrförr^cfteln p(5i]D?arf<n: (a^ 
ger ^at)ttOQtn ufiir, ocf) Icpcr ffDan 
l)ct nicfta bon förmdr; mm fcr (tg 

(digen mfirfer, I)iiru fJ^efcn {iaönar, 
niVl)(in fommcr til .^eltchi: fiåtm 
til; oc^ nu åUx ifrfin ijonotn , men t<\^ 
ger tfonom omJlDcr iip, cd) gåt t\l 
^iifct; men <!>m'bÄ^ Äcttfl gfcf 
fil @fcpen , cd) br6t fönDer S:^onÖ5 
tagen, famt loDebem uliftn ^Wbeö^ 
f ifta. Tfldx ©fevéfolfet cm OKörgo^ 
nen n3flfnat)c , od) flinao i ^ant) , fd* 

fam Sagg f)ni)e fattit om Stoffen, 
faöcbettil ^ngwnr. •^anbefolte, 
utan QttiUala nögon annan, l^cttil 
f^ga,om ^on Döt farit fram, famt 
IcifraoDc , om ^an rent ut beFånDe 
©anningcn^ ot^an icfc öftrforc miU 
Ic t)råpa f)cfnom, . ^Kettil faöe U f)t0 
la S»^rtoppet, od) baDom TRåt), od) 
SHifFunbfambet öfmer fin OU)Dnaö ^ 
famt roi|lc l)oncm ^anögrei^arne. 
^ngmar baö fionom fcfc oftare f5 
göra: oc^bArmeö moro Dc forlifte^ 
©cöan fegfaöe öe mdngc Dagar oåt 
frrngom mdn^a ^Araber , til beg be 

fdgo annan ^tbörö od) ??drcii pd 5)iu^ 
ren: od) b^rof funbc be (ornimma^ 
QtbÉ längt ifrdn fjna^örabod^Sanb 
moro f omne- @n 9Jffton f5go bc långt 
rfrdn ftg, fdfom en ^jalfmdne flå p* 
Rörben : odt) följonbe natten f)6tl. 
XValtxmat SSJagt. ^an går i Sonb/ 
od) mifer bitöt, fom be betta I)abe 
febt, fflmtfinncrcn ©uHf^^ab Up^ \ m®^mm mm. 5. cap. 

Tha /kundar Voidimar til /kipa , f}ögninci framför jtgt blifrocr ocf ok fagdi Yngvari hit fanna allt. 
Nu bad Yngvar Menn vid buazt 
orminum, ok leggiä /kipunum til 
annarar hafhar^ um thvera ana; 
Ok fogiora their. Sidann (ea their 
Jirsediligann dreka fliuga thangat 
yl er ana. Marger faluzt fyrir 
hr^Mu iaker* Ok er Jakulus 
kom yfcr Ikip that, fem preftar 
tyeir flyrdu, fha fpio hann fo 
filtre, at ba:di tynduzt ikip ok 
Mena- Sidann flo hau aptr, yler 
thvera ana, til fina ftaudva. Si- 
dann iex Yngvar marga daga ep^ 
ter anni» Tha hofuz^t upp bor- 
ger, ok ftorar bygder; ok tha 
fea their agieta borg. Han var 
g/or af hvitum marmara aeinuni. 
JtLnn cr tbeu: nalguduzc borgina, 
tha (au their mikinn fiolda kven- 
na ok karlmannaTheim thotti mi- 
kils um vert fegurd tha , fem thar 
var, ok kvcnna kurtciii. Thuiat 
marger voru a^setUgar fynum ; 
tlio bar ein af aullum, bardi fyrir 
faunadar fakcr, ok fegurdar. Su 
hin verdjuliga kona teikn^adi tlieim 
Yngvari , at their fekti fund hen. 
nar. Tha geck Yngvar af /kipi. 
ok a fundtheirrarhinnar tigugligu 
konu. Hun fpurdi, hverir their 
vseri^cdr hvert thdr giordizt? cnn 
Yngvar fvarar aungu ; thuiat hann 
viHdi treifta, el hun kynne fleire 
tungr at tala. Ok fo reyndizt", 
ä£ Jma kuoQi a£ tala Komvedkn ' fncirt Orfafen ödrtil toarft; cracDflit 
fammn <^mt mt alt öfrocr mcö 
Ormar btmt Oå) allbcnf}iinb B? 
fÄfttJo , råcffe ^cin fit @piiitf?flft ef/ 
ter cn ©unring , oi^ Örog Oonom tii 
ftg. 35(5 ftjnfnaDe en Ormunge, oc& 
wötfte \å onbrc fcreöemiD ftj , til Dc^ 
ocf 3<»tulu8 eflcr ftörflef Ormen bIcf 

t>cmat fil @feppcn , oel) faöc ^ng^ 
vvax ©öflnlngen af aUfoinmon. iJi« 
bo^ 3^B^w 2)]an(?op (agci ffg fil 
mt Ormen , cd) meb Scjrtt)gen Wg* 
til en (innan ^omn Jttjdrt i3fmfr 
9(n. ©et gjövoeöe; oc^bllfwa fe* 
Don raarfe en förfårlig ©rafe fomma 
fftjganDe til Dem öfrccr 9(n. Wlåmt 
gömDc pg öf mfii)t.{)6ga. od) när 
3<>tult;0 fom öfroer ft ©fepp, fbm 
trcdj)ref?er flprDe , fprutaDe han f(5 
int)Cfet Sttcr, ot möc ©feyp 

mn firgingoö. ©ebon flög f)on 
{ti^art ofttjer 9in tilftna ©fånen igen. 
Siigronr fcjr ^öt efter mdngc^agar 
utfore , til öeg ssorgor cd) ftö' 
ra 95t)gDer up^ofmoö, fornt en för^ 
nömllg Söorg i fpnncr^ct mörfeé. 
^)an mar fctjgD of {)mita SWarmorjif 
nor. Oc^ nör tie fommo l)DnDm 
närmare, fdgo be tn flor 2)?ncf rnöcf 
af Qromnor ocl) iTorlar. 55em tncf^ 
tes ben S^grlng, cct) Qminnorö 95e> 
Oageugi)et,fom bdrmar, 4t)aromt;c^ 
fet löörD. mdnga moro fortröf' 
li^a flt fe iifpöi böif jijof j|,((,nD 5 cap, m^^xBmm mm. t? 

thyverH^u, don/ku ok giivAu, nUfl utm(SrFÖ , kU tttfnbre ifimm clc margar ådrar, ev geingu um 
auftur veg» Eim cr Yngvar IkiU 
di hana theflar tungr marla; tha 
tagdi hann henni nafn fitt : ök fpurdi 
tha hana at ,nafni , ak hverrar 
tignar hun vani? Eg hetta Silke- 
fii fagdi hun , ok em ek Drott- 
tiing thefFa .lands ok Rikis, Tha 
baud hun Yngvari til borgar med 
fier, ok aullu lidi haDs. Hann tha. 
thad* Enn borgarmenn toku /Icip 
theh-ra , med aulhim reida, ok 
baru upp under borgina. Yngvar 
hio «hia haull aullu lidi finu, ok 
lukti hana yannliga; thuiat fullt 
Var med blot/kap allt um hverfis* 
Vngvar bad tha vid varazt allt 
lamneyti heydiiana m:inna; ok ol- 
lum- Konum , bannadi haun at 
Ifoma i fina hauU, utann Drott- 
^ingu. Nockurer menn gafu Ii- 
tinn gaurn at hans mali; ok ]et 
^ann dia drepa. Ok fidann treyz- 
tizt euigl at briota that er hann 
^ud. i hann vctr var Yngvar thar 
^ godu yfertoi, Thuiat Drottning 
fat hvern dag a tali vid hann , ok 
'Jennar fpekingar. Ok iågdi Yng- 
var henni af almactti Guds ; ok fiell 
'^enni vcl i /1<;ap fu. trua. So un- 
J^i hun rnilut Yngvari , at hun 
•^aud honum at cigimt allt rikit 
J^k Kotfigs n.ifn; ok fielfa fig gaf 
Jj^i-Hj at lyUtum i hans välld, ti 
Jann vilkli thar ftadfeftaft. Enn 
'^^nn qvczt, fyft vilia rannfaka ftn ^l^Dnaö, ött 0f6nDff. Setta 

(Sfcp, för ot beföfo D«iina ^rinfc§a. 
^on frögaöc , fjmti forgolf tmoo 
rö , (ner ^wort bc (Srnafcc jTg? SDlen 
"jngwar ftwarac intet, tt; §an miU 
U frtflci , om ^on funöe tola fftra 
©ftnf : oc^ röntcö Dä, ot t)on Fiinlse 
tola Satin, t\)fla. SonfTa ocf) ©i'C# 
fifTfl, utom möngo äntra , fomiö^ 
(lerl^nöcrnoM brufliga tuoro. Slht' 
"^iiQwav förnam , at t^on fitnöc 
l)ffa Stmgomdl; faöe l)an t)änne 
9?amn : fporte f)ånnt , ^waö 

r)on m, oct)^tt5aD j^ci3erstitc^ ^on 

^a&e? ^)Dn fn3flratic : jag ^ttct 
etltcfif: oc^ ftr jagbctta SonDéoct) 
iKifcö S^rottning. Söreftcr bt\} t)oit 
^^SwacinUl ?8DTCini mtt) fig, oc^ 
jåmroål alt ^anj5 golT. ^)aii nt)tt< 
j()t)c t)ånnfö Itlbiil) : i)d) ©tafcöbocrr 
nc togo Deras ©ffp mcö alt 5 ilbe^ör, 
0(3) buro up imDcr SSorgen. ^ftsc* 
tt)<»t lAt tilrcticj fn (tor @al för oU 

(tt Solf, Dd^ tilflot ^onom mpcfet 
tvål, imtian t)ct alt omfting töat 
fuflt mct) Slfgutöt. jittQwax baö 
licm ofitfl ftg för alt ^amreifl mcD 
^cfcnc SOT An: ocl)förfcöli anaCroin^ 
ner , utom 33»rottningtn, fomma I fin 
aSontng. JHdgrc f)ans5 SWån gäfroo 
liten 5t()t p5 l>anö Xal; tnen Dem 
låt l)an bråpa: od) feDan Kå^aU 

Ingen bryta ^anö 25uD fmot. fön 
C 2Sln» i8 39}®^B^SX^ mm. Cap 

leingd avrntiar ok^thiggia then- ^itlttX mt '^ttQtoat HMta<Btål nan koft fidann» Tha er voradi, 
biozt Yngvar brott , enn bad 
Drottningu heila fitia med finu 
folki, Yngvar for t har til cpter 
anni, at han kertir at foffi miklum 
ok thraungum gliulrum* Tha 
voru hafir hamrar; fo at their 
drogu upp i feftum /kip fin* Si- 
ilann drogu their thau aptr a /ma , 
©k foru fo leingi , at their urdu 
vid ecki varir» Én er a leid fu- 
marit, (au their fiolda Ikipa roa i 
möt fier. Thau voru au 1 kring- 
lott, ok umhverfifrårar fyrir bor- 
dum. Their fyugdu fo i mflt , at. 
Yngvar atti einfkis koft, ncma 
bidi I ftad* Thuiat fo fbro fkip 
theirra, fem fugl flygi- Enn adr 
enn their fiinduzt , reis einn madr 
upp ur thcffu lidi: fu var ikryddr 
kongs ikruda, ok msellti margar 
tungr. Yngvar thagdi vid. Tha 

mac Iti hann nockur ord a gridz 
/ku- Yngvar Ikildi, at hann het 
Julfr ; ok var ur borgmni Hie- 
liopolim. Ok er Kongr viHi nafn 
Yngvars, ok hvadann hann var 
kominn; edr hvert hann giordizt 
at fara; tha baud hann honum 
med fier, til finar" borgar, ve- 
ter långt. Yngvar let' fier eigi 
h^tfa at dveliazt , ok neitadi» 
Kongr //kylldi hann tha til thar 
viftar than vetr. Yngvar kvad , 
fo vera fkylkku Tha foru their 
til med lid fitt ' til hatnar , ok U: od) blcf bdr tuöl un&fiSgnat) 
iDrottningen o<^ %hmit forndmflt 
iKöOgifföQre futoT)tt3ar Dofl ntcö fto^ 
nom til Xalé; o:[> faöe ^maröcra ben 
onDre mdngc Xil)entcr; SDIcn ftÄn^ 
Digt tolte ^Jigwar til l)ännc oiH 
©uDé ^Udmagt: oci) föll [)ané ^ro 
^önnc it)öl uti @innet* ^on untc 
3ngm4r fa goDt , at t)on tilboD ^c^ 
noni bllfttsa rÄDanDc 6fn3Ct alt ftt 
fc meb :K'önun9énamn : od) gaf ft9 
jlutligcn ftälf uti t)onö om 
l)on DdrttJiD raifle blifma ftcl^f^^ftat). 
aWen t)an faöc , ot ^an f6rft mifle 
fara 5T[ti igenom,, til beg ^an fmiDC 
fbcta ^uru löng ^on tt3or« , orl) p 
öer^ncra utbcbja ftfl fd niuta Detta 
lilbuMilqoDo. S^^år Det UD 
emot 2?i5rfn,la9a&c ftg ^ttg^ 
n>4r bort.od) baD brottningen mcD 
ftt golf mAl Icfma. '^n^xcat for Dd 
§(nutf6re, til Dog I)on fom til en 
ftor ^or§ od) trdnao »erijéflyftor. 
5)dr moro jd l)ö9a Älippot,m Dc mcD 
2<3g mdfle upDrjga gorit;^cn od) p 
Dan dffr Draga Dem uti ^(n tilbafa, 
for Qt fortfötfa itn <Kcfa.. l>Ängc 
fdgo De intet; mrn'miD ©lutet cif 
(Sommaren fe De mänga ©fep to 
emot (Tg. 2)e moro aOo runDa, od) 
öfmer alt, ifring ^orDcn, meD^trat 
befatta : famt laDc fn emot ti^dtre 
5)?cfonDe, at ^nctwar ingen annan 
Utmdg {)aDe, dn dt fatta ©tdnD 

od) afbiDa Detflé llhfomft: tmcDfl" 5* Gap. 397^Q0B?(DI@ 19 

gänga a, land ok til . borg »rinnar» t)C foro fd fort, föm ^ogel flx)Qtt Ok er theim vard aptr litit, fau 
their, at bovgar menn baru fk\p 
theirra a hérdum (ier upp under 
^orgina , thar er laia i-natU* Thar 
Tau their . um aull flvxti mikinn 
Npt/kap. yiigvar Ivad fina menn 
Vera b^tnrxkna ok trufafta. Ei- 
haull gaf- JuliT theim. Ok 
thann vctr geymdi Yngvar fo fina 
iT^cnn at .eingi fpilltizt, af Kven- 
Ha vidllciptum, edr audrum heid- 
num domi* Énn tha er their 
ioru,naud(ynia finna, gengu their 
alvopnader, ok l^eftu haullina a 
mcdann, Engv madr Ikylldi tha 
inn koma , nema Kongn Han 
fat hvern dag a tali vid Yngvar. 
Ok fagcli hver theirra audrum 
JTiaurg tidindi u^r- finu landi, ny 
cdriorn, Yngvar fpurdi, ef hann 
Vifli, hvadann aa fu fielli. En 
Julfr kvezt that vita med fannleik, 
at hun fiell ur uppfprettu theirri, 
er ver kauUum lindibeliti: tha- 
dann fellr pk aunr til raudahafs. 
Ok er thar mikill fvelgr , fa er 
gapi er kalladr. A milli fiofar ok 
arinnar er nes that, er Siggeum 
heiter. . Ainn fellr fkamt, adr 
hun fellr af biargi i rauda haf. 
Ok kaullum ver thar enda heims. 
Enn i thefli ainni , er thu hefer 
farit epter, liggia uti illgiorda 
menn a ftorum Ikipum , ok hafa 
aull Ikipinn hulinn reyri,,, fo at 
tnenn hyggia that eyar , ok hafa I luften. Wm fbn åu De röFaDcS 
rcfcr ftg cn SDIcin up of Detta §olF, 
fi>m mar rncD Äonglig ©fruö be^ 
\:xx)\>\), od) toUc mönga ^pröF. 
3ytgwar teg WrraiD ftilJo, til iDcfj 
l)fln Anötdigen fromfom nieJ) nögra 

forncim, ot ^an f)ct 3nlfx, oc^ 

Äonimgcn ötcr ficf roeta ^ftgwara 
fJlmn , ort) ^\x^oX}m ^on mt f om* 
men, fcimt ^wcjrt ^an örnabc ftgfa^ 
ra , böb ^an ^onom nicb % til jm 
©tab oc^ Söorg, ot bär 6ftt3crn3in^ 
tra, jfftgwar latpabcföfom bet 
ictc anftobc f)onom <it braåljaö bÄr, 
od) netabe, Socf cmcban ^onun^^ 
gen tbiöarc nö&gobc ^onom at bllf'* 
roa ^oö Hö öftuer 235intrcn,lÄt3iigf 

wax ftg be^ago, ocl) fabe at fä fre 
(fulle, 2)e foro Då meD alt (Tt {^olf 
til J^omnS: gä i 2onD , odf)til93or^ 
gen : oc^ n6r Dc litet Därefter fc ftg 
tilbafa , blifma bc roarfc , l)uru 
93orgmännerne buro Deras ©fep pä 
ftna ©fulDror up unbcr Söorgen, föt 
at Där förroaro bem- 5De fägo^äf 
mt)cf et afgubcri pä alla ©ator : oc^ 

baD^ttflwar bärfove ftnc QJlänwa;^ 
ra uti ©6nen fraint)ärDanDc oc^ tro^? 
fafle. 3ulfr gaf Dem ct flört S)bxp 
berg< : Odj bcroarabe 'IngwÄr ben^ 
ne 2ölntcr fä fina SUlSn, at ingeti 
förloraDeö, antingen af Qn3inno^23c? 
blanDelfe, eHtr ann.an ^cDcnDom. 

C 2 när 1 allz konar vop» ok fkotelld ; , oli ndr Öe foro ffna ?T?i7&tt).^nti(9[)eté ? 
meir eyda their raonniim med rdinötr gingo De mel) fufla QBapti » 
elldi enn vopnum. Enn borgar ocl) \{t\}t imeöIfrtlD fgen 9?umm«tr 
inonnum thotti Kongr finn enflds ^tyarutl H irrgeil, Ufötn ^omnQtnr 
iy thefT er their thurftu , fyrir jiicf infamma., ^JflH fatt {)tt)Qr Di30 
ngvari; ok heituduzt,. at reka til meö 3«3W<»'* foDe 
hann af Rikinu, ena taka fi«r an- ^worötinoti många nt)a gaittlf 
nann Kong. Ok et Yngvar •JiDenöcr, fom ftg t ^nJarSbcraéSanO 
heyrdi thettx , bad Ban Kong ttlöragit. ^^iigwar frdgoöe, ött» 
giora vilia liids lins. Hann giordi tt)i§tc l)roflDcin ÖCnna ?1[ föffC? 
fo. Kongr bad Yngvar , at hann l)mxt\\ ^ttlf? fWOraDc ftg i ©fliwing 
vcitti honunv lid , at beriazt vid ^^i^^^ l)on f ommr fron Ö«t 
brodr fian. Håna var theirra fprung, fom Wi aCatnbÄUe faUe Ö. 
mattkari.: ok veitti mikmn ojaf- et fmedon ffcro ?ånÖet? : tåÖCitl 
nad brodr finum» Yngvar het f^ncr ocf fn aman ^ til r5t)n ^)af'» 
hdvelzlu, er hann fjeri eptr. , ^jct. ^^mwt^ et ilort ©rt^alg åt/ 

fom fcjOaS ©ap. Sineöön @iön ac^ ^Sn, foöe I)an, år ct 9?Sé, fom I)erec 
©iggeum. fi\)m Intet lång^Båg, förr ån t)oiT af SBergen folier { röDd 
^j^afrort; oc^ foac roi Det 2öårloenö llnbf. 3 Denna ^ft, fom D» farit 
utföre, ligga 3?6fttjare flora @fep, od) ^cifn^a ana ©fepfn meD di5t 
tåfta, fä at man intet fan mtta anrratv ån ^e åro- öar , ^afroanDeö Dår^*" 
til flU jlagö 23$apn ikI) @fii^^cl^; X>\)cf öoa De mera ^olf meD SlDr 
ån cMinan ÄrigércDjlop» SWen unDec olt Detta tt>cFft ©taDéböerne, otDC' 
ras Äonung. Intet ffcfff fiort om ^wao tern öngicf , meDan ^an 0'^ 
2iD uti "Jn^war» ©åtlffap fornöffe: od) ^otaDe Dårförc ot Drifma^ö" 
nom frän diiUt oå^ tQ^Q \'iQtn anmn Monms. fK&t 'InQtoAt Detta \)6t'>. 
tt, baD l)an honungen göra ftt ^olf til 2BiIjeé ; [om%ma(!£ gjorDe. .ftö" 
nungen baD '^nt^wnt tilbafa , of ^an måtte lemna ^onom J^olf til ot 
{Iå§ mcD emot (tn aSroDer^ fom' åljep mat l)anö öfmermon, od) Dårföre 
öfort Sonora- mt)cfett oförrått» "Ingwat låfroaDc honungen Den Uh^^ 
fdttning n«D golf , fom^ ^^sn. fal uuöa dp«nD(iDe„ når ^on fommt til' 

feOffl» 

6, Cap. ö". Oip, 

A t Kdhum vetci heUdr Yngvar <\?Äf 5i3lntten mat f^fliÖeiT ^ ^ — r- 
lidi finu aullu heiiu. ue Kiki f;öt{t 3rtttivAr (lU Ö't 'O'^'' 6, Cap. 30?®^9jDj@ mim. 21 Julfs^ Ok er theirhotdu farit um 
ftund, komu their at fofli einum 
niiklum. Af honum ftod ftormr 
fo mikill, at their urdu at landi 
leggia« Enn er their kvomu 
at landi , fau their fpor ogurligs 
nfa, That var atta feta^langt» 
Thar vöru fo hafer hamrar, at 
their mattu eigi i feilum uppdra- 
ga Ikipinn» Their laugdu fram 
med biorgunum ikipum finuni , 
thar fem af IVeif dnni ok ftraumi- 
num. Var thar hlid litit a biorgu- 
num. Ok gengu their tloar a Jand, 
Ok var thar flcttlent ok blaulent* 
Yngvar bad tha fella vid, ok gio- 
ra graptöl. Ok fo giordu their : 
tokii ftdann at grafta: en ni^Htu 
jdypt ok brcidd dikisfinns,. thadan 
fra er aian Ikylldi a hlaupa* At 
theflli voru tbeir, fo at manudum 
Ikipti, adr their mattu tfiar Uti- 
pum fara. Ok er their holdu 
Icngi farit,, (au their hus eit ok 
hrzEdiligann rifa hia^ fö ilTigänn , 
at their hugdu at fiandinn värre. 
Their urdu miog hrå:dd'er ök 
badu Gud der miikunar. Thå bad 
Vngvar Hiaimviga fyngia falma 
Gudi til dyrdar; thuiat hann var 
Klerkr godr t -ofc heta fex^d^gra 
fauftu med b^enahallcöV . Sidand 
&éck riiJnn brof fra>huifinu; annann 
Veg med anni; Enn érhann var bur- 
tvj y tha gengu their til hufins , ok 
lau' thar ramligt virki. Ok er 
their gengu i' hufit , fau their at 
«iuÄ ftöipi hellt thui u.pp^ ; hann (^If , frif!t ocf) funDt, nr ^iilfe 
DJiffv Od) når De farit nögonliDf 

md|lc lÄgga tit Sonös. SflåtU fom^ 

cn ofantcUg ^Attc, fom mt Uta 

Älfppor, otDf upför Dem mcB iKe^ 

jtar» 5)c late Dårföre (Sfcpen 
fil SSergv Droarct^ ?f(n uci^ ©trömeit 
faftflDcö, famt en liten Öpning roar 
fmedan 25crgcn, 3?öt pigalrc i 2anD^ 
oc^ fmna marfcn toara böDe flöt od^ 
blöt. '^nQwav m U fdHa ©fog 
c^d) göra SKeDffap at grflfwa mcb; 

öroarffter ftanö^olf jiSlfroa Slrbetef 

Den af &ct 2)ifc , genom Dmilfct 
nu fTudf feDoé: od) rooro meD Deg 
SuflborDan nögtc SWiJnaDer ft)fclfattf^ 
förr ån U meö ©f epen öäruti f unöe 
framfara. fJlåx Dc feDermera långe 
farit, fdgo te ct foft JpuS , o^ en fö 
forfårl/g. famt tl(T fKcfc ödrmiD , at 
De tdnfte Det wataj^ancit Pf, Se 
moröo mt)cfet råDöe, ocb bqDo 
roara fTg ndDcdg. '"jngwrtr bab ocf 
^jilmmigc fiimga ©alnrer til ©nDö 
écDer., cmeDon Dan roar cn goö 
ÄlerF : od) att gorfet iitldfronDe cii 
fejc Dagars gafia mcD 5ramr)årDanir 
De i.95ön o^. ^Mci\u ©cDcrn gicf 
iKcfcn bort frdn ^nfct cn annan 2Såö^ 
utmxö ^n* Oå) når ^lan roat borte^ 
fiingo Dt, fom nijligen wore forfåraDfr 22 ..39^®^:S^9J@ ©^®?f. Cap. 

var^fmidadr ur klru Sidana toku til fammc? ^Ué,. Od) funno Mrifi'il)3 their at hauggvaftolpann umhveiv 
fis allt vid jordina , thar til at 
hufit. fl5.alf, thegar their hriflU, 
Yngvar bad tha t:ika ftora fteina, 
pk. bera hufTins. ^ Eim er ap- 
nadi , bad Yngvar tha gnnga i 
virkit, ok fela hg i reyr, Ok er 
5i ieid kvelldit , (au their Rifann 
kom^ ok hafdi marga Menn un- 
der bellti fier icfta. Hann byrgde 
vannlega. virkit, ok fo hufic. Si- 
riann matädizt hann, . Enn. er 
flund leid , forvitnuduzt their 
hvac hann hefdizt at: Ok heyrdu 
til hans hryt mikinn. Tha bad 
Yngvar tha biirt taka fteina tha., 
(ern, their hofdu tangat borit: ok 
bäurdu ftölpann, fo at ofann fcll 
hufit.j Rilinn braiizt uin fart, (o at 
undann kom/-t annar fbtr hans. 
Tba geck Yngvar til , ok hans 
foronautar, ok hiuggu af Rifanum 
Ibtinn med boloxum ; thLii at 
hann var fo hardr Tern tre. Ok 
cr thui var lokit, H^ildu their at 
hann var daudr. Their drogu fo- 
tin til Ikips ok folltudu i hvita 
fällt. Thea- foru nu thar til at 
anni ikytr i lundr; ok fea their 
V, eyiar hrxrazt, ok fara a moti 
theim. Yngvar bad metin fina 
vid! buazt ; bann let taka eld 
med vigdu ellz virki, Bratt kom 
at thcim ein eyinn , ok veitte 
theim härda Gviothrid ; cnn the^r 

^ WTflVMV^"'"^ ^^^^"WWHiM M^^Aatoi^^^M 

*) Aliis hvejte Langcb en ftor iöcll- QHcn nåx be fomnio 
ini \\å\\m 93i;9nuDeii , fdgo tit of cn 

te DC at ^ugija oUifr.ng luiö^JorDcn, 

bfm f(ä toga jlore ©tenor , ocö 
bftra til ^ufcr, Det) nAr Det let) &t 
9lfronen , befaftf ^an Dem I lUan* 

@fiimra(Tet mx qU, fviöoDc D\ffcn 
fommfl : ocb l)tiDe t)fln möhge Tiån 
fdftaDf unDcc ftt SQålti' .^Kin (gen* 

i"amt gof itg Dåreftec cit öta. 0tÄif 
bet libit nögon ©tunö , midi: ' ^ng* 
wdve^olf gårna roeta, ^toqD ^an 
I)Qce f6r ^t^nbei* : od) fitigo Dd ^ö^» 
ra, flt l)fln mpcfet fnorföbe. S)d bciD 
^ngwjar bem togci bort ©tenarne; 
fom be b«bc Icjgt emotJöufft: od) 
jlogo fd til (Stolpen, (it tafet, oc^ 
l)roab oftuantil roar, foQ ne&. fKcfen 
(Tog l)drt jfring ftg, fd at cn l)an5 
got fom unban ; SOicn 'JnQtvat 
oc^ ftanö golgfjlagarc gingo i Det 
famma til, od) l)öggo af goten meD 
95olt));ot, aBbenfUmÖ ^an roar fii 

^drb fom trå ; oå) bdrefter Funbe 
bf mövfa, at l)an roar böb. goteti 
brogo bc til ©fepen, od) infaltabe 
^onom i ^roit ocl) fint ©att. 3)e fo*- 
ro nu til bc^^jiln belaé: oc^ fe fem 
é>ax roroö, od) fomma emot jlg, 

3rtflwar bflD fine aWÄu laga ftg til. ■ 1; Cap\ mmi: SL3 

hlifdu fier ok /kutu i moti. Enn ö)?ot(l«1ttD; oå) ftMf låt l)on taga ©lÖ 

Ci- vikingar Rindu, at faft var fy- mct) lUigtij (5llift)i). ©tvax toill CB 

«!• , tha toku their nt blaCi finid- 6 faranDfé fmot Dcm , od) cinföfl 

belgium, at ofVii theim, (em elldr Cem itii^ti en f)('ifti9 @tcnfa(lning. 

var i ; ok vard af dnii mikill gnvr. De wårfec fii^, od) tilbafo. 

Thar ftod ok ein eirtrumba:^ ok 9idr öd @)6r6fwamc fiinno fätioiit 

ur henni fto elldr mikill a eitt 2)?otft(5nt), bcg^ntc Ce Gt mcO ©mit>» 

fkipit , ok br^nn that a litilli m^at bldfo Cii 11^11, fottl (SID 

ftundii; fo.at allt vard at faul/l^La. tttar ufi ; ixA) TOOrt Öårof ft ftort erincr . Yngvar fa thetta, harma- 
fli hann Ikada fin, olc bad fera mö: od) ur t)dnnc flog mt)Cfcn Slö ficr tundr med vigdum. elldi. Si- ft gartt)9 , fom- DArof ti'ifaDe f 

clann bendi hann upp boga Hnn, sgranö, fä ot Öet inöm cn liten ©tunÖ 

ok lagdi or a ftreing, ok let ko- til l^alajTo formSn&CS. D^i^r^iigwat 

ma a aurvar oddinn tundurit med f^g Dctto , gicf {)onom l)Wi @faDa 

vigdum e!Id'u Énn fu or flo af tilSinneö, od) forbrabcTun&er mCÖ 

boganummed elldinn i trumbupa, tt^iaD^lD.. ©et^On bånöe ^an UP ftll 

tha er ftod ur ofninum; ok fny^t 33^30, od) loöc cn ®tr^ingeh"> 

elldurnm a fulfa heidingia , ok f^nUfJlftC 'Junlirct aMD Uöt)^ ^$»1^ 

brann a litlu augabragdi eyinn , \^^, fT6t jå bcnne ^Ml Hl^Ö (SlDen Uti 

med auUu famann , monnum ok -ji^-unimon , [om 1|Tol) utut Ll^nnl* 

fkipum. Ok eru ådrar eyiarnar od) MrmcÖ aninDeS eiöcn på .fjeC- at komnar. Enn thegar Yngvar 
heyrdi fmklbelgia blaaflurinn , 
ikmt hann vigdum elldi , ok eyd- nlngariK ftålfrwf , od) upbt^ii^öc pä 
et litet ^anablicF 6n mcb ofla Deg 

n^aut hann vigdum eiitii , ok eyn- ^^.^^ gyjj,,^ ^f^^ '^tlicfclertiD 

di ro tvi diotuls folki med Guds .^^^^ ^^^^^ ^^^^ ^rflm. , 'S>M 
{ulltlngi, at that vard at aungu , - ^. . ^....^ 

utann' faul/ka. Litlu at aungu , ^^^^^^.j ^^^^^^^ ^cf @meD* 

Yngvar til. theu-rarAippfprcttu , er od) utöÖÖC TnUinDa brtta Djef. 

ain téll af. Tlur fau tlie.r dreka ^.^^ j^olf fflCiumi ^3:1^1),; 

thann, at; nikann _ hofdu . their ^.^ ^.^^^ . oltfCimmonS illtct 

eigi fyn- fed, fyrir uaxtar fa- '1,,^^ ufngt , Utan ?lfTan otlena. i>!^ 

ker, ok m.k.t Gu 1 hgg.a muler ^^^^^i ?ftct fom Ingwar til Ött 

i fra ; ok g^^ngu a ler a lancj upp, f^"%e e^»/ fi3r ©tovUtfTun, [d 

tl?";Ä «t te f^r. ic^c^t fi4 3sn®2öra@ mm: 6; cap: 

gata var hardla breid.^ Tha bad SKafcn, dc^ mt)CFef ^iill %aunD«r Yngvar, at their fscdi fallti ep- 
ter gautuni , ok draga thangat 
Rifa fbtinn: ok kvezt thafccetla, 
at thar mundi drekinn at-dveliazt 
um hrid. . Thcir voru hliodlater, 
ok leitudu fier hselis, Enn er lii 
tid .var kominn, at drekenn var 
vanr at /krida til vazfC, ok er hann 
kom a gotuna, Hi hann at falt 
yar a gotunni fyrir honom: ök 
toJf hann at fleikia. Ok er hann 
Kom thar, fem Rifa fotrinti 1^, 
fualg hann hann thegar. Hann 
var nu leingr a veiginum, enn 
hann atti vanda til; tuiat thris- 
uar hvarf hann apter at drec- 
ka, tha hann var midleidis, Enn 
Yngvar ok foroneyti hans foru 
til bxVis drekans, ok fau thar 
jnikit gul I , ok fo heitt fem ny- 
runnit i afli. Sidann hiuggu their 
af flaupinu med boloxum , ok var 
that of fiär , er their feingu thar. 

Tha fau their at drekinn nalgadizt ; 
fneru their a burt mikit fe , cg 
faiu' that. Thar var rcyri vaxit, 
Yngvar bad thau ecki foruitnazt 
lim drekann. Their giordu fem 
hann baud, utann faer menn , 
ftodu, ok fau, at drékin vard illa 
vid /kada finn. Hann reiftizt a 
fpordin, ok. let, fem" tha madr 
blyftrar, ok fnerizt i hring a gul- 
Jinu, Their (augdo Hid, cr their 
fau : ok fellu fidann dauder nidr. (friba tU333<ittné, igenom cngönfTfl 
brcD (Satd. ^itgnxtr befqUe ftt 
golf (li-ö ©flit ©fltan öuDa utfore, 
DC^ Dracja 3dttefot«n Dit; |(Jgant)cö 
at l)oin 0a^t, Det 3)rafeiMndtt!e 

gjorttöetfo f?t)jl^tt, odÖtcftcftg ft 
Xill)öll , ' l)töarifrdii Dc funDe fc Ut* 

fom , l)tt)ilfcn SrnFcii plåQat)t 
fri)pfl til «H5otnft > o<^ l)Qn fom p(5 
©fltan , fdf) l)ön et QqH mx prijDt 
framför f)onom ? od^ bcgyntc (it (Te* 
fa. Ocf) n<Jr l)an fom Dit, DAt fom 
Stefcfottn n3Qr , fmölgDc l)an ^onom 
(Iraj:. ^)an frät nu ofmcc 2öaiib>' 
l)(tcn Idn3<pö2öå3<H,cm{Donl)aii tre 
gönger mdfte tilbafo at Dricf a, ftDan 
^flii l)mv göng ^alfra^igö twar Fom* 
men frdii SBotnet ; 3mfDlerti& foro 
'^nQwax od) l)anij Solgejlogare til 
raf cboct , oc^ fögo DtJr mncfet 
©lin flfptanDe; od) fä ^ett, fom nn^ 
runnet i Ugnen, ©etta (gtdnD ^ög.- 
go bc nrDcr mcD 93oIt))cor : odö tuar 
bet tn obeffriffig ^gcnDcm , fom De 
bör fingo. g^Sr De feDan fögo 2irafe« 
nolFaé, ffpnDaöe be jtg bort meb 
mt)cf et ©öDö, od) gömbc Det , Dör, 
fom 9^örmv'!;:ten tonr. ^ngtvar bat) 
bem icfe tvi^an férioetnats om Sra-' 
w i c . v • ^^fii' 9ioi'be od', fom fian befnl? 
fe, unDflnfflgonbeö ö(5gre föSWän, fo^ipoDo oc^ fögo ot »wf cii S 

til 
S 6. Cap, 9s«®Q03TO@ mim. ' it 

^'V SWolis ofwet (tn ©fotta. J^an rc|]c ftg u|^ ©tjerffti, öd) gof Söte f< 
E;*'" ftg r fdfom nar cn £D?an mijTar , famt (Tog ftg önDteligcit i 9?lng öf^j 

7» Cap» 
C^fttt Urna ^an^eIfe, for ^^rtg.» 

tie ftg om -Det S^dö iinöerfunnige, 
fom De nu fommit til. Sc fitnno 
Ut et Äa(]en : ocf) fdgo Dörr f^d en 
görpelig 95i)ggning ; uti [)n3ilf cn DÄ 
De infommo,De öfwer ött funno f)anp 
ne 10 51 tilrc&ö, c<$) mtil mdngd 
Di)rbflro eofer. 3ngnj« frdgaDe, 
om nögon njille tör öfrocr foljonDc 
Skatten forblifroo odf) in^ftmto öe ti* 
DcnDcr, fom t)fln funDe förnimma. 
e;otc froarflDe,Dett)Qn icfe (tJille fpa» 
ro ftn iJJlötci l)firn3ii). STör Det leö 

emot ^Iftoncn , for ^najvrtr mc1> 
jTt Solf til ©fogen; ©Ten Qotc 
gömDe ftg f)n3flr ^on fom <5t, a^ifit 
Det mv blifiuft fcnf, ft)nteö ^onom 
tn S)/efmul i SWonö i^ifnelfe, fom 
Detta ber^ttoDe: ©igscue bet en 
jlarf oc^ mögtig CWnn. ^)an- ^at)« 
tre S)öttror , ftmflfo r)an gaf itit)cfe{ 
©iiD : oel) m^r ^citi Dog , b(cf i)on Döt 

bfgroftrjen , fom 3 ntjfigen fdgett 

®rafcn töora. ^ftcr f)ciné 5)6D mig*; 
unte Dni ölflo , fina anDra ©tjfirQC 
©ullef oct) ÄlfnoDierno; men blef en 
©iölffrining, ^önncs öDe ^ciDe 
Dra &)\lm'j men Den treDje lefDe 
löngfl, 0^ tog arf efter i7n f^aDcr, 
fornt töDDe fifwer- tetto (Stöde, fä Cap. r* 

j^pter thenna atburd , foto thcir 
Yngvar a burt, ok kaunnudu 
tliat , er their. voro vidkom- 
mer. Their fundu thar ein kafta- 
' 1^1 ok fau thar i ftanda mikla 
•^aull. Ok er their komu i haulli- 
(äu their hana vel innan bu- 
: ok fundu thar mikinn fiarlilut, 
margär gerfiinar. Tha (jjurdi 
Yngvar , ef nokr villdi thar cpter 
Vera um nottina, ok vita, hver- 
tidinda iiann kynni vis at verda, 
Soti kvezt, that eigi fpara. Enner 
apnadi, for Yngvar med lid fitt 
til fkipa ; enn Soti fal fik einhver 
ftadar. Enn er fyd var ordit , 
fyndizt honum diofull med mans 
Äfionii : ok mxliti» Siggeus het 
i^iadr, flerkr og mattugr. Hann 
'tti triar dtetur; theim gaf hann 
J^ikit gull. Ena er hann dcydl, 
Var hann thar grafinn , lem nu 
fau thier drekann, Epter hann 
^audann , fyrir munade bin eilzta 
'•num Syftrum gulls og gerfitna. 
t^un fpiliti fier fiaif. Hennar dx- 
liafdi aunnr fyfterinn : hin 
thridia lifdi theirra leingzt, ok 
^^k arf epter fodrlinn, ok forra:- 
^e thcfla fladar, cnn at eins me- 
^ann hun iifdi. Hun gaf nafn 
'^efinu , ok kalladi Siggeum» Hun 20 39)®2Ö5ID?S 

Iklpar . hvem nott haulUna med 
fiolda diofla ; ok em ek dn at 
theim, lendr feigia thier tulin- 
i\'u En drekar atu bra: Kongs ok 
Doctra hans» Enn (um::r menn 
aetla, at thau fe at dvekum ordlnn, 
That /kafltu vita Söti , ok fegia 
KcMigi ydrum, Yngvari , at Ha- 
i;alldr >- Svia Kongr tor fyrir 

laungu tbeda leid ; ok forft hann 
i rauda hafs fvelg niéd. finu foru- 
ney.fci. Ok er hann nu kominn 
her .til forrada. Ok tji vitnis 
fiiugu minni , er her värdveitt 
merki haas i haiillinni; ok ikal 
Yngvar that med fier hafa , ok 
fenda that til Shithiodar, til theff 
at thcir geingu- eige dulder, hvad 
af Kongi theirra er ordit. That 
flcalitu ok fegia Yngvari , at han 
inun i theflt deyia , med miklum 
hluta lids lins, Enn thu Soti! ert 
ra^nglatr ok .trulaus; ok thui /kal 
tu med off epter dveliazt i enn 
Yngvar mun hialpazt af tru their- 
ti 'y er hann hefcr til Guds, Tha 
thagnadi diofuilinn , er hann hafdi 
tliétta ^mscllt, Alla nottina var 
thar thyfT mikill ok kalt. Enn er 
morgnadi, kom Yngvar thar, ok 
fågdi Soti honum thad er hann 
fiéd ok heirt (hafdi). Ok er 
Soti hafdi lokit finni frafaugn, at 
theim ollum afeaundum^ fel! hann 
daudr nidr. Nu tekr Yngvar 
merkit, er ftod i hollinni: ok för 

*; cf, AdBn a: jg. SRamn : ccf) faUabe fett ©iggciirttr \ 
S^mt 9Iat( regerar lym ^vVr i J>ufc^ 
met» mönge 3)j^f(ar: i\d) jag -en 
af öem/fom fonD år at fåga Ditj 
■JjDningar. ^Drafar åto Ä^onungené 
DC^ l)anö Döttrars oct) l)dfia Oet 
fii jomligc före , at Dc ocf blifwit til 

od) fi^gaDct til cöcrÄoiumg, jf^Ö^ 

Idngcfeöan (or Denna 2eö , oc^ om^ 
Fom nicD ftne golcjeflagarc i Hvooa 
.^afn^etö ©malg iticn nu ^itfom^ 
mit at xå\)a öftDcr tcnna Q^ilngD; til 
2eitncöb6rD l)rcaraf , f)anö -^^ana 1)^^ 
i ©lottet förroaroé , fom ^ugwf'^ 
(Tal ^afitja mcD fig, oc^ fönDa til 
(2n3ca SKifc, pö Det, at Dc Ddr icf^ 
långrc måtte mora ofunnige, f)waD 
af Deras Ä^pnung blifmit år. 2)et 
(Fal Du ocf f.5ga til ' 

mcD en flor Sel of (it golf fnart 
mdnDc ofliDn* Tim aODenffunb Du, 
So c 1 ^r arg cc^ trolös, ftal Du ef^ 
(cr Detta mcD og Dmdlja$. 2)ocf tr\å 
^t^g^vtav ]^i(^l^»aS af benXro, foin 
I)an j^a^irer til ©uD* 9?år Detta mor 
fagt, tt)pnaDe Sji^fmulen ; men f)e^ 
la SRatten igenom n^ar Där nn;cf«t 
SSuller oå) ©fri* SÖöiD SKorgonenö 
5lnFomft, fom '^uf^xvat Dit: Ocf) 
faDc ©otc ^onom, ^maD l)nn l)ört 
oc^ feDt l)aDc. S:)Mfct Dd l)an iit^ 
tält, fön t)an i aflaé^fpn neDcr. m 
fager ingivar 5^"^"/ fom ftoD i 
(SlotUt, od) far fcDon meD f(t golf 
ril jTna@fcp: Dcj) *feDan [)an låtH Gap, SJ«®^50f@ m®^. 

til Acipa fina fidann , med lidi finu4 
Sn yr hann nu apti? ftaufnum, ok 
nafn theim hinum mikla fprfi, 
ö5<^kål!adi ,belgföta. - . Tha giorduet 
fingiiitidindi, adr enn théir komu 
^ riki Hromundar Kongs, er Julfr 
het audru nafni. Ok er their figla 
bbrgini, i annat finn, Hielio- a7 P<)Hm;'tha lagdi Julfr Kongr imot 
^heim fiolda ikipa; Qk ';bat Yng- 
Var tha Ixgia (églinn; .thui at nu 
fkalltuVeita mier lid i moti Biolfi, 
brodr minum, er Saulmundr er* 
kalladr audru nafni» Thuiat hann 
fialfr' ok fyner hans Atta. vilia 
v^tna mig Rikinu. Tha for Yng- 
var til borgarinnar ; ok biuguft 
til bardaga, Yngvar let reifa ftor 
Hiol, ok oU fett utvann med hva- 
UfTum tindum ok broddum; thar 
med let hann llä herfpora* Nu 
fafha Kongar bader lidi: Ok, ko- 
ma til theffftadar, er their hofdu 
akvedit fin a niillurti. Ok er Yngr 
Var hafdi umbuizt, var Biolfr finu 
fiolmennari, Julfr Kongr fylgti 
lidi finu moti .brodr finum* Enn 
er hveiutveggiu voru. b^ner , a^p- 
tu their iheröp. . Their Yngvar 
hleyptu a tha hioluoum med aul- 
lum herbunadi; ok var af thui 
miklt manlpell, ok raufzt tylkin- 
^inn* Tha kom Yngvar theim i 
opna fi^iaulldu, ok clrap alla fonu 
BioKs K'ongs. Enn hann fialfr 
.flydi Lindamv Julfr Kongr fotti 
cipter faft , ok rak. flottannt Enn gaf l)an förcndmDe (lor^ ^org 9^amn^ . 

ter ^ånbf intet niårfttJdrDigf, förrön 
De dtcrfommo i l^onntnbcte SKiFc ^ 
^wilfcn mcö annat 3Tamn fallaDcö 

ro pä 25ö3cn^ anörc ©önflen at feg* 
la til |)c(iopöli0, mötte Dem honung 
3irlfr meD mönga @fep, od) baö 
5«2war låtQ QcQUn fallo: förtt), 
faDc f)an , nu (Tal Du Icmna mrg 
Solf emot min 93roDer »jolf/ fom 
öljffl ocf fallas @4lniuiibr,cmcDait 
f)an ftdlf 0^ ö^nö ätta Söner milia 
r5na O^ifet ifrön mfg. 3)i5 fot 
"JfiHroav til SSorgcn, ^n^arefl &e la^^ 

gaDe (tg til (gtriöö* ^ntxxoAt l&t 
fliöra ©triöömagnar , cHcr ftorCi 
t>j"lf. alt öfmcr mcD ^roaga Xag* 
gar oc^ S5rol>t)ar bc(Ta9na,od)lAtl)6r* 
tilJTd gotanglar, fom uti «n ^Alttf 
flagtning funDc göra goO 'Sjenfl» 
9tu famla bÄDe Ä'onungarnc l)tt3ar 
(in ^t^r , ödj fomnira önbteligen til 
Det @t(^Ue,fom De til@triDen bcram^ 
mat» ^ fHåt ^ngwar lagat ftg t 

OrDnfng , njcir 22»joIfr önöd, en 
(Söng fcflarfare. .^ong 3ulf« 
upflÄltc ftålf ftt ^olf emot fin aSro^ 
Der : od) når baDc njoro tilreDs , göf^ 
mo Dte ^drrop^ ifrön ftg» ^iigwarÉt 
Oyi^n Drefroojtna ^jul uppö DcmmcD 
ad Deraé *jjlruftning : od) mart Ddr^ 
af ^ mpcf ert Q)?anfpillan , fö at ^cla 

(SSlaötorDningui ötfTilDeé, ^ng* 
D 2 wat 28 39;®2Bra@ mm. 

Yngvar bad fina menn epter dve- wav fom W 
liazt, ok fara ci{>i (b .långt fra (ki- 
pum finum, at oviner vorer megi 
theim na ; I-klldr taljcit her .fiar- 
hlut mikinn af oyinum vorum. , 
theim veerhofum hcr drepit, Thar 
toku their marglkonnr gerfimar 
okt mikiun ftarhlut j ok bavu .til 
Ikipa. Tha kom juUr med he- 7. Cåp. 

O^Miin^ uppd ten,, od) Orap fll{« -^o^ 

framfor fig. S)]cn ^ngwitr iMiÖ 
l"me mhn Droåljöö efter, oc^ icfc fa*' 
ro fft löngt ifrfi ©fep/ ot tt)ö« O" 
iDiJinncr, fat>e l)an : mötte Dem. be*» rinn i dk fylker lidi fmu /.ok lyflr ^ fommo- ^^lagcr, for l)an fort^^MDfCi 
upp henV* En Tngv^n kom. @töflct ,mt)Cf en CSgcnfcom QfmÄÄ thetta ovaa-t: ok l^ttr hefiazt ua-, 
dann. Tha let hann käfta heifpo- 
rum fyrir fxtr theim* That ku- 
nd tlieir eigi at varaztr ok .hlup;i 
thar a*. Ok ér their 'kendu hvas- 
Jeik broddanna , hugduzt thek 
ordner fyrir fiolkyngi, Enn Yngvar 
var epter vid herbuder;; ok kioru" 
thar öf gerfima* Tha.fau their 
mikinn kvenna - flock gänga til 
herbudanna. Ok toko at leika 
fagurt» Yngvar bad tha fo varazt 
kqnurnar , fem hina yerflo eitur- 
orriaa. Enn er apna tok , ok he- 
rinn biozt til fucfns at-fara, geck 
KvennfoUcit i herbuder til their- 
ra. Enn fu er tignuzfe vat ^ fkU 
padi-fier reckiuhia Yngvari,.- Tha 
reiddizt hann , ok. tok tygilknif , 
ok kigdi til hennar' i kvena/ko-: 
pinn. Enn er Irdit fa hans tilte- 
kiur; tokLJ theh' at veka fra^ ficr 
the/Tar ovendis konur.' Ok thö 
voro nockurer, their at ei'ftoduzt 
theirra blidJieti af diofulfgri fiol- 
kyngi ; ok lagvi hia th^iau Enn te Sicnöct, [om tt3l ^dr ncbcrgjort [)af^^ 

fom öe flit bm til ©fepcn. 3 öct 

bafa ocb-upfratlbe fit ^olf, famt jTo^ 
up ^årröp; 53)?cn fdfoitr Detta \mt 
för ^nQwat ovöåmtt , fä lot ^on 
nål ftt golf iDifa unbon, men låt 
ocf fillifa faffa ^*^r^åror cllcr i^ottf 
onjjlar för De efterfommantic& göt^ 
ter, fom be intet fun&e möcfa cllcr 
ngto fig före. fupo- Dörföre up^ 
S>å Dem : ocl) nör öc fdnbc SÖroböar^^ 
nu S!)m^Uff tånttc be , at be ft50^ 
ro iitFomne för :jrofl(rav\ SDtcti 
3rtgtt?ar biff (^wor tmmm odr 
malDe ilgbdv mcb be fme, öfmer^* 
måtton mänge ^gobelcff. ^3 bet fom^ 
ma finQo be fe en ftoc OminncffocF 
fömiiia bitiSt : fom imå ftt ©t^ttf. 
begynte icacfert atlcfa. 3nQwat 

före|]6lfe bd ftt gijlf; ot fce bor* 

t)e agta ^fg för begå Omfnnor, 

fi^föm för De ankf(« ettetormar. 9^?^^«^ i 7- Cap. 29 

er Yngvar Kcyrdi thetta, tha fhe-' Slftoum börjobc, C^' ^iiVtn ^(f 'St" 

rizt fagnadr liifuis , ok gledi vins, foHning at flå til SAngö, fomQ^lV 

i mikinn harm ; thuiat um mor- folf ct til t)em i 2h\Un , od) l)Cn fem 

gmiinn lagu atian menn dauder, férnåmft mt , lagdte ftfl til ©öng* 

tha er their kaunnudu lid fitt. Si- l<jg ^ngwar. 3)3 blcf Im 

dann bad Yngvar jarda tha , fem gcinffo ttjrcö , OC^ tog ftn föiSUeé* 

dauder vorii; fnif , famt fl^* ^^""^ DÄrmeÖ I 

©fotft. Sfi år gemene SDTciti fögo ^ons ^iltogfenf^ct, begt^nte ocf öc öriftra 
Ifrön ffg tcg^j gancné ^onor. SWcn (IFrcål tt3oro ndgre, fom af »jaftwul^ 
^tofleri , j(f e irtbårDabc bcrné fm{cfranl)e 9'{tb6rl)er, utan Idgo ^oé ticm. 

Pft, cd) ©Idfjtn n3<!inbeS I mt;cfcn ©org; emeöan Plöerton OKdn om 
SWorgoncn lågo &5öe, Dä &e befdgo ftt golf. ■ @et)fln löt 3rt2t»Ä« jor» 
öfl Dem, fom fölunDa omfomne tvovo» 8. Cap. 8» Cap* 

I?n epter thetta, b yzt Yngvar af r^ffctbeffa logobc Sngttfllf meÖ" 

.-^ ikyndingu i burt med auHu 11- ^ flltfttS)?anf?op jlpnDfamligen \)hx^ 

di finu; ok fnua nu aleidis, ok Ifrdn, 55e \1i)!fa nu rött from: o:l) 

Hira nu decga og nsctr , fo fem their fovfl bööc; Sogar oct)-S7åttCr ,f(5 fort' 

mega yid kom^azt. Enn fo tckur Df ^itma. [O^Jen ©jöf&omen ttltagei" 

tott at vaxa i lidi theirra, at do fö i Dcrflé J:3Dp , ot Citt tetQö böfla' 

allt hit bezta folk theirra; ok ^olt Dog bott, Dtl) fferc fnflrt woro^ 

meiri hlutr var fallinn enn lifdi. DöDf, än UfroeinDé. ^ngwar blcf 

Yngvar tok ok *) fottina ; ok ocf fmittaÖ of tCnno ©jufo. Od)' 

voro their tha komner i Riki rooro ÖC rCÖon fomnc j ©llfeftfö- 

Silkidfcir. Hann heimti tha til fm 9?(fc. ^an ^Smtaöc tå ^\i^^Vt til 

lid titt: clc^bad tha jarda thä, ffg , pd) boD Dem bfgrafroa' Dc t)i!it)e. 

fem daudr voiTo: Tha kalladi hann gjfcn tit ©arbafcttll odj tinlire fttve 

tit fin Gärda Ketil , ok adra vini SKånner fflte l).an : 3og öröf ^flr*' 

fina., ok fagdii eg hefi fött te- foten fmlttaö : oct) fpör jng , ot t)on" 

kit ; ok get ek , at hun leidi mig jfDer mig til S)Dt)tn : Öfi jog Öet SRum- 

til baiia. ., Ok hefi ek tha thann ijefommer, fom jog fortjånt lHif«3cr. 

flati, fem eg hefi til unnit. Enn meö 0iiDå SDIiffunö A\\\n(Qr jag, 

medGudz my/k un vantr ek, at jöfcr jnjg njuta ftt ^cfte ti! 

r T~~:~ — 777 "TTTv" , traetifln m ff fwQt '^'i^'^^^' J 30 3sn®2BO@ mm Guds*) velti mier fit fyvir heit ; 
tliuiat af fullu hiarta fel eg mig 
Gudi a hendi , a hveriu da^gri , fal 
mina ok likania : ök eg ga:tta Co 
thelTa lyds, fem ek kunna bezt 
Enn thatvil ek, at thier vitit, at 
af rettum Guds domi erum vccr 
loftner therfi drepfott. Ok allra. 
iTveft er fea drep fot ok fiolkyngi 
til min gior; ' thuiat thegar fem- ek 
em daudr, tha mun hverfa af 
fottinn. Enn thefT vil ek bidia 
ydr-, okalka hellzt thik, Ketill! 
at thier ferit likarna minn' til 
Svithiodar , ok låtit jarda at 
Kytlciu. Enn fiarhiut minum , 
theim er ek hefi ber i Gulli ok 
Silfri, ok dyrligum klsedum f) , 
thui vil ek /Icipta lata i III. fladi, 
Einn thridiung gef ek Kirkium» 
Ok Kcnemonnum : annann gef 
ek fatiekum monnum! Hinn thri- 
dia hafa Fader minn ok Sonr 
minn. Berit Silkifif Drottningu 
Kvediu mina. Enn, fyrer alnar 
hkita faker, vil ek bidia, at thier 
feut famtycker. Enn ef ydr /kilr 
a, hverU ftetnu hata Ikal, tha 
låtit Gard^ Ketil rada ; thui at hann 

er ydvar minnigaztr ft)*- Sidann 
bad' hann tha vel lifa , ok finnazt 
a; feglns, degu .,Hann mKlltizt 

1 


1 **) Mifc, cit. oegetfMitthejjalifsyAt 
that er fallvalt, 

***) add. wgff 1. c, 
f ) o;5^ rapnom I. c. 

\\) rittrafiur \, c. add. um Liungb. 8 Cap. 

t)tt)Qr Sag tffadfr mig ®uö I |)(5n^ 
ter , bdDe fil <S>\^\ oc^ Ä'rcpp , oc^ 
^aftncr fd ogtat Dcttai golf, fom jcig; 
böit funnot, famt jTöt Detta. Sif ,; 
fom trore Det för giill alDri^ fifctfls 
Oct) mdn 3 Det meta ,• isX mt af ®uDö' 
rdttmifc X>om icfc l)Qfn)C'unD3(ät , - u# 
ton nrcflognc of Denna; fmittofcimmai 

(SjufDom oc^ Detta,, ZcoUflfap., ifotw 
alDramfft för min fJufl tiflagaDt" 4r.. 
Ix-) efter min DöD. ^op|:-aé.|og cit :l®K'> 
Im dtevtuånUtr. W\m Mxm iroil 
jag beDja eDer, ocf) olDra l)AlftDi9, 
^itfiW ot 3 förcn min ^Xxm t"' 
©n3crjc, DC^ uti ,cn Äijrfo läten bc« 
grnfmo f)oni3m, STOin (SgcnDom , fom 

m l)Ciftt3cr i ®ulD öc^ ©IftDCt ; 
btjrbaro ÄlåDer od) S35apn, mil jag 
Idta Dfla I Jre Selar. ^ntrcDing 
gifmer jog til Ätjrfor dcI5 Sårare : 
«n annan til fattigt golF. Od) Den 
treD|e ffal min Sdötf 0^ ©on ^af<^ 
m. Sramfércn til Drottning (SiU 
fejlf min jF)elénin9.: snen för aO 
■Jing mil )ag bcDja cDcr, at 3 ören 
ens til (Sinneö, oib om 3 tmef en , 
f)maD SBög, fom tagaö bftr : fd lötec 
<SfMt>afm\\ rdDQ , emeDan l)on H 
MDc me(] minnesJgoD oel^^örildn*' 
Digaft iblanD (£Der. ©eDan onfTuDe 
l)an , De mdttc mdl lefma, oc^ ^nD^ 
teligcn mcD l)onom finnas pd ©ld« 
DjenS' Dog. ^)on talte roacfcrf om 
mdngar)anDa, oc^ lefDe feDan fd '^<ii 
gar. ®c logo pd bdffa ©dtt oiW 
^onö 2if , od) loDe Det uti cn Äi(}o, 
fornt fe^on ftn ©dg fron^ / til 8. Oap. 3S«®QÖB9I9{@ 31 

^^^^ga'vcga verfyrir; ok Jifdi fi- t)f§ te lanDoDe wil) SBprgfn (Jifopo clann fa daga» Théir bua vann- 
Jjga um lik hans : ök Jaugdu i 
KiHu : ok fncru fidann aleidis om 
finne: ok lendu vid borgina 
Citopolim. ' Enn er Drottninginn 
'^cndi Ikip théirra, geck hun mo- 
ti thcim 'i-ned miklum foma. Ok 
er hon fä tha a Jand gänga, o- 
gladdizt hun ; ok fyndizt henni , 
fem mikit mundi at ordit , ok 
thann matti hun eigi fea, henni 
var meira at, enn um alla adra» 
Hun fpurdi tha tJdinda , ok inni- 
liga fra atburdum, um liflat Yng- 
vars , ok hvar their Jetu likarna 
hans. ' Their kvoduzt , hann i 
jord grafit hafa, ' Hunfagdi, tha 

iuga, ok kvezt mundu lata drepa 
tha, ef their fegdi elgi hit fanna 
til^ . Tha faugdu their henni^ hv.e- 
Tia medferd , at Yngvar baud 
•theim at hafa med fin likarna ok 
fiarhlut. Sidann feingu their hen- 
ni likarna Yngvars. Hun let be- 
ra hann til ,bt>rgannnar med mik- 
lum (oina;, ok med dyrdligum 
fmyiflum til graptrar bua. Tha 
bad Drottning tha far-a i Guds 
'frid ok Yngvars , er fa minn Gud 
fem ydvar er. Bidit heila Frcendr 
Yngvars, er thier komit til Svi- 
thiodar, ok bidit nockuru theirra 
hingat koma med Kennimonnum, 
ok Kriftna thenna lyd. Ok tha 
fkal her Kirkiu giora , tha er Yng. 
Var fkal 'hvila at» Enn tha er 
Yngvar s^ndadizt, var lidit fra Jiö, dUx Xirottningcn ficf fe bcraö 
©fcp, Qid l)on mot bcm mcD ftot 

fög Dem gd i l^anö, blcf l)on rcib 
tt eglaOt Sinne , oOlicnffunt) l^on 
funtc mhxfo, at mi)cfcn ^orånöring 
förefviKit, emcbcin ^on icfc blcf 
fe iimom, fom mx f)åm)t mm 
om S)iåxt(\t , ån (iKq onDrci. ^on 
frdgoDc Dem, fom fcmmo, f)tt)QD 
'5il)njngar Dc^^aDc at förf unna, men 
1 ft)nncr^ef, ^maD fi9 tt)iD';3ngwarö 
2)öD tilDiagir^od) f^mxi^ De forbor^ 

ncbergröft ^onom i 3orÖ;a»en ^on 
lät Dem iDcta, at bc foro meb Ofan^^ 
nfrjg, od) l)otal)C at låta bråpa Dem ^ 

om De icÉe fabe l)ånne (Sanningen 
rent ut. Sä berflttabe bc t)dnnc 
@ammanl)an9ft , ^uru ^nQ^^at 
biibit bfm l)aftt3a mc& ftg fin Äropp 
od) (Sgcnbom: od) antmorDcibf ^ån^^ 
nc bärup5)d[3ftgjvar6 2ffamen, fom 
^on mcb mpcfcn 5(nftänbigb«t lät 
båxa til (Sfaöen , oc() mcb Dyrbara 
©möriclfer (il 95cgvafning tilrcba» 
©cDcrmcta bab brottningen Dem 

fora uti ©uD<5 od) 3ngn3arö gtib; 

tt) f"abc^on,famme©uD, fontSDpr^^ 
fen, år ocf tntn®ub: ^clfen 3ng^ 
mars J^rcnDct, nör 3 fommcn til 
©mea9?tfe,od) bcDer ndgon of Dem, 
fomma l)it tneö görare, od) Ät ip^ 
na Detta golf: Dd ocf l)fir cnÄpr^^ 
ta må byggas, Hti ^ftJilfeiT ^'ttgtt^at 
ffal ^tDila. mt 3nsw?ar affeD, 

n?oro I 4 burd Jefu Chrifti M.XL. ok eina 
veti\ Tha var haan half tritugr , 
er hann dö. That var*niu vetrum 
■cpter ikllOlafs Kongs hins HeJga, 
Harallz(önar. Their Ketill biui>. 
guzt a burt, ok badu Drottningu 
vel lifa: fncru nu alcidizs ; ok 
liotciu XII, Ikip, Ok er theii- hof- 
du farit um hrid, /kikli tha a um 
veginn; ok Hcilduzt their med 
thui, at cngi villdi epter audrum 
fara. Enn KetiJl hafdi retta Hef- 
nu, ok kom i Gärda. Enn Vall- 
dimar kom einikipa uti Miklagard. 
Tha " vitum V£Er eigi vift at fegia , 
hvar aunnur jfkip hafa nidr komed. 
Thuiat menn hyggia, flcft farizt 
hafa. Ok kunnu ver egi at fegia 
af Yngvari fleira. Enn tho vitum 
ver , at morg ftörvirki liefer hann 
giort i thefli ferd , thau at froder 
menn *) munu mikit hafa fra fagt. 
Ketill , er ver fäugdum , var thar 
um vetrinn i Gärda Riki , ok för 
cptcr um fumarit i Svithiod, ok 

fagdi thau tidindi , fem giorzt hof- 

du i thcirra ferd: Ok fierdi than- 
gat fiarhlut **) Yngvars fyni hans, 
er Svéinn het: ok bar honum 
Kvediu Drottningar ok ordfcn- 
ding. Sveln var ungum alidri : 
bk var mikill vexti. Hann var 
fterkr madr , ok hinn likazti Fodr 
finum. Hann reizt i hernat ; ok 
villdi reyna fik fyft. Ok er noc- 

*) cf. Cap. ult. ttJoro Ii^n^/frdtl g|(Sfu eöriffi^^ö&cl- 
fe 1041. ®intrar: odf) roar t)an ,t)(J 
2f 3fr gomaf, fornt nio 2S5intr« 
förffiitnc efter, Olof Den l)el0fö,,.S)Cjr 

gaDe ffg til SBögö, oc§ bdöo Srott^ 
ningen lefroa. roil : roån&e ftn Äofa 
rå» from, oc^.^oöe tolf (Sfep. mht 
i>c nögon XiÖ farit, biffttjo De oen" 
fe om m^in, od) dtffill?es,, niei? 
Wrfore, at fngcn tridefara efter Den 

gen, ocj) fom til @wW\U.:XOa\'> 
t>cxnnx Ddremot fom, oHenafl meö et 
©fe^V ut til SonflantinopeL ^roaro 
efl De nnDra ©fepen ftaDnot , .funne 
ft)i intet meb 3©i§f)et berätta; »ocf 
tror SSIan , ot De ffef^e föcöaf<5. 
mero ^ofroe mi Intet om "^ngwat 
ct ; faflön itjj tuiiliyetc, flt4)Qtv 
utom Qlt Detto, gjort mönga flora 
95eDrifter f Denno görD, om l)roiIFa 
Si^rDe SDldn mijcfet m(Stte ^afroci 
flfrifroit. l^ttul fom m fabc, njoc 
Ddr i ©arDorlfe öfroer 2öintren, oc§ 

for om ©oramaren wlDare til 

@ttjen3?jfe, famt omtaltc De ^oai. 
2iDnltigar , foin i Deras {^drD ftg til*' 
Dragit. .?)an bitförDe mtjcfen, b(ibe 
©org, od) öigenDom, tir^ngwar» 
©on , fom t)ct Swm , framboc 
til [)onom ©rottningenö JP>e(önmg 
Qé) OrDfönDning. ©»jcn mar (\x\f 
m ung tit ^ren , foft<^n flor fll«B3(5jr^ 
tfn. ^an mar en ftarf QJIan , oc§ 8» Cap. ssn®32C9?@ mm. n 

kurer, yetr yoru lidner, kom hann ^»t^rnflD, öc^ Wiae fnfltf förföFa jTa; med miklu lidi i Gärda auftr, ok 
tat thar uin vetrinn* *) 

■ 

*) Thar er i fard ,med henum , Cér- 
dfikeM^ 9c jkal leid f^gia U c* 

p* Cap. 

Pnn er fagt, at thann vetr geck 
- Sveinn i thann /kola,, at hann 
nam margar tungr at taia, . thier 
er nienn vifTu um auftrgang* Si- 
clannbio bana XXX*ikipa:ok kvezt 
hällda vilia thui lidi a fund Drott- 
ningar. Han hafdi med fier mar- 
ga Kenni-menn. Var theirra teztr 
Bifcup ft , er Rodgeir het« Bifcup 
Vigdi thryfuar hjuti , ok hlutadi 
thryfvar ; ok hlutadizt (b til i hvert 
finn, at Gud villdi at hann fa^ri. 
Bifcup kvezt tha, feginn fara vilia. 
Nu byriar Svcin ferd fina ur Gar. 
da Riki* Enn cr their hofdu farit 
H. daga cpter änni , kvomu hci- 
dingiar a tha ovara med niutigi 
fltipa; that kalla Nordmenn Ga- 
'eidar. Heidingiar buazt thegar 
til bafdaga , ok lö hvorer tveggiu ; 
^nn hvoriger ikildujhvatadrer (aug- 
^u. Enn a medann theh' herklsed- 
^Uzt^/kaut Sveinn finumnli tilGuds, 
■^k let hluta, hvert Gudsvilie fe, 
their berizt, edr flyi, vid io 
J^ikit ofurefli* Enn hluturinn 
haud theim at beiiaft. Ok het 
^veiiin , at le^gia nidr hernat , ef SWcn när ndgrc 95intrar mto förliO^ 

ne.fom §an mcD mpcfet golf 

tu ©arborifc Öftcr, o^) f<if '04^* 

ocf im i Denna Sdrö mcD fipnunii $A 

i 

p. Cap. 

Qttjcriffimme SSJintcrgicf i Dm 
^FoU, §it)orc(l Dan lärtx talamän^ 

SÄnÖer brufllcja woro. ©cDön ut* 
ruflfltif ^an fretlo ©Fep , ocj) foDc : 
tet ^ati meCi fcimma SWonlTap roidf 

fara fil 3>roftningfn. ^an f)ot)e 

mänga "ihxm mcö jlg^ oc^ mt 
lien förniimne ibfanD bcm en S5/* 

tre gänger Sottfr , oc^ (orfabt öfirm 
fd ofta , U Vimx\t ©dngl^offan&ct 
f(S uffön, dt @uD mifie , Det Dan 
ffiille fara. SSiffopen fatic Wrupptf, 
at Dan mco ©lööic roiacaifroq fig pfi 

fKcfan. Qwcrt börjar nu fiij 

Sört» ur ©arDorife; men Hör 1049. 
öc tw5 ^öagar farit i\n utf6re,fom^ 
mo ^fDnfijflor oförmaronDcö uppä 
Dem meD nitio @fep, fom 9?orr» 
m<Jn foUa ©alejor. ^)eDnjn9arne 
loga fi9 til ©trlDö; 0(§ f(S I)ttjar^ 
t)era ©fDan; men ingenDera förfloO 
^maD Dc onDr* foDe. Od) emcDan 
Dc taga (Tna QBapn upp5, jTöf ©wen 
|7n @flf tu ©uD, «c<j lÄt \m , om 34 Gud g£efi honum tha fiiTur. Ep^er 
thetta toko their at bcitiazt ; olc 
drapu their Sveinn fo hcidingia^ 
fem their villdu. Ok at lyktum 
fiydu heidinglar iindanii ä -XX. 
ikipuin» Enn allt annat var dre- 
pit. Ok feck Sveinn litit mann- 
tion: enn fe fomikit, fem meft 
villdu their hafa , i gulli ok alls- 
kyns gripum. Sidann fora thcir 
leidar (innaiv, thar til at their ko 
mu vid land, thar fem Ketill haf- 
di nad hauddunni. Tha bad Sveinn 
meftannhiuta lids fins herkliedazt; 
ok fo giordu their. Ok /kamma 
ftund foro their, adr their fau bx 
mikinn , ok thar hia mikinn mann ,* 
ok fa kalladi hrjediligri- rauddu,^ 
SIddnn dreif at hvadan cefa lid* 
ThefTkyns lid kalla menn- Cikop^ 
les Their hatdu lurka ftora i 
hondum , fem as va^ri, Their 
baullrudufl famann , olc hofdu 
hyerki hlyfar ne vopn. Tha bad 
Sveinn at Bogmena ikylldu' /kiota 
a tha fem hvatligazt,. ok kvat , 
thdm eigi h^efa , at bida ur ftad ; 
thuiat their eru fo fterker (em- 
hit oarga dyr , ok hafer , (em hus 
edr flcogar* Sidan ikutu their a 
tha, pk .drapu; marga, enn ferdu 
fuma' Tha- varrf undarligr 

atburdr;' thuiat tha flvdu their, 
fem meifa mätta. Sveinn banna^ 
rinheimepter athlaupa?, okkvad 

*) leg;, Cyclopes. 
^^■) flan 1. c. , ; .P. Cap. 

, dkr t^t) fcv cn f.^ ftor t^rom- 
fhQtq. &mn sjorDe t'A ö.ct MoHU 

•mera fora Dårrftcr/ om ©uö 
pi^fmc l):-nom ©eger. . påfeffer bör^ 
joDc ötriDcn ; oå) neDcrgjorÖc &\vctt8 
SKtin fd mdii^e •^cönin^ar , fom 
■4{tant)aDe; til t)ct^' Jr^cDnlngorne änö:^ 
Uluytn \>å tjugu ©fcp f?t)bt)-e ut 

J^ol^e tt)ar iDjäipogct, faftånBwert 
ÖårmiD \)aU liten SBIanfpidan pd |tt 
Solf , fom f)åx ficf fd: mi;cf ct &oM, 
[om Dc ndgonfln tullle 6nf!a i ©tifl 
i)(t) oll flagé onbra fotlbora 'Sing- 
(^cDair foro De |!n.Sel),til Dcg tcfom* 
mo Dit, ^roarcil Ixcttil fdt ^fttd^ 
grcparne. Bn5cn bö& Dd jlörre Be^ 
Un Qf fit ?5olf taga ^)firflåt)er uppd ; 
fom De ocf gcnoft g^oröc* , 35e foro' 
l)drcYter ndgot litet, til Dc§ öc fdfc cn 
jlot 23t), ort) öÄrlioö en \^^^ 
Qof et t)i)Tcii9.t 5Kop ifrdn ffg, ^irorup^ 
pd ^olf t)optals framj1r6mmaDt • 
fdDant fom man Sifoples cHer Q^iy 
tlopec Mht. 3)e f^aDe aQc fd (lorc 
(gtafror t ^^Än^)erne , fom ()afte 
mo-rit Ximmerftocfar: od)^ njimlciBc 
tbovatil cnjlor ?DTi5rfen[)et; menfV^^ 
De 5morfm SftMPor, efifr SKapf^ 
@wm befaltf fine 58d9efft>t(ar 0' 
ta iippd Dem , Dft mefta De 
De: od)foYet)6a 5)fm. cfDef intet t^^^ 

te anft/möiöt ttJifa ur ©tAllet, f:»i^^ I 5>v Gap, SSI^^QDB^OJ 

^ifia mundu haeli Sidann runnu 
i bselnn , ok rantu thar 
y^iklu fe, i Ikinnum ok kl^dum, 
^ filfri ok'aul!uiTi dyrum malmi : 
^'^ foiu nu til ikipa finna, ok 
'neru aleidis, Tha er their hofdu 
lengi tarit, tha fa Sveinn , at fiordr 
^arzt inn i landit. Hann bad tha 
thangat leggia /kipunum» Their 
voru thefT flifer. Thuiat thar vo- 
ro margir unger menn. Ok er 
their nalguduzt landit , fau their 
Kaflalä ok marga b^ei. Atta menn 
fau their rcnna: okundruduztferd 
th.irra, Einn theirra Landz man- 
na hafdi fiodr i hendi: ok retti 
fiodrfta'finn, ok fidar fialfa fiodri- 
ria. Thetta (yndizt theim fridar 
mark. ,Sveinn giordi ok fridar 
mark af fini hendi« Sidann laug- 
du their af landi, Enn Lands- 
mcnn flyktuzt fämann under ei- 
num hamre med ymfum RaupJkap. 
Svein bad fina a land gänga; ok 
kcyptuzt their vid okLandzmenn^ 
ok fkildu tho hveriger, hvat adrer 
m^elltu. A audrum degi gengu 
^ejnn Sveinns enn til kaupa vid 
U^ands menn, ok keyptuzt vid um 
hrid. Tha villdi einn Gridzkr 
'^adr Ikina -'*) kaup , thad er 
^^eir hafdu ny keypt« Tha rei- 
^lixt heidinginn, ok lauft knefa 
'*num a nafér honum, fo aC blod 

^^^^^^^VMH f^^t^IBtf^B^^ fll^HHtfBV^Mk dlVW-^^^iV HW^^*i«BW B^BVaH^Hat 

*) Thx bad Sveinn finn menn epttr 
fakia , ec ejVjid fha eiga mundo [er 

), C, **) al. rtpa^ Ut @foflar, (gcDon fTéto De upp* 
Dem: Dröpo månge: od^ fdrciDc nä* 
grc , eller Ännu flere. S)ä blef Det 
en unöcrlig 9l:tbörD, cit fe ^uni be, 
fom måft formdDbc , toQo til ^\\)åtm 
©ttjcit bcfoKe ftne 2)?^» föfa efter 
(men förboD bem lifroål Icfe löpofor^ 
löngt) , emebcin fic«Q golf mdtfe l)af# 
m någon Xilfftjgf. ©etion foro De 
in i 95i)n, oc^ röfmobe Ddr mt)Cfett 
SgcnDbm (if ©fin od) ÄlöDer , (Silf* 
tt)cr od? oDfföng onnan ÄoffcIigSDle»* 
ton : ^luarmeD DcDrogo fil ftnoSfep, 
oc^ ttJiDore fortfattc fKefan. mt De 

fiSngc forit , fdg erocn, at tn ^jarö 
(Tar ftg in i SonDet : od) bciD Dem I6g* 
ga Dit meD ©fepcn ; l)ft)orti( De m* 
ro nog roinige, onDenflunD iblanö 
Dem mönge unge Wlån moto. (Så 
fort, fom De.nalfaDcö 2anDet,,blef* 
m De et 5? ajltn,, tfler en S«'ftnin9. 
meD fTere 23i)flr warfe : oå^ fögo dt^ 
to SWdn fommo iöponDc; öfrocr 
r)n)ilfflö gdrD De fig nog foiunDroDe. 
€n af Dege SanDömdn f)aDe SjdDer 
i .JD«nDcn, «cfc rdftc förfl framlid* 
Dfrftofroen, D(* fd fidlfiro SjdDren. 

Sctta fpntcö Dem ttsaro Snti^tcf». 
©wen !fl)orDe Ddrfore ocf gribétefn 
of ffn ^)anD. ©eDon (oDe De til 
?anDé. Od^ SanDéfolFet förfogaDe 
fTg tilfammons unDer en 93crgéfl{p* 
pcimcDr)morie^anDa 9i5oror. ©wctt 
baD De jine gd 1 SanD j ocJ> Q&^motit 

E » (ta I 3<5 ftauck a jord, Tha bra hinn 
girzki fverdi , ok hiö hcidingiana 
i tvö hluti. Tha hlupu Lands 
menn a burt med niiklu opi ok 
kalli; ok fhui na^fl: koin (amann 
her ovigr. Tha bud ISVeinn iina 
menn herklsedazt ok gunga a mot 
theim. Ok tokzt med thcim 
hardr bardagi ok akafr, ok lell 
fiolldl heidingia, thuiat their voru 
aller hlifkrlauferi- Enn er their (au 
fik ofurlidi borna; tha flydu their, 
undann, Enn their Sveinn toko 
thar mikinn fiarhlut , er hiner 
hofdu fra hiaupit, ok baru til iki- 
pa. Enn epter thenna atburd , 
halida their Sveinn i burt thadann: 
ok lofudu Gud fyrir figur fin. 
Theu- fura itu um hrid , Thar til 
at their fau fvina flock mikinn a 
cinu nefi, under gnipu einni vid 
ana ; ok hlupu nockurer menn a 
land, ok villdu drepa thau» Ok 
fo giordu their* Tha toko thau 
at hrina hatt, fem undann kvo- 

muzt^ ok hliupu a land upp, Enn 
thui nieft fau their mikin her *) 
fara af Landi ofann til Ikipanna ; 
ok for einn madr nockut fo fra 
Jidinu fram. Sa hafdi III. epli , 
ok varp einu i lopt upp ; ok kom 
that nidr fyrir fetr Sveini : ok 
thegar audru epter, That kom 
ok i farna flad. Tha kvezfe Sveinn, 
cigi mundu bida hins thridia epHs- 
fins.. ThefTu fylger nockur dio- 
iuUigr kraptr ok ramr atrunadr. 

Fjra^^Torir^ Qwcns 2)] Än Annu til flt[)ant)iQ mcO 

meb nöflon Xib, til Deg en ©refiff 

ligen tilförnc (Ititot ^ebningm roreD^? 
gciöcö l)v'iröfrDcr, od) gicf mc& 5{nt)t^ 

ot 35lol) fct^uif föfl ne&er po 3orl)eiu 
SDen ©refifff Drog ut fit ©mdit), od) 
1)0(39 JöcDniiigfn i tu. (Éti)Cf en ; %mi^ 
nuiD t)c§ ^anDémån lupo fm foö,meD 

fam cn obemdpnflö ^)är tilfamman# 

oc^ 94 bcm til SPIötcs; ecl) bor/aöcé 
Dem Dä imeOon cn f)öi:b oc^ ^öffjg 
©triD , uti ^milfen möngc ^eDnjn^ 
gar föHo, cmcDan De ode rcoro uton 
igfölDnr. a]6r DeSfnge falunDafi5^ 

90 % rortro öftt3crmc3nnatie od) (Icig^ 
ne, ^ffi)DDe De unDam Odj fingö 
Öö?ett9 3)?ön nu;cfeii SgenDom# 
fom Dege lupit ifrön , oci^ buro oU til 
ftna ©fcp. efter Denna ^finDelf« 
fara De (groen)Te f)<^rifr(Jn , od^ lofraa 
©uD for jtn @eger. 3)e fortf«t6 
ndgon JiD (t»9ficfa; til Deg De ftngo 
fe en flor ©rainaflotf pÄ et un^' 
Derfn SSergéflint: 2)5 ndgre S^ört 

fprungo 1 SonD, o(J) triHe Drdpa Dem; 
fom De OCf gjorDe. ©roincn, fotn 
unD(Iuppo, be9i)ntc ^^gt at grtjmta, 
0d^ lupo up i ^ar>Det, ^jtuaruppd en 

(]ot S^hx D4rifr4n fom neDerfavanDcö Sveinn lagdi aur a ftreing , ok tilSffpcn, od) pörnÄft ftl fiöt ^öf fkaut at honum* Aurinn kom a 
Het honum* Tha var thui iikazt 

héyra, fem tha horn breflr i 
'^^hdr,, ok vatt hann upp vid hoF- 
dinu ; ok fau their, at hann haf- 

fugis nef* Sidann teper han 
hatt , ok hliop i mot Jidi finu : 
ok fo hver a land upp, fem fara 
J^iatti , tha er their lau fidazt til* Sn SWan -for ndgot from fcröc an:* 
i)rf , mcD tre ^^pUn; of l^roilfa i)on 
förft fci|]QJe ct j l'uften, fom föll 

ncDcr för Qweitegotf^r • Det 
dnDra fcörcftcr^ fom (taönoöepä fam^^ 
ma @wne; 2)d fotc Bmcft,at i^att 
intet miOe öfbiDo Det 5rc&je, cmeDoti 

VtQ 9?il)|Tepdfe WrmcD måtte folgo ^an IqU ödrforc ©treng, (FlH dt t)onom, fd Qt ^\Un tr^jfaDc 
^onom p5 9iåfon, 2)irmjb f)örDfä et 35iän, fdfomnåt jporn briser fon** 
ber: oc^ itjAnöe benne $äp!efa{]are ^uftDuDet i-OBöbret ; bdman fcig, 
cit t)on !)abc en SogctnÄbb. ^on gof et grafcligt gfnf^ri, oc6 lopp tilbofa 
emot (it golf; l)tt)^»rmcö be ofle begdfn^o Hö up i Sönbet, f4 fort Dt 
l^unmj , nåt Bwcne Sflån (tbft \åQo Hxtittu lo, Cap. 

ppter thetta , fnyr. Sveinn til iki- 

pa finna *), f^'^^ nu l^id fina* 
Og er their hofdu ikamma ftund 
farit, tha cr fra thui fagt, at their 
faiu um daginn , at X* menn leida 
eptcr fier kvikindi nockut* That 
thotti theim nockiit undarligt ; 
thuiat mikinn turn af vidumgior- 
fann fau their ftanda a baki dyri- 
ftu» Tha gengu a land L, manna 
theirra^ er meft forvitni var a, 
hveria natturu dyrit hefdi. Enn 

their fau Hvipa lidit, er dyrit 
Jeiddu, faluzc their f), ok fyrir 
letu dyrit, Enn er Sveinns menn 
geingu til dyrfins , ok villdu leida 
^pter fler , en that drap hofdinu 

add. med jtt lith I. 
i rtiri 1, c. 10. Cap; 

^ewcrt mfö ftt golf til (inc 
©fcp; oc^ fciro te fm Sft, fRht 
U Dö m ndgot littt farit, bcröttaö, 
(It be cn 2)09 fet tio SWÄn leöa nci* 
got l(ftt)cinl)c efter ftg, fom Dem m 
tinDerlig ling tt)cftc$ rocira; cmcDan 
Oe fdgo et ftort ^Jrdforn v^<5 2))Uw 
reté 9f?t)9g. femtio 2)iån gingo U i 
SoiiD of Ccm, fom måfl rooro för* 

tuetnc (It utforffa, öttJab S?otur Detta 
2)iuf mfintie l^afroo. SÄcn när 
De , fom leDbe 3>/urft , blefma 
(gfcpéfolfft ftjorfe, unDflungo De 
ftg i JKören , oc^ fåriåto 3>iurct. 
Btverid SWdn gingo icfe Df§ min* 
Dre til Detta ^iDunDcr, od^ miU 
le leDot efter (Tg. SWen Det trncfie 
iieDer iÖnfnJuDf t , få cit De fcfe l^nau 

£3 D({ nidr , fo at that geck ei ur ftad , 
tho at their taki allir at toga tharr 
tauRcr, er a voru hofdinu dyrs- 
fins; tha hugdu itteir,. at med 
hbckurum .vjeluiti ; iranndi nip buic, 
fheim er their ikildu'eigi, at theif 
X. gatu leidt dyrit. Tha leitudu 
their (ier rads, ok gengu ka dy- 
rinu , ok f aluzt i reyri, fo at their 
mattu lia oll tidindi til tiyrfins. 
Ok. nockuru fidar n(u Lands mmn 
unp, ok gengu til dyrfins. Their 
toko togit , ok iaugdu tvegg.a 
vesna aptr med halllmum , ok fo 
I cegnumeit thvertre, er ftod i ») 
turninum , ok heimta fo upp hofut 
dyrffins ; thuiat leikandi var i bö- 
runni. Enn er Sveins menn fau 
ayrit ret ftanda , hlaupä their 
thangat til fem hvatazt, Their 
toko^tha, ok leiddu dyrit thangat, 
(em their villdu. Enn med thul, 

at their viffu egi natturu dyrflins, 
ok hvat thui thurlti til matar at 
.Ttla ; tha Iaugdu their dyrit fpio- 
tum til their, at that fell daudt. 
Sidann foru their ofan til fkipa, 
ok toko tha rodrar leidi. Enn 
thar naeft fau their fiolda heidingia 
a landit upp, pk- gänga frain a 
ftraundina, ok giora theim Sveini 
Ftidarmark. Enn their leggia the- 
caratlandi fkipunum. Thar var 
hofn god. Ok nu leggia their 
mot (in a millum ; ok keypti Sveinn 
thar margar gerfimar. Tha budu 

♦) i fiod 1, c, 10. Cap. 

Det ur fiåcUn , fQ(U\n D« aIJc Lcgi^tif 
tc at Draijo tiigcn , fonr rogro, om 
öcg ^u.fimib. ©c t(^nft,e Mz-flt Det, 

it Vo funbc leDfl tetta 2>jiir r loDfr 

gömttc ftg i9?örcn, \& ot fic funOi 
fe Qlt, t)m}) witatt miC> X)\uHt 
ffcöDe. mågot Därefter reftc fi^ 
^aiiDSmdnncrne up, oct) gingo til*, 
foint toflp ^oget od) loDe Det tu ©lag 
ifring golfen eOcr (Snt;tet pd XJju^f 
ret , od) fd igenom et Xmårtrå, fom 
floD ut( Xonrft; pd^ ^Amtq fd up 

3)iuretö ^u^ttJuD; emeöan Det roqf 
ct @j:d uliDpningen. 9Wr ©wciiö 
mn f(5go Sjiirei ft* rött , (upo Dc 
fom fnorap Dit , togo Det , odt) UD* 
Det \)m\t i)h[^ De tuille. OJIen emc* 
Dan De i<Xt triste 2)jureté Sf?atur , 
<ncr ^toqD \)tt torfDe til 2)?atö at 
öfiunDö , InDe De Det mcD ©pjut k 

genom, til Deg Det föH DöDt til 3or^, 
ten. (SeDon begöfmo De ftg &ttt 
neD til ©fepcn , od) fuOfölgDe ftn 
9\oDarcteD. 4)drnd(] pngo De fe en 
a)?t)cf ent)et |>eDningor iippd ?aiiDet , 
fom fommo gdenDe fram til ©tron* 
Den, odE) giorbe Dem Sriööfefn* T)t 
Idgga Ddrforc til SonDö meD 
©fepen, cmeDan Dår njar en goD 
|)amn. 0?u fdtta bdDe 5)clarne £Ö?ö# 
te ftnéimeaön; oc& foptc Bwm 
Ddr mdnga fojibora @afer, ^eD* 
ningarne buDo ftne S5)?eDl)anDlQre uti 

tt til @<!i(ict)uDé, fom ocf 

{mot heuiir.gSai-niVuni lcao-piirtauHii-nieitt fWlottogo: od) fuiinp';. rår l)C fem* 

iuis tirveiz'Li; ok fhat" th:urtheir. mo nuui .f)uf:r flflo |10(}é Äråfclijlf)?^ 

l irn c T thrir komu i hufit , fau tCt fromfottf , ocf) nog Of Dc bAfle 

Mieii- alis konar kraltr ihuniectai , 3D!t)dfcr. DJifn roiöbct, ot 

ok . liogt hlns bc2:ta dryckiar. Wän fotte til ®ovDö ftflnaDt 

f-nn' *.) %einns, mcnn föttuzt t)C ftg.. [Tidr^elinin^ornc fögo öem 

Atncici, ■bordit , figndu their fik. göra Ä^orf^illörfc fororgflöcö. De, 

Enn er heidingiar fan tha giora od) lupo U|>på öem. Somligc (TogO 

bonmark; thaiocrduzt .their , ok öfm mti) D(^fmarnc: od) fottlliftf 

hlupu at theim» Sumer baurdu i)rogo Öfmi ^dr od) Älö6<r. 9^ii 

tha. pied hnefbniim , enn fumer ropat)C ^TOCirfccra Stttir (ftcr -^Jl^ilP r 

reitu tha;' Qk kaulludu tha hvö- f5 ot Qwen fi(J t)öra jtt ^olf$ 

rer tveggiu (len til lids. Ok er gfJcp. ^oii fcig r)urii Dc nappflOtö: 

Svein heyrdi l?all fina manna, ok cd^ \i\\>i: ^0 fFol f)jÄlpa 0§, Ot Dcn# 

lä vid/kipti- feheirra „ tha mcellti ner ©ommonPomfl icfc TOÄnDcö of 

hann: Hver veit, nema- fea f ) fäm- til mV)^m Oluft? ©fDon^ ffpÖa* 
kunda. fnuizt ofTz i mikla ugledi. f)Qir ftg: til Dcroé UnÖfSttning / 

Sidann giordizt hann epter theim: tjuDer oCff ftnc 2)1(50 tager 2öapn 

pk bidr alla öna menn herkla:dazt yppg, n.år BttJCtt fOtt ftt$^^O^t 

Enn er Sveinn ;hafdi fylkt lidl Ii- uti@Ia9torCiniii3,.fd0O Oc ^eÖ* 

nu; tha fau their ok hvar heidin- nmöfimc jfimro^l ttJDfO fÄrDi^r til 

giar hofdu finu lidi fylkt, ok at (gtriCS , od) borO tn broMg, SWatti 

theiv bara mann blodgann fyrir jTjonrfär ftg , fdfoilT ©triDötefnv 

hdinu, ok hofdu hann fyrir mer- Swctf r^DgjorÖe Då. mfÖ 58if!op 

kl. Tha radgazt Sveinn um vid jc^obttcir , brooö ^årttjiÖ til goVonÖCSf 

Rodgeis Bi/kup , hvad ti!= rada (ky\l- j^^y f,. {gjjiovfir fäÖ< : Om ^cOniil* 
di taka. BiJkup ma:Ilti : ef hei- ^^^f,^ (g^gj^ l^^go^. (,nO 

dingiar V!Bn£a fier figurs af likne- ^^^^e, {jf »elfe ; f^: mågt IWl ISncjt 

%iu nockurs vonds mans ;- hy^- fnororc bfti5nfa, ^uru ttjf Mrc ItiÄli^ 
gium tha at„ b Ve fkylidugl: offx .pg: j^j^^ip, ^ ^immtlenv ^roa«|^. 

et , at vjcnta fulltingis af hitpni , pift^cf (^kjfluö i^gVrcn Tefrotr oct) 

thar. er l.alfr Kriftur Drottinp h- förbcirmflr jta; l)ttjilffn Sr al(fl!(S{)ri|}* 

tir, ok Irfcnarv Ta er: hofdingi^lt naö^?)öf&fn9C od) oflä StfroonOfö od) 

i-ar Knilni,, ok; geimand. allra hf- 3)5öqö {^relfarc; Sätcr ^ÄTf^^rf bA* 
endra ok, daudra^ tyrij; bere their jr^f ^^Ifct m&t Sior0p -mw{ii 

©pgfrtefn mel) fianS' affamné^^tfaU 

Ib m;fc,. TorfF.. deefl fbl. f^. mm, ■ 
40 65i®Sf. lo; Cap; 

figurmark Krlzts vors, hins KrolT- mm JpiMl^mt oå) UnDer fefta, fyrir lidinu, med akalle hans 
nafhsj ok voentum oHz thadana 
figurs , enn heidingium jilldrtila* 
Epter theffa aeggiun Bi/kups , to- 
ku their heilagann Kroff med 
llkne/kiu Drottins , ok hofdu that 
fyrir merki, ok baru fyrir Jidinu. 
Tha gengu their ohrasdder i mot 
heidingium , en lorder menn til 
barnar. , Ok er famann lauft lidi- 
nu, urdii heidingiar blinder, ok 
marger féims fuller, ok flydu 
brått undann ; ok hliop fihn veg 
hvor : fumer i ana , en fumer i fen, 
edr Ikoga» Thar foruzt margar 
thufender heidingia. Enn er flot- 
tinn var rekinn, tha let Sveinn 
jarda Hk theirra, er, thar hofdu 
falHt, Enn tha cr thetta yar 
giort, bad Svein lid Gtt thad va- 
razt , at forvitnazt heidinna man- 
na lidu: thuiat meir hefr, fcgir 
hann, i theffari fcrd afiazt mann- 
tious en araxtar» 

!!♦ Cap^ 

Cidann for Sveinn a brott, ok 
^ allt thar til , theim fyndizt fem 
hälft tungl ftacdi a jordu* Thar 
leggia their at lancli ok gänga 
thar a land. Tha fegir Ketill Svei- 
ni thau tidindi v fem gjor^t haufdu, 
tha er their Yngvar voru thxi\ 
Sidann :bad Sveinn lid fitt fra ilci- 
pum drifa, til fundar vid drekann, 

Si(^an fara their « ok koma i ikog 5rclfarcnö93clÄ(f, od) ^oBc td fot 
^ålttcf n , famt boro ttt för 
S)e fom fwnDc jlriDa, gtngo Hxmdi 
oröDDc emot Jöcöningarne; ocf) löröt 

lunDa fommo i^opa; icorDo ^^cDnin^» 
gornc blinDc od^ Qf morgfatlig Sör-^ 
fprdcfclfe jntojjtu. ScfoDDe fnart 
unöon: öc^ i)mt m lopp (tn SBög : 
fomligc I Sin , od) fomlige j Äftf r eOet 
©fogar, Dcttci 2öié omFommö 
möngo 2iifcnD ^cöningar* Oä)r\åt 
Dc 0i;cnöc nog rooro forföfgöc, låt 
&wcn \ott)Q Deroé 2if, fom Ödc 

mantt ^an (tt ^o\f fcfc mta np^Fne 
at fe l)cDnc SWdné ©cöcr; (t), fågcr 
^Qtt, Det ^oftuer dfloöFommit mera 
awanfpiöan I ån SJip«(J,p4 Denntj 
D^cfa, 

II» Cap. 

^wtn for nu bort fr5 Mta (StåUe, 
^ od) önDo Dörtil , ot Dem ipcTteö, 
färom en ^olfmdne floDe på 3orDen# 
2)ör lägga öctU 2anD5: od) gd jöm^^ 
iDä( uppö ?anDet. l\ceti! omtalar 04 
förS»crt, ftttJaö fom l)önbe ^ nåt 
'Jn^tvata ^öfge t)rog r)år förbi t od^ 
Cärförc befaite ©tt?en |lt 5o(f (f i(ja-5 
miö ©fepen for ot upföfa CDrafen* 
{De fara iifiaö, od) fi)ramfl I en (lot II» 
ein. niilcinn ^.^er. ftod ahcI drekabicr 
lit, ok^falpzfl: thar. Sidann fenr 
cievvSvein jt^i^ckra . uoga^^menn til 
drekahs, at forvitnaz;:?, hvad thar 
v^rititt. Their fäu , ormarnev 
rva(u ok voru harla ra^rger ; tho 
h Jaculu? i hring um tba alla.pdxa» 
Tha tok einn theirr^, ^at;xetta 
Tpiptikapt fitt :til guHhnngs. nog- 
h\\vs^ pk kom' ikaptid vid ^"ein 
yrmlingV . Enn^cr (k vaknar "tha 
Vakti hann adra hia -fier. Ok 
thui na;fl: vaknadi hvor at audrum, 
Unz' Jaculus xeyllizt upp* Svein 
ftod vid eik eina mikla, ok lagdi 
aur a ftreing; enn tundr vai' lett 
a aurvar oddinn To. mikid,' fcm 
Atians ' höfud , . med vigdum -elldi 
Enn er Sveinn fa at Jaculus fer^ 
dizt a löpt : ok hann iltindia lkip 
theirra , ok flaug med g^pandi 
lYiunni} ikytr Sveinn aurinni med 
e!'dinum vigda i munn orminum. 
Ok rannXo til hiartans, ad a, cin- 
ni ivipftundu fell hann daudr nidr, 
Enq. er their Sveinn fau that;. tlia 
1 »fudu their Gud med tagnadi, 

12. Cap. 

ppter thenna atburd bad Sveinn, 
at their hvotudu i -burt fra 
daun thcim, ok fyhi , er af vard. 
Sidann fiuia their til /kipa hvatli- 
ga a braut : ok giordu ib flefter 
^iiler, fyrir utann VI, menn, cr tii 
fii'ekans gengu fyrir ioryitnis ft- 
^er : ok fellu their nidr dauder» 4r 

ftap utf?icf öVe : J3Ct) fdgo/ot Or* 
marnc., fom mto til. cr |]ort. ölntol, 

omonct)c onbre, of SDvångatne 
rdfte fa ,@p)utf!aft efter en ©uUring^ 
JDC^) fom t)ärmei) miO cn Ormungt; 
fom, i M l)nn wafnabe, öfmcrt 
;n3iFtc i)c anbrc, för)] Dem , fom Idgo'' 
•fyonöm nårmtifl, ocl) |ä ^mcir efter 
nnnan., tilö ^aculwa ocf rejle ftg i- 
Söt^öcct, @tt?cn Oob roiö en ftor 
'^Ef , od) labc ^il \>å ©träng, m^D 
;fd flört Junber uppd 5)il$ubbcn/fom 
(t .gj?anöf)ufn3uD, oå) båruti migt» 
^1^: 0(3^ uStt fom ^vin fdg, at^a^ 
culuö fvjrbabeé i Suften , od), tudnöe 

ftg flt)ganbc åt ©fcpcn, met) cn go^ 
pange OHun / jljutct l)an ^ilcn mcD 
roigbc Slbcn i Ormcné ®ap» Ocb 
gicf bet ^onom fd til ^iåxtat , al 
t)Qn efter en liten ©tunb fod bSb 
neber. Mt ©ivcfte Tihn bet [ä; 
go , Iflfroabc te ©uD meb 

12; Gap» 

bort ifr^' Den ©ronf od) ofunDa 
Sutf, fotn 9^fft Umnabc cffcr ftg: 
35e ^apa tÄrföre ftrcij:, til @fc<jch 
fam^åni^t, fc)c SDTån ödena unl»an» 
taganDté, fom of ^örroert gingo tU 

F WO' V 

L 4z m^^^sm^ mm. 12. cap. 

Tho an^gradi enn nu tiiarga menii mxo IiFtt3M flm , fom af ÖcnnC miog fa daun ; tho at ei fengi 
liflat thar af* Tha biozt 
Sveinn thadann hyatliga, ok fer , 
Vt\z hann kemr i 'Riki Sil.kififiar 
Drottningar. Hun gengr i tnoti 
theim med mikilli femd* Enn the- 
gar their Sveinn gänga af fkipum;tha 
gengr Ketill theirra fyrftr i mot 
Drottningu» En hun gaf ecki ad 
honum gaum, ok fnere ad Sveine, 
ek villdi kyfTa hann; Enn hann 
hratt henne fra fier, ok kvezt, 
egi vilia ky/Ta h^ena heidna Konu, 
qdr fyrer hvi villtu rnig kyfla^ 
Hun fvarar : Thui at thu einn hefr 
augu Yngvars , at thui er -mier 
fynizt, Sidann var vid theim 
tekit med facmd ok virdingu ; 
enn fidan er hun vifli, Bi)kup 
var thar kominn , tha vard hun 
feginn» Tha talade BiJkup tru 
fyrir henni ; ok haufdu tha tulk 
i roilli fin *). Thuiat hann kun- 
i\\ ei tha tungu at msela , er 
Kun mcelitu 0|c fek hun brått 
fkilning andligrar fpeki : ok let Iki- 
razt. Enn at theim manadi farna, 
var /kirdr ållr borgar lidrinn* 
Eigi miklu fidar, ftefndi Drottning 
thing fiolment med umrade Lands 
rnanna. Ok er thar var! mikit 
fipJmenni famann komit; tha var 
Svein Yngvars Son flcryddr pur- 
pijra, ok ifidana fett Coronu a 

» bl 

I ■ 

J^^^^j^^f^^^i^^^ ^^^^'^^^^^^^^M ^^M^h^^^^MM^A ^B^B^Ä^^^^^^ ^W^^^^B^^^^^fc V^B^V^^Mi^VHS 

iocipit iterum^ Fragti). . Hift» 
' Iflgv. & Sv, ©tönt bUfroo opci^ligc, foflön flC' 
rc bårof icfe omfommo. öwcn Id" 
QQit ftg fnarliflci frd bcnna ^'{ngD; 
od) fortfötttr '^in SK-c,a åtiDct til 
S>rottnin9 ©iltcftfs fKifc. ^on 
Qåt nieö mi;cffn ^el)erébctt)gclfe f# 
mot Dem, od^ Swchs gjj^n 
ga i 2onD. 'ÅettU mt Den för" 
pe, fom:0icE emot ©rottningen ; 

nom , utan wånDc ftg flraic tit 

SWen {)an (Föt ^ånnc ifrön ftc) ocf) 
faDe, Qt t)cin intft roiOc ft)§o f)ån' 
nc, fom roar fn .Öfl>nif1? Qtviniia: 
cHer ^marfore , faDe :^on , tt?t( Du 
fi)§a mig? ^on ffcarar: (Smcban 
Du, fäfom mlgjt;ncé, odena ^af^ 
roer Sngroarö Dgon. ©eDnn unD*- 
fögnoDcä ^cla j^ölgcf mcD J^eDer 
od) 9[B(!irDigf)et. Od) ndr ©iltefif 
pcf roefa , at en 93ifFop öfnjen n:>ar 
D^iiblonD, blef t)on ån mera glaD. 
«8i|Toi:en lårDc t)^nne ITron, igenom 
en 5olf , emcDan l)an intet funDe 
Deftungomöl, fom ^on tolte, ^on 
ficf föIunDa fnan görfldnD an^ 
Delig ^SSiööom; bcl) ftg Di^poö. 
3famme SDTdnaD blcf ocf alt(StaDé^ 
folfct Döpt. '3cft långe Dåreftor 
ÖåmDe 35rot(ningcn, mcD ftne £Wån^ 
iK(5D aflmånt 2:(ng (ilf)opa : oc^ nåf 
en flor a)'?t)cffnl)et fammonfommit t 
mar &wen ^tigwars ©on meD 
5>urpur pn;DD: od) fcDan bfef en •Ärcnfl fatt upf4 ^an jQUfltJltD 1 24 Gap^ 43 

t^ofud honum; ok kaulluHu al- Mt foUoDf ^onom ftn J^Ortiirtfl ; 
lei hann Kong (inn* Ok thar oå) DåtmeÖ fliftfö iDrottllingcn |o^^ 
n^ed giptizt Drottning honum» nottl* 13^ Gap* 

pptcr thefTa velzlu, for Svein 
Kongr fiolmennr um Riki fitt , 
ok (b brottning*^ Thar er ok 
Bi/kup i fcrd , ok l-jerder menn ; 
thuiat Svein Kongr Ixtr kriftna 
landid, ok aull thau Riki, fem 
Drottning hafdi adr ftlornad. Enn 
er (umra tok, / ok Co haFdi meg- 
nazt kraptr Gudligrar mi/kunar i 
thui landi , at that var allt alkri- 
ftid ordid ; tha villdi Sveinn 
Kongr ok hans foruneyti bua terd 
fina heim til Svithiodar , ok lata 
vita Frxndr fina fanindi um hans 
ferd- Enn er Drottning vard vaur 
thefHu-ar a:tlanar ; tha bad hun , 
at hann fendi lid fitt heim : enn 
hann fa:ti kir fialfir* Svein fva- rar: Egi vil ek fenda lid mitt' 
fi-a mier; Thui at theim er that 
mlkil halki i morgu lagi, er til 
theflarar Terdar /kulu radazt , fo 
fem fyrr reindizt , er einginn var 
foringi, ok fyrir forzt allt lidit *), 
ok villtift imia vegu^ Enn er 
Drottning heyrdi tlieffi ord Kongs, 
ok fa thar vilia med; tha marllti 
hun: Ecki fkalltu fo fara ikindili- 
ga , ei ek ma rada : thui at fo 
ma vera, at thu ei vilier vitia 

9C thm forfi fiejla lit^ K C. ij* Gap* 

pRffct tctta ©Äflcbut) for Äonitn^ 

brottningen i5mtt)£it, ifring ftt 
fc. SSilTopcn od^ U^tDc SDsän 

mcöan honung Swcn I5tcr 

no Sanbet oct) alla Uc iKifcn, fom 

3)f0ttnin8cn tilförne fli)rt ^abe. 

9^år (Sommaren fom, f)v;Dc ©ubS 
gWiflunbö ^raft få mo^mt i bCftfl 
2anD , at bet öfrocr alt fuflcligett 

mt S^nflct. ^onunoi Bn?cn od) 

^anö ^'l"^ t)5 an^^ 

j^dlla fm ^icmrcfa til ©tnea 
iRifc , od) Idta ftnc g^enbcr mt<x 
t)uru Dcraö ^hxli afdipit. QMcn ndc 
SrotÉningcn bctta beraö Upfåt för^r 
nam , bab fton, bet ^an mdttc fdn^^ 
ba ftt Solf ^em, men ftålf fttta 
ftilla. ©weti fwarar: 303 tnil fn* 
tet fficTa mit golf ifr(5n mig; tt> 

bem förcflör pö mi^ngfalbtgt @Ätt 
mt^cTcn Sara, fom ftg uppd benna 
JKcfa ffola bcgifma: ©öfom förr ht 
profmabt , nAr ingen öinförarc tt3ar. 
1\) b<S förforé alt ^olfet , eder bet 
mefla, oc^ förmidaDeé^ ötfTifti^ 
gc SöAgar, ?flht brottningen l^ör^^ 
be be§a Äonungcné Orb, oc^ mörFtf 
te at ^an t)abc ?(lfiuar bdrmeö, 

F a fabc 44 39i®^me mm.^ 13. cap. 

thefTa Rikis .' eclr tinizt thu i fo- ffitf ^CITi SlS j?ar WTim Mtt forfl 

mikilla ha/ka ferd ^ fem thu léger \å i)ofU<it , cm jog råDo, 2t) 

fialtrifra: ok fia hvad thier hly- bct fiuiöe ()önD\i , at-Du ontill* 

der 1 at ftyrkia kridnina ok lata flctr jntct mfC miOc fomma til DcttCJ 

Kirkiur reyfiu Thui at fyrft Ikall- mU„ tVttt öCf Clt ÖU .fDrgdé I en fa 

tu Kirkiu lata giora iiinann bor- nit)Cfft farli(] '^iiXt) ,. jom Du flMf 

gar, mikla ok virduliga. "Ok ef Dttt: ftånnc bcråttor. (Senutil,^uru 

fu verdi- fo , fem, ae ek vilkla; t)ig; ögnor ftl)rfQ SÖriftenDomcn, od) 

tha fkaV at theirri jarda; likarna, l(5to uprcfa i^prfor. Xl), förfl (Fal 

Faudr thins.. Enn er Ilf^ "vetr t»U IdtQ: hl)QQa cn ftof OCb onfcniig 

ero linder: tha /kalitu iara i fri- ^t)rfq inom Q?orgcn :: oc^ om l)Ct 

di. Nu er Ib giort, fem- Drott- blifn^fr fdfom jog. mil, få ffol uti 
ning beidcr, at Sveinir Kongr. •r)^nnc öin ?5at)crö Scfflmen begrof^ 

dvaldizt thar III. vetr adi (inni : ixxii o^ nk trc Söintrar T" 

,Én adhinumi thridia^ vetrr,, var al- fcDcin åro- fromlcDnf,. må> loll'^ 

gior, mikil Kirkia:i: borginnu Tha^ fora i griö;. Sct ffcD&fnu 'o??- 

•bad Drottning- Bi/kiip til koma. fii,, fom SnJttningcn baö, ot ÄD' 

Enh er Bfl^kup var fkryddr , tha. nmig BttJfn tre 9öinlrnr tS(WX 

fpurdi hann; J hvers nafni vlHtu gånfi l)ht bronltcö: Op) KOV irtlcD* 

Drottnrng ! lata vigia Kirkiuna ? ((rtjD- ivjD trctjc QS?inticn Cn fiof 

Hun fvarar : Til' dyrdar heiiogum. ^ytfn j ^^^:,t^m fårDig; til ^n^iifeo 

•Yngvari Konei ,. er her' hviiér, Xirottningcn l)tt»er 33!f?opcn fom^ 
/kal thefTa Kirkiu vigia. Bi/Tcup g-jir sgifTopen trcir flåDli uti 

fvarar: Hvi villtu fo Drottning I ftif (^fruD, tiifporöe ^.n {)Annc fö* 

ecir hefr Yngvar jarteiknum- /k-Jmt, (unDo : 3. f)n3arö Siomn tt)il Du , 

epter dauda- ■ finn. Thuiat tha. Ts».rtmiin/i 1 MM: »Mi.in. 6>»>fPn(T ? epter dauda -finn.? Thuiat tha. ^Jrotthlnö ! Idto ttilaa Äyrfon 2 

eina kollum ver heilhga, er th.a fwnroöe: Den ^flige ^0^ 

/kina jarteiknum, ,er likamertheu'- nunq. '^npAvAte i>Der , fom m 

ra' eru. 1 jord- grafner. Hun fva- [^mWQx , ffol Du migo DpnnnÄt)rM. 

rar : Af ydrum mu.nni beyrda ek , ggjfPopen ffiDf dfcr : ^mi mil Du 

■at:meira.,,yjeri- verdi fyrcr' Giid| fcet , 2irottpin0 ? ctfer tv.ft^cr 1ti«' 

Itadfefti rettrar truar , di yani *) j^^r ffter fin ÖcD mcö c^örtcfn 

;Weilagrar aftar enn dyrd jarteik- gj^f^jf ^.^^t ©Fen ifän fTflrM) 

=n*J. enrrek da:m,, (em ck re.n- t,em anma folie roi Delige, foni i* 

-lagu aft vid Gud. .. Tha er Dr.ott- CffOé ifropv^Of firc^ f^^^MT-n' 'b. 

ning kvÄd ,. at ikylldi. vera , ^ * •'^ ■ deeft in Fragmi TocftV .of vigdi Bilkup mufterid , Gudi til 2lf CDcr SDiun fiofttet jflg l)Ot'r' Qt dyrdar, ok ollum helgum, med 
nafni Yngvars. Sidann var hogg- 
vin ny (Vein - thrOy ok !agdr i 11- 
■kami Yngvars r ok fettryler KrofTs 
dyr,, ,med virduligum bunadi. 
Tha let Biikup meflu fyngia opt- 
liga lyric (aal Yngvars: ok Icif- 
di tho fblkinu, at kalla^ Yngvars 
Kirkiu. cn: rön Stoö ©tabfåflclfe , odj cn 

l)C9rc '2öört)c f)öne$ ^ än öen jQfig^^ 
agtning , fem ^örtcFn mctfoljcr. 
Qcl) jag 5öncr öet fä fore, fom jag 

goD lifj cn I)flig Äårlcf til ©uö. 

roitle öpfwot;. ti; IntnigDe 95if?open 

uti pnnc, famt .ct l)i;rbart AVot§ meD anft^nDig ^ri)DnoD fcjtt båröf*^ 
ttjcr.. - Ocl) efter Detta lAt^ifTopcn ofta fjimga 2)?öga fi3r jfngwareöjö! f 
men tilWt golfet icfc. Dc§^ minöce,; at^ rofla^ Äprfan- föt 'Jnfiwatö' 

I4'* Capv 

Ad thefTum-^ hlutum' aflidnunvy 

^ byzt Sveinnr. til burtferdar, ok; 
fei: tunnann , uns hann kcmr i- 
Svithioci, Lanzmenn toku- vid 
■honum med (agnadi ok mikilli 
iicmd* Var honum lanclit bodit. 
' Enn er hann .heyrdi that ; tha nei- 
tadi hann thui Ikiottj, ok kyaztv 
aflad ' hala. fier -betre- LandA ok 
arficllra , :* ok . Jetzt. enn numdu 
thangat vitia, Fnn er IL vctr vo- 
ru ;uti, tigiir S.*.nn ur. Svithio- 
duj- enn Ketill dväldizt thar.ep 
ter I- 4- 14. Capr- 

fY>5r alt Detta fdleöu mt fullbor^ 

95ortrcfan , od) fot (Sunban 

ifrdn tii Deg ,f)an f om til ©rocci- 
5Kiff. j^cinö SanD^mön togo m(D\ 

fiiiöt f)onom.- S?flnDft bicf ^lonom 
ocF tilbul5ct; men när .^on Dårom: 
bt(f iinöcrr^ttöD, ncfaDe \)m, utan 
Idngt sgeftnnanDe , Dårtil, f^ganDc,-. 
t)ct'l)on fLvtrotSrfmot ftg et b<Sttre od^. 

friiftfammorc i*anD : cd) pUe ftg 
, fdfom Don m m fara roiac. 0<^ 

pk lezt Iiann fo heyra fagt n^r ttt)5 2öintror TOoro ftVIcDne ,. a t Sveinn va-ri i Gordutn um . ve- ffglcir t)fln ur ©ftica 5KiFc. 
turiniT, ok biozt um vorit tha- OHcn Äcttt! biff D^r cftfr 
dann, ok figldi at rumarmugni or l)cnom. .&)an !iH m6rfo. jTg-fd {)Qf*- 
Gärda Riki. Ok vilTu menn that m l)Ört fiVfliliJ , <lt Brocn merit \ 
iidazt til haiis ,: at hann figfdi i ©arOartff cfm.Ct SSintrciTi om 'Håf 

E a; u\x t 4^ 

Ätt 3 

a tund fveenda finna , ok ftadfeftizfc 
thai-, ok (agdi fyrllr fra thefili. 
Enn that vitum vecr, at nockurcr 
faonamenn .fcgia, at Yngvar haft 
veiit Son Aunundar Olats Sonar ; 
thuiat theiro thyker honum that 
meiri femd, at Icgia hann Kong- 
fon- Enn giavnan villdi Aunnndr 
eeia til allt litt Rik i , ef hann 
miEtti Yngvars lif apti" kaupa ; 
thui at aller Hofdingiar i Svithio- 
riu villdu hann giavnann Kong 
hafa yfir fier. Enn theflz verdr 
enn nu at fumum monnum (purt 
fyrir hui , ut Yngvar vxri egi 
Sonr Aunundar Olafs Sonar» Enn 
thvi vilium ver tha Icid fvara: En Ketill Idv til Islandz, ren loQQt fig bdfifrdn : od) uti fu0 

(Sommar bcgifroit (t)j ut bcf* ' 

ta Slint)., OcJ) ör ta t>ct »o??. 

for til fine \5-reiiDcr Jllanö, oi^ 

tlcf Ct^r bocn&c, fornt mar Den • 

förfle, fom férti^lgDe Dctto, 'oöo. 
S)ocf ivctc mi ot ndjjre (Sagomiin 
eller J^iftoriefTriftrare f6ga , ot 

(gon ; cmcfcan De tt)cf a Det rccira 
mcro ^cDcrligt at falla ^onom Äo* 

tiunt> nifwa o!t fit fKifc til , oitt 
I)an funDe igenföpa ^Jngwavs 2if» 
cmeDon alle $)ofoingar i (gwea £Ri'' 
fe l)69cli9en dftunDoDe l)onom til 
Eymundr Son Olafs atti Son, cr Äonung öftuer ftg. 5De§iitom itiar# 

Der önnii af n4flrc 2)]ån mfD2öi§^ 
t)et förfport,Qt 3n«war icFe roat 
2tiiunt> OMoffooö Son. 201 roil^ 
je Ddrfore fälunOo ^öruppS froora: 
i&munt> , eder 2(nunb Olofö 
Son , ^aDe en @on , fom f)et Qi^ 
nunl), ^an roar ^ngw^r ganf^a 
lif i mdn^a @tt)cfcn, od) ^Alft titi 
fma Wngroöga gf^cfor, föfom Det 
at fe i Den 25of, fom l)eter Gefta 

Saxonum , l^rociiöft f(l ffriflttCö ' 
Fertur quod Eimundus Rex Svco- 
num mifit filium fuum Onundum 
per mare Baizonum, qui poftre- 
iDo Ycnit ad Amazones , & 
eis interfeftus eft, Ö. å, (SttlimD 

(eller ${nunD)©roca honung, f^O^ 

fm ©on 9ln«nD At roanöro 

. nom Aunuudr het *). Sa var hinn lU 
Kazti Yngvari i margri natturu , 
ok allra hellzt i vydforli finni : 
fo Tcm til vifar i bok theirri, fr 
heiter Gcfta Saxotjum, ok er fo 

ritat : '"Fertur , quod Eimundus 
'ReK Sveonum mifit filium fuum 
''Onundum per mare Balzonum , 
"qui poftremo venit ad Amazones, 
&c ab eis interfedus eft."D: So er 
mxUt v at Aunundr Svya Kongr 
fcnde Son finn Eimundt}^ at van- 
dra i giegnum that Balzonilka haf ; * ) /tt OnHnder atti fon thann er 

Onfénder cr nefndtir 1. C» 
t) 1^8* Btmunår Svy4 [ende Son 
fin Annnnd^ ef, Prolcg, pi 4^- 

4a« H. Cap. 

"k ad thui endudu 
■^mczoms deiddur. var, hann af nom 53flUi|Tn $)nftöc(: ed) ot I)an 

Sininfondtivi Cr^pcii. 15. Cap. s O fegia filmer menn , at thelr 
Yngvar fitri II. vikr, at their 
I^U' ecki, nema their tendrudu 
*erti, thuiat famann luktuzt bior- 
ginn yfer anni , ok var fem their 
^eri i helli thann halfann snanud, 
Enn vitrum monnum thyker that 
ccki lannligt vera mega , nema 
5iinn fcUi fö thrangt, at gnupar 
ti^ki lamann, edr voni flcogar fb 
thraunger, at famann ta-ki theflz 
^ medal, er gnipr flctdizlt a* Enn 
tho at thctta megi vera ; tha er 
tho eigi fimnligt. Enn thefTza 
läugu hofum ver heyrt ok ritat 
eptcr forfaugn theirrar bcekr *) at 
Oddr munkr hinn frödi hafdi gio- 
ra låtit at forfaugn f^*odra manna, 
theirra er hann fegir fialfr i brefi 
linu , thui er hann fendi Joni Löpts 
fyni ok Gizuri Halls fyni* Enn 
their lem vita thykiazt innvirdu- 
hgar, aukl vid, thar (em nu thi- 
ker a /l^^orta, Thefia faugu fe- 
gizt Oddr Munkur heyrt hafa 
fegia thann prefh, er Isleitr het, 
ok annann , Glum Thorgeirffon ; 
ok hin tridi hefer Thorer heitit* 
Af theirra fraufaugn hafdi hann 
that , er honum thotti merkili- al* hoknr^ ■ 

1 5. Cap. 
PQ^n SDsån bcvåifa , ot , fom 

ftrmine SBefor uton at funno fc, 

Can aSergen flutit jlg fammon öf^^ 
njcr , od) cit öct iroir, fdfom 
t)c rot i ^cdiMttö Wwhx I)alf;' 

tt;cfa, ot Det icFc mött? fö i, ©an^ 
ning mx<x , fö fromt icFc 

nitfd fniol , ot QSergöf lintor (5 6m* 
fe @itior , nöfotö , eflcr Sfogoc 

Dår morit få täte, at öc öät i^^o* 

vo mitt ofrofr, f)tt)ardfl flifo iDål* 
lor ftat emot. Socf foft\^n fo huv 
Öc ttjoro, ^r Det liftviM icff fonno* 
lift. Senna Sogo f)Qfit5e rei t)ört 
od) |Tvift\3it efter öen 93ofé ?^orc^ 
f Agn , fomÖ>fc&cr tHnnS 1'cn'iBijc 
l)ofraer lätit göra upv^d te löröe 
aWi'inö $8frÄtte[fer , fom t)an ficMf 
niSmncr uti Det 25rcf,l)on f^nöc tit 

fon. a)?en De fom funno ti)Cfoé 
ttict) mera 5(t)oga od) nogore l)5r 
om TOoro unbcrröttoDe , mdge t)5r 
tillöggo , fom nu n^got ft)n"eö brif 
fici. (Dbbcr tnimt fågeé l)ofma 
f)ött en gjref], fom §et ^flcf, en 
(innoH/ CBIum Jtfeorgcrfon, od) Den 
trcDjc, €l>0rer, berätta öenna @oga : ■ 48 Enn Isleifr vfagdixt heyrt oc^ of beraé S3fr^i(teffe. bc^öfl- ÖaH 

Det [)oninn (i;Cftcö mtirfcttgajt wa* 
Iflcf faDc , |73 Dafmo l)ört (hata Yngvars (äugu af einum 
Kaupmanni; Enn (a kvezt-, hafa 
numit hana i hird Svia Kongs* 
Glumr hafdi numit^iaf Fodr fmum, 
Enn Thorer hafdi numitaf Klauc- 
ku Samsfyni. ' Enn Kläcka hafdi 
heyrt fegia hina fyrri FiSEndei-fina. 
Ok thar lyktum ver thefTa ifaugu? 

Ingvari Vidförlä ok thcim 
äredgum* rcj. _^ 

^of. <SUm f)aDe Itkt t)hnm af 
\\n Saber: od) 'tf. l>orcr cf lUacf 
Qampor?, fornt benne of finc ål? 
Dre ^renbcr. - Od) [)armcb Ipftc^njj 
Denna Sagd, om ' 3rtftmar beti 
VOibfarm od) Deg SofföDer famf 
afFommo. Om dmnbi Upfofirau jjcT) Utrcfa. 

(3acob) Öloféfon. ' 
öm 3"^3i^t^vé od; atuunbé gavb <iuof ©cmgafcruc: @tt)en 3n9W^v3foa< 

Smörjan;, ocf) l^uvu Si^pf*^' Sommgé SKamn. 
^uvu 3n(5hjar lommer til :OUt'frtnfa Sanbcr; Om &ixvt)i\ §,ctt\l, saSfllöemar/ 

©iliiff, ocf) 3iiffr- , 
;0»V ^sialnuinge ocl; cn 3««c: 55lott5ar: ocT) ©r(i!cn.4)å hullet. 
Om Bote Dcl; 5fonung ^paxalb fvån ©merjf, famr 'f;iirH 2^Qimt ^jålpct 

Sonimg 3ulf ^mot (in SSvober. 
Om 3ttti^vavé ©ob, 95cqvafning oc^ cffcricmnabc 'S<}cni)om. 
J^wxw &m\ (lag mcö .pjebiiingflr oc^ gi)dy))cv, uc^ om ca JiKL)??0(jcf«3(>b, 
Om 'ni'e(cfant; ref; f^uru ^cDuingar fövargaö öfwcv i?ofém3rfct ^ fom 

@mca!? 9)?dn cora. 
^uni @it)en itjutci* SSrnfen 3*^f"'"^- 
@mcu lomiiicr itl @ilfc(if/ :0(f} hlifmt m Mnkv Sfommg. 
*5n)cn6 SRifc i)lifivcv Svifnuibt, oc^ 3H9Wavé Äi)vfn bogb. 
@\Deu bcfofcv (it grtbcnicélauD ; men far til fit Svifc tilbafa. 3. 

7. enp. 
I .gap. 
/ 

9 1 

\ 

Om 

®åit Dtortifte Diunffettaté ^(bet: 

9)U«neéj1i1fT«i; ort) flicka OctDDautie 9Utiu-ituiuäai:. , I. Cap» 

C>m Mttte :^uit(fcnac fått , 4tt <ö>wffcttbdmeit tit* 

C>ti(;fen 5>aittl mdnöc wam. 

JÄr dX na kapitlet i €bÖa ocbfllcta gamla ^ftlfttt öaitWa, morc in< 
|jJfi[lJ tet annaf, än forDjupa jiQ uti er 5ttnne, %mxi Utreöanbe 
^^X^ fnacate lan rodnta? , fct>an matt wigt roct JKunjtcnacncö ^(^ 
bet/ od^ Dåcf&re (emnod/ til aneingen nåoon (äcutimera fåcfarené gtan? 
laga Urffilianbe, ellet ocf <t 0t>ant meca 6eq»åmt '$:ilfdHe. 3ag jlaöna? 
b& (ItojJt »ib Sfvunjlenacnc , eUct öc ©fenac, fom rgcnom pårijtabe 9fvu# 
ttoc (Filiaé fcfln anbra 0^ocb«tté 9!)?lnneém5cPctt , o* fom ttägDB af wätt 
n)|trfljte 9(iunmi\|lare intil btnnc S)og tiltcot ftg at Idfa. 

fXunamon i Q3tifnc J&Ärab (Worm. Mon. Dan. p. sia,), SKam* 
fiS, J)d«llab od[) fKamflab/ cH« Wcbro-Sfenat (Baut. N. sj-, 361, 
648, 8fi), meb flcrebplife, &6ta fä(cb6 icfe&it; fa framt ^eraö .Oiaö* 
liflfect icf « f unbc fclifwa <t ©fdl til at sifma b«m cn W9« ?ilb« / d« be 
ftfciflc 

®«t at fant, at iu filbrc cn^fclft ix, fu fmarate finnes 6on ofta 
fot gftertt3åtlb<n at tdfa: fäfom manbdruppS ftafwct (5vempel/ at ^>cla 
^prSf, bäbc tit i^rb oc^) (3Etiffdtt,mcb ^iöcn bliftt>it f6tlocdb«, cOct otyb^ 
Usa. ?Wen |(5fom bcj?a <$:un9om&l iufl bdtfötf! icfc dto be dlfta, oc^ dnnu 

fab<iH< fi«nö«/ fom ^dlla bet f6t jlora ©iiilleptof, at funna from* 

© fdfta 
i ^åm ©äror. wn^cc få mäi f '^nöe, fom o^Sut)^ P^m^t/ an te Im-nre 
Dem på ct föruufnflf od) xmmt (Bhtt kh \h\l\t futyia utrcfca; f5 Min^e? 
en @frift5^ OlåMuint intet ttdffnöiist tcPn til Dc§.aiö«t> @å!uuDa Eon 
icfc l)a(i<r m cllcc unimn lacö?!)?ané lOMiing, nar cnfåöan oKiölig @:i('n^ 

tcboa, for be al|le 9^ovbenö S?tofiMftver; meii önfcg nu forijttarc/ an De 
iDnnliq^i SHuiior/ feban mtin funnit/ Qt bifa til Dem flifwit båDe ©tunO 

*?)pbiniFe (gfribentcr, fom nSgot om Ovunftenaré Dviftanbe I ^chn^ 
tornen bitåm, fi'>inaö iutct: oagtaDf öct långcfeDan är öfflioröf, tU^Bvlrö^ 
ften.ir utan ©frift/Ult ifrån £)bcnö ^lO blifmit uprcfte, fi( bctomUae 9)}ån* 
Stminnci*e oct) ^^fn f6r Deefteifommanöe på Dei'a«^appcrl)et. Siunfteifar^' 
nce 3"ii<{)åii 0^) Oiuninaar dro föUD» be enba ^mit^ ntau fan baf»våi^m 
od)en8 S^Der; ^il ^-iMje h^vatcf, ocf foljanbe ©tenac af nSgre ivå? 
te 5*>tn*orifi3re til ^cOenbomen blifn^it förbe: 

■ I. Ö^n ! ^åium, på I)n>il?en, efter eantjIirSbet ^erinqf^jW 
?åénifl9 od)^fmertatfninfl uti be§ Slttartöl for ^ma od) &iH\ja mmim 

goI)Ug/ bctta låfeé: Raigdumun ^iridi kafa^ Tuiri, T.hufon, Igra. 
riftu Stina thifi afwan Uggi in mikla Atia, Tis Giaritlant'^. Gunir 

igg ftin, oc^ på en onnaii brebemib bcnnc: Vk Arkil uk Gui, thir 

garidu jar thigfadj Vnu igg i mirki, mairl wircha, than Vifs Sunir, 

iftir Gir, ir Swmar j^t fin fadur. b. d. J^agÖrtimm giovb-* 

<Btit>. mmnat ut^opg Btenen. ^<Dcb ?Xrh( oct> (Soja bc gjoröe 
i)etta 3ät^tet't; Urtrte lyan utboc^g tnatt^cr, joni at af mctÄ 
XOaröc, att bet Ulfö bottet: g jo^:^c cfretr ö5^tr, ccb öet i>cOc 

Dar otjot^e <St (in ^abct. Såmf. 5öib[, (glå^trcö- m - 1?. @ib. 
t^»®atmun(Je^(S^encn,fom^ereI^lI6^^^^o 4itv5)ern> (S.p. icio.fåMil- 

lubern ukvi uti ithun iftir Irbcrn Pidiir fin : Thulir alf iinar thifi^ 
Afi gud, ort) p.i ^atin ofme^fatt: Jtsberms Vkvi memorUlrbimi patris 
fui lapidem infcripfit ^ dedkatqne runas cmortuales Odino Deoy l)U)iltct på 

<£itt)cn)ta ta i^uuc låtu: jubjorn \Xbcotx\u\bt Scenen efrec \in 
b%X iSrbjotrt, ocfe dlapnar <5t»bert <S>btXi b<%cK 2>o&6tunor- 

3. *5.ii:|t«b^^<gte«^ m\ Vormii Moa. Dan. läfe« på f6rnå*nnba 

©tull* vS/dllc pag, d8/,fölu:iDa: Ofradrsuk Hiltuar rifthu lUin thcnfi cft Froda 
fronci fin, fuu Jan, han var hofding. Jan han varth laudr a Suachi- 
äurhii auk var fur fi - - Frigi fiod ido r\llir vikingar; tet ^^crdiuö 
tt> l1(^f*gtt Ofradus ^ Hiltmr erexerunt lapiiem hunc Fr ot horn cénfanguincé 
fi^o j fiUo Ja?H , viro principi, Janus autem mortuus fult in Sveoniay ^ er ät 
"^^r. iv/ignJs. Frigi loculis dediti.funt omries pir ftt<t^y Clltt (Dflaö Ocb "^el^ 

^ctr iipt^iic öéitne Btcit efcer ^S^rot)c filt ^^tanöe, jans ©on, ett 
'^^f&trrg. '^aw hkf bhb i ©metje 0(h wax cn forcrdfflig VCtan. 
<lUc XX^itiftc^at hto på ^^^iggeö (gommor, eller gobe pemtingef 
pungar, begifite» 

4* ^tiiVvgteneft bc(F.nfWCÖ in not. J^^ Peringfk ad Vit. Theod. 
Rr^p. 402 på Detta 2331^' A"?vj^ ^^(^i .ftina thina ullt funa. fina, Unulfu, 
A'ku\, Hrengi , brudtir fiha,"'w^^di uci Teribina, i Galmarna, fiitumaj 
furu cfu (kan'u. Élki rifti runa thafi. t>* a. 2lmtDitre(Jc Öe0e ©tc^ 
ttar åt alle jTrtc ©oner , famt &t Umilf, ilH ocb Äenge/ |inc3to* 
ber, XX)arbb5Uarc^\X)ari(tgar) mctCvn ®cab, t (Salilejfte ^af-^ 
Xi^ec odb ©oboma; ^tpilte foro ifv^n ©g4no. ££ftc riji-be bejj4 
Äimor» 

Utut Sötef^fct ti( Baucil, fom Sr rrro utfom^ Mfläcjäaé tic§c, fot 
0* Cimbrccneé ffUU : 5. §:^kbxi ^aa N. 95^ :; Ulfr auk Thor rj^- 
kair rifthu (tin thinfi ifcir Fatha fathur fin. Riftinminfir Hofihi oriha 

Trutin Guz> J^warofmet ofmecfättninflcn fafnaé: ,od) 6, i ^flbi) ©v\vi3c 

N. 146: Ragnilfr lit girua bru thifi ifcir Anunc fun fin guthan, , Gpth 
- - bi ons ant uk falu bitr thann on girthi til mun liki miti NB 'k'i- 
iniri virtlia muthir girchi iftir fUn -finiainiga, fem fSlun^a foVflaroÖ: 

^ac^itilfer lat gora Bro bcma eftér 2(muitb ©oit fin goban. ^ub 
l>jalpe ^am 2fnb ocb ©jal, bättre art bart gjorbe til- ^ctn blef 
flagcrt meb Cimbretrte, lOttba JTTöbrert ^jorbe efc^t ^on ftrt 

• • • 7*. 55vo ^ecEomur in not. Peringlk. ad Vit. Theod. .R. pag. 
48^,: Gialug Hulmgistutir, Suftir Sugrudar auk daira Gaus, aun Ut 
gcara bru thcfi, auk raifa Stain dina efcir Afur bunta fin, Sun Ha- 
kunar jArls, far var Wikinga vaurdur mid Gactii Gud ialpi anfau ant 

uk falu D» d.(5ioti3^olntgerö!Dotter,©igtober6ocb (Bofes ©vficr, 
^ort lat gora bertrta JÖro ocfe ref^t bertne Qcért . efter 2f(iir ftrt 
^m€i^åHn 3ar(ö©ort^ barttt:>ar tOitirtgavD(!rb elltr-lanbitJarfto , 
mrtrt meb cÄOrtUrtg) (5ote: (5ub bi^^Ipe^aitö ^^rtt)'ö<^ ÖiaL ^if ^minnelfe of (^wtt\té ^omnm, Jom inf ef ioaxit ^fftliint, 
8, it>\rx>et JOomatf en &un i Upfalt}; f^wax^å nu aUmaittt ^oti 

be U^öefoit, iJcnna *Stc«fl?vift pd Dlöttb: Kruntcr ur Krönt mlanti 
i Tanmarku, nid Aiils» Jarmun raune traith widur rida rukftaikr, 
thruthar traugur i thaimfi hugi s Vti thit mailtar taithler tulka i ful» 
kini : Likr hins iulgtha flaittr, Stain vari lacr aiftr fibi Vda fun > 
FuUar i inbois lithi, fati aTuta.yfini D. d. före(låenDe: Ötcrten wci* 

te fatwr efter ©ibbe Mbb& ^oit ; tTtcöfoIjet af inlhnb)U Kri j^w 
^åtcn fAue pottorn på Cut<»»2i|ert / eUct pä (iit 3^obJ)ace»o ) éianb' 
xcat) B.rortKr m bet 2^rénr4 /Lrtitoet i IDatimart/ Jltctl» 
^tffo&nins ; Cfcev (Dbine VDtlja fär&abee ^an ben oMmhnne xo(i* 
gett fram ( bhbbe ) en rvggPatl?et?^4iel« C rit p3 Ättsefolt). 
crotte wanbrac i oennc -^Qg. 2)ec looatJJofla totg ocfo Wo* 
Sart efter ert t4^art ibianb folhti i^an» folzbe odb beleb\^f 
fiabe be fle(!e. 

10. (bfooet ^V(Xm Znmb& ^robet ^Atbinj, i (Bliifa @offt 

n>tt) SinC6p(U.(i: Anunir riili ifFcir Hardina Brudur un, gudan Trig 

hala vii : oå) bfmt t>c§ Sötobct Jot\>m, pä SInunöd ^6fl r (gabunPra : 

Fulkvidr r4ifti ftaina tbafi ala ac fun un Hidio> brudur Anuntar« 
Vraidir b ig runir« 

la. (^föoer Bttra, meö 3raiit«2(nittib eti ©ambrobcr, lOoiO 
it S30, i ^åutiia @ofnn>iÖ (£|la 509/ öfiven i (öobetmamaiiD cn: 

13. €fcet ©tgueb »tng på ^Ifrto éofS^Srb, en ercn : oc& 

14. Cil ^minmlfe efter Kottiing )£nE ÖegerlöUe, al fean iiiWft 

4, Ch. 989 , Stenen i 5(mu5 , ^effeofmö ^oFn , od) j£)druD. fom -^talb ifyiibetnnb bfmt fin j?al)er (Fal låtit tifin, tUst Utt tftHnflin, 
fom (stei)l)aniu8 tvit, man (Fal ^äHo fot ^J^cnz Qttjoa <Btaf«c>5t:^, 

fefe funna Kong (Botim cdb 6cg (5emå(8 tninneem^t^en ifcän 

«» ingen ^in<^ ödremot fan mara at inmänba. ®ocf dto t>e ©fenac/ 
föm omtala til tlplat^/ framt be ^oca tU t)en t)h 

4)aF< (Sio^^Dnung från S^onc forDwf 2lne öen samU ftån Upfala/ oc& 
wlf intog ti^ %fiX6n, ånm itatfau JBewl^/ dn aUe öe fåwgäenbe, ac 
^et i Diupe ^(t)cnbomeu icfc n>arit otoant i ?^oi;Oen/ at meD tS^umt tt>' 

Qad borde tt>dl oc& ndmna t^e fHunflenair / pS ^rnitfe man tdfet befa 

»rt; härda guden, fa framt ten SÖemarfelfe/ man bcm idnfle fet>an nU 
lagt; at Oe beteCna (5ti2>rn (Dbeit/ icfe »dan tvoce utt)&mt>/ oå) bet 
tiDita benDifl, atfamma <ita(cfätt om ingen @ub/ utan, båDet forefom^ 
txitx, m en mvcfet got> SÖIan , btuFa*. Aft. Lit. Svcc. 1730. pag. 74, 

Utom öege , Funna l»e «pråfnat>< fKunftenor , fl framt öe tii 
ten '^it>, man cem ti(ndnat/i ^nf<ente ti( intakt, wata »cg tilcdcflige/ 
öt bt-mifa öet fom ^Iftunöné, emetaö pS bembfibe SÄagog, <tl>ot/ £)beti 
ocb Sviaga , ©öboni» t>å) 'tm ^(Hma^tétib, etmbrctne^ ^jdrtäa / od^ 
©eifeigeUcr ©ötbe» UtfarD, för eB« icfe långt effetr €6ti|lf SöDelfe, ut* 
tm flere iväre 4)<tinii?e ^onnn>3ar» ^minnelfer blifntit igenfunbna. ^en 
lanffe, ot befa ^^pnb »cfe dro af <3 gobt ©rpt, fom bera» 35efEcifware oc^ 
lorfle UttpDareng inbillat» ^ni^iUet lag nuy inom en f&reiFrefiven ^ort&et/ 
lommer at unbcrföFa. 

©et dr nogfnmf 5eF.ittt, mebbwob ^fnttibtt manwlb Unftbom* 
Mpfoftran f6fet, ötifri^n be fpAca @i»incn utelldnga aUa fa({fa SubiUnin* 

sar od& S&iDomnr, emeb ni bc m^b ^iömi gemennprn meta rotad/ 

blifn?a dniiu fa^flrare at aiDdfwa. ^ärltf fH ©anningen dr ben, mcb 
>n)iifen man bdöc bh Hm L^cb (tuta*, od) dt bet j^lebé meb en f6rnuf# 
lig €ftcrtanfa intet enfiöt/ ' t t?«S »ift, join jligeö, blott bdrföreat manl^ 
f6rc biiftvitiinbernjiil, af f» »r6röia W*tb«r/ Sdromdflote/ <fler anbre, 
iuru (lotoc^ beraé S5rt>dnil dljcO matte fbara. <Sf»ne iag Ibeita^aB 
fä gora; & mxi 0al«» veDi)ti afgjorb/ oc& benna liBa Unbiif^Fnina 

iriinbi;^ ndbi^i. ^ 
<5n ©rjfmati fåg n?dl , l)uru ft^ti -uth fitr Uuflö^m ,Wtf»v«t Dtas^» 
ftåii liufet: od^^,;f6fu ftfl Ddrfåcc ©ag, i Upfåt, ot dfmeij Ddftneb tma 
fine 9)?{i)bocgare, J&an bont fidlf Enapt utut ?0?6cfi£t; men eftcC" 
ictnmnööc liEmdl goöa UaDerrdttelfcr, i ftnc åi- 1708 faiiimanffceftt?, oåf 
äjf 1723 l)äc j ©tocfl)olm u{9t"nc 2liunåv'cniii.(5af ofrDc.c en bel ^Kunjle.! 
nac i' ■isÉtvcric, fonv cu i idrbe SiBj^rlbcn |lo^-..€c[|tué få f6rbd«cat./ at få' 

ga cftet bouom om ; D^unftenav^ö S((ben 9^o#en fan wwa.at påminna. 

Run£e Mcdclpadicas ab ii^iportuna crifi brcvitcr vindicata:, A* 

'uflrore O. C. UpC 1726. imchåUa/ utom annat, cn Sc»VElaring ofmcc 
"ben 4:be iblanö wåcc paiHDDc löcbniffc ^tcnaC/ fåöan ItfiDdl/ fomiti^^ 
tet pagat fiQ meb t)ctt anfö^t><^» { ^öctcré fabler tef\\>antsc Konung 
3on uti <5ref e(an&/ ' (jivilEeité Sfminnelfe i O^öVDc^^ man piVen S^vun* 
jien fcot n)ai:a funneu/ not ad vic^.Thcod. pag, 47J , får mit) fani!* 
tna ^ilfaUc l)anfrön StflTeD, fåfomCefdliT/cn Ovunriftaré/ I c; pag, 40^/ 
dfvren n>ifcé, for at 6fma fin ^ortft i ^äDcrneélanbct, icfc bafma 
noDigt at refa til.*5:ö^§a(i'cn.. utt Aét. Lit.. Svcc foc famma 
1726, boriabc bprr^c i.fqnning ©tuutldrbc ?D?an, atutgiftx^a Mon^men- 

ta Svio-Gothica fuis tem^oribus reddila/ f^^ til öt 173S foitfatljé; 

iinOer t;it>ilfen ^iö f6Ijanöe .2ihm:dcf ning^ af ^onom fliotbgg: 

1 : 5tt fKunjlcijar/ pä ^milEe ^clflonö oc& i fijnnctr^ct 3ft. ttt*» fiae 2ltaUel|c fiinneé/ aro uprejle (eban ^åfroebomct ^>dt i Sanbet fom^ 
•mit til (Stabgq. 2; S^tt roåc ^vdlfareö ^f^umn, 3ctU8, Cl?ctRu8, icfé 

■f unnat rij^flg på någrc Ovunjlfnar fjöcc, du efter. Wflenbomcng inf5> 
^lanöc'. .5: 2t.t foc^Icnltga UttS^cljct. mot vV^mngat; (bd be på 
fKunllcnöc igenjinnaö) bewifa bcm mia cjf Sbiijtne utbuggne. 4: 2(£ 
.be @tenai* / fom meb. Kot^ dro ttf nabe / utmdffav bet be af €briftH« 
'di*o förfdtbiga.be. . 5: 2lt ocf be <Steijar, fom omtala 25toat for 
ttons ©jal (cllct fom någon til ©idlafroft blifivit gjotba) hota til bc %åf» 
''n)i|Te ^briRnc ^iöec. 6^ 5{tbc g)?innc>mai;b<;r,. på bmilEe rXamn (d^ 
fag^ fom dto tagna antingen utut 3ib'elrt, cnér efter någre bc%c;'SD?dri/ 
liEalebé dto 'uti €^ci(lne <5:iber upfatte.' 7: '2(t bc/ fom pd DvunJlenarttc 
fdgag bafii^a tatit til (Bfctlanb, ftg bc§a 3(icfoc foretagit, fcban roåce 
■§6rfab« b6ciat antaga Cbrinenbomcn: jåfom ocf be, MlEe 8. farit tjt 

9,:. 2lt.be. etemi^ ;i.ong^bat;t)ct,rt^, efter någrc 9fiun(lcijar^ (Sdgn, 9,: 2lt.be.<Stenii 

%a btrilFc •na'''bega''^atefdft. Gud'liiälpi Sixl- etcr aiit'hai{^' Giid gij:» milkun, ocf) flera bplifa ^öijncr ((^fom Gud cUer Kriftr liti i^iÄl-Häb 

ttl. w» fi5 - , ' \ ■' Cap; *vit jatfe circv bctri, fom follit i ^tDttattxjbcJt/ ^6ro til S^rirtiic *5.'tier» 
^2 : ^{t <X)( diwMMta, fom ndnnia 3crura(ciit, ifrån Sbriiliic UM fUt 
Mnprung; od) nnötefiaen 13: 5lf l(\ tvnl t>e Zl^hv, Tom 9vun)hnar bc^i 
flf twi^re ^^éifa&b; Mit>a Mfmt kföfte, fom t>e§É ^!fOaH^^i^i^é«' 

^' (S)vtta (i(t fceflovf^^ af ctt meö ^nböct 45mti6me bclebfagqt) 4bltlfi->ri)f: 
^iiutlfap famt f^crc DviUillctioré Q)?ärfcn ocl? iji&ucifltiii ?9?cnii?()(ii'/ fom 
^l. ^luctoren lidlf mcicnOcle ttjgit i uot^a .Ogurtfiflte; fA at mau om hawé' 
^m^im. ^ilf5i1ätliöl)et. fan voaxa tdmligen föcirigaö: lyh\\\ hm tillifa, 
Srtrua janifott/ l)uru cmbrc fot ^)onl)m |\immc 9\uu|tcntu* lojt otl>;ofvitrtt., 

i^} rijlaöc/ ad) '^i^en Dtlutom gioct cii ®<i Därdf^dnniröieM ofpblifiar 

få iati ^diiDa, bet nåsot diuiu, dfmeii tviD t>c§c (Stcuac, ijtttvligaw 
niåtte ännraé, 

.^ht min T^ii, (Fuflc;föA'W-5('änfc.t)et foc en ftot ^ocmdtcnftet/ cit pa 
cii (if anbrc up.qificen gaömiig, utan';af fjdlf fc (Stenen, cflev om t)e§ 
^eif nffcnbef meta bc minjla ömj^dnbigiictcr, forcwsa mig bet twiftvelagti» 

sa od> otpbii^a .på h&mm ät fkUaxk, fåfom moYc bdriDiD' intet n>ibnre 
tit påminna; bocf beböfmeö intet altib fd medFcn &mwUwnUt, n^cmq» 
flUciidll mil mta, om en SOIcninfl/ i 5inf<enbe til fövv btfanta Ocinninflaf/ 
di: rimlig eller icfc. ■ ; ■ . ' 

@ålebé forcfatlct miö,; öt ^mocFcn ben f6rv upöifna Sdémng, eöet 
ben/ fom i Att -Lit. Svcci 17JO, pag, 88. lemnaS af be férjte vohi 
^tmi\te. (2t<»ar, fom (^ornnfon i,g6rctalét til Bautil forme* 

Jiar mara 2000 dr dibvc dn ö^f^riKi^obtlK/ dr ben rätta, få framf 
^tcnbugiiqarcn icfc bor b<Jfn>ö- @Eu bca for §cl, fom baruti tijbliflen 

finiiöf. Oibcu loba 1. c. Itl: Rtigdum bg, Giridi (eller Guridi) kafa 
ivira Dufon lera riftu flina dklla ivan Yg m mikla ati ati Giatit- 

lata, Gunir ikScin: éd) ^fmerfdftnijignr dr benna: Ärtig5«m«c? 
nen. ®en »pibiWcnbe ^iumtcn dr (ä låfen: Vnu iki mirki mairi virda 

dan vits Sunir iftir Gir. Vk Aikii vk Gui dii* garidu jar dikfta, dir 

Svinar ac fm Fadur, ed) föiflflta^; Mm ^^Q^tUwH^ , af mera XOht* bc, ärt bet, tomUlfe ©ottct: g^röe cftct: (5tr. ^tW ocfe <Sii^ 
^i^tbc bettJie XOSrl) ; be Qxomnct åt fin ^abcr, ^utu (lot bett' 
tte £)3 fan feflfma Juarit, fom pä f6r|te @tcncn omtalad; fä t\)(tcimis 
Ulmiki, atbau iDiuit f6r liten, atdfla antinscn fecla bet gamla 3Ä"«tanö/ 
cllcv bet dnnu minbte S^dmtlanb. ?5}en Cdéninscn m& på båbe bc§e <Btt* 
viat blifm ^luilPcnbeca af be upgifna, fom man be^^agat, f& gor ^att 
wib betta ^tilfdlle intet få mocfet til (gafen, ndc bet oHenafi mcbsifroeö/, 
ät få ben ene, fom anbre (Stcnett, på ett'?:ib bliftDit tifteböe; \)miUt 
tt)dl tcf e fan neEaé, cmeban be altib för ?9?af ac od^ en gsmenfara ?OJeningJ 
eflet ©catfFrifté 'J^olfac blifrolt bSllne. 9Äan fet ocf , at ^igucetne p.^ 
båm ^t«> of en @moP; ^rollfet f6r öaat rotfat at be b6ta til en "^.ib, oc& 
bet , fom jag meb tdmlig ©annoltföet fan fdsa , ot be af en od) famme 
Övttntijtate ©unnat biifmit ut^iigsne. borget fom dt p& ben ene, ffat 
bå utmdrfa baggeö ^ibet, fom 4:beSel|.2lnmdiEninflen utfdttet. 

a. ©fllmunflc^tenentfif pdfamma^ig fittatta ^tdHe. be^&f» 
wet man intet mptfet friifta fot ^^orö Rammat, feban af famm.i <ga* 
da, mebbtvilfen man melatbeivifa, bet b(f OlfbiMim igfnom ^or§an' 
be roatit i 58tuE boé toftte .^ebnilfe $?6tfdbet, bet tpbligen blifroit öba» 
flala9t,at be f6t €bri(tenbomcn6 ^k'm albrig roetat, bet "i&orö ?Oiärfe 
tvatit (äbant, fom be <Ebri|lne^ bå btufliga ^ot^mdtfe, dnminbte^ 
. ot be bet ndlfroi, fäfom något ^(ettdion^tefn, tvatit tpane at doia- Ad;. 
Lit. Svcc. 1727. pag. 140, 241, CDocf blifmet öenne(Steit, om ia§ 
(5 mä fdsflr dnnu tsdttie Ctijlnab, ndt en febnote be§ Sdöninfi, ib. 1730. 
pag. 88. 5[Bitéorb Icmnaé, b5 @5tiftcn dt benna: Jubcrn vk Jdi ritt 

idun iftir Jrbrn faduri fin. Dulir Alt Runar difi Ifi Gud, ocb ^ot* 

f laiingen fåban t ^wbem cd? •^ctbc rttabe ©tertett efter jftbectt ^i* 
.^rtbcr. ©tcrinmoi: beg4 tål bm gobe 3^ f"»* bett xa €<lf* 
Slnmdftntng. 

3. 2lt '5:tt|lebé ©ten i löanmatf dr tiflab feban ffbriffenbomett 
bitfommif, tvil iag nu, tiW wfbate, aHenajt bdtaf bejuifa, at 

ellet So^ott, fom dt et ?Sibli(ft "^iamn, p&bonom fötefommet. ©c 6:6 
€«tf. ^HmSxliu oaftabt 2öotmiu6 f jelf Idjl bonom annortunba, ^uw 
bet dt, f§ blifmet ban lilrodl inttt näfiot ojdftvigt Aebenbomö > ?OIonu* 
ment. sttminftone baf^a be S)an(!e 5">t»letace rcfe ^dnit bdtfotc, at 
^ri9ö<ö euct Sriggae siminnelfe på bonom roote at isenftnna. 

4. .^iqai^enen tvcfeö ttdt/ fom ^r. SOiaa. ©owngon fdfler, bfifwa r flammat, ommcfeöoboma f6c(låé Det ©obom, fom mb ^arlbetté 
för|l:6rl)e6. SSlm åUåft åt \3enm hani mi;cf<tilact>a ^écflöcittfl: 
}M)oniden uti alftcQ:lt)«n dcI) ^flpptcn woco <t, od& öccaé dlfta J&l(lomc 

tom fom Dit ifnin 9tocDIanD«n i Europa. ^et> f)onom njcic i( dlec 
A)kMf fom ocffå EaUöö ^i;r, i f6(9e. 55cone blef af QUbmham emot* 
tagcu oc^) fatt 6fm« ^anö 5öcjm of ^ituca. Od) båöc ^^oc ocl& 
Stvtil I)aDe ttoröall i Europa iipcdl (Stenar mel) 93ofildfa>cc rilköe. 

mct, uti ^alddina fotc CiJ?o|t^ ^iD beöDe ct (SIngtc, fom faQaS 
Jlfax, ct onnat, fom bet Q;bugar, od) tlflifa meö Dcga beCSc^ptar uti 
tit Schythopoii , fomtte ifcån 2(tlanti|f a On.,» ^iöate förElaraé Gal- 
övarna qenom ©aliUa \t>it> ^öfii^et, fom bemifcé mcb iöibliil^e ©runli> 
tejjtcn oct) Poli Synopf. Crit. Söjen bet dr @Paba, at be§a Uplpénin' 
8or intet pa§a ftci mcb bennc (Stcné ^nncWO, om ben Utldflniug dljdfl 
ttotnner QSifall/ fom meb mera ©aunofif bet ^flifwcé ofmer ^onomin Aa. 
Lit. Svcc 1726. pag. 148, ai^mxom Boncc Jooocbo ute brapite 
i Cölmatita ©iinb / t>å be foto ftån &iånc. 

T. Om ^åtebp^J^iia fdger Wlac^. ©otangon 1. c. öt Bott bKfmjt 

"upfatt/ bå Ulfcr od; "Zi^ov mtit honungar, bet dr mib ^SJdrlbcné 

**2ooo. %\) Qilf mt 5öoceé @on od) ^örobet meb Döin I, od) fdlun* 
"ba ^bpré Sarbrober; benne '^^bor t»ar £)fnjer.«^onunfi pft (Scanbö/ 
*'men på famme ^^ib tuar uti ben S)el af ©mca 9^ife , fom b«t 5((fbcim/ 
5llf eUer Ulf honung.,, ^ttta Slttattat ar pa Rt„^tdlle artigt nos; 
Wltn Idrer intet bebofmaö til öt wifa bennc @tcné 2llb er, feban et inom 
b«6 <gEcift innejlutct 5?or§ fdr flptta ^onom til €bri(lnc '5:ibcr. löct 
dr ocf dljdj^ nogfamt tunnigt, at f!erc båbc ftoirc oc& Idfltc ^eiffoncc I 
(ängt fenare <5:iber burit Sf^amn af 5ilf od^ <^l^or. 

' 6. "(Stenen N. 146, fdgeö i nu ofta anf6rbrt ^örefpröf til Bautil, 
^*|om, ?0?obrcn fatt effctr fin (Son, b>fttEen fuBit meb €mm, drupfatt 
*'ioii tr for Sbrilli Sobclfc. „ %i) ba bollo bc fit (Slag mcbbc9ioma# 
i;e.„ ?(t tåm tma Ulmtm Jlrtal, dr nu få rapcfct minbre nobiflt/fom 
Stenen dnbäicfe Idrer funna Ppttaé oftper €l)rifti ^^obelfe, cmcban pd 
IboBom et i Cbrijtenbométiben bdr i OviEet nog brufltgt 5S6nefdft Idfcé, 
Jburu bejja Orb: Mun liki miti Kimiri, Emmat 6ftt>ccfdttaé : -^fttt blcf 
(Irtgctt meb €mbtetnc, blifwer bS eu annan S^dga? 

7. »iO ^"fo ^Pffobör utanpå 3)^uvck infatta <But\, dr ben fibfte öf J^cbnii^e / fwn gorctalet til Bautil meb öenna 2(nmdrEniti9 
Dtntalnn "födjtct; f)ar tvarit cn mdstig ©jo J^onungj (groiöioti roib i6o 

"cftet banö ^aSifingatrövb Srfur, /;)afan Satis ©on ocl) ®uni69é gi^aH 
upfutt waicU.,, Sdmie bennc (StciU5)dvb &nfwe roi dmm någce (inbrc 
©tcnaf fom ocf omWla bctta ©ote^ ^dg i ^efict: ocl) fitmeö bdcom 

in not. ad Vir. Theod» Jo. Peringfk. fag, 431, fq. eu annöll ^tlÖ' 

tdEninq. ?OV«n utan ot nu oiba om, l)wob för cn 4)dfan Sad bdcmcD 
ndrmati ttacit famtiba, anmdrfcö (lUcnafl öf QSonc»/ l^marmcb (Sltiff 
tcniflutcö/ at han l)'mt til <5;i)ri|lcubom6tiDcn. 

S. ®omar« focmcnfe ©ten , fom, utan (Bfrift, forefldHci; alknaif 
<n ©rafe oi) et 5roi'g, funbc, i Slnfccnbe til öetta^ tntct bct)6fma wiDacc 
görtlarin.a : bocf fdfom ndfloii ci\ anbce Sicjurcn funbe ta^a fi» 2lntcbnin9 
öt liEafd fuart foca bcnnc ©ten ti! ^cDeiiOomcn , fom en annan fot 5? oré' 
fet ifull, bafvct (Sfdt afÄ bonom för (Sbril^et ^olEé Slvbetc; fd 
dr formobltgcn infcf ot/inliflt nf drtnr(r/ bet man pd dtjfilliga (BtålUti 
i ZmM ©omtorEa, ^Auacts S2>yfl9njD£Jtib'dc t bctnoflajte befant, utatt 
ocö innan. <2Cd99at oc^f- 2)örar A jimicc ©rafat, ttm 0^' ömat til 
ofroctffiDigt lal, utan at man fau önfe bem af annan: 95etpbelfe, dti 
blott, föfom fm "Jibé' mejl; bcbaalige Q^rDönabcr , efter .Stonftndrené 
©ntUe utfocbe.. 'jRdgra JKiinin.aar' af bege ^itbcc ftnnoé' wib ^en Q3f 
rdttelfe om f6nu\mnb„a' S)omEt>cEa (om min ?OIorbroc iSibliotbefarien 
^c. »SorylanDer 17^,'). unberbdntsit afgifwit tili ^Jdnncé ?D?aj:t 
lörottningcnv ?ilät mow mcb vrpmdcEfanil)ctf fet ffeta; åtitillific '^^ibct^ 
ID^diuingac,. Ovituingac, ocb^ilbbuflacricc, bdnber bet gdcno', at ma» 
af Ofning famlar en wig. fymax (SmaC t bi)(iEa Sivbeten r oc^ tii 
$«;of bdrpd; torbc bf,. fom bcloa^w at jdmféra bege ^itimt mcD 
©omaré foregifne ©ten, finna bem; allefamman nog liFa, öd) Canlfe I- 
Ut ndrmafte; fdbanie,, fom: tx>oro be m ocf fammc ^-tibé' §ofterr 

„ 9. @ibbe- Ubbfpné; ©ten" Ut ks, i mitt. ^Scrdtfeire: onr ^mfhpm^ 
5tlber od) dti^iuiga Obeir^ fort til $tc 1097, meft i Slnlebi^ing bdcaf, nt 
pS bonom en: 5tr6nb »ftfdlte berommcé^, fom fomttfrdn et Sanb, bn>nte|l 
Äroninö framför anbra ^anbcr warit bruElig;. bmjlfa jOmOdnbigbcter meb 
©aniTe ^onungené (Scit ^goté S:^åttåQ emot Olanb jdmforba, bd i»' 
gen j^onung ännu, ^marEen i ©roerjc, efler gjorje,- Idtit fig fröna/ oc& 

Ut bdvfovc f wnbey eftey ^ijiflané -0mnbep, flnfeé toi? ndsot irott {htwmixQt, at Bcjllaé Krörttcr, på Denne tappve oc5 onfcnli.^d .?)cr^ 
bail pijgac ftfl : ftölli Oet tiliifa pS ®fcncn tDisIigcn Jidmncé/ aefam 

famt ©Evifiattet f6c Dfri^t meö. Denne Q:iD mal ofmctcnéfotnma. 

_ I o. ^taut*2(nunD tnajle iioDmanDtflt Den StnunD wcjnf, fom pS 
vötencn i (s51at:a ©ofn tilJaé Anunir, odE) Det af intet cinnat ©Fnl^ du 
flt Oct bebugat Sliictoren. famma Sfidfning fal Den nye 5övaut*5|i 
^unD beEomma, bdoe i2)amfi)i?on oc^ 5)alff!)(fon/ ocl^ en ^ruSWoDeiv 
MUr. ®£t de alt liEa få rotgt, fom at Den '5:&)dln)ai;, ^milEcn (IrnnDat pd 
Qiötott/ cUcc ©otlanD, matit Dcnfamme, fom Denna £> focf^bebot. Pe- 
ringft. not, ad Vit. Theod. R. pag. 44f . gO?eD tnecci 2öarfambet talat 

>>m ^bidlipäfö arvtinften Den dtliec liaDovpb i företalet til ©otlanDélagen. 
59ian fan Ddcrore intet önnat,dn beflaga måc ^iftoria, fom igenom få 
^tijtifla ^iltag od; oriftisa (Stutfatfet mera tappat, dn rounnit. 

1 1. ( 14. ;öe @tenait, fom cn^^-l af wåre ^dfDasraniTace trof 6anD# 
lo om Sngmat ^arraö, ellet Den dlbre Sngroorö gdrD til (gjllanD, m 
SOJinneliudtDac efter Den pngce Sngroatö Idngrc Ovefa, t OUi, fom Ddraf 
blifwtt faUaD Den wiDtbccejte, eller, fom forDom faDeé / '2BiDf6rla. Öd[) 
emcDan m IdngefeDan forefaft mig roiD '3:ilfdne at utgtfma Denne S^n^* 
n)aré (Saga (om bwaré Qlilférldteligbct tnön nu icfe få mucfet, fom til* 
forne, Idter tmifla) oc^) tillifa på Degc Ovim^tenarö ^ai^riftec; få fparcé Det 
Dcf til et fdrj^ilDt dapitel at feanDla om Sngroaré 9vunf!enar. ^mare^ter 
De ofrige for ^eDnilfe agtaDe JKunftenat dfmen pS fina ©tdHcn miDare 
i!ola aforag iå> f6rElata^. SmeDlcrttD funnsi De^oremdrfen, fom 
funag på De flefte af Dem, %\^m en fovmoDlig %Mla, at ollcfamman dro/ — 
öf (£()ri|^et Sol?/ <tter Sbriliua ?0?dnnii?or buggne ocl) upfattc 

S5ocf, fåfom De mejt eftertdnPfame 9^orDen^ ^ornforfcjre feåHa (^a* 
m 2öitneéb5rD om Dvunamon i $ölePinge ocT) ^ong ©ormé (Stenar f6r 
l)et Eraftigaftc (SEdI at tvija/ Det måre ^orfdDer i ^eDeuDomcn reban bru^ 
Eat at rtj^a Ovunor på ftne S[öarD|tenar; få forDraö formoDligen tilforne 
bdrom min tWcnlitfl : ^roarfore jag Denne (SEribenté egna ^^x"^ l)dr ipil 
ofmerfdtta. 

"3 55(ePtn9é , fa"9ec ^att , fer matt meb forunDerltga <5:eEn af 33of# 
"jldftper en.t)flll,fomdl)ejTt)dnar9(tefanDef6r2Ödg. ^vfunnon ifrån ^af' 
*'n)et går en 5Serg|lig til QiöärenDg S;^kaU £>DemarFer/ fom af twdnne 

"Icfe tnucfet åt(EilOa iamt nos långt utDrasni» Sitiier omfattad. ®et ndta 

,0 i *'imc(? h •MmeHatt bcm fet man ofroet alt mxa utöuggct meb 'Smut, fom ((i?c^ 
**faé) mxit fljocbe at Idfa. 4)">iJf«t ånfFont Det är fä ojämt beläget, at 
"öetflunbom ffdngenom 5öergg{)69Decna, od) ihinbomgåc fotbt U\cia®äl«» 
" öer 7 finnen Det lifnoät pS famma altiö bebSlla (Spår cftec tbt>l0* 
"mer. Jfommg 2Bi3lDemar, ©nnct^nutg wälfignaDc SiPbn, roiac of 
"^orunörcin n)cta Dcraé Söemärfelfc, o4) jficfoDe Därfore nägre öit/ fom 
*'(BuUe öftuerfara Denno ^äll »rf; noga famla ©ammanl)atiget af Df 
"9D?ärf«n , fom Ddr rooro ot f^na, famt Dem fcDermera på fmä %xån 
" ler (Stafrar meb lifa Dana (Sti;ecf Hptcfna. ^Olen De fimDc intet fä nä" 
"gon sOientng Därutur; cm«Dan Det bäliga af fjälfma Ut^>uggnmgen mac 
"Delé meD SorD upfölDt, oc& Delé af ^olEö ©äng focn&tt/ at @tre# 
"fen af ^igurernc icfe rooro ollfa Det, fom äliäjt funDe voata nott i rod* 
"ö€n. .6»^araf Det är U ixt, at ocf (SDvincjor i l)ärDa ^Bergcngro til&opa/ 
''antmgen af mi)cfen od^ i.ängroarlg '2Öättfa, fom forer ^JcenlifléctmeD jl9/ 
"eller af blotta Ovägnroatneté jämt oPaDe Snftlgl)et. 

JDc§a äro (^m^ .OrD i företalet; men i fidlfma ^roniFött fFrlfmet 
' ^an om ^acalD ^ilbttanD, at fean lät i^ienom ^onllnärer til fin ^aDer^ 
äminnelfc atljuggij t>ané 5icDrifter I famma 93ergéhäll n)tD eller uti SSU' 

tinO'4. I^em i» momtnentum Patris ärO ^anö OfD/ res gefias apu» 
Blekingiam rupi > cujus mefnini , per artifices mandare cur* habuit. '^OX 

»u bagge Dega oliEo ^erättclfer, förft, ut Det j onung '2Öaloemar6 
tt>ar obcEasU/ ^>waD bcma ^ergjti ift månDe inttef)älla, o(^ feDan, at (Sa^ 
yo icfe b«§ minDre tiltror % Det at fäga, od^, äii mer, ät Därtil mfätta/ 
nät DC& af ^)iuilfen, famt ^marom &on t^iifipit fårfärbigaöj lä lan ma« 
„ Intet ftoma annat, än at ©a),'o taciit Denna jiötla Uplpéuing utuc fin 
gen É)iärnc, od; at Det fålunDa är m:)ifet owigt, om fKunamon i ^. 
talD jr;)ilbe^ai»D« 55agar blifmif ut&uggcn. 2)et är od; öättsiD märFmät^ 
bigt/ at (gavo icfe vwetat, broil cn fom maiit 5?. >&aralDé ^^abcr, eme* 
t»an ban EaUar ^onoin bär ^alöan oc^ litet tilforne 5SorPar/ men inte( 

teia meÖ rätta, Tort, Ser. Reg. Dan, pag. 313. fq. 

Om nägon S^unften ofmcr ^, (Sn/o talar ©avo fiälf infef„. faflätt 
I5an äljält fager, atban om bonom uptefnat alt, bmaö .ban til Deg Éminiul^ 

fc fUnnaf förnimma: Et h^c quidem de Snione, quam veriffme potui di' 

gefia fufficiant. ?S?en tcfc Dcg minDre i;ttrar fig Stcphanius in not. pag. 
P4. om en 3fvun|l.'n/ fom nåcite bäUit f6rc/ roara efter ^SalDcr Dcen* tnåjii fli)tta frän ©anmart, orf) önnotjtäöé iUfa fig 535i)jlan««„» /«- 

Jcripto difertis ver bis edicit Balderi hujus fatrem fuijfe Snionem, Regem 
fiempe Danix , Sivar di filium , cujus fub imperio fante compulft novas qu<efi- 
turi Sedes é Dania migrarnnt illi , qui exteris diSli funt Longobardi. 

^triften på Denne mörEiifle (Sten(pDec, tftw Diitnlngett/ fom på?)onom 

\ibX od) bOé Söommö finneö, fålunöa: Balthur rifthi Stin thanfi 
auftar Snigur, hinar fachur kunuak fin, thiakn guthan, auk Tufu 
muthur fina, Thair liga bithi unt this haugi, men låfeé på anfltDa 

©tåBe annoclunöd , få at t>e tre cllct fyw M, fom fålja på Snigur, 
fofmönölöé i bc^ci : hin guder fadur kunug, til föfgc [)mxci\ U«i)t)nm* 
gen bllfnjct bennat "SöalDec «j^e Denne @fcn eftcc ©nigec/ en gob SiQ> 
*'nun9/ r»n i^cibei:/ en gob f6v*nam(ig 9}?an, oc^ åt %\x\\x>a fin ^?ober* 
*'©e ligga båbe wnbet bcnne ^^i^fl»- »Sxl^» ©afen bccec fotjl på X)c få 
i:>rb, fom dro annotlunba (déna / ån 5tfritningen mebflifmcc, oc^ fom på 
fleta (5dtt roål jTuBc funna fo«;Elöta«, om man bem meb en tifa ^cifeet 
omjiopa tville. Oebnn forbrné cn m; Unbctll^fnmg om^. @njoé ^ib/ 
^mu ocl) Ovegemcnte / od^ ånbtcliscn, om bet foc nåson honung funnat 
mta et 4?ebcrénömn, at ^cta gob %m, ellec cn annan §6t(leé '5:jana' 
te ocl) ämbetéman/ {om man njil at Snigur &ac |!al öcta. SlltfammanS 
åc få otpbligt od; iniiDeCiaDt/ at man insen Dieba Ean^afroa batpå/ o4 
bewifet fålunba intet, 

£)m Olagnar £obbi'of bacetnot fagec ^avo/ af %<m IStif fil ^mm* 
ttelfe af {tn ^egcc/ feban ftan il)jal|lagit JBjavmetneé ^onmig oc^> brffmit 
ginnacneé pågipgtcn/ på ©tcnoi utbuöfld jtn^ ?8cbJif«r) oc^ bem på 

Stället febcrmcra Upcefa*. Biarmorum Rege interfeiloi Finnorum vero fu- 
gato. Regnerus Saxis rerum gejtarum apices prx fe ferentibus ^ hifdemque 
fuperne locatis , <aternum vi£iorice fu<t Monumentum affixit. Sjf^att tnå baC* 

f6rc tpal uiibra ocl) bef{oga,at benne ^dföa(ef rtove icfc infort bege ©tenaré 
SÖ?fniiig, fåfom lan i ^i^retalet fågcc ot bangiott meb »lUa (Iifa ?fJorben« 
©tenfröniEor, b«m b^n bttdttac , af <5:åftan meb be Ovomareé 50?innc6j 
mdtfenbvifrooblifttittilcebba, odb på 2[Öei'é uti båbe lofcocb jorbfaf^e ©te* 
Jiat meb be§ egne ^ÖoEftåfwcc lUbuggna. i^ec igmtum volo fdgcr han , Da^ 

norum antiquiores conJpicu<e fortitudinis operibus editis , gloritt jemulatione fuf" 
fufos i Romani. Styli mitatiöne , non folkm rerum a fe magmficegeflarum titu^ 

los (x^tiifito mtmnsgentrti vfläti Poetico quodm o^ere lerjlrimi^eiverum ftta^ häjortim aEtapatrii Sermomsfarminibus vHlg.ata,UngV£ fu^e Uteris, [axis 
ftc rupibus infculpenda curajfe. Q^uorum veftigiis , ftu quibusdam antiquitatis 
'•luoluminibus inh*rens , fenor i mqne veris translatimis pajjibus temuiatus , meträ 
fnetris reddenda c ur avi; quibus fcribendorum feries fubnixa, non tam recenter 
tonflata y quam mtiquitus edita .cognofcatur, 3l9 Hutei; ^drof åtminttotie/ 

«t Dc§a S^ugnacg (gitcntfnficc intet mai-it på ^erö, ombe dlidji nå# 
gonfln fet Si^agen. '^irpllgate dt Det/ >,Qt jJmna SO^ening om fXagnar* 
(©egerftoDer of (^ayo fiälf blifmlt öiftab, for at mcD få mpcfct mcm 
5Bel)cJ9li9()ct göra «t (Slut pS öetta deg gdlttåg mot ^iatmcc od> gjdH^ 
pinnat/ fom l^ön mnox^ intet bållec f»t mpcfct fecOecIigt, 

?Ru tomma ånDteltgen De ©rtftiDåicbac, fom Äonung J^acolb ®orm# 

fott låtit fiora eftcc täbc fine ^owl&rac. Sf^dc <Sa);o omtalat ®rott^ 
ning ^pta S)anabot0 ©oWfall, fdgct j^an, at fatalt) låtit begrafroa 
t)dnne irfe långt ifrån fin ^a^izxi ^^ög; Ijwardil uti bané ^ib et PiuDg^ 
^ué roac imellan båbc Dene 5)?aEai'ö ©rtftivårbac : Thyra Danicat Majefta- 

tis caput abfumta eft, Cujus corpus Haraldus ampliffmo funere elatum magnd 
cum omnium plangore non longe a patris tumulo fepultur<é mandavit, Vbi nunc 
guoque Sacrarium ferfpicere eft f duorum conjugum focialibus buftis interfitum. 

©cDan omtalat \m\ en oit>anIigen flor (Sten, fom ^- .^oralb upbåbat 
Ibele fiR ©fcpél)dt/ at meb £)W *?.ill)ii5lp biinga från ©ttanben, bd? 
^an i Sutlanb blifmit funneii/ uppå fin 9)^ober« ^6g; bmilEet Upfåt 
^an liFmdl måfl låta fara. Poft h^ic Haraldus, ^tolfan^^tti, totamreg- 

ni clafjem exeyens , m parvo apparatu magnx molis pondus aggrederetur,jun-' 
His hotninum boumque copiis inufitata magnitudinis faxum Jutico Ii t tor e repey 
tum, quo matris tumulum inftgniret, abftrati juffit >- - Inter h<ec Haraldus circa 
tra^ium lapidis occupatus ' - Poenituit tunc Regem pecudalibus jugis humanas 
alligaffe cervices. Nam cum omiffo vehend<e molis propofito , traUum Saxi in 
belU apparat um convertere voluiffet^ graviffimum militis Super cilium expertus 

eft. 50?an fan fålebeJ af <Bm på intet @dtt ftptta bet ^å(låenbe/ fom 
flcmenligen göteé om Sdllingc Olunflenat, ^at be iftån ^. ^atatb Q5tä' 
tanbé "^tib ffola n)itna om Ovunftenaiö ?llbet i ?(lorben. Vulcan. dc 

literis 8c lingua Getår. & alii fequ. tcmp. (gnatate må man af bett' 

jia (Savoé ^ottdlgning tluta, at inge (Stenat uti J^atalbs^ib tommit 
uppå bc§ Sotdlbraré ^ögar. TorfFsus in pracf. ad Trif. hift. mibgät 
ocf, at fjdlfviöa ©Eciften dt mm t öu »öatalb QSlåtanbö <5:ib; od& 
åio flera ötb bdtuti mi§tdncf ta, ^torjle (Stenen Idfeé fålunba : Haraitr 

Kunugr bath gauru* kubl thaufi aft Gurm fathur fin auk aft Tbiur^ ui muthur finala» Hiraltr (tha er Ottr) Kaflor van Tanmaark , öcji 

pä anbra ©ibaji/ mUt m ®rofC/ om l)m^é Ätopp cit Orm fig jlin* 

Stat; ala auk Nurviag, famt pfl b«n tRbje,^ URbCf tti 5D?(}ir meb 

l'9b«té(cftr ffing ^uhvubet: auk tinifa folk (thiotri)kriftno, ^TOilM 

fljt; om be förmenta ^vdttclfer öro tfllcliaa, I ^(nUbninc) af I)mab i3lof 
^rpflsmacfonö @afla formdlcc om ^öifar JÖftoé Sérrätmingar i S)au* 
marf ocl; 9^or)c trjb benite ^ib, förmobcdflctt fålunba fan forllaraé : ^atf 
ölö Konimg boö goc« öciirtc i^og cfcejr <5c»t:m (Tn ^a&et ocl? eff 

tiinci åti?iUigt dr magat, ^martil Ofvifnlnsctt wåt nåflon, fajl icfe fuDfom* 
Jtfl/ StnkDnins flifwer; fä må Imi femma iblanb be ©ilningar/ fom/ bä 
ttian om rdtta ©ammanbanget cirwillråbig, enbaft framfdttafi för at if dr^ 
pa nSfloné gfttrtanfa, fom mätte ^)afma ^$:tnfdne at faga bm <Stenatf 
utt et nogare jögnafigte. anbre (Stenen , fom dt nvfnb^e odj utan 

^xnt, Idfee nog rent: Gurmr Kunugr gartht Kubl thufi afc Thurui 
kutm fina,, Tanmarkar-But. b. dr: IK^mmS <5otnT OfjötÖc öeitrtc? 

^og efter firt QXxoinm Cvra iDrtttabot, 2lt förlifa ben 9)lotfd(elfe/ 
fom töcfeg mara imcaan bentie (Sten od& ^»ab ^a^o om Si^totning '^.p* 
laf ®öb öcl) löegrafning berdttat, (fuue bllfroit for tt)ib(!)ftlgt , oc^ tit 
ndrtDaranbe flmncé UplDéning fögflf tjiiinljflf. 9^09/ at bege (Stenat intet 
funna fdgaé mta från ^Dnung vgiaralbö 'S.ib / od) at be på ben ene bi0 
fiiitlm 9\itningar^ utan 2(ffcenbe på ©pråfet/ pptta beraé Q:ilrcbanbc tit 
be .^iber/ bå Solfö ©innen I T)Torben »arit upflDlbta meb' ^övbnaD foC 
»Öelige ocf) ^afa fot S)tafat oc& Ormat- 

Sng: måite 6å befdnna , af jag i5fanb alfa dnntr 6efanta Stimifrif*' 
Ut/ albrig mt en cnba / fom meb något (Sfål fan ^Sllaö for feebnijf , 

; ®ct man menat/ at be ^imjlcita^, fom ftnnae i Kvreoitiuwt?/ 
iFoIa voam antingen i elfte eöcr tolfte 5irbunbrat bitlagbe, dt m\)(fct o*' 
«>igtr föcjle Sörii^ne ^abe ödt i ^lörbcu/ fåfom- annorftdbé , inga 
Ä^rfoc; uton ^öllo fin (äubstjdnft unbec opm «?Dimmef: l)roarefter dnnii 
på några i %Ut et eDct annat sÖ?inneömdrfe' dt at ii)na/ font 

Tag, eftet min '$;anfa/ et fåbant^wib ?RorrE6ping igenfunnit,. od{) tilfdnnci 
8i?n>ir i ^:öerdtteiren om g^orrP. SJlbV oc& £)b- 34. ^0U' S)e ^i;rf or, fon». 
'Ceban/ jdniiDdl i forudmnba '^ibbraarf, b^gbeé, njoro, få xmjdit man af 

"^iilwri<it fö«.. famla,. m# *5.rd/ fom i något imm '^tp«t> båi begot 

■v 

I tica af ©ten blifmit fotbpttfl» lång <5:iD tijcfcé icfe bel)6fté at 

gora cn Olunj^cné @Jnft minbcc agtaD , om feon ocf en fioö '5:io tfm 

jiat öofma ofötnef ligen blifmit npicftc eftcc SöonDcr/ fom ganjfa månyc 
©tenat ödt om tx)itna, blnnö I)ivi(E<g(5fterEi}mmanDej;/ f4 fnaw Spattig* 
bom o* 2Bätt)(l6fa fommit i ©tålk föc '2öalniagt oc^ StcclpanaD , bet 
toål CnnMnbt/ at bda @lagtcté oc& tiaiEa Deuaé gjjtnneéilcnatö Slnfcen' 
be förfallit» (gålunba ^^afmet jag meö S6ruttbcan fet, hmu fåbane 
©rafl^enac/ fom wi m knh, odb ^tpjite vöätfltgcn wacit lagbc at bSlja 
oc^ bctåcfa t>6be Stoppat/ innom 50 ellcf ringare ^tlD, bitfmit fli)tta&e 
frftn fiwa tam @tÄnen at tjäna til J^ottcdn,! <5:t6(flat Qå> ^cappj^cnar i 
cnffilbt Solfé oc& Sårbar, (8 ^dnbec i wåce ©agac, font 
Iflngt ifrån icfe lemna be bob^ö ©rifter få omårbabe, fom be forflc 
9^orben0 €öri|lne mebfinc «I!)?inneg|lenac , efter ålbre ?8rnf gjort; få fan 
bet icfe fonaé få unöerligf, om bi)liPa beraé (Sfen(!rifter incm en lifa 
'^ib, nåöotf6rr clUc fenare / bliftvit ifrån jtna forila (Ställen flj)ttabe: 
^dl)^ en fåban Ovunjlcnarneé Sli)ttning f6r at Idggaé i en ^pi-Eaé ®runb* 
tt>al eUer ^dgg, bwilEet gemenligen få (tcbt, at be liEafullt f unnat fd' 
föé, intet dr något ^dn, al be Höårbflojl bllfnjlt I)anbterabe, utan jna' 
tote/ atbe, til be ®6beé ftorre J^eber/ bdrigenom blifroit til få mpcfeÉ 
förnämligare ^wllor beforbcabc. Wlan bafroer €)f«mpel/ at ^)efgon$ 

£iE 0C& ©raftfcifter fälunba I 5?i)rFomurar blifmit infatta, fåfom ben^el- 
toté i JObenfe, Worm. faft. Dan. L. i. c. 9. ben belige 5D?ciu' 
örbé/ fom n)ar Sifldnbarncé f6rfte $fpoftel/ i 3iiga S)omfi)rEa, oc^/ 
fom bet fdgeé, 2;ngrib "pifwaé t 35jälbo ©af rijliaé sJ3lur. Sag dr ocf ofd* 
!er om icfe et föbant ?§ruE gifwiit Ölnlebning til wåra (Spitapbierö Upfdt^f 
tanbe på ^ijrEorodggar, emeban ^tfFiniga af bem forejldUa ^e(a HUi^ot, 
f^fom woro be i sj)}uven meil inpa§abe, icfe mpcfet oliEa bet forndmnba 
SSii^op 5)?einarb0 50?onumcnf. Wlai at mera öålia fig mib Ölunflenar; 
få ftnnaé ocf f^bane, fom be böbcö 5lnb6rige (jdlfiTje låtit i Ä^rEomuratf 
iufdtta. ^^t)araf jag aflcnafl wil anföra en i ^ogbi) ÄvrEomur, i <Små^ 
lanb, emeban / i 5(nfeenbe til båbe fjdlfma örbenpå bonom ocf) be§ dl^ 
jdjl ovvanlige gigur , intet ^wifroel Idrer wara, bet &an ju enbafl fil få* 
bänt 535tuE blifivrt buggen aflångt fi)cfantig ocf) icfe \ibm, dn at juj^ bett* 
tia 9}?eningi troå Dtaber på bonom Eunnat rpmmaé: Sigtrugr la:t. 

Stsin thcna »fur Hakan fathur fin, Guth hial, b« Qi^^vn^ l**^ \ f«tt(t bemt ©tett eftet (In ^ööet -érttÖÄ». (5UiD j^fSIpe. Baut. 

J040. (jn annan icfe niDcfct idmn Diunftcn, fom utan at tilforne 
mm nxitit up«|l, bllfiviMagD i £luibiUe ÄptFomur, fcei N. loso ib. 

'tteb Jjcnna ^ft|ftift; Ifi auk Thurgutr, thaer /agdu Stin ifr Jariak. 
Gud hialpi Sol hans, &. d. 31"^^ od)lii)Ot^t, t>e (abc ©tcncn ef* 
tet 3etet (eller Criff. ; (6uö l^jälpe lyane ©jål, ^Icre öro Dc (Sfe* 

Jac/Jom i ?fovm af anöre fiifjlcnac, feocf nSgot/malare t^iö ene dnan# 
otc änbco/ fåfom ti)lifc of trcttonöc od) fiortonDc ätbunDcaöct l)dc mcD £rti 
tinj! @Etift llunöom förcfomma/ ocl) dnnu i d\\)%lmt bvufaö, blifwit 
mcö Dvunor i l^anterue riftabc od^ pä ^ptfogälfmcn (aflöc ofnjcc fbti 

tivonnc fSbanc, Baut. f4j , 621 , i ^Icpfåö ^i)cfa od) pS 3fiO);l6fa 
' fögärö t offcrgotblaiib , 512/ 920, ndflce, flcca ©tdpcn tnfet dt ndm# 
tia. ®Qcf fdfom Dc§e Ovunjlcnac dro mpcfct (åmnc oc^ af cn finm 
^tenart, dnlöe, fom ftnnaö tuata i frie Suftcn uprejlc; få n>il (aa tfl 
et ^lutallcnaU i ^mi)tt anmdrfa, at, ndc é[)nfl:na ^prfor bdc i £att< — 
t)<t fotrtt bociaöe bpa^jaé, Oet intet iitap bkf^wat od) ca tillåtet, uff iem 
at begcafroa fine b&dc. wac Dä cn 9idb, fom boröe wdl bctalaé, at 

allcnajl pS en ^pcPogdcb få fin 4b»tJoftflÖ / fomafnåflw £iE|lcnaré m5« 
bofamtna Ut^uggninq, pS broilEe finnaö bdbc JKunor oc^ SatinjFa 5SoE* 
ftdfroec, famt Decaö Sdgcn pS ÄpiEogdrbatnc, fan fpnag. - Baut. 957--948 

J. F.Pci ingfk. prxf. ad fragm. Run. pap. &c. pd Olanb n)ib Q?»|drb9 

58ro, cftccgamlo (gdnct, uprcjl Dvunflen inne^aiiec trodnne ^olfg a)?nu 
nctt , af bt^ilEc ben ene blifmit annorftdCé ocb en i (gof nefijrEan bcgrafmcn. 

^Edften dt benna i Airikr — Biurn litu raifa Stain thina at Faftulf fathur 
fin. Siglaug Ut raifa iftir buanta fin: han jar grafin i Kirkiu D. d. 

ftni-'25^tn I5te tefa btnnt ©ceit åt (in ^<iber .?a(iulf, ocb ©ig* 
log lat rcla bort(?m eftec (in ^onbc (etlct tVtdn), (om dt bcgtröf» 
tcen i l^^^tUn. 

(flutet bUmt tm: at bdf ft'n»<Jé odnbefig ^öp Dtnniretijir / 
, fom blifroittrttebfee, feban Cbriftcnbomcn allmdnt bllfi\>jt réebetfagcn oc^ 
' botjat at byggaé ; men atj ingen bdremot dnnu Eunnat fram* 

brago^ , <om uppå fig bafwc»^ ndgöt '^etn , bwilFet man fan UU \ot 
<écbni{Ft.' £)m bdtf6w inge fKunjlenac i J^ebenbomen blifwit yijlabe ; 
w ftägaé ^»ab ötfafen bdctil mSnbc wara? 

©n>««t fön öclif icfe blifroa ftort »i§aif</ dn Dm en rtnttan ogiorö 

3 ©är* 
©ötttittöA flt n^wUsen ten tllcc te, af ^»wUEe mön fiö l^atttié dfiäff 
f&cmoöat, antingen icfe f6t|Mt/ icfe reclat/ ellet icfe Eunnat flora t)ånne. 
S)o(l, at icfe äriDi>fatta ben Nötning n)äre goifdöecé ofcifla CSnillcbvag» 
fcec Dem fSjwavfrnat , toröc ben minft iftån ©anningen ofitiifa, fom 
Oöönac bdvrniD/ at ÖjDct Äuna, utom anbta ^emdrPeifct, dftvenbe* 
teJnat en i)emUc\t)ct, for bet n^igre få aöenafl innebaft ^nftcn at tTrif* 
ma od(> Zm, ben be icfe fot ll[lmättf)cten roelat roia; fom bå fdfert 
(Febt , om be på fme JÖåtajlenac lillat be ^jdltarö SRamtj od; bcvömli» 
sa ©dcninsac, fom tt)ib bpUFe o^uflgne ©tenaté blotta tiTåbanbe / oc§ 
iflenom muntUö«n Idrba ^iloc/ bcCnuom bott ibusEommaö. 

©„åbana n^otD' fot n5(lan tu feban mtna <5:önEac om OJunffi* 
«at:é Sliber , bem jas bå til ®evaö Excellencer, i^^ongl. ?OMi:t^ oc^ 
, émea Ovifeé 9vdb m, m. ^ogmdlbocne ^eruac, ^cörefme Gustaf 

Bonde, ocb ^X- Baron Anders Joh. v. Hopken UttberbäneODmiuPaj^ 

éfiuevlemnabe. J^mareftet jag inttl benne 5!)ag intet funnit ndgot ^eEn; 
minbre Q5emié/ ot n>äve 9vun)lenar ffnlle mata dlbrc; faft dn jag aniDdnt 
fiU uptdnflig Wm at flptta bem få långt tilbafa, fom bet meb ®an^ 
ringene ??icftånb ffe mötte. ödE) emcban jag nu férmobeligen fviat !3ng< 
ftjaic ^ibforlad (Saga från be föji-rienliga ^ilmnlen/ bon ittarit unbet* 
fa|lab,famt tidifa munnit en 2ilber på be Dvunftcnar, fom omfala fam^ 
Bie Sngworö g^drbr få wnnta fanffe mine Sdfare, eftft Såfmen at 
jdr fä fe bäöe bcga ocb flera uti mår ^ifloria något betpbljga 3f?uniFrif«» 
ter. 3aö anfer ocf bera^ gcamfdttanbe t flera .Cdnjecnöen för min ^ligt 
edb @fi;lbjsb^tj men bor tilfornc/ til betta Slmneé mera Uplpéning, 
fom mina fanfar bdrofmer jammdl Unberfaftué Sldmdnbetené ömbome/ 
•m fKunoré Wprinnelfe/ ocb be Sanningar, fom jag forr fåfom beiviéDa 
antagit/ lemna foljanbe förta Sinmdrfningar: 

a» Cap. 

(Dm :Äiinör0 a^rjati ocb åtfTilliera ^lacf,' 

Ure ^i>rbeng ^ornlefare bafma rodl mobat fin ^idrne, at utleta oc^ 
fårffara bega^jemligbeter ; men tcfe bf§ minbre dco få @afcr, em hmU 
fa tt3ar Äunbfap gemenligen antingen mera maflar eller ofdtec bcfinne<. 
^or ben, fom firairt tror alt JJrent; fuitbe bet trara nog, at Ovunor ^ 

iwna^^apitiet ec& på 0tdllm i ^fltvömdl »mtaldi !S)j<n feba» 

mati 
/ Upl)ofémdaé f6rmo&Ug%- 2ÖctÉii(r(ip eUcc ÄunöflPap om stinsen , famt 
€u|i ot Intet onnat berätta, ån bmab ©onnfngen lifmdtlgt roocit; fd ^af* 
ocf begå 2öitn«éb6rö af alle icfe blifivit I;åUna f6f tilcdcfl/fla at betvifa 
«n fd, 1)08 3vunornaé 5tiDec. 

j ■ 
■ » 

S)etta 3^»ittA'Cöpitcl 5v icfe, ufan et (^tucfe af S^ammai, fom 
beti)bec et boflt oc^ förtcäffiiat ^al, famt jnitc{)SOec dt(!iöjga ^lof^et^^ 
Oteglor, oc^ få ftätlt, fom (FuUc ö^cn bet fjdlf bafroa tatt eDec <frif^ 
ftJit. 9}?cn be fom tiitrot ftg nogntc fdnna (SpcåEetö 5Ict/ ocf) ben ^ovatt' 
bring, fom aDa ©ptåF meb liben pläga unbevgS, feäila bcga (Stvcfett 
fk xm »)n9vc. 2lvn g}ia.9nuéfon / bwitfen uuber fit ^atni(!a 5^amn Arnas 
JVlagujeus är mera Eänb, od? fom mt en t gamla ©pråEct oc& 9^orbifiPa 
•5)i|bricn mucfct lävb SiTänbare, i)wm Sanbéman Torfa:us flfl bdrfo* 
te of banö Ombomcn uti fuui l)i)torilfa arbeten öfta bH\ånt, (fal fom man 
m tro, i Slnlebninq af faban gftertanfa / ^afma l)aft ben ^Wening, at £a? 
tlnilc ^oFftäfiver f6rs Fommit til 'Siovbcn än Dvunor, odj af bega af bcm fcbatt 
blifiDit formaDe ; fåfom Det I 4^c. f3rofcgor ^^rin.aé Monum. Scm. Vol. I 
pag. 180. fq; bcrättoSi bw^räjl: jämnoäl S?)6rian af Oiuna^^Tapitlcty fom 

omtalat éumoré ätfftUige Uppnnare, fitincé fövflatabt, txSy ben i)nsffc forfallar ben fornämnBa ©ilning om beraé Utfpvung frÄn bege, ocl) bär 
lebcr bem ifrån be älbrc ®rcft|Tc eUec 3onii?e. S;)t. Q3rofc|jor g^vingé o 
m ömbé>me ät, at faftän man, om DUma^Capitletö författare ägev 
ingen ^Ci|?l)et, ban liEwäl intet gärna fan Icfmat fcnare, än uti loibeeHec 
irte %bunbraöet: od) albcnjtunb bet af bc(a\^amamal |l6nioé/ at S6r* 
fattarcn bSHit Cbeu för ben forträffligafle ?)\unmäftare; jä mäflc 3%unoc' 
na när betfa Htuh «batt wotit mi)cfet gamla, oc^ félgagteligen älbre, ån 
&>mh\ Uxawi ^ItEomft i ^nfgavii ^iber. ®enne 5(pojlelö gefroer. 
neö Mrifning ocf bctälbfta ^Bitneéborb, fom anuvörunblårbe W 
5»cnfec^iu6 1 ^orcl. ofro. .^lili. anforer om Diunofnflg sliber, od) til bmiU 
fet man bäruti fan trijgga fig/ at ware SoKwber, fört än 5(n|]iartuö Mmxr\m meb 0m\^i Äouungcns vf^anb, eftcf ^anöetö ©cb, »vartt ri: 
' ' 3 X tflbe, 
I tflbe/ öllJlSctttie l)e§ OvCfaÖ §6r(opp: cum cert» fu£ Legathnh \e xfcrlment» 
er cum literis regia manit more ipforum deftrmatisi. e^UCU flumta ©tt)Cnif<J 

fijfraecrdttiiingcn öctta icfe annorlunöa fötElotdc, an at Äonunscn aUenajl 
weD egen ^anb famma fit SBt«f matft cllct itilislac i 

S)fen gamfc Vcnantil Forunati fom omtalat Ovunof , ocb font 
fian ffvifi\)it til fin 35rob«r Fl. Euodius , ^milfen i Stalicn mat föbt» / i 
fKött>cnnö ftuöeröt, oc^> Iblatii) bt ^tallcnj^e (S5otl>«c falunöö miiiafé, fan 
icfe tt)fll ^afnocj l^aft fit 2lftccnDe på nå.qre f)ät i "D^orDen, utan fnavate 
på t)e i bjnö blanb be);c ©orbcv utlänbeé btuHige 35avbanffe, ocJ) i# 
fvån be£atinflre|lllDc 33of|Uftt)cr. (5nc 5Srobrené Stfriflt meb Denna 2Bcré: 

Barbara faxines fealpatttr Rum tabellis XtOX WWVi annan / ån Ot Upmuntta 

feen anDrc til en jlörre i ©fcifiuanbe, fom (jan miHe dr!dnna for gobt/ 
cm bet ån icfe , utan, effct 53arbarcrncg @ci>/ i ©tälle fot ^aper jrcbbc pä 
Slif efpån/ meb bcraé S^lunoc ; öcm be fålunba tvål bagge focitobo , men as* , 

tabe minDre ån Satinen. 4)it)ab£)tbct Äurtataflclbctråffat/ fom ^öioc^ ! 
tiei; funnit i <n J£)anbl¥cift af ^tocflen aötEiugfon» ©aga^ i ©tdne f6c 
25ref i ben tn^cfba (^oret. xW ?i?oifb.\.^åmpab.)/ fom ocf flcrcftdbö f6# 
reEommet; tå fan bet, om ocf benna gåening cnfam morc^ben tätta/ \><\v . 
f6rc intet blitroa något gållanbe Q^eitié på Diunoré 21lbe« i ^Rörben. | 
benna (Saga, (8 måf fom be oftiga från Sflfånbamc feåmtabc Unbectåt* ' 
telfer, år icfe dibre, dn Slte ^tobeé ^ib, fom fotft pä Silöub bo;ifa 
^ttnffapet t ^ennefartat; Dct>fanbefra jOrb; efter författarens 3nbi(b* 
ning Då mdl långt «ft<c '$:or(l. 'Söifinsfoné ^J:ib i()an8(Saga ()afn)o influtit/ 
utan at (giifett/ ndr &on forelupit, mcb famma ömildnbig&et tt>arit be;= 
lebfagab. @e g6r<t, tii (gtutU ^eim^ kringla / oc^ Torf. Ser. Reg. 

Dan: c. 5. 

öm XX?oI(imtta*©ag(tfi funbc tpdf famma '5:n)ffmef upf ommo / 
framt nti feänne icfe tiUifa anforbe^ en ganffa omftdnbliq $Be|Frifning pä 
fcirarjc^anba @Iagö Diunor ocö bcra»^ ^ortrdfflip^eter, fom 35rynl)ilba 
fdgeé ba ma Icmnat fil ©igmb gofniébane; fewilfcn jiifomibon dr pä 
5©cré, iftftn d'.brc ^iber liEa fä ofördnbrab tpcfeé mora bebåDett, fom 
45att)umal : bt»armeb bon diidH: dger mpcfen gifbef. 5)c§a @frifter fom^ 
tna bdti ofroerrené , ot be bdgge bcråmma f)^unorö ^ormäner , icfe få 
mpcfet föc fjdffme ©tafioarftcö @fuO , ömilfe (iEmd( bä baft me|?ö Stn' 
feenbet, ndr be n>arit tpblige, (iore oc6 (tinne: radna Stafe, miog 
ftora Stafe, miog ftinna Stafe i fomicfe mera for be ^unbfFaper, l^tt>il^ 

la unbév v?amn »f fdriTilbta mx^m Wi^m^t (det på «t jncta tnbuntxt ^dtt, uti t)em betcEuflg, oc&i allmänna £cfn)«rR«t tvifa 
m ^hna, @äl«öö åro (5amm«it'»iwor , t)c fom tjdiia til gdgnaö 
ocl) 3\o: ©ts^Ilimot;, tjdnliw at »dcfma ftg ©eget: <É>l#Äwnor^ 
ötafmdtja CiminnofiDcE, oc^ få miöate- ^olf, (g. -^i.oc^) f6l/. fam« 
oi. ^aiDcjm. 7°/ ioi,/io4, 108, uf <^tt[, oc^ bcla 9iuna»^ap, 
»flenom, mannu, fot bennaSif&ct mc& ^J^^J^Jnial/ (cmna 2GoI«f 

gamtal, fom öcge 2Ber|« forcfldlla , ellacit fartima CttJdöeti otn Detaö 
^IDct foft öärcfter pa l)ittori)f &nmb 5ro fammanfatta, at Ddrmeö bi* 
bringa n?ai'e §6rfäDct för ©eDotdra od; n)d?t)(Tlg ^(&f^ef , fanu aö flti' 
runnbKiiiö ^eDningar bc&aflllg gdrfcom, nåm ©maf od; J&ögaftmng/ 
odctit $5oE|^äfmcré 2BdtEntiigac , jpå ct unöratiörodröt ©dtt foreftdlöa/^ 
bd)t Eumiat tidna; blifma bega 5l(becöi>mglcmnittQar, utom anöra ©Ed!/ 
tilrdcfliga at bcmifa , bet 5öoEltdfwr/ fom mm UMtMmm, idwwdi 
i bcbiie 9totbciT n>Qtit btulligc. ^ 

liten (SEcIft Unbet 'J^lfef flf ConjeUttra pro conäUando Veteris Da" 
tiorum HiftorU cum Germanorum rebus ge ft is confenfuy faUa a I. E. Schltgetf 

Prof. y. Pub/. PoUt. in Acad, R. Sor. jom fov nSgoit feDon ox trpcfö 
i iffopenbamir, bcmifcr, Igciiom 3dmf6r«ife ImcUatt De ©amie ^wnffe ocft 

^DiFe ©fcibentct, famt bet, fom Torfaeus in Ser. Reg. Dan. paff,40f- 

407 utuc ölof ^ttjggmflfoné l^anbiFwfna ©aga anfwer / ot beg Sö«* 
fottaw af bcm iSntagrt öft, btvob fSlunba om De dlbre ©anfFe ^onun# 
sarg bdbe "D^amn od; ^Seötl^rec i tjdnne berdtta^. ^an bdnforer bet ena 
tiieb bet anbra til fina it)i§o od),9lUat pä famme Örunb be 3fldnt>(i^<i 
»cl^ ®anifa SlntcEningac, fom pä $(c 809 eller n^(\ii<x CKagnar £oD# 
btoP^ aRcgemcnteé ^otjan efter fin S<ibei ©igutt» SKing ; fom meö Ädjfat: 
ÄatI ben (Store bä Ean ^oSxoa uppä en ^ID tcgerat: dfroen f6w dtt 
SraniEa 3)laflten 5(lpetne 6fTOer(FriDit, enec/ fom Torf«us 1. c. pag. 
385 töbllflare fager, forr dnf6t:be^,^arl blef^djfare. ^irilFen Ömj?dn* 
tigbet bön tagit ur 9?ornoqdfleré 35crdttelfe/ ocb båOer for mijcfct betpDUg, 
©tgurö blffwer faietié, efter befa SinmdrEnrngar, ben famme ©igfriO, fota 
©a>,t«Fe honungen, eDer ^jertlgeri, ^Öiteflnbat 777, ocb feban oftare, tagit 
ftn <?:ilflpgt til. ©juEungarnc, fom ©igurD 5King« ^ttågrar, ®an# 
balf^ ©omreraofjlobo, meban l^an {\h\U uti en b^Ö Stlber, bragif mot 
^orer ocb O^dncr, eller ^urldnt)ate o(& finnar , fårElaraö genoi» 
?fvan(re 5\onurtgarne> bem ©Igurb ^?ofneébatte (bmarmeb f&r:be ^mi^ 
Söit<{itt^ i äCeiTpÖfllm fetUftia^) »iö- famma ^ilfdBc m^U fä flt Be§i 

- S i \ om mx^mo^e ^b^3'^^-\ 2 cap. 

©anbfllé (S6n«c f6t honörn , feöan ^an tilfottte öcifmft (SfarFofeet; tlf 

rpgga, anbteligén måjl: fliftua ftg §(uqtcn, 93n>n()i(t)rt, lom ©igurö 
gofneébanc älflratC/ menat 5luctotcn, icfc betcfna näflot ^mntimmec/ u* 
tan fnatore ©aviffa £onDct, få länge öct mxit ftn cjamle ^oefeuDom 
tjiflifmet: tit ^élge fenjotflf , unber ©utmnaé ^^omti ^(»tidnci Utan ilat 
tigga focborgäD. SBil man nicbgifroa cn l^iöan ^ojElanng 6fmec ^JBo'ö# 
tinga * ^agan / fi)m (åmte ti<t njdcEliga/ oc& ofctc^iaDe i I)dime , mft 
icfe onmligv oct) antaga famma <^tMEning; få funöe Dawf 
t»ct blifma nog fannoUEt at Ölunonia , fajt äti unbec någon aniiait 
@E(jpnab/ meb ^mnfetncg Snfall Pommit til <Sa);<n ^å) bänfcån tängcc 
"til ?i^ovt)en. 2Btl man tillifa fkfoEa «n S^mEning imeUan tmånnc ouEo; 
SD?cningac om ^iDen, nar ^SråmaOa ©lag (låt/ fom icfc mal foneö fun*. 
nat tima, fe^an ^wnEecne meö $llfmar anfallit (Stivacne/ €mebanöe§e 
febecmaM formobligcn tcfefjaft €dgcul}et fil Dctta-^lag at Ificfa^. J^a* 
jalb Jgjilöetanl) ^;3idlpttoppac, fom omtalas uti l)c§ ^Seffrifntttg unöci; 
SJ^amn af (Bamm ; få de bet icfe bdHej; olift , at ben 35tunu/ fom mt 

Einbé ^örobecv fpm lo ét ik feonom/ cUcv »ib pag m 77f låtit ftci bopa. 

Joh, P\åcritii -sChton. Comit. Lipp...pag^.,!5.i4. fq. ^(teEtitbé fcnflfÄ' 

%iDU til ^. ©ifiucb'9iing ftcibei; icfc cinot cn fäban^cEautiTcap tilforne/ 
utan f^cfeg fnatöce SÖruneé fnjiffulla Upotaubecmot I'. ^axa\i> bå rcban^ 
utmdcEa något fidxxc @a);arneg goftVDcnOe foc ©tgutb/ dnfocbeg ^qrbroi, 

i)c,c./ fom De boi'bc folla. maa lemhai; bctta til anbse$ ömpröfmanf 
&C/;4>cf; fTabJiar enDafl n)ib:b€i] Slmnöi-Ening^/ I>«cij, SöoElläfroec mib. ben*' 
tie '$:iö:.Eunnat f omma til ^'iocben , ' ocl; om icfc forc, åtminlionc. bå bit 
fomtnff/ emeban (Sfacfottet, fom bimijlaöc ^^åmlla <BiaQf bet famf 
ma b<!(!n,ftt)it:.5n)ilfet icf c funnat (?e, om icfc wib famme '^^ib be foc' 
ndmnbe "D^orbenö SSoEiWmec cll«c Ovunoi; roacit i 55tuE. , (^a.);o fdgec 
n)dl/. qt benna ©FacFptfcré ^SefFi-ifning mera blifmit i^olEö 3)?inne, drt 

llågOtt; (SEtilt forroarab ; Hijlorlam belU . SvetUi Starctftherus , qui ejus' 
^f/n pralii pr<eåpuum. co lumen erat^ frimus Jianlco dlgejftt elöquio , memoriä! . 
magis qumn literis traditami g)?en bett fåttga Sottefn'tt9^ fom ()dn fjdlf/ 

cftcif ©tatfottcté ndmnba ^etättelfe, anförcc på bdgge. ^dcavneé ^dm' 
pac oc^> siiiforöre, tocfeé icfe allenafl bemifa/ at bon til bonom (friftli* 
sen blifmit lemnob/ utan e(f, at &.on nQ9 ^dnge, eOcr fnatare ifrån fjdlf* 
ttxj Sorföttningé.^iben/ TOligeri ivarjf, foifattab. SJnuaré ftneö ber 
njarit ndflnn pmogcligt, at få' många S^amu/ ocl) atffilliga >&dnbelfcr/ 
fomiHa jvtb Dctffl '5:iltdU"é|Äa3it/! oicb btn ^fDmrtfl lim ©ayo bem 
%r) öf en bel annan ^^ejf affcnbct åt bet (£).-empel, fom afiforfta ^t^^r 
na ^•övfamlinflenéofotäntimbe^^vmbola anforegex Ep. Hieronymi 6r, 

9 6c Auguftino dc Symbolo in Difl. Ab. (J. 9(venftt6m de Hift.Sviog, 

defic. Sc reitaur. p. 1 1 . gi)?en at ätet fomma til'2Colfun9a*©a9an; fåin# 
neWllet bon njdl , at ©tgutb räFat 35i-i;nl)ilba i gtanEente^ SanD , mz 
bon om mnm$ f6rtråff!ina giaenitapei; lemnat bortom fm Unbcwifning» 
mn gcanterne bflftt>ö/ f^ m^^t mati mcb <^imt mt, albtifl bag 
tiåm 5öof ftafmec ibxt , dn be i 6:te Slrbunbrabei bocjabc bruFa! £atm(f 
mtiit fm man finner af De D.n)artcfn)or,bwilta i 5f, €bilbetifé ©raf a* 

to iqenfunna. Jo. Eckharc de Reb. Franciae T. i. pag. 39- iq. 

fan bet bdrtore intet raara troligt, at fTvunot fommit ifcän S"rö«E«neJ f« 
framt nägoii icfe tvillc inbiOa fig, at bettajolfjjagé «attnjfe^»om^^^ 
feban be bitfommit, på c^i ganffa fort JiD få blifroit fftrroanblabe, at 
be ivib Slnfgarii S;,\ilm\t icfe mera for be fammc, utan får anbre oc^ 
Sanbeté egna efviftefn warit at anfe. ^an foit litoal mtet nefa , bet 
ju eji ftor SiPbei dr imenan några Ölunor ocb beraé tnotfroaranbc 5»of« 
ftdfmec i Patimla Sltpbabetet; fen)artir Dä Det ifommer t SltanEa , at 3?u- - 

«o Vå n'Siit|icn^ ndffan aiiib t^å itmllun tt^ä långa tmx, bwar^ 

Sf om ?e SatinlTa 5»Df|Mfmcr på fdbant @att innom^^mtåtflPilbaCDtreE 

b i bit riftabe> någrc af bem nobroanbigt til en låöan @Eöpnob, fom en 
bel 9^unor bafit)a »nåit dnbraö, få fcamt be til fma ^^»utmubrag ffuUe 
blifma Pdnbara; ben m^la ån mera of eé , fom en Del Sarbe baft, at 
SfJunor intet dro annaf; dn illa ffrcfne 9vomer(f e qSof fiafiver. ?D;en bac 
Är ännu intet '5:ib, at wibarc profwa benna ^Olenmg; »tan roil jag til 
©lutet pä benna SlfbanbUng fpara mit »anbe bdrom. Smeblertib fan 
Ufrodl til lUnDligave UplDéning tiana folianb* ^onf ©ecret. ocb/HiEé* 
^iitoviograpbi ^r. 33?. Celfii <5:anfar, bcm ban fw månge 5lr febau, 
jfpfait/ om ^elftusrunovne , ocb mia nu flunftigt bebasat mebbeia. "tor ^t^uctown/ ti;(fcé funna tewifaö af féljanbe <öm, 

1. "ildrer e< funna nefaé, at foljanbe Saunor , fom égonilenligen fp* 

«nné roara gatitiffe «oE(idfi»?r, a^b fllbw A» ^<lfi«flVHnwna/ naml. 
K l h t B ^t'' **n(l deduceras ifrån Latinorutn Latens, i fpnncicbet/ Itdt maticonfidcre- 

*'rar i. 2(t öegc Scjfiti(!e 5[5oE|lafit)cc totöcaf en S)d ben "i^iöené (ndml. t&t 
"gbcitleiiDomcn l)ac. t (Sroerje ) öfotfatne od) oldrbe ?9iunf(K bdnite btif^ 

"njtt formerade fd grosfiereracnt, at W&re wib Sdjleubomctlé ^otiatt 

"fått 5(n(cb«jnfl fil Den ^iguc, fom bc på Dega.fenarc JXunor flifmif. z» 
"^vcfeé boca i ögt faaaö/ at roåce, nåt De ben '$;tben, fom fabeg, fingi) 
"?SoWttJet ^it in i (givecic, låmpabebebemtildt|filii,(ja ^ru5, l)n3i(0et 
"af beca^ åt(FiHigfli i)Jamn öf D^unoi-, dc E(a«. 9Ju feabe be, uta«^it)if' 
"ml, af (ån9li9e'5,ibc»;f6mti bml, at uptdtta ^tcnac b\wix fmc 556bc 
*YBauta-old j j mcn fow €^ri|leubom5>1iben ciilabeé infla Dvunot pS 
"fåbanc (Sfcnaj/cmcban be fannoIiEtej ^)abc nSgra. Notabelc ät,at 
"banc (Stenat utan (Sfrift finnaé dunu på många (gtdUcn. ©ege 55of jt.vf^ 
"mefy fom be of nD§ injomnc//>^r/f/, quadam immutatioMe, Idmpabc 
"til ben ufum at rii^aé på @tenac; EaOabc be 2f(fruiioc, oc() (Tåro bem 
"dfwen febermeta på Dvun|tafn)aC/ [)milfe måtte n>dl mara fenare begonte/ 
"dn JKuni^enatn?» S)ct tijcfes liflom ibloub ben '5:ibeng ni)e Si)riftne 
"iEolat n>acit en ^miiligbet, om be faha confcimtia (TuUe funna bruEa be» 
"gamle ^cbnij^e (Beben at uptdtta (Stenat ofmcc fine ®6be/ eller oif/ 
"om be borbel (ita Dvunor på (Stenar, fom fdlebé efter .&ebni|tt <Sdtt up' 
"rdttflbcg. S)c intomnc 5D^unEac Idta tr»arit bdremot: anbce åter minbje 
**bigots tpEt/ at bet roorit en indiffcrent (SaE; btvaban benna formula pä 

*-Cn SvUnflen tOtbe feåcflDta: duUr alfmnar difir Ifi Gud. ^nOtel. ^)afl 

"roa De forte meb '5:tbcn fått råba, od) bet gamla v^eDuifFe ^Stufct, at up* 
^^xiit{(\ (Stenat, fåfom ocf bet np§begi)nta at rita feem mebStunot, blif* 
"mit af(!a|faf , eftet bet fenare ej Eunbc (Fe utan bet förta. Ocf) på l^bant 
*f(gdtt torbe benbefanta aboUth Runarum mara til forflåenbi/ ndml. om. be 
"flagg £atin(!e 33oE(ldfmet allenaR, fom btufabc* på ©tenat. ^maö 
*'^fon*3?unot angåt, fä idrer ben fuperftition jlravt eftet ^^rijlcnbomcn^ 
"tnEomfl; fåfom, &6g|l jfabelig, dfmen, quattms fieri ptmt, blifmit ut* 
"rotab. 

3. "MaéOvUttoina på ef od^ annat @tdlIe^o# måte dlbjle Scripto- 
«*rcs Qftafwar, fom icf e mdl Idmpat ftg tilJjoeljinfltunorna. 3 R""a-Ca- 

"pitulc jlåt Run mun tu finna 8cc. miog ftinna (lafva, miog ftora 

4'ltafva. ©idlfma orbet ^o^fiaf tpcfeg ocf &ataf ^afma ftt Utfpruna- 

4. "j^innag DvunHenat meb vulgär ibus rums, Emilia Warl- fpnfl* 

"^fwa Mifnjlt fatte iuH tt)ib CS:5ti|te«bomen^ SÖ6i;jan ; Idfoift ben i ö/ 

0«« ! 

i ■"|l:crfli>(ltt/ på §iv(Ifcn nnmnoö tmannc ^ccfoiia-/ öf- l)tt)iifc beh «u< bliff 
"roit lagD i ^pcEiogårbcn , od) ben önöi-c i warum akn", eftct I)un wac 
"v^^^tti^9 fmc dublo^ ^tto nu inge 9\iui|1cnai' albtc , dn Sbttflcnbomeu 

'fotenömbe. 

"finipclod) rud Ovttiung, mcti åter pit anbre mera Eoni^iga ©längor od) 
*'5^Ia?ut/ fuunanöees man, på ceraé ^oufirubod) Röttet: , fänna igen 
"^Junfritninaen, bmilfen man ännu ^rtc fpecimina i tvåta ^prfoc 
*^od) Minnlc Miffakr Qd) boris. .£)d) ilutcc moH billigt, öt, fom bcn^ 
''nu IKim nfl biifmit af ?Dlunf(irnc efter ^^onbcn \)åt int5rb; få nro ocf bc 
**©t<nrtt pnflte, p^^ l)>x>ilfe jtnncié flata rejijgia af famma 9\itning, men 
*'be åter vilbre, bwilfaö D^irning, om ben få må faUaé, l>el fimplcment 
''ocl) rudcment bcilåc Uti nåflca patalleie linter. £im mau nu jämforct 
"^una<oi:() 9'v09fta*(£tcnen 0*^. nifb uågw af roSre lafiähus cum vulgari- 

"hus runlsy fåfom ^Åga^^t . nen, nu i "5:rösårt>en ((SI- X>eRipvoltcn 
€cirii ) jHcnbe, Dcl) m.^nge pcre ; få (pcfeg, at fovbctnålte ^elfinge* 

"(Stenat ejlata wata ibianö be forjte/ fom blifit)it fatte, men tval befic 
"l€nate. 

, ^. "Ti)cfeé man iu|^ funna fe od^ finna, r)utu ^öelftngrunotna 6fif* 

f; ^^iDit formerabe i 5lnlebning af be anbre vulgaire^ ccb bafrco bc utan 
1 *"^n)if pcl (ange (furit ^cm i Xxi^ innan be vitaDe bem på ©tcuar, fom 
"af beraé figura cufpidata fan fnnaei : Idcinbeg bc få fmåningom Jt>flnt ftg 
"ttib at npcita ^iDäcih-el^atne allena, i '^anfa at fcöau fdtta ©tafitarnc 
"til. Oå} feDnn be formärFie , at <\\ jToc T^ct af Q^offMftverne funbe 
"låfaé utan ^tafrar, 5afwa bc leviter immuternt De anDre vå bet ©ätt, at 
"odP ©taUijarnc »^jb ^»n1 fuube u nbäcaé, fåfom til bmoö be f6m 

»'angår h 1^ P+ l + h l T, ^roilfa blifroa ^^ellinge » «Kunoc 
"antingen i. matitager ©tafracn bott, eller 2. bebåOcr ©tafivcn, emc^ 
"ban Öiunan ej beilåt af mera du blotta ©tafmen , cUev 3. bcbåaer nS< 

''gon S)cl af ^K\xm\\, cmeban bon ci bir nåcion ©taf ( fåfom H ). £)c& 

**&roaD be fenate angår, fåfom l^' * K * B H' ; få, cmeban ©taf- 

'*n)en tcfc funbc tagaé bort, utan at antingen ^mctobigbct i Sdfanbe, cl* 
' "Ur 'SBiblpftigbet i ©frifroanbe e);ijtera^^amoso benSgte anbre 9K>aria; 

-ttonw (Jf ettcf/{åfom/j©ldll«tf6(i*:: i.etdUct fov /* 

Ä . "i©tdu I 74 mm^O^^ ^ÖX5(*eSQr.' ' ~ % Cap. 

«'i ©tdöet f6r K : * i Oållct fov * : om l)\x>m måth$, af b«t tocf cé &af^ 

*'n)a bc^anit föwa H^m Ovunan : / i ftdllet fov oc& ndc öc c) f iinDe 

"meroroatucamcb fma@frcf,(jnt09oöc^unfter/fåfom'-|jldlletf6t 4^, od& 

i Sinalogl MrcmiU, i(StdDet f&i; /h> bcgeanfagnc SBariatione»; 
"fiiube »dl fflnffc ^aft nåSDn SinleDiung, fom o§ nu fdii tcaja obcEant- 

7. *'0m J£)elfin9mnortta dco ^aaatt oc^ Ucfptunget til Fulgares 
t^Rums-y få IfuUe bdnbt Cay«> at ^xwrnx t böc ben ftoro £ifbet/ fom 
"bon baft^fif *"«b £atin(fa T : ()mlEct (!uiu fi)naö nSsot unbevligt. 

> ■ 

8. "@eban fdllec ocf) froSttat (co, bet i 5S6r)an öf Cbnjlenbometf, 
"ndr ?Ö6f Itäfroet forfl f ommo l)it in , ffullc ^elftngatne fotjt ocb allena 
*'tt)etat bcuEa Söoffldfmec til at n(la bcm pä (gtcnac. Od^ fycfeö nå# 
"goclunöa följa bdcaf/ at bi ocE fort/ dn bele ofrific f6bi;c Spelen af 
*'(Smctje baft 5®i>Ej^äfit)cr at jfrifma meb/ tom Docf fot ingen ®cl ttjc^ 
*'Ecé tt>ata (roligt, emeban bc fcdmmanbc Cdcare od^ anbrc/ fom »ib 
'*Sl)nftenbomené5Sötian inFommo/mäfteiu alttb parerat igenom »ära (So»! 
"bra gdnbec/ Innan be bunnit up til ^elfinglanb, jom man ocf finneP 
"bem böf»<J fliort * »aranbeg flart , bet be§e fobre Örterö Solf »OVD 
**<n flob ^ib tiiförnc convertepabc, dn tK^orldnbningarne. 

9. "^roat> fom bdcemof fan fn»dnl»aé, i ^etraftanbc af be obetalt^ 
"ta 9Jamn/ fom jinnaé pd J^elfingelhnarnc^ tx)U »dl icfe »ara något 
"(Sfjdt til betöé Sltöec ficamfor »årci^tcnat; to bet fPuUe billigt tocfaé/ 
"öt Stain od) Biurn &c. dro »dl få gamla ^Jamn/ fom ndgonfin nA' 
"gra anura/ jo fom fidiroa ©pråEet. 

10. fafl <25<nantii "S^ortnnati SOBeré angår »åraOiunor i (^»mV/ 
*'o(^ ban tete bdrmeb fotiHr Gothorum Literns bär ute, antingen vi^hiU elf 
"ler bplifei få fpneé »dl ej iroligtt/ at bm (fuae ment ä*wx z/^-^»^/' 
*W; b»iifa, emeban be »oro af et få inilrdnEt töruE, at be aUenajl 
"»oro i gång i ^clfmglanb, en ^rouincc, fom ligger få långt 9Jorr/ 
"omoflcngen f unbe baf»a »orit få allmdnt befante bdrute ; faff dn man 
"ITuIlc fupponera, atbc bå reban »arit til. ^ödremotffuac famme 
"ctot »dl funnat böf»a ftg be aUmdnne 0tunor M(mi<x , emeban b« 

"icfe alUttfljt i ftétr« af ©»evje , utan ocf i ® anmavf bvuf abe«/ 3 cap. mdie ^xe^^mmm^ 

^''fuppofito , at ten ^iDcn ttarit (it: ^miiFetföfgcr, m man mcbfi/éi; df 
"I)an mcnt måm OiUttoc. ,&itintil ^t. 5(uctor«n om ^elfinsnuionia. 

SDlcn I)dm(b fan ocf om ?Ku«ocna« ?if6et mcb t)c £atin(!c P3orjMf^ 
ttet tt)ibacc anmdrfaes , at man på en M SingelfFa o(^) ©menjFö 
finner näQVc Catmile omiMnttc, få qt ct L blifmec nog lift 9fvunan 

oc() V D^unnn /J. ?D?eb DctfotDom brufiiflfl fyrfcmtjflci o> cz" eflet zry 
Övunan ♦ icte tå mpcfct oIIF; cmcöan aUenafl cn cdt ©trcE fattög, 
fom jåmtc en annan tiEaöan icfe blifwittålö i n.^oon9?una. Öfiunm ^ 

fan man förtjtäBa fig i ct liggantic H cOa ffi/P od) /f^ I K ocf) K, 
når ncörc <3i^|^rc''en i bet ena, ocb ben ofrc i bet onbra, Dortfaflaé eacc 
tiebflottep f od) -1 iacnftnncé pS famma SlÖiö i N ocb A/ näf b^ar* 
miuit iiöbi^e ^taf afi^åre^. 3. Cap, 
t VX)årö|tenac utan Btrift til Cetn öf wht ^orfaöers 
(Lappcrbet alt ifi4rt (J)öcrt6 iC'J> blifrDic uti ©wea Äi£c 
»ipcejte, iiibämtaö af Pnijlinga * @aflan / biv>arå|t ibianD annat uti 8. 
€ap. om ODenö Sacjar Dcfa ;0^b fårcFomma: Epter gofga Menn ftyll- 

de Haug giora til minningar: Enn eptcr alla tha mcnn er nokuth 
Mannsmot var ath , fkyllde reifa Banca(teina} oc hellft fa fithur 

leinge luhann 0. d. "(Sfter namnfuimifle 9)?ånn ^ulle J^ogac fl6raé, til 
"^minnelfe: ?0?en efter aUc, fom nåaon manlig ©dcnins mc^tiat, iPulIe 
•'man vipteja ^ota*Btcnar.„ S (SwenlTa jOfrocrfättningcn formeneö 
bål at ÄutfeUet ^raf ©tcttdc båtmeö <tola roata betcfnabe; men 
båruti ligger et bubbctt ^cl. %\) f6rft innebåaer f/åffma Orbct ^hta» 
(lenar ingen (^ban ??)emärEdfe , fom antingen uppä CKunor eller ©raf^ 
n>ar något (Syftemål fan : £)cb febdn ftnneö intet af någon flam' 
»hQl Unberråttelfe , at be§e @tenat nöDrodnbigt pä famma ©tdlle ifuUe 
«prefaé, bdr ben bobe fät fin gdgerp{,Qté. 'iroUgt dt, at Socobé @ten 
».■oetbel / fom ban tit en ^ffiårb o(^ $(minnelfe af ftn ©un od) ftt gjcrDa 

^^ft( pä famma-^täa« uprefte od; mcb Olja btfl^r, ©en, i8. 'SlCcrfen 18. 

Ä a fljfmit Siftt)it Sinictiniiig få iDdl til ©vefcvneg (^oJtvKm, fomtiegc 36m«©tcf 

nau: ^jnjtlfct Jpr. ^OJflfl. ©oranfon uti Sor«f«'fit til ^^Sautil, muc VosGi 
Thcol. Gcnc. bc f6rte i jynnctbet anflåenöc/ åfrocn indi anmdvEt. U* 
ta» af tviMDftigt mVm, ^waD antinöcn &dc I iKifct, cUec (Jitnovj^dC»^/ 
om Be(?a ©lagö @te«at: de ^u\mt, tril jas n[l<naR drinva, at utt 
Söörjött af gamle tano^^gasené .»^cfobal? f6rb)uDcö, mom annan ^cD* 
niif ©fiJSflflfe/ öt tro Qumt, ocl; at dnini i 5)li9 gcmnlnsac af 
fåDan -^aöantri) blanö öcmcnc 9)Jan ftnncS/ i bet De pä fomltge £ii-tcc om 
«)i§c lldte ocl) npret^e ©tenat; l)i)fa fdöa» %mU, at ©mftiomac igenom 
tiem blifma bofoDe , endt Den fiuEe Öem meD cOec annat §eff nmöt 
(Ei-ing befmörjcr; l)macöm m icfe (ansefeDan !»t>iD ndgrc Ovunfrenarö (Jf* 
fcrffågan , Docf utan at om ©tdllct nogace blifiua unöetcdttaD/ en be*» 
f laglig (gftecrdttclfe drbåliif. ?0?att jdmföce öl. Q^tijggmaf. @. C. ir» 
p. 95. 0m nu et fåöunt ^6ta#@tenat:é ©motjanbc/ åfrocu foibom oc^) 
fon- dn Sbrlllen&omen öitfom/ jdmte öcraé Upiteöning, warit i ^vuf: 
&marpS man ndjian intet Ean tmifla/ ndv man £appacneé f6iTa Uptåg meD 
finc ©■(tttct bejtnnat; fä bliftuec £>ct dn meca troligt , at nägon Sffaeli^ 
tif! 9H3i&|Tepclfe unbet; få bet ena / fom anbra, liggec fårbocgab. §al>dlt 
bet ivdt octfå tan bonba, at blotta ?Ramnct gifmit '^t>[l Stnlcbning at f6t# 
fofj/ om icfe på fåbant @dtt @)utbomat igenom bem bota^ funbe; fåfom 
man focbom unbec ^åfmeöomet af ingen annan öifaE, dn 5fJamnené 
tifbct, aittutt miga .pelgon \\>'\^<x 2Ödrf ocl; v^.mblingai- at jfpbba. %\x 

mdvElifla ^IBitneébotlXC ^afmec; VereUus m Ind. Schyto • Scand. Art. 

Baurafteinar anfotti utuf .g^^^ttöai^öl od^ Sofet. ttl Dl. bwataf m\ 
J>dmtaé, at bege (Stenar efter Slllmogeé SolE Cakhyda), mib alimdnne 
SBdgar/ eller anbre uprobbe ^latfer fbrauta a), af be Xiobeö (Sldgtin^* 
gar gemcnligen blifmit uprefle- SDJen at be bobe pä famma (Stdllen flPuae 
nebgrdfmaöy eller at be§e (Stenar nub JKunor bort tefnaé, jtnnee" ingen* 
pdbö feafma marif bem befatt. <5:wdrtom fan man mifa af be ofrige O' 
bené Sågar, fom tiOiPa meb benne om 93i>ta(lenar af (Smrlefon 1. c 
wpråfnaé/ (it/ ndrbebobe blifinit brdnbC/ bet anfommitpd be cfterlefbe^ 
^ebag , at antingen falla 5i|?an i (Siön , eller nebergrdfma bdnnc i ^or** 
ben t „ja af bc§c (Stenar i fåbant 4i>dnfeettbe fnarare måtte foaaö Mrb* 
od) 5lminnetfe#cin $öegrafningéj(Stenar. (geban fe wi dnnu i X)agp5 
många (Stdllen i SRitetboge upreOe Stenar utan (SErift, fom antingcti 
til ^minnelfe efter flere, fom fallit uti något ©lag, eQcr efter någon cn^ 

fam tappen 59i(»n.aiUtta|l/ Ä$ f 6v« ivöca upfatt^ / ■ Dd} fom félöflsteiige» 

mm 

/ 

\ 3 cap. •m^^ie ^xe^^mmffi. ff: 

icfe mcD någon @Piift utftrd. ■ '^orPiiö ndmncc til ^ctuié ^anu^på, 

Hill. Nov. pr.Sc Ser. Reg. Dan. p. -»o. tmå fåbmu ®tettaiC/fom pSÄ* 

ii5alDg 9idfct i Sftotjc blifmit faitc efter ^» jDflwctlö, Wltm uti 2l(fé (S, 
pmtalaé/ cn ^d, fom \)an Dprfat, otDc uti ^. £5(0^3:11)9^0^0 ^iö 
bar funnitö, od^ åmn, affemilFeu fom »iUc/iiöoto at fpna, J^icn öt på t)cm 
l&iVfltEcn (Bitift ina Utt}immm fanté. :g)ro(iraf man torDe frt fluta, ot 
hmni 6:tc 5trl)unbrciD<t, eller höc^. osrocilt) aPiDit/ t>et icf e tvarit 
iicr öt upvcffl fliiDrc/ ån cj?refne/^^ötfl|ienar. 

fom, in Aa. Lit. Svec. Au£b. O, C. f6reEomma/ 0C& fom forupmllflalt 
t)dnt mig til DJdtfefnore ot nogare upleta bega 9)JinneémdrEcné vdttd ^iD# ' 
^n>acf/ meO foljanbt ©Ed( 0^ ^Scmié (ebföSflbe ; 

I. Zt bc Qumt, på l})x>Uh ^elgorts och i fvniict^et X' 

ttlatirtö 2ifatlelfc firttiae, öro upccfic/ \cban påftccbomet ^ac 

uti Jlanbct tommit tit ©cabga. ^S^ettd beiiMfeé bdraf, at SlunafrU' 
20?ariaé ®i)iFan icfe förr, dit uti n:tc w^unDraDct i öcciöentcn fommit 
i^Kimdnt $öruE: 6d ^i'-? ^/ar/V/ f6r(l blifmit i i^pcEo^^Sitanietna intoget. 
^ille någon beg oagtabt fdga, at Detta ^öonefdtt ifrån öe utldnbffc ©6* 
t&ec igenom @»»enifai^ diffax til öcm blifmit ^it^dmlabt; or lie§a 
SolEjTagsi ^Itrianffa Uxa bdremor, ^)tt)armeb ingen ^ing minbrc funöe 
pagci/ dn at fofla % ^am for (BuH XVlobni ^irilfetpä en ®el af 
^t§i Oiunf^tinar aEmdI tybligen finneé, 

ttitt tiffas p4 rt^gre 2^inif!cnrtt: fon, an tfut Cj^tificitöontena 
3»foraiti)f, öoreö bdraf fjnnbgripiigt / otivåre 5">v'fdber bS jfulle banbf 
lat motnit £Rim ocf) (SEdl, om De uti 5)?inne8mfltPcn , fom for allag O' 

m mxo utfatta , forr dn efter S^rijlna Sdrané antaganDe, iFuCe önropat 
l(>i>nom om :t»dlp , ^njoré ^dra l)c ontingen feårbnacf aDt forif oto, cfler foro 
ogtabc : fom af dlbxiU ^ebcmarE^ ^onwngé pttranDe i tUor/e til ^. ö*,;. 
lof jharalbfon om btn bwitt (^\)ti\i, famt ^öormii uttätetfcr om DpU« 
fa ^Wonumentec, fonj omtala 2ltEebi(fop Stbfalon, IbroilEen ^if iioi/OC^ 
^(beru^MÉ/ fom 2(r 1333 affomnaDe, tvibare bcji^)rEes. 

3. &ttmVf fom imchåtld itSgort ©mSlee emot ^ebniit» 

oc^? Ddvfovc af €W\\m måtte wata ffltt?/ önfi^r^ n>dl en til 

Ä 3 P<mpfl 

I 

I ■ j;eniipc( fom nebanfåte i 6. N.- g. f6ceEommct; ^?ett om bcnnc ©ten 
iRneftållev nftgot fåDant, blifmec af cn (»nnfltt tåt umfma OI\m\atU 
ning åtmiiijtoiie t^iiotgt. 

nog gåuqnöe mot bw^io £>iaué SD?(igtiu£i för öoitotii feöan mefat nt^ 
biaa D§,^åcom. Od> öäcaf/ at liEaDana ^otg feg pä fäöanc (Stenat/ 
uppS l)roi(fc (ÖHÖe -^ialp ti(6n(frtö, fom pS be anbcc, Imih icfe 
Öafwa bctfa Sormuidr, (lutcö at De alle fammam böra til ö^briftnc tif 
ber. "SB^rclii enba @t(il / fom ban af (Salmunges^tctien bamtat, at n)l* 
fa, bet aitöra Äor§mdrfen, ån €btritna, ftnnas på Övmijlcnar/ aiifc* 
f6? otilrdc^ligt , albenjluiib Orbeti, fom ffullc n)ira'benne (gtené J^ebcn? 
bom/ annotiunba af ^gureuö ocb aniiorlunba af Dvubbecf bitrtuit idéna. 
(SU^iurtötcn bafwer, alt58em6bönbe oagfabt/ icfe Eunnaf iirbåUa någort 
9ittn|tctt8 ©Ecift ifrån 9ajt!iftcc96tb(anb , afb»t)ilEetOlQfl2ÖcrcIi«6 toregif- 
mit at fleca bärjtåbé |fi>ia roata fmiDna, fom innebådit nåyon ^cbniff 
Söon etlet 6nl?an; m^n 1 (Stdllet anförcö en, fom ban beCommit bdrifrån/ 
^)tri(Een (luteö mcb ^faOan til (guÖB tHobcf ocb ben C^ttft t 
^tmmcltite. 2ötqte» af ben gamla Unöfiijflt til <5:boc0 JDiinimarmdrf 
U, öfroermägeé af fidlfma j£)lftorien, fom bdttil giftrit Sinlcbning/ oc& 
- blifroec Utflaget bctta: at man f6c Sbtiftenbomcnö 5nf6canbc i 9torbe» 
fntct btuEt utmdrEa bet meb någon Äoc§fiiflur i cmeban i jTiPt Sall ct by# 
liEt ^<kxU intet Eunnat g&ta någon UpmdrEfambet ibianb ^cöningac, fom 
igenom en bä fétll gierb Såmntételfe imellan tmå |å oliEa ^ing, fom 
Ctt Rammat o(l() et Äot§fanbe (ndt betta ndmligen teban af bem fot et 
ofglot^t qjewig til €bri|tna Urmi 53eEdnnelfe, bo3 1^- ^åEan Slbal* 
ftené ^oi^ce i"5lortie, allmdnneligen anfågé) til någon <5:iD oaenalllå* 
to affpi'a r»g/ 0^ «" formåenöe ^am <2Bdltatigb«t, meb betta fEenfagra 
0^ genom et locfltqt SnfaH påfuubna gdccbdcanbe, at Ä'or§teEnet mxt 
f jdlfwe tboté ^ammatmdcEe. '^il bet SnEajt åtet , at ena ©Eaftct pä 
några Äor§ ofta finneg Idngre, dn be anbra tre, fmatai, at Wiiii Ä'org 
iuil mt\t fåbant, fom ocf pä åtiEiöige onbte ©taf|!enat ocb Urnet ellec 
^if tutor bog Sbtifltt ^olF dt at ftnno. ¥n ^afla bdrmib iitmifet be mc# 
fta (Sl«g« Dvittiingar af n>årc ?Kun(lenatg Äot§teEn; imeflon btt>ilf a , oag* 
tabt- ofladti) oiiEa, liEiDdl en fäban SiEbet teaeror, fom nogfamt äbagct 

(ti oc|) famitia (SaE meO betn ana bmfna^. 

facics Facies mn omnibuf ma, 
Nee diverfa tanten } qualem decet ejfe fororum. 

forndm oc^) mpcfct (dcö ^etce %<xt, »ib ö«ttag Jlicttomogttöttbe 
fecöagat tiHagga, öt fåfom mftngo af tcfla ^org öro i ^nbacnc utwiD* 
öat)e od; öpmeDdfl (ifna be i heliga Stigen uprdttdbe 9\iöb(iroi'ben6 %i\v^, 
bet bcw8 Siefor, fom pä »»öre 9^uii|lenac fdgaé farit til £)clenten, m* 
rcnöelö uti be heliga Ärigené oc() Croifabcinaö 'J.iö infaQa: ocO'at bdt? 
\%x% dt troligt bet famma ^org blifwit til wnnelfe eftec bem fd formaöc. 

5. %.t be ©tertat, fom omMla Broatr, ^Ä>i(t4 fot nSgon» 
©iftl (cUer n^gow ttl ©ja(rtt»:o(?) bltfrott gjorba , ^otö til bc pSf» 

tojtf^c Ct;n(?nc 2^iJ)eir , jTptf eg, idmte fllera dfbre od) nijarc Ut(dnbi?a 
P5ett)ig/ af bet SBdtDcman fatt på en fdban ^[ödlgdvning emot bet 
SJUmdnna; ^marföre bet ocf iblanb bc ©oremål upcdfnaö/ ^tvarmcb 
ISiftöp Q3enct t ©fara, fom^c 1191 affomnabe, trobbc jtg mpcfct ^af« 
tt)a fidut ®ub, eller fdfom bet \ fjdlfiDa gamla 5Si(Fop6#Är6nifan wiD 

^cftg6tl)C'£aflCn fdgeé: thcfs han Gudhi Ikuldi medh tiåna. Utom 

6n)ob benne ^>celat dlidjl broat/ eller gjort Msar brufbara i Sanbct-/ 
onforeé bet, öt \m i fit (Stift bpgt f aSroat @lutfatfen l)draf blifmeiv 
öt meb örbet ^ro pd Dvunftenarnc intet annat betefna^/ dn éwob «tt 
jdmirdl mcD öetta £)rb gjmenligcn plägat förftdö, 

S)ct pogitr fig fSrmobllgen icfe iOa at päminna, bet mdrt ydberncö* 
fanb roarroto €t)nftcnoomenö forfta J^itf oml^, oc^) fcbati Idngc, pa 
Dc^) Qöioar nog fattigt, ,förc dn be til ^^l)rfor oc^ köpingar, fd roiba bc|e 
onmaiine (Samlingéplätfec flitigt bocbe befofaé, bleftöo mcca.nöbwdnbw 
fla: cd) SolEet Icbgiiabe, tpiD cn oftare '^art, öt jldnbigt tpaba oftcec 
Sffiatncn. S!5ctfuube bdrfére anfeéfot en ^immelrifégdtning, od^ rodv 
tDäcnigen mycfet båöc nyttigt oct) berömligt , ot i en få ongeldgen (SöC 

fljdlpa £anbeté Slllmdnna ?33rij?. , Sitminftone röar Det Idngt mera fort/d* 
Jiaribe, dn at åbora ofiiriidnbliga söJd§br, tdnba up. Jjue for SÖeldten* 
ocb f»;|lefdtta ftg meb. flera jliFa JDdrlFapep, fom efter $dfn)i|i?a . totif 
©'unblatfec fcbcrmera blefroo anfebbnfor g^ba od& fortjdnanbe ^drl * 
CbriftenbcKn. @e %%x. om 9^otrf6p. sif. odb äiö- ^olff. f&rutan öii» 
}a be Slflab^bref, fom til öfiucrflobigt Slntal 6fiDer alt dro tilfinnanijeé, 
^et fdgeé i öfmerfattningen af 9)lcto^ié. ^olitiffa 5:orjot om, 4^«H^«I■/;ö•• 
^ap. ?. (S. atben,/ fom förgyller et prdftiflt.^ué,' intet fortjdneiuidgöii 

jp«öet flf^bct ^aumdnna i mep Deir, finn n>m^ aWn^d ttvbitrtH $ahD&^ wdgaté Upt(i(^(jnbe, ?önninaré .©i*aft)(nfl^.ocl) Sotfart^igantie m. ni. bort)e 
njuta liiå iot ^tUxétcln for fin /^Bfllfldifhins/ fiifom 5(rc(löÖci; cllcr något 

öm benna (Btatéldta de ri!tla , fi»m wäl icfc (dtci nefaé ; få fimie m 
fi^nm på bcfta 2Öié I ttjåre Oiiinftenac (dnflefcDan fcog 5afmq roavit 

6. :€ftec en ^hxtdnm 7^0 tXamn, fom utt giimfa 9^orMffö 
©ptafct t>afroa fin: egen g3eiDbclfe, upräfnaé åfitiUicio ^tblilfta, fdfom 

iVbfilon, Daniltr, Jacaubr, Jon, Simon, David, jdmte en »6op rtn# 

tirci, fom fenate <5.iöerf{ ^eligc burit. SDå be§a iRamn på 9vun|tenac f6* 
tetomm^, fnnec l)n)acocb mfmtt, ct be mitna oni fammc ©tcnatö Icfc 
l&öscc 6it ifrån bc ^ibet, bå famnw Q5iblitfa od; Utlänblfa golf* 
iiQmn meb €t)ci(lenboniett l)jt i Sanbet infonimit,, 

, 7. 53emifeö/ rtt bc/ fom på i^unfteitattte fSgas brtftt?4 farit 

botjat anttt34 Ct^Ciflcnbomcit , båröf / öt Adamus Bremenfis ed. 

Lindenbr. C. zaz. becfltton;, bet bC/ fom Uti S(Jorbi(fa ^dnberna worD 
bttctntt, foifäfwt éonom / at n^gte ifrån &mtn foxit fianbiDngcn ån* 
ta til ©ref lanb , men dt famma JKefoc uti ^)anf! '5:1b merenbelö focfofte* 
meb garfya / foc at fö mi)cfct båttre funna emotftå be 95ötbari(f a golEf 
(TaS/ fom bobbe i "StBågen/ od)(»ib ©enomfarten äijd|t »voro bem til J^lit* 

bcré t Ajferunt p ert ti locorHtn a Sveonia terreftri via quosdam ufque in 
Graciam penetrafe ; fed barbari gentes qu£ in me di o funt , hoc it er impedi" 
ffnt, propterea navibus tentatur periculum, ^ocndttlfla ©fdltt fom UtUC 

ÖettQ "Söttneébörb bömtaé at fti)rta upgifmne (Satfen , beftår férmobligett 
^årutl, at I benne (Sftlbemé Q:lb aUenoji nS%tc ifrån 0t»crie föcit 
E^anbtcåscrt til (Strflärtb, fåfom ^abe bennc §art bå forjl nyliflen bdf' 
mt pSbittöb ; fO?en af 9'vi)flPa i^lftorieng ^ammanbrag uti pretatet til 
Sn^maré ^aga, Idrer fi)naé, at roåre görfdber, afrocn förr, dn be blif* 
tttit ebnflné/ farit benna S<^rb. $Ro9, at man of befta SSSittnegborJ) 
t»)blisen ftnner, ^>ur^ (Swerje mlbåt 1070, od) dnnu fenarc, utjficfat ©reff 
lanbgfarare, od; at bå enatfnidn odj webcctagen ^dg warit |)drifrått 
ttl ©re!(qnb igenom 9ii)g(anb. at betta fibjlndmnba 3Jffc icfc bfotf 
té) allena lår mcnt meb ©reflanb, ndr bet uppä wåtc 9^unj!enac forfPom* 
XMt, n?lfeé of \g)aralb .g)dcbråbcg ^öga ^oé @turlefon på flera ©tål» (len (4. ^^l. N. 3), l)i\;ai:på (Brcflaitös ^af ttdmncö : fom icfc wäl fatt 
VDcixa siijui Fenmcus , fafl djt muti öätiffåii tflcnom dtjTtUiga ^(obtc ocf) 
SGam triUle fuiuiat fomtna tt( Det ratta ®rcna«b« ^af; l)n?(IEctpä £anb' 
^Ijavroi; ännu I Dag faRaé. ©tiirtcfon omtalat (Sfmeu tiilace (giDen* 
iBe, fom martt €éti)litC/ ocl) iblanö öc €on|lantinopolitaiiffc 2Bai-inflat, 
pä (iÄ^ctyyoi fallabc/ tjdiit <^ä)jaii; 2{(6);iuö od) ficceixtta JKifcé 

9^egcntef. 9J?an f mi bårf6t:c mgcnOifaE jinita/ r)marf6re \Xi\, \t>i at ef' 
tcvfålja utlanölfc (gtribcntci*, (FuBe bcfeöfma öt uptåufa nagotmjti, od^ 
uri g^oröcii, få mijcfcf maii dnnu af mdua {nl)em|?a bd; 3ffäni)|Fa (Jf* 
, tccrartelfec wet, obrufligt '»Uaniu pft 3ti>§(anl), fom! gemciili.qen öc 
5Rori)ii?e (SEtibcmcc fallas (Sat^rttitc/ cQcc ocf bata CBapba: bwa* 
ÖQ» OiDf ^J:n)fi9mafon , fom Ddc Idjtgte n)ij>at)cé/ mit» fin SitcrEomil tll^ 
5Rocjc bliftDit Éallaö (SatMtuc éOcc (Setj^ot. Oct) om dn betta bcmdlte 
Äonuitflé •5:ilnamn fimbe beti)ba Det famma, fixn t)«« ©rcfiiTc, od; Det 
följagtligen på nåciot bcmjfa/ at man &dc i ?)7oi'bcn iubiflat %, Det 
C>lo} '^IrpflgiDafoa mavit i ©ceElaiib, cUet bet pS ©rcfitla S^eligionen (om 
l^an 1 fKDglatiD befdnt ftfl tif, fPuCc M'tnfi9<>t @i)ft€mfi( (fom Torfacus 
Hift. Norv. T. 2, p, 339. (ifiDdf annorluuöa af gamfa ©pråPeté ?(cf 
bemifec);t^ t6licr Docf icfe Ddraf at 9ii;glanö öoé wdtc ^6cfdDci; någonfm 
bltfralt EaUaDt ©feflaiiD: fom t)f§ utom/ fd lödifom JKoglanD, pc^) fnfom 
ct ^eU atitiat SanD an Detta, ifrdti Degc '5,iDct: igenom ^aiiDel ocf ^dt# 
fdcDec W uti SanDft nogfamt \mx Cunnist. öm Urfprunjiet til ^d=» 
liitgai-ö 57amn oc^) Slmbeten ^auDlaiJ wiDlDftigt, famt formcneö at be icfc 
ftoctfocdc 1041 blifnjit ^o(,Q^a.yyt>\ faDaDei fajldn Socnanbeö od) ^rocOi? 
plus Dem teöan i fm '^ib unDet 57amn af fvdfrati cliec cpoJe^arot ibug? 
fommit: l)it)!lEet£5fb,ba Det pS ©otbijfa bliftrtt ofmerfatt, af Vara, ^6f^ 
bunb/ uti ^Bdnncjael fommit at f6vbi)tag, fom dtec i brutctt 

föreEKfa /S^^a^-yojaf Hö fllftwf» D'^P' Magn. 01. Beronii de pcrcgrinat. 

gcfit. Sepccutr.in Gr£eciam.9(t Dciina ^ammvduDinnflliemdi tcfe ffeDtfötc 
onfeDan en ftori-c SorlldtEnins af ii^ocimdu frdu tJ^orDcn ttlEommit/dc noa 
iteligt , olbcnliunD bdgge Dega ^amn ifå en <3:iD uti &tdi^a oå) ^orDi* 
ffa Jbif^otien föreEomma , nåt Det borfabe Ui^m at fara ifrdu S^^or* 
ben til ©teElanb för at tjdna i ^dlt, od)i|cllunba foiivdcfwa ftfl ©obö oc& 
""emtingarj ^wavpA man ocf i ®i"cEiffa od) 5(t:abi(fa 9)Ji;nt, fom uti 
oroenjf Sorb til DfftjeyfloD blifivit him\it/ utom De fovndmnba (fclft^ 

liga SfiWÄUcljec, dium i ®«?9 fan fi«uaiSenji6 oc& '^öeDcvmdlm. 

S 8. (Dm \ z% om m^^od^ ^öCT^e2:c£. 3 cap. 

g. <^m Qxvcnifate Äefot: dl iLofigobaiÖeritC/ önniårfcö, dt 

5{c 526 feni^niit til Ungern, od) år 568 til Stalicii; l^njamil Songobartiiffa 
9tifct rodl 2tr 774 få mita blifmit f&cHov&t, cit ingen fattfilb ."^onuna re 
gcratDdcofmcr: men^^amnet lifmdl blifiDCt bibcljållct; od> txj} förra ^iDD 
på Satin Longobardia, famt {)oö förefcr ocl> ^arin^aar llonsbaröa^ 
lanödnOa til xi:teoc& i2:te ^itbunbrabct I>etat. i;3äraf florcé ben ©lut^ 
fatö, at fåfom fidlfma gcinDet icfefDrr, änefrcr Otifetö ^6rfl&inin9/ Detta 
5)^unin bcFommit/ utan tilfSrnc efter J^nfiDiibfldberne i n?ige ^rctfar marit 
nibelöt; få (Tota icfe baUer be Dvwnftennr, fom ber omformdla, forr dn 
efter ^ongobarbiffa Svifeté Unbcrgåna funna marauprcfle. Od) emeban 

bet nti ^t|lorierna ap. Gumher. in Ligur, & Gafp, Sardio in hill, Fcr^ 

rar, p. fi, omfornidlcéA öt ^d)Tar ^rcbriE nicb roba ^Umh nti fi^ " 
^rig^bdr, fom 5an Pere flånger foube til ^siali^^/ Då l)an dnbuligcn fi^' 
florbe 5)?ej(anb l)aft ©olbatcr/ oc^ om ndgot @Erpt rcfe ligger bamnber/ 
)dmn?al honungar meb fig ifrån Torben a fåfom ^$)anmarE od) "Otoric/ 
famt flera £duber, fom icfe ndmnaé; få fan bet mara nog troligtat ^te^ 
jiar mib famme ^ib ofmer ^menffe^ jom dfmen marit mcb, blifa)it 
tefte od) riilabf. ^br§m fom ftnnaé på^bcge SfJunl^cnar dro afritnbe/ 
jdmforaé mcb bem/ fom finnag på $(iiacl(!e jlouungarneé (jDmarO 
^Ifrebfoné;. ^aralbg^ oé ^arbaFnut^ ^cnninga?: IjwilU^ ^ib be få^ 
(fbö fn)årtiöen ofmertrdffar 

Om beffa ^djfatr ^rebripg ^taltenifa^^ågv h)!! USf iil FanflPe nc^gotf 
iclfare^ 9?oje/ infora et Utbrag ufur enar 1478 iFreftD^n Cronkade dl- 

verfis geflls y ex cronica novella breviter excerptay fom KJC meb llfcra ^£)^lnb^ 

ffrifter icfe (dngefeban ex CoHeft, Mss, Benz> in Bibi. Gymn. Linc* 

taft at njjttja; fajldn 5?)6rjan bdraf felat uti ^djfarnö ?Ramn, lom m^b en 
i^inriféy fanffe HenriGi Leonis, fom ocf fcbon ndmneé,^ jt>tttef rt>ara 

fotttMlfabt. örbCU dro b*^at Meiiolänum ab Imperatore tienrtco fubvertttut^ 
Anno Dotnini MCLXII, Hujus fubverfiovis talis caufa narratur fulp 
Je: Nam dum Medi&lanen^es ab Imperatore obfiderentur y tn contemptu7n re'' 
gts- Imperatrtcem fuper aztnam ponunty verfa facle ad caudam azine y d 
ipfam caudam pro fr ena dant ef ei ad mänumy äd exercttum Imperatorls ^ 
gm turpher emittunt, Cum quanta autem ammorum ferttate amaritfi'^ 
dine cordium Imperatrtx venienf fic dehoneflatct ab exercttu Imperatorif 
fit recepta > lingua difficulter poteft enarrare explicare. De azina tamct* 

ipfa deponi mluitf nifi pr lus ab imperatore fic videretur traéfatur Femerf^ 3 cap. ?)mdxe ^xe^':\m^iT>m. «3 

'^rgo ad Imperåtoris prefentiäm y ipfe ut vir frudtw^ fubridens dlffimulcrvtt de^ 
honeftationem^ ImperatKlctm confolanäo, Septem/.ergo annis ipfam civitatcm oh* 
fedtc , in qua obfidione erat Henricus Leo Duxy qui ter tio ohfidtonis anno licentiam 
Imperatore accipiens ifi Samnlam rediit y ubi multas invenicns difcordias 
tntcr Slauos ^ Danos fubortas ^ fios tam gladio qmm benevolentia fidavit. 
Cives autem Mediolanenl^és ^ Jmperatori y quam diu poteranty reftflebant y fed 
f^me penuria viBsialiurn coaBi [Uni ^ qtiod tandem civitatem dederent [ab 
hoc pa5lo f ne ipfa deftruer.etur per Imperat^rem , quod quidcm unierfi prin^ 
cipes ex parte imperåtoris non fieri debere promittebant, Capta efl ergo ci" 
vitas Anno Domini jquo fupra.* Imperator autem muros civitatis ^ turres 
folo equauit , 0* cives onersbus gravijfmis crudeliter ^xtemiavit» Cum au" 
tern omnes interficere vellet propter dehoneftationem ^ Opprobrium Jmpera- 
trici faUa?ny interumtu Frincipum tali confujione ^ oppr obrio a mor te libe^ 
rati funt y ut fcilicet- xizina ad palum firmi£ime liguta ^ cattda fubleuatay 
quilibet ciuis in wluam ejus ficum poneret mans4 propriäy nafum fuum 
arjo azine ' infigensy ficum de wlua azine dentibas fuis extraheret ^ deuo^ 
rar et. Q^uod cum plurimi r.ecufantes plurimi mhnus fasere trucidaren^ 
tWy videntcs a lii furorem Impgratoris y unus älium. preuenire querens ge^ 
tma ad azine pofi:eriöra fleUebat y £5* Mandatum Re^is exequuntur^ quod ab 
hora prima ufque ad vefpcras durauit, Cum mtem fnulta milia hominum , 
^ prefertim potiores ^ ficus ftc dcuorajfcnt : Rex mifericordia motus y reiiquis 
parcendum ejje per preconem clamauit» Omnes tamen fuccejfiue y him ^ biniy 
coram Imperatrice cadentes in terramy mifcricordiam ejus implorabant. Me-' 
diolano ig i tur fic bumiliatoy ^ ejus mur o fundltus deflruUoy Tunc anno y?- 
cundo pofl hoc y corpora trium magorum adhuc cum veftibus incorruptis k 
Regnaldo Colonienfi ArcUepifcopo \cum pluribus .aliis reiiquiis Coloniamjrans" 
feruntur (^c, 

9. Ht be QtCWiXt, p5 i^roiltc ^& b^%<x ii<xU\attt Gud hinlpi 
Siacl ellct ant hans, Gud giri miflcun ocfc flcfa bvlifa ^onet ffåf^ 
Sm Gud cllcr Kriftr Uti fixl hans) idt tuittm fetas til ^cbmffe 

Cibct/ bim\ti f6):|^ af £>ri)ct Gud, fom man icfc finner {)<iS\\>a \mt\t 
tillagt 'D^iorDcnö J^cOniiTe ©ubåt / utan tem tivaitom i ©tdllct Da^foct 
qlttö met) »ma fdrff ilöa ^amu uti alla n&ara ilriftliaa (Jftcrråtfelfer m^^ 
ra bctc!naöe; bii^avfocc icfc Ijddcr något Ofål fan cifmaé i?artil/ at bet^ 
ta Örb cnbajt pä ©tcnar belt annovlunDa af ivSrc S6rfäbcc (Fulle ma^ 
tn brufabf. (gcbau/ om g32oiliflf)cfcn Oaraf an (fulle mcbaifroaö; faa«- 

önbä $lnlebning/ l)iravf6vc w^m ?lf3«^ ftamfor tc him, fem \)M Det uppå ingen tmi fdcff ilba ?Ram«(ifla i €öDa ig«n|äuucö. 

J^Sracö fovfjflttci; at jä«lf6wé And. Buffjei Lexicon ad Sched. 

Arii Multifc. voc. Gobu, [)n)arå(l btnna 2t«mdi'Enin!n jinneé: sden^ 

dum antem voc em GOD, qua nofier utieur cap. 7 j ö* antiquitas Deum denO' 
tabat, quem quoque pagani intelligebant , a Chrifiianis (qui ad differential» 
ét Deajiro heutn G UD mminarunt ) eo fenfu eJfe traduSlflm^ Ht GOD in neH" 
tro genere idolum Chrifiianis execratum nutnen defignartt, &c, "SCipÖ* 

re onmcivfc^, öt iblont) på öe§c (Stenat |% Gud Trupn, l)ini(Fct ht 
tet fijmaia fom Deus Jehovah^ Drotteii, J^emn; få at xwQtw fDöllsciré 
SScjtnfning fan t)cl)2>fn)aé upvå &'.Dab fot en ©uö Wrmeö bctcEitaö. öm 
jOi-bct Dratten ftnnH'; öcn,. fom bet)a9at/ uti fwmi. Q^ijFopcné SI). 
2Öaniné®o(tl. (Sami. p. 243' fq- ,öt|f ill iat, f»m ti! De§ luiöace §6jT(atinfl. 
fflu fjdnö. 

^i( fof^c öf bet Snfaj^/ fom (fulle Oben pä fomfige (Stenat tvära. 
MaD/ på anbre 'X^oc/ ocb på anb« åter Srigca , anföreé af båt SluctöC 
fotjl en, på bnpilfen Ä^DenjFal {)cta ^fttt>4 <5ubert/ fom få Ipbet: Thuri 

fati Stin danfi aftir Afgut Brudurfin, jer bardi Jathin digra i Jatu— 
ftun, auk brunia fik härda Guden, ocf) fom SBeteliUé tå fötfJuraf / qt- 

fcenne Slögut, fom (Tagit '^ätm i 3dtte|iun tiiåmat Q3n^ma» (5)ut>e» 
£)Dett, ödrliEnJiil Orden intet onnat vDilja fdsa/ an ot feon famma 
^ilfdae fi* en mvc^« soö i^rpnia eBet ^l)anfaif jotta. *3)å^öel)a ^ot^ 
fogåtb i £)»i<t96tl)lanD dt. en IKunften cftet en 50?an'/ fom bebot ct ^ematt 

(Of ndflan lifa 'ytamn fomjaiuftun, ndmliflcn Miur i Jatunlhthum, fom 

i Baut. N. pi 8, fem fc«,. 5{t ■^atbci pä Detta ^tdlle dt öet famma fom 

Hardelega, Hardla, Harla od) Hala, btt)ilfef ocP på Dvunftfnot Idfc^/ 

od> betpbet t?03eltgett, m^icfet: fafom Hala vais mvcFet edis, Härda 
Tredcr m^ycf ct xiDub m. m. bcwifeö,af dnnu flera ^v«mpel. ©cban bett 
önbte SBerelii (Sten, ellet (Salmunge^^tenen (^warpå efter fadur fin: 
härda Gud Odin fFuiie matit) noflare bliftpit Idfl/ förfaOer bet (Sfd(> 
fom af l)onom blifmit taget; nppå ben vMt of fammc Idrbe 5)?an i 
famma 2(fjiflt anforbe ©ten, få«>dlfom ^SeBejlabö ©renat/ rdtfaé båw 
^denins oc^) S&tJlating : fom oc? tebqn C. i . uubet N . 1 ocl; 2 , ds aiti» 
fptbt. 

10, 2Ct öe fttSUc :^imii'(?<tte Ubtt ocfe 3atc tfctttt (Ct)rt(?rtcV 

Bewifeé bataf , at bdsseö <Sten(i« fom pftaft m meb tiöjjpt ^livpmdtfV wtncncg Ddraf, öt «n nf öegc (^leurtc fiuneé uti Upfaln S)omfpr!a« 
^mnöitjal, foin föib åt 1260 Un mxa (asö/ o(^) ot f)on n)ål tDocit 300 

^ib for Mta iilual kfwat od) fSlunöa I ©lutet of io:öe (^cciUutn, Då 
^oi;9iu;iTa ?fanii(im/ af [)\vUhn ^orgnp Sagman i ölof (gfotfoimngg 
Jio roat, ffoi-ecat; cmcönn diitiagen ^art, clK-c ttägoti be^ ^rdnöc igenom 
S)önifli.q, jbni liåt på cn af t»c§e @te!iac/ formenejS mara betefuaD». 
iMta ©lut, i anfecnbe Httii, at S^^rfatfetnc intet fullfomliciai funna btn 
Wai, låter £dfaren finna nägot got^iil^anbc; SD?cn i3et ITal länörc fram 
tomma noaatc at (Fåri^å&aé. SmeDlertil) åt S;)n^ml}{attn riPtig no.cj, at 
Ubbc ocl) 55alc roarit €&rijtne ; fajl iin "^iijcn egentcfiflen Icfe jf uUe funna 
«tfättaé nåt be (efwaf. ®ocf dt mdrfiDdrbigt ^roaö Q3ef. ^^ijfman ben 
dlöre iftna ^Inmdtrntngat p- ^4- berdttar, ndmdgeuQf fau ^(c 1711, luib 
bet {)an refte förbi ^arabé S^t^xU i (gobermanlanb, pd eu <Sten om li 
3ilué Idngb i bef? 2Bapn&ué, ld|> bcnna Ovunfltrift ifring eu ^te|lbi(b: 

Ubr rifti Stan iftir Svini Fadur fin} ^»öjaraf 6ati (Tuter, at ©ägan bdc 

På .Orten babe fin ©runb, bet Ubbe^ $^abev tuarit ^refl oc^ bot i ^d^ 
?abé^eofng måéb\), bd SJomatcné ®årb i Wtxö .&dcab. €&ri|lcnbo* 

»nen mdile ju te&an Idnfle rocicit bav, i CHtfet antagen, ndt cn ^ceft, i 

bermanlanb, fom i ©t. ^(Fifö 'Jib dnnu intet n>ar^&i!jinabt/ fat flt frebltga 
5Bo(idlIe, ocl) bdc aflibit, famt efterUmnat cn fågamol (gon, fom eftec 
^abren f unnat ut&ugga beg SiffJen? S^^g mt intet, em icfett)i§t f o it cftet 
(Jtfifö S)ob/ fom unbec qe)Iotfn?en^ megcwente (Legend. S. Eft.) roib 
öt 1070 pd et iDålbfnmt ©dtt af bonom befovbfabc^ , bcbofté til et fdbanc 
^Öarbariö 5(f(fajfanbe , ocf) at i beg @tdlle fä jlobga ^bvillenbomen ocl^ 
te Cbrifttte i?,drörcö Sfnfeenbc , af be bdbc fdt fina »iga ^Sofidllen oc^ eftec 
'^bhm fctbnbe ©rifter. !5)ocf f^fom bennc ^ten dt ben fammc, fom 3, 
^erinqiFiolb/ i golgc meb jin bS roaranbc forman % ^aborpb, annor# 
funba bäDc (dfl od; aftögit/ Baiu. 709; fd roil jas tilö »ibate tcmna ^tt)at$ 
ocl& enö 0)?ening om betta Q5eiDjé ut» fit ^dcbe. 

II. 92B!b <:?ilfa*ne/ at bet roifeö/bct bc ©witat, jom af befe eirec an« 

bre Dvunriikre blifroit tU<(Oe eftet ^olf , (om i Hvitavadum cllet p5 
Cfi<£>tc öf ^ect:4 tXamn oméomnuc, bora ttl (E^rif^fte Ctöer, upf 
tagaé ocl) fSrldggaö anbra UttDbniögac af betfa Orb, fom meb gomla 
^pcåfctö ?lrt dro ftribanbe : fdfom bä antingen bdrrneb roil förildé Ou* 

(«nb/ eflet ndflol jlaflé j^mti ÄldbC/ fom be npb5pte, efte? fotda ^prfané 

& 3 efief 

■ \ - <^M, focbom illam^' ^m Hxfou, dt fpriDa ®j§nin5 om Ubbeé oc& 

bDsgaé/ fom alle lifiöal, forc än funna önfaaag, färttilöt böra benoi^ 
föé; ffln mmi inut ft^nnerligcn févlifa ftg til D«nna ^ncms ^}mmi 
(itnäflot (^^''.^ jMtiUi Hvitavad i ^5)anmavf pft famme fom ^äifac 

^tto jloflö meö ^oralb j (Sk§/ miD St 94B/ od^ öt DctW Hvitavad 

oc^) (Src«nlfai'/ fom meö ^difaccn förmenad Ihi^wa mm allUvaöC/ Dä 
itola ITagitg ; alDcnl^unö ocffå Hxtii iijga an&m Söewiö, än blotta '^Im* 
ncné £if^«t/ önfotaö. 

Ii, 2CtaHt ht l?^unmommentet , mi fettji[e<t ^^mfalem om' 
t<xlA&, ifvän €lniiinckb<x fit Urlprung/ bctx>!f«6 afbftbe ^elgcimé^ 
Ovefot* pd> ÄotöfärDccé ^ciFaflfcn&ct, bcca^ Sörjan til \56£l5fmaDe £an^ 
• bet fmnt Denne Deg ^uftvubliaD, orf; Däraf/.tJt öftDen öwinnoc, fÄfot» 
©t, 9v(JflntlD, Helena od) ^örita, jämte ejiSfftruna, därifrån foretogit 
fig fåDana Dvcfoc/ utnn at fee funna baft något annat på Defe Octer a^ 
beflälla, äneiiöalt bcföfa De heliga 3{um/ ocl) eftec jliEa ^Selof faw fin 
^äg l)cm tilbafa. '^Biö famma '^Jlfdlle, at Dega ^tlm Dfiefor omtalaö, 
foreftälleé tidifa en Slrabij? ^enping af ät 744/ oc^) omnämnaö jämtväl 
Pera Dplifa SDipnt, nä|l:aa 200 m Dngrc, fom bäc I CanDct blifmit funD* 
na, od) ajitingen igenom De§a ^ctgtiméfärDer/ ellec ®it)cni!e SHSänngat 
måi^c blifiDit bitforDe, Sag mil tillägga trebie örfafen, bum bc§e ^mm* 

gat f unnat ifitfonum, nämllflcn nf ^cmDcl/ <mel)an få gan(Fa måugc bät' 

af på®ott(anö funnité/ oc^) ännu I ©agicfe Rillan båruppå £anDet ifcing 

^iébi)/ fom i fin ^ib njacit OiMnblh ^anblenö SDIeDclpunct, utuf 
SocDen upgraTmaes, ofta li( fåoan 9}?ci»flb, at ^la JöefmatlématEcc 
Oåtaf funnat forfäljaö» 

ttt ti(2(frtt, watit (C^ripnc, 15»?a( fom öetta jömma ^olEflag/ 
iDifeé utaf UtldnD|l'e 2(uctoreré "^ÖitneeborDec Dävom, at 3(far oct) 2l!anef 
marit et Solfflag, fom ifrån $(|Topb/ cDcc ©turlefons StfgåcD, äuDa til 
€afpii!a |>atmct baft fina @Aten, famt ifrån Conftantini M. ^tbct 
fäntt fig til €bri|lna ?äran : (Så mlDa nämligen be 9^orbi|Te Slliefarutc 
icfe farit längre neö i 5(fien. gn Ovunflen i^ib 9^i)E6ping meb benna ^å#. 

fftiftt Sumur * haulcva Sten * Sumir, tuth auftr i Tuna Afu formenc^ 

rom upfatt oc& ^u()gcti eftec en Sumc, fom bot ^i^ej i bcjic 5(fac», 3 cap» m^e ^2eÄ32£in5(S)(s% 87 

©tab, ^njdirmeb Slffopfi Tom nu nÄmnNö, men icfe ^afédr, fom n)a^ 

£5m Dbeii (åftraé eii annan s^ng n^öot, men fmeb(«f»ö f5rc|ldne« 
^ Slfritninc; cn ^ctming, it»5på Inuilfcn nuin inbiOat Hs ftnnfll.Ocbct 

9cl) cn annan, feonom icfe mi)rfcf olif, tamt bdrtif btn ftcMe mcb'S«tii« 
tflfcnö 35iiD på ena e^ioan/ cd^efferöum i C!:nfl{anö pS ^iJjynf mi)cfct brufltgt 

5vov§ innom Denna öm(frift t>4=i^hf ' | ^h+t upp^ ben önbra 

•DivaD ben forpe t^ctrajfai* , är bet tpiö ^åfccnt)^ nos tMst, öt Den ^(öu« 

man anfet fot Olnnocna O I K, intet annat jPal wata dn cn ^vtfat 

bet fom min nu waranDc §6rman mib j^ongf* S^ntiq. ${c€^imum J&ecc 
^an^ItuUet SÖetcl), om cn annan bijfif ^enninfi, mjg/ utur fina ivacf va 
gamlingar til cn f&tbatttat)' @meni! g);pntl)ifforia / nu dfiten bcbagat 

foc ögonen tdgga ; fora öcf (SI. 55ompto(]cn 'X)> Celfiuö Odlf funnit od^ 
tt)ibflät- ben anbcc af Bege ^ennrngac meta tpblig; fä fauibe bett 

pä fanmia 2Bie Eanj?c fnart funna foritjanbfaé tfrån cn 4>cbtiij! £5binian[ 
tilcn ^ferificn S. CoJöniaj cncc nägon annan bc ^d^c *R'd)fatcé sD^pntc 
flabé ^cnning^ öm ben fcebje Inrev pä betta @ta(le intet \t>ava nöbigt 
JDtcare at tillägga r »åt bet tageé för afgjoxiOt/ at bät>< grdlfaccn^ Söilb 

od) ct (Sferiflet Äotg fiiraaé pä (jonom* 

Öm näflof af wht ^iftifö fSIgbc $(ucfo«v bcnnc ^ogtfSrffanfc SDJajt/ 
(St. ^Dompvöflcn ^cffiué, efter bcfa ©tycfcn, fom i Ada Llr. Svec, ut* 
fommit, om a^vunor , cUer fKnnjlcnac, blifroit upfatt, di* mig obcfant. 
Scfc f)d(lf L" mef log , om nägon annan £ebamof uti Upfafa ^ctenjfap^ 
(Societct upfi^It bet JDopP/ fom uti beg ^anblingar för äc 17^1. pag- iii* 
blifiuit bct$(llmänna Icmnabt, at mcb fraftiga ^fdl (fuUc m\(ii, bäbc 
l)it)ardf! ocf: nar CKunor forjl brtfroii^ttpfunbna.. Sog 6afit>er boEforc, fci» 
ban betta slmne om Ovunflenarncg $0ber, fom 5drmeb icfe liten ©emcnffap 
lunbc dga, blifn^it mig Icninabt , efter ben 'Sib ocb Sdgcnbet, fom jag tit 

bc§ fDbligarc Utccbanbc dnnu feaft, foft briftpa betfå längt, fom mogfligtwarit, 
S I)rDilfct Upfäté Suflborban ,l)uru litet jafl&itintit (junnit; min (£?i)lbi9< 

ht (ifmörforbrar/ foljtjnbc SltjnbrmsöP (ilanbrcg roognövt ömbomcn at 
»pgiftpa : 

I* ©5 3a>jb<t btt <if ^ocfrttéttbet öc tunntgt, At aU (tags 5t:ing<tt ufiberg^t; om id?c bet f<jjwtt4 om Äimotö &tapmb, 

2. Hat Ctbeit <tf tinc et ocb famma ©pr^ts oHCa ©^ttfrctJ 
ocb Jlimmsai: ar turtntg/ cm icFc bc fcbau gimna tjdit^ til 
at tgcnfirtna Cibcri af flera meb bem tiKta ellei: miubirc 
bana? 

5. Hat: en Cibs i?>uf^ubf?t(tiabet f^fuiiba bUfwa be^aw^/ 
om icfe be jebart tutirta bltjwa j^fom in^tt(l*ScBat ac naimate 
tboppa^a, elletr t aittcenbc til ?Etben langve afjlfilja ©tenat af 
err obekant :älbet ifir^ir bem, i)toi\iee' lålbei: wbaii dt: tunmg? 

4. @»å fpvtmt öct j<im»ii(t om Bpt*56ct8, föm ^igutcte och 

ccb Utta^nina,At , fom tjoraö oftoet: båggc öc^a ©lags Cetrt 
' tillika, måfie bUfxpct 1(5 m-ycFct tiffotlådigac^ ? Od) åHÖtliflen: 

turtrtft 5otrt8 / om bcc tcEc t)ä i(xn blifcoa mogefigt at finna Ci' 
bcit/ nar be l)(ifv»it rifiabe/ fa|ian mtct "ättd p& bem j^ncö/ 
fcban man (tUenafiom UiSgccs ^(öcc bUfwit fotwi^afi 

^iUmmnm of i?c§a Upstffer iTuOe ti( en 336riatt fanlFe funtt(t 
fftifning 2.. 83. oc^ folj.J&alff. til Slt 1097 blifrou I)dnf6ifD, oc& &C 

©ténar/ fom tala om Sngmaré ^fta fil Oll«Iånbetna , l)mtifc/ utont 
ciT ellct annan något \)Wt öjo »iD pog fo 51? dlöie ån öcnne. 

^dmtc b€t/ fi^m tctiött i ^orefafct ti'( ^(nawacé ©aga ät anfotbf oirt 
l&anöÖtunftcttaré ?(lt)cc, bot bet om <^pxåht, fom på Dem f6r<fommec/ 
ocf Eomma uti OfwimåQantt, at bett anfcenbe til nåm i^tb, fom 
pä inge anbre 9viinflenac Idfaé , natmaft liEuac bet 3({dnbffa Uttaf / 
fom mtit bmKm '^[t 1120, nåt $(re^^cobeé UptcEntnga); focft blifmtt 
tit anbteé Ofmccfeenbc femnabC/ ellet 5it 11130, Då bc jTuttigtn blifwit 
éfmecfebbat ^twacefcec bega £)rb i 3iTänb(Fa @Eciftec jdmiwdl annof, 
luitbii finnaé tt»ata (ftcfna. Is od& vas (Fi-efé feban ir ocf) var; ocl& var i 
0tdUe fot varth , (Äfeé pS anbca ©teniltiftet icf e , utan meb Öiunan \? 

i (Slntet.' S^tdllc fot auk, fom pä Sngwflipé (^tenat <nbag wtön m* 3 cap. m^e 89 

trtng f?i fafeé, l&afroa fcnaw 9fiun|lcnar icfe aCcnnl^ bettrt ötb jabanf/ 
ttian ocf mcE) öcti ©EiliuiD/ at t)<t jhinbom I uk ciiec ok fotJuanMflé. 

?5^c|ja oro bc be 2(nmnrfiun,c!iiC/ fom @ptåfct feinmact ^ttjilfa, 

töa ut adtag, ndc bewé ${lb« af Sdmroi-elfc meo b«ée iTal fofaö. 

^»igmaré @5tenar åco dlle tcfnabc nicb Ornat eUcc ©!åtiqor, fom 
tern UtM, odt) t)afn)iv tit jlcrce öelcB, Äoifmdi-fen uppå fig, falsan uflc 
itf f U?a bona. S)e öro ocf pä flafaile (Sibaii adeiia rijtaöe, (Srcn..'n pS 
OKinb bärcmot dr fubblfl/ od& [Ruiiorna på 5onom itncUan cdta giuter^ 
utan %thi til nSgon Crmflanga, eller Äori/ utom bet, fom i (tmm 'Zi^tt 
baf vå l)ouom fålunba utbugget vciö bc§e iHa formabc SatiniBe 5)of ftäfmet, 
• til in.qen UplpOimc) i JKunflni^ # .OM^önen Eaii tidaa. N 1 N O N I . 
SOlcn fålem clle 9iuu)lenar be^n man få cfler amtorlcbé gir* E H -i- 
tcc åt\Xiiia, icf e dro uti et SatiDff ap cllec bo« et ^olEjTrt; uprefte, od^ '^.iben 
bcm imellun liEwdl (lunbora dir nog liten ; få f^neé ben Sdmfocelfe , fom 
(fev tmcllan jXunftcnac inom. en rainöce Sa^^?^:etg mara dnnu fdfröce. 

Ocb emeban be. gjiobcn oc& ^inöringat, fom i Uplanb meb ®ptåf od^ 
Öiitning fptefallit, fcnate funnit at utfptiboé til mera afldgfna ^mmi* 
cicc; fS fåc man intet unbca, om uti bcm fKunftenaj iTulle fimaé, fom^ 
fojidn pngte , lifwdl pä fig måtte feofroa några antingen dlötc eUcr minötc 
tDbltga Unöeccdttctfer, i^anlcewbe til @pcSfet: fom något jenacc på anbra 
(^tallen bc§ aUmdnna ^nbriftgac unbergSt. 50?an fan fålebö föreiidlla 
fig, fematfövc Sngmacé (S«uat, fom finnaé i @6bermanlanb/ icfcblif? 
ttiitmeb ^or§ tcfnabe/ ad) buru bet matit möjligt / at Sjldnbare Idngje 
behållit fit is od() vas, &n be (SmcnjFc, ^^oé 6n>ilEc UtldnDningati^ Dm* 
gdnge fnarace tpcfcé gift»it Sfnlebniug til ^Inbcingat/ fom feban beboft ett 
Idngte '^ib at tcdnga itg til bcws Öcannar. Dd) bdraf lan bet j.'mii5dl 
focmobligen blifn>a nog begripligt/ l&marfore p3 3ngii>aré|>iiut|Tenar,mcn: 

inge anbre, betta gamla @Eiiffdtt enöaii ftnneö; fom S(r efter bcröS Ut» 

huggning pä SiTanb icFe funnit at aflngga^. QGBorc nSgre af bc of* 
tige Övuultcnac meb bege 3nfiit)aré i Uplanb antingen lifa gamle, enec 
olbre; fä borbc f&rmobligcn, ndc famma örb pd &cm forcFomma, bc 
ofmcH/ åtminibne ndgon g^ing, på et liEa @dtt ftafmaé? tDZen ndr bet 
icfe (fet; bafmer man aU 5(nlebning at&älla be§a S^unllriftcf, of bem 
fom i @tenar blifmit utbuggna , for be albradljta. 

SliiUbniwfl tU (liffl X>mb6men ^afwa b< JKitnittSflif B^fmt, fom md* 

5)? Kt 90 3S)t®:2B5tSHe 4Cap. 

wflitMe Sötnfofare/ fot meta ån loo feban od& barcffÉi;/ meb|16t< 

ila 2lgtfcimt>ct tagit af ofmcc alt i SRifct befintligc Sivunftenar» ^?ett 
fåfom, aD Slit oaqtaD, bet lifmdl tunmt UniQf bä man ånnu ftabc an^* 
bra bantat om btga (gtenEroniforg Sdöcc, at ct cllec annat S6rfccnt)e 
n>ib„ bccaö Siftasninsac fotclupit ; få toretog jag mig fiorleöcn Sommarö 
et m fcban, at åter 5ete be Pe(te Sngwar^ @tcnat od) tiflifa få månge 
önbte/ meb någon bctpblig @fcift uppå/ fom i Ovunjlené^^ij^oricn nå* 
gon Uplijéning 0ifn>a , oc& jag Öå i 'SS^ågcB Cunbe åtEomma. 

S5«t fant jag fåbanc, fom öc bftfroit oftagne; fomligc t ®Etif^ 
tctt något annoctunöa/ men alle i ^orgtefnen od; be oftige ^iöu^" 
ttå^at>e ; f)tt)arf6ce man ocf funnit minbrc nobldt, at håt å noo infora be 
3\itmnsat oc^ Sl^trijcf , fom i ffere ^hUx, men i (Spnnecbet i ^ag» 
©omngonö Baiitil bllfmit bet QlUmdnna trebbelta» ?Rågr« af be§e 
SKunilenat moxo mdl af 'Xib oc& SCBdber, feböti (glutet af förra J^V"^ 
brabtafet/ nog jlababc; men få fpnteö Utm\, at t»ib becaé 5{ftaganbe Icfe 
minbre ^lit, ån iDiö be éfrige, bliftuit brufab. öm bem, fom en fåbair 
56rdnbring unbergåt , mil lag, bå be föreFomma , bet Eortligen nåmna / 
oct> för ofrlgf meb en (iten ©tidtna fram forDtunorna gifma tilWnnO/ 
^mllfe IKunflenar fai fålunba (}å(f fdfl oc& unberfoft. 

3ag inbeler mScc måfl betpbfige 9\un|!enat, eHer bem, fom funna 
tåtta, 6?a ettet ftabga ©wenffa i^olEctjJ ^jiftoria, 1% ^locfat, otl) lå* 
ter ben i:flc innefatta bcm,„fom hanMa om ^tt^mtå OflerldnbflPa garb: 
ben 2:brebem, fom årotil $lminne(fe öf (SJotbe^ 2Bif ing ^Bcpert ben jibie 
©tennr 6fmec $5olf/ fom bot t Huitavathum; ben 4:be JHunritnlngar cff 
ter ®re!lanbéfarare oc^ bcm, fom d(jå|t farit 5>ller ur^ men.man icfe mt 
bmardft be ftabnat: ben f:te efter bem> fom farit til (Jnglanb ocb lonw 
batbit : ben <J:tc om bem, fom uti 9Jorben några manliga 55fbrifteif 

utcMtati ben 7:öe om måce ^^orfdDeré ^ficf ocb ^ruF I)ema: ben8:b« 
m ei)rill«nbomené albfla *^ii|lån& oc^ £)ben i @n>erje. 

4, Cap^ I. 

Uunjfenw til '^minnelfe af Crnöwart>a (ÖjleiT' t;* r^i e:t(ssn^% 91 

auc Kula nitu Siain 

tliiiu attir Onunc tociiur iin. Is vas auftr tauthr mith Ingvari. Guth 

nialbi ot Onucar. &. a. <5orwc ocfe Äultt re|ic bcnne Öteit eftcc 
<liuinb ftrt iabcr. ^rttt blef Öob wti (É)Pcr mtb 2mxoAt. <Bub 
9J«lpc 2fituttÖ6 2frt£>e. 

etenen flår »uDanfSc «n Qmmal qScgtafnlnflöpfaté ; foni af TSxHniiM 
9«ii jVmival fpneé. 2BiD flutet of fkfia Öcmfldnsan at ct i- Du^eti 
etaUe f6r tom miD fiöfta i^rbet öf Sorrcetibc mxt immat banöa. 

2 3 a^tcccgrane ©otti, im&ei: Cfda ^ro. Baut. N. 354. * 

HMtk: -i-nK- Piti: fhK-! m: +hK: bnsi: +hK: 
t^hK h\V' *H +hsti^: w^ii>: ikmki- ifni? 

H+t^lJ, Anvitr auk Kici auk Kar auk Biili auk Tiartr, thir raillu btain 

thina ittir Kunlaif fathur fin. Han for auftr. mith Igvari Guih hiabi 

Salin. t), d. Zmvoit ^db (Bttt ocb Kat cd? ^(eje odb Ziatf, be 
te^e bcnitc Öte»t efter (tn S^^^ct (Swnlef, jom for <D(iei; mcö 

J;5(!i; dt åtcc ct Set i öc&ct hiabi , ^maråft dimm T ar forsäteti. 

Uti jDrDet Igvari fafiMg ^ricfcii i Dviman f&m på £Kåbpficnen fp* 
mö; m«n famma Sfteclåteti^ct ffönjcö åfroen »viD ffcrc af be foiianOeSnsj 
tvarö (^tenac. 

3. 3 (£>ft»ctgt<trt8 &oirt, pä VOAtpimbs Ubbe. Baut. N. 543» 

*. mn: m- r\p: kim: thK: irisi: +hK: 
iiwk: kistn: sniK w+i: wik: ymi^- Y^k- 

Mh^y+iKl* HtnR.1' Arilr auk Kar uk Kiu auk Ilifi auk Tiarfr 

fiftu Stam thina atdr Kunlif fathur fin. Is vas auftr mith Igvari trä- 
bin. Guth hialbi an thaira. Athkcn raiftik runar. Is kuni ren 

SJ)? 3 Knari [ 

t ^^ 3^®^5(me 4 Cap. 

Knari fturi. b. L Zxil fidy Kat od> (Bttt Och Äfe ocfo ©rtcf 
tcpe bcrtite Btcn efter (Simlef |m Jaöer. -^^trt blef brapert 5^ 
(ict; mc5) ^ngtDrtr. (Sub l?tålpe öerds 2tnÖe. ÄÖgctt tiftc ÄwrtOW 

(ga ^flfiDcr 3of). J£)aborpl) (djl Denne (Sten j men anffngen ^hiff 
Un i 5S6rm« n>orit fä feiagtifl/ cBer ^)on t»å ccban mut otublig, ndc 
l&on ettet f)ani Umm blifroit aftugen , fa at 5(fcimlnscn tåmtaf, i an* 
feeuöe til Dvuuovna, icfe bliiwit cdtt tilfotlitlifl , de nu fn>å« öt fdgö/ 
<meDan et ellec annat ötb öUenafl dr fullEomligen idfliflt. S>i>cf dc no9 
(öbltgt, ndt; öenne (Sten jdmforeg meb ben npg forcgdcnbe, fomåxm\)Cf 
fet roal be&åUcn, at Anlr bdt Idfeö i @tdne f6t Anvitr, Uifi f&c Blifi 
od[> Uk foj Auk. $iiid)l dc Det mdrCwdtöIgt, atbåDc De§e (Stenat ef' 
tec en oå) famme Wlm af fem Deg ^hix, icfe långt iftån ^mamnDte 
Wiftrit uprefle. 

&mm ^a\x Ht i>a Öcten faöac SBatprunbé ©fenen m Sdtte* 
fpabe, od^ inbiaac ftö/ at ban af en Sdtte bKfrwit btuf ab at stdfroa isc<f 
»om Sanbet meb, f6r at fammanbinba "2Öötpfunbétt)iEen meb ^ibdmt* 
Un, ^milCct älegat ^onom at tunfcocba til fölge af et 2öab emot en un* 
«nn 3dtte: fom fått åtagit fig at bogga OfmecgranjJ ^ptEa fdcbfg, d« 
fcetta IfuDe funno å(laDEommag> SDien ndt &an lif mdl ödtmeb fä foct icfe 
f ommit til rdtta , fPal ^ati lemnat fit arbete mpcf ct fotttetob Eajliat 
(»n ®pobe eftec bonom lom bi)gbe ^wvEan ; men (Stenen, til Sp(f a, 

fallit ncb odb blifvvit ftåcnbt upptdtt pÄ UDDcn : bät bon mcö fin långe ody 

fmak @fapnab påminner ^oifet en iTtf Orimlighet. (Så fovrodnba 5öiE' 
tet fiinnaé dnnu bdc od) bdt i Sanbet, fom af f6rte <5:iber* ont>tfig< 
SKunPat tpcfaf* bliftuit fammanfpunDna, fcban Dtunor fommit i §ösgårcn' 
hit, od) alle Svunjlenar, tåfom b^bc bemartt af 3dttöt tilcebbe, bi fwlt 
fall b: ^d tifteiat; biviifet, 9?i:mn be dnnu på månqc örtet bebån«, 
C>d) bar totbe EanfBe f5rfla Utfprunget t gga til ben galna SWening, ma» 
Idnge baft / at oUe Dlunflenat »ätit ft&n ^tbenbomen» 

2B'& benne <S' cn^ ^miffj fii"De dlidjt dtrntaé ben (SE ilnab , fom 
Jt imcUan nfa, uprefa od) raifa, rifia, tnbugga : £>rb, fom lifwdlpä 
ljunnenatne nog ofta ^orblauboé. .^matfil iag icfe Fan ftnna annaa 
OrfaE/ dn at ben liöe Stti?i(nab, fom i ^Sörjan mtit imtUn befa Ox^, 

«f e» icfe nog mm^nt «>«Dettaflen ©ftifwane fnatt biifwit til tmer* ttftflrcfl latt fttSit.iJiin på t)ennc ©ten (fSfom f!crc fina päanörc (Stenar) 
men månge UimM ko, på ^toitfe Intet ndmneé, &n)t(f<n Dem riftat; bac 
bet bocf ultiD roatit en i3»fn>ubfaf at l&uflfomma bent/ fom låtit uprefa, 
<llec (]ätfn>e upceft ©tciiarne. 9)?in ^anfa är, at ben ©fplbtgbet ellep 
Stcligionépligt/ fom t Jbebenbomen mt at uprefa ©tenat efter berömligt 
SOJdn, voib ^^ti|tcnbom"en« 3nEii>mfl/ f&fom en blott ^aiie/ åimu rsotat, 
oc^ iåmiviii Därefter blifwit bibebäOen / emeban et (lift Sörwf pä tntel 
©dtt trarit jlrioanbe emot &nU men at be UtlånbpPe freder »d^i 
Wcbc CJ)?£in, fom utldnbcé fet @tenar efter böbc meb (SJrift utfirabe/ foril 
flifroit 2(nleöninfl, at rijla dimm på be§e groftve ©räftenar/ fom 
ontiitgen i 35ri|t af ^5&r(lånb pS finare ^tenflag, eller f6r bet be til ftt 
f6r|la aubemål woro be tjänligafte , efter berSmlIgt SolE bteftpo jattc oc^ 
wpreik. & fåöant ^6rflag at mårta be§c (Stenar, Cunbe f6ril gifiuité u* 
tan nägot Upfät af ^gcnnpttta,oc& enbajl f6t ot få mpcfet mera beöra 
^ aflebnc/ fom förtjänt bolifa 5(refloDer, od& t Cbtiftt ^amnéSöeEånnelfe 
flfiibit. @eban fan betta ^Sfunb bafroa blifmit for beg Upftnnare mera 
öngeldget at bSHa i gång, bårigcnom få mijcfet mct ot upmuntra g^olC 
til båDe .?v'ärkfötparE od; ^rlfotttg&et. 5)et lörer icfe bdller Mm ms 
tit fmurt i ocnne '^u«tt at fintjcctala mårc Sörfåber; emcban belattelt# 
aen f imnat ofiDcrtogoe , ot ©tenor* Motto Upuöning uton ©trift, meb 
^tDen Ifulle blitroa onyttig oct> icfe nog tianllg at Unge luwifo til i>mi^ 
^uiitmelfc oe blifnjit uprejle. Ocb l^mt trlfc fKunriftare beträffar: 
or Det mal måillgt, atbc, af SMontmällare, fom t»lb benne <itb bit ins 
lommo od) äfiDcn meb Dvunor tefnabe fine penningar , tagit fig gvem* 
pel, läait beraé "D^amn, fom borbc ibuqfommaö, at tiUifa til 6froerfI6D 

På, b.fc ^rcibber ufbuqga fina egna , för at bymebeljl lemno bejlo ji6ff 
H 55ctpi« pä fin ofi^rtrutno SJioDo oc^ 

5(f 1/ efler K fluter Orbef ralfti, är ocP nå9öf,fom Kfnar SéfänbjFflit/ 
fSban, fo n ben war i 5lr< «J>rcftö ^ib ; emcban i f^m (Samlingar åfi» 

ftJ^n Iqcé bordufc elleC borduflc, fundulk, gerdifc, quodufc, eidifci 
skndadilc, i jMlle for fenore ^iberöborduft, funduft^ gerdift, quoduft, 
cidift, andadift, od? I gomlo @n)enffan bordu, fundu, gcrdu, quo- 

du , cidi oå} »ndadis ; få fromt betta 1-aiftik icfe fnotare bor )<^mtora* 
**»eb 2(r<* lyndsc , fom är ef tSammanbrag flf fynda ec oc& betolvc bet 
[flmmo/ fom jag ^icBctbe ellerfaitbet til fol/e bwarof faiftik bärfful* \ 

I _ 94 .3^®^B2(fne 4 Cap. 

Ui; få n)itnaif^t)Ctta JDrb/ på femaré UMm m icfe tvU ttvipa, om 
Denne ^tené SllDec fcån Sngwaté %\\}n, t)å ©rotnjfa (SpvåfetånnU 
i Detta Sall Jan bafma njatit fåDant. 

Baiic. N. T65 Od) Aft. Lit. Svec. 1727. p. 2?6, HMKtk* +r\K' 

^MKK" KIStr\- 4^+" l^l+Hh It^tl/f^x Hh+MI>» l^+l^fMl" 
Sl^ ^^♦/K B+Kt iKK+RI- Pni3 tKhtl+ 414-^81 

riftu Stin thinti ittir Kunvit) Fatthur fin. Han for bort mith Igvari. 
Guht Trutin hialpi ont akra Kriftina. thnrir Troni rifti, D. d. ÄUrtC 

ccb 3lcC ucfic beniic Ötttt cfret Jiit ^rtbet (Bmxoib. -^ait f<»<J 
bott mcb 3n3Ä>at. -écttcn (6»J> ^)«lpc nUc €^tt(!rtC8 anöe» 
<Cl;i«c ?ttonc tijie. 

3 ålfuitba ^^«töb ocb ©wiitgate ^^t^obot. Baut. N. 634. 

M - - hh- Slh Ih» +th +1+1- SIK- SKI- 

^\^J^» +hKir K+lStl'ThialfiaulcHulmnlauglituraifaScamthina 

- un fin. Is ati Aini. Sir Ski - - uftr fturthi i Ingvars lith. 

Guth hialbi Oc Bagga, Alkil raifti. D. d. Cjålfocfe ^olmlog låto 

tcfa beitnc ©cm (ettet 25«gge) fin ©ott/ lyan ägbe iCtte/ -^ait 

J)drn)ID böc (ag meD aSecöm i&uöfomma Den ^ilfaMnr)et, fom mfö 
p& Detta (Stdlle/ icfe minDie dn annoiiUDg, af ^txm, ÄytfofeetDat, od) 
flerc ©ijnnaije, roeDetfocg; i Det gjice ^aflot ^r, SOJag. 55comatE f<i 
vwdl fom ^pcCowdtDeti 5inDeré ${nDei§on , oagtaDt min "aödg ju|t uti 2(rt' 
betiDen (åg forbt (Smtngamé ^wrfa, Utnål voHliat tilbulpo, at fag M 
Denne Ovvinilen fSmijcfet met t S)agé((ufet, nn ban fort roarit, fom df 
Somforelfe mcD aiitningeii fan fpnaö. 3ag baöc ocf fotmoDligen fåt 
nom dnnu' mtx 6pen, få fcamt Det watit moiligt at fft meca ^olE tit 
^idlp ot utuc ^Imtn uttaga flere(Stenac, fombetdcfa bet oftigaafDeii^ 

m SKunjrvift. SmeDlcttiD ti)^w m mig meö m ©flnnolifiiet tuma jjuta, af bet fitte, fom benne ?Kun|lcn omtalar, tiiajTe n)arq famme 
gäcb eller ^\), i ouleenDc til ^n)ilfen Itdcjirt, fåfom minDrc til ?tbi>teH«r 
Iflof , fh blittrtf faUdbt. £)c^) ilprfcé faiuuöa af Denna (Stcii(frift t)«tt 
©igninfl, fom @l. ^öiflpopen DiöJjjeltug förfl gifwit tilfänna, at (Staben 
^nCoptng focöem roatit allenajl cn ^\), oc^ ^etat f&m, meb ^reilfct 
vcamn ^e^ ömagor Ut åro betcEnabc ^an vomrn ocf, I fall bctta 
jncöflifmeg, fom f^ncg mijcf et rimligt ocf^nåflan nobroanblgt, bet fom mera 
wtDöec, nämligen tillifa ben UplDéning, at (Jntöping $lr »ofo »ibpag 
cmnu icfe„ warit någon doping eller Äanbeléplatö» S^mf. 5öer. om 
fRocrf. 5llDer oc^ £)D, i. ®t. iqsörjan. 

^ei\^^b Zav^\><x , xoib l<tft&8W)agcfi. Baut. N. 746. *. KfNMI^/h \ 

^+/f^: y||> IK^+Kl• Rulitrrailli Sumthnfi at Fathur fin 

Skatt : iian var tarm mith Igvan b. 5, ÄotfrefJe ^cnne ©tcrt^tfitt 

^aber ^tflcf» -^ati xrxtt: t<tteit , (eUev forgicfs) mcJ) 3rta^<^»^- ^ ^5)enne ©ten låg 1760 til en ftoc Det unbec ©årbeögäcbcn i 
^Ifet tt)ib Sanbömagen. ?l}?en 3\åbman ^leroanbet i (Jifilétuna, fom 
flSer <5:<ippan, Wt l)an torr trarit upreji, låfwaöe ot &ter löta uprefa l)onom. 

7. llnber. )Ee(til6tUrta Btftbee^t-eae ttotra 2:>or. Baut. N. 7f * 

m: ^+/^^ i- mh,Yit>: wAm- Kunuifr raim stain 

Uiaaii at Ull tathiu lin. Han var \ taru mith igvari. D. L C5unulf ttf 

ft« t)cnne etcrt 5t Ulf flit ^öbcr. ^a» xs)ai: i 5«t& met) y^V^^^* 

S*^»^';:??? : i^)!^ t. ^r(tr\: : 

J^fi ( Kutnl thathli^ at öruhur finn Ruthgair auk fathur fi» Aulth- 
i|*iq. Haa hafchi uftarlaui varit lingi tuu ( tauthr) mctb Ingvari. 
^6 4^Cap, 
t). 5. mifstrt ocb m^rte ISto icja benttc Bwrt 5t (tit ^rcbct Kntl?=' 

5öcttnc @tcn, fompS cn f ant «t fönbctöanöen , H(?öi« nu, fil ett 
bel i Sorbcn nebfunfcu, od; ot (gfciftert / fcDan 9IÖätrt od) Diratev mc' 
ta fSt tåDa pä l)änne, näjkn clännlifl. S^ocf fijneé af fä rodl (g^fencn^ 
Slfritning , ^milEcn blifmit fljort , forc ån ()öti unöccgät fåban SCälDfam* 
l^et/ fom petiinflcn af ^Sjfriiuri/ ^an naqon ^ib, ocl> Fanfe l)cla 30/ 
ellcc 40 2(reii/ fenarc blifwit n|loö/ ånOc anDw 9vunjtcnflt, fom il;u9' 

2ff S^imnfételfc åt at fe, ^man (^Eriffattct pa bctrné fl^ifif^ «v 
fcan bet, fom ^nneé på De fércflåenbc. %wl + i £)rbet hl++;, yh 

Utftlt örbct ^'|'/^^IT, o* + t Stigmatt 'Slmn, fom annatg e .tia)U«' 

nom en ^rict, eaet Det tvoiiliga S6cDubblin.c|>^jcrn i Stunan K» "'^''^^ 
wtmdtEt, falla en upmdrEfam^äfare Hm i Ögonen. £Hitnlnflc« ax ocf 
mera fi>rEantifl på Denne/ än De anDce Sngwacö (Stenar, 

Solfet pä i^tten beråttobe, öt ^Ddbetga ^utfa biffroft upbyggb på 
ibmmc ®åcD« 2im/ fom benne @ten från igamta ^^IDer ännu fiit^ 
»eg uppå: 45wtieet bSgflcé lila ^amn oc^ nära SÖelägenbct jämroät 
<i)cfaé bewifa. ®et ät borfote nog troligt, öt ben (Slägt/ fom ndmne^ 
på ©tenen, n)ib förfte (£brliienbomW<5:iBen ^är t fianbet öaft mycf et 3fliÉ 
f6r €f>ri(lna Sdronö Utbrebanbe: oeb bärf&ré f/ä!Ier icfe olift, ot be» 
StuDflälc, fom Ut namneé, iu fan bafma marit ben famme SSiffop DtoD* 
flelt, fom Sngroarg ©aga i 9, 10. 12. o(^ i3-Sap. omiafar, oc^ berdfj 
tar bafwa folgt meb Sngwaré ©on ©men til ^fleclänberna famt bär tn 
€^rifl<nbomett omroänbt mångc ^ebningat. ^tminjlone funbe bet (öW 
man feoPe före, ot benne tXobgeir ^olmjlené @on twarit ben famme $Bi^ 
fPop^pvobgelc, fom efter fin Saber« (5)>empet, &tt>ilfen meb Sngwat oiM* 
fommit, folgt beg efferlemnftö^ ^>5on p& «n ItCaban SKefö til eftrlffna fio* 
itané Utbrebanbe od^ fortplantning) jålunba b&ii f6rflara§/ ^rwarfSt* 
lani ^amn af ^orbnab for be§ anbeliga Otånb, fommit at fdtffl* 
f6r ^5abrenö: od^ broarfSre benna (^tenffrift icfe fSrr blifwit rlfJab, ä» 
rångt efter J&olmjiene od!>3w«« 55)öb/ l<ljaiii)(t SSIIf ppi 3ii>bdeiv fo»* 
woDlröen qfiiojr, .. .r 
^«VB£r,?tb. Baur. N. 82;. ^^'^'lH^n-^TR: +nK- HntK: 

I Hl^-l' G^iru-itr aux Anutr au^«: Utamr nta .öuav ac 

l^urttein bruchur Im. S.»r var auftr mith Ingvari : tring fnialan : Sun 

^if.i iial E». a, (ÖertDviiD ocb2fn»nb ocb (i>t(tm ma @ten 5c fart 
gtobcc a3vrf^ctt. -»Sait xpat: o(le»: iiicb 3»SWrti; : en fnad jDrflng: 
v^!i»c 3att6 ©011, 

Sog böu lifwdl, tcfe obcmitt tcnma, at tiettcj fibjlcj ört Hl^+^+r 

%\), i aiifeiiiDe Däctil, at diman dr fortatedn antm, cd) m<Biu\i' 
ftrcE fi)tKé tDiö Otafiren/ utom ben til famma Dvuim feuftvitbfafligc; 

Fött. Det mat mara, at fS fnatt c. /K / fom et t, barnen i Jöor/an tvorit 

bctePttdDt, 0C& atbe flDila tre 9iunor, oaftaDt ben ^ticP/ fomi Dvutiart 

i\ fiin«c6, Intet a^inat mja fafla, dn t>et, at ^vtfieit xoat <S>fvoee ^oni 
'^-'•ft ege ^^Junctec/ fom altib botDc bafma fin ^etpbclfe, ofta f6ref omma på o' son Urfäft, pdjl gor becaé ^Etift^ UMtiQ f6t d§ dnmi mera fmar. 

fet ocf få ut/ fom bet i ^6rjan, od^ forc dn man meb någon ^nif 
hn\U något öårbt föff at ffrapa SO?åfct ur SJnnftrcEartte , fimnat mara 

^roaraf bet nu dr fmåvt at fdaa, ^iDilEet fom (fal mta tåttaiit 
^denuigen på betta ©tdflc- Wbe (!>f»?c oct) iltf dro gamla 9!)?ang# 
ttamnj men utom benne ©ten iöcnftnnee i intet annat öammolt g)?inneg^ 
«idrfc någon antingen (l>fÄ)c eller Lcf 3<»»^l* ^^^^f^J orb fan od^ Idfaö 

Lifavar eller Lifoar; få at Lifor bå tDOllt et \Kamtt/ fflfom Hervor: 

Énbelfen ar intet betefnar annat dn genit. Sing. fåfom Hervorar. 
Sag tt)il infft i ®i§ningar gå dnnu Idngre; ?OIen nog fortidner ©iurfla 
Stenen i öi^mo ©oEn ocb (Sot^)olmö bdrab/ Bauc. N. 672. mebbeii* 
»le , båbe i anfeenbe til ^ifluren ocl) ©ErifteW/ at fdmfSrag, Slfipan på 

<»<tt, fom f6re(l(llle«/ a? et ^or$ oct> t^rmmuniKn )u|i enfiSban treubbab 

9? ©ajfel. \ 99 35n(&2B.5(i)l<5 4Cap. 

Stam thina aftir bakla Sun Hittahar i[i jgtliia tejtc betlrtc ©fél> 

efter Batje 4lif^<»S» Öoit. . J^Joif fätom på auDrö(3it)ön om W^^^. 
Qtn fi'ätt (gtdrinae fKunjlen åt tn tni>tf«{ anicnligQSecirafnmgépfatiS of 
re od) fmdcce tJo^tir; fä dr öct ocf / emot alt Détta troligi/ at en dnfcmra 
(gloflt niD ©tdcinge ^aft (jt (gdte, oc^ ot ^\)x\hn tt)dl fan Mm mtit 
en 2ltttinjj af Den famma/ famt &Qn«^§at)cc mcö 3ar(anamn tuttat. 
Ödtf6re öen förj^ upaifna ^dénins f6rt»enj!nl minner SöifaU, dr Det liFrodl 
et etriffeb ot ftdr Idftg Jai r ©tdde for Jarls eller Jals, fom öå forfmin' 
ner, ndr man folier en af t)c anöra £dönmgar. ©Sfom é?i§ntnsar/ funna 
oUa begaf^i^Dninaar oc6 ^årflaringar tdloö j oc^ dr ben dlDjta , ( Slnfeen* 
öe tit (^tenené Dvnm od> ©tddeA ndr Detta @fciffel unDantageé/ nog \a 
fannoIiF, fom Den fiDfta; bdlftomDet tillifa får tiUdgsag/ at Denne (I>\f 
VDe, fom man fedr igenfinner, od) Ut^in fon^ « ^^oDorpN S^^^f^^' ^" 
©alefoflcn omtaioé, od>tit Ä. Snse ©tcnfiléfoné ^iöer ^dnfort^/ tva^ 
%it en oc^ famme 

lo» 3 é^^c^:c^ot^^(ttt^^ lofTngff ^araö/ ©rfrfiab <*<>Pft o«?6 

•i-l^l » Thurfrith rilta ettir A(gur auk Guti, rttnii iina, Stin thafff 

H^ti Guta itathis i Igvars HilFningi t, d. 2Dorfrib Oht) ti(ia e(utt 
Jflgot ocb (öorcA ftrte Booer/ öemte Bceit. -(^yan, (Bote, h\P 

forffarar faa Denne ©ten, fom forr fcfe fS fullfomngen Dfifwff 
Idrcn/ oagtatt &an nu ligger ifullfallctr, od() idngefdlunDa roarit for 
od(> €uftcné <5:di;anDc mera utfått, dn tiffornc , Dd ^>an férft bfifttit afw 
gen. (gJfriften baftr^r pä fäDant ©dtt feDermera anfenligcn bii^irit m 
nhiU »giroilPet f6r ^ramtiDen fä mIDa fdrer före^ommag, fom ägaren tif 
sgdli>mntta SvUltWll låter (>onom, efter giftret iiofte, åter uprefa, 

i 1[«nne, fammSl Sftfivit tijlöD tji ^mjnnflfe efter nSgoit, fom mxit ineb 

'Wvino fumme ^jälptroppar frän öilergötWiinC» eller &c§ SBifbofanD <A\it 
^1 ()mard|l De forörefnc i?c i^onungar föag od^ Oiing, fanjfe jdID 
•Oagébcr.g oct) Stint^ftob, tpcfaé fåt fina iSoftaUen, fan tt)är infct fdfliié 
yieö uåcjon 33?i§l)et; men |ti dr bet WlmhX nog fannolift, <met)an be Öcb, 
lom iDiD Sifritniuacn på ftoiiom Funnat löfa« bärtll gifma Sinlebning. ^alf# 
J^Je (Stenen dr fi>rrr6i'b: tMi> p.^ r>tl^ra J^dtften 'dfaé bc§o Örb. Baut N. 

jir fin. Il furs - - Hilhiaj - - Stei, fom någon fan i^afma lutit r^ 
5« efter ftit ^«t)cr , iyxoilUn fotfadtö <ller omEommIt i älnfltDar^ 

2(t Suflwar warlt mpcfet dlfFob »3 ÖftgSf^a göifbolaiib, Funbe n5* 
Son, utan at tDibare nämna ?8dlbrunna;@tcnen, fom witnar om Den 
•^)dlp l)an til |in £eöning i)drifrön befommity jdmtBdl fannolift fTiita af piicrgfttÖtanÖ 5)cl. 3%. @tD fårunba-: ^ Sikftain lic raifti Sain dana 

iftir igvar fuii/in, Hw vard auftr taudr. b» d, Sttfien .lat iipieU 
oenne ©t«rt etter (In Bön 3"S^<»«^. -^an bl€ft)o&i é^exlarib: 

Öd) @lutfnif<:n fan, til en (létrc ^iél)etit>inncé, bdruppå bi)9gaöy ät 
(Stenen dt inom benne 0|tcrfl6tlrtnt»«s ^raft beldgcn / oic^ at man ^jnnor*: 
ftdOé, icfe (dtteiigen (fal finna någon Diunflcn t D|lerg6tl)Sanb, meb 9(J,:m« 
Jiet 3ngn)ar uppå/ minbre någon, fom blifirit upre|l efter en ^naiDör, 
fom få jdmt efterfolgt tt)år Sngmarö Sottpår; JD»t)arf6re M fan töara tro* 
ligt, at 6an utll)onoiii blifmit upfallab: bet fom dnnu altib tit <2:efn m ^dr* 
lef ocl) ^ogagtning for ben, fom man mlD ?»arnö ^Jamngifmanbe fram* 
for anbte ibuafommer. 3 Uplanb dro ocf f!crc £Hunftcnar tcEnaltc meö 
Sngmaré ^amn, ocl) finnoé på ftörre 5)clen fåöana ?9?drFcn, fom 56ra 
til en >)ngre %\^, oc^) bdrf6re flotta bcraé 2llber få mycfet unbcr bem, fom 
«ftcr ^namar '^öitfarncö ^i^lflcdöSdre dro uprefte, at bcraö ^)idltar efter 
Jané ^Dob n)dl funnat binna at fobaö, fdrOaé od^ gpiöa. Om några 
wtffilba 9}?åtEen ^ifroaé fot l)mar oc^ en 9vunj^ené ilber, oc&, ^milfa bc 
Jto, blifroer frambelé '$:ilfäae at öf en cOcr annan SlnmdrEning un^ert■^tf 
^.^ Smeblertib fan ben, fom behagar, fdmföra Oiunffenar efter anbre/ 
'^m =l)aft famm« SRamn m«b roår ^ngtrar StBlbf5r(C/ upFafta Baut. 

3^2 • N,77/ 100 3!n®Ca$StSn@ 4Cap. 

N. 77; I02/ 124; iji, 198, 243, 248,520, 559/ rtf fewilte Ettapt cti 

1 

3ag måfie ocf, j 2(iifecnöe bartil, öt jag mcU5t b«t matt Qaxna ti)i'J 
blmiba ^tamn, bmxaf nog .Creba i J^ijtotien fan upfomma, I)dctDi1> 
pi^^minna, at ^ngvoav od) Sftuat (5ro tu olifa ?Jiamn: od) at 
XDiÖfrtrnc/ filer, fom öan tattare faQaé XOiöfaömc, no9at>öf atjfiljad 
Iftån tDöc 3nsvDat; XOtöfame, fft twal foc ^njarbeto tJ^omncté £)IifbetA 
fom^tben, i)mlUn åtfFider bem Mgge. Utj en . gammaf ^oitef ning 
dem / fom borbe fmara for en xi?m Scbma tM Sim^tmii af ^matl 
^5tab i ©anmarE uti ^. ^albmat ben fotjleé oc^ ?(rEebi(fop ^Ibfalon^ 
'5:1b c fom meb mera betpbanbe ^InmdrPntngar/ jdmte flera bijliEa Unber* 
rdtfelfec/ af en (ångt mera förfaren Jö^fbagranfPare fnart Idrct Idggaé bet 
SlUmdnna for en ^ag) ndmnaé 't(li! a tioålöroöec 3«S«><»«^ oc^ 3vp<tJ? 

Inguar Cf IWar , Peter Thorkyl, fratres} fleCtl SS^ttiö OC^ SxCUlptll pä bett* 

ne nog feufiDubfoEfige ^filiiab nu ot fortiga. 

12. 3 ©obetttwntattb/ Bw<tttlof<t ^htab , ^otl'<ixl<x 
^cb -^uttM^ammöte Jö«»rtt, Baut. N. 686. dr en ^cc» mcobcitna 

f>r\RKirh: ^i-i-kr+nPK: iki^i: mt: mw. Bi+t>K" 

hli Bkht>hK: Hnt^H' Antvitr reifti Stin ifur Huka biutliur 
fin, er var cautlir mith Jng - - - k iftir Thurkils, Biarlaugr irfl 
rcifa iftrr biatr fin bruthur giithan &. d. 2fntt>it te(^e ©tencrt cftct^ 

{in 3rot)cr. ^an bicf bob mcb 3rtg - - ('^n^xoat) ody 
efter 2^t?oreiL ^jarlog* ^frfwiitgc l«t ti^aleftct: t>^bc/ (^ÄXtöevfl/ 
fin gobe 3robcr. 

@S tycfcé benne (^ten bSra Tofaé o# férffaraé. nefar liPmat 
icfe at \\x någof ^mifmcl fan mara, bäbe om örbningen imcllan 9^a# 
terna, ocl) ^mab fom rdttajt bor upfylla bet @(»)cfc, fom fattaé, m. v(i: 
S>ocf foneé nog fift, at ft^an tcfe långt efter Sngwaré ^ob blifiT)it uprel^ 
til en bc§ ^olgcfTagareé Slm/nnelfc, fa|l dn Ixm intet forr, dn efter 'Xl^pr^ 
filö S56b, fom ndmncö efter J^äfe eller 4?ugc, tDcf eg ^ntira blifrwit uthuggen* 
Q-feorfel ma^e {jaft ^ib at bo, forr dn 5lnmit efter bdgge f unnat uprcfa.e* 

SSJiinneömdrfe. ^m\{\\ bcnne »dl ffl» be^öft l;elfl io ^r, jiä. trmilt 

A mf oenna ©igninsdaec ©ninD, l^tDacofwct anbuc mSt>6ma; f^i fan pä fann» 
öia OidEniiig af bcnne S^vunihn bctDiföé, at mm åimu/ fe&an Diunftenai; 
o,6rj(it unöec €()HflciiDoincn tilrcDaes, idmttjal bcuEt, til berömligt ^oIEö 
5iminnclfc, cftcc J^cöniilt (Sätt, at uprefa jldte (Stenat/ fom fcDan ftun* 
oom blifwit t;i|lat)e, oc& liuiiDom tan|fc intet, 

MxbiQ ©tett/ fom ^^öufeuö afta^it/ od^ feé tblöitb Cucioe ©tcn<tr mc»t 
nu N. 3f.ttilrtgb t cnBKtti)troÄ)ib^et:t:c35tt)eit::H'Kr4'll^' " +nK' 

l^4"pf\Vj^ I HarUif auk Thurgarthr licu raila Stain thina at Sabi fa- 

thur lin. Is flurthi auftr Skibi mith Ihgvari i Aftlatum 1). dt -^htf 
ocb lI>ocqårb iäto ve\(X öcnne ©tett åt ©aM?e (In ^öbct:. ^cxn 

(IvtbcÖtep é\ict met> Jn^xoat i (t>\Uhntam> 3dmf. 3. ^ennsiF. 
Sittartal p. 2f. , 

S&v tiet ISllldnbetna iEftlät, ~oc^ Icfc Otletldnbema , fafom pa ö«t)lte 
S)tun)l:eriav/ bdt ndmnaé, fåt , man intet ilvfljf (nbillafigat ^Itlanb cuöaH bdr^ 
mtD betefnaö; Utan bot fncirare bdrpå bahvaö Slffeenöc, at icfe et enfomt 
tcta^ , fdoant fom betta; utan Peta Sdnber, unC»ei* betta '^amn, til fölcje af 
^nbelfcn um, nota pluralis, bt%Kmf>, oc^ at SJuttati + i 5S6r(an fä 
iDdf/ fom miot i Orbct/ fan Idfaé for au, tftcr fdfom SlTdnbatnc dit 
bruEa mcb |lt ä; fajidn « eller « dlidjl: bdtmeb ofta uttr^Kfag, S)et jjagat 
fj9 bdrtöre intet/ fot. en fåban Otpblig&et @fuU, ot ifilja bcnna jKefa \* 
från ben ftora ocf) rtamnfimniga Snfitt^fJö ^^drb/ fom fd månge anbre 
Dvimflenar omtala: broilEeö antal bor roatö tilrdcfliat at cdtta bctta, om 
ndgöt (SEriffel bdrunber tpore begånset. S)ct dr aljdjl icfc otroligt , at 
Auftrlandj cUct é^ictimb, \ ^htyaw mx\i et Slqmdnt Sfimn pä alla i 

Ä.nifeenbe til (Swcrie cfler|it beldgna Sdnbeif, men at Öet dnbteliflcn flab* 
hdt pd (Sjllanb/ fcban bét nogarc, dn flera of^liga £dnber blifmit befant. 
i^å) emeban Sugroaré (^aga n^itnat , at ban facit roiba Idngve bort i £>' 
ftet, få mä)U meb be £>)^ldnber, fom pd benne Oiunjlen omtalaé/ ficre 
fcdnber dn (JftlanD , fom t»dl ocf mdjle fSrbifiglat, n>ara betcf nabe. 
%umi dr, ttdr. ^fllanb eller ^ifllanb, fdfom i Sngtvac ^^arraé ^ijloria/ t336jclfc faacö ot<n i^Iof i Eftlätum mlmmit. 

S)e J^ijlotiilca ^tnmåtlniitflOC/ fom for 6frtgt t Slnlebttinci öffccö* 
^tcnot mägoraéy totDc båcaf funna tagaö i: ?{t öcPcfte aro belä.ciHc,! 
S!Bc|let från (BiQtuna , oc^) fJere innoin <n ^cetö i 4bäbo , %th^^ od) a^' 

@täUen t JKiEcf. a: 2(t någce UEidåI/ éUcc åtminitonc cn, de uprejl öil' 
öotba ^ifbolflnb n>iD 9^orif öp:nfi/ i\\ åmiiindre «f Den J^jdfpfdnbnmS/ fortt 
Mrifrän Wifmit (ficfab til Sngiwarö SäcDy otf; änbteligm 3: 2(t @tencn 
i 'Xjötp de bht euöafley fom bcDcc @uD bjdlpa nöe ,€btt.|tneé ^jdlar; fd<f 
ib.m @täTCö- }sa.92?arpfuöbg:UDDe fI«t«é rne^ Ö^;^^ öf©uD milt* 

t Sag mil . wdf icfe f)å«a bcga , 5(»mdrFiimsat foc f5S/ lw)?fcf 'b6(vö(i(i<» ; 
men cmottaget gärna bc mtnttn ^iifdllcn/ fora i ^canitiOen pä näflot ^iö 
funna bibrösa til De^a morfa '^iDeté Uplyöning. 

3 ©aofltt on«§ Stismaré ^abcrö , , . (emimbs :&tte, fom 
^rtité SoDcifat!?!; 'Å6c odb Deg (gtoUbrDöcc f6r bonom dgt. ©drifrdn 
tpcfeé Det intet' roara »lift at Sngmac fåtftnc fie|lc golgtjlagdre, odb at, 
Dettd bané €>Da( juH JJdrfotc fnacace bocbe foPaö, i ben 2(nflb , lymtåii De 
flej^c Dvutiftcnac til ^minnelfe efter l)(iné gdrb dnnu finnaé, dier ocf DdrJ/! 
bmardfl man af Dcge (Stenar (inner, at gemene £0?an bdft marit unberrdt* 
toD om ban5 Stffist nttD en fd dfmenti)r{ig 9iefa. ,Om/tt)ibare, Detta min* 
Dre ^onungafdte ic^e marit öd' föcndra bddget til (gmea jTonungg t)of^ 
b^Unius (alDenltunD ©agati fdger C. t, p. 2. C. p. 0. fq. at bdbé 

od) ^-munb Inngt^ imicbaft ftna Slrfmegobé/ utan at rcgeranbe > 
inungen anfet bet meD De blibafte Ögon) ; fd bafmcr i mit '5;pcfc blanb be 
önfotba @tdIUn intet ndgot lifare warif De§e J^ccraré fKejtbené, dtt 
^jdrp,. fom dc: nog Idngt borf€ ifrån <Bi&tum, ocf; bmartil be utan ai 
fara Där fotbi, från opnc (Sjott; genom %ax txS) 3nfiéot fötmoblrgeJt 
fnnnat Pommh; ytutijltnen i fjijdrp tpcfeé dfmen bmiia, Det g^olfct Ddr p5 
0ttca hdl marif uuDcrrdttäbt tom bet Upfåt Sttö*^^*^ J)öDe meD fin Sftefa 
nämligen, at, jdmte et férmogct SliPeg gocwdrfmnnbe, tiflifa frdm)(J 
€bcijtenbomcné fortplantning od) Utbrebanbe blaaD ^eDningor. ^cjgatl 
tpcfeéocf bävmeb bdft ini^dmma , i Det bon C. 9. p.' 7. berdttiar> .at Sn^if " 

tbar. Då l)an bcT6ftif .^. D(Df>' farit auftan epter Svithiod- cOec 6<f«n »f 

ö<nt)m'@wetK, ^dsiin^ än wdnDt fd mpcfert-^ib/ ot mange ^^w' J^äl unDfagnat, forv dn ^jan dnötcligcn fcömlommit tU (gi.qtuno: lywil* 
*c{ flit mtet gdcua lätit fig goW/ om ^on itaft mpcfet tiaumorc STBdg at 
J«fa. £)m CrejDmi'/ fom dto närmare ti( ©igtuna od[) liaga ( 
watifrSn Eting ?0^alateJl , broarroiö fictc 9\un)^en(Ht fitinflö/ fom omtala 
Sngroarg ^ärö , (an man f6rc(ln«a fjg, at flntingcn några ®ot>é macit 
otldgno t tJ^dflöen Ddcaf / fom tilfdUit ^mimb efter Dcf^ 3)?oöer JDIof 
<^fottfoiiungg)©i>ft<r/CBer ocf, t)ct fom åt Hta rimligt, öt golf fora for? 
«fter ©tdnbcrneé 'SÖilie folgt Sngmar pS öef 6!urfdttt)|la "^dg, feberme* 
ta goCinjilligt gjort ()onom ^olge på be§ Idngrc Svefa / famt ödrtil drbdUit 
^. £)lofg, ener Dc§ ©oné ^. Slnunbö ^lillWnt), feDan &an fuUfomligc» 
olifmif unberrdttab om Sngmaré 56reI)aJn)nnDe. famma 2Ciö od() qf 
wmma örfaf funna ocf be, fom från ^tbala oc^ <Jt)fit)erfla giort ^rfn^ 
SnyTOtir §6lgc på benna Ovefa, l)afn)a blifrnrt ^jané '^6ise(Tagarc, 

^mabafcr ^iTgot&flPa ^/dlpctt angät; få gifmec &ott 5{nlcbntng til 

hjibare Stfertanfa / oct) om tcfe en fåbon fritviiiicj J£^inip, fom af ingen of» 
h)erm«gt utom ^anbet funnat påldggaé eller ()inbras, dfnjen fan roitna 
om öen ?(}?eningö 9\iEtiQl)et, fom mon på et annat @to.lle rolbare utf6rt, 
ot £>(lerg6t{)lanb , eU«r åtminftonc £>ft()6tba ^itbotanb, tt>{t> Sngwar^ 
anm tcfe marit @mea honungar unbeclagt. ^»ilfet Slmne få rodJ 
Uti Jo. Ex. ©rcftue 5öonbcfJ (Bml om ©otfea S|tif<é forne^ honungar, 

Svirlac od) Oiegemer, fom 5öej?rifn. om 9^orrf. Sber oc^) £)ben, i i)ela 
itbra @t. til loa. J^ölff. på et lifa @dtt, n)ib en oå) fammc ^ib , emot 
Qnbte ^?äfbc5teEnarfé förra Ittlåtelfér, dt uptaget oé afgiorbt. örfafen 
tit en fåban J^iålpldnDning tocfeé ingen annan l)afroa »Dcrtt, dn £)jigötöa 
»Öcrtarucé '2ödl\pil(a for Sngtwar oå) be§ §oretaganbe, fom til feané Up? 
fåtg ^yuUborban lemnat bon om Solf ocl) Sartog. Stagar man åter hwU 
te be^e- .5)crrflr worit; få dr bet mpcfet troligt^ ar öe trorit af ?Wor(Fc ^0=^ 
Hunauvned X)agé oc^ 9iing0 5lff6ba^ eflcr^ocf be fidlfive, albenftunb be 
fta i j5ftcrgötManb uebfate, febonbe mib 2lr loig från ^^orje blifmtt f5t? 
btetne 0C& någon "^ib bdreftet meb (Siorijfnjeri fig uppehållit. Torf. Hift. 
Norv, P. 3. p. 74, S)etta torbc ocf (ålebö JDiÖore funna upipia tpåi? 
^tma at Slaggberg od) Diingftab öf bege honungar fåt jtna ^amn, 
enwban be ligga på omfe frDor om 'tfimfhinSf fring om be EKunjTenar, fow 
i .Ci^cvgotblanD forroara ^riné Snflttj^^* 5)?intte. Ovingerum dr ocf be§< 

mom e» ©offti^fe låtiflt bdriftdiiA i ^animflvf mbé ^drab ipib (Sobetfo* 

pina 1.04 33^<^^35tm0 4jCap. 

ping, fomocf, I faU OvingflflD (fuHe t»flra te,; eftcr&ehtte 5v. 'Dvins f(irt^ 

e. 3. p. 6, coll. C.p. p. 46. 6cpra:f. p. 40.-41. U\liU ^^nöec foc' 

intet gärna f unnat fd t)eti)^anin/ utan i ^^l[fe,enDé pä hå.qon Dn^irc (SmunD, 
fom rneCi l)onom waut icfe ISngt ifrån {amtita, yppaö cn gftewanfa, Ijwil' 
fen Den mm <5munt) wacit? emeDan Cet iinct näl pa§ac ftfl at iämp(» 
tetta ^amn til ^. öluf @fotfonungg önDrc ©on Slnunb 3a ob; ti>- 
^eiitunö ocb %tim£) äro tu cifwen få olih ^amu/ fom Sfmac oé 3n8^ 
tDttC fa(l an t>e fom oftajl, af 'Jorfceribc i fenarc ^iDcc tommit at blanf 
öatf. "aBåc ©ofla (cmnav d§ i. c. coll. c. 3. pag. 10. i ^njimoc^ ^a" 
ber en annan (JmunD, fom icfe, utan genom en focf^alb ^ofiishct t\)C* 
m Mm bUfm ^, OIqB Uw^mm; i öct ban emottagit beg o(& 
Commec bet fålunba på Ufväfning an, btDltfcn fom marit alDrc, antingen 
&an/ cKec np§ndmnbe ^. Om forlle ©on, famt til fol^e bäi-af, bwil* 
fenbera efter 5?. 5lnunb ^acob bejliciif (Sii?emTc ^broncn . fom måre hi'^ 
Oorici enbdiltflt 0iftt3it åt ^mmib ^Oloffon. SD2cn at icfe mibarc mibréra 
betta %mml, måtte man mål öf bc§e .honungar, fom' m tilforne t 
pwta 0C& föot^a dViUm S^i^amt falnat, taga en np Sinlebning attan^ 
la, bet alle emaFonungacanninvibbenne "^ib icf e marit uirotabe; btvat* 
fen uti bet ena tlkt anm of bcga Diifcn, fafl än ^. Olof od) bnnö 

^bec Intet metat oEö bcraf^ Sintal: fom af ©tovbionié Äbelfec od) roåc 
^aga c. 4 p. iz, tpib nältan lifa i:)mfTdnbig^e(cc, fan intaga^. 

Ift ©awe Icfc warit en semcn Mnfl, ufän fåfom etprman mi 
meb Sngnjar pä beg DJcfa ttl Öjlerlnnberna, f)\vmt 35aaae iåmml 
9jort, od) (5imlif, efter fin ^orfaren&ef, fnält f unnat g6ca,'omtaloé ho* 
noin od) bem ta bejio mera ^eber; ben anbre, ^milFc marif af famma 
cjBärbigbet, få boflt öStat, at be bätaf tasit fig en ben)nner(ia <5:jtcf. X»i|E' 
man anför^r i 2(nm. öfmer en bcl 9vun(lenac 74. @. jftan OJöf)!) 
©ofn od) jO"bp SSp; fom tifmäl Vereiius in Runogr. Sc. p. fa. btxåttav, 
at ban låtit fora bocifrån til fin Q:rägarb i Upfola, ocb fom af O^itninfleii 
i^L'"*^.?''^.^'^ ^^^.^^ ^jber bafma blifwit titrebb, meb benn(» 

qjåjrnftt Vihmuntr lit akva lim at fik filfari, sluiastr mana Gudialbi 

fial Vihmuntar sxYuiMANsb. ä- XX^ittmiirtb lat buttctrt Qtcrtett ät ficf ^Cftntöflö^j^r. 2: Vilimuntr auk Efirith aku merki«:«t; kvifc^ri 

fik t). L "KX)tgmuiib ocb igtöcrc t)oggo tTIattet 5t (Ig (efnjaitbc^ 
SftSn ^taflM) ^ofn anfocec ban p. 09. en annan Dvunftcn cftcc föme SÄanJ 
Qflifa Snncbftll, faf^dn o?att låRn, mcb bcnna ©Erift od) ^oi-Elaring: 

V^lhmuntr lici giri Stain ac fikGlfan sluistr mana. Gud hialbi Sialfi 

Hrun b.d. XJOtgmunb lät gom ©tciteit 5t (tg liSlf/ ben rtugctnatt. 

bjalpc mig til f jalfcod Äoltgt?ct<:rt. ^dc de nn lutet ^iö 
»are at unöerfoEa dcge ©tcnaré emeöan Strftfltcn nieb öem^ 

5{nforant)e iDac allenaft, at »Ifa/ i Nab ^eöcc ^ngiDaré (Sfijrmän bdc 
9emma watit &Sllne, fajtdnöe, Degutom/ fåf^mDc bcmamaronbe på fint 
<Stpreé&amnar/ fö? ?i)Jööan ^aft fantf c Ingen fynnetllg 'SöeOcrsallnlng, 

!5)ct fom öttintilö om fKunftcnat i SiömSnfKt, od) Öcgi fdcffilbf, blif* 
Wt anfört; fan på rol§t @fl'tt ttjcfag öafma tracit nobist at iwlfa ^iDcen 
flf Sngtoaré @fenar/ o* tilllEa beg ©agaé bc|lo ft6n*c ^ron3drbi9l)et. 
^en at öå mlbace^i bc *5:ti)tfn)clé UplofanbC/ fora dn funna 96?a^ i>m 
t^åve Sfiunflcnaicé ?l(b«, följanut: 

Cap. t. 

^tcrtav , fom omtala (D^t^ee ö<lt*ian^c i tOcflei*. 

t tt>å(c Soiff^tiec, uttbev bet bc dnnu moto J^cbnlngar, Idnge btu^ 
tat fata til (^nglanb odt) Sclanb , l)roacé 3nb»ggacc feban unbcc 
5iamn af <2Öeftetmdn t måra unbervdttelfcr oHa bctefmiö/ du få fuiinigt 
of^onun« Ovolfé ©6tvt!fonö/ Sfroac '^Bibfabmcg 0(^> Diagnac goöbvoÉs 
^Sagot/ förutan anbta Sfterrdttelfer, at bet intet raibare bcbofmcr beroi* 
faé. ?9icn fdfom ©otbcö '30BiElngafdrb, i anlebning af bc 5)imi|lcnaré 

^Erlft ocE ^Jdrfen, fom witna om bdnne, fpebt jeDaii Siöriitna £dcan 
bllfmit 1) dr uti 9ttEct webertafl.en j fåfommer mib b(ge(Stcnare £å«tyng 
Qt agtaé, om Icfe någon ?Wenlng <Hec @EI(naD I (gfriffdttet, från bet 
fom på ^ngwacö <^tena»; funnits, nogatc Efln utmdcEa beraé antingen 
ftorre ellet ttiinbre ^(Dec* 

tot 5a3cflra 5>orert. B -ut. N. 167. * l^l+rKK- +KryKlh'' tK- 

O Mt 

t 
I 

106 (BÖt JDCEO s Cap. 

rit" VWKir BKK» HHl- +M^« K+ISh ht+l+'' il^- 

^i-K* +/\'' +r\T* hF» S+rK" «jiiil"ä> riulriitiis tutir, Uillir 6ug- 

ruthar, auk thatra Guus, aun lic gcara bru thefi, auk raifa Stain thio* 
eftir Äfur, bunta fin, fun Hakunar larls, Sar var Vikinga vauithf 
inith Gactt. Guth talbi ans nu Aut uk Salu, b. a. <5tnloc^, i^olni' 

ger» iDotter ©igrobcre oc^ (Sotlx& ©^i(tec r bon lat gora i>tnn'* 
JÖt<y ccb tej« i>ertfic ©ten etter firt XXlati 2(iur, i?,åtan 3<»*^'* 
Bott, |om «?rtr 'C!DiHnga*)p0^r£> meO (Sote^ <6j»M;jftlpc l;cncni 

ec^ f aro mmnbel* få tttabe, at Dccag rdte ©tur aåcjot ofiixtifriixC 

(giDottrefatne; od^ dro tic§utom ^wdc)h-cEacnc pft f (ifafiSiomtil ene»' 
ffltii/ cBer en Ö^äfl^ ilrcE,- fomanölaDe, 5\:or§ct nt lac alkrnft i ^(nbarii^ 
utmibgaöt, utan od^ Ddwiö något fcofDt ocl) frufaf. Od) t)cla Oiitni»^ 
■ geti ät meca liP et bdnganöe jtldöe, an uftöon Ovmflarifla, J^nxuiU* 
alt Denne ®fen attfiljcé från Sngiviiré. 3 ?Oieuiiigeii dc$ ^"^ 
l(>(in jdnirodl bart frått öem fltjlilo, dt t)å De ciiinu intet omtola något 
a3portn&e, Denne Det mcD Slit omtalcc, od), fftiom cn florre SSSdlfldt' 

ning emot Den ®öDe, frdmit nämner/ öt ^tnlog, (^ttt gortt öeftrt<* 
Br-> efter ftn SD^an; bmaraf ocf Ä'i)rf an / f* rodl, fi>m l)cla vSofnen/' f«*' 
Dermera tpcf afi ö(ifn>'i be WUif Detta Sfjumn: ^ivilfet oin Det få foretuetrfiS 
bfifnjcc ocf Ddraf anntfa troltat, at Denne ©ten dr, om Icfe Den forftf/ 
tocf iblanD Dera, fom foriHUfmit tiUita meb^någon 5&co forfdrDigaD, fjf 
at fÄ mpcfet fraffigare beroara Den ®6Dcg ?lminnclfc, ocb tiUifa ffajji 
banö tibanbe @idl någon ©idlattollr t (gPärselöciT. ?0?an fan forelldi' 
" la fifl/ ndr Sttswar aPeD, at ^offet Då dnnu icfe warit nog unDercdf' 
Coöe i 3J*äf«i>i|Ta gdran, eUep trot at De eftcrlefmanDcö ^dlgdrningat P» 
något @dtt funDe gagna De S)6Der biDarfore Det någon ^iD Därcft^*^ 
f6rfl tocfeö fommit t SöruE, at goca Q3roac efter ^o(f , eller for en afl^** 
bené od) Slnbe/ fcban ^(erEerne mågat omtala, ocb gemene ^Ö?*"* 
låtit fig inbilla/ at De ^oDeé @jtilar, igenom Denna eller anbra goDa 

mm I »Aööt edtt funöt l)iäipa0 ifvAh «t ufd.it "UUw^, jom / 

r 

I - ^ é j^it fria tn \^ buiiDcn <S)äi/ fun&e i tévftoiic icfe (fe t^cnora cu 9^un» 

J« afwcn fnart tott)« lAtit fifl intala, cit jåmtDäl fcc fot €bri|lcn&omcn 
^ufliflc 5S6tnftenac ägt fn bi0 S33äi;f an: en 'J.anFa, fom tnSife tjiint til inflc» 
^ing minMe, anat ftyrfa, fHlija oct) jiaöfajh Den ånnu icfe ml cotaDc Sdca 
"jmcnöe ^öägentil Jpimmclcn igenom 3«f«'3^am)jö botfatdifla ^cfannelie, 
vdri menar jag ©runDen ligga, Ijtoarforc bagge Cega oliEa ^drningnc/ 
Jt gora 'öi-öac od) uptéfa (^tenöc, pS f <Stycfc« af 3<ir'a'>'iE«« ®f«nar, 
lom l)an ftt fig fjdlf (dt upfdtta , åt{f il jae ifrån ^löarrtiiöra , ^öroantet 
eudaft fdg«0 (fföt f6r f»an^ $lnbc. 3 Aa. Lit. Svcc 1717. p. 278. fq. 

Jd) jBaut. N,84, iip, 120, läfaétte/ nailan lifa,på Detta 2Biö: Jarla- 

°aki lit räifa Staina thafa at fik kvikvan, auk Bru thifa garthi fur ont 

fina, auk aln atiTabu aia ij. d. '^avhbai , <(lec fom Cetta 9lamn al|ä|l 
jallaé, 3ailabaiit lat reRt Öcfje Stenar 5t (13 (cfwaitbc/ ocb gjoeo 
vc bcitnii 25t:o for fin 2^n^C/ ocb enfam l?éle Ot>v- 
ontinn D^unfien, fom Denne SD?an öfDen 1 fin SifétiDlåiit tilreDa, Bauc. 
60. namnet intet om någon ^ro; l)maraf man funDe tanfa, at Den* 
i^ta ruiD Denne @tené Uprcetiing, fom fanjfc forfl bU\'mt upfatt/ 
^HDå intet, men litrodl för :^atlabafé 5^6d blifmit antagen, emcDon ^on, 
fafom i 5S6rian mcD Di)lifa 'Jf^plärot gåcna plägat j?e, feDan få angcld* 
9et ocl) på Pere, än en (Sten tillifa, blifmit utfpribD. 2(f alt Detta flutet 

m, at näctuaranDe $lfucé ©t«ti mäitc mta riflaD någon ^iD <fi<t 
3ngmaré 9[)?inneémärEcn. 

JbäPött 3acl« 9^anitt, fom Mcläfeé, ^afwev tt>ä( gifwtf en gliet an^ 
»lan af nått ^ornforjFarc SlnleDning (it„ utfdtta Denne Otcné ^iDec til 

<Slutet af io:De ellct 5ö6t|an af ii:fe Jir^uii&taDpt, emcban Dc, fotlcD* 
be af en galen '^anfa om 9(vun(lenarneé 5(lDet, icfe fottjtdit fic? fl>re, dit 
ttDå i Olof <5:n)ggmafonö UngDom befante ^etfonet meD famma ^amn, 
nämligen >>åtan ^arl i 'D^otfe, ocl) ^)åfan ®amle i ^elkrgotblanD. 
Cf. Dijkm. 1. c. p. 100. & Obf. O. Celf. Patr. M:fc. ?)}?en ndt Det bt< 

finneg, fom nu dr anfört om båDe d\mm, ©friffätt, 'tanfatod) 9vtt# 
ning, NilEa famfdlt flotta Denne (Sten unDct ^ngivaré (Stcnarj fdmå* 
fte ~gj?an påminna fia , at flere ^axlat , fom ^etgt ^åfan , i fenare %i* 
jdmnjdl roatit fdnDc oc? ij^amntunnige, 

(Siflviö <^toripåDa l)afiv<r man ocf utan ©tmiD mxt til Denne ^a* / io8 ® ÖS:^<S6 s Cap. 

fan,«Sart« (S>?f^««i 5!)Jen m Dvunflcn t Baut. N. 69 1 , fom Safarcn l^f 

Der af SRuntij^acené tRnmn, ^alc/ånmi läfrure igenfnnncé åt af en SKan/ 

(om iittat^in, umft efter t)e^ '^aiHt Takthah, Sirtbar Boanta, ellec 

SCatbag, ©tgtiöe tVtdn; od) en annan/ N. 7f3, fcafwec en 2(ti^'J 
Sun Sirithar, ©igtiöd Boii/ låtit ui)cc!a eftcc fin §viber (Spjut: famt 
ännu ben 3:1c Dvuimftnln.c;/ i et ^ecfl utiS^iDeré (Bda, »t)iö ©unDbp&oItii/ 

Sirith muthur Alrik$, Tutir Urms fur Salu Hulmgeis, fathur Su* 
gruthar, buanta fins, @igri& 2(iviH tViobev . (Bvm& iDotter, fo^ 

^olmgcr»/ fin mam ©igcobo i'aöcre, ©jal: S&mi^, at Dennfl 
©igrio/fom l)att@ifli-6ö til*0?an, fuitäu icfe <Bmti <BtouåM, Utwai 
WMit nog förnam oc^) ^oflte aataD; dn bii^e bog anOte ^D^ättnec. N. 27^* 
I c. är cti Diunfien, fom Ulbiurn, Kvikulfr, od) Fanffe flere/ bmilfe^ 
?Ramrt wavit pft bet ©tocfe af Stenen , tom im är forlorabt (j^ ftam^ 
ndmligen be efter b.c§i ^ 'mn fåljanbe dlmnt \}o{(i bttcEna x,h\r Bruthr 
alir, efler allt bege 2ivobct, feiuilfetom tmä tcfe få nål, fom omP<* 
re \åm) låtit rita/ binilfc utan/at nåmna i^abcrenamnct, enöaft Eallfl 
|i<} Sunir Sirithar @tg«Ö8 Bottet: et ännu jlurfarc @Edt, ot bentta 
(Siflrib/ fom, at b&ma af bega SO^inneömdrfetig ndra SBcldgcnI)et famt 
^tmtméod) Diunornaé @Eif, mål fan loarir ben ffimma mcb fednne/ 
fom N. 631 od) N. 7n omtala, i fin ^ib ^a^tet ganjta ftoit $lnfeenbe; 
få at ©infoq meö (^fdl fimnat anfc bet for en 2lva ot n<\mnaé ben 

fltöbö ©pfleic fom meb cn fa fochdm (Sigriö dgbc et lita SlfltenjFap, ufail 

at bdrf6re meb (Siöriö ®torråba iD.iro i (gld^t eller ©maflcvia.q- J&mob dnnu 
pS (^Ctiften af benne &n i Dii) ^re(leq5rbé ®drbe oc6 ^dcentmm .^draD 

or6fri3t/årbetta:---hrBINR+- KM+WR- Mkh^K+N^ rlt^ 

Klt+ ht+IK-HKM^' Ulbiurn, Kvihulfr,thiruthraUr 

licu rita Stain: Sunir Sintliar. D. d. Öigribö &bnet, Ulbjorit/ 

2^rcigulf, aUejamman ^cobct?, ISto ma^Btcttert. cmeban i 
S^iiCmané Slnmdrfninaar ofmer cn bel fKunHenar p. 101. en (Éldgtrdf* 
ning, efter beg ^anf a , upiMfteö 6fn>er be ^erfonec, fom ndmnoö på wäc 
SKunjlen; totbe bet intet mara obebagliflt, at Itfalebö Iboppaga be ^eP^ 
foner, fom, i anlebning af forndmnbc Dvunflcnat/ m«b tt)år ©iflrtbitpacll 

i«nom eidflt <«« ett)åfleriafl förtuippabe» Ha kW» * 51. 

^akun Jarl 

i X09 Afu ;ir- 
Urm 

p 
1 

— Ginlaug Gaut Sugruthr — Sirith — Spiut r-Takthah 

r- ■■ ' .ii.i,A— — , 

I 

Ulbiurn Kvikultr Alrik Sin 

Um tpcféf iag man imeUfltt fccgc ©tenat bhW fan tråffä 
JtSgot ^SammanöiUKi. . ^^oimgcr tioil (ag iSfd m^a tn fornnm man, ftalfi 
y^amnet, ^n)ilfft I fctiflre ^itxr blanb Soifmiqarnc fmlmimt, Icfc de 
^>citcmot, ©enne ^ofm^cr tan ^aFma baft 3 Q3atn/ af ^wilfa <n ©ottec 
åflt ^åran *?('itlö (Son , oc^ cn @on ötmé 35otter, clUr om man 
fiftöoidtta (5um)bD{)olmé|lcncn , fom annu Icfe åi* i(ienom ^r»cf ut9ifit>cn> 
^(i) låta Sugrutbar tidcwawtt&e 9tunf!en blifwa tt Clwménamn; fa 
hm man förciWUa fiö at ^olmQn mtit 2 flSngct flift, f6tfl mcöcii 
^rtnf«§a/ fom föt bonom ©igtoD, ocb få mtX) nftgon af famce ^orö, 

ibmilfen blifmit ?0?olier åt ®6tc t>($> ©inloo, fom roårc SomfoJ^fFarc faUat 
©iaUuq, fanifeföratocf öDmeDc((l mifa, I)uru Ovtjflfa ©cottnlngen AUogi» 

afmen båtifrån leDf fin Upnnnelie, oc^ til ^tmi Därpå, t)aft Detta ^amni 

cmcban ocf 6on i ®i|fmané Stnmacfninflac 6fmcc öennc @tett, utuc £>Iof 

^rpgaroafone ©öflo, bliliDit in^otb. @å(unDa fan jag jinna någon i^tf 
fat , ^matfoce ©tnlög, om (Sificoö 5dr wote et ^cuntimmerö 9?amn, f6r(! 
Funöc hafma nämnt ©öftwn oc& feDan SSroDtfn; Däc liftDäf 9)?attP6net af 
«t lifa Uifprung cifmenliflcn altiD bWmit D«m af bet onbta fércbracijf. 
^cn alt betta ofätra mäfte, ndr naqon SBi^bct tan äic^äBo*/ wita f6v öef 
ifiga, 0C& intet göra »öi; ^unDjfap »afianbe. 

m bätf6re ofwwfatt £)rl)et Sugrudar genom ©tgtoöctö/ tM 
©ignrbe, fom 3o. *)>ecin9iti6lD odb S^iitman I c. p. 102. njelat baf* 
roa , åt ^im mera jtebt i 5(tTeenbe pS (Sunbhp^olmé (Stenen , fom fl? 
ier Detta OÄanénamtt ifrån Dtvin^namnet Sirith, an af någon ^^oDmäti* 
Vishtt De§utom. ^p om fHnnau N aUenaft pricfas t bd ge @taf«>elfe(# 

na, blifmet af Detto örD Sugmthar, Siiruthar, clUc Syrythar. SSSlart 

bcbofmcc allcnaft påminna ftg , at De oamle SKimriftare icfe altib warit få 
HogrdfnaDe i en 5Kunaé eOer nögre ^ricfac« Snfdttninfl, Ddr De icfe 6c* 
l^öfté, eller Utlemnmg/ Ddr De bort marö (t>milfet reDan p. yji.i ^InleDning 
Qf Snflwat^ Stenar dr anmdrFt), ocfe Ddriidft,at@igriD i gamla £atin(fa 

^ocumenU^ semenliatn IM Syrytha eOeip Syritha; dt u meDen eller twÄ MO ® © S Cap, 

^rfcfnc 6fn>«, biWit Idfbt föc y, om åmu r>(>g '3:i)fFartK7 låtit 
iiitct mxa iioDiflt utur flonila v£)anbffri|fcr ot bemtfa. =Oci) cmcDan bet i 
£)tDet Hulmgis åt nps fj)Dli9t/ ut DiHnau R fettad; få läfcr )Qfl icfc allC' 
m\\ bävfofc Hulmgirs, utan OCf Gauts fot Gaus; Då ecf öefta åljdd 
obrutliflii/ blifirct ct -oiDoni noq bmfliflt, S)7amn; c{mrui»ål/ om någort 
^ötc iTuUc tDilin blifma miD Gaus, od> föteftdtlvi fig ot 9)?annen f)itat 

©Igrööeté ^tu wac ©igtib/ £)rm« ^Dofter, SDJen otit matt H)if 
tioflcitc njcta, b»t>aö Denna (SigtlD rojtit f6t cu ^6fflmua; få åt Dätpå Ii' 
fa fä f^t)åt^ at fiDara, fom ot fdga/ bitatiftSn Dc 2,Gyrith od> Eftrith, 
bota ättIcDaö/ fom luatit @p|fon meD Ragnfaft, ocb fom på cn De^ 
(grcH/ Baut. N. 12/ af t)ani^ (?nEa Inga bllfiDit ibugfomna. S)ft 
ba man fan fåga/ dcat alla öega 9^amit luat it antagna i 9?otM)Fa^o' 
nungabufen alt Iftån ©igttD @totråDaö ^(Q, fom i 936t/att af Sngtoat^ 
©aga jåmi^äl iiåmneé/ oc^ oåt, cftct wåte bårte ^otnfoi-flatcé SväEnmS/ ut' 
mätfeö, Eitrid tDut fecnncé SDottet mcb ^. é>wcn Otto t 2)anmarC> 
bw.ité 9)?oC)cr, efter (Saji'Oö Q^eråttdfc, (Fal betat Gyritha, oc() marit 
^.^öiorné fottet i ©mctie. ^. ölof ^rnatwafoné g)?oDet;£>lof ^acalD' 
foné ©emål ftån ©metie/ od) (gtenPilg från 9^otic bette ocf Aftrid 
ellcc Eitrid: od), om Gyda oc^ Gyritha raattt famma 9^amn, öafroet 
^on. ©iven Dtto eUer <^|U9u|få(?9 jåmmdt öaft cn !5)ottef, btvilPctt 
flafö åt e-riE ^axX i ?(^otje , fom få blifiDit ndmnb. Gyda ciiec Gutha 
l)Ctte ocf (Swcn Si^rlDfons ^ufftu, fom, i Slnfeent»e til en ndvmate W 
va6 ©idgtfPap, dn €atbol(Fa Äyitanö megloc tiUåto imeUan dgta J?olf/ 
cmeban bc moro @y(Fonebatn, dnDfeliqen måltc (Fil)aé mib bonom od^ 
fcöan ItiftaDe ©utbeme flottet i SCBeiietgotblanb. ©eiine ^onungtf 
filnamn/ fan', utom Pera Sfvempclv tjdiia til gotflating, bmarfote matt 
forbom ofta fott meto 9IÖdtbe på ftt g)?6betnc»dn '5dbcrne''9^amn/ tidc 
«Q'mliscn ^Dlobten matit af cn l^ötre ocö forndmligate ^IdSjt, ån ^a* 
bten. ^ané ^abet mat Ulf 3atl; men baneJ 3)?oOcf mK en båöe pä 
Saberne od^ 9)?6berne bogtldgtab .^tonunga^ Skottet. 

SDeit Satt, fom ©iiFman menf feaftva martt Slfutg ^^abec / 
at ben famme ^åUn Bigurbfoit, fora te^ctabe t 9?ofie ndit fof 
Olof ^ri)(\grDafon , od) fom gaf fin 5:)ottct Oöa til SriE @egetfäll/ 
feban ban f Ubé »ib (Sigtib (Stotråba , fom ?fngrootö @aaa , nog om< 

Odnoiisen' i i. oct^ 2. Sap. fovmdkv- faliflOeö jdmivdl S^iff 

I 

1 e 2(5 9^^01. Ill 

Jftt gamff/ ocl& xiU, cébkf Sr 997 of fin t§tn tvål i\)ia\^a^tiu Torf. 
^. N. P. X. p. 35^. öm bet bärf6re än |fu«c ntc^9if^Vi3^/ at l)cnne 
;P>^fo'» wom ^Jiber» fii fuuDc lifatult Alur lyafm tcfwat 
til 5U 10^0 ; oc^) Cicnnc Dxunileti cftcc feonom (ifroål mata tå \rv)(£it 
^Hu ån ^nciwuté ©tcnar, 5D?cn ^dn fan önttå, fet anfér&a ^fdf, 

flitwarcgärD, år uprcjl cftcf cn ^4Ean 3rtrl0 ©callatc «net «tofmac# 

l|aif, mcö öcnna 'J^ålTnft; Tufa rilti Stin thina aftir Uri fathur fin, 
Stalara Hkuiiar Jarls D. d. ^ufvoc trcjtc öettrta BtCrt cftetr Ijtc 

un ^aöer, ■éåtöit 3atlö ©trtUare. S(t Denne Jgjiifon S^rlä Sim* 
petöman warlt ifrSn (SmålanD, tpcfcö af öenne @t«n mata xm t\)^f 
ht. SWen t>ct åt Intet tcoliflt at 9?orffe Satlcn S^^Uti (Siom-Dfon an* 
Ji^git nägon icfe infoDD ?i^orff fOJan til et fåöant Simbetc l)oö fis; fåfont 
ö^mie Sivunften icfe l)ällei fet ut at mxa albu, ån öen i ^10 ^\)tlo* 
»mit, på l)wilfcn en fenate S^åtUn finnaé, ån uppå Sngivaré 
ptcttöt, fom långt cftet Denne J&åEan Sarlö S56ö åto tiilaDe od) up» 
fotte. Wlm bot bårféte efternnna, om i nåciot fcnotc '5.it»cr, ingett 

3atl i (Sivca oc$ ©6t&a SHifen mcD famtna ^^öttin marit bePanr. 

Sornåmnöc >^åfan Sarl ©iflurbfon betåttag n>ål, Sturl. T. r. 
p. 251. f)afm (anbltiqit miö ©öföaffdr, od) bdi? upbi:åiif fina '^avtm, 
fömt feban fatit alt £anbet igenom meb ^åt(T6(b tit beg Ottat ^axl, 
fotn bå feabe at fdga öfmet ®6tba Sanö, (man mennt ^c|Tcrg6tblanb) 
fom emot I)Dnom > oc() meö mi)cfet bicf ncberiaoO / I)mateftcc Jpå' 
lun på lifa SGié, fom tilfotnc, meb ^årlBlb fortfotte fin Oiefa gnnö» 
»»åflcn til ^otie: h^viltet alt til 9so bånforeé; SOlcn itägta ocf; 60 
%, båteftet teflcca?c benneé ®on<'on ^ftfan ^atl ^rtffon åtet cn fort 
.^ib i^^oric, od) 2(t 1063 fog j£)ålan SatI ^froarfon/ ben fStfinåmnb* 
t)c J^afnn äatlö ©ottcrg ©onfon , ftn '5:ilfipqf tit (Stcnfil i ^mx» 
ie , oct> ficf af t)onom 'SBåtmlanb i Söfl^^"'"^' f «««« "^»Ö fug* 
It ^ofwe 3£}tl, Södlgötcö @o« froii ^efieraotblanD, fom »ib 
»043 iftftn ©ot^ia Dvtte fljotbe ©men ^t^iöfon 5!^iaånb emot 5?. 
SKagnué, Dlof ben J£)eliöcg ©on, ånnu f6t sllbet (Futt mål ftafma Ief# 
tt)Qt / oc^ låtit uptefa Denne ^omftabö fKunllen effet någoff beune ^)å' 
tan ^atlé ©tallate, fom marit t5b& i ^mSianbv men emeban ben <5.of' 
meé ??abet , fom låtit tifreba bcmältc Slunllcn/ m^irit iufi famme ijåfan 
Sarlé©tonare Vri, fomnåmneö på ©tenen, ocb icfe ^algot; få fan 

t<nna ^ofwce ^i^mo, öår int<t gaana* ®«§utom tctö« uti ån finare iix ® Ö ^ J^<5e ^ Cap» 

^Ibct ttagott mmn J&aEan 3(ir( blifiva oe ffq^/ fotti l^^t i £(inöct mi^ 

öora fis unb^ercfltfciD om -^åCart 3f^'^<^*'r<>"8 (É>bcrt. ^an foni/ fotrt 
faöeé, wiö $(c loéj fotjt l)iti gauDet/ od) ^obc af ^[Ödjiflottjernc myc* 
fet ^mn^ emot ^atalb ^åcötåDe , til be§ bcnne Olof t)cn JgJi' 
liflcg J^alfbcoDcc ötog til (Jiiffianö od) böt blci (laflcn W 1066. (gtDait 
omtalat Intet 9^orifa ^^ijloricti ^^^fifan 3"«'/ n\n\ cftct (gtenfilé S)ob <Jt 

itonung, meb famma '^mn, Hacon hiet fa Kongur er nacftur vac 
i Svithioth eptir Stcinkel kong, ö. d, ^^tan ^cttc öm KoitWftg/ 

<om Moac ftafi eftci: BtmM Kooutttt i BMoer je , fdget ^tuclefott 
T. t, p. 15. ^onungaldngben n)iö ^Jöoflgotbalaacn faUac feonom 
Jfttt Äo^e, ocb untcrrdttoic o§, ot I)an roarit foöb / Ä.tfio?itti, i Xvt* 
(ia ^Scöb, odbbåt blifmtt begrafttim, feban ban tt>arit ^nungMc^t» 
ton ^Inttav; men ffificr bdri frän 'D^otffa ■^c6mfan, ot bon fdffer honom 
for 5?. ©tentil; bn)ilfef wdl Ean mm et / ocb bdrforc jdmwdl for lå# 
bant af »dre bdjle ^dtbagran(Fare blifmit anfebt. S)enne honung ^ä" 
Ean menar ^c. Can^llcdbet oc& 9tibbacen ». X»al{n , i Owea 9v. 45'!^ 
2. S)el/ ar ^iban, tvära ben famme, fom ^)åfan SarlSMrfon, W^^- 
Ut od) fpneg mpcfet lift: oaltatit ban forr roarit en 9Zor(F UtiberfÄtc 
Unber 'D^orjeS oroliga ^ilftånb fan ban blifroit f6bb i "^Ödftergotblanb/ 
ocb pS bet 2öi« jatnrodl, fåfom en inf6bb ©roenf ^an, mib et ^onun^ 
gamal Eommit i $(fanfa. S!)?ett om b^in ocf tvdrfligen burit ^onungö' 
namn, faftdn banmeb Äonmigomagt regerat unbet Den ^tb/ ©tenEiW (Sonec 
hnn tt)oco„omt)nbi8e ; bdrom Mvott jag bdöe af gamla £)tEn6a^4bi(lori' 
<n/ fomiSllber intet giftvetwdr ^onmtgaldngb efter, ocf bege 9vun|le^ 
nar, i ^^aU benne ^ercc på bem unbcr ^»pdEon ^arlé '3^amn (Fulle \\>atci 
beteEnab, någon Slnlebning at troifla. <Sidlf »ar ban intet dttborew 
tilDiifet: ocb efter bonom clrb«lt n>i§t/ at for: be @tcnEilé (goner/ 
ford Snge enfam, od) fd «&al(ten tiQiEa meb bonom, alt efter fom bc bliff 
h)it mpnbige til, roarit honungar ; odb « ben itonungaldngb , fom dr i 
^erroarar (Saga, ndmneö icfe en gång J&dEan for honung, fafl dn ho^ 
dfn>«n fnnebdOcr, at ban f6c bem regerat ®cra« llrfgrdtt , fom ocf eftcc 
&em , volb beraé 5lrfroingarö Slntaganbc til honungar , blifmit iagttagen/ 
tocfeg Intet tiUMt, at bc f6c en frdn .^onungabufet frdmmanbc ocb meö 
(StenEil f5rmobllgen allenail befmdgraö ^ctrc, (fulle utftotag, cUer eil 

ftån ^cDcnbö^ aitib fbmm^ ©n>ea ^omnBabm^ SXditiabet fattad » ^wi§fi«t. '^itt Qt Tomma ta örfnoa * fa ai' Mmtcö ^tpiU 

JittspåiOåEnn ^^arlg/ SfiunrfonöyODe, ar IfCin af^'. @tcnli( fåt et eget 

Jtlfc (O.Dilfct ^tUClejbi? fnffar yfeifokn i Vermaland; oc^ feoö få ml 

honörn , fom ganl)6to'fct focmätfmaf fis fti>riTa 'Pnncjl. J^roataf m mt' 
^t, bet låtkligeii funnat baiiDcv at fcttarc 'Xibcr tillagt ^oiiDm S?oiittnfl'W 
^ömii, cmeDatt &nn vcgerat öfirec et tarifi.bt ?Hifc; fo)Wn 9^ov(Fa .^t* 
novten,idm»t)ät ödrcftec, kfe nämner l)oiiom meö cinnot '^amn, ån ^äEutt 
Sacf, Stud. T. p. t4r, 143. ©åDöUrt g)?igt(jg på OrD cd; 'piffar/ 
ftitttaé Icfe fållcm I ^^iftonen: od^ äc tict nog mäcEligt, at ^itgcc 
^jdlbo på famma Slöi». t ftocrc ©n?«nflfa 9>imfc6niCatt af en fenatc 
öting , Qtiforc? , uuöcv fin cflcti "^titel, fcam f6r De§ (gon "^öalDemac , fom 
jTDdtJligcn mt honung ; fafl an Detta tluif a fiixmi anmdKft i ^SvdDben pS 
m gyemplai', fom m mttiau f5)«f SD?i)at,man ^afmcr mcö ^åffriff 
AACaNE: IGNVNDEl: oc& fom ttldflnas JE»4fan Ovobe, fan, i mif 

tC/ fom ^åUn 3ft»arfon. at ^nge blitwit CaBaÖ 3nscmmt), 
tHer, fåfom bet lates i @wcnfFa Uplasan, p. i8i. 'Jngcmunb , tntpsao 

"Öeiwarar (Baflaj broarof&et nos anconflt, ot öetta tpatit Oané rätta 
S^amn, fom beg ^ahcx Si. ©tcnfil, til ?lminnclfe af beg £0?obe\;, fomfan* 
ffc I)etat Stiga cllci; 3«^t.wrt>/ od[) 9)?Dt;fabccn/ ^munb ©amal/ eller 2(nunö 
Sacob/ fycft^ l)aftt)a lattt .({iftva öoiiom, öttJilEst ftöiltt / fot ft6vi:c 210ig' 
bet (fuH/ til Sugc allena blifwit förmanWabt. 

©äbana Slnlebntnflar menat lag, mon utnn ©fat»a fan Itmna til en 

meta uplyjl §ramtib , at, i ^-all be jluHe finnan grunbabc, bt§e nog m6r# T. 2. p. »gvDarerKc man jarraie ran meftmioa , ai oep »'joretra* 
bateg od) §6rim)nboreé ^mbetömdn, fS tvdl t ©otba, fom ©rnea DviCc, 
Äavit bocnbe/ bdc Eunnat nfliba. S[)2cn £>rfn6a*(Sagan omtalat en 
4inmi W« -ÖäCan Satl, fom nppe&åOitfiö t^Snxrje, bocf utan at^di; 
%a näöon Äonunfleiig ^unbigbet. 1X4 (B bX^ (B^ - ^ S Cap. 

foné ©otfévfon, od) itij^abeé efter lynné ®5b, i (S(ut«t nf clftcicfe«j' 

fom om öcjj ?D?oDetfaDec / nt I)an i (Sit>«ric babc flob 'Pnneil af bäw 

niact trasa ti( DrEnoflnia igen. €n (SpÄmané @amral mcD ^onom oin 
^. 3"92^ ^celler m. ni. omtalad Dar lämmdl : ocb lemnar bet cn ^ft^*'' 
tcrnfa, om bäDe CbriRenboracné bä iDavanbe ^tilfti^nb 55c i ^M, od) ben^ 
nc Jböfan Snrlé Sinfcenbc mib .f;)oftt5et. 93ieu om bet ifebt pa Iniité 
tejlödnhig, eller åiinu for im^ i;)i{fom(t, öt ^. %m utfdnbt nSöf^ 
@j6ga)lar, at fnra i 'SÖifinS/ «llcr fedcja, pä bcga eller nubra i ^cftct 
belägna Oar, omtalaé intet. t)^ä90t bi)litt Eiiiibe man formoba af bet ; 
tom s3)?an|?a ^tönifan ap. Camden. in Brit. anforer, f)iPilfcit ocf IdK* 
i Torfxi Orcad. p. 75-, 79,^ namjigen at honungen i 'Dtorj* (Bicfat «n 
Snqemnnb, at inf aga bc§a Oar iii 1077, »cl) at famtne 2iBtfing/, foj 
fit '^pronni, meb l)el,a ^olget fnatt blifooit omdnbabracjt. ^Dctta Slr^j 
rattar Torfseus til ?lr 1097, oct) gifmec mig tilliPa ?(iilebniti5, atocn» 
foreflÄ en 9{d(telff fom mcD et blott €omma aUena , få fan goraé Co»" 
SOJcninöen i början iparit tmetobig), at icfc ben uffdnbc^ utan ben, fo»!* 
fånbt ^bnom, I>etat Sngemunb. 2(t Sngemunb bä blifiisit båaenfovfo^ 
nung i ^Rorie, Fuiibc man ^ana for ct fnart begånget i?el boö cn Utlän^'^ 
ning/ fom for ©ranffapet ifull, Idttcligen torbe blanbat 2Ödfferg6tb[<i«'' 
tncb bcfta DviEe ocl> feban famma- £anb(Fap tiubet '2l^orJeé SSlcmw forbolgf? 
Wlin om cn (Tlf ^rtf)ct at tdtta ox for flor, od) bttta Sngemunb» 
©jötag bdrföre mSjtc tpara ct annat/ dri ©ötbeé; få matte matt mcbgii' 
»Pfl^at^äfan ^dlfon, unbci: fit Söijiflnb? ftdr i Sanöet Foii f)ofma a0 
cn (Sott/ fom feban tpib 5fc 1120 mcb ©ot&e Eunnat störa cn fa^(Jrt 
9*vcfa. Sag (oEcr nu i alt betfa, intet uton cn "iti^oiligf)'.!, at be§c 
nar HPa få fnart od; fört/ dro bcnnc 'X^ibé ^o|!ct, dn någon dlbrc^/ 
fom m^b beraé uttpdrteö 9!JZdrEen minbrc forliÉcé. 

9S&ore bcnna E3}Joi(lgI)et få mi§f tpdrflig/ fem r>on tiu aCenaft 
<» ©igning; få ffullc man fnart ftnna ct @amntanbaiig imcllan ©ot^^f 
SOBifiiig ifdrb ocO 3r(dnbarncö J^nr/anbc pä <^mx\t n^ib ^r 1130, ba 
t)ctt.T :^o F|T ifl, dnnu ocI)riflct, efter cn Utldubuings 53?crdttflfc ap. Mob» 

jnt. Script. Rer. G rm P. a. pag. 95-, cit. E. Rcnz, in Mon. EcCj' 

pai?. 185. upbrdm Upfala: antingen bå bftta ©ot^eg '^lag bdrtil sif^w 
S(»i(f "^ning/ eHcr Det feban forctagité / at I>dmnfié 6'tt>er en fäban ©fabo» 

Ut a? dmm en wmMm ndmligen at bcnna ^«fa Pan öofma jTtacft jtg Idiiörc i '^Bcftct , an ba&c til .OrFnoarna dc& 

'n vit, Thcod. p, 487: orf) utfdtfci; ;(iimiviiI'^!Dc»i mijcfet låiim tUbata J. 
^. p. 484, dni Mon. Upf. p. 66. S)?*»/ (åfm Imi iiiga^fal tilDcga 
''Ha olifa 9}Jcnin9nr nnfövt; få kiimae De i ftt ^di-Cic, 2Cdl cir bet bc;' 
mt, at öe ^orbtlTij g-olFiIög alt ifrån @lmct af ottoutic ^i'I)unbrai)ct 
"^roat ^ranife ^u|lern«; mc» at öe lifa fnacf, efler få im)cfct:;f6iT @io* 
Nscn fommit tU Spanien, ai* og dnnu ofunnigf. COlan bcbofroer tcfe 
feällec fufl bdtf&ce fimta bege ©tcnat b6gre up/ f6j Det tvåcc SåtfdDet 
«ftct gbviffim ?drané J^itfomit aflagt ftt gamla £efnab&fnft, at fara i ^Bl^ 
[ing. %\) Ddrtil bebofbee någon •^.iD- Oc^) fåfom De fr ngliggunDe^Sar^ 
mi^a ^^Mm intet gåf\T3i> nåm 2^rcD ; )^ iroro å Denna (2^iDa Dc 
^l)rt|lne urldEtabé/ bm fcemcöfamma 5)?åft tonte Dtm tilbata. S5et anfSgä 
^cf feDan fot en S^eliglonépligt/ at ftriDa mot ^^Dnfngor: fom Atl^iliiga 
^åfiDcbrcf Därom iwitna, ocl) fom foljanDc "^iDerö ^^ijbriet, tPiD (Sia* 
^crö, <l\lm ocl) Sinnaré miDerfuftvanDe/ intixoa. ^nxu ©IgnrD ^Qtfa' 

{afarare på ftn^Öiifa tH -Ö- SanDet iloflé mcB ^eDnntflar t ©panlcn oä) 

iliortugat rolo gic r 109, är af f^m Cef^terne funnigt/ ^turl. 1. ^32. 

fo[|. (SiD. Torf. HUt. Nory. P. p. 449. fq. ^iT)arf6re ®6tbe WtiD 
^mm '^i^, men icfc jiflgra 2(t{)unDraD tilforne , tan pafroa Ittofirat Frinä 

<Spatt(fc 5?ujl«rne.' ^niss blef togbällu af en "jiÖcnDii^ ^ottaplun* 
^)caD od) upbränD, ®turU T. i. pag. 296. fq. öcf) miDt på 1200: ta^* 
let/ eOec 2tc nfs, Torf. H. N. l\ 3. pag. f27) r^8, ^ärjaDc ^. jö* 
(len, Jpawlb (^illeö (Son, veftiu- um haf, mcD Ntlfet 'laUfätt (gfoff 
ffa @iDan Dä ännu betcfnaDe6, ib. pag. 336, 342. fq^ fäfom, icfe tni^c- lien f6umäl«t ocf , at fcDnn De tJ^orife igenom inbSr&cö 5rrig mpcfet roo'« 
tö utmattaDc/ långt effcc fulla uoo; talet, Dc dnDteligcn ofnjctcnöEommit 
öt Ux]a pä 9iöetlman6ai'na , cnDart f6r at i!af a ftg y cnningar, Torf. H". 
ISI. P. 4. Väg. 118, 194. fq; oogtaDtbc n)äl ocf, fom man n?i( (emnrf, 
tan(!c tiUifa baft någon annan mera rättmätig örfaf. ^i) ben fom utan 
(Släl bdtjaDe pä (Sbriftet ^ol?, EallaDcé Vikingur oc Ranfmathur, fä» 
fcan, fom Thorliot, ^. ^åUn ©FnlDerbre Dö ^ofji^if i^nwn , bcjf rifmeg &og 
(Stutlefon, Tom. z. p. 366, ocf fom en eller annan af Dem torDetvorit, 
fom på fomlige Diuf^cnar fåt Denna .Onifan <ft«r jig; (Suö i^jhlpdyam 
Hxxu, an \^<\n gjocöc til. ' ^Jåcaf fatt matt tiSsotlimöa troligen fluta, bSöe tiat, oc^>' b^ac* 

iDib bctine (St«tt/ fom icfc fan tnaia onpttig: om tidmligcn ben Stfuf/ 
Jpäfan Sarlé @ött/ fotn bar nömncé, ttarit ben lommc, fom tjatii 
Åagnfaji fåfom ^u^UxP. od; Iwaö bå öenne^roarit foK cn ^?an, fotit 

«n få föcndm 33ct)åning, foni/ til be^' 2(minnelie, bané J&u|li;« - 
Snga låttt riila på cn Ovunficn i SXilaxtini ®ofn, Ocminji^bunbra ocl) 
Onotcftab ®dtbc, Baut. N. lo: fäfom uppå en annan bdrmlb N.i»» 

flt bon tuarit Gyrithsod> Eftriths 5örobcc? 

Om bcga Stwntinimcr dr ccban p. no få niDcfcn Unbctrdtfeffe 
n)Ctt/ fom Socniibenö gcmningoc framrdcft, ocl) at bet trarltcn JD^b^t 
for OvagnfajTy at bafn^a^^Dcm til ^i^ftrac, CDicn OrfaEen, bmarforc l)mt* 
fen bané §dDccnc cBci' 9)?åOcrnc ndmnc^/ tdnfcr jaa ttjara benna/ <ji 
I)ané SD?obcr, fört du bon fåt bonom meb cn minbrc a^toXi 5D?an/ 
forne tDarit gift meb cn mera förndmltg, men i fcnare ©tftct gdt j» 
tnpcf et utur fit ©tånb / at bon Odlf bdrigcnom förlorat ben 5l9tnin.a / 
fom bon baft uti bet förra- ^Sgot bt)(iEt S);cmpet forcftaller ©menffa 
^Jrinfejjan jrtgttö, :K«gw<ttt> 3atl6 JDottcryfom dgbe f6c(t >öinrif ©E^i' 
feidr från S)anmarE, fd jt, J^aratb ©lae i 5Rorje, od) bdrefter ^'ni 
5bt|Te ^Mn, Dttar töirting, Sfiwar @ncDé på ©tobrein, od; Uixni" 
Torfeus Hift. Norv. P. 3. pag. fz^. ffrifmcr om bc trc iib|ta ©if*» 
ten / at Ottac ^irtlng marlt af lå^t @tSnb , men at ©igurb Sorfala' 
fårate upbogt bonom til £anbgb6fbin<): at (^rottninsen etter bane S!)6b 
febénabe mti at töaca ogift/ od& bdrfocc femnabe Sfroac @neié cn ^ri* 
fcet ofmer Stnfldnbigbeten/ bn>araf bon fobbe ben <Dtm, fom fcban blef 
föDaD Koftgebroöct: eller Konung jngcs 35tobct, emebnn bä0 
rooro bdnncö (^oner. 5(t afttwdtta benna ©fam, tog bon fcDan Zt^^ 
m på 0toberin , fom bdrefter ftcf beta Konungens iVlå^, eller bert 
fom meb Äonunflcn mx befmågrab. Cm bdnneé fotrjla 5iflteni?ap 
man intet annat, an at bon bdri f6bt tTtagnus/ 3^<tc^tt>rtlö od) 
ttflaf / • af bwilEe ben förre på fort ^ib roar honung 'i (^mxit , efte^ 
^. (Srif ben Jbcligc , ocb ben anbve, '^axl bdr u(t Dvifet, Sturl. T. a. 
Ef 8- 3.03? ftimt ben trcöfe, ^ertig i ©anmarf , Gram, ad Meurf. Hift- 
Dan. p. 5if.cx Alb. Stad. ®* tu förra IDrottntng '^nguibé (9ifte«^ 
mål tvoco fålcbö nog beberliga; men uti be fiiffa anl^gé bdimeé sira föt 
fpittb , oc^ rdfnaöeö ben ^orbinbclfe meb ^. ^nge Jbaralbfon, fom b*^"^ 

«e$ eou S??an enbaj^ babe at tilffpiftpa ^ipcfan/ f&v mew anf*»^ 

1(3 . ^ifl/ 5n mtmm b«t fSrrcé S6Drcf/ eller beit ^tmm ©iffc; föffan ten 
^cbec dlidf^ watit ndtmave at [)i\i\m en ©roftnitis til ^OJober ellec ^ué# 
ftu. (^t (innat mera f^nmncif ^fterbénie teoinaöe fcbuH/ fort ödtcfter, ^. 
^O^agni ^rllngfoné 93?ot)£»; (tbti(tift<t/ fom fjdlf <n fobi) ^oiiunfla«®ot« 
tet, af ^^agni ^Sacfotg ©lmi, ^iguvb^ofalafacate, od) ^Oiatfnt», ^.^nge 
©fenfiifoné ^$)ottettiöttcc frän .fDolniflårb (odt) t)drf6re mcb öcnna S^rotti> 
i^ing SngriO @i)iFonbariO for dnba til €onflantinopcl mcb en ©rim 
fXitjTe, nf femilfcn l)Ott od> Ddrutc ftcf näflra ^öarn, alt meban ^enneé 
S)?an ^srre ånnu lefbc. ?0?én fåöant Upforanbe mar intet nt)tt ()oS 
bennn ^ru/ cmeDan ^011, f6r fit ratta ©ifte, i ?6n|tldge meb ©igurb ^oa* 
JalbfoH/ fom Dcf af ^aralb ©iuc f)6lt6 for l)duneé (gwffonbarn, aPat 
Ctt (Son, ©tgucb, Torf. 1, c^. föi - 564, fom ödnncé SD^ati ^c* 
fing ©facfe fcbait (dt i^jälild. Torfsus ib. p. öoo. goc åfiveu alt bctta 
ben ?iumdi-tning/ at ma» bdcaf fan fe y ^nru ottjåttrigt 4öof^^runtimr<t0 
^jdlférDålb benne ^ib trarij: oc^ ^uvu forjfdmbe bcfj (gefcer; |>n)ilfet 
jbrottning 3"S^ uti ftt (jntotldnb dn mera beroiftt meb cn jlor ^rdcf< 
h\, Ibct^oW/ utan Sérfi;» iDcr ^Ipsfcl for fit ncHiga Upffiranbe, meö 
Erling for til 5?onun9 ^BalDemar od^ iin ©on ?Surijtaf i ©anmatf, at 
(genom fit 5(nfcenbe od) Söemcblaiibe forfona ^Diiom mcb honungen cftec 
Slaget wib ©jurfå i Sutlanb; 2lr ne^. Om mim oc^ ^Imftinaö 
föiffcrmSl dr ^tttc^ fammc (Sfribcnté £5m&omC/ at f)on funbc li)cfaé5af' 
JtJa tagit fig ^onom til S)?an/ men ^an icfe ^dnnc til ^ul^cu. ^ifo Dm# 
ftdubig&cter fulma meb tvdra focndmarc fruntimmer i (gwerie mib bege 
Svunfienaré ^^ib forclupit; fafldnmanfor öfri9t, i JSrfft af ffriftUga ^ff 
tecrdttelfer, femarten gobt eller onbt fan jdga om beraö fiefmernc. Sofl 
iDil bdrfi>rc l^äna for troligt, at Otagnfajlé 5D?ob<r f6r|J meb ch mera öebraö 
?D?an fdt i^ftrib od^ ®i)rit, men febau ^onom meb cn minbcc anfcbb; ^mit# 
fet liPmdl icfe ^inbröt, bet iu ban, bc§ tiamK Inmat blifn)a en forndm^ 
lig Sdnéman, oc& pd ben Oldfnins öaft £of at (»ana Jboftidnarc, eller, 
fSfom be bd faUabeé, ^)uéfaclar, 40 f^banc fi;cf, efter S^orffa J&ltb|?tått, 
^mar fidnéman ()aua;. ©åtunba igcnfinnag pä cn flere forndme 
9!)?dn bdr i Sanbet. - ^utmgir oc& »ÖäEan Sacl aro forr ndmnbe: ocb fäc 
nu bcraé Sfntal åfaé meb Ölagnföjl oc& ®otf)e. ^iEalebé mä, af dnbra 
Ä6nct, (gigrib, (Jftrib od) ®i)ba icf e forgntaé , fafldn bega fenate tj^cfaé 
njarit nägot dlbrc, dn ben for/a, fä framt Slfur i fin Ungbom tjdnt Dtagn* 
foft, od) benne bä ujaric til Siren; fom alt bliftöet tpbligare af benua 
[6relfe imtDan ©Idgtleberne ; fom meb dnnu flere/ i ^(nlebninfi af en an* 

^ 3 Ha- 118' ®Ö2:^<£a 4 Cap. 

■ • Guthrilc 

Hakun Jarl - — - — - -- Kairin — Gairmuntir — Gai rlaag 
j , , I , 

Alur Taktah Gurith Eibith Ragnfall — Inga — Airik 
éf.p^ io^. Sin Bali - - _ _ 

@Enftcn på ben Sberopabe Svuiijfdft / fom innebäner ^ttgaé ftJa^ 
(öl/ forcfomtncc I 7. §1» N. 2. oci) fpacöö Darfoce på Detta ©tdöe. ^JD?eii 
Snnebättct af bdgge aiagnfaflé (Stenar dr Detta: £ . »j-f x - 

ga lit raifa Staina chafiifcir Ragnfaft Bonta fin. Han var BrothirGuri- 
thar auk Eftrithar. 2. Jnga lic raifa Staina aulc Bro giara eftir Ragn- 
fall Bonta fin. Afur var Huf karl hans, t), a» 3ttga låt Ccfa t>C%C 

©teitar efcct Ha^rtfaji fin -Bofti)e. ^att toat (Sutribs ocb ic»^ 
(Itibö ^robct. 3^9^ tcfa ©teftnt, ocb gcra ^to efter JCctctft^ 
ta(t (in 25ort&e. ^Cjnc xpar ^ans ^ustarl. ^ 

munocita h , t , oc^ uDDaöt ^ , feé Ut fS mdf, fom pa $öto*(Sfettett t 

^or§et på ben ene lifnar ndfian alDcIg bet, fom finneg på en M öf ^åröa^ 
fnuté gngcljlc penningar , ap. Hickef. P. 2. Tab. 4: oc^ bet, fom dr »å 
ben anbre, fommer md(t ofitJercné meb bem, fom feg på ?;arlaböE3 éiH* 
Tiar, utom bet, öt bege, meb en eller be troå motfroöranbc $lnDar, \?[tci \)tt 
näfaö fid(fro'a 3lunriftningen , bå bennc forepdllcr bet fritt od) lebigtinoni 
9tnnornaé ®ång. Snncbållet, utan at tala om (SldgfrdEnmgcn , dr ocf 
få \Diba mdrfligt/ fom Ddraf fan Domaé at Sc" Snga |å(!it bet f6r et mc^ 
ra förtjiinanbe 2CdrP, at uprcja flerc ©tenor, dn en, od& af 5on frot bet 
^anne« ^öobe bdrof (fune ^afma fiorrc ^idlaro ocf) £lfa i anbra £ifmef/ 
at &on efter |)onom låtit gora 5Sro, dn om ingen btifmlt gjorb. ^maraf 
ing ffuter, at bcga &anneg oc^ ^arlabafg '5:anfar martt enafianba, oc& 

bdicfoce at W ^imx, mcö Dem, på en. blifmit uprejle- Sag nefac i^al intet/ t)etm Ovunorttaé itku iiUnt mt^ ^ro*(St«ncn nSsof narmace 

flintfl bege (Siiotejloöö, ^tcnci^til ©otbeé UtfdrösttD : få at be, t&Xf 
flf atböma, od) ndt man beftnnat, at ^im reban mib becaé Uprcéning 
j^arit bePant förfina ei^iia $23cöcifter, ocl) utan 2(ffeenöc på bjg foniama 
i^dbefne, fom på f^anö (Sten Dmtalaé/ blifraa nåcjot mm, ån &btUi ©tc* 
tiw, men någon ?D?ån dlbre, dn 3flrliib(^fé- Om bdrförc en, fom fet ^ng* 
*tiarö $(mnmctfc på 3fiun|Te«ai- utbuggaé , idmivdl funnat mara SGBitne 
^xiabaU Wo^a at formaca fit ?0?tmK: bii?»l?et fag dnnu intet ttlttoc miig 
at fdga ; få fan en annan , fom bdnvib mafit ndnt>aranbe , lån^t {ryxtaxz 
hafm bmWat ©noteftabö ©tenaviJ utbuggning / famt (ifalebg, for 5((bcrg 
ifull/ founögtftg mib 35to (Stenené ^ilfcöning meb ftna nt)mobiga ©wg 
ocl) gftiftningar, cftecSotlabafé ^*5öb,ocI) feban bet blifmit aflaflt,af eftet en 
9)^an uprefa od) ut[)ugc(a ficrc OJunJlenai: tiQifa: fom fålebg inom mpcfei 
Eorf^ib iTcbt. 'S^^ffflbafé ®on 3ti9efoft,<bm efter ^ngii od) Oiaflnfa)^ tDC* 
feg blifmit upfallab bafrocr Ulml til fin %it>tu $lmiune(fe/ utom bemban 
fidffi Ciftiöen låtit filreba, a'niiu öftberaé ^(ntal meb en dlm^m i ^åU 
bl), Baur. N. 128; få rtt '^(itlabaf på bet 2öiö cnfam, od) utan (?)L*cmpe(, 
beFommit 6 Otunflenar efter fig, jom ölla dnuu dvo at fpna. Svenne fKun* 
ficn dr icfe ciiiennft bdrföcc mdrf mdrbig , utan ocf båraf, öt ban gifiuec c§ 
nåaon Unbemittelfe om ScirtobaEö ?0?i>bcrne, StfEomma, ©iftc,od) '^'Mf 

tib. efciften dt benna: IKH^+htK- Mt- K-flh4" ht+l+" 

faftr lit raifa^^Stain uk Bro gera eftir Jarlabaka fathur fin, lik Sun 
'Joruna:>k Ketilau lit^at Bonta. Ubir. rifti b. 5. 3nQ<^f<itt lat re(<t 

©tcit, öd) Söl-a 2^to, efter ^^daba^, (iit ^aöet oc^ 3^t»"^8 
Bon t od) 2\a«»Io3 låt (fä gora) (fin) ^ott&e. Ubbc rtffc (äim 

norna). 55onbe od) ^an forbom faroma ^cmdiEclfe: oc^ beti)bb« 
fålebé, ndt bet fabeé om någon i pånfeeni>e til beg ^|lru> ot ban mar bdn* 
ncéiaggiftc ^:5J?an: fåfoniSÖonbcfolEetfiné emellan dnnu på "^Gifbolanbct i 
Cftecgotblanb brufat at tala. ^wilPct til båbc bcnne od) be forndmnbe, 
famt eftctfolianbc ©tenaré ^orflaring, btvatdl! fliPa "i^alefdtt förefom* 
' ttiö, må mara påmint. Soruna bar bå mtit ^arlabafé 93?ober,od) .<^d* 
tiUiig beg ^ujitu, famt Sngefaft beg ©on, od) ban i Öiunriftaren Ubbcé 
^ib afliblt» 5{f bané sO?ober, men Icfc S^^ber, ndmneé, cifmct 9lnleb* 

«infl til fammfl $lnmdvf ning , fom ttib et bDlift ©ignbé, (Jftcibé oc^ , &^i)' titi 9^amttantié at anfotbt, od) jom af JDil'^on'ctt tviba jlDttcé, föm matt 

lig 5lff6ö.a/ ån antingen fåtr, cUck fcban: Ddcciöot bet åt ofötnefligt, fl^ 
D.iT)nif6nct uti D«m mera öfts, ån mi nu mete 9vet>a uppå. ?(}Jan a5 
lifmålicfe focmigaD^ at Denna Sotuua ju|l watit nägon ^onungattotteo 
falsan bon åljäjt jgenom ©låatlfap, fftfom aufin^cn igenom t>e tii)ä 
tat / l)tPilE€ n)iD Sit 1060 fotmenaé taflat om ©ipcnff a kronan , eller twäU 
Sngroac (Smunbfon ocl) l)ang @on ©roen, eller annat ®åtf, meb ^0/ 
ttunga^ufet mycf et nära fan ^>afn?a w^rit forEnippab. 2U nogate finna 'Xw 
Dm, nar oon icfmat/ törOe Oenna ^(ttcåfntngé Såmforfel mcDDe f6r;DC 
något funnat biöraga ; Hakun Jarl Hulmgir — UrraGyrith EftrilhRagnfAft - Inga- Airik Joruft 

I ^ ^-3-—^ n 1 . . . I I. . prdab. <— ■■ " ■—» I I 

f II20, re/foj?:*.*!, Ulbiurn Kvikulfr AlriU Sitt Bali Ubit Ingifaftr, 

Uti Oröningen imcHati ©igcib* 3 '^Ibxi, roit jag intet twaca tmi^ 
m någon jnarace jlmictpcfa, ut bon i'm\ ågt @p)ut, få (Sigrob, 0^ I» 
'^^agbag/ emcban bon på (Sunbbybotmé Ovunbäll EaUac StltiEö @pjut» 
<B^M ^oöeV/ ocl) ©igvob fm ?OJatt. (^iftettanSan utwifar raål bet fart!» 
notifa; men nefar båcforc icte bmab begutom jåramdiiEa» mara mojliflf' 

©en ^tew/ fom Takthah fåt cftet i gaguttga ^årab,, Sitt|'« 
<go?n ocb ?Wpfinge ^ng/ bafroer bcga 9\unot; i^jf. j^^-is^'* 

'HVrBI- H+r* *HS-.|B+ri-i KlStl : Sin Ut raifa Swi» 
thona at Fathur- - Takthah: Sirthar Boanta. Gutfe hialbi Sal hanJ* 

Bali rilti. t), å. ©cn låt refa bcnne ©tett 5t (Tn ^'aöer Cagbag , 
qrtöe trtait. <5ub l?i«lpe l^ctisl ©jal. ^alc ttfff. Dm Ubbeé oc& 
?öalcé ©amtib , jämte nwmajte 5lnlebntng , man til Deg Utfättanbe fuö" 
«at finna/ otfocbctta nämnt, od) fotbe tpiöbct, at flcce 9\miftenac fore' 
fomma, fom be utl)uagit, ännu omtränbfigare funna utfätfaé. SmeDlettiö' 
fan Det, fom reDan är anföcDt, Då bet jämforeé meb Detta, fom nu är uP^ 
foEt od) ärintat om ©ötbeö ^åg oc^ beg ©amtibé ^olE, tjäna til Denna UP' 
gifté %e(li)rf onDe , at Dc lefwQt icf e aHenajt efter 3n9n>aiPö / utan ocb «r 
ter föotl)cg ^ätfävber, 0)>)Ut^ / (^Piuf5 (Btifi, bfifit)cc fwmbeB voibau ^iifaUctt nåttitta. m\x 
Pnbetta ©tdlie pafrtt /ti? föcmotiligcn bä)l ben 2lnmclrFnmfl/ af c&um 

Ja Stencil tanaö fjauneö gjjan, oct' at gru (Sigrlb öaiforc i fina ©iftcti 
m öafma roavit itf e ftort bdtti'^ til (Sinnet, dti Sf^orjfa ^]>niifcf}oi;na Siv 
gib od) €[)nlitna. s)3^ett at @piut liEmäl twavit cn fotndm ^an i fttt 
P^, ec& at ^iula, l&n)fltd(^ be§ S!)iiuncé*@tm nu de, t\)fln'f ^ané öba(, 
fli bdcaf tcolist dt bet legat t et önnat £aiib(!av, ån (SIstibö (^genbomar, 
JCO at htt (Sfafle, ^watdil ©(enen jiåc, de mcb tiulnge J^öaac omqif* 
™et; på biDiffaman tvil fdga, at '^^mg forbom blifmit bSCna : el)uru be 
[äiigt tDbligace utmdvfa cu anfenlig (g5ldgté ^Begcafniugöi;. Oiunl^encu dt; 
''eSutatt Iblanb be fllbi;flf6v|le od; meb mpcf en 9)?öba uthuggen» 

mm, utan foc 'Xi-d^åcben, t©Pci»tEé ^öacfe, bdc 9}?ora Sliigö muit 
m fit Utlopp, l)afit)ct- framL (£an(jlircUet ^ecing(fjö(.b iblanö fina suäer- 

^'im/ta aftUat; oc{) finmi fd mdl inojn, (om utm Otmflåimma, 

f lili^^' ^iguter. fdfömiforH inutf, -uppd et <5:i;^b 2^ ^oEacrbdtn)ib'«ti 

w>lab ^dft^^få- e».i ttlbafafsenb? ;^atj(. met) 'gånger >j(^t|ib, ;SÖrflf tf, 

^oia^brttg ody ^iimtrtt, famt bac pfwarifor.cn Dvdf/ od> mtb aiiDcii en 
p uftBubliSö ^atl mei) J^ufiwuDet btebemib, Dft^cvil ti)cf eö en ^ilJogei* cD 
w fan(Fc en blott ÄnifiTiba mm, famt unbec ®Ertften/ fom innefaftac 
§lt betta, en 0}ian, ligganbepd ena ^ndt/ me^ et uprdtt ©njdvb i .t)an» 
J^cn, rmdrt igenom Öiunraben/ fom inemot. (Slufét fammanbinbeé mcb en 
[jten '3:ilöEning Igenom en SBalEntit , bi»acö lubac fTingi-aé • i . .fSbviric 
^lantfat/ fom p^i Sitrifé odb Sifur* (gten foccEomma od) mcb fleve; övmtiJ 
ftenac 6ftvec ^olE, fom farit i 2[öe|Iec, dco gemctifammc Ovdfivcy od) 
'iJdilen dto lc£c oliEe bem, fom ftnnaé på en Dvunllen i ?)'ioric til 2(min# 
»lelfe af (Slaget i Stöitamab: bmatom nå||f6ljani)c !)iuiTftciié'^Iocf fom« 

ittet at^äubfa. ^en bcla ©Ériftcn ,ac benua: HlKlt)^: Hl+kt^I : 

Bm^: |3+hi: m^m^i^: -i-mKH: tnt!/f>: hrs^h: i^M<: 

Sirithr giafthibur (bru) thofijOiurhir Alrikstutir Urmsjfur Salu Hulm- 
girsjfathur Sugnuhar, buata fis b. å; BtCl;viÖ 2C(vtfo tTTobet <i»db t)e0 martö Ststobs ^Äbcr. Ctbct B hk ma(Ie mva Ut {amma fo»" 
BKh, mcö I)roilEa Wl^afmec »art imbruEliga 3ro ficcc 3;m#^ 

nai jlrifiDeé: |a|om/ anbre at f6rti9a, fan fonaé öf Baut. N. 8/ if' 
33, 41, 61, 119, J20, 124. od) Denne 5tfurö @tcn, bmilfcnö '5<>i^t^' 
wnöe oj nog länge fi^flefatt. ?fjårmacant?e D^un&allé 5öe(äs«nl)et wi^ 
!Oiora ^11 qétDanns Utlopp (Iprfer Denna ^ötElacing; men bet, feni/ eftf^.'jj 
tv)l>ii9c» (Spåit til en wig Uttpbnins/ ff uUe noDga/ o§ at onfe Den i (Sw''* 

f6r BK K orlfäflt JAöne B hk f6t cn Sunsfrubur, fom nägon, f6c Den"'' 

£d?niiifl?i Upgiff/ ljöft i (Sinne/ fö - rodl intet annat mara , on en f&J' 
ffamD Snbillnins / otiDig Sujl til ^^ij&etei; / ellec ct om ^anninflen 
n^öDt ©inne. 

2. 5(nDre 3vMnflCRett/ fm ^onMac om ®5tl6e« v^irfdrt, ät i 

J)«manlant>, JDagct ^htub och <Säfinz( K^ttoboc, Baut. N' 

718, ed; tdfeé fainnDa : K+K+i- K+lHtl Ht'l'l+ PHhl- 
hM+- B^t +hK- Sll^>t" +^K• R+K+BhRK* 

Jtt: Hit- t^^+i^fNK- kf\[3- ^]m\' n- mh- nit- i+k- ijit* 

- - hfMt- MHtK: 4^|l>- HNtI- Ragna railli Stain 

thanfi at Suin Buc , auk Sik auk Ragnburg at Ct Fathoj* 

Guth hialbi ät hats* Vit jafc tbit i var Suic vjftr mith Guti D. fl» 

2^<t5tia i:c(f e Öettrte ©ten 4t (iit ITlrtrt ©xjoert , ocfe &i\to<x öc& 

Äagnbmg dr^O" 5<»2>er. (But> ^ihlpc ^ano Zni>cl bet ma jaS' 

SffiiD fidlfma efnftcn rojeé, jdfnfe nSgo» OmarDfflöef , af 6ott förr/ 
fln l&on fommit pä ©tenen, maiit ffcefnjen mit> ^at\a\U 5öofffåfn?er 
några 6f»er Dem &r«Eli.(ja Sörfortnlngöilref, til 9iiunri(taren6 *^f(«rrdtfclf ' 
S)e uffftttna -f., n, t Bunta, hants ocfe ant do mina ©Edl; od> (foI* 
flera Dijtifo £>rDen* gkfortningatr, tå De framDelö pä anDre 9?un|T«nf/ 
f6refomma, lifaleb^ meb(Stref éftuer De Satinlfa motfmaranDe ^offtdr 
wet utfdttaö. qjå De 9vun|Tcnrtr/ fom reDan dro anforDc i i. §u N, 
ccTir. mdrfné famma (Sfriffet i ocDet ot, fom pd vMt (Stenen éctcr 
cmeDan t formoDUgen ttat mta inncffutet i Det fol/anDe th, 5(t a oc(> ^ 

^mfom »ib en ^ib ocf^ t <t Sflnbjfap fclifmit (Fpefiia i it fflmmt» Ijt fömiobnflm fmmit båcaf , at a ba i ©wiitjFait (IttRbom pä famma 
fom dnnu W Sl^änDarne ä ettcc öccaé långa a, fåfom cc au blif* 

5J t, ct o i gjubct liEa wal firat;ac. JöittilCctÖcca matt nu »Il fäga om 
Jjcbit auc på öen v.\\z ©ten i Denne §lo(f , antingen at u bdri dt iBttf* 
nxt é ©tdlle fot n, emeöan Det ena f6t Det anDca/ cftet en måtö(löö £a« 
«n(! ^oretTtift få blifroct lå\t, tM at en <^ttd, fom betcFnat n ofipec 
*iöfl foreflåenDc ^ocalac focfldtcn; få l^ijcfa o§ alle Dc§c 9vun|tenarg o' 
'>tbent(ifla (SWftec bdti , ot De efter ^oceffcifter mcD £atin{f @tpl måtte 
[J>ara ut^usgna. £)m ^Nricfcité Utlemnanbc i ^ oc& , famt buru De 
Ddtunbeic baocnbe ^Stf ottningac meb De wiD Denne i Satinen btaJliga 
wiffegloc 6fmew«öEomtmty dfo fojc p.l« 09. några ^nmdfEningacg/ocöa. 

^»ab Ätet 59?enlnwrtta på Denne (Bttn beträffar, få Eunbe mal ef 
«Hec annat drinraö otn(Sifroaé ellec (Sifé,3fvagnaé ocb ^agnborgö 9^amB 
famt betag SötwanDlingar i ?0?en fiDlia SOJeningcn tpcfeg nu mara af 
ftörte '\liåf6lgD. @aCen dt, at Oiuntii^arcn roarit ofwcrtegaD om <Qmni 
<Saligbet, -o^ Det formoDligcn flf ingen annan Drfaf , dn at ban folgt 
<S6tbe i ^(jfter: J^wHUt ban i De forfle Sbtil^ne "^iDcr intet gdrna tun« 
nat roaca om ©6tbe Då bdtjat Sbctilna fidnDcc. Siet, tpcf cö Ddrfore bdraf 
inata ndflan banDgripligt, at Denna ^dcD blifroit anftdlD emot ^cDntngac 
odb £)cbrii1:ne/ antingen De Då någre ivarit dnnu oommdnDe Si^^^nDare cUec 
S)Jor«r i (Spanien. 

^ör§et på Denne (Sten , bwttfet flår Ul) fåfom på fin egen ^ot oc& 
kfrecr en Idngre @tam, dn Deg ? öfrtge 5^iiDar, forefoinmcr lifaDnnt 
På 9vun)lenar/ fom antinflCtt af Ubbc oc& ^öalc fjdlfipe, eller i Deras '^iD 
bliftvit riflabe, 

U& Cornmur/ Baut. N. 2f4, dr en Dtunikn mcD Denna ^Sffrift: 

MKiK/f.: Rthti: HW. it^ti^: i>i+bF+: brm^m^: hi+: 

TR+K: n-l-^ M^I/^^ Virikr reilti stan cftir 

thialfa Bruthur fin, TrakCga^ than ar var mir Gauti D. d. XOiut 

tt^t ©tettcrt cfwi: ^jfllf fin ajtot^er, «n 30^» 2)i:ått3 / jom apdt; 

3<\itnin9en t)ennc <Ste» örnog enfalDiä/ utom Äor§ttfnet, fom dt 

£1 i De(t» / IZ4 5- ■ Cap fcejlo mem fmfabt. ©ocP fan man intet föflö/ ät bet nasoii . ^^ot' 

1 J&cbnilf a »fen, fom So. ^ievtn.oftjolb ad vit. Thcod. 
R/p.' 485. Tui foteltalt. €n faban ©aöD/ fom gåc uc örmgapct/ ft»» jDiggC/ eller (int)¥a ccf på J)eii9:tie öf Snsitiaté (Stenat, od; uppä en til bc^ S-6cflartnö ''"^ 
fort» omcberfa^eligen €()ci(len ^unjtem ilorget år ^ac dubbelt, lifdfottj 
pa ©lulefotö ©tenen, 1. c. p. 478, \fx>\\lt\. @l. ©omproficn 6:c(ftii& 
in A(ä. Lir. Sv. 1728. p,438/ 439, igenom Sdmforante meö anbra cnfw 
Äor§mårFcn, fot ögonen roift, meö Dem blifron alDclé liföbtmt, bft Dj 
ju;are v^åfunbne ^rDbnabec atjtiljaé fran ratta ^orjiet, @å hx bet ocf 
nieb ^ofjtefnet på benne ©ten beffnffabt. ^hx be meDanfutte 5frofiU*/ 
fom Dcf for {tö utgåra et ^or§, iTiljöö ifrSn bc 4 5B(nb, fom, fål^nbc ' 
en runb 5öricfa, långe betefnat €[)ri|lna ^orjjet, l. c. Spelm. vit. .-E-lfr.' 

Tab. 4. Hlckef. T. i. iö8. tab. 8 & Mul'. Reg. Hafiii få fan barj 

uppå intet ^töifroel mara, at /u i benne ^iciur ocffå et bubbelt ^otp 
tt)b(iflett föref^ålle^. ^il mnn fe et ^orgmårFc, fom af, bota fåbana 
^cofar år fainmanfalf; få forelidHcr en D^unj^cn 1 58erga %\\% norr ow 
SRorrfopinfl, et fåbanr, Bauc. N. 9,28. ^mab bubbla ^^orp betråftflVJ 
få åro be fiefTa på wårc Olunftenar fåbana , fa|tån ?i)?ellanmingarnc öfi' 
ttienlise icf e fwåfroa j^l mpcfet. $(f \n tror bet Oiunriftaren ^år Vimt* 
poppat en (gtafmelfc framfor Otbct than, årörfaCen, atet fliPt ^olefa« 
Trak guthan på Pere3tunjtenarf6ceFommer/menintct Trak enfnmet. ?!)?an 
fan finna , ar båci intet iiflgec mjjcfen .?)eber, at mara S)rånfl •• ti; ^tm 
dr egentclicia JBemårf elfen pd ötbet Trak, fom ocf bå aDcnaft en ^ricf 
fåftcé i faunan Y t efler ^on åljåfl focbwbbla^, fan låfaé Traeng; ssjjÉti 
täcemot år betet iblanb be Jlorfla JÉ)eberénamn/fom nå^on 5)?ånniffia fart 
ttllåflgaé, af mara cn fiob S)rånfl/ eller 9)?an, mcbaii man leimer, pi^) fe^ 
t>flll af fora ^mma. Ombomc meb fifl ufur ^tibcu- •' 

S6r ofrigt sifmer bet liöa nteUan > od^ T i orbet eftir infatta t 

tilfånna, at fKnnriflarett mib benne ©tené foriM Utf^tw-^nrrig intet 
rit mpcfet östfam. ©l^-^ompvobflen <i:elfiu6 qiifih:,er öctVån Ran. M 
dclp. &c. p. et t>i)liFt ^)L'empel i en ®amiiai'fé ."itijrEag ^ 
l&njiifen i örbet ant, + ivib forllu Utl)uggninflcn biifmit förgr^ret, nie« 
feban minbre, ån be anbta Dvunor, imcllan k od; t inftncfef. ^an 

f5ret jåmmål på famma ©tålie flera (gått, fom 9vnnrii^are brnfat 
råtta lina ^6tfee(fer, fåfom bå be antingen annorlunba mrtbit en f6f^ 

slomb 0(?ef ^^ mm^mi ^M^mi''^WH^m eucr faftc« f 

ölwttb Ovuijfl, unöet öri)eft ..CDJcnitillösset oc^i bet/ at tt ofta imt tU* 
ffltt baht cii shm ofwer&oppaf, utari Icmimt fnmma $?efiDai- til Sdfa* 

fått bcfli;rfa ben Sormoban/ at 9\unrijlarnc ^aft £atin(ta ^6re(tnftei- at 

5(uma'r!nin9 af öttnat(Slö9 åcocf, atpä b«nnc ©ten ingenting 

i&iinö Dtcfa luarit; bvi bc féccflåcnbc @tciwc Iit;md( intaga/ at imx facit t 

^ötl)eö ^orctagaubC/ t ^^^tcI()6t^lanb iDacit mcva nllmditt bifmt, ån at 
^mxiihmn fnmit nobiflt bdröm unömdfta bcniré <^tené Sdföcc, fäfom 
tnan fe» mm (febt nieti b^ fiiircflåciibc ©tcnav i Uplanb od[> @6bcctiia«* 
lanb. i)^(iirinet, fi)m cixjuim ®Dt&i(!t/ ©roenjFt, flifroec ivtbate ben 
SD^i^trtnfa/ at &otl)ti öflcröot^lanb wönt Ijcmd/ ocl? at bon imbec ®mea 
0(1) ©ot^a Diifcné tofdci ^ominQ Wifmit utj^icfob meb golf öf båba 
bc^a 9viPen at ftcibA mot ^(bniflsav/ fov dt fölwiba anou mcva fovma 

r 

€.-Cap, '3. St* 

<t(Sr fcfe mi)ef«tIdn9cfeÖan/ Ibm bctfd i3tb ^ibit4Ä>a?) / ^mifFef pä 
atifidige Sniwfleitärtdfeé / : 0(unba forjl bkf utti>bt, fom fl?uBé håti 
Hicb uSgot ©tdlie ivaca betcfnabt , t^mtåit cK.bel (gtvcnfFe antingen fat* 
lit f6i* Hnc Si«nber , diec dtjäjl omfommit- Adt. Lit. Svcc. 1716. p.296. 
^eban 'l)af\mt man fåcefldrt ftg at ét ^et&meb t ^utlnnb roarit famma 
Btdlic, ocö ati .<f-^dUjTa9/ foniinflen •?)iRocia f&n emm, bdc flöt i ^. 
gfie ©cgeifdUö.^ib imcHan @ti>entfe oc^ ©anifqt, »b. 1733. p. 8P. 
pjn at betta fdgeé iUdn tilrdcf (iga ^öcumö, .dr tilfojne anmdn-It; ocf) dc 
mfm, wfom beti UphMttinfl man fan l>dmta af fialfnjé (Steiiavncö Snne* 
Mil, lim ^i!lovi(fa <£f'tmdttclfei' / fom meva fala om övfaf«« til w^u 
^nmnum ofiibaRbe i ^mitnjDaben / dn om (äotl)e^ UtiSfl» 

SJuBftÉnai; bdröfroet: ftnnaé i Uplanb. 1 1 3 ©i?mirts^tmbf 4, 

3 tncb 
ii6 6 Cap. 

m t-j-hl^I^ I- +MnK4'i3N4' : Kära auk Kari - - - 

fin. han var tauthr i Hvitavathura. &, a. Krtrfc o4) Kate # # * ftft» 

^att watt öoö i ^ttjtWÄXtöeit. 

Siflure», i ^roilfcn Ovunorna ato ut^ussita, åren Srfnclfe öf aine t' 
mot femacannan mÄiiDc ©caPat/ ndjtön fåöanc/ fom Dem (glamcrne fot' 
Dom (fola bmft til 2öapn elUt gdUtefn. 

2. 3 XX)öUciiturt4 ^atab cd> Qolitt,xoib\Xlblncb^, Baut.N.6g. 

+trM^r+hK- KK- ^ri+vt^KiJ m4' k\M' •tH++- ^i^t^' 

Holmlaug uk Holmfrch lata rcifa Steina eftr Fafta uk Ihfaft, Sunu fi- 
na, thir to i Hvitivathura, D. ä. ^olmlo^ c»4> -^olmfteii) låux rc(<* 

SKunan l åv uteUmttaö i otbefHolmfrith, t^é) ^tvatflnrfen pä 1 • 
f6rflåten, famt ^ i Huiti omwånb. om Det jlDjla | f Detta jOfÖ 
meD gUt dt fäDant, cnet eftec SKuntiflarené SCCening 6otDt wata + fan matt 
intet fdga meD SCPet. i5)dtemot Det nog toDUst , at n>al Det 
fkef ommanbe 1= , \)mKi "^wdtjltcfat Icfe afffdca ©taftven , fom Det (illa 

• i ©tdOc foi- H , mdj^e mta af et fenaw ^åfunD , dn Dä man De^d 
tRmox, Icfc utan &e(a, bmlaDc at nfla- *3>ä Snflwa^ oc|> ©6teg @te# 
nar pnnaö inca Di)liCa g6f f ortnmsar/ utan enDaH tneD Dlunotna + od^ + 

od^ meD Dvunan i eöer f:/ pä S^a&p ^Uabtn oc^ f anfFe @tdrmfle*@tenam</ 

f 6t l^otte ^DDlig^et « ©Eull. S[J?en Det liDn « ftnneö pa inflenDeta; fom matt 

litml iFa( rolfa i fenatc »^liDer, ocf I ©pimcrfeet på Ubké od^ ^aki , fattit 
Detaé £dtllnflaté (Stenar, ofta 6afma bltfroit npttjaDt. ssian funDe Ddr^' 
f6re meD nog (Sannotlf ^et dfroen ^draf (luta / at De§e Oluncijlare lefwfl^ 
efter ^nmm oc5 @6t5e6 '5:iDer ; (iS framt icfe anDra teDan anförDö 

piM, jdmtc Den unDev. ^t<»m anmdtftt SJwfefeW/ Det DefttWtti 
*öaaa(aOc, 3 dl e'z<^m^m. n? 

Iflr fFrifmeö tUn ok, fafom cn jiftig gorfortning öf bet åli^ta auk. 

3. 3 3ro ^örrtb, QoJrt/ cct> Cotfatra ^årbe, Baut. N. 

*7i.* h+K- Mt« mh^' hrWi" +^^t^-Sh+- hl+- 

^•f+h* Unr lit reifa thinfa Stein aftr fun fin Eftin, fum to i Hoita 

Vathum (ell« eftCC <Bl ©ompcojlctl €c(ni Såéning in A&. Lit. Svcc. 
5733 p. 8p. Hoti vaum.; Guth hialbi Salu hans, Ö, d- UflC Jåt ref* 

benne ©tett efter (tn 0w é^m, [<fm i ^wmxca^tn, (Sw?) 

Slnbw Stenar, fom åta lagbe ifring Denne eten, oe ^rtibra l&onom 
mn gflO, ^inbra jämmäl bem, fom nu mlia fdfa ^onom, ar fe £)cbet hvita; 
od; dr |5 t orbet vathum nog otpbligt. !55oce fan intet 'twifroel wata, 
bet ju famraa ^witawaben \)åx, fom wppö be föregftenbc DvunftettW/ m<& 
tega £>ib (fota betefna^, 

4. 3 ummxi ^dwb, JSonbeJptPofprn oc^ .C)5ga. Baut. N. 43r 

OC^ Aft. Lit. iSvec, 1. c ^^^^ ^^,1^^ 

Klt> RKMA KBIi+k litu raifa Stain fir ont Ju- 

laes, fun fen, tauthr Fita fathum i Täraéku. Rith Runar Ubir b.ä; 

» f i l5to tt\a Btenen fot 3ji(a» 2fne)e: fitt Sort, (om tlcf 

. Slitnmgen uttpifar, df bcnne ©fen \m tnpcf ee df 'tibeii , oc& \ 5»6r* 
Jan jdm^Dol meö någon 9ZBSj:b$l6«l)ct bllfmit «tf)ngaett. ©dtfote fafna* 
»u nägw SKnnor pS jjonom: onbra dro tlupabe, oc&, om bet bx något 
Sel, eOet om bet meö %\x ifebt af e« nogawSlffigt på bf«a ötbg Uif# 

fptung/ Idfeé Wf/ i ©tdOe for ♦ oii ^ tiUifa, 1 Hvita, SKunon , fom 

jljdft, jdmte fin SÄagt at fowf^dUa irört nu brnfliga F, jdmwdl båbe til 
m\) ocl) @fapnab finnc^ ^oftpa fmarat mot ©jefatneé Dlgamma ao- 

iicuna ae5 (t m<btittbanbc v. %\ ^mm JuUcs, fom iåtei; m »»^^ 

Mt/ Dan De öfciga 9iu»qc nw m oti;ö(igat „ . 

®ct ^afefatt fir ont, au-Mcfå wlba m5r5(l9t/ fonttxf cnbajt fa* 
gcé om ©tencné Uprcéning, utan at nftgot onnat CbriOcitöbmématf/ 
fåfom 93i'oaRDe, diet .Södsrobning , trflifrt otnmffl!^ ; få fiflM nSflot ^ 
Döttt icfe {i^ati^pd Det^rpcfe^af ©iciKU/^fom. åt boctav/ ellt» öamc* J 
Sérben. ^oUc Mia ®ti;cfé jdrnmåt bepilct; i^d[) lifmåf icfé mctd Dal? 
uppS, än bcné ?Ramn/ fem IStit refa @tcnen, &»i)llf<t'ft)nt'ö flahp 
fannolift; få (FuUe l)awf funna (Tutaö/ Icfe aDcual^ ^ucu lånflt '2Blb(Fe^ 
pelfen gSt mcD JKunjlcnars Upt«gni«9 eft« €()fi|lciiDonKuö SnfövanDe/ 
iitön ocf/ bum mcD Deg tUvohn famt DiotanDe bai.i -få otrjilifien ofté oc& 
wärcatg, at ^oU trot, blott bdtmcb funna anttngcn.sqflna Hnc ^péDN 
cHec fjdlfme Ödrtgenom ti{ (galiflbeteu ndqct fovtidna/ at bc aUtm (åto i'e!<i 
od^ Imm en 3(vunil:cncfterctt'b5bt0?dnnifa. ' Up^ofi^f Dattil tunbc foCf 
moDligen fnatajl: Mittag i COZunfatneé (g9enni)fta/ fom tit SivunjtenacéUt* 
feugfltting låtit btufa ftg, od) fålebö ^aftDefto llörjc Sörtjånji/ ju ange» 
lägnare ^olE macit öt anlita b«ra om fåDönt .§(tbctc> ^mlhWml,om 
De (Eola liba Denna S5eiFi)!Jning, å anDra ©ibah '«a foctiana 
od) ^öecöm för aU Den yplugjiing/ wi feafn3e..af 3lun)^e,natnc/«enct fcått 
feerna ^ib« af Dem ^unita bdrtita. <miti titfM/tå iW böfltr tiågon 
956n fk Den ®6bce ^)al1)äc f6»:éfommetVocl) qiafPciftcn tcfe De§ mitt^ 
Dre fycfeö mara fdfom et ^orffla-insöbtef pä banned (^åiigbet;, (cbetf ia5 
på Den ^anBa, at ingen annctn' du ' ^{?rE eflcr 3fvciiieni\^t)^thait 
ombetvoDD/ antingcni igenom fin ^art)dtt|Tv öthwc%äi^o.ir pS.^mirt' 
nelfejtenett/ eller pllenaft muntcliga 'förböner/ f^Dantnog ti^aftigtat tn»^ 
m forfdfca: (£t.ni)tt (sEdt Ddttil, at ^rcflec cHer iO^unfar utbuggit De 
flejte Dvunjlenar. ^ag voii nu intet uprepa, 6wab fom p. s.f dr anférDf 
om Ubcé bdrf omH , ej bdUer i gotnjag forEfata ^ålcbt) .f;)dllar f^m fore^ 
fomma i 8. gf. N, . sr/ 32- ®<nne Sörunna (Sten 4 SCGdnge ©of it 

Hl h -Tithfrith lit rita Stain iftir Huljngir f. - - n vik Iri uk Munkif 

at brothur fi« , gifmcr mig imeDlettib ben S^ormoban, at IrPod> u^*^^ 
fom ftå nåfl f6r Munkh- icfe dro- tttan et OrD , fSfom Veréiius iri JSf" 
nogr. Scaiiv p. n Denne ©ten IdH^ o^ före»; til félge ^itjaraf l??'^^ / 3 ©^(59^3(9^. ti9 

^(atittgdn hiifm ttnmt Ct^fnb lattfM Btemntfm -^ctu» 

Scc fin Bon, ocb 2Itltg mim^ 5c ftrt 3toöcr; !5^iUcf bemui 
»HiUfning imwål of bcmie (Sten pttcUisaie be|!i;i'Fcg. 

HH:^+htk• HK- BKm-nK- pitir- »w rit Kinntih- 

HMhtK- l+rBI- hl+r- WrVin- Sihvaai,ukBratr, ukK.iiU 

^-IhaC Ut riu Stin ittir Antvic Sun fin, fum tauthr Hvilahvachum. 
Krirtr jalbi Sial Antvita D. (\. Btgtpafi, ocb 2^vattf ocb IKnil 

"^c{ga|oii, lac ttw Bcen cftei: ^(nötDtt Jlit ©ort/ tom (Wef; J>o?> 

I 

h 

Qtt be f6w ©fcnar, i bet dXnnm i^, fompä fomma @tdllcnr^e(t 
o«6t»ig, fdtU^ framfoL" Dtbct vadum. =)J?«ii bdraf Eciu man tngcii <5:in5 

t^ibuve fTuta, ån at UbbC/ I)iDarö SJfbcfe Denne (Sten tixfeé waw, cftec* 
fél^t en i fin '?:ib bruflifl £atin(! örtoötöft/ bS mön (fref Haiena fåc 

Arena, Havena f6c Avena o0 Habundantia i jlt\ae f6r Abundantia} 

fajtan h i alla b<§a .Orb mat ofwc^Pobist oc^ minbre nöbigt. 

6. 3 ttto^fb/ XOMyolm &otn odb 2lmno (Batbe. Baut. N. öro. 

*IHINll^- m-lMM- tn- -It- ^KhH- Bi^m- Slh-*^K 

Igilaif let rala Stn at Bruna Boanta fin. han vartli tauihr a Tanmarku 
i Hvita vathum. Bali railli^ö. d. jfngelof lat tefå ©tctt åt 25tlinc 

fitt tUait. -^M W(ivl:>t t>ot> uti SDanntaif i ^xoitaxvrtöcit. 3<v 

3 Otbcn Boanta cd) Vathum dco tmS up ocf, ncbmdnba JKuiior, 
i U, foc T od) n; Wlht idt fdllan på Ubbeé oc[) 55a(cg erc* 
tiat niätteé; fdiDm pd cu bel af ölof ©fotEonuugS od^^åFauÖ^ör 

bc lifim 3vunon lifa fdfom be§a 3vu«oC/ åtmmftone be£ ena 

91 7. \ 130 ^SÖ53^^5{2B?(S)e <J. Cap, 

fKuttften, fom i Wormii Mon. Dan. Lib. 6 p. 485- foi-eftalkg , fåfortt 

tn bbeU^, od) fagcé maro 4, Sllnat IM, meb bubbel @frift: l)it)atat 
fcen cncj njål icfe rorcc roM ^mnc; men fottii^noc liEtt'»å(, (åfom ert 
oc^ famme (Sten tratanöc / tiHjfa at anfoca^/ i ^uU nåcjon fiinlTe bäbaii' 
Éitet imellanöcm bd^e f ttUc fiuna nicm OfmecetiJSf ommelfe / eder t 

Stam Uun^i aitir Aivin vni, is Nana;ihta, auk Gurtha af Hrigarikl 
vina Vrula avin, auk munta Siain ihktir thufi t), å. få IDlöa irtö^ 

flera §cl ävo antiiiqctt i Utbuflgninqcit cOec Qlmtnimn, ån öct fom ' 
£)rbct rina nr tpDIigt, hmtofi'll (l(^r j (Jtättc for i>: 3nrHrt teffe 
nc ©tett eftet iJtwiniin, |oin å^be tX<xna, ccb (5"ftb4 af Äirt' 
grtcife, Uriilas, (Eaiiifc 3"i*»'J8; ^craö be(?ant)igrt IPOans , XP^f^' 

Stencné antm (Stba åt tn diimu, ^wfffcn UMt intet (f 

Itcg/ mara på ttilaor 2öiö bemdprnjb, ocb ofrttcr imm 3 lopnnbc 
flat: bör nåjY fit Ouif/ i>d> fft bfmvjt en ff icfD Åm, tllcr annan d\o\t 

fogd: UiiDcf a«e be§e J^iflurcc, nar tncin böriar af läfa afCrnnfDTil, 

MUritS^' 'ihK K+RM* %li rcHU Sceni thanc cttir Thoral äuö 
fm. IS vaith tauthr i Vita hoiim, michli Vitaulms auk Gartha. D*^' 

3slc ( bro ilP<t torbe mara famma ?f?amn, fom 39Ul eller ^iflil) ri(t^ 
iJenne ©t^n efter Zlyotalb fin Öon, fom ttpatöt t)bt> i -^voi^ 

^^cnne @(cn åt iblanh ^mifatuab* iTe nurne af fvi mocf cf florre ^^^^J 

be, fom t)an nårmajl utroifar $Sclå<jcnI)etm of betta (Ställe, fom ^nf'* 

4? no0 ftPört at fttioa. ^er ^afweP/ «ftec iivg anfövDrt 5öe|!ri(niiT5/ S«t mUn ^witholm cd? (Sarb^; men t)c§a ©tåHitt att>, Sfmin* 

f.<^ttc(fcr hela ?Xp(Ea 90Sålöet, elUc ocf oUcna öe 3iro\\>inficr bätof/ fotn 
"flga roib öl^erriön ; men fetian möti fät få mpcf en Upfpönm.q / återflåc 
unbecfofa^njab^iDitboImmÄtfe mara for cn forbom fifabcEantört. S^ct 
ffi^Ja^fom ©atl)ariEe« "D^cimu lubc Wrivib fan fli%a Stnleöninu til, dr at 
JJJq bäflge öe ofriga ©tällea pft 9£B'iflen bdnmenan ocl^ 9?orie. S)e 
^or(fc bruEabe mdl mcrcnbdö at fara gunbipägcn igenom <Smt]t/ ocl^ 
i« (Siottjdgen, igenom (SE^rgilrbtn, 6fitter Silanbé^^af, eller ocf förbi 
©otlanb twdctofmer, ndc be dmnabe fig til 3^p§'anb, fåfom af Sl^ortfa 
^■^iigafagornd på flicra (^tallen fan fpnaé ; men f6r bcm , fofn ftemifrStt 
|öiHe npttja egna S^i^PJ)/ ivar ingen annnn fl/ nn igenom örefunb oc& 
fö n)ibarc, antingen igenom (g itten|Ta@Edvfn/ Wler förbi DvpqiflPc ^at* 
Ittt. ®en fotre af bcDe '2B>isar, genom ®&tba od) ^itea ^Pdr, foro 
Jömmdl be ©anlFc, ndc be (?ulle faro til gilianb: f*ni ftö af en gamf, 
Jl^al i^dgwifare; ^jroilfeit man »ib ©lutet af bcnna Stfbanbiitrg mil in* 
fora utur en Äongl. Sintiq. Qltä)iv>i ^anbffrefna ^crmbot A. 41, foI. 

128; fom ocf innci)åller en iVlatricula Regni Daniae Sec. 13. in- 

«unt. od) en S^anf! ^rönifa; bem man tiniEa meb ^on- ^albcmat 
^cn anbi-eg SorbeboE bimt l)ela ^an({"a "SBalÖet/ idmmdl fnart roantc^ 
•^f »Dt- 3wi^it'«'9^^bet Sorwebef/ til w&i d(bre vgjiibriaö Uploéntng/ tgc# 
fim forv icf e utgifna (gftertdttelfer/ mcö beg Sltbetené n)anlisaj|dmn# 
ht ocf) ^ognab, förEtarabe oct) nottiga qjorba. g)?en at anbrc ^dgen 
förbi '2Öenberne, eller ut meb ^ommerfFc od) DvogifPe ^XGaOen/ ocf fä 
t^atit roanlig/ imi)ga iMof ^^ri)qgroafou« od) ^. Olof ben ^eligcö 
övefebeffrifningat. JPj^ilDcnöcca/ fom tagitg af bem, fom nu farit til J^wio 
tamaben / fä feafittcr On ^men , cllcc fom bon i nognämba ^. SCBalbe^ 
SojbcboE tallrtö- 4Dtvdt6en, od) i Z- Cauriné ©menifa 5tr6niEa/ miD 
^'f I HJ / ^K^ttcnoo, ttobmdnbigt mS|l focbiftjcog. ^wocförc bet fan 
JiöQra mycfet troligt, fåfom en O ocb J^olme dro bet famma, od^ ige# 
Horn (StorlcPcn nu aOcnalt jltliaé ifrån bmaranbra (faft dn på ben <3:ib, 
ncic 5öornl)olm fåt [it %mtt, Orbet ^olmc om cn (töm 0/ dn JÖn 
^Yom bliFnjit bruEabt, fom i S^rct. til 3ngm. @. p. 27. dr onmdrEt) 

ot benaa O mxit jujl benfamma / fom på a^vunl^tticn fallaé Hvi^ 

^hulm. båmiiDcr, Itfa fäfom uti tn ©otöcl eUcr 5)älb ncbanfot Sifbo, 6)6u9e 09 

2(Ibo v^arabec finner (itiliUiflc 5Si;ac ocl; £)i'ter, fom ti)(f aé mnvd upfuUciöeJ 
6ii>iu-föi*e Det åc troliflt ot bdc "^-rattÉti tt)citit bebot) nf Dc§ Unö«rf(SMt< 
clkK %lm\\\\mx, famt cf Dem blifnoit CaIlQbXX>itiDa(ir, forr än öcga Jpa^ 
raDcré feiujcc 5öebpii9Qt:e« intagit Dccoö ^]Maté, «Ilec {)onom inom f(itri3ii9< 
fötantrci" injfrånEt. 3 ^ugpuöe syo,u\\i avo ocf 2:nc XX>icfo£)/ fom cftcv et 0»^^ 
SiitrtSnfl , af XPtcerne fcDermeva Eniuia blifmit i-6DDa od> uptaana. 50?ejl 

XX)itcfco(e eUcc -^t»tt^o«c, ^mitcö i^oUa, feroacäll unbcc '2öalD«' 
tnac I. ©ébre (Sfåningamcö Saii&étiiig blcf t)Mct/ Sax. foI. i8p, ocÖ 
■^t^itab^p, tom uti Slacjnac SooErofs '^ib (fal macit <n aiifenlig £)i't, ib. 
fol. p9 , od> bdrforc modl fan b«f'i^a tiaiit SÖitcrnc ellcc bcraé fotl^^ 
S^vimnaifitiare/ S^\\>\i ellec 9)fCite, til SSöfätc. ^t flammoltOtt)äbe mib4)«^*' 
n).iWC (gasa p»ii5, i.?:^ ^ronifa/ ocb be bägge fmätve ^6tii^ 

for, fomJ}?c§cniué utflifwit, Tamt/ föt alle b«§c, ^öeba, fom m^cfct Sl^** 

XOit<x\a\-)tt> oc^ XPitcflatt, om SBitecncé "^Lillb^H be^a (St<!»^^ 
leO/ (cmnat c§ nos tt^i^fl Sffcmitteljec: fom af bi)liEa än bc^)fllJiui ?Ramrt 
tefio mera be^Drfag. 3 <ScIan& är ti XtJitcflef b. ä. ^itcé fårmärp' 
IDflbe od) efterlcnmatx ^genbom, flerc 523par cc^ 9ium, fom begutotrt 
MOfloce fanffc funbc utftafa '^mm fotbnc ©räntfa*, eller Utflpttnitl^ 
gar/ nu af förtiga. i)!)?on jämfice Torh Ser. Reg. Dan. p. 9j. fq» 
oc^> fil 53emié bäruppa, at "ÖOtte forbom tvarlt et i 0?oibcn bePant SWaué^ 
namn, Banhol. Ant. Dan. p. x^i , ^twavält Vkus Mcfläi^^ovje/ 
tur ^, ^mxxit <Saflö/ omlormäleé. 

Of uHe man iblanb bege Drtcr tvilja foEö ^ivitatDabett ; fa mt \(^^ 

Ittfet om xi^m mera rimlig ©igning fan fliftuaé, än ben, at be uti2(f'' 
fom rinner utor 2öömfj6n til ^äflinge, imcdan ^o^mbp od) (5Jåcbftc'}rt' 
fla, iviD J^miDerup marit beläana, aloentlunb famma % bär länge (Fat fu»^ 
nat oftreriDabaö giP^eten imeflan be§a (gtällené 9?amn oc^ Hvitavad, 
Hvitahoim famt Gärda, är fnart funnen., viP)n)arf6rc ocf en mdr 'S^ib^ 
tnpcfetffiflqe i^ornforflPare, fojti Nn mig fialf bärom bebagaf unbecrätt^/ 
fijr mojltflt anfpt, at fiälfron $(n imeOan ^ro(ta od) öborna ^ätcber/ 

SOt möa« (o? ©etinsc 5örp/ focbom l;et(it ^jwitaroflO ; ^wilfet 9?öm» 

cf«* 3 ex(^m^^R. , IH 

wt. ^it)m nåt en fä nnmnfunnls S^cabbnincj imcUm ^mn^cix 
S^ocmån famt ©anjFcit eUcic onbix ^icnbcc/ mio Dcntm ^ förefallit, i* 
fltnfinneé/ icfe utan ^onnolifbet/ i ölDfé/ -Darolb ^«jia« c^onsJ ovolifibe* 
ftf; om bmilEen Gefta Danorum, fom (lutaö mcD 2(c 1300 bctta 

» ^Oltbet foimdla: Tha war Olaff Konung, Harald Keffio Son, 
nelghac Knuc Konungs brotherflon. Erik Lamb ftrydba: with ha- 

j>um, och drap hanum. ?0?cn ©avo bmtt(\K utforliflocc/ dt ban, fölf, 
betbcg ^äbcrnc eftet €nE(?muii bUf bottom neEöbf/ en^^att ofonnobnflcti 
*t>l(ic ofiDcifalla ^'df Sam uti bc§ ^nrbci-fle pä £utibegåi-D (in area Lun- 
denfi, od) icfe in Arna Lundenfi, fom bet i De ti'i)cfta Sxemplat; o* 
tifttgtldfeé); men ba bet icft fDcfabeö, begaf ftg til ewetrjc at bår of» 
biba lin Sicnbcé Stftefa fi*ån ©fåne. ^wareftec ban fnott fom tilba* 
*a, ocb af ©fåningavne på 2(t:enbala Sanbéting, b(ef til <^onung ta* 
Sen od> utvopab. 0}?eu bebéU Icfe (äitflc konunganamnet unbec en 
»ftabig kngéitjcfa/ fort: ån ba» «ftÉ« en np arbSIlen 5?ör|tdrPiunfl ftan 

©otba O^tfe, od) nögca fmärce ^eöaldfl i jgelanö Dd) ^allanb/ mel) 
ftotce S)e(en af fin .^nflébdt/ n)ib '^biutn 21 ^lef nebeilagD. 43uitfelbt 
fdger, ot betta &a9, fom ^an utfåtta \>å $if 1144, qien ben dnnii 
outgifna ocb ui;§tidmnba ©anjfa Äionifa brtuforei; til 2tr ih?/ Höt 
»toib Sultofta ; ^mxÅ{l £)lof meb bet mdfta ftt ^olf t en COiafe af i?. 
^ftiPé gi)?an(Fap bliftwit ibidlflflflcn. S5ctta ^^ultofta måtte bå »Darit bet 
famma, fom ligget icfe Idncjt från ^bxbi) ®d|lgiflt)atcgal•^ ; ocb funbeet 
s&olma, fom di; bdfofmanföce, i (Stdile för Det dlidit anfocba ^oolmbi)/ 

taflaé fot Hvitaholm af Öen, fom »»ille tCO at Hvitavaden i ^ufitofta 

S)?afe wavit beldgna. sÖ?en, i^fom jag p- 131. dcintat, atHvicahoim 

ccb Gärda reöan måi^e matrit mpcfet befante örtet i '^am, ndu Denne 
<Sten/ fom fdget ot ^witatvabcn legat meuan bem, blef uprcfo oc5 ti* 
tQb; få fan iaa ju|t bdrforc få Idtteligen icfe öftDertpaaö, ot ndiiotDcca, 
flf be§a fmå (Stdllen ini (Sfdnc meD bem dro beteFno^c. -^roligote 
^ore, i ^)vinfccnDc til^Beldgenbcten tnellon ^mtn od) Ovoifa "SOGaiDtt fot: 
tn <SiofacanDe, at Dcjtta (Slag/ broaré <5.io ocb *StdUc tvi cftcHoEe, voa» 
fit betfammo/ fom m 1134 |bb n)iD ©fånflca (gtranDi-n i .ö^immaif el« 
Ut ^oteroit imcUan konungarne 9^ilö ocbJ)?aanue/ å ena ©iDan, famt 
^tiClJmun/ på ben anbto. S5cr oliFa (©Enffatt, fom Hvaavad watit 
'^nbetfflliobt/ b«t R» Idfeé Hotivaum ellet Hoitavathum, ocb nu 

9v 3 t« i3r j^2B3*^5(^5(-©e 6 cnp. 

f« Fitafathum, gSt bct, j StnfccnDc ti( böbc tc§e örf«rö ttoö (ifä 2juÖ 
oc^ ^öcifrifinng^ i^c mycfet oliEt mcD ^otciDiE cllcc Sinn Fota, fom 
lict EaUar,ocI) fvigec l)afma (csat (2iun^»ni foc £u:iö* (Slaget/ fom bar ^olté/ 
tDar bfoötflt/ at icfc mmbrc du 7 Q5i|!opat: ocl) éo ^teflcr, utom en 
tålig 5!}Ji)cf cu&ct anbre, baruri oniFomtiiD: [)n)ilMjärate Dc utgifna 4oi|^ori«C 
ocffS af meniåmnöa ontciifna/ ocl) i ^ongl, Stntiqmitcfé 2lvcl)imum f6t^ 
D^arabe^anfFa ^ronlEa Cait in^dmta^. ^>69t upfattc, famt fft män^ 
flcanbcUgc '^dbcrg gall IcDet mig til ^ftecfinnaube/ om icfenSgot annat/ 
ön et blott mdribfliat 9IÖdlbeg ^rofnng cncc Sorfmat/ meb benna ^cigö^ 
ruflning n)antpåft)ftabt, cmcbanbon få ifcigt af Dc ^nöelige blifwitbe^ 
fovDwD ocl; mcb bcraé eget SÖIob bcfcglab? 

@(iV"> fötcfldflct i 6da (tit i4:fcc 35of ^amtiK^n^nnget f(S(unt)a; rtt 
f<t)cm ^. cftefttåbt (jTiE ggot i ®a«(Fa Ovcgemcntet, oc& bliftrit gif^ 

(gtcnfilfotté !3)ottct i (SwetiC/ oc^ fallaöcö ^ribEuIIa for ben (Såmi« 
(FuO, fom [)ånn£é fotjta ®ifferm5( flilaöfom imelldn be§a SfiiEcn, ^afwef 

meca förena t)c anöra ^^orbcné ^onunfla^mö mcb ©mcnflPa ^ofroct, tgf 
nom (Siftecmål njiöarc ft'i föct>un&it/ at ^dimcé ^robecé Ovagualbé 
tet ficf becatJ @p§(in9 ^cntil? ©ut|FalEfoii , en ^etrc ofmec ©lawetnc / 
i)n)ac« 50?obcif roat (gtgab/ @iDen Sitctbfong !J)ottct: oc^ Änut ^ct' 
(ig , febecmcra Obotcitecne* ^onuua / f)dnncö ©vftcrbottcc ^ngebotö 
frdn 9li)glanD. .^JiiJaraf lifmat ingen "^ling minbce, en tnborbcé faf 
IcE od) (Såmja upEom, cmcbati bc S)ani!'eé oc& @i'öen(Fcö j^dnbiga^af 
0^ £)enig^)et/ fom jebctmera upfyllec '^libböferita ; efter ©nvo^ c^en Ut** 
faga, juft bdrmeb tagit jtu Söorian- v?)encif/ ©utffalEö oc& (gignbé @on/ 
bcgynte / f6c bet honung intet miOe giftua feonom fit 9)26bci;ne , oX . 
&dna på JöanmatE, tilbeg 5an dnbteligen/ igenom Änuté 5Semeb(anb« 
blcf tilftcbélldlb. S5cnna Jö«ttig ^nutö "^Ijdni^fdcbigbet befeagabc 2öeK' 
öijFc J^'*^"" fä merfet, at &an teftamenfecabc 5onom ftt ^dlbc i 2öetT^ 
ben: bwilfet 5?djfaren od& bdreftec flabfnlle, famt gaf l)onom "JRamn <if 
£jbotritcrne« honung. ?9?en annottunba blef ^nut of ^enciE ©ff"* 
fcldc, eHcf ben baite, en annan fin ^Jrdnbc/ bcli^nb, för bet 5an, fo»! 
Det fdges, meb otdfta foregaf , feonom liafma marit befagtig uti fin 
Otro&et. ^an famfatte fifl meb ^. «Riffeg (gon 9D?agnug, ^milEen cn b«I 

(Sroenife <tteif (ä6tt)eip flntaflit til Äununs^ oc& f^lunöa m<ö ^Iben fc^J^^ 3 §r. e2:(sm5(9t. 

^i>PP/ uttl)(!C ftn ©pitd ot förena (gtvcrje orl^ ScjiimarE m«b öIIci be§a 
'Jvifené ^il{)LM:i9()etet , få fromt Äniit meb beg 5ör6Dcr .tilfömc Euniiat 
Jöbjaö UK /SÖngen. ©e§c i ^t)i|}o^«n feöevmeca foc fmö (^ikningac få i(# 
j'^ flfmålobe ^crwr fommo bå öfmeren^/ tif^/ PtHi»(Jb bet fnm-nft 
}?f 09 sota, lUrta ben offi^Ibise ^nuf,; o4) blef »jttctHa Q5ciTutct, nt bc 
nölfiioe ttitUe niotba &onom: fom ocf 1131, b. la^tJn, Hcf tioQvfiiält. 
5^ett(i ^Olorb dorbe oftvct: ölt i ©anmavE mpcfet örnäfenbe, albcnjiunb 
»Dcnjg ^imt får fit tioQnllgci Upfornnbc mar allmdnt alitab. ^lUmeflcné 
Änorr Dcf> "^nM fliflqbeö mål i fwjlonc meb SfSilEor/ at SÄögnné (TuHe 
^ifa ut £anbet. «S2en l)an fom fnart tilbafa; od; |]ra);t \mt ^Ib ut» 
wutct. i;)cct(ö ^nuté Q5robcc (5rlE '.t>att .^ufiDub f6r be mifnégbe/ oc^ 
KQbabc på if. tRilé famt I)rtnS ^tilbAngarc mcD ynifotn £ocfa, til beg betm 
<öla.a rolb i^otcwiJ nnbtcligcn jTutabe ^ela ^raciebten. förloppet af ftdlf* 
(Slagfninsen beffrifroe^ fåliinba, atfcbangrif, efter ^^cberla^et wib 
ötf)en^l)i)lie eller 2Cecö "^ta i 3i'tiflnJ>/ niåjl til fin ©itågcr ^'onung 

wJaguuö ®ij)urbfon i?Ror)C/ ocl) åter från l)onom til ©aumarE tilbafa/ 
Wtt for|l lanbat mib^ölanb/ ec& bdrifrån begifrolt jts ti{(BUnt, %mt 
töj! ^an, forr a\x^. 9(?i(ö banf efter, bcmdgticjabc fig ö(t be§ frifléf6c< 
tåb. 'D^äflc ©ömmaten fom f . tJiilö meb bela iöanpfa ^lotfnn for (^fån* 
ffe 'JCallen, ocl) tabe i Sanb roio Sotcmif, famt wpilätte fit ^otfolE pa 
^trauDcrt. ^, QlriE fom bå bar emot &onom meb fin ^ar få manjiarPt 
ontåganbcg / at j?. '3^ilfeé ^ol! f6rfårabeé af bet mycf na ^Dam , fom af 
»Ööftfottctne ft<9 i£uften (Sfom et g}?oln, oc5 broflo ftfl barfore tilbafa,, 
til beg bc af »öfiOarncé ®m) dn mera blcfitio mobfdlbc, oc() allbelö toso 
til SlDflten. ^rif ftcf fålunba @eflcr utan ©roårigbet eller fO^anfpillan, 
neberlabe en fTor SOJpcfenftet. ^riné SOiagniiö »var ben enbe, fom meb 
iiågre få fattabc @tånb od) fåg fin ^ienbc i (Synen, famt forfroarabc 

fig til bet »ttctfia; Dä ^an, meb ^ijfop ^eter från ^fioililb på en ftOK 
^69 af llagnc allbeld magtloé foll til 3orDcn. ^. raCtOaDcö fom 
tnappajt af en 5Sonbe, ^)n)ilEen gaf l)onom fin ^"»d|t, at bfln fnnbc ^in* 
Ha til et ??artpg, fom foröe bonom til ^utlanb, Iwardit han forElarabc 
•Öaralb ^cfia, fom til (Slut fölqt l)onom emot beg «?irobcr, til fin ^f- 
tertrdbare. Jg^druppå tdnPtc brtu mål fTdOa ^glffmiféi Sntvånarc tilfreöé, 
for fen ^icnöiTap^ bc dnnu oftrer jT-icrtig ^nute "IDJorb låtit emot bonom 
fijrmdrfa, ocb iat imlo fig of en fcrmåenbC/ men annarg oPonb, Q^or^ 
8are, at flå in i ^gtabcn, på bet b^m Dc|?o bdtrc måtte utfofa ^em- fom 

(il beg ©Q?ab<t i gtamtiDeu, fdlomöiglar, påfamme (Stabé ^dg» 

nät »37 iP)^3^5(^^©e 6 C^p. 

mt tSfwat l^ottöttt. ^rcflcnie 911190 mcb ^roce^iött cmof fin ^onuti5/ 
mctt öe ofcigc ^nwanarc bemötte ^onom mcD flpaaubc §tinor, fäfom 
Ätcnbc. i)it>atf6ce han bvog jifl/ få fort Im funt)«/ uiiban til@lott«f/ 
ocb blcf af fit lilla Soljje iiSgon (gtunb foi-fiDacaD. COJcu nåt bc, foij? 
warit Satan mumaft, u>oro iöjdlilagne, niå{tc ocf Äouunflcn/ fomafDd' 
fc UpVDvi(Fe f6vnåmli9a|l fofttö, tilfätta i\\wit. 

©abfltt Q55irjatt od> S'lnbe pcf bctta ^rt.a, ^maraf it>å( icfc frttt 
(lutaö/ bet nSöon 9ficli()toné^@atö roovit &c§ lönjtlåbct; fa|idu man mc' 
tiat, bctéjleéwiföboctne, fåfom gcbamiStcc af St- totbcn äibccg ®illO 
\)mxi ^ectifi tet od^ i Sifötiben tvailt en 5)?cbb.robcv , tcot ftS/ f&« 
bdmmaé ^)ané S)öb, icfe alicnajl \vm bccåttiflabe at mofmacn iågcw 
tvclig ^)åmb pft ^. ti^ilé , utan ocf bdvtll a\ betta ?Svobcrpf apé DvesI»; 
öHbelé fovbunbne. ^naratc Eunbe å anbta (giban boiiiaö, bdvaf / at 
ffopcn i 9vo(filb, fom i (Slaget tt>ib iJofemiE omfom tiöi?a meb be flel^< 
Sutlanbé 93i|f opar , beftdnbigt ^oDo meb ^. O^iilé oé beg ©on 5?onun9 
fDKgnuö, famt at ^^"ftcrpPöpct dnnu bdi*cftei- meb JDögtiblifllKt emottog» 
fm jtonuna/ fort (btx dn be olacbe flo.qD Ijonom Ibidl; betingen <B^w 
bigbet afDvcligiott/ utan ct fjdlf taget ?Rit för ^ertig^fnuté ^ecfou/ocp 
feban <util golgc bdraf fattaö ^artianbe, fatt ^olfet uti fdban DJovelfc- 
S)c 5?i*iganbc mm meb ©luenfFa od& 'D^ouffa ^onunga^ufcn på flera 
^ii uti ©lagfi^iip ocl^ (SroSgctlog : ^matrtf bet Idtteliv^en fan éafiiJ^* 
Ödubt, at JöifÉop ^enrlf ((Sd bet ben (S»\)ei;(Fe af bege »opaiv foirt 
i-betta (Stag oniFomnn)) rilliEa met) iT. QÄagnutS 9'}i(öfoii6' Srdnbec od[> 

"SOdiinet i^meric, ofmcctalt cn^op golf, at iftdn Uplanb fomma t)i>^ 
nom til J^ldlp , fom iTutligen på fonba (Sdtt ifrån <?:ilbafafoni|ien blip 
tt)it l)inbcabe. jDd; b^^^ab 5^otfe angår; få babe 5?. Ölof <^i)vre eOer bett 
fagtmobige, foci^ dgt (given (yjlribri>nt5 dotter ^ngtib, od) benneg ®otij 
fott/ ^- (Stgurb 50?agnuéfott, ftn j^aberé ocb efter honom iton. 5fii(R» 
©tottningö, CKatgreta Sribfullaé (Si))terbott<r, Mfrib : odb bané@o» 
SOJagnué babe ju)t nu bennaö (Si)|lerbotter €bri|lina Jtnutö 5öotter: dc& 
^. Srif, S^rottniiig 5!i)}alfrib fjdtf; fä at bor n>ar et mdngbubbclt bdöf ©on« @!ba; fa roar lifronl mio (flutet af bcfja Oroligbcter v)iff 
nug i ^^otje mera bcm,- fom allenaR rooro banö ^rdnber, dn fin får 
tigt jdmrodi lita ndrjldgtabc (givdgcr ^. ^xil (ilgifivcn : fd at ban 

,babe i (Sinne at aUbelé fértdOa bonom mi ^. 5^ilfeé od; be^ (3on^ -S»»^"' 3 137 

ffa .^ofTOen fan bet od> blifma iroii.cit/ at någrc 9?oj;mnn, ocb IbKinb 

bctn bcnne ^jaralb/ fom närw^jcatiDc Dvunjlcit omtalat, omfommit i <Sla# 
fi«t tcib goteirlF» 

S)0(f iwif j'a(5/ ufrttt flt ämm totm bciitta S>?6jfi96cf for tu afg/otb 
<©viuiim3/ Umua tKmiue Säfarcé 5öetånfanbC/ om Icfc bet fan twnra af» 
J)cii moiligt, at en bcl (Smenffe ocl^ S^orffC/ jom utibEommit betta '5Je« 
benlag, ocf) fori- ellei* feban b(iMmt oftrcttafte bdvtil, tuant ^. SriE(£mutt 
'»^föastige på bet J^artilg, fom ban febevmeta företog emot DipgcnS J^cb* 
liiffe 3»wånavc? ©lawsc ocb Renbet/ fom (ange innebaft 9)?äfclbor3 
^omciifa gaiibevna, babc ofta mot De 5)an|f'c vuofroat flina Jtrnftei;, 
mt ån be , eftei; ^nut ben Dfiifeö ^i36b , af beg ^ftei-trabare S^. ^hq* 
Jiuö ben ©obe frftn 9JoriC åter åbrogo fts en jfarp 9fiäfft. gn förnämlig 
w?an ibtanD bem, babe, fom ©flp berattat, bå baft ben Oipcfa, at mt' 
va It fme ©oncr igenom (giötofiDarc, fom (liofmabe i SianfPa harmat* 
^en: bmnrfötc ban, at bamnaé en få om goruifl'/ meD Omdi-téägg 
ocmfoEtc fsutlan&é @tran^et: men ftcf-af benne ^. fOJognug, pil bc 
^ÖantTeé^äBägnat, fåban Jöctalnii g, atf)a«/ fom tror 9Joneéocb©an« 

^axti honung tilliEa , båcigenom roant Betta få \ml , fom bet förra [KifcS 

flflmaniia Mxkt, od) ©I^ivernc, fil lauge ban lefDe, fniFtabc för cn bi;/ 

219a. (geban ndpik (JtiE ^got tivÄ @C&n<^c (Sioröfroace , $ille oc^ 
■^mt, fom uppcbollo fig uti Siiltn iv>ib Q>onici'(fa ©tranten, fd ot be 
UnDcc '5:armatnctf Utbraganbe ocb flera fiiEa plågor ömFeligcn mSjie foi^* 
|öca{5. Jöan (Bal ocf feban 2 gånger miöcrfufmat ©(aiverne; men om 
m (Pebt pä benne Kant, ellec ndvmarc Sutlanb, ät Icfe få noga bcfanr. 
ärcftct ndmneg i ©anjfa ^iftorien intet om (gtawerne, f6rr än mt) 
r I itg / bå^. tf^ilS/ fot at beforbrafm ©oné ^rinö 9)^a9ni (giftermål 

*ncb Rollie .5)erttgc«s' Q^olejlaf^ ©ottcc/ anfén (Stan>crncg honung 

Siöartiilaf meb cn ttalbig flotta, cmeban beune meb fmc Unbevfåtate 
Mngc tilfotnc oroat be ©anjFc ocb ^oljFe. 3 anlebning bäraf, fi)neé tcf« 
oliff, ndr man befinnat, at ^oli?c ^orftm tilfome omtrånbt ©tocrne 
lillifa meb benn< betaé honung til Sbril^enDomen, at be fcban blilmit 
Wdllingar, ocb betta fcnare ^åg emot tem jämiodl marit et DteUfltonö* 
^rig, bivariftån bc O^otbiifa S»lffl«fl^ 3f">« »d) StenD(!ap emot fine 
«&cbniffe förannar, enbijfl fot M De marit ioebningar, ocb bege^ drft* 
ha ^at emot bem tilbafa, blott fot bet bc itarit Sbtillne, tagit. fw 

^ötjan 1 f aö dn b«t |)ätlc? fan ncf aé / at ju Q3tlnö CDJasnuö wnbet alt 

<^ betta 
1 138 •P)aB32:5('2B5(5)e 6 Cap. 

Utta ^Qfi flera ftg f6rbel)i^litui politiitu ^ipttX; fm of Ijnné foljanjJ^ 
©arningat; mcD mi)cfcu 9}^igtanfa tvomlDfa. J^\vatii>ib ^^t ocf tycf fortjoj 

ja, cUcr, fom l)oii dl|dtt UU x^, d\i):0/ l)aft famnia %imn; {)ii>i[fet t)«>'* 
öorforc efter l)ånnc tovöc bcfomnnt, til at öpmeöcli^ fa mpcfct ndtniat* 
fo.cmi ^uiH^o.tN ocl) 2)an|Ta ^^öiRlign J^ufcn emot ©laiDeriK' 

Helraold. Chron, Slav. Lib. i. c. fi. @(ait)crnc måfte U)äl OCf 

tcgvi ^'orbinöcireu taait fig en ftöne ^-ftcrtonfa/ cmeDan man intet ti'** 
fonie finner nåc!i>t^®pS»: til cu fv*^ ilor Dcraé ^ilruthiiiifl emot fine ^(^^ 
bot/ fom nSara 2(r bårcfter, öa Dc iRorife/ fom i långti.ae ^iDec int^t 
^^iriat på QCeuDcti, eller åUå\t Uilflot mcD ©lawernc b^^öc obi^tt, mS)l^ 
unDcrgä oenié nxllDfummc 9?JcDfari .cl) blifma ct ^Ml för öcras ^iw^^ 
t)Qt. ©turUfon T. z. p. 208-30^. ifntiuci* barom/ ocl) buru 2BcnDC*^ 
licé honung SKctibur, mcö sfo SGnibitfa (Snäcfor fornt uppå ^en^ 44000 
S)?on od) 4000 jättar / loDc fi.cj f6r ^ongdlf eOer ^onflbÅUa ?(r ii3fJ 
l)utii han i början, uti cn 3^^^b(nHn^? meö ivoprhanncrne, mal förlora^ 
t)c 150 af fina '^axtn mcb Deras $öcfdtaing : mcu tiurdl feDan Det 
Eiujle beldgroDe ifoftolict, famt Cef 3 öångcr bcliornioDe, fi^rc dn Det dnbf^"^ 
gen ipeiiom ©afltingning gicf otirer. ^ix^ilfct Pe belagroDe fcDon fin(^^ 
06r)la Orfof at fingra; cmeDan ^cDningorne intet boDO/ bn^oD Dc upl>* 
fm <SiDa (aptDot, utan, ta\\it emot Oib od) 5(f|Tcb, focio alt ^ol^ct/ 
båDe ?0?dn od) O.miniior, til fånga, od) ibidiflogo Dem, fom moro fotj 
gaDC/ mpcfcf unge, eOerait ^r gamle: hmilPe De ti)cffc aura befivdrlifl» 
öt (Idpa mcD fig, ^^éljnnDc 5lret Droa ^rif ^'muit emot D §e ^Barbarer-/ 
«>d) bcmfoffe Dem i D.rag eget SanD; fåfom bon forr^ dn ^ongbdllaé 
n>ånarc på Detta blehro banDtcroDC/ tiUifa meb 5lvEebi(Top 
tDiD £arémd§ouDen fdnDc Dem %uD od) parning tor et fåDi^nt <S>^^^ 
iverno^ ^dnanDe, fom Dc Då rcDon tt^iDt omfring på ^briflna '^tranD'*^ 
forofmat. od) Ddr)riD allefldDg bcfommit vg)egcr. S!>etta ^rifs ^dt' 
tåg mot vgfawrne fan, n^r Uprini?cl|cn od)(Siimmanbangot bcfinnäé/ 
qunorluiiDa aufc^, dn fåfom en ^clgö uppd ^^t w ^rfligt ^vcligiou^ .^i*^' 
ibmilfcn)an fta företagit, icfc få mijcfet/ eller allcuoit for" Den Oforrdf^/ 
Dc -3^01 |Fe liDitaf De§e ^Barbarer, fom icfc m*ra f6r at bdmnoc? alt Sb^'^ 
ftet ^^>ioD, fem ©laTorn ' tilforne utautit» ^ct tror Ddrforc ingen "^.inS 

billigare/ or få m\ ^]or|Ie/ fom @men|fe bwD? ttriberilobja bo^ot^ 

wi Detta oé0 Upfdr* j §{. e^<5iR5i9t 139' 

ftlS bet ti(m{»c£drareé£)mtaiifa, om icfc pä famme ®i'unö idmmaf af* 

^(aiDcrne, fiiiWii £)rofigI)cter}ut i ©aiimavE bet bft fjinbraDe. Dcf) 
Mraf tDcfeé mic) bet ocf mxa nog fiinnolift, at fammc ö^jälptropptjc, fom 
».bctta @(afl nf Jvomincjanic ^TM od> 93?vi9nug blcfmo bfufabc, luarit 
oniabe fcDcrmera at braäa emot bege ^)cbiiin5ac. 2)c miinae ^reftec, 
löinröDro bem toliagtioc/ gova bctta \55rmDbanDe lifafom niigot fiarEarij: 
^) ^. (SriFiJ i5uIll>orban a\ m jTif 5(f|lflt, feban Im, cftct* oftanamuba 
plact, fåt famla mja krafter, ocl)/ eftec St- ^tlfeg :5)6b, fatt fig uti ®aii^ 
Ifa O^egcmentct, gifma f)ai-om näRnu eii fullEomlig Ofrrevtixgclfc. g}jett 
Omab 1 5^^ciDiö om et fåbant bå reban til iniabt Ijambfcig fottas, bet at 
mx Äon9()afla8 '56rfl6ttttQ ocl) förloppet bdtaf fn^vt l)ittaDt, o cl) af ges 
menfamma Mq^ oc^ §i-cbé g-oibinbclfci-é naturlisa Urfptung naflan 
Wflntjgripligt. ©avo, fom mtct utfdtfer ttSgca $(rt.i(f6c f]na ^Serdtfcrfct , fdger om 
Penna ^drfdrb, at ^c S^anfTe Då f6r|l taoit ^-idftai* mcb fia pci fina gac^ 
jpg, fom be tllforne icfc tvarit »rane at floM. J^da ^^aiijla J^lottan be^ 

ftob af iioo i$at:ti?9/ od? f>roin-t&cca tvoro 4 i)dftar: få at bdraf ef da' 

*toQlleri af 4000 od^ nSgra Jöinibrcib '3)Mu funbe utgotöé. ^-nf mä< 
fte fdlebö nu ^afroa roarit lifa fd manllavE, fom (glaaicrne woro ?(«t tii* 
f6rne, bd be focl^otbe .StongbäUa. ^i) at bcmie Sebiiia mot dXmn boc 
Mnforaé til 11,30, gifirec ^ni^tliiiga (gagan »vib I)anben/ fom inne? 
Jällcc, at I)an tu 2(c eftec ^.'^^ilfeS ©6ö biiftoit fovnagcn: r)fDiiFer .^c» 
^•tatétåbet (SuN ufi ^- <5nf (5muné Ccfrocnic, p. z2z, blant» ^orbeDr. 
» ben samfe '^ciw^i 03 9?or(Te (dmmdt anm5rFt. ^- (JriE fant bd 
5lt!ona, fom wac l)cla Sanbeté Jöufwubfai^uing af en mi)(fet fiiarE %e* 
fcittuing fötfmarab. JTomarförc f6r(Ta (SolTan blcf at bctuaa Hnne ad 

^ilfocfel fcdu fafta gaubct, l)i\)aTnKb l)on igntom ct fmalt 5^d6 mt for 
^>tc 'Oiattctib fcam igenom XX)at>cii, 6firerfö(Io ocf) nebevboggo cn fiot bet 
bem, fom ffune forfmara ^agct, iutilbcjj ofriae ^ng^bdren bem Stec 
wjagabe. ®c iufpdcrabc, fdgo bS ingen annan Ut-odq, dn at emottaga 
Pviftenbomcn öcfj,6fn3er(emna (tg t be T)>imFeö ^^^inbec, meb 5örbcl)dtt 

"wdl, at tit CR ^(minndfe få b«l)dna ftn 5lfQUbabilb/ fom be gjovt fig af 

© a be» ^<:m'^^^m%x>e ' ^ cap. 

ten ^d'm £ifnclfe (^idövö 5»c!ntm ocf fcbnn i jl^rtrdn^a FrJlatX-^ 

sen iFuUe afjf affaö, ocl) Detta Söeldte öUib iDcica Dem cn Si^iebriSclfe. 
tu (ilfroactig Dewé CbtiftenDom wartt/ fan man Döma Ddraf, at Då Di 
(fuöe Dopaé, De mera f6i;Dcn|!ua begåfmo fig til ^ötnet, öt Dc mått* 
fläcfa fin "töill ocl) lötta fine jgenpm cn l)åcD ^öelasring iitmöttaDe ^top" 
pax, an för Gt tt>ifa någon Sltrå til npa j^öDelfené SöaD/ ocl; at i.oenoitt 
l^elfla ©opet mcD anjl:dnDi9 SöorDnaD botia fin npa ©uDétidnjl:. «^ 
. tiiottogo mal en ^rcfl, fom borDc unDcriiJtfa Dem om et faäbe mera åtbatt 
:£cfneDéfdtt, t><i) De forfla Sbvijina Sdrané ©runDfanninfiac ?J}?en feDati 
erit war borta, blcfroo båDc ^rcjl: ocl; Öieligton lanDformijle. ®ef« 
^p*€t>riftne frågaDe litet efter *33ät6iflDen, ed; Iftto fine ©iglarg forej^åcnD^ 
C)Den intet befpmra fig; lutan fttertocfo fin fårra 5lfguDaDprfan: fensar* 
tlprinnelfc fa&an bcffrifmcg, at Då åtiFilligc 5!)?unfar från gormei^ ^lo^ 
fler, i ildifat SuDmig Den anDreé, eller råttare Deg ?farfaDeré ^difar SuD** 
iDig Den ^rommeé Q:iD, företagit ftg at ommdnDa ©IciiDernC/ fåfom 2lné* 
flariuöDe ^Danffe od& @it)cnflPe/,|)aftt)a De dnDcligen Eommit til Oipgcrt 
Dcl> til (|n £dra tpunnit fecla £)n, famt Ddr inrättat et ^Soncbué t»^ 
€l)rilii $lra od) (St. ^öiti ^WgEomj^ fom warit Deraé Älojleré ^atroit» 
SDjon fan forcjldHa Hfl/ at ?OinnEarnc intet fparat ot preDifa om fm SS)}at^ 
(yré ^ortidnffcr, od) DdrmcD gifmit Ovpgerne Slnlcbning at 6froergifma cit 
xåu ©ubsDDcEan, ocl; at fcDetmera enDflH bålla ftg JPib kreaturet, elle^ 
i (Sanning atfdga, Dcgaltmer ocl^ mer wanffapabe $5e(dte. 9^^og/ 
te faUaDe (Sbrij^enDomen ifrån jlg/ odb enDajl bebollo (Smantenjité 
fan, til IjmlUn De Slllmdnt offrabe, oc& påboDo icfe allenajl: cn §inmdi» 
(gfatt af SanDet/ til De§ tempel, utan odb at 5it)ar fom Wii, från a^" 
txt Orter meö Dem tt>iBe ^)flnDla, tilforne flPulle fFnn!a något Foilbfljf 
(il Denne Deraé ®uD, fom i 5(rEona ^aDe ftf <Sdfc ocT; fin ^orfa, Hek 
mold. 1. c, L. I. c. é. L. 2. c. 12, <it\ annan dlbre Sftcrtdttelfc 

JK'djfat ^ot^ariuö i/ fom Jvar ^njfur SuDroig Den frommes (Son odb 
»Dig ben anbreé '^a^etr famt år 87f ofleb/ inncbåller, at f)a\] meb 
fn?årt jitig tuftat Dvpgené 3n\t>ånarc, oc6 5lftonen for @. »i 
ti open (Sl<igtning ncDerlagt Dcroö honung ©cilimuil, famt bdruppå 
844 gtfttjit benne kartor, oc^ Deg .^loiler Cormep bela Denna ^5: 5tlb. 
ö. <Sd)mar^, ^55ip(om. ©cfcf;. D- ^om. Ovug. ©tdbte ed)ft)cb. ^^o5. P^^' 

Ciö, Dd) antingen- bdruppå/ elkt tilfornc/ fan bet wdl Mroa ^dnbt/ te \ I 

c 

*ftcr förta ^erSffctfen/ M uiibcr öenne ^ajfavcé (Jftertm&arc |?n( U^m . 

f 'öcagit ftg mct» ÖvDScnieö £>mtt)änBc(fe. båm 0(01^ $J?ctöt«irec 

funbc i 2liifccnt!C fil mjnamiiöa (Stallen^ fiimpisti 5Sc(d3cul)ct/ od) ^^amncii* 
*if[)ct famt t-ormoblifla Uifprung fiå» cn od) fiimmc ^Cttc, bärmeb mjx' 
f«t mal förlifas , om tijmcfclificii biutjaiiDe ^eiDi^ nljiiil raorc at tilgå , Det 

en oUman ofmerensEommclfc 5c,.at öet naninfuniiiga 2(vfona forDom 

J^arit bcidgct. Cramz. Vand» L. 2. c. 25. L, f. c, ir, P. Lindebcrg, 
Chion. Rodock. L. i. c. 7, ©d^l^fll'^- 1. c, pag. 620. 6zi, 

^Sgot ^wifttjel pppöé mål ånnu bdvaf , nt ^itawaben fäödé (cööf i 
JSanmarF/OcNtS^ixocnliEiT^dlmtDDcnne^^iöofbeS^aiijTaldniru icfe mat få 
fullfomfiscn miDcrfufmnt>,rom fcbcvmera (FeWc mib sli; i löcod) 1 107 af ^* 
^ÖalDcmaf r. 50?cn bäruppå fatt fmarcjö, dt ivonunflanie i S)anmatf ' 
">d) J^ertigatnc i ©även ndjian på en ^iö tilmaliot fig et Ofmermdtöc i 
©leimcnieö Sanö / jdmmdl fbn ån te 6unn(t uubcvldgga Hg nägot bdraf ; 

Hclmold. 1. c. L. I. c. 12, 18, ip, fq; -Od) fcc bct få llt/ fottl De fot' 

te frätt ^afmcné StiCofti9()ct tdfnat fftt 9vdtti9[)eté lUfprung , famt bc 
jeriarc af jtdjfavenö 9}?i)nbi'96et trot Jtg håttil mata betdttiga&c. (^ti 
iOanlE :^c&nlfa, fom man menat at SltEebiffop 5iilö t Smtö Stc 134T i* 
l&„opafatt/ A6t. Soc. Hafn. T. 4. p, ^i, 23, anforct et ^åfmebref af 
5ic 1104/ r)marmeb fofflt Det foril-a 5J3ailittm, eller '.Ofmcrf)dn9ftc i jÄ 
fot en Sltfebiffopg €t)otEåpa, iftån Dvom til Q3i(fopen i £unD; od) (Fal 
l>ettö ^åfmebtef marit af fåban ^i)Dctfc: Pajchaiu Epifiopus, serms. 

Seruorum Del etc. procurante illuftfijjiniö rege Damrum Sjätiorutnque Eri-^ 
to EgotOy Duce EftonU £?" Bamino NiSrdalbingis^ r'eiJérefjdo in Chrifto pä< 
ac Domino, Dom t Ht) Afcero Lundenfi jdrchiepifcdpo , ^ec!<é' Primati qtit 

Hit Annis xxxiim cflet at (griE (Jciot SDaniihivfé od) *2BenDcé Ä^o»- 

^wng, .^ectia i (glKauD od; ^erre tit ^norbniblngicn, foi-jfiiffcit 5Ufé*' * 
fciffop 5it^et/ (gmerjeé Sorfie Detta Jpebetöteln. Slf ftimina ^afmebref>; 
fom nu Atcta icfe' finneö, od> bårfote tåttare at fdga pf Denna D^§ ^e?' 
fftifning i f6t:D4l?t6niEa/ fyafmec Den l^tDt :^to. .(Sj^im rn-.^öt; ad^M 

örfii Hift. Dan. ed. Florent. 1747. col. z'i6, mdat biVttjfa flrjR^ömirt*' 

Snvne i ©anmatE alt ifrån Denne ^ib fört '5:itel. af.^^Jöettbcncé ellec 
^(amcrneé Äonunqar. fåfom Det dc nåcion '^-'t^etDoigbet i an* 
%m ^rfebilTop «)^iIRé SScjtnfning bfm bcnn.i ^åfmcbuUa, bcf> |ä 
"^U Äonungené/ fom ^rfcbii^openf! <3:ite( of- b n, fom betta f&ttVup/ 

*«5nabt / n?Ål f un l^öfwa Wfiutif efter cn • feiwpc '^itulfltuv ; iim ät tiW 

@ 3 (Sba» 1 i4i JP)®3^S(^5(^© (J Cap. 

fSöait i famma 5Suna åt luV.ioHöcta blifivif gtftven; fä tt>innet en flif' 
«D?enin9/ fom cu ©iplouwfijt i)^og9ranI)ct lutet fän j^ilhi , ^jdvof o,flnif'ii 

liten ©tDVEa. SS^flan lamförc Lit.lnnoc.PP.ad EpifcoposSv. quibuijubcn- 
tur Adalb. Httmb. Eptfcopofe fubmittere 1 1 53. ap. öinh. H. E, p, 390. nu'ö 
Card. Nic. Alb. iUlåtdiC l)OÖ (S^jCO feerepta NorvagU damna Svetici pr^' 
matus miincre penfatttrum; ^IDaCUf fan fl^Ua^/ Ot £un&|fe jlvfebij^opC:! ^< 

i i48annu icfe I)jft ^itc( öf Svecia; Primas, cc^) nt ^rfebifFcp $i^cr 
mt)cfct niit?Di-e miD bctta <5:,tlfané Ean fagné ftafwa bcFonimif ^oiiom. J^TOaö 
^onun3rt>^ite(n angftri fä fägeu €ran^iué, in Vand. L. 3. c. 30, fc^ 
ban I)an l)eiFdfit)it f6i;:Da ^Tif S^muné ^^idcråa emot Ovygcnic: is cum 

in Dania [uccederet regi^ fratis quoque Jura ad fe devoluta arbitratus, pri-^ 
US ut aK.bltror, fe in Ti tub pr^eferebat regem Vandalorum \ unae fumftjje in- pO' 
fterum reges\ titu[um conjeäm:a eft , ut fe etiam IFändalorum reges infcribe" 

rent d- öt , få fnatt ö^^n bcfltgif [^anlfc ^^onungatbvonen / 

xm fig Dcffä til&Sra 0n iörobecg (J&crf. itnutö) Oiäfnfl()ctév, ocf; at ftati 
ödrforc forft fonnoDIigcn faaat ftg 2öcnbcrncé iTonting; ^mciDnn Den 
ning fommit/ at öc eftci;f6l)anöc 5)iinmavEé jtonutigar fig öcnnc ^itet 
idmtt>Q( tildgnat. SD^en benna 9}Iening åc icfe Ijdllcc mcö några binbanD« 
(gfdl lebfagab; fa(Tan &ort få roiba fan rooca troligare, fom benné ^0* 
nung SriE H)dvE(igen betmingat én bel af <S(anu'rne, ocf' ommänbt bem 
fil €f)tiflcnbomen ; bå SviE bdremot, fom ocf &abc mcb betta ^^olf' 
jtag niDCfctatgora/ nSgbe fig mcb at igenom cn &äcb >gjiimb inidgabei» 
«n fåban S^uftan/ at be meb ©jörofweri icfe mibarc (FuUe oroa beg (gtran^ 
ber. Ct. ill. Suhm in Er. Eg. K c. p. 14P, 141. sijocf bor man bdrmiö 
påminna fig at jlonungarne i ^$)anmarE, alt ifräh S?. j?nut ben é^tore^ 
^tber, (låt mpcfet mdl wib 9tomerita^åfmet, ocl) bdrforc ^åfirarnc m* 
tit nog willige af (emna bcm bennc bdlft få fnqrt €l)rifina gdrati* 
tttbrebanbe dnnu mera bdrigcnom mar at förmoba ; ben be§e anbeligc 
ber mib benne ^ib idmmdt pået måtbfamt (Sdtt garna fågo beforbrab- 
eburu otilrcicf liga bdrfore beraé ©Fdl mätte »vara/ fom anting<n från t* 
i\l Sgoté, eUer, meb mera ©annölifljet/ (5riE (Smunö Q:ibcr bdrlcba ®a«' 
(fe itonungarneé Sljlunban at idmwdl ndmnad (Slamemeé 5?onungar, 
fan man liEmdl icfe nefo, bet ^omcc(!a od> Dvpgi(Fa ©franberna, iu alf 
bdrifrån, af be ®an(Fc oc^ berag t)^orbi(Fé ©raiinar, funna bliftvit kW 
nabe unber S)anffa SOBdlbef: få C)XXO\x,m>oX>tw. forbenffua på måre 9vart* 
fienar , tvdl funnat fdttaé t ©anmarf; od) be liEafuUt på Dvpgen l)af»*<* 

mxw beldfltta. S^cnn» Oé/ oc& b«« m«b ödnot fammanödnaanbe ^aifo? / 3 ^ es(?in5(fK. 143 

^ittotvé Sdge imcnan 5)11 jQmn, fom forbom t-i)cfeéT)efQt 4ö'^''i{(J&oIm, 
»ci; nii iBiiMiiDc DvDlFa Ö)ebitcfS gcjmla "D^dmu/ lå>ai'öa/ äro icfc bärcmor, 
tncn gora Denna Öi§ning få niDcfet mera trolici, fom man , nt torna af 
S^amiwn til ^tnn-Dijl:, finner/ t>ct ^opnidn ifrån bnöe ©laiDcrne 
ocl) t)c 9^orbiil'e,for ^brijlenbomcné 3!\otanbc l)oé nåflot öcra of bcga goi^ 
Hofl; ^anblat til()opa uti Ov\;g)anö ((Sc Soref, til 3n9^t>aré ®asa p. 29-) 
öcl) bet bviraf icfc qr olift, at bc ofta famlatg på '^ÖtttoiD, förr cm De fa' 
tit t^.f^ab til cn flif reiblpftig Äopfdrb/ od; bdr, fiUom brufliflt tvavit/oftVdt 
of fina WiWt til ©it>antenMt. ^ivaraf b«tta @tdllc icfe Euiinat annat, 
Q» blifma mpcfct natimEunniflt ofwcr l;ele ^lOvDen/ od) få »dl i (SweriC/ 
fom ^lorjc bcEaut. 

^il man itpffd fonta M^ionéfrig til cn nS^of fcbttnre^ib, cllct 

öcf tilbortigeu öt|Til)a ru fåöana .får(?iIDta 5vrig; få tpcfer jag mifl ännu 
mcb )16vvc @Eol funna fro/ bfiDc at man Dragit i ^drtög etjiot ^latt>crne 
ifr^in Torben blott foc Dvcligionö (Full/ odb nt fKpgen mcb mera of 
Ji(Fa.£anÖct ta cftcc ^riflgratt/Cflec aUena|.laf^aifacenéod)^afii>cné blotta 
<6ftc, fom i Dcgc ^iöer tildgnabc fiflcn SHdtttg^cttilalla af ^cDnrngar od^ 
Surfar bé^^ba gdnDer/ waritanfcCD fiifom <tt S)anmarf jil^orig ^i;d* 
ivine, cllci; cn S^el af bctta DviEe* 

2{(t ifrån åt 1096, eRcc @(utct af elfte ^rfiunbrabefy bä ^efruS 
<5rcmita forjl borjabc, mcö fin- ^rcbif an emot ^urFarnc, npmana Dc 
^uropeilfc S{)rirtnc at återtaga ^eliga £anbe// l)öfn)a dtiTillifla *6)drf 
t&q, cUcr få EoUaöe ^oréfårbcr til famma ^nöcmål ifrån Suropa til 
söricntcn blifmit företagna.' Wlm fåfom beraé ^ctfrifninq intet iDiba/ 
*c ton rora bc ?(^orbi|?<i ^olfflagé ©orcmåt meb 'Söcnbcrne, dn fåt)3t^ 
ba ?5olE til betaé/ få tDdl fom ^uvfarö 35efriganbe/ bliht^it upmuntra* 
uti cn liEa Stffigt, ndmliflcn, at ufmibga Sbriftna Sdrané 93cPdn' 
H^lfc; få n>il man ^dr aUennjl: anföra, bet et fåbant tKriifliongfrjg p5 
fanimc ^ib af (gayar ocf S)nn|lar gemenfAimt foretoflg emot ^cnbcn* 
*ic, ndr ben: anoru )tora j^orsfarben nr 1147 rillaflabeéaf bc ofriflc 

Uropeer emot "^mPflrne. fdaer Crantxius in Sax. L. 6. c. 12, Cw«- 

^9J^^s in Saxoniam defcendens ^git cum frinciftbus de vincinis Vandalis ad 

^^ga chrifti cogendh'^ x^x Ut i^ditct ^onvab tftvcrlaqt mcD §6rrturnc i 
^w);cu, imru iidltMcigaabc ^cnDer måtte brinaae! til emc^ttaga 
^brijli A>E: od) bctta fdoer J). ii ihbt på l6r:ba ^ib cc^ %Xf famt at 

*^ |om Atoso.Ufl at bvvifla trnéi bc^^ Söavbarer, i^talljf fo? fce ^'org*» 

mdtfc» 144 JP>QS3^ei^5(2>a 6 Cap. 

>märfett fom gafwoé bom, 6n)i(fe trwo emot ^tuPm, ffnöo fitDdiia 
élUf fiitiife fåöana, fom feé på cn 0\a\\U Dvuuile» i Baut. N. loör- 
Hclmoldus L. I. c. 60. fq. bcuåttat 5tn(ct(iiitu]cu ti( Dc§a o(ifa v^at' 
fdröet fålunba, at (S- Q3eciuu'b, fem war §lbbi>t i ^tan(Fa ^(ö^ 
jltjt Clairvaux, cHcr fom mu ^orfäDcv bet faliaf/ 5?(cica\;a/ fomtiiH 
til Srniifrurt, mcbon §1. S^oitwb od) S6iii:mliniien af 
fcté Sotltar wm bdr, famt af ben ®ru»b bör|\u ituala/ fS wål tiWi 
fom mc utge 5)? a H/ öt twinga Onentctté ^avbariff a ^oIEjlas tit (SbriRi^^^ 
faflniiigfljé Si)buob: at bon tvorc ofnjcrtDqab bet be ^ibec (ufl bS moto 

foi; banben , pä [)m\U ^olfcné Swlll)et l^ulJe borjdö od) bcfa Sfwe^ f^^^' 
faé. ^"^uvu ftott 55ifaIIbcttna ^rebiEoit trcrnu/ (lutaö b^vaf, at icfe ölj 
lenajl ^. S;>nwb/ vg)ctti,a 5«briE i (gimabeii, fom fcban rcgerabe, oc& 
^crtig ^éfpb/ en mi>cfcnbet $iDc( od) Oabcl famt 5illmoöc i 'Ji;i?a Dtifef/ 
tipojfcabe ftg til betta görcfasanbc, utan jdmiYål 5?. Submig ifrån ^ati* 
mcb bcla $^rani!a (Stvrfan, åtogo ftg famma Sifi^enti;»; ; få at albrig, b^af^ 
icii fovr/ eller febern, en fd fJoc ^nciebdc iDavit tilbopa, ocb fom töai* alt 
fot m^cfen at unberbåUa iippå et @tä(le. J[)mar ocf cn ficf ftt ^forgtcfn 
pä ^läbei' 06 ^apn, efter fom ^orllprarne funno noDigt at bela be^^ 
^dren i tre S)clar / bnjataf cn drnfibeé til Dnentcn/ en annon ti( ©pa»' 
nicn / od) ben trcbje mot (glaivecnc. (5n Q5i(!op ^Nicelinué / (!al i fi)«' 
nerbet marit ben, fom brifivitpå bctta^^åc! emot 'SBcnberne; btt5ilfet ocf f» 
Jpcfabcé bononi/ at ban $li- 1140 blef ^i(?op i ^((tcnbnvg eller SÖagrietr* 
S)Jta:(Stift b«fn)a bflHÖ (Sfttdbarc, fafom 95i^DpariSubecf,alt feDan ivib 
?0?agt bäOit ocb f6re(Wr. Sancfroer^ ®d)lcftr. u. ^oI(^. Sanbeö befcbr* 
p. 124. ' 5?äifar GPouvab od) guDitjig meb ftt ^olE oli)cf lifl^ 
Uti ?lficn: men båremot intogé Sifabon af bem/ fom fommo från ^oln ocf) 
»Slbenil^^men famt SGcfcrn/ mcb {ymllt ocf folgbc en bop ^nglänbflt^» 
'Cttebje ^dtcn/ fem brog emot ^lamcrttc i COldlelbotg od) ^omcrn/ 0< 
;flt bdmnaé bc ©rDmbetet/ b^ilEa be§c SSarbarer tilfogat ficre €bi'il'tn^' 
men i fijnncrbct ®an|fatne/ anforbeö af 33iifop SJlbcrt från ^ambu<;(> 
tillifa mcD be ofrige (^ivifFe JSiif opac / ^ertig .gjinriE ben unge, ^erti^ 
€onrab af ^aringe, g!)?argref Sttbert af @altmebel od) Sonrob of 20'^ 
tin. ^Uirocrncé ^-orftc ?f(iclot, eller, fom onbrc ordft falla bonom, 9^'* 
colatf, fofte wöl, båbe igerom ©cbiné SSeföflning od) fin 'SCBdnffap 
©ref ?(Dolf t Rollien, at förfmaro ftgfor betta éfiuerbdnganbe ömdDci'» 
mcttlbå ^ol|]en|Tc herren Icfe roägolje fig tam SSlklm parti, labe be""^ 

. fotft meb fili Slottö til ^^ranxmnnbe : fåfomivilJe bö« \Wm ^ela^töa* 5 Sf. et^^nm 145- 

fliten, bcf Un ocf babe til ^^dtu od) UnU foffé'öf ivnrPfläHfl , mcrt 

"onrc J^olflcnflriic : fem ötogenom rSfabe i ben SDJijShniEa, at be 
iipblä)! beuuu Oto flf .fnut til be fcdmanbe/ fom Öwfmen bragit itr t 
j^nöct nt bpssvi ocl) bebo Dej? ObcmarFcc 4Öo^ SnRnie funno bege 
•Aoftoaic af c« ^tciict bcri)nnci'(igt SD?i)t|Mnb/ i btt^an meb egen J^ uiD 
Ji«l)cc9jorbe «n jlör Si:)?i;cf cnéet / Intil be§ Ijan mi|>e ftt ena CjW/ ocl) blef 
"ucffiii i tBuPen. 'iD^an fcc ^äcaf, ^uru ^re|!etn< bcnne ^ib fiälfwc fdf^ 
fobe mot ^jet-uittcat/ wmtc bet.be upmante annat SolC ot flow betri ?if? 
fiacf ocl) ©Eaba: t)UMl'ct ecf toronlåtit mig attso, bet be Q3ve|lcr, fom 
iflOit i ^L^tcmif^Fa (Sliiflit/ tt>ant åmuabc til någon bplif ^rigéfortilttning 
^öt bege /ocbniiigac. 4?>''^«ft" fom. fotft 5^oröfatben mot @lait)crne t 
pvorelfe, foin bS fa bclt.é, at en 5)et bclåÄcabc S)emmin, od) en 5)cl 
J^^ni l)miif.u Saihiiiig af S>Mn|?a ^aven tiUifa anfattcé. ?D?en be S)an* 
"C'iiöoro intet ipcflisaiC/ dn at bc, fom rooto belågrabe, uti et Utfnfl gjovöe 
«f meb CH floi* >&op bei-aé ^df : I bet 35nnbéf6rn)anteme / f6c et miUönlig* 
flnbc 'J.rdjl, intet funbe hmmx bem til ^)älp; fafom bc§e febermcra icfe 
Jlkr babc mycf cn tu\t at rätt öfwcriDinna 2ÖcnDetne, ^cia .OättÅflet mgufipo anore, ån fåbauc/ fom t^oro få .acimle ocb mntiQt, at bc af bem 
"ten cdcc ingen ^idnll hafwa funbe. vfjmaremot bc manbai-(i|lc blefitjo 

5»^af^ailne : ©opelfefofbunbct fnait fovBoftabt; od) be ^öanife/ få wdl 
%effci', fom tilfome/ f 6c betaé DWftv^iw "tratte. 

_ S)enna Utail^ning mot ^enbemc mat icfe enfam nti ^. ^rip gnrnJ 
^ibeUfÄ framt&ondlMil, mcC an tian ännu rcga-öbe, blifiDit foretagen); 
^in l)uiubana bc anbva roartt mt nmi intet/ utan af ut(\ånaen , fom 
fdgei; *t)arit a!tib liFaban od) tidnt mera til åtlöje för Ql^cnbcrne, 
«i (It injaga bem någon ^ruttan fot be ©anfFc; emcDan bcnne 5tonung 
5,9t ingen 5)^i)nbi9bet/ utan ofta låtit £cbittflcn åt|Tt!|aé, oct) l)tt)ör fara til 

»t, få fuatt en'cner annan/ feucu tinga öan od; \mit, ölienajl ropat 

^)år åro fälunba flera (Sj6ufru<^ningav från bc§a Sdnbev företagna 
"Hof ^Genbcrn?/ Ömftdnbigboter wi nu intet mete. ©ccf beth'if# 

^avo en> i anfccnbe til ©obiné 53eldgring ocl) bcf? olycfiiflc Utgång/ 

1^ liE fovndmnba J^orftåg/ at Ijon icfe mdl fan ivara utan antingen bet 

% / fam* - / 146 ^2B3^^^^2>e <J Cap. 

{mm, cnct ett bc§^ottfdttntn(}, faftåii bon tiSgra $lir fcnrt«, eftct: Q:t&rcP^ 

fcenna: cit ^öfitcn I 9vom nt)§ tilfoinc bcfalt ^c[n €i):itkn^cten taga t'J 
cffiöpn emot €l)vi|in(i £dtaii8 ^icnötVy få nt ixrnrt od) ct ^olE)Tii.Q bo» 

te jämmdi påtogit fig ^elgriniétefn: Ictnif at bo.flcic 5)JoiEoimnflarnc ^n«' 
o(& (g-tDen, få Jätifle t>crag ficmenfatiKi Äria påiloDo mot (SlarocvnC/ fo»^ 

flånby ocf) bårmeb båflse bragir emot bctta ^oiflTög- ^niit (infcröe ^i^^' 
Idnööcnc, od^ (Stuen ©ksföifömc/ fnmt intopo fnart eii ficnbtclig ^amU» 
(gjclätiningarne ccl> be (SfånfFe fommo efter, oc() (abe ftg ifrmg forg 
glotföu, .ViJflt be funbe. ^cDCdritc m6fte bcm mib (gtfanben; ocl) I» 
beldgröbeö ©obiti af \Åm ^^toxm, på itåflre få ®an(far wbx, {^f 
blifwit Icmnobc <xx trafta (Sfeppetu 9^dr afipgcvnc fingo ivcta at bcFj 
twlb flottan qttxjifemnabe Sjan|f'c troro icfc flcvc, fattCsbe (tg férc/ 
igenom beras5(nfiia od) S)anffa ^(ottatié Soifodng tfajfa be bcUig^''^ 
tic Suft. (Ståningatnc blef^DO forii autailobe, otf) iinjtan QUcfommcitt 
nebergiorbc j j^miifet Suttirne Intet illa (tfabc, emeöan be anfågo 
icfc for fme Sanbömdn, få långe i'e 5abe l)trat fin 5(nf6tarc. 
2(^er t OvoflFilb, fem 5?. (Swen fatt til Jfjofwtéman ofwec öegc olpcfliS^' 
tog for)l ^iDgten , od) frcl|lc flg på et .^opmansflfepp. ©fåninganK/ 
fem babe fammanbunbit fina ^avtpci, fou at Ijinbra t>e råbbe från 
fllf Wa/ l)abe, fcban be vuoro 6fn)Ctn?unbnc, Däraf ftorfta ölågcnl)^^/ 
cmtDanbe bå [(fe nog fnnrt funbc fö (Skeppen I6fa Igen. gn bcl fl«' 
patc for "Sicnc^ené ©tvårD, od^ fomlige jBrte fi(} i)ufmub|!upa i@j6ni 
l»e orofcafce ^nttpg fl^ucfo CKDgerne iblanö fino; få at be, fom ånnuif' 
le ivoro cf\retn>imbne, trobbc bet i'öara en btibbelf ftorre flotta, be fe^^i 
t>e at fågta emot. ©e S^cinlBe, fom brefmo ^Belägringen , blefmo ^ 
fcc§a '5:ibningar nobfafabe at upMfira ftänne, få framt bc meb någöt^ 
(^åfcr^et flune funna fomma tllbafo. ©e intogo Cimarlefnjan af w 
få Illa mebfarna (Siömagf, od; tänFte at bamuaé fin ©faba. S)?<5 
fXpgetne ()abc bå icfe Sufl at månta- ^tvarförc @it)en , 5n)aré ^^^\ 
8(it> ;?arfi)g mdft JDoro fSrforabe, brogftgtil @leétt)if tilbafa, od()^«'''^ 
meb fin ^dr få fmånirgom fil ©clanb; bmari'!^ (gmen trib 
fomfl bå reban for I)onom anfdnbr, ocb låtit befdila Oloffilb. 1D<''^' 
meb tegDtifcö åter" inbt^rbeö friger, fom icte (iUdt bc^c S>,%\m W^^^ 

lAnfrt Vå ^euberneö UnbevEwfiuanbe» \ 3 gr. e^<£?)T5r% 471 

[■i fitreBömmfl/ oc^ foni dro f)e(t an^ta, ån bcm ^Jclmolbiié upgifmit, 
Hutec man, Icfe utan ni(yt) jl:6r|l:a ©fal, m ganffa nipcfct ftciibteliöt u 
•''^llflu bc ®cn|Te oå) ^cnbccne f6relupit, fom nu åt oFunnigt, 
(Jt t)di'f6i:c utom bc fonu^mnba ^cig, voål ficca funna roarit meö 
JBet emot bem företagna, ^©en Upmunfring af ^Sfrncn I diom, fom 
m fägeg I)afiDa förcgät Oalfma <$:tlcu|inin0cn/ gifmei; ^Uilcbnfng at 
[?nf«, bet ftevd jlifa Upmuntringat fcftn fammc f)e(jgc ©tol jnmmdt 
b(ifit)it j^icfiibc tlf be 5^orbi|Ta golEflag, fa|tdn be, få n)d( fom 
f.cnna/ i anfcenbe til fjålfwn Jörcfwen cllec bcrcjé Stflfnftcf raeb '^$:iben 
lOilocaté. öd^ fåfom fuHfomliga 3nnf()å(let of bega nu dc o§ obcfant; 
lo funne mi Icfc i)dUcc nefa, Det ju { bem något £6ftc uppå be J^cb* 
jiiffa ijdnbec fom (Fulle intaga^ , ttaut mnc^dnet, fewaraf et DiMif t Sanö, 
lom dddft icfc l)6rbc til S)anmarf , bacunber Un bcfwa fommtt iit tdC» 
}|<lö. 9)?en bctta moiliga dc bocC alleiiull en blott Qlnlcbniug, at i "SBcn* 

{jffaCanbct lifa få fnurt, fom uti be älöre X)iinmarfö ^]>i:omincicr, cftet' 

W(i ^mitawabcn, £;1farcn må fjälf &ömo bpilfetbera of be onf6rl)a 
ptdUen, i anjecnbc til ^ib oc^ fleca Omftdnbigi)cteC/ bdjt \>a^(it ftQ tneb 

^^M ?Bei!t:ifnin9 fom af vohxe SRu tknac, ocl> i (Somicr^et 

Ju dr togcn. ^m\> m i ?Srl|t of tilvdflig <Jttetcuttdfe, ic 

^it fan en annan ^ib lijcfligarc upbaga. Smebicrtib ti^cf ec tag mig lif5>, 
'^dl igenom Denna Ombugjun bafma n>unnit få mDcfc(/ at De ©»feniFc 
■^cl) '0^orlfe, fom i ^untawaben omfommtt, fåt fin ^Sane antingen uti 
{jSgot ^di*tåg emot ^enberne, ellet unbec bet De dmnat ftg Ddvtil njtb 
wtnme iib, tom anbre tagit 5?oi*émdyfct at ftnba mot *^urfacne i O* 
"^'enten. ?tt Ubbe ^ale, fom uthuggit bege olycflrgeé Oben, idmivdl 
%at f^unttenav eftcc golf, fom farit til ©rcFianb, famt at bege D^unmd; 
ftareé Sllber meb bcnne Q:iö it»dl 6''mirrcne)1ammer, ndc alla be 5lnmdrf* 
Wngac, fom.ben famma (Ma ut (ta fa > ti((>opat(J9ii<5; gifiper mig ben' ^air» 
ot min UtraEiting lutet mijifet felat, falldn rdtta 5lrct meb ^SBigbet 
'{fe fan utfdftaé. 5ltåferbe, fom b6tlJD»vitait)aDcn, icfe omfommit u# 
{i ttågot@Eep^brott, utan fallit I ct mdrfligf (Sfag/ fom på' betta ©rdae 
!<^teiuptt, tdnfcr jag, utom en ganfFd iTor (S-mnoliffeet of bet, fom bit*; 
)§ti!ö bllfmif anf6rbt , at nd|tf6l|anbe D\un|kii bdttrc |Tal funna^bctrjfli;' 
w.lramt jag dljdfl efter gigurené j^öranlcbanbe trdffat be§ rdtta Sdöning. 

j 

X, 8- 3 ©f5tte, 35AtA ^atab och iS«'l>V dr benne @fen, fem i 
*^ormii Moa. Dan. p, tof foteUdOeö mcö m fptluganbe »öjort «nDe« icfe Punnc fäga. ©friftctt 0C& <t ^or§ båfoftrcr pä ena @i^an . fomt p?5 diibra « 
mt^ixh buhtm unDcrila JDr^cl? : l^N+hr. Ml+l 4-^1, f^tit 
Wormius fn«nf ttifln botbc (dfn: l^NhnF- KhKhK , men jas (ycf«* 
mel) tr etuimlig^ct totfee tctnn: l^'irrN:,+: Mt+: ++^4^ ; ^^<^^>^^ 
fcfgrt Örhrdgqaétil ofn.qa ewruii: Pt\K\>K, KhHtl- K+KI^I 

, h 

l liuithr ruili Karf thili uttir Kunu ok Gorm, filu ö Vitahoutn 

en^maf mcö 5Bilt)cc, fom dro pÄ m)§ndmiiöc*^fcn i ti^orjc; nun ortt 
öct lU* 9\minn:a«n6 cllcc 5(fKitar<nö (SfulD/ tan man Icfc wcta/ ctmfc^iW 
öllc Dcge ^iqurcc dro n^öot Foiiitiqacc/ nn De fom pldfla finnaé på n>3t« 
@iDca{fc 2Runil:(nar. ^or^cti )Ti(iattlUtfc«ntift få QoDt fom lutet ifrcitt öct/: 
fom dr på @t«»en t ®afin9c ,S?i;tEoD6c 6fn)cr®ot^cé ^hiX> i ^cftec j fA, 
öt bdraf it>d( fan bomaé, at ocnnc (Sten icfc dr mpcfct n^are/ dn | 
föt:Dc. '^d 6onom (dfeé (jfrodl ok i @tdllc fov auk clicc uk, od) dco fl^^j 
tö CRunoc uti «n fåccntö ; (Jt ffciffdtt, fom mct> Ri)are '3:ibct idmwdl ti)C' 
fcé dfln meta ©emenifap. ?Ö?en man mÄ|Te ocf bepnna ; at Denne ®ten<J 
£dge dt utr et nnnat SanDffap, dn Dc förndmnfC/ ocb at Det? gamla au» 
e[[cc uk , fom dnnu I nåQxa @n)en|la Qiroi-öincier brufaé, f otr fanlfe ' 
® onmatE , dn I @it>ecie , biifrott fövroauölaDt til Det itf e IdnseieDau »tÖ 
4nnn boé o§ bcuEdga ok , eöei; ccib- 

9. Zii Denne ^(ocf tdFttat iaa dfwen fåtjanDe OiunjTrift j @io^ 

fliimeKvff^tptJ (Sottftnb, Aft.Lit.Upf. ed Stockh A. <7f i. p,i4?.rq. 

»iN'tRi/f,: th+^ ^: R^fM^k: i)Ri+: R+t^wR' 

Sultir tvar - - - - r (auk F.ithur; Bruchr thri^> 
Rothaiitlu auk Rothgutr, Rothår, auk Thorftain ("nuktho Scain) 
thina »ftir Likkn tai ('Liknati varrh tuuthr a Vitau: thir iru F^»' 3 e^^mm. , 149^ 

^Idgtnamn mmt på Det <Bti)cfc af (Stenen / fom unbei Deg Utbuösning 

^ ofmctfdtfct od^ iitti)ti«c mg Denne ©ten ; f)tt)(j\;é tUnm <S{. 
^ijlcp hallin, i önlcbuins nf fi(k ^cninscn jamival |å åtenTait, fonx.. 
Oet efter t)e öKöelé felan&c ötD j-foii^a 9L)?ennntPottef fpncé på fialfn)'e'@te^ 
Jten. ®e öuDra 2i[nt>nii5ni: l)at jag Ddrföre ti)ct'e toöm båbe nöCiiöa oc& tå^ 
Jfiliga, Qt öc gD^än fom fatif utl)um @tenen/fålct)étcfeb(tfnjafDrö I @fd[Ie 
f5t tre, od) en ftoi* I ?i)Jenin5en/fi>m i)e§f6rut(in i\(jd(^ ocffa ffiiUe 
ta/DåforfiDinnetynäc Detöd.K-öfmevfl&DanDe SOIanéitiimnetThorftain, tilliEa 
iftet) bet n^ft föcefläenbe Ä.,, fom t\)iö' Denna SorfJarins inietdt nöDiöt, 
flnn?dnDrt« til l)ela ©^enirtgcng ii6Divdnbige SpHnc^b. jTippe? &å be^^ 
ffollfl 9vnnrttia«n for 2Bdvt>(I6é^et : fdfom {)atie f)an utelcmnattieraé.§6c«» 
tidntTetyfom bfott/ fot öct be (fuUe bltfma funni9a/0cf)beraé9^(}nin i(Stinctt 
^itNigua/ betalt ^onom bané Slrbete. Qit wg af Likka thai, fom' bå/ 
ta dro omnnligd Dcb obotDa ÖrD» gjott tt bcunigt ?)?anénam», Liknat 
ellel;' Liknatus fdfom öet i Sdtinifd efnftec unbcc aJIunEtibeh Ux i ^ör* 
5)cn flunbom foteCommet/ menat iafl ocf bafwfl fm goDe ©rjunb. iö?en. af 
jflg fSrt bennc Ovunften iblar.b bérti, fom innebålla bcraö ^minnelfe , fom 
VSffiitawabcn omFommit, ac licbt icfc få mycfet fét ben Sifbet, fom dt i' 
Jiicllan OtUn Vitavath; i^f^, Vitaw, eflet ben ^annoIIEbet bdii Ean mara 
Q( bdgge bcga (^tallen Intet db utan ett ocb famma; fom icfg dnnu mera 
rot bet 2i^itm'nflen pS bcmie ©tc.n'Tni)rfct lifnat bet (Sdtt ' at frSfa be pä 
Sjunftenarnc gcmenligen foré^ommanbc ©Idnsot/ foth I Ubbeé ocl^ 5öaleö 
^ib, Wi\M meb ©löget i ^eitatvab dt enabonba, f6t|l upEommit, bcl^ 
Hbctmeta icf e Idnge marit i 5Sruf. ^V6m\ fäfom matt ttoligen fan b6* 
Denne @ten fil cnabanba 2((&ec/ mcD Dc foccfjåcnbe , fafldn (Stcnna» 

Sm ftötre -Soébet meD meta ^n)Mtal) tillåtit böuom at jdmnaé ocl) jidt* 

, dn mcb ©tSj^encit mdl idtit fig götai fd Ean ocf wflca tföliflt/ at Ut 
h gjjinneémdrEen uppS en lifa ^iD .uptdttnbe 6fmet ^olC, fom på et be* 
innerligt ©dtt omEommIt/ omtala et od) famma ^ilfdllc, fom |ig pd cii 
Jcb fammc Ort ftlDragit. ^drtil femmet ocf ben ^(imidrfning, at rdfem 
Jbbc mbugatt Ovunftenac ofmet bem, fom b6t i Jf^mitaitabcn, odb Dem 
h\n favii til ©icflanö ; Jd jinneé, jdmte bennc @ten, t Sionum ocffd eti 
Junan liEa bannab eftct cti -^an, fom «ti fin Uttdrö/ bvoilfen ttcliain f6t* 
"'^^m l)Q\m tvavit ttttjldlb til heliga £anb«t, pd ^dgcn bUftbit )lu(f en dier fotfStftgm \ii\h%mri af ^^låman cQei; ^Jqw I." c. p. 147. J^wilfef 
fa framt D<r(feöt >t)iD 5ir t)v\ cn bel (if Déni, fom tagit J^omcfnct/ 
i ^ortuflat meb 3)7ot«rne baft mi)Cf ct at beftålla i få infcilla mcö öe^« 
Sfiunftencir famma Om(tanbii){)ctct;/ fom mcb en M af bem Ubbc labuggi^/ 
i b«t fomlifle dro öfiDct ^oir, fom facit til föcctlnitl)/ ocl> atifcre 6f»t»e« 
bciti/ fom i |)n>ifamat»en omFotnmft Ombdcforc alle Dc§c (Stenat I)6t<» 
til cn ^iD j fa fan (itci;g6raé famma ^^cSjja, fom tilfötnc, ^miircn benn^ 
^Jibbå tåttaflefltt fafraji matte ivac.a ? (SU Q3ti?op ^aain l)ailet fére» 
at ben fom @)onumé ÖfJiinlTen, fom Dvi)9i|Ta ^alfou Winau namnet 
uppS/ m^tte mara dlbce dn 1165, bS samla ^cnbiila Sd|l<t ^IrEona 
cif l^irEibiirop ?{bfalon utibcc ^albemar i ©aumavE bUf forjUtöt/ 
emebaii ©otldnninsacne bdceftcf pfl famma "D^dö icfc ty(f aö l)afn3a ^afj 
riåyot at uträtta. 9)?en ben anbrc af befjc 9iun(tcnac/ fom dfwcn dr p». 
(5i6numé ^yifogf.rb, dc& frambelé i f. §1. N. sy (fal anföras, biDilfc"" 
©.gallin ni)§ tilforne &dllit fore wara meb benne liEa samal, fipttdj 
^an feban, p. .149/ til bet ö:te jtora Äor§tåg/ fom unber ^djfar SrcbriS 
ben 2:e* Slufovanbe Stt iai6 bUf berammabt/ men icfe fort dn Sr 12,^8 
qf l)onom fialf företaget. S)etta ömbime dt förmobligen tåset af W. 
©runb, at benna Utfdrb fil jUrrc 55)clcn fdgeö ööfroa bef^dt af ?«orbii^« 
^olEllag/ blanb bwilEa ®„otldnningat orfyf unnat cdEnag, antingen be bS 
iDarit i beraö ^olgc, fom $lc 1217 giftvit Hg p5 Stefan, ocl) af Slfrifanif* 
@l6tDfiDare i ?5)?cbell)afn5et blifivtt upfuappabe, eOet iblanbDcm/ fomi' 
från ^^ebeclanb fcgtabc til Portugal od> båt ftribbe meb ?»2orerne/ fatnt, 
q^tbcm blcfroo nÉb«rgjorbc, ellet rciö :5)amiataö Jöeldgcing i Sgppfc^ 
%t 121 8 tuet 1219 genom ©arflcencrnes '?)flnb omfommit/ fort dn ^ 
funnit ftamfömma fil S;^- £anbet. „2lf famma [ffdt fan JKobfoö f» 
n>dlbaf»t)a warit i ben $?iocf, fom m 1148 ^idlpte at mfaga £igabo«/ 
fajtdtt be§f6rinttan |an(Fc faflit i något ^DJorerneé ^orfdf. 3 
jlota ^oréfdrben mib $(c. 119° ia\\'^Oi'Qi dfmcn ^ngelffa flottan (nteö. 
broilEen mårc SanbSmdn »jS be§a ^öeliga Utfårbec merenbelé tpcfaö bafi^J 
lagt ??olgc , feban bc binabe forfoEa wejtre ^dgen til (Bteflanbe ^<»i 
ocl) beg ndrtigganbe £dnber) i Portugal, ocl& ^>alp honung ®arftaé 
emot (Sflvacenetne forfmata (Staben (Silfroa / fom betta $25i)ldnb ortF 
tabt ludl dnbteligcn blef intagen/ men några ^c bdrcfter, igenom en (^^*: 
nan Slotta, fom i lifa fiffigt meb be förra utgicf från g^ebetlanb, ifrån 
étrogne återtog^ od) til 5?. ©ancfiug d noo inrombeé. ®ega 

ninaa^ funna nå9i'C(S«)en(fe©6i&cf'oc& ©otldnniugar idmwal dfwc» '* 3 fn mpefct trolioarc Fan fpnaé, fom tui^ £onfi)locium t 2iBifb.i> ånnu fint 
lUé ct ^äjfnrSrcövifé Sirculdibrcf df 5(c 1 229 , l)maruti om bané ^6rcv\t? 
"ingår i SoiIåftraDc £anDct roiDIpftiflt od) artigt bevdttöé, ()milEet icfe mat 
tDcf «é l)aftt)a f ommit at gomaé på öctta (StaHc , få fromt ^ÄtifrSn icfe 
Jicffå naflon tracit ufi ^olgc, tiUmavé 'Slfcrainnc :^djfarcn famma 
äÖcrdttelic ^it låtif, ofroeiftDuo. ©ocf fåfom alla öcga ?0?6jli3f)ctet , icfe 
oiinorluntta, nn fannolifaföigningat dcoot cmfe, fö bemobat matt fig 9dr< 
»1(1 at utröna/ l;n)ilfcnbera mi^itte ivara ©anninjicn al^ralifciH: bS jag ittf 
t«t Fan finna, b\t)avf6rc nägon annan ^ib fort (fulle ibopqpa§aé mcö Dcge 
Stenar, du bcit^mi ofnier ait itdjlöit forefunnit, mxa ben tidnligafte at 7. Cap. 4. 

Stenar efter 50l^ fom favit til (Buflm'^ i tUcv 

alj4fi uti <£^flcp, 

^,e ©tcnat;, pa blDllCe ©reffanb, cncr någon annan ^drb tiC^jj^et 
omtolaö/ rv.å wåt föraé unbci' en ocf fömmc ^locf / cmcDön bet af 
5Rorffa fa rodl/ fom S)an(!a ^ij^oricn o'r bclant, at TOare§örfdb<r Idnge 
intet farit någon onnan ^^dg til ©rcElattb, dn igenom 9vi)§(anb, fom 
bdtifrån liggec i 6)ler, S;iMUt af Mta ÖviEeé ganffa tromdfbtga ^it 
baboE ocb pera ^fterrdftclfcr i Sotctalcr til Sngmaré (Saga, famt beii^ 
na Slfbanbling p. 80, 81.. dt; anforbt- ^aralb'.&årbraDc från 9?or(e oc^ 
^rif ggot från ©anmarf, tttJå anfcnligc 9iorbcnö honungar 4 forodn» 
i fin '5:ib betine tvdg til ©vcElanb, ben förre mibli ii:te 5trbunbra^ 
bet, ocb ben fenave i S56r|an af tz-.u ^junbrabtaiet. 2lf 5^orffa 451* 

ftorien feg ocf/ at ^. Ölof ^vDgroafon, Ölof ben ^eltgc, gnogtiuö 

Q5ot)e/ oeb npgndmnbe 5?^. 43avalb,altib tagit Söaflen igenom e«rcr)^/ 

ndt be farit från ?i?orje til tKpjfa "Södlbct, ocb merenbclé jdmnjat i Jt^ 

tetfdrben bragit Sanbwdijcn iaonom betta Uvifc. ^^maraf nöbwdnbtgt 

tMcö fotia, at en ?0?i)cfcnf)et e^tvcnlTe på be§a «)?efor triåft tDarit bcm 

plgaatiöe, allbenPunb be boft nobigt/ ätbar flPaffa fig Sartt^fl, bem be 

Jfet tt)ib ^cmrefau måjl lemna bdr eftiir fifl. ®c toöo mercnbcjé uti 

fina ölj)cfor/ meb ganffa litet ^olgc fin <3:ilpt)gt til emenjTa i;)åftrcn;, 

tDoto bdrföre ttuunsnc/ iidt be roille roibarc/ at af ©stjenffa? utgöra 

fina öt mångc @i»enife mct> &cm fnrit tit S\i){]lt3nfc/ utom flecc/ fom iDär^t 

Stat til- ®cittia*9viOc. ^itjarifvviu be fcbaii fndn funiiat Fomma til ©rct<* 
lanb. g}Jctt om t)e§e ?i^or|fc onungaré gfilsdlagate från (SjvctK/ 
km, fom febrtn l)dclfi'äu farit bcnnc 2Bd(j til ©reElötib, n^oremåce t«< 
l&emfa ilO?inncéi?ciffet minfc falanDc, fcamt bc§e OiunncnflCv fom ntf 
(fola cmfovaö od) meb Cic§e ^iDer forliEntJö/ icfe btiftwit alt ^Itiittil for^ 
umrabe. övfafcn ötDöcföre wävc Sorfdbcr farit til (Sjrcflanb \x>ox cff«s 
€t)riftenbomcné Snforanbe icfc aCtiö bcnfamma, fom tilfornc, udmltgeH 
SScgarclfen «t.atla.ö)obé ocf) ^enniugcis;; utau forfattc i @tdllct mfttigé 
fiu Éflcnbom pä be§a Dvefor, ocf) bet iu. mera /..fom ^iiJiTep&lfen meD^ 
^tbcn mera trdugbe fis inuit Dieligionen/ ocl^ ^elcgrimgrcfoc Eommo J 
Q>vuf. ©ott(aubé^Ä\6niffltt fd()«c ^drptji, at forr, dn ©ottlanD ji» 
nSflon tw§S3i!TDp, f)Wiltet icfe (iort for noo, mcnwsdl engob^if/ 
bdrefter; Jan kfma timat/ anbce 5öi|Toparbå fomoftajt fommo til Det* 
ta £anb, cmeban be fäfom^ele^jrimar foto til Sctufolcm Dd)'bdDanl)ettt 

isen. %ti fammc %\^, fdöer-^n wibart/ ivar "SBagcn til Serufalcm se^ 
iiöm 9vij§lanb oc5, , ©ref lanb öm ^atalb J^drbrdbe berättar ©turU», 
\m, at ^an unber fina ÄtigétSfl i ©icElanb jdmn^dl "^xtxiM mcb fin Jfod< 
Jtil SubijTa Sanbet/ od) frebat SÖdaarne dnba til Sorban, brdpanoeö 
(ISnap^anar ocl)* SivofroareflDcf ar ; fä at febermera bjifmit cn fdFcr ^art fi3« 
?)>«Usrimav öt rcfa ut tit Sorbanö ^(ob. ö:t af 2lrfcbi(Bop ?ibfolon tpiO 

j^c lioo utgifmct @or6g j?(oj]cvbvcf omtalar én 3o&au/ fom efter siorbt 
.i£6fte/ farit tit Seriifalem ; utan dt nu ndthna om j?an|Ta mdn^a fenar^ 
bplifa 5Sref od) ^eftamenten / fom af fåbane '^ielecirimar idmmdl int * 
Sanbet.blifwit forfattabe, oc& l>oé o§ dro at tilfld. Sttatfjiöise ©meit' 
ffc n^arit i ©ccfilte 5?d)fareé ®olb ocb tidnt bem, ndftan på famnK» 
»Spjis rrföfir (Sivcjtfare nu göra ^onungarne i g^ranFriEe, dr titfornc om'' 
tiiIbt;'''mcn 'om ocf ndflre bdrifrdn warit meb uti ^or§fdrbertte/ bragei? 
.£)rnl)(cfm mi)cfct i ^etdnfanbe, fd mdl f6r bet :^aw icfe funnit ndi30» 
-sammal ©Evibent tala bdrom, fom ocf bdrf6re, at be (gwcni?C/ fö'' 
benna od; flera af J})3fi»en forbrabc (Sfi^lbifl&etcrö g^rterfdttanbe, nicp 
.<t att for sunl^igt .Ogaaf bonom icfe anfagoö, @(. ?(rfebii^cpcn Saco» 

,jSenjCli,ul {)ar bdremot in Did. Fata PalxftlnK perfcq. p. 118. fq. uf^ 

bejt^fom ?0?egettiué roib 2(r 1189 formdfcö om be 'iRorbifTa ^»tB* 

'llasö-^fbriftei; i ©vvien/ af mlänbffa famtiba SWfter bewift/ at SJ^^I^** v 4 5f. e^(£9IS(9t. 

rtätt Stalicti til l)ialp at mtam Stccon, fomföti; fiinaM ^toUmnig/ m? it 
»JU flcmenliijcn 2lcre, cllec S. Jean d' Acre, «(an ocf dt be @mcti|?c b* 
J^ant fwmil t ©petfejt, ocf) Dc foin f6t;fl blifmit fifbafaöccfnc/ fort n» 

lötti^^åfmen 4öononuj5 miö %t itiz ocf Icmnar dem bet gåforb,. otbeafi 
ttö matit måne ti>jb bplifa <5:tifd[lcn foccgä be ofmt (SOrtjlne. 9!)?ert «# 
Jtebcjn be ©mmi^e/ fombtwIRat få trdl f6t::ba ^or^fdrb ^1*1190, fom 
m %t 1 2 17 fö«tas«a/ farit lucftce ^dgen/ forbt ^■nält^nb oé <Bm 
Wttt, til ^etisa ganbet/ l. c. p. 122,, pc^ be på eu'^iD famt i foigc me> 
Je (yngctifc ocö ^wnjFe atifanbt, ib, p. 119, öc^ beitne ^ag bdrtftåntll 
9)?ebc(&afit)ct alt febisn marit mera allmdn/ dn be« oilrc; få fpatcd odf 
^njab matt om bc^a Utfdtbet Fan ^afma at åiima, til ndgc ^locf , fom 
til becaö ?(mitmcH'e, ömilfe farit i SCefter i fynnerf)et dr ?(mndb. J^u^ 
Jjt ttoliflt bdremot bet fan mara, at tiåare „@mcnfFe bimflat beu i ni)5 
Töregåenbc ^locf omrocöa ^or^fdrb, »ib 2(c ii47/ torbe e» bel af b«gc 
pluujlcnat u(mdrfa,fom ontinscn af Ubbc odf> Q5atc dro HftabC/' cUct meft 
»eraö Sirbefen tiEit. Sag ^dnmif«¥ bdcfore ocfRi tdfacertWfamnfq -gtjt» 

Wngat/ ocl) anmarfcf allena(l: af ben ilnab (om i ^å(Fcifterna ftnrieg, bå 
Vomtige fdga^ b6bt i ©ccffanb, fomlfgc öller i ©wElanb, odr foniligc oH« 
*«afl t oil«/ bet af bemåtifillide fauffe intet fet ©reflanb, utan pd SGBi* 
8ctt biifitjit firlorabe, anbre dtec wdl funna bunnit fram , mm icf ? l«m* 
^at fme bemmamaranbe ^(nbårige någon ^fterrdttelfe om fina Oben i 
9»t>arf6ce om bem i becoé^dbcrneélanb intet annat warit at fdga, dn at 
$t farit 6t^ec ut/ cHec til Oi^ccldnbecna. öc^ fåfom bet ifrån Sngwar* 
adib ndjlan dr bewijTisf, at ©menlle tt)df, fom ?i^oif e oc^ l^aujFe 
tidttt ©reEiif e ^difarne for ©dfb : få m\ jag bdr f6c|i aut^ra be Dvuufte. 
*iat, fom ndrmalt tiCnabem/ ^milfeefte? ^ané S^lgefTagare dtouprtjie, 
få be öfrige. 

'"I ( 

;ibi auk lrmuntr auk Thori Utu raifa Stäin iftir Ci -, -, r hin ,to aufl;i'i 
Gifmantar b» d. Öibc ocb Igtninib ocb Q:t>oi:e {5W wfÄ 6tf »ert tt ff4 be2<5iH5۩0 7 Cap. 

fälUllÖkK Sikllain hc railli Stain dana iftir Igvar fun fin. Han 

varth auftr taudr t), å- ©irtcrt lat iiprel<t bctinc ©ten efter (In 
3ti3ia>af. ^(in blef &6t> i é^ctianb; men om D««ne foic ofvigt p 

^ogbv ©actifliiQOagg t ^>(iet:got!?(mi&» Baut. 882 ^ 

j^HKIR- RlhN- St+I+- WSI- m\/{^' H^fN- 

Thukir rifti Stin ihanfi cftir Afur, fon muthurbiuthur fin. lar jota- 

this auftr i Grikum. b, d- Cl^v^^ i)cnne Btcrt cftec 'Uiht (tfi 

3, ^jucf ebv i Cenfla cUet Zltmtma ©o^it i Uptanö- Baut. 498/ 

Aa. Ut. svcc. T.z. p. 406: rir\tR- HthRiy+ljR- RItl hTll+ 

t5i+H+- miR sn'f^ hi+i: s+ 4it: +ki: him^s: nti 

hy I KHin f^lRt Liuir Sturimathr riti Stain thinla aftir funu fin* 

Sa hit Aki fims uti furs: Sturthi knari an Grikia haf. Nir haima t" 
«k ikviu fir. t), Ä.ju&cr Bt^tmöit rit^öc J)conc ©tcrt eftctr fTrtf 
©öner. 4<»rt t>et 2iÉc , foin fot ut ocb (ivf i>e tt ^ftrtyg i (0rcW' 

^ ^fnjetfdtmingcn öf benno fiDjln «»?«nins foröe i»dl 'fcefeofrnrt nåflo» 
^nbting, 50?cn SlBlebnlnsen tidttit åc i Eort&et Deuna, af (iXum änni» 
pd (^ofttanö EaBaö en fmal &m pd ganöct/ od) öt bet voal fan tt)(H;(l 
ftolic^y Det Denne ?Rc« uptoDt en (äDön ©tig, od() Ddrforc ivtD bm^ 
forejdiu öf &^fomm« WDe fin ^npiroflöö ndy ©Cöfffriff, 

T. a. p. 4ozr Mf. KlH4^* St-M-P' tl++- <f r\Rh+* 
r-f-N r\tl' PRtkhy i^n* Hl+^N^- Kar .lu lila ''na at Murfa fathur fin, auk Kabi at mah Cm Fuife fila; far aflätlii uci 
^rikum aifa finum. b. d. KrtC läc tefit bciiiic @ten & iXlm^a/ fin 

©tetlaitb til ftnc ^vfiptJtgat;, 

?)^ ämnet gulgjlTc» lafcé in Aa. Lk. Sv.ee. 1. c öHeitäli ^ufjfc? j 

«f bctta ^^arnn, lifafåfotrf^^d på ©ottlont cftci: cn 9D?fl», fom få f)m, 
(&mfl?pä od) fötegåcnöe (S(efv. et^;;^mpel Unm) Hfm hlifmt upfflllflöf, 

S» tOrtSii^atab ©o^rt/ CvfR^^Scrt i @obct!HWrttrtrt& / Baut. 780, 

t^hl^Klh--f NKiHThfeBl+K+ l>l+m/h: PfNfeUv Stylaugr auk 

^imbr Staina raiftu at bruthur fina braum ncHa. thair antathus i auftr 
fiki: Thurkil, Sturbiarn: thiaknar guthir t), d. Btvtlogr oc^ ^^imbt: 

. Soglirt &otn, ^rtmr4 Ö^og t ©oöermartrrtttt) Baut; s i ? : 
♦hrv^jJ-Klij IMM K.J)^'^ rith- Whl- HtW- IJ^'tl/h 

' ? r , litu hakva 5tain.iftir Efkil fathur, fin. Han trau i oruftu i auilr 
Vihia than fulks grirtir fala orthi d. -^olmfHb/ Cleiia, ©vf^rat:, 

be {åt0 bacfa^tcrtcrt cfuv ftrt ^abet.^ -^an cm^^m i en 

^r<+Bi+- 4rMfiTK« vir\+« jwh i^ihti: AU ukiu- 

^^tuttiitu gcran\arki i(tiir,M fathur Cm^ ulc w Gitt .uk «t gimwvt. ij6 t>e2:<S9^£<5S>® 7 Gap. 

Han var träbin huftr, fuh larls. Ubir rifti.-. &. å. 2(Ie^cfe ^ufit*^^ 
fö(J, l^to gotrt tnhvh ^ftcc 3ai:l jTit ^a^ct:/ ocb åt <Bi(t, ocfo 
Ort)S««^»w»^^* Jflpflt: ^Cftpeit (Df^ej;, 3<^<^^6 Ubbc tiii^ 

8. <Df?et:t Upfrtfrt 5)om^vt^^<*/ ^^"f • 4M« Aft.Lit. Sv.T. 2p. 4°7' 

\V KIHtl : lari uk Vikibiarn iitu rifa Stain at Kuaft tatbof 

fin, Sturamathr, Igimuntr Uk Thotthr, fum for til Girkha Hut, 
Jarls, uk aii^gulhiarn. InlJhix rilli L ,3at|.0cfe! Witbjom 

tiffö Qtenm ät:Éröaii fin ^(ibcc ,\cmxoav f5i'^tmm: 3nqcifi»n^^ 
ccb^L^ot^/ fom fot «t t»ti(@ref(anJ>;A .3«cl8, Bort/ C(i ö^c 3g»»^ 
fcjorrt. Jltcrt Ubbe ci^fc. , 

9. Wit) ©obcrtctje. Baut, 828. ^iStYK^-fS-tK " l<kt>ir^^' 

n^^hx^fNHTK-lh r\BIR- Rlhti: Hulmfafter, KoUnlfr: tha« 
riiti runa a * - ^ . Igitaft, luni fiui. Ir varu builr. la Vbir rift*. 

10. Bmut4 ÄVttöpött" i Wefiet^ocblönSf Baui, 974: pnri • 

Whn Hti+: Nhf: fjf^m rxi^k rni^h Cfi^ft^m hn+h) 
HiH/h- >k: mf+: tRiK+ mpr, ym: i+' 
(1+0 r\Rt>h: tht^i/hM: ri^i : ^^hTR• guh rifi sun thiö 

eftir bathai buuu iinir, Efburn Ök Jula^ irdta hartha guth^ Jn^ thif 
yrthu jcuthir i Uthi uitr, 6w <Si»ie. t)«:rtitp Btett.cftcp båpc 

ne ©ortct/jefWotrt ocl? 3iri4, mvcfw flct)^ 2:>l'örtttrtt?. <D4> I 4 5r. ez(2Sfimt is? 

Iprikam - - ifi fara auk k - - t. a» t {itt, ^Utt t»03 i <Btilkni)tf 

- . - » 

Ii. ilofll(t t 3«ttrt3, Baut.477. AÄ, Lit. Svec, T. z. p. 404, 

>^+htni' rit- Ht+lh (f^tlrf^ Kimk -fhK- Kr\' 

'Mfi.iK- HfNM- hii++- +Hk- Mki> nrM)Kii^mPir\y : 

f^aftui litrefa Stain iftir Gethår auk Gutkik, funi Icno. Onar varih 
Jauthr i Girkium. b. å. ^ö(iM?i (åt fcfrt Öcencit cftet: CBctbct CC^ 

©otrtt/ fitte ©oitct: «f ^?)a)il^e bm ene blef öoö i (BretlanJ). 

13. iE&3 KvttoRtg. Baut. rSS. Aft. Lit. Svec. T. 2, p. 403. 

Kinn ritR+Hn+rtK n+i<+ KKiKmti- 

Mh ^^ah"valtr lit rifta runar cfr Fallvi mothur 

|na, Onumi totr to i Aithi. Guth hialbi ant^hana. Runa rifta lit 

Hahhvakr, vara Griklanti, vas lis forungi i fe. h. 3?l(Jt^tOalb låt ti* 

003 1 ifiö. (5iii> lb)«Ipc ^årtfic» 2(n5c. . iKimotrtÄ låt ÄagiixoalÖ 

. " (5n (JHödn fdöan §(nf6tare fi>cf<é fcen .^utfall jtJdrit, ©roaté ?(mi'n# 
pife igenom fcega fä £:H;b'öllena|t finnen mara f6r^dcaö ^iå cn SOBaFfaf 

*»«t 2(nförate foc golfet/ tmifmdé utan fornagon ^^cis^bac/ fom gicf 
Qf ojifct eUcc UplanöJ fafora ^. ©ijPmcin i fina 5lnmatfnlnflai? fifwec 

^irBI h+n lim rita Stain thino iftir Okhuan, hon fil o Grik- 
Guth hilbi ont b.-^. * * l^to «tÄ bcntic ©te» fftet: W;)»^^/ 

foU \ ^wflanJ). ^iit> l;jåtpc t^n^en. &pSti^(X Gotit , -ioCin^A. Baut. I f f , AÄ. Lit, S*cc» T, 2. p. 404V 

MSr\+ HEIKKI IRr\- K+R- ll^^tl^x Hh+l-IKhfc- #f K4'4'*' 

KIWKBRII^R NRt+l KIKIKIfNS^: thifum merki im g^r if- 

tir funi Igur, Hon kam thaira at arfi: in thir brthr kanru hana at 
Arfi Giatliar. Brichr thir to i Girikiura 1). d- tiC§a ?0*äl'Eeil öCO gjocö^ 

efter Sguré (Bi>m. ^on fom tit Utai Ä t>d) tegc ^öc5Dcc fommi> 

j>+r\+ - - - H^ 1+ MRi3 t^ni^R + mmn- Kf\t> 

tl+rei #H 4r hKrM^HH^NM/f»: Ainkr auk Hokun auk inö- 
var auk Kragniltr thouh - - - r in Ahon varciv tauthr a Griktati' 
Guth hialbi hons al uk uths muthir : b, d. i&tiJ^ od? -HoåUtt QCh 3ft£$^ 

roat od? l^a^niiift bc t t; mm -^åtan blpf't>oi> i (BtcHant^' 

KRIKh" i HM SKIf^tl *. Guthrun raifti Stain at Hithinuar NaÄ' 
funi. Var han i Griku i uli Skifti.' t), d. (5uÖmit4 teflc @ceii^>* 

-^ebirtXPrtt: nafwejott, ^an xcat i<BuUani> i alla (XVaptt^ 

18. ».^bv ©O^rt, Ktffl<t <5Ätbe Baut. 8a r. jjRnH^lKR 

Thrurikcrl Stain at Suni fina fniala traika. Var Olrifr i GrilciuiD ul' 

Sifti b. d. XL\5tmi^ (ellec Zbtut ^ogg i) Ötciim åt (mc B^itPf* 

I \ 4 SI. ex<s?n5(«H.' 

^^KlKhT- l+r^l -i-t: ThiaknukGutirfrukSunatrukThur- 

^f, thir litu rifa Stan thina ifcir Tuki fathur lin. on furs uni (uti) 
Grikum. Guth ialbi ar. D» Ö- jDjåttt ocb (Stitetf od? ©U114CI: ocb 

<t^v5riilf, J)c (äto leja t>mnt ©tcrt eftct C»te fi« Jjai)^»:. ^rtii 

ao. t><xnmAtH @oPrt/ (J^ar&e, Baut. 404. Aft. Lit, 

Svec. T. t. p. 21?: HT-lirtklMt' Mt^ ht-IIK 

Stailtr lic rita Stain thino ibtir Vithbiurn Grikfara buanta fin. Guth 
liialbi hosalukuthfu muthir Ofmuntr Kara fun markithi t), å. ©tSltC 

tita benite Gcftt efter XOit>h}om (BrctUnbefacatc, fin jn«m 

. . . i ' 

*gidu raiftan at Stir ank at kiatilug fathur fin, Grikfara G. t», ä. 

Sibtiiö «(?e ©cm ©t^r (oc^ Sit y»««llég) ftn ^rtJ>cr/ tom fci: 
h+Rt> l'RiBl+ tthHtl-Kl \ Brantr rifthl Stin thinfi iftir 

I 

^fmu, bruthur fin, Sar varth thrcbiö otuftitki (ot uftriki), b. 5» 

^tanScr ti(ie ©wrt efter (Demtm (trt ^t<»J)er, ^an !0?4t6t i>r4< l6o beX(Bffl2<^'^^ 7 Cap- 

Ingifaftr lit haku. Stain eftir Sihvith tathir fin. Han fial i Hultngarthi, 

Skaitharvifi mich fki ra. t), d- '^n^cfa^i lat lya($A Stenen cfm 

xoi^ fitt Såbec, -^^jt foU i ^olmg^tö/ cd? roav ©Repens ^itfo' 

gOBit) benna ©fett b6t faö/ utom ^svab af Ovifnittsen i SSautif Ed» 
ftttiag, atinca/ aun Slaucia år muc bonom, juftDdc, fom båm 
»elfcrim i fiöfta ö^&ct åtiTtljaö. ©ct fan barforc mål ^afiua l)änDt/ 
mcDfln öctta (Stycfc önmi mavit i?öe&åu, nSgfcj ?Kunoc macit Ddf 

i)ä, fom mt £)ct)et WKlKt til anncit, dn bet nu im fore. OJe» 
S önbta (Siban fan o ef Det bafwa banbt, at ©pltttwn luöcit afallett' 
fow dn Oluttotna blifmit rijlabe pd <3t<nen; fdfem man (lunbom ftnncP 
fete b\)llle ^a'^(\^t ocf> ojdmne (Stenat til ?Kunri|lning bafroa blifnjlt 
bruEabet bd et oc^ famma .Oci)^ 9vunoc fot et fdDant ^etö jfuH, j^foitf 
ödt/ blifroit ifcdrt bn>*ivanbta mec dtff Kba/ dn ?R6t)mdnDtgbetett ddal^ 
forbtat. $oIfet/fom bot i Sjlabpn/ wet at "omtala en gammaj Sfvibwaö/ 
fom gdt tdtt f6tbi bcnne @t<rt, fajtdn ban ligget pdet brant od^ mt)cf«< 

Djdmt SSetg. JD^xJcaf f(<n tdfla^ <é nptt ^'1 betvifa, bet Ovtttt* 
(Icnat, f^fom S56tfljlcttatne , gdtna Wifwit mib aHmdnnc Nödgat, oc9 

fot alt SolEé <Son, utfatte/ ndllan fäfom wåtc g[)?ilftcnat öu for ^tbeit; 

få af man icfe Un formoba, bet nägot önnöt pd Dem biiftDit utbuggef/ 
dtt bet ^olfetwelaf/ocffom Eommit ofwerenömeb en i^anbet ofmet 
btutllg oc^ wetcttagen Sicliflion ellet aömdn Snrdttning. SDian ffrt 
ocf bdtaf boma, butumiba mäte 3^un(?enac/ fom til |^6cte belen åi^ 
tneb 5?ot§ tefnab{/ ellec dljdjt meb bem, fom dto, tpbllsen fpni* 
wara Itfa samle, funna t»ata dlbrc dn elfte frbunbrabet efter €bril^' 
^obelfc, bd £)lof ©fotEonuhg blef ben f6tfte Q[bnflne ^omnl, vnt^ 
liM mdffe låta SlUmogen fm Stfgubabpifan/ mtii bei^rebiPan 
®ubö Otb utan nxJrlbiligt 1.V6åm f6rmåb&é bclnöa' 4)ebninflatne 
en nålfwiUig ftn f6tra ©alenfPapö S6tfa!elfe. Om rodre 56rfdberö 
gtafnlngat ocb ?9?lnne^iftift«( wib ^mXf 3ftt)cni3:bjc ec^ fite^f^' 
nen W ofn^anförc (dmförag* 

Snflen gammal ©aga/ tUtt dnnu beCdnf Qitbbo!, ndmnet ij^^öf/ 5«t jag funntf na^ött ötinan 9fvun|^«n , l^warpS Skira watit nasot^jatté* 

"Orntl, faUflU Skari fa N. 583 , 866, Sira N. 421, i Baut. o;^ 

J'|>ira pä N. 14. C. fq. ato fåbaiia ?f?amu, oc& txtMtcfc ni.t)cfct oliea. ®dc* 

g tel OvutMknat/ i3r» tt)it) t»enne ©ten idmmdl miindi-Et. ?0?iiie 
\mu mä l)äraf fidlfroe borna/ ^uruttjiöa ninii bloft öf ceunc ©ten Fan 
«J)ma en (Sfir^ CHum uti roåcJ^iibna, cllec fäfom 3o. '^cfrngirjofD i 
pn). ^ ^ftnctnl flfl djum Didrfivare företagit , drfdnna JjoiiDni for 
vJUgmat; Den dlbccé ©on, feUan l)an tilfdrcnc p^ et aunat ©täKe jtS 
^ ^onom fåUinöa ijtfc(?t: "3 it)are ^jtdonec l&ar jas dnnu intet funnit, 
jm\> @ftt ivavit foc en ^Mn- Sbocf unbcvjläc jag mig, af bett* 
odrlifla 50?onumenfsi 3(nUbning, fefaiyonom O^liVrt maiit n^^on ^cnun» 
^fia ©on, utgången fcätt ©6öci'mon(anb nub fh>rt 9)?au(rap,l)i\)ilfa tit 
J<n bcl blifmit iTagnc t 9li>§{aitb eUet mibDv^gcn/ bär .Oboacec fcban 
j^til dfrwentpté antagit ©Eifé ofmcfblcfne ^-olP, gåenbcg meb beni genom 
3annonien til 3tflli«n. ®enne Dboacec ffal eftcc Sornanöeg Utfaga 
i oafma regerat '5,ucfcli3ctnc/ od/bege, fom innöt, ad Vit, Theod. R, 
'tiåmuaé p-M^, ^aftua n^artt be fammc/ fc-m Sillngi, ib. p. 437, [)wiiU 
'från ©eta .0 utgSngne tinifa meb ^anbalemc feban intagit ©panien. 

(in li!a ofdfct ©menf? Joiåltt !unbe nSgon gifma og i SInlebnins 
^if en Övunl^en i ©tora ?S)latm$©o!n od^ ?fuQlö.'R'ällnrb6r i ©oberman* 

lanb, Baut. 789/ fom fft idfcö: yt\n: +hK: l>MlHHr: -i-hK: 

NiHir^: - - i+mrk: i^H/k: Bf^Nt^K: r+Kt^M hm+: 

t^i+H^-: ^i^^tR: niM r+i^fNK- hi+: m h^ip 

B|m[^* Kufi auk Thurgifl auk Vikilr - - Ingvah- their bruthr lagthu 

Stain thinfa eftr A til farhur fin. Han var mitii a befir b, d. l^åfxoc 

%tert eftct: fin S^btt ZM. -^m wat mf^ Zhefev, mn fdfom 
Itbefa* icfc (jdller på nSgon annan Dtunfien ndmncj?, fajldn bet af Baut. 
^. 943. fan fpna^ at Befer watit et ^a-lanomn; ^'å hm oct feanba at 
^a Di'b H^ltt' BISIK -»aröre böfaf.^^is ^'ItR* BfHtR ocf; f^ 
[^vflaraö/ öt ^^oil röovu tnmvcFct gob tHan: Ir.viltcn (Sgcnf in) maii 
^oni bvufdt tiUdgsa Solf af en befijiin«tliö ÄDät» "^c^ ^laFp:vr)et- 

^ Baut, Baut. N. 2^7, 272, 622, 703, 737, 8o)6, M39. 3ö9 iwå^rt^ 

intet, utom mera binbantc ©fäl, dkr en ftorrc $(n(et)Hin(5,at fora ti»' 
gon Abefer Ibfnnb ivSre^jiilta^ é 5(iitfl(/ fom farit til fwmmnnbc ganf/ 
oc^ meb Ocl^riflmg jOmTOonbe(r« cUcr ^-oroodfe Ijoft at flora. a»»^ 
nan, men liEa ofafer, If.tu^niiig h^r 5^0. ^tcingjfiolb öifmlt pft öcnn* 
©ten, ad Vit. Theod. R, p. 467; til folcje 5i»araf Slttil fFal mc^P 
« @a)?n|Tac fjtit tit ^?§crnc: et ^oIE i "^-bra ien, fom wm mijcfct uP' 
pä SKof begifrtf. ^uru (^Eriftcn f6r ofrigt fan flifroa Uply^ning ort» 
t>entic @rcHé Ät, fommer, i SfnicDiitu.a af et liPa ^3:a(efätt pä cn att' 
nan Dvunlien, t 7. «• 1 5. ^dr neöanförc at agtaé. 

PiKt3+/h' t3+ K K+KI?+/fklKI' i*^» auk öuanj thair ritu Stain 

Birlu tathur lin gotiu. InUftr ;iuk Stain at BiiTu bota Vigerthat'» 
tl?o i Gartha riki Ö. d. K5 ocfe ©t»crt, bc ritöbe @tcnert 5t 25^^^ 

ITIatt/ |cm bog t (öarb^ritc. 

Sifluren p5 Denne, (Sten (ifnat mpcfet en bet af bem Ubbc ocj) JS^jJ 
p5 fine ^tmx briifat, faltdn ban dnbS, t anfeenDc tit ^or§tefnct o» 
cti ödtwib fednganöc ^unö , eflet ^roaö ^5)iuc Q^ilocn dljdjl (fat forefld^ 
la, tpcfcö fnarare mara något Dngrc. fanbdrfore, få framt 
fe icfe omPonimit uti nSgof Äctg frdn ^ivenjfa @iban pS ©arbariw 
( ^mitCet ?Ki)if a .feijiorien dn icfe Qi^mt Stnlebning at formoba ) , fotf 
ÖdHa ftq at bennc ?0?un, fdfom be f6r:be öJreftanDéfarare, dmnat P 
Idngrc i £>|icc t men pä 'JÖdgm, af ©luPbom ellec annat <5.ilfdlte, oifl' 
I ommit, SiÖäre ^jSrfdber {)af\T)a fdleDé dnnu v»ib benne <5:ib icfe t«tH' 
uaf at fara Denne 0\iu SCäg tit ©rePlanb oc& be petiga ©tdllen i 2lfi«'^' 

iS* ©ortmba ©of 11, (Sfbbf t &obetm<xM<xnb, Baut. 654' 

/a. Lit. svec. T7^<j. p. ^.f^p': H^^/si- +np: irri^ 

Ingi auk t»i>iG. auk IUr>tbjin'iltail thinf» AtFaftafathur finAsfara. b. 4 di i6i S Om bciinc ÖvnufTcit/ n^dl fom ^clt anbtc, ^mi(Ecn in AEt, hk. ^vec. 1. c. p. 198. pmtc Denne anforté til $öctrlé, at wåcc gorfäDcc 
ftfS^^ 5tfanic, fom bot imcllnn Sarpiifa oc^ ©tvarta ^afmen anDa til 
jffopl), ar tilfövne p. 86. itUut ^oxbcW giorbt, fom öf De forcgSen* 
J« Denne Slocfö JKunHettöC/ od) ömaD om Dem dr blifwit ainnktt, tor* 
blifraa mcua bäbe fkn, ocI> pä Detta @tdHc noDigt. ©Erifren pä 
ftnnc rcib 9^ij'opm(j fccldflne ^?en anförbuppä en blott ^Secdttelfe, 

''»Dan: Summur haukva Sten Sumir tuth aullr i Tuna afu, od^ of» 

jjetfötteé : ©ömmat: ((åt) lyadpa Bteitcrt åt ©ömmar , |om boc^ 
IJee i Zfhtnt& ©raö; men om Deg 5(iDec fön lag Ddrféie ineden ^ing 
ma, njiDn m Ut, bmtUn JOnminkt, cUec någon Deg Stfritning, 

Jh) OrDcn jdmmal idid c» nosnre UnDetfåEnins Eanffc funna Wifwa 
^mt annovIunDa. 

tS. KfoRet ©öÉrt, <Bron(?<t <Sac&e t ©o&ermattfanb. B. 747. 

^•Irh/hl I H^+lhl* isinfitthur railti Stain at Thurltain faur i xVlaifi. 

fom omtom t Xn^fiau 

L 

Sag ^at lå;'9c fiviflif/ om ocf ^ctlne (Sten ratfeft^en mtt rdfeit, 
^ for Ddcforc Slc 1760 cnfom up »il © onita $Bp för (Jt fa fionom i 
Ognafigte. 5(J}en ingen af De Dä ^cma iDaranDc nIDre 35öntct funDc fdsf 
8« mig ©tallet , \)m morc. ©ebon raPviDe jng liEmdl pS taaHt 

**agenenao9 pngrc SDian, fom »ur ifviln famme35P/ ^miha bcräftxDetnig 
en 9fvun|l:en dnnu itore Där pä ^qovna. ör&ct Fauri Maiil torDc 
l^lb ndrm.irc (5ftcrfecnDe blifivj \)ilt annat, oc^ EaiiiTc Det famma, fom 

f"athur fin, emcDan fotfta Otbet Sin fathur, cIICC Sigfaihur, dr g3?an' 

Icng ^amn/ fom uprej^ eller riflat ©tencn, ocb Detta fcnace fSlebé, i 
onfecnDe til l)onom t)d> Deg (glägtfFap meD Den 2)oDe; mål EunDe tfdna 
*il cn utförligare och pä 9\iin)tcnar mall: ivanlit? ^ciTrifning hfmx Dem, 
m öt blifnjit riMe efter, bivatmib gdrna utfnttcé bmatö ^uDer, @on, 
^an ellec ^JJtoDcr Den 2(fIcDnc tDorit- 2lt Diremot f&rfnsara örDet Fauri i64 be5:(5^5SS>© 7 Cap. 

^liWI^t5KH^'^lMhKm'l^5^^YlHlNKl/f^'^m'lH^ rh» 

MM Btl/+i l+n-f N - - 1^ \i'^\>V^k HIK Sigmmuhr, Su^irt 

auk Harrathur, MifiFarir agialir ritu Stin thina ;.btir Ihunu - - ir f*' 

thur fin ö. ä. ©tgmutib, S-Qoert ocb vocfto^, mmnhmni^c 
föfrtre, rtmbcÖciiMC @ccrt efter 33""«^ fin ^at>ci-; 0)?c«@clr 
S)i niproftcti Sflllu^ I>ai; anmåvft, at^Ovunati t> i £>rbct Signumtr fotj 
|>aii på flflM JKunitnior alDrIg funnit fftcr Ovunan + , uUin bå flino 
i Deg (Stålk T, (}6c ötnnc (Sff ti/ eller Deg forik UtsjfiDöi-c migtötift) 5 

cn DiUnflcn ptVÖotflatlD oftvet CU Lafrans Botvar fun Maiiaera, of 

finnan éfrmiUifa. ©1. 58l|Fop 'JGallin in Ad. Lit. Vpf. 1743. p. é»/ 
menar Detro fibl^o Orö »vara et ©ftiffcf j (S^iIIc f6r Maiftx-ra, .cntcöiitt 
feet ^r trdiflt, dt fnmme Safroné eller €ir^/ fom pil ^eltvi ^yvfcmut p 
gfé l)afn)a giort Äorfnn/ »vurit cn ???a)fiire: ocl; öt Maifaera bärfof^ 
intet år nnnat, ån n^ftrt ån brufliga iTJaiiarc ?0?cn fil twiba ma" 
ttvifinr om forcgåcnöe (Stenace SBqrelfe, f«S t»rDc ösriiegovfliu-ing iflenöi^ 
btnne ånnu luora niinc>re nobiig. tian ^åvf6ce at ftäga' efter ^nJ^gott 
4ÖjäIp öf be§c ©tcnar filat uttoöa eller wp!»!"a ©ronflaftcnat/ bor 
intet obemålt Icmuaé, at bet ^forgicFn, fom pS bonom finneé, licfe (^i^ 
mpcfct otift Det, fom feg på $33alrtabftcncn ä Si)?i( rvib pnf båritrån/fojf 
i ':(le ^l. ör orntaiö, 0^ öt Ormilångotnaöföiinii jömrodl lifnatbenj' 
fom åropvi ^onom ocb pS ben i ^jfifötuna ^ij^Po^^öt ib. p, c,^, ^5)et 

ocö 6efant, at ©ottfriD af Q5uaiou meö månge n^tba ifrilu ^ovfabe ©triP^'*' 
tah w 1096 bwflit bcnnc ^ÖSåfl iflenom Unflern, Jöulgarien ocb W*. 
ften tfl ContTantiiiopef, bit .gjertig 9\Dbbert fi-ön ^fanbern tneb ^.i?n«» 
ten ^cliseé @on Sarf; fom blef bnnö (Sfcerträbare od) Sflotcrt ftån ^f^oJ' 
tnanbit, b't>iifc/ alle b^r i ?fJorDen btJbc fine ^öefante ocl; ^$:ilbön8arf/ f»^' 

efter bonom oniånbe. 2öore benne ©ten, i anfccnbe til teg £ifbet meö 
ije ndrklJflne 35al|iab od; ^ililétnna ©tcrar ofivcr ^nöwaré ^^ol.oe, l« 
Sammal/ fem noq nr troltflt; få morc Det icfc bäUer nilgon ömo/liflbef' 

ot <5:borflcn från ©rcnj^ub rocritwti et flf D(§« ^jerraré folsc, t)é)tav> 
ficre Sbrilinc pd ^JÖVoen omfommit. 

pH \ ^ \>H t^hk»-t'•^tl'' M^HS" #4- HKIEH' Vikhil auk Ufuri 
• u lifa Stin rhinä ibtir Uftin faih - - than. On furs uti niith ala 

Skibin, t», il. XX^ihtcl ocb (l>j«c låto Vc\a fecntie ©tcit cftct é\hn, 

<n got) ^a<?et'. ^^an forgicfs ute mcb <tlla Qhppm. (Sfullc Ijäremot 
^epi&ila Ot^m läfflö ^ttaie +14-^ HHI^I,- fiUlif»t)cc90?emti9cU/ nt 

ft«tt mcb et t5i»;f>)9 öllcna forflåté, cdj Oct ute I ftnnimanöe SattvatH/ 
\m ivåcc S6rfäD« for ofiDanndmöd Drfafet bcfoJt. 

28. ©o^it ocb itihU Comt pS (5rönb<tmmöt: Satnts 

Sot, Baur: z69% Äft. Lic Svcci T. i. 407. *; Bink+ triH* 

r\t| : ^l+Rl t+M : ^^i^\h\BA åuk S^thf^itU lita a^ilW^nS 
afti Gofila» an uti fiari lächi fcagis b.-^. ^jotn Cch &tcnftib iStO 

1 MM Hl^lKlh : fiali lichi Grekisv^rortPét 'm(t)öc« fäjom 

tobc faUtt i <5teei«nbs i^tigsl^ar. (Stenen år of.<5:ib ocl; ^iBabec 
t3 föntott/ HU .mera JviD *i)äf««nbet > iiuct -^in m^iih\é',. hmihn 
Umm niftttc i\>am ben tnrta- ©ocr ti/dcé bcnvfovm^ fom hirtcbäc at 

^^imebétgct , I. Peiinfkv Annot. in Vit. Theod. p. 4P5-* lhKIKr\'f 

^iHTI* Rh+l/h* Isgirun, Harthir toiir^ lic lifta .Runa aii lik ijal- 
*an. Hun vii aultr fara auk Ut til Jurfalaj Falr rifti tunir b; jfö' 

Jctwna ^aröcB iDottct lat ti^a l^mot åt % ti«lf« XPil 

ma pcb «f til 3er»falcm. ^ar ril?^ ^^imoiijrt. \ i6$ £)®^r<S9vS(5©e 7 Cap. 

nate^^libcc, nieö flera, cftec '^olt, fom latct fumiat bära 9H5npri oc|> I" 
IflfuDt bdrifråu bcfoft De bcliflc Omt, ofmcrtpga o§ ivtbatc Därom/ 
månge ^ivcnjfc, fom intet roarit ^riflt^mätt/ fa»t ti{ £))tcrIänDecitfl / 
blott fäfom ^^Jatmam dkr ^elcgrtmar. 

30. Son i mbs Kvtfiottar&s luc^4 i Uplaitb, ttu t (Djcforb, ef^ 
t«r ^Dösi^falig honung Carl Xl:tc5 öi^nc W^»^ fil Sngclffc 9icjTDcJt^ 

fen Oiobinfou bitforb. 1. c. p. 461: |3+RHtl+ Mt- y^M M^IRVl 

Y4:t>M<' Hli- n^lK* KISt!» Tborftin lic gara mirluftir Suii» 

fathur lin: uk.fiir Thori brothur fin, thir.huaru hut til Girika: uk 
ittir Ingithuru mothur fin. Ubir rifti ö. å. 5[l?ot jici\ lat göra JUaf' 

te cftet @ö?en/ firt^^^aöcc ,ocb Zi)otc, fin 25tcbct, (öcforo «P 
n( <5ce^l(tni)) .<?cfe efcet; 3"3etvm ft» tnot>ci:. Utbe riffe* 

31. ^ätabto i^mmatta &oin, Baut, 408: Ht/f»|3|+KR* 

tz+k-^^ BRHl^nK HIK Strtingr lit rcfa Sten eftr Ama fun fen. Ha» 
fur haurt lant. Thclfi auk Aurtkia iuku runar iftr bruthur fin t). 4- 

©tvctirtg (åt tcftt Bteit eftce ^Cctie ptt Sort. ^an foc ISngt borC 

q^unjlcnav ofwec 5^1^/ font facit Vöcffra W4efett/ tit ''K+i: R-Pht-P HtH- t^HHi! 4- R+w: i<in+ iiH: imi- 

,Hr\>HmK" r^-^^>m>H^ (\+sti'K Gum r^it^ st^en 

^h^nfi at RsgniE (un faen, guthten trseng varthtaethrvsEilurKfl. (guft* 

Jj5 i-ejJe bcnite @tert 5t Äågne ftrt ©ört, ett gob jDiartg, fotn 

V'n9 pä ^ot§ct/ äc Denne ©ten nåsot liE ^ifutö odb <3:jäljé (^teiwji 
Si. N. I 0C& .3. • 

2. 3cm<x eofeit ocfe X104((ia6 3<tcfe, Baut. 794, *: {'Jt\fAy 

MiHN- Ht+i+- mm t^htY^h hN+ hi+ m t\m 

MHTK T^IM^KI Lafr icifthi ftain thanfi iftir Sulfu fun fin. Haa 
^rth vaeftrtauchr, I», 5, tejfy^efie bmnt Qtett eftet &olfwe, (ttt 

^eit. ^an tåiitbt bhb i X50e(tcc« Denne @tctt intet åax^* 
odb Oiunoma icfe ö^Der i nåflon £>fmé ^ifnelfe ut^(«9gna. 

^uthbirn , Uti, thair raisthu ftin thanfi at Guthmar fathur fin 
^tuth.triki, Ii i 5tafi, ,{kibi ligu viftaerl». D. (Subbjom od? Ub 

te0c bcrtrtc é»tcrt ät (5ubma<; ftrt 5<^bct:, Öcut^Ötårtg iXVtf 
fetlcbe @t^p8l^äe; 0/ 4- nieDd» ©Ccpen (iösa fesclfatDiSö at fata i 
^e(l«UD. 

3q9 tilil^t/ at Dennd |^otf tatmö anenait &i^mmm\é önféreé t 6- 
}i«Dan iafl/ utan at oflilla fjaifma ©Eciften/ icte f unnat finna någon fd* 
?(Jre UttpDning. /^InleDningen battil tagen utuc rt>åte gamte €agat, få* 
S SI. 6. £• 1 1 Sf* 3)?attb. U. 39. e 1 14. €.©t. oc^ 
fl«ta etäUen, fombejBiiM vo^xt S">i-fÄberé 'tilcufintufl / bå De pa^oo 
pungens Söefallning borDe Draga i ^eDing. ttu liöö^t ©^»P i il.agt>4 ♦^nffc f&t Det bart egenfeligett tidnte at mtia f>d) förfwava gifit^ct, faföni 

^i^lmw öcl) (StDvm^attas byufaDtö til ^ufn>«ö«té ^k{mu ®«t a? Dat^ 

f 6ve (FpJöetnaö 3»r^nitanl)e,af' bc.m,. fom fiim bllfma f)etna , ujiticc bet n^iM 
Sebing I '^Scftec twark pSbuben, at ®6n«f til Hminnclfc baWf 
på cn Sflimftcn uptcfnrtf ^mbcfc, mcbaii gacfpflea (ögo få tilruftap* 
i ftua £ageii/ fom De wID flifa '^ilrällctt bocbe wara, mcö op^åtigbc (SE^l'' 

Ut twurit oinanlig, få^miba öc ef(cc Mirgiiii S[B«é brufa( praefigere pup* 
pibus Arma. Loccen. Lcx. voc. @Hol£)cr. »^årldmte fan OCt- 
b<t fatmobliflcn f6rtjdna någon Upmarffam&ct, at figuren inom 9vUtt' 
tiftningcn forejMlkt et ^otg* malt fåOant, fom pS 5ifui*é ©teu i 2:05^ 
SU f)it>ilSctb«>i(aif pSef^atti^g/ oc^ tilliEagifmei' et icfe obehagligt 
ent>e. af ?0?afl: ocl; <%aPel, 0egel od; ^laggot. : , . ' ^y. rh . ' 

4» flttdU ©ofri/ @rttmeri^V/ BauE;=Sa4 1 |^|+||)^ : Kl+W'!.» 

Kr\4^r: t^iisi: mmh^i^: v^rnK mn 

t\M^^ Tjh^K, r\.lhtR : Finithr giarthi kuml chaifi aitir Gairbiui» 
tathvjr ijn. '' .'Hii^vqrth, tauthr vidf., t, ä. ^irt^^CÖ movbe ^Cfl^^ 

©terttö^Vb tfm éwbiom fin ^^ctr; ' ^4tt bicf bo^ V0(^^t, 3»^' 

nom; (^tfiftcröirC» i ojlif a > ■ men bäp^. nog. cnfalbiga förf. 

Emu 962: thr+: sm: — I/K K/fi hn+ hi+* 

Phf: I MKIKM Tula fati 5tin th - - - ir Gr Sun fm harth» 
guthon trog. Sa varth tuthr i vasftrvargum i vikingu. b. o. ^^^^ 

\<\ttc ticnm ©ten efter (Bcv, fm ©oit, m mycFet scJ) iDrärttj. 

SSågge be^c ©tenar, c&uru långt öfilifbe, llftta ^maranbre njjf, 
sot ttJib förfta ^åf^enbe^, faftdn på Denite Hm, f^nfFe i 5öcifl af tilr^^ 
ligt fKum, intet ^orgtjiätJc finneé. Om ©otbeö SGiftngafärb 5afn)Cf lig 
påfit @iäae f6Et (faffa få mpcfet tim; fom möiltgt mut; od) bat'»'*; 
tiflifa upgiftvit min g??enin9 om beg Ucfprung ftån ©ötba ?)viEc. 
forj^e od^ titcbie (Stenen i Öenne Slocf lifnat bem , fom ^anbla om ff"'*;,. f^s åro hmé diiumm, i^^^t foc ftn ^nfalbici^cf/ ocF) be på ktt 

potbeé ®t«nat. S^et fan bävf6« roava nog (toligf, ot vitlcfammön f)anb<« 
{a om ett od& famnia Utfdtö « 3Beiteröafi\>et : 5d(|l nwn bcjinncit, at 
'Hgcti of bc j- nu upräfnobe ©renat aco i Uplanb, eaetbet efientelificn fä 
ijiRabc ©mer/e, utnn majt i (gobecnidnlönb, fom oef ijn '^libtvarit eii 
®6t^a Oiifeö ^il^oriö&et. Sdmf. ?»cmtf. om 9^oti-E. Oö. 2. ®t. 4 / r 
"^rt)«J-§§» ?0?att Cunbc od) bnraf mlflorfunba jluta/ at go(E ifrån De|?e 
panter/ eftec »^oréfärbctnuö ^Bor/an icfe btuEaf få mycfef/ fom bc låmu i 
y^orcboenbe (Swenjfe/ at fara igenom S^Dgfanb tif ©rcffcinb, utan t" bet 
ptäBe mera fölflt be ^tor|feé ©muC rtt firfoEa '2Beftet{)(iftt>cf ; ^warnmf 
^jcimmål ölt ifrSn $(r noo, meO Hbm 5öcq»ö(lii]lifl&et, facit iflctiotti 
sSJebel^ufroct til båbe Oiom oc& Scrufalcm, 

^'•fKS-i'^ PM -fr+H^: Alrikrraifti Suin, Sun Sirithar at fm fa- 
ihur Spiut. Sar vifitarla um varit hafthi burgumbrutna iaukumbartha 

fi.rch, Han garfar Gui al ar. 1). ä- 2(ltit refte @tcrtcn; ©tgtibs ©oft, 

«t forftora 3ovc^et o4>l;5Ua Bl^^gmingar, ^art läfvpar (BnbaH åt. 

Om bc ^etfoner^ ^(bec, fom namnar på benne <Stcit, hat iao, t 
■i'.bré SI- P- Jo8. iq. mat min SJIcnino; (il folge l)mxa\ bantncbbc nait\b* 

tcflåenbe fan Wdi f6r Ufa ål&rig. ©fgurö SoifaJuftjrm-eeJ Söcbrlfter pÄ 

öe§ ixtecldnbiifa Ovefa i löpanien od) ^ottiiflal nämnbeé wib famma '^ilf 
fdUe p. iif. fafomSöewié bdrå, öt $olE ifrån 9^orben jömtt)dl pÄ bc^e 
Stallen Icmncit '^rof af ftn '5:apperl)et. <lt dfbre (Jvcmpcl omtalar twdt 
Wilh. Gem. L. 3. c. 1 6, 17, ^uru cn M ©anffe, cUer EanfFe Somfiin* 
fingar, ^. ^aralb Sötåtanbé Q3efaaning/ pfom ^jdiptcoppat; emot 
beSran\te biifwit fficfabetil ^^ormanbit, l^roardii, fcban alt tvar fliUa, 
fämänge/ fom intet roiUc blifroa €()riftac, dnbteligen afJömig Dvic^art) 
t*l«fn)0 i^dniDijle til Opflnien oå) ^ortugol: bdr be Idnge oc() mpcf^t friga* 
frtBit fov|^6i;i>« I* ©tflOe?; ^ii^arom OJbnr få (»ba; -"»v itaqueDux t \ 170 2B(5eT«9t2(5S)® ^ S Cap. 

falubriter expletis , pagamrum plurimos ad pcL m Chrifii facrts monlth conv^^' 
tit. alios in paganijmo per maner e difponentcs ad Hifpanias tranfmifit. Vbt pi**' 
rima bella perpetrantes decem ^ oBo dlruerui.t urhes. CDJcil f'^ Öctf'^ 

feiiuDt foiOiiiÖturlieti^tit'/ |"oni ötitiu futmat utictiié; fäbora épiuté QJ^iiiJ 
tiai-t^ii intet bkmöaé- IjarmoD; falUn Detta 2ÖittiKSbot& liEmäl fä nii)cr<] 

:£>arfdrö, i (Spanien utbtcöt (ina ^jöapné ^^josGgtniug, iTagité mcö ©ai"<i! 
ccnccr.e od; föritoct öecaé (Staber. 5?. (Sigurbö '^åg bdremot fommei i 
Stnfeeubc tit '5;iben ndnnare 6ftvcn'enö mcD ben, uppS btvilfcn (Splut od) 
@5t()." måitc lefipaf, S)c ropvo ocf Ddruti lifa, at olle Odrjabe/ flogoe 
ocf; f6r|l6vbe SSotTiKi-* oc^ (Stäbey. SlUt foco be mfftet ut; men om bc o» 
olle uubet fine Jpårnabcr föft 9i>«;a (garacencvn^ i (Sl>ame^ SJfbväcf/ bioj 
for bet bc \y>m oc()ritlt!c ocf) bät i S^orbcn I)6(loé för ^ebningav/ (gtun' 

2. 2?v ät cn (Saf , fem mon meb ^lÖi^bct icfe fan f^sa, mcH 
fcocf/ t 9(nfcenbe til be öfriga i^mftänbtgbeters giftet, fi;neé mi^cfet trolifl' |)tBitfa, att fom <5.i!folicn flifmaé, %bx funna anf6raö/ til Deg SKätttnw' 
tl5&ct nSflot mdttc tiana. 

-i-t hl\ t blKhUN -Ft 4^IH\'l' : Thura raifthi ötia thinfi Ub» 
Buanti fin, Tliuru. Var han viitarla VaktiJcarla. Stain fir fi flanr af 

Ubi o Thigftathi at niiriki b. L Ct^Vt^t »"cfJe ÖCfffte ©tett \Xb^^ 

fin JTIan : Cbvt^^i». •^an W)acX30c(^el;lc^8 XCöfftfarf. JDenne Bf«f* 

öm bennt ?07nn nsarit ibfanb '3:6fn,(iman«erne , fom öK ifrSti 5^ 
S5ati(feé DvcaemcntebiSrfan r (fnnfanb, odfj jämmät bäreftcr, troro 
uungarncö ocl^ Canbcie iMnbiga '^'JfrfiDor, (Sturf. 2 if?, 168- ^* 
eller om öan n)ib nSaof annat ^-(Icridnbltt J^åf mnrit ©rnbont, f*''* 
man af ^Ramnet Vaktikarl wnf icfe fuOfcmlisen fluta; faflän bä W^** 

Hmox flt fmmanöc &åbe jldjfaj? ocf> ^onuHflav gätntt öaft goir 'tu^" j^^öv-bcn uti fitt <t!a?t|t/ i^cr :u'ct ar aUöelé oIi?f:' ©ttöMfé ft)cfcé mh| 
'ifipiil Vak^ikaria ^ai; wi.'/*! }"iiq<j, Dct llbbe iDarit «ji IbfcinD Dem, fbm 
Uviicctiie öfitc': !)c .Acinenc Äarlac, femilEe uånon gåmu cu allmän 

cllec ct usiiMt, ^iitflllc blifrott Därifrån ut.iltcfuu ot t)är)a bc 
' fa ^dnucf/ l)'Dilfaö ^"l^pilfli^^v-e anttK.cjui {genom '^jiavjänuncjiu- emot bcm, 
% blott ■fö»; öct De iiHirit .^»eDtimflac/ ä&raciit jtg ivvlfc ^örfoDeré 4Diit 

Ib 

^ _ 

|öaöq täflgcr/ .()m:u ansddaet man jamwcit iini)cr„éiuuiicnétiöen föft for^ 
Nea Ijctomltfle ?0?dné ocl) öeraö ©äniinflciré ^minnclfc/ nät &en pä' 
robane 5(flniaili!C 'platfet blifiwit »ti @tetiQr inprägtnb od) for en bet 
pimoges ögo» vttmh. ^'oc ofttgt dr $)vU)iriftniii,(?en bentic ©ton cn» 
i'Mbi5 oc^) utan j?i'u^, fiSiom pS bett 2'.tn bdc t ÖcMiingett. ^tvarfö* 
0^ famma ^Inmätfning/ jom reio ben rjtt öfrocc nHe Dcge Stenat dr 
öjorb, i 5iiifccnöe til cn förmobltg Ocra« §{(ber, jdrnrcdl ()it fan Idmpag"; 
mnun fdftamt bon d.gct någon ®vunD/ Icmnac o§ nåjian lifa milnga 

pteiifroniPoL-öfmer ©öt^cö '^»S.at 2öc(Ter,fom oritxcSnqivacé ldngrcDveia 

\ Oiiit, 'im^l)omj fom an fetJ tvib bcnne 9vun|len, fannac t)c(? SncbåB. 

t^Nk Hi+5 m » rx+Rt» nrM^R : 1= h+iri : Thuithr auk Tuki 

faitlu Stain thanfi aftir Byfiu Fathur fin. Han varth tauthr o Kniri. 

Osfafcn, I)wacf6ceia(i^dcaf6t€c Denne (^Mh m^ft fot .»i^orifc^ 

Heté (full, fom p5 ^onom ftnneé/ emeban öct mcb fina Ä^cofat; ocT; ©idn? 
9ot mdrt lifnav Dem, fomdtopS ^crterfatateé (gtenar, od) (om fil)* 
fta örben dro cdtt (d|la, emeban (Sfriftcn tvarit (pbligat;c5ö6fKé) ®5b tti 
tnat pä et ^tlgéilcp: fom »dl icfe (Febt, fa ftamt I)nn tcfe meb fferc 
*^arit jiat)b i nSgon Seblng eflet ^Bifing. SRu dro bega Ocb Igenont 

'^i^» eUc\; ^anDawdvi! nog otybltga / oc^ funaö (ifa fä fnart Idfag Kj^-i. I7X 2B(^e^(£9vl*€5>e 8 Cap.- 

ofn Ipern, fom t ^ag fmi lifmaf infct fdöa, t 

kvitta £a6nin.ie»T ivarit uioau/ biiuiC) bai-nie^» |To'at bctcfitaé. "ppetn ' 

«t ratt (S,.mm(iii{).inc!, fnn änöå utan lu^fioii Dithtelfc i (gEnften, liuftil'' 
fleii mimiaÄ. J^marförc f bällve Umiiat Den älöjc t\)tl'm tMXim, o,^ 

PM3 +1+181 ^l+lh' Steikarauk Hiorväthur Icui reifa thcnfa Siai» 

at tailiur lia Fena, kitn vellr fat i Thigalaii. Guth hialbi Salu: t). ^' 

©tcchf ocb -^iotwortcö {5to trcfa bmnc &un åt fin ^(tC)gt; XVa^f 

L 

©effrt 'Jlinjjafanb ^afwa någ^-^ n^Src $(itti<iwari(c l&anft fot norD' 
n)cftr« oden af ^(frifa/ ftjin &c Ovomare faUaöe Afnca Tingitana. sj)?eti 
flnDrc, fom mera efterimnat/ I)iDaD limlicjt fan mara, l^afma mi§tÄnJt 
^ieningen på Cicnne ©ten, orf; trot at Övunan ^ i örtet thigalati fnof 
»are bovtfÖMé til Det n rt f6rc«åcnDe OrD/ fl{,Dåcaf b'ifn)it at Igalat» 
t>. ä. uti f£nalant>. Safl 9jor^c mig DÅtfore %\ 1760 män om ot P' 
na Dcu' e (Sten; 9}Jeii §o(Ect pil Örten, fom äl)d|l mpcfet talar em ftti^ 
SiiDertcmat/ fmiDe intet unoerratfa mlq om något iTiilflaDi ^åggcbpe^'' 
ler ^gcjebi) (Sofn, men mål om et (^^Dant Otällc I 4pätuna @ofn: ^idö' 
tdfl på en gammat (Tät $Scgrafnin.cgpjafö mcD fltlfiUlgc fprfantigc (Éfcn' 
SätDot/ fom ocf fiDile ^]>e|itiDen til 5 boDc 'Jictfoneré ^Segrafningar blif'' 
irit npttiab, en mycfet fornotter Oiunften marligganDe. Oiunorna roö^ 
«o fot mig oinéliga: oc^ fan lag Ddrfore icfe meta, om bennemarit bert 
> fanffolbigc -^inglanDé (25ten, eUer icfe. 9!)?an liirei» fålebé intet bflfwa 
förmenta någon .^iiafp af (Stenené mibare ^fterfofanbe; ufanmSfle tK^ 
ttiöare ISta Det upgifna ^mifmel få mara i (It^drbc, Wlft bet på 
^iba bafmec anbre @t^naré£dénlng/ fem ofta omtufa ^ngt.inb, o4 tt)ä'' 
re Sorfilbcr meö öetta ÖliFc ^(>aft mi)cFet at bellKla , famt Icmnat be 
geliTe ben ^JrmSn at inom ^r oc() ft)fig taga %xS efter fine ^rdnbcr b^f .! 
Sanbet: I)n)ilf<t anbrc Utlfinbningai: icfe meberfarité, ocf; fnopt rdcft 

ianbe* %m Snfobinflur/ fom fatt Ha ««D(? i ©vtflrtnD. %^ m i l^tic bet; 3rtScf<Mö iXlAtxs Q.t^ tnh tban tmn i(Steilixtibifittct. cfi 

^. lac. Sercnii DifT. de ver, SveoG. cum Angl. ulu & commercio, 
Stiernhook dc J. Sv. Vct.p. 197, QBäl l)dfwa ©i>tl)Cr Upbugt Concé ocl^ 

Murmora ptl 5lfn?oniTc ^u)lcn } ?0?cn Dcgé ©öt^cr f)afma ntati 'Zmft 

fittninuar. ©en fi>m ml mxa mijcfet pSl^Scnöe fot wåt Övuufienö riP* 
tjga bäDe Utbuggning ort) ^a^ning, fiifom l)rtn dc aitam, oc^ diiöd fa« 
finna fig »iö ot fofa "^^ingalanb annoi-jlabé, dn i Q.\\\\U\ torbc wncd 
tidnb iiicö en Jidnran om *5:ini9mdnnci'nc, fom ifrån ^. ^nut ben 9\iEeé 
^ib, nom bc gngellfc jtonungarö &axU. i5)c§e .^ofmdn »voro til il6c# 
t« 5i)cl«n ifcÄn tRorbcni (>it»öcf6re bc bdcmSjlc tvarit mucfct befante, 
fel lU bet i ^Iffccnbc beni, mdl Fan ^ofmö po§nt fig for en t^nmnblftare, 
«'t falla Sngfanb/ ^iiigalanb. ^ämf. ©mci. a. ®. 168. (g. g)jcn 
tt)bllfla« Övunjlenaip cftw gnglanbcfawte dcD bel)arcftci; foi/anbe. " 

10. 3 g(tml4 Upfaf4 2^vt^?ö , Baut. 387- HI+Mt^K - l-ht^lK 

Sihvithr-- i StaintHina IgJutsfari jifcir Vicarf fathur fin. b. QigtOiÖ 

Octirte &ten åt eit Ängkitbafatatc, efcer XXJtwtf fin ^xii>ct^ 

il'* ^1 '- ■ * w 

S anlebning af nyftidmnba tväw Sagacé ©tcdngM emot bem, fom 
foto til ©retlanb / od> icf e f ommo tilbaf a , fuUec bet miq fS in , at mSnge,. 
fom dnbä öaft £u|l at fara til Orienten for at fe Sl)rilli "SBanbringfortec, 
f5vB: lanbot i ^ngldnb ad S:c Mathiam , fom iblanb fteic JDamnac ndm* 
' »leö ^ejlerlebö j ben fovc omvocöe 2Cä,9>t)irare, oc^ bdrficc, at unbflS 

**>ibacc (Sftecicaaan / låtit falla j«9 (£n3lanbéfarai;«/ antinscn bc farit 
Ȋngce; cUec icfc. . 

1 1 . -^jalflat» &o^ti, Ictgtmbd ^hvnb i Kvt^<>muf en , Baut.62 f , 

i^+lJhK» HI+- h+/h* n-^R^-* tWR- ^llf" Wl : Fathur 

fin. Sar vartb tauthr o &sigl6ti, t», fl, jirt Jj«{)<;tr* ^an ia?«vt>t 

£>m bcnne (gfcn mdcteé> dt fttga flera f^im tiaaoiifiH mxit påf 

^onom; utan mdtte ^an i $Sor)an roarit et ^i^ana til lulgon annan, fom 

" 1? 3 fam*. 174 ^<sei:c59^^(B5>a s cq?- 

I 

famni(tit ec^> fotf (öca Un m ben ant>vc. Co D.r-nciM f.m ocf bot iviö en' 
Dt« @tenapé UttyOnmö l)aftDa fin ^)ivft>>^rtf winMtiM/ tet (Stilriabftcf': 

iier, fom bort tvaw lincnau f . -^cl? .v.\)cUt iU bclcc tetta ;0r5i 

aljåjt utöoc ct öcD/ o<i)i)Q^mt fin färjl^ilöa Q^emäridfc. ©Juu fon Dä iat 
Ut UHöca, om cn oiDurfiim 9tunvi|larc pä famma åt|f tlDt ^öUiflcrt 

+|> cnev tt , ocl> fatt Oiunflii }) ffflmf»»; IK+Wr, fdmt emot ef- 

mera allmänt 5öi-u?/ antingen fiälf, cllet Öen fom i fenarc ^ti^er lalV-beé'. 
©fcift, betjänt fig af Övunatt \> i ©täUe for t: fäffrm Det ti;cfc« bafw« 

tllsäDt mcb rM ©teucn i Denne ^locf. 

- ++; TKrvKUl^) ; l tKrHH.; An auknathl i EgknV 

Han (Haf;. D- ä. ^fUt bvuntnftöc i Cnj^Urtbe ^af» 

mj^: MHti: hw: w-fhiMi^^tirK: tm: ^i^m^nr'; 
hi+: h+rh: nm: imj- m^u m^: wt\\>K^ 

Ruthr riiti Stin thirifi ifcirTuki bruthur fin. Sarvarth tr(c)bin a liati 
Clglati), trir (trig; artha guthr. ö. d- ÄoÖ tifie benna ©ten eitett 

5lt JHitningeti några ©tMen ^it fetagtifl tan nofl fpttag ; fa at matt 
mtet bebofroer af Hat gora antingen Olanb eller nftgot annat SanD. 
let beftäc, efter aU SiEnelfe, fnarare bog Ovunrillaren , an Deny fom feDa» 
ofritat Stenen ; ocb tan Denne @ten Därfoce blifma ct iblanD De55ctDi^/ 
jöm utom bonwn 4tJba nog f nnaö;,,Ddrupt)å , bc gamle 9iunri|lare tcf4 
ojtiö mib Ona Strbetén bruft Den ftorfta Igffambet. Runorna öro m 

for ofrtgf få jtora ocf långa, fom på £rtnberpDg|}enett om ®6tbég 'SGifin^ 

safdrD: ifrån btvilEett Denn^ i 5(nf€cenbe jil fjelftva D^unflj^ttgan i^^ 
^ . T.®5!:Sf"i ^"r^ i^^/K? Smtebanef mårfwårbrg, j %/ fem feärifuln ibeffn Sattb iin&et 9vuiij1«n«tibenotti!omthi't,fl!Iett<i(t fd^ 
SQg l)cif\vc[ bott, utnti nt fjäifiua S56b^>fa(tct onitula?* :£)tViKtif man fmut 
lun fomma pä Dcii 'iatifti, at teiine <3:i;Ee mcb månflc fleve (Srecjijfc fallit 

•^,i.vtbi(?a..§if.lfilrt(i bifbnfmrt r (Jnglanb foc^. ^arnlb J^årövabey. eller l)U^ 
Jö Oif <Scsn- j?. £)Jcf .roetat J)ämnaé fm1^aBev« '5all 2lr i.o6.(J, i §6l9e 
ycb.f. ^tmt b«n ^Dcllgc ; $U' fogé, l)ivai'f6rinttaH ttmi honung ntcö 
|ti qsrobec Jpcirölb , meban bcroé gabcf ^. (^twen ^jlribfon mm Ufbe 
§lc 1069 jämmiU Imat pil bctta 9viE(?, ^JitJitf- t.% 87. ©5 n)it lag 

m allctiatt, e:^, Auéb. Chi-on. Anfelmi Abb.Gemet.ed;,Mir«i 1608, 

tiUaqaa, bet^Dimnflcn i 5:)qnmafP, fom bä tvav €nt £om / ^åfan Satlé 
•Sfaniifoiié :S:)öff«rg @onfon af- J^Sfa» éunntwo, i(. un uttlicfat 
»ga Sarti;g mcb m IIqc 50?i;cfcnl)et gelE at Odcia på ^ngtanö. ®cnnc 
^Avint.ib omtala trai.icf c tvåré ?^^l^cb^(Fc (gPvibcntcc} mctt )U|t Bdrfotc fdc 
man intet nefa bc|? Ijdnbclfe : 0dl(l om intft aiiuat fan o\mxtm 0^ otw 

OM^tmit riiijrrjji,, ibdrnabcr a(i^,.(^lammw , {mM mH iwUt mm 
cm, ocl) lifa fd liten meba iippd; 5lt t if ? t)dt)Obe ^. Dfteii, Jöaralö ©i«e« 
VDon pd (^»glanb, oc^ want bdir 3 ©fafltninjjac nsib ^)tt5itabij r alt, fom 
gon foieovif; til at båmnag^. ^aralb ^drbrdbeé !$56b; oc& ifrdubenne 
/tib ti)cfaé bc Ovuuftcnat od() jtorj? tvaw, fom i Gibfcuis addit. til Cam- 

H. N, P. 3. p. f*^ , 

Baut. 77T. t^tKIr:+^H: WM^m^m* MUfh- Ht+f+: 

V: iprnti- khH^h pi+Rj^r- mnr mirnr+Kav-^ftii 

jjiik Knautimanr rai/lu Stain thunlj at Biuthur lin Svira; as (is cOeif 
^a) vart^l tauthr o Eglanti. Kuml giarthi thatfi Kitilflagr, O. å- i&t 

ftil ccb Kndbcntatt rc(lc bcnne Bccn 5tr ftn 3rot>cr ©wotre. ^att 

mh\: ph-j: mPK: hi+: *H: n-t-^ 

'^+tM5K I 1 1 ^Kr-lrtl' Vrui im bu» ihuaa etiu Guu» brutnr un- 

Haa \ Han vaftauthr 1 .Engläti. ti. å-^ VOteb jrttte tXHM ©tett eftet ft»> 

2Jrober (Stmitc. ^art XDAr J)ob i H^ttQlanb. / i6. Ä.»nt>bv ©otrt i XOcflmartUnb, Baut, loSa: j/mt* 

riT-ViK-!''' l^^^ty" »Hr" ++• \\\^\ 

Gifl lit. gera Buru iftr OH Sun fin. An var thau/h a Egläci. Gutli 
ialbi has ant auk Silu. b. å- C5ifle lac gotrt Bco cfcct: (D|l filt e^iT- 

4«»t Wrtt: öob i Öittsraiib. (Siit> ^jfllpe ^^rts 0j«(» 

Baut. iioi. Aa. Lit. Svec. T. z»p. 197. BRNH! Mt RIt-f H - " IBtl/h- BKM< HI+- »*'M^ H^l/f^ I^R4'f^^'l/f^l : Bmfi Ht 

rita S • - abtir Ihiap brur fin. In han varth tauthr i Tafftalonti- 
Giith hialbi hons al ulc uths muthir. Suain uk Ofmunrt thair marr 
kathu tho Brufi fur' thil Anglans ibtir brur fin. Hon fur mir Fraygiii,» 

t) fl. 23ture l&t rita Öcttfic ©tcit cftct (irt\3coöet 3ep J cci) 

'^faka^ii-' rtot feoé iDate ^otfdbet <t itilnbte ollmduf 3)?<»ité|tiimtt5 
men fafdfe^- öctfiM pä^^tfnarnci^. f^ii oc^^eo^. i BautiU ^3 Or^ 
n6a'@aäaii:dt; Frakaut et mvcfet mavfmävblflt §mntimm«t; ftäti ©fött' 

SSetuflanbc «ftcc öet (Sobra ?vinlant)g„ Sltofting ocf; Unbctftifnninöe , f 
mottiå mi>,cfetnuta til Denne <Steiié2((öct, öt ^an eftec Ubbc, fora 

^«)ma|taté,S^^f-titc?öb!Oc^ ;ut&«99<n> ^aiT Jan Oft icff.ftJdtrft (S(br^/ » April 17^8. Aa. Lit. Svec. 1730. p. 84= tl+Kl^z+k* hKJ ^ X\^\^' 

tirK r^t^ « fi^is^ hti+ tiu ■« l^^tlH^ - hni+ BKrit>r\K « 
Hi+K H+rK" tr\i?R + ihtnh4=-f HKhrti r+K+-tir 

feltK» t^-H* K'i'KW 'Ml** Tiarfr Vrim uk Viki uk lukir 
^Ic Giiialras thir bruthr alir, litu refa Stin thina ittir Svin bruthur 
fin. Sar varth tuthr a lutläti , on {kuki fara til Inglanths, Guth ialbi 
ahs at uk Salu, ukuftnuthir, bitr than an garthi til. b. ä. pijavf ocb 

®tm och VOi^c oå) ocb (Betlyihlm, bc Mt 25toi>ct, iåtct 
Unt>, tiÄC l;an itutic fata til englanb- <6uÖ ocb ©wbe mo^tt 

ttat cn £)bclitl : oc& borget, bet ftjmma/ fom civ päarbre ©teneu i gie. 
§1. ^Itn S»6tientit ®ubö 5)ii>bet, ocl) bet ena Drbetg gdéniiig uy öet 
önbca, utmdtEa en rainbue ocl) meö niVjl forccjacnbe @ten lifa Stlber. 
Om fiöj^a tO^cninseng ^ematfctfe, m tUf&vne a; 5U nf, ftif» 
tolt mitt ^flnfa tilfänna. 

19. C«bv ©ot»lOC^5ttj<t.Baut.i3?. Aa. Lit. Svee.T.a. p. 444» 

H + r'H"KB+Kl5+" r^+tl» Guthluglit raifa StainaatHulmaSua 
fin Han to a Langbartha lanti. b- CBuWog ISt refa ©cenar åt 

tineon^olmc. %an bog i lansb*»'^^^ Om 5tov§te!n€t pä 
ienne ©ten ät t.lfotene p. 82. 118. nåflot namnt)t; bn>(irtil infl nu i^it 
t S? ot be man WMt bet, fem fe.^ pS ben m fKm;m 
<Sten, fom i 2. Äf. mib i:)le ©täten åt omtaib. f)?cn toc otrigt liC* 
imt g wten , i anfeenbe til en mec tpblig Ormfot od) QS:reatuteté ®ap 
fiefS eflin Wopp, be 3«fåncn, fom Ubbc 06 uti 0lunftcn«* 

5i(lnlnfl<n infört/ oc& b<wö Sätlinflflv febennem fiitbflttrat. 

3 178 sB(S®a:<5SH£SS>e 

g5c&, Baut. 787: i+K+i K+iHtii Hn(+: mhi' +t: hr+ii^' 

r+KB^-kW r++tr. WINh»' inga laifli Sxain thanfiat VU^ 
fin a - - - k. Han auftiiia arthi barthi auk o Langbarthilanti antä" 

ihis b» å. jfttgrt vefie bmm ^tm åt (DIof firt ^ ^an flögs tttp' 
pctt mt (DjieV/ od^ aiii>at)cö (eller afJcö) i Öngbaröalaiiö» 

■ 

Ann. Comn. Alex. L. 4. p. 96. bctc!naé mcö gongoböcti^'' 

.^emFomttcn i famma COJening betjänt fiq of Detta 9^amn. ©iourb S'^''' 
falafarocc, fotn eftec fulla iioo;talet (SioleDé for iflenom 9ijorit>afwnö/ 
<nec förbi föibralfar, in i »el^afivet, ocf)fåtil ©refilfa STö^lilOet fatnt 
t>e§ ^ufn)ut)jiaD Sonflnminopel , for tärifiSn £ant»ira9cn; igenom Diu*'' 
oc^ ^e||ca j^aifartömct famt ^Danmarf/ filbofojil O^oije: ocI;fåfl|i5^/ 
tt idrntPiil OvagnjalD Othibat^^atl miö pug fo fcavcftcr: fcå Det ti»' 
forenc mäft »rar bruEIiflt dt fara Ijdrifrån til ®rcfl|i?a iTåifarebömet 19^^ 
nom 2fl!;§lan&. ^tuaraf Fan fonaé, buni Det warit möjligt at fara rtrt' 
tingen Dflrc ^eDen eOer ocf Den ^efire ut til £j (leda 11 Der na oc^ lifafuu^ 
D6 uti Stalifn. Om (EriE €öot, fom några Slr för ?^^or(Fe J^onunp^J' 
fot £>)lre £et»en fcemifråii iscnom SRvglanD, nr tet ttoiiat/ at bon ffl»^^ 

wafeDö igenom Stallen oc^ CtplFIanb amnot ff^i J)?m til CDanmarE//» 
framt ^5)SDen fornt icfe af(!urit Dc§-gif^tfö pä on-€i)pern'. (SfoftejOö^ 
.iminDfpiT, en förnämlig ^or|! gäné&ofCing/ bcråjfuö öafttJö iiJartt Deft 
förjle , fom ifr^in Dc§a Sanber ^r uoo meb tre fineXSoncr; c(l> .^ 
ffp fegtat tfmx ^.tmWmt til ^tafielr; bmaräft fcan fjdlf i Ovctn 
l«D, fdrr dn ^>an l)aut tuiDarc fortfdtca fina Ölefor. ^6ncrue Doao öC» 
i Denna ^drD: cd) Den fom länfljllcfDc / affomnabc p^ Sicilien, (^titf*' 
a, ®. 244- C9?en liPafulIt bruf aDcé ån^å £)flre ^Cdgen länge D^f 
efter, ocl^/ fom troligt fpneö, alt til öc§ inböiDcé Örolioljeterna id\W 
lanD, od^ ^jnlanDé famt (jjllanDé 5Scfri,C5fln^c fr^in (giDenfPa ©iDa»»;' 
giorbe en SlnDe pä gamla ^ortrolig^eten bdflge J^Sftten imclfan. '2^'' 
$n)oD ^iD Denne ©ten troligen ^orer, Fan nujTutaö få mdt &draf/ fojj' 
öf fcrc anférDa @al. S)ompro|Tcn Celfii 5lnmdrFningary p.82, oc^^orf 

pfluun/ fettJiifen intet fyncé ivava dlDro men njalnåflot pngre, ån&^i 'f ^ ex(^^%% 179 

Utfdrb i 5S3cj!«c. £)ni tamt ÄMof r/anf ^5iT(ir (5:m(Jttuer €omnc# 
J)Ué ; få fan l)an feafma n>anf IbJanD Dc .^QjMiitxo^mt / fom famme 
wce åttlillifle gånge»; Umiiaöe be i>cciöeiUiil|fc Sl)ti|lnc emot '$:urfatne 
(bS &an i Orienten nog Mt <^ilfällc öt n>\fa fm '^ctppetl)et ) , od) fe* 
öevmcva jämmal f6töt be ©ccfcc, fom af ^åfi»c)t ?|U);anbef 3 / effec 
^ict^nöling meb benne ^äifotc/ cmottogo (Staben SinJpna / I)milEcn af 
-^djfac ^rebrlf i. botcftei;/ m »1647 åfei* blef intrtöcm ©et famma 
SflUec ocf cm »äc XJIoftJ ^anböman ^o(me / fom noftforegåenbc @ten 
fftitalflc; od[) fan Det jdmwäl ^jafma bdnbt, at bagge omfommit i ^]>;v 
ften, fom fort baceftcf mar uti Stalien/ antingen bebå tjant Olomccfl^e/ 
«llec éccPiflfc ^difaceni <ilben|tunb inflenbera af bera* 9}?inneé|]cnai; fd# 
ser at be fallit i (StciD, eflef dijajl pä något f^baiit ©täHe afliöit, bdr 
%on ©(agtning felifmit I)åaett. 

21. på (Botlani) ocl? ©iointme K^t^ogStt), Aft. Lit. Upf. 

stockh. i7ri. p. 147^ KmiTi-i-rNP: mw. t^+h: mn: 
K+ih4': 't+i+i-: it^im: — pm: pm: \n\K 

R-oihvifl auk. Rochalf thau litu raifa Staina iftir Sun - • - tria chir^a 
Iftir Rothfos, Han fiku Blakumen i Ulfaru. Guth hailiinSial Roth- 
fofar, Guth Tvilci tha cr han fiku b. a. ÄobtJJtfl cd) ÄOÖdf, 

te ISto te\A ©tenac eftct ^ » * ©ott: bege tre (ffwr 'Kob* 
foö, lom Blämaii (ellft ITlorct) fottcitligen br5po wci beg Ut* 

^äaot annorlunba l^at ©(■ ^tffop ^on»tt 6fit)crfaff benne ©tetty 
tiamtigeu fåfom ffuOe Ovobmid ocb Slobalf feöfma låtit uprcja aflena)! en 
^ten efter tre ©oner; men få miba örbet Starna, D. ä. ©tenar, ut^ 
mdrfer, ot D^obmijl D(l}mobalf låtit tilrebo Pete, ån en @tcn, jli p,i§ar 
bet ficii mif^pcfe långt bdttre, at fora bet bnr nunmba Hntal til ©te* 
iiarnc/ ån til .Otbet Sun, fom betefnör aDeitflft en ©on^ ©egutom dv 
bet orimligt , at Ovobmifl ocJ) Otobalf tilbopa ifulle baft en S-^rt/ mc'ft 
i^e få om OUbfué marit cn berog '2ö3dné eller ©idgtingé ■<Bwy hmm 

^■^amn^ibennu förtdvt, men man mdi tan tco bdvocflvHafiua mucit uptcE* 

32 ntiöt i8o ■ <!B<5®^(Si)l2(5I>© 8 Cap. 

tiabt, feair fomnu JJlunDrira fefaé imeDan Di'&eit Sun oc5 Tr5a, Orö^' 
hailrin pft fltijk 9Uman ofiwrflDöanDe/ antingen man \x>il uttvbat 
nom bjMpc eller bele , få framt ^ai'unt)cc icf e nåflot ^ammanDvag of 
Jiialpi han eller haiiri han (Föl n?arn forboi-.oaöt- Hailr är lyel, od) 
tgcuom öetat u i eller (iaåg^aé, effer båöc mxlct gamla v>d) mm 
fht, öävaf flotaé et OnffninstSorb tit cn fåba» Öcrning, fom mebfo^" 
J^jdlp Dcl; J^clffl- ®ocf fdfom sOröef h-aiiri ar oUDelé mmt, men hial; 
bi båremotfom offflll f6rer»mmei'r ör bet fnnrace tvoligt, at dimf 
ftarcng 9}?cning tDarit ot uttri^cFa Detta/ on Öet foita OniTeorb: 45tt)arfö^ 
i;| lag ocP i Ofmerrdttningen öäcmiD I5tit forblifma. Om Denne ©ten» 
3(li)er oc^ rdtta ?07cnjnfl du ocf tilforne i flutet af 3 :bie 'Slocf c n l)anDlaD(^ 

.»£)n>ai:af jnmmdtfan fntafidé, bmarfove man l)ÅUtf)k/ U pä någöt 
flnnat ©tdlU/ melat ^onom anföra. 

SDJcDan mait uppc^aoer fta »ib Defn ^e|letrdnb(!a 9ief6t til- é>iiii* 
(dnfeerna/ totbe ocf cn ©ten i Kimtimö ©otit ccb ©oöerbv/ 1 ©o&^ 
manlanö, Bäut. go^. ocO %V ©iifm. 2(nm. öfmer SKuuft. is*?, (^r 
fortidna at önforaö/ fdjTdn intet ivi^t ©tdne,"Öit Dvefan Mrit; fa nocjl 

pä l)onom utmiirfcg. 3 Bautil fcö aHehaji Dcga DtD: ÖRrvffNrFPl 

: ' ■ - i 

liel)ålJct Öetfa: ■Briniulfur, ökiu, .auk Arniutr raiftu Stain at - - - f 
auk - - brudur fina. Ohnar Vfir farin vidu um Alfur heimiinS»' 

Snialir trigiar,. od) ^fmetfdttninflcii Dcnna : Btjnjfilf/ Ötie ocb 2f** 

fjutt refJe ©cciirfr 4c * * och * # Jlnc 3roöct , 4f b^ptl^icit ö^»* 
ene wac faten t»tba tfrt-rtg tOatlÖcits 3Dclaf. fndUe Katlat, ©eni* 
l?a irit)(i)ftigarc Cdéning oc[) Sorflaring mil man femna i ftt 2Bärbe; ^^'^ 
^•fmer ber, fom nu mera icfe fpncg pä (Stciicn / od> ©ijfma» fan(Fe flBf^ 
»ajV gigat fi3 tit / dr fdf taft at ingen ^ing borna.- 

ritiri^^+HfK- Rist ix liifti/f.'' +wKr\t » f^-J^ 

'^H'» SIJ^K-' Kiulf^ftr riifci Stin thiiri iftir Afguc, Fathur fin. Saf 

Ya8 vilhr uk uftr, Guth jalb as filu, l>. d. 2^^tilfa(i tlfle ^liifordve, cUcr Ä>fmet:|^e Siili&v'rr«/ »i injlicfa Örbct fot: cftcv fSK i 

l^å bet ddraf .mSttc bltfnja öctr SDJenIng, at 5(fA"^tc watit cn fdöaii SOlati 
fflvit i £)|tec; SD?cn benmi 'tilJä^cjning , fom ånba intet (}6t (Sam^ 
ftiQUbiingct frit f^v ^O^igtnnEa, be|)6fii>eö intet, nck allennjl Diuuaii ^^blifr 
S*ec catcaö til f ; [)m{Ut meö niiubvc £)maf fan låta ftci göra, liii otu 
m (?vjl mijla alki fina '3:wcit|^tcE od) blifmn et biott f. '^ot ät icfc f)årf 
w ofiniliöt, ot en 93}nn f unnat pS otjPa ^ib mara f^rjl i SBcIlei' ocf) fa 
, jOftei:: antinge» bet bA -om Dcmte ^(fflote g |?ar f6i'|li5ö7 at ()an farit 
Wcifcåti i 9lBeftcc ocö ftaönat i öricnfett, eHf^ öf bati 2 qängcc furit Dif, 
fiåns 2Be|lre ecö en sång 5|lre ^Öageti , cJler ocf /ut Im farir ene 
^Öägen ut; ocl) ben anbve tilbafa. .fDuiu bet or, fiS tijcfeö bet fiPivat 
**ara ojlribiflt, at ^^lairnen re|l l^arifcåii tit öftstlänbernay bit 5an funs 
»lat fomma, antingeU' l)an förfl; tagit 5tofau i öj^cr eller "äBcHer. 0c^ 

ttiieban bc§ CKc for, efter (St<tt|Triftcné S&rauicbanbö, röavitl)ané inalia 

Sörtidnjier; f^l dr Det (roliflf, dt:4an f«nt aKciia|l ^elcgritngtvié . utan 
« i9cni>m 535apnö 5Sr»f tiliifa gSca fis f6'itidnb: mi mn 
hi\ bcnne ©fen iluuv bc Oiunpcltar, fom iI)ii()fomma mSre J^örfäberé 
Utfdrber båbeOl^cr ocf> 2öe|levkbé (()milfa merenbef* ti^cfaé i^ofma iTt&t 
fot at fomma ti( £)rienten ) ndinna näsra bi>itfa CKefor, fom ^olB totetar- 
fljt infrån ©anmarf ocf) ?l^or)e; på bet ma« EanjJe meb beraé 'i^ib od; 
Srtal, fom af ^bUt od) ^apevéif rifter dto mera befaitta/ mätte m^c* 
fet fdfrare Funna jdmia oct) i&oppaga bera^, fom dro iidmnbe på nuan^; 
Brbe Diiinjicuar, ©ocf ml jag tilfovne, fom fortafl drinra, \>tt örben 
Sar, vas oc& uk på fj^öfte, @tcnen i bcnne ^(ocf/ famt 5^or|?tefnct ofiuer 
<SEc!ffeii, fom dftven något lifnae JSroflenen i 2. géra Imom i mitt 
im få gammal, fom ®5t&eé (Stenar, om »cfe dnbä litet dlbre, 
fö miba ben <émt, fom bdruti på ^onom ftmieé, dnnu mera utarbe* 
tftb pä bem igeutdnneé. SO^in 'J.anfa dr bdrffirc, at benne Slöflöte m'f 
>tif ibianb be forllc, fom Ivdrifrdn forföft Äe SöSd^cn til eller ifratt 
Cticnfen , få at &kW «5)drtåg bdruppå meb mera @.iEerlKf febcrmera 
Jlinnat företaga^, få framt ndmligeit Det meb ^ané '26ifing påfi)ftabe 
5ti!bemål tuarit, at' efter -iHJel^crldnöernhé' Äianbc , t\)ii«'re forffdtta 
m fKffa til Dtienten. Wien bdruti du icfe, utan^ en ofdfcr (Sannolif^ct,, 

wm- m fldyttiJ Umm til anbreé D?dtteife/ cner ttibarc gorbdttrins. . mt til Diienlenv Oun^j. Hift. Eccl. 517) fåfotti M logi 

m M unticviloDja Den U> alt fc^ut 2J[i; lo^g/ nffatu Ädifac 93?icl)a«i 
S)uca3 emot SUjfax Mtmé ^omncnuö. sr)^ n om iT. ©wcn ^ftciDfotJ 

jtamncé, af ticni, fom bcfFciftmt ^oröfdi'D«rne, 1097 en honunge' 
(gon från ©fltimarf/ fom f)cfat ©iwett odE) meö 1500 formade (gttiO^^ 
man fcåii Sonllantinopcl fommit Dem af Cattriffa ^ijrEan tl( J^jatp, me* 

CTnöfö» iåmn>ål l)a\)e m <Bon af Mta 9kmit; Wltn Denne ©men; fort^ 

tins i Sutlanb pöjloö, fotrc/ii ^an fjnnt, fä fiiiE^an mat, låta barn l»^ 
Dit; orf? af ganDéfolfct foc honung bfifma forffacab: Dä Ddrcmot f6r:&< 
(Srnen, fom t>ätite i f6t(Ia J^eliga ^ci^^et, unöec Södgcn til ellci- ifrån 
foriDq Q5cldflrin9 ffai mcD att jTt ^-ölcie af turfarne Wifmit éfwcvmannöO 
oc^ ncDergfocb. Bt (StatöcåDet ©vdm Ddcf6re {»ailit foce , in nor. a<i 
Mcurf. Hift. Dan. 6*61. l iz. iäf <i?i*^men Sl^riDfon ()aft 1 ©önet, fot» 
bdgge betat ©weit". i>c^ @fatgcåDet .^vr @ubm om ^. gocgot. 13^ 
®. at Denne rootit Den famme, fora "^avtlingafagan fdgcc, af anefamm(i« 
.t. ©men gtltiDfonö <@6nec enfam ivatit dgta foDö. 5]u . luan at mtd 
l^mtUn Denna SSltnms , eUit f6t:Da SBgdfteffer, fpcfctJ mig Det iDdf fu»' 
nat bdnba, nt en cd) fammc (^mn ?(r 1097 wörlt ofpcflig i ®rcfiif* 
^djfarenö (Solfe / Tamt pS omf6rmd(Dfa @dtt förlorat alt ftt ^^6(qe elK* 
jlorre Delen Ddraf ocl) fjd(ftrarif l)ånett forforloröD, men (ifafuHt,f5c ftneaert 
©..1/ Eommit bcm oc^) för jtn ® öD öjlunDat iTonunflgnamn oé ^leDer ®ocf 
tftta lemnag til anDreg ndrmare ^fdrffåDanDC/ ocT; dr aHenöft Darföf* 
anfotDt, at nian måtte »reta Det gdf ifrån fibrDen idmmdl biwiftat r.P 
ÄoréfarDcn $tr 1G90 ocf) 1097, famt ^uru en S5el af Dem blifmit DdJti^ 
formåt&f. 

^Of.lia ^åfrocbutla dat. Rom. VIII, Ka. 1. Feb. &:c. ftjDcv få ttjiö" 
Im (ingSi; Dcnnö @af, fom félger: Pr^terea fi S. Rom. mäter' Eccleji"' 
contra profsnos £5" inimicos Dd Tuo nuxilio in milittbus materiali gla^^^ 
opus habuerit, qH£ Spes de Te habenda ftt itidem Tua certa legatione oS" 
volcere defideramus. Eft etiam non longe a nobis pr ovinda au,edam opul^'*' 
ti0majuxta marcy quam viks öT ignavi tenent h^tretici ; in *que Vi^"*^ 

^ dt t re ^ filiis Tub , fl eum (Jicut quidam Epifcopus.. terfa Tif*:ån animo Tibi fo'^ 
^ nunciavit) Afoftolica auU militandum daVes y 'cum ^^Ifquasttd' ynukitudifU!^ 
^^runi) qui fihi fidi mtlites ejjent y Ducem pHncipem ' (^ defenforem Chri-^' 

flinnitatis feri optamus. ,.f)dr(if fiin ^ef (IiUag^-öt om ^ruié ©ivcit UW^t. 
J«nne ^vVwcne "Söilic, t)an ocf togit en Jpop ^o(E mcb fig ifrån bega 

wmt 2:bra ibw j^orgfdfbcn cUcv .fj^^isa -^nfl^t wo( <5:ut2avne $(r 1047, 
föci' i 3:b)e 4: be något $tinb(abt; men Begmom bctdttcé/ idmf 
j»ä{ cffcr $. ©iguré v|)emrcfa 2(t: i ' to, at ^. Jöalouin, dnnu befta cllcc 
lölionbe Slvct, i S)eccnibec 9)Wnab/ meb ^ilbicilp af en ni)li9cn anldnb 
Pön|r^odx5'?i>i:iT 'l>£lcflnmé*^(otfa inrngit ©jbon, fom ©tiracenerne alt 

Ifban $lr 636 innehaft /. Torf. N. P. ?^-p; 4f6 , 8c t% Ahdiichomi 

Theat. tcrr. S. 6c Pet. Bizarri Hifl, Gen, Rev. Ponrom). Geft. DaiT. 
^rr. Dan; T. 1. p. 47. 48. SJocf fåfom ^tufkfon, ,2. S). 242. @. od^ 

Theod. Mon. e. 38. onitalo fanime ^^dl^ningé Sntaganbc på lifa ®dtt> 
iinber bet ^^^ignrb dnnu njör meb\^. ^albuin; fd nidl^e ^ibrdf ningen, 
flntingen b£jö njdrc/ ellct be frdmanbt (SEdbentec/ p& ctSic elietr meta 
,J?flrd fcfugtlS/ ocT; begcj be 9?otff'cö tSebriflcc .pÖ c« <^i^b rvarar fomit* 
»flbe. ^J-or ben glDttö , fom i .iita itotd 5fDtgfdi'b<n $(r 1147 bemdg* 
jigcibe ftg ■giiabon, ffcji ocf en 5vinnnfl mib 5[?cmii (Scif iWit 'S^xml {xhxi 
^anmatf marit §6i:|li;rtire, cx Fulleri Defcr, bell. S. Calvif. 6c Ang, 
^anrique Anna). Gift. Pontopp. 1. c. men jag fcuEtar at ocffö benna S5c* 
{dttelfc I $S6?ia», upFommit af n^gon SOBtllelfc oc^ Panffe cn ofibigi 
^L^tblanbning imcöau fotbctorbe^K. (giAUT^é:^^^^^^ &i:nnc ^ibé ^cöviflej I 

<nofd)i(b tit ^fntftjfem igenom ^oniimitinoper; ^tpllEct ,fan tidna til Q5e? 

atbrt» fflfit oftrc ^03d9«n til föve^cjnb- Öc() om w annan ^^)iifop 
^Smené gfi^fn tjj. Sériåfjufitje, gönbct i^'0lgr mcD fin 25cob^r:,€|fil/fom 
'>«3tabt fin f^riidma ^JjprJ^ tilférnc ma^it itn ogu&iigtjg @dffeA att»ct at^ 

Ijflty. fom ex. Ann. Gift, ad a. 11^0, ap/Pontopp, ), c, p. ]I2. anföceg; 

^utn be nämligen bdgge tagit ^^or^tefn uppä fig ö^' dnbteligcit, cfteV 
^()vifti ©tiifé ^or§ ^ilbebjanbc i 3:enifa(em/,Eommit til et ©tdUc 
bccbenjib, fom betat Pater noder, b»v«td0 ivdr igx:''*^^ i fm-2öa«; 
«fingg(ib fpnl Idrt fjne: Sorjungat 5Sone,n gabewdr.: ,55dr fFoIn be gjorDt 
«n uprirtig iS^ttböbefdnneirc orf) febgn fommit fnait bdrifrdn til 3oV# 

^flné glob f .^öjarflf be bvjicfo p4) befl^K^^^^tt>«wl\na«. S)4 beniie pij iS4 ^(Sö^(Bm(B^e 8 C3p- 

liMlm biiVit ©aö / få njiDa l)ah 'fn 98119 ti^t fina (Svnbcré fi^J 

<fuac blitwa en SifaHina ifrän »é'2öaj5, bet boii/ cm fä roore®»^ 

fvån fin Äcoppö fcröiiruppft ban ocf j^r-^yt iipgifmtt fin 

9?ji(Fope,n,, fem fSg öc(ta, uptdnt>cé, fom Söeiåttelfeh Itjöci', af en 

SitUttiDatt tffct fiti ^6r(ognitt9, od; apeD fött bdcefret, fattii"* 
f^irtit bcgdrtc i föriöa Patcf nofters ^\}th mc^ ftn ^Bvdöcl' at 
fiwftrdé. v^iv-^^^ftf^; ffimma ÄyrEa/ fom (ilfonic Wflf liten od^ odnfeJJ 
lig, af teraé Slflmofot blef mutfjf ftorvc oc^) anfenligave upbijgD. ®# 
^jerca»; betattaé 5rtf>t>a ivarit ^tiefcbiffop Sitferé 5öv6Dec, od) Öecci^ S^»' 
Uet (Stpen '^^rut^foii/ af ;^i>imli9t ©cinift ^ÖIoö. 

@(flurb (gfembcMåfn, cn«t (^[emblc (fom få Mabeg for bet p'*" 
Bfroetgaf at roara ®;dfue oc^ btifroa ^u\\, fo:n I)an frän 33ani00^ 
meti tDcffcé mara druab til, för atm drfdmiaö för honung 
nué 5öatfot« ©oH; od& på Bef ^it$ fitjfanfa ftg .9^otira kronan) 
fotr, dn öetta ffeböe, .jdrntDdl ufl til Serufatem od) förban / famt w 
foEt månjja feeti^a érdöcn, fåfom anbce ^almcirac, cn«c ^elesrioKJ/ 
meb palmer i^dnbcif. il^tutl. , a» 307. följ. etb. Torf. H. 

^ib tc 1 1 f o fom en 9?ör(f ^relfcman gnbrlb Unge f aHab, ifrån ©»^^^ 
lonb, bwatäj^ öauldngc iblaub^IÖdttngarne ((dnf Ädifar Emanuel SomttS 
nué, oc^ f(i(te mpcfef om ©reffjfir^wsttn oc& Socméöcn&eféii/ fä at if 
tt)äl Drf niJfl-Sarlcn giagmafö, fom Dc§ ©(dgting (Erling (gfacf, 
fen fcbermcra i 9^orfFa ^i\imtn fpeftc en få möcfljg ^crfon, förete.^'* 
<n aicfa til ®«t(anb, ben be ${c-»if} dttbteligcn, meb i r S^Jrfpg/ f"^" J 
Öc!n6atna anttdbbe. ^nbcit^ tt)ac betaé Sebfagatc: o(^> framforo beP» 
famma 'SCt^ ctriot be od^riflne uti Opaniett, fom (Siflurb Sorfalafac^ijr 
tilfotne giort ^abc, til bc§ ^nbrib/ meb s ^'(Xtt% (filbeé roib bem; ^njarq' 
rer be (if n)d{ igenom ^eDclbafroet lifafuUt forifatte fin fHcfa, od) bcmdfl»' 
sabe ftg et (garaceniiTt, fartyg, fom eftet 9?ormdnncrneé ^pcfe mar 
Oott, ot bet Itfnabe en £>/ af bet (Slag, fom be dlj-ilt fallabe S^romu"' 
ter. cjöib betta ^artpg(J drofraube ficf Erling et @år i 57acfcn, bmilEeN"! 
tet bdttte blef Idft, dn at ^an alt feban { fin £ifétib blef något lutanbe f^r. 
j^ufwttbét ocf) bdraf ftcf ftt 'Jitnamn ©Eacf. ^ftet benna ^Ojanbom^ö^^F' 

ninstalaé intet m^mi ^iW\Ux, utan fit b« mx'\t i 25«ufaUni/ i Öovbflit/. ocf) uti SonfTöHfitiopcl: l)m\:ih&n te ?(inbm3flm foro fif jfjorié 
^"biiPa; tär (Jdiiii) ivit ioomf omllcn, fot: tÉiittrffm bcr5m[t<?a ^dct/ hm 
Partia öfitiiD at få cn 'i)^orif ^l)rin(e!;a ttf .f^ullru. Torf. Hiib Norv. Pi 

?• p. fz6, fq^ Sturl. T. 2. p. 3^8. fq. & fupr. 117, 

öbenfc I)i5fii>a forcpalt^ JodiQä ^niitcté öS tt>ar(iuDe I)cE[a5lifia '2:ilfldnD, 
Wpmuntrot atiFjlligc cit fatHfäUij Hfl til CB Ditfa Sf t«gc jOrtcc: 
|tC>e(/ 1187. foreloso / fct>w. tc föt^t ixti ^iOtic ffaffat ftg äoo 

vjolgejlagarii' ^ CDramen.t, hill, de piofcd. Da»., in terr,S. ed, K.ixxhm^ 

- ^ .... 

• ; ' ■^ymv';^olf ifvSn all.vt)e§a ? 5i^oirtei(!fl fKifw f c ygs, tvit» 5fccon$ 
^clågvins mtit ndnvrtiMutC/ äc i 4''« i^l- öiifortt. 9c ' 190 åtcxEom ett 

ifrån ©i-c!i|Fe ^diftrcii mmi tU 5t« ©n>errc j 9?or}>, femorutt 
lS>fln af l)onom begdrte 90° cK«c i°oo 5)?an til Jpjdfp emot 4)«t>nti»9(ic# 

igenom cn anmm |>einEommen ^clsrira ^ctcc , liEflleDé <inmoöiitc,em ctl 

bDlit J^idlpfäiiölHlig/ Toi£ Hilt, Norv. P. 3. P- af? od) 5^k^«^ foif 

Slaget mit £c«a, fom flott. 31. Jan. 1208, famfattiejjlgÖiCitÉrmeö^n^^eiS 
tet/ tocf icfe tcnne, utan en anan, <Btiim fallab/ at fara til Scrufalém, ib» 
p. 118. 122.7 foro 2 iMct ^onslisa ^ufet befrdntc %or|Fe ^6ft)in< 
Sat/ (Sigutö od; D\oar/ til Sernfalcm ocfe ndrtiggautc ©tdter, p. i u. » 36. 

(getan ^. fåfäng ©offer" ^^rlflina från ^^örjc ir 125-9 Cfdtt)t? 
ba ?i^er(ra^itrdf ningen dt riftig) bållit fit l^v^flop i (Spanien^ foe 

m S)el nf I)dnncö 5[)?cDf6rsc fcSn '3(iofbc» tit Serufflfnii/ ,bå t»c öfrid^e re* 

ftt til ftt gdöetneélant ttlbafa, Torf, 1. c p, 281^ od^ foliante Siret, 
i2^2> Ificfate .öåEan^Sut til '5:unetan>|!c 0ultaö , met (SEdiis 
fet af fit 2anté>5lfmel, fåfem ^alPar 0* flera ©afct, tern f)m trötte 
"i^aca något fdllfijnta i (Serflant enec 5(frifa: l)miifct alt mi)cf et , ti^dt 
blef uptaget, fom ©dntebuten betdttat/ tå t< wet tvdt fottdttate 2lv<«^ 
bet W tdteftet åtetfomme, p. 

^ aHa tc§a tvåte ©tattttatö Sveföt tilOttenfen, fan tnan jtinfö, af 
Mx^ ^6vfdtew fom tern ftdntigt omsätt, ^aft lifa ^anffdtt, lifa 

^ a m Iflenomgil. ©et ar oef ^Ö0|i trolig^ at De nos fa fnart, oc() få Idngc, fotj 
tC/ fårat flunöom imvoål mcD Dem i Solge, befoft &e^c £)rter, S)oct 
n>ove alt Detta, lUom De fft 'iiifålUn/ triD ()a>ilfQ @rpen|Fe ocl) ®Dt^«< 
<jf Utfanningor jdmmdt uamnaé, ciiiDå icfc (imat, än en mi>cfet fannO'' 
liE ®t§ning/ fcamt De i Denne od> f6r:De ^(orf anfotDe Diiinfieniij/ 
fom til DegeÖ:iDcra[DtntrollflaftocI),jaöMfrt9a/banD9ripIigctt f)bxa,M^^ 
lånflt tpDligare SbagafrtDe. 2(f Dege ©reflanDsfararc fom De omtala, af 
ingen '$,inö fannolifate, ån nt Dtteviänbningavne famlot be UnDettåtteU 
fet, fom be r)oftom ®qnmarf, ©mibioD, ^inmarfen o(l> S^lmiD, €aU 
mar Dcl^ ©fgtuna m. m, Imita fti^naö få md( Geogr. Nub. pj 

273, 274. ed, Parif. fom Benj. Tudel, p. 125 ed Ariasäiont. ©OCf 

fotDe be§utom ocf funna mebgifroué, at om icfcanDre, åfmm||oné 
tav fcån De 6)lt:a SdnDec af egen ^orfarcn^et låmwdl reDnn $ic ufo- 
n)etat'JÖdgenI)itt öföenjlunD 9^orff a Sftejtdttelfer (emna og ^unfFap ottt 
et SuDilft Sartpg, fom roib OMaxna'^x rz3?f6rgfttg, Torf. Orcad. 
p, 103. i^wilfet tytifcé tafroa fommit ftmt önentcnod) Ätnöt fig »ibat« 
til S^ocben» ^ i 

©omproflctt S5j5ttt i Upfata, fom 1278 affomnabe, gaf uf(|ij 
^ef^amenfe 12 ?)}?arf tU Sofen från et ^ox§, fom ba» emottagit, 

flor mx Dä dnnu Q[öit>(Fep(lf«« mebÄp§teInen/ be bdmeb föjfniJ" 
fflbe 'äielflriméfävöer. C Stenar tif t>em^ ^mtnnelfe, ibm ^ma i XJ0vt>tn 

uträttat nåQta manliga (254fiiingar» 
5(1 be 5Kuttf?ettar, fom bcmbfa om wave ^orfdberg utWribi^a 0* 
bxifut, fbxtiåm wdf fnge ITorre UpmdrFfamber, ån be^e, fom ocf' 
fö upfpfa wårq egna eHec trörc ©cannnrö ^anbfluperé £)ben, utr en^fJ' 
ca ftnbra €ftetrd(telfep bdvom difu otiftdcfliga* Oflbane menöi; jag 

I ' P« éfrt»&, We^clty ©offit/ cci> Katfe»>t g5te>f/ Bavir, loyr- t tirn: i4'R(i3h+- ci)nw r+ii^: nimR: Rm: rhk- 
Ht+rkr i3Rh>tR; tR^hKR: f- ^-nqjhi: ^nHi- nimi^n 
^+iHt+R: tiiNR thrK-»- !• FKrKi+: mkr : +i+h: rnrp- 
miHtR-Hm+i3iHi nfRHm:+ii/tiR hibi: ht>K 

^runtar ur krontai i lanii i Tanmarku, Thotlis jarmuii, tnunat raich vi- 
thur ratha rukftarkr, chruthar traugr i thaitnfi hugi, vifithat maiftar 
**ithir tulgai fulkiii. .likr hins fulkthu flaiftr. Stain thifi var fatr 
^hlr 5ibi Vtfia Sun ,.fultar i inhois: Lithi fat! at u taufini, t. iDctl 

i\.contc mm homä Hdnbtt i ^annuxti, ^^oxile ^^cliting, mSti* 
Ä>tcb2«6 })5 cn rv3Sl^<ti*t ÄSnsmart, (om ttåiat tvotxn i betto 

ptcn ttxtc fattcc cftct Btbe Ubejort/ i<>vbat> » 4ogcn. Z^vigöi 

. (Set)att gåéntngtn i bet tiogai^e blifmit r5ff0/ tvlb &éti fom ^ 

pSetdttelfcn om ^RortEöpinge ^locr od> ati^iUiga £>Ö<n dr anforöt, 84 od^ 
^)a{ff, öafivct raan bet miiilta moilige n>anf/ rodat wifa ifrån fram* 
«bnc J&m éantiHrSöct^licrinflitölbéöfrocrfattiiing : oagtabt jdmwdl ©Edl 
|il en ettet annan Didttclfc ödrutiiinan funiiat »rara for ^anöen. SCiD 
Jiälfma ©Eriften n)il jag,. I fall Sdfaren båraf |FuUc jrnna någon mera tim* 
"9 Uims, upgifiva fodanbc '^.wfroel, fom af en nogarc DiunotnaS 

^caniTnlng ^drtöta. oc^ h ikromari dro, fot cn @pticfa (Full i ©te# 

^m, något ofpnliga; fS at man ocf Fan f6r<(!dna ftg, bet ©ten^ngga< 
?0?ening tuatit, at ^dt/ liEa fdfom i ndlt fotegdenbe Otb , gota af bcm 

K oc^ + j ^dl(l, utom be§a, in^^l ?Hunoif mcb ^atfroa 'IwdrjlreE ^dc f6re# 
'oma, bdt be fitnnat mata ()el(j. tifafc&é aro Stunorna iThotilsfSi: 

<tt bi)liE Oveiimaf un ndgot dtjfilba, fom f5t ben örfaf / ec^ Ingen annan/ 
ra fDc?a« roata, emeban i\m ®pdt til nåaon annan SKuna bdtimellan f^? 
*ig«; bmavaf 0^ ben S^lgb brageö, atfimma (gpricfa fot ©friften »ua^ 
i @tenen: dc|> at be ganile Sluntldate pä anbre (Stenar .af liEa Jöf 
^^fi^nWt föl? pä f«wmft 2öiö ofta H^mju 1 olif cn OvcBiiid i @f?nen; men l"ä ffamt im mxit ^åt @knené U'' 
^lU99nm9/ ffutle rtifl» tto, dt D^minjlaccn' nmmliinba po^nt bciuia di^^ 
m, om namlifl<« bcnne @ttcE icfc bott l)6ra til bcjj ^iijur. n t Vifi a« 

i-f(in ?0ltnlii9<n feåcuf ffuDc blifma bdtt«. JOc''cn thiG var, aio ut». 

mdft f6ni6ttrt. öm .thruthar trankr ifuUc bfti)ba en tvÖQm Ibvan^t. 

0fotH pa'<éte»en N. 748.. r Bauril l^'+t)NK- |3l<ni5+/f\7'Äei)(pt 

en ttoQcn ^<t&ct/ oc& om nu be nnmdrfta ^^luenyoi.tji^deniågon nnnfltt 

^marfil jaö mma ©Edt p^l nyftiÄmDö ©täUc anfotr.-; Cf. fupr.'c» t>. 2. 35to JlvBofrt CC& ?Cot:fatt4 (5ät&e/ Baut. 

^ym- trcK-f^+rKi- K+is-f- (j|+S'i" ;^t+f+'' ift^'' 

ir*Kh^+ FlNt-T+ttl* Skuli auk Folki \m raifa thinfa Stam cfw 
brothur fin' Hufbiorn. Hn vfi a Guti, tho tbir gialifioku a Gutlaii' 

ti. 0. q. Bhile ocb ^ol^e l^co reM Öeiuie ©ten cfcet fin 
tet .^nibjhtn^ -io^^n \^tt>^ åt <B6f(;etrne/ &e tcöo ö^ftic <0ottlant>* 

men äunii mcra/uar ÄojgtcEnct nnDontaflc^/.fiMii l)dr icfe finne? / Den ft^^^^ 
n)4f r ^.ot:fd(ra ©drbe bvcDwib flv'^ciibc ^^^ittUDabg= ©ten, ocl) wås^^ 
^ytlbccga ©tencn, Bauc, gi^^ fom du Den 8:öc af S^tatvaié- ^micttr 
©cl) ben, ibkubbcm jorri forniobliflcn Inuaji cf:cc be§S!)öO/b|ifmit ui|bb. 

félge l)mxaf jqt) icfc litue Ean tinua/ dii ut betiua Öoiianöe ^eiJattuiiiS 
lova lil mit) pa§ ^qipioua i2:tc S(iI)unDf.iDcf. ^ ^ * 

: rims: B^k^ +r Sl^i^:i1l^^ - - 

Ublubi- lit gera Kuml, likhus auk btu ät Sun fin - - - - 'of Gtttlantr' 
thu lit fiur fit, fluthu gaekir ( gaethir) thair vith ----- viltu ikf 

haka Guthi b.- - D, å, Ublub lat Qota &tenxoåtb, HiUyna cckf, 
^ro åt fin ©Ort * ' ' ' pA (Sotlanö, Öå Z^viQsfolfet foro Wc,; 

^cb fofqbc mcb (Sot^fi-ite, fot; bn (<Sot(ånt>ife) icfc iacitte 

i ®ct av (Sfabrt mcb bcnnc (^teit, ^an ttu (tsgef på tt få. obeqnjåme 
af J^olE, fiMti går in ocO utui.* ^t;rEaii. 9)?åu9a öcb aco dduaf vcöaii,. 

fä dv, mät^é df fKumtmnö Sebigbet wara f&Mnu (gibfta .Orbct éSmcé 
iOM«n; fdfom 5ö5rjtlii af ötbct G-utlanti dfmen bdcun&ct watk fot* 
Mt, fot 9L!?u«tt fåmi;cfeaMifitjitunbahr6flb/ at bcifmindt Idfaé^elt 
öd) ()åfl<f. 'S&J fiur -fiinbe fanffc {dfaö fil; t]i)?i'n bet dnbiw intet mem 
SO?eningc,n , ån atbm. dnbå ndilön- blifroec ben fnmmd, ndmliöen flt Ub^ 
hibe cllct UMimbgy ni<fb en ®st)e;hfl?'-8.ebincj tibrtrft (5)5tbernc fQloajjtig , b* 
be b^Tmo-lSranimUc- ät ^emfoPlj-Öörtlaniiittgdnir, f6c- bet be ""intef fcfillif 
föubl^e|j"»7 ■e.H'^c €^)rtffcnbotn''^"'©^ ÄöotfnE, fom ben ^ib, 
bä g^oi-ben annu icfc mx fli[id;ii)in(iö / iifc bel)öfbc{5 ftorrc. ,0m' Iwvmib 
i>et ätev tomnfcv i ^Seträfteffe/ fom' för n^^en '^ib fcbau om ©orUinb# 
Sovcnius meb^ottia ITuTe åc äumqrft^ i ^•Jorrf. '^Dilt- ^ejf r. io> 97/ 
e'f& .S)«|ff>. fan Wdn- fnart fömma.pai be'^S:änffft/(jt fcbau &ot^ 
lonbmnsärne foreiit fig méb .®6tNrrtc, bcl) tfai!a'=m?b ?it titwfwab- 
tdnila mot bei'a'é\^ttftii|t!s^ 0$ ^f^^I, iitfdjl fi'g öt mitdga od} frdmbcté b(if« 

fi)a'rt)tb €&viilcnbömen /' be (iEii)äf någon Ödncjbdrcftef bnijik i fina dof- 
ten , bcf) bdrfore b(iftr>it fdfom ■Slffdliin.QOr/' meb bemf6fte, ocl) mciy 
^ennmeflv måjl ■nÄa^^tto^omfoffniiiflcjtha-^^ Ä cf [Sbrnu v^l^irtåÄ 
mt oftatctil (5)otrdn6 tTr%'^jl'0&t&a=<8ibatt,, cirer um: btttft- ecicnttliseit 

-fövefaHit, formad! 'h)'dt'iti^r'dnnu bef-anfa .<5:ibB?^ti |i!lt('.bdpiF6i'c' Eon r 
iUit hht M intet br0iw'^'i '^ivifw«(, iidc 2:'tte O^iihiti^att -ifrån {amwe 
^i^,vba-Öct forföHit, Ödr.onVf å-ttiflfrf. öfrtflt bx-f :ti(f6rtic 1 ■^;^6retalef' 
til '^Titiwdré @i1ija p. ' v ^tqi. '{inmdrPt y af njårtt iiibcm^ti ^ffe.rrdttclfejr 
(utém- ^vunl^cnncite Bc^) liilacn få?9?i)nt) intet idé o fil ffamfflv fom »^åvci 

fiåflot ndr betta ^åctSg förefallit/ få ridf, fom ntåjliflt idovU ; cc() öt aföcinif 

éun Insen SlnUtinins til någon önncjH ^tinJa. fO^cn jtullc man bäoe 
l)dc43f , at ©6(l)enie mxit ^Dcrrnc for tcnna ©lofärb , od) at ©otl(!inö^ 
nin3at formoDligcn idmmdl l)in)iOat(Slafleti>Oivitijivaben/ fupr. p. 14^- 
fq. ånnu barmeö fiå (äiigvc ; fd iDorc bet <snratroliS((|t, at bcfa Rdcffp(' 
Da Solfjlag forll blifmit förfontci, ocI)flt ©otldtibningnc fcbermcra ftitti* 
fältmeb ©öt&enie oct? <n bel (Swcnjfc farit ifrSn ©otlanO til S)anmQcC at 
betala Pera SlffaHingac nicb famma "^Mt/ fom fot bcm npligcn tiiförne 
Hlfnjtt in(f dnfbt, föotlanbö 5^>ctminganbe od) Omc^iinning Infaller M 
tiägot förr, Ån f6r:ba.@la(),. o<^ troligaj^ innom ben %itit \Dwi{ ert 
®6t&a 9virc nKnii roarit f6r fig cnt^älbist od) ^aft ftne tm honungar/ 
^milfe forjl uti 51". ©roctPer, wib. ,1,1 j 8/ formenaé fdmmdl fommit til 
©iT>ea 9liEeg (Sti^rlel. ?lr 1123 cHer i 1^3 &cibc (25lgurb i tlRorje Eomuii{ 
Jfwerénö meb 'D^ilé I Cöanmorf at frlflna bet ^iven(!a (gmålanb/ 
cmeban Solfet bdr intet holt fig wib €l)riftcnbomen, oagtabt fomlige re* 

ban antagit I)onom: thvi at their, er thar bygtho, hjelldo ecj^e Criftne, 
thot fumcr hafihi vit Chriftnc tekit, SfSlctl fÅiom ^iii Wlb be 5^or' 

ffeö 5lnfom)l til @unbet/ icfc mt bem efter 5(ftal til 5i)?éteé: ftdriab* 
5)^orjfe honungen aaraforjt på &anö SiiCe i (SEånc, od) forftorbe bdr @(a' 
ben ^ummetorp. ©eban fortfattc Hn 9\efan til Äalmar / od) Iflnbftcö 
Ht, fårat nobgabe CrinsUgsanbe £anb«t at gifwa jtfl <ti ^W^att, (vifta- 
giaid) af ij-oo, cöei: fom To rf. H. N. p. j.p. 478. bet bcrdttar, igoa 
9^6t, od) at manoirant antaga SDop dc6 dbrlj^cnbom , Sturl.T.2. p.2($3/ 
264. famoSSSIé dr bet troligt, at ©otldnnlngarne Ifrån j6ftg6tba'©ibart 

ifafm bllfrwit ^cmfoftC/ for bet be viitu iki halta Guthi buth hans etb* 

Criani, o* i penningar (gialih) feban fSt bttala 6cfa ^rlg^Poflnaben / «^ 
©ot^ernc (Guthi) famt på bet fraftigape forbinba fig at befldnbigt blifroa wi'> 
ebrlftna öe§ Ufåfning. 2(f en gamal ^anblFreftven §6rf<f' 

ning på ©ottlan&é ^prfor tillifa mcb beraé Q3ögttabé od) SntvigningéåF/ 
ftmilPen Iblanb '2ÖlöbD Sonfiftorli ^anblingar föciDaraé / 0^) intet inne* 
^aaer något otrDligt/ tn^drnt^g/ bet ingett ganbifijrPa f6c 5(r i loo, o(& 
ingen, wib ^wilfen et fybligt årtal btifroit utfått, for 1 149 warit på b<(' 
la Sanb forfdrbigab : fem, i$örl(l öfnogare Unberrdttelfe, åfroen bdr«i>^ 
|)ä tpcf c« Vttata ^cn>iö, ot £anbet icfe mpcfet f6r« blifwit fuBfomllgen Pt^i^* 

»oöt ot& SinPopinö* Jöiffop^t^Pl ttnb€r(afli)t. . ^:i}n<^ i streiow*. $♦ 3' en annan Sllöec utfått uå()an ii^iDbwar ^pcPa; men utom M, at 
y^amncn bdr ^roaifen årö gaml^/ ej l)i\\ltt fidlfma SmviflninsöDagen, 
Rfom på öenna ^ortcfning, ifrån S(r nfs tvib fomliga ^pvfor, anmdvfD; 
Rår ni)§nåmnbo feiiatc ©ottlanöé -'ÄroniPa ocf tavuti migtånfö^ öt 
tiåilan ingen ^i;cPa förbigår, fom ^cn icfe Qifmt fit fulla $lrtal: fcä Ödr» 
tniot Denna ^i)itornae!3nöclning på ©ottlanD 1 6 S)etar, mcb fewatö ocf eng 
%Ci):Qf od^ Slntalet pä öem, jom ( ?:öic foljanbe ©jettingarnc gåfmo 
^ionbe, efter fetDllEcn SinEopin.Qg 5S#op I)marttrcbjc §lr wijiterat, f5at 
öHa ÄprEor i f)Qla ^anöet innom 6 ^r af ^enom n^arit bef6?öa , (biuilfett 
^S^clning meb fiiUfnjc® otlanbélajjen fyneg roara lif a samal), utfåtter for mårt< 
Sa ^prEor intet Slrtaf/ odMörfomliflc allenall ^unbraötalet, ©efprfor/fom 
«ftec @trelon)g CKåfning åro ö< åfffa/^fFola alt ifrån år lop pS io^?o:taUt 
tjaca upbijgDa/ nåflra iJdrifrån tlr^t 1072 0^ bdrcfter flera tW m »ogö/ 
»nen feöan inga foc m »109, 1120, 1129, iréo c^Oåwfter, 

j ^JBille mön fStena båsgc bega olifa Unöerråftclfcr , ^ funte wa« 
Kreflåila fi'9/ få framf nämligen intet ^Frif^eller '^rycf^fct år i ©ifrotna, 

öt ben ena utmMfe , når fewar ocf en ^jjrfa börjat at^bi^Qm^/ 0^ 

<»nbra/ når be bfifrojf fHllbovbabe cid) iniDiflba. ^från %it 1129 od) til m 
*i4i», åro bå to ir, inom I)mi(Een ^ib man mgen (5bri|icnbomé adr' 
<iin9 Pä©ottlan0 fan bewifa: inom hroiffen ocf DdrfBrc troliflaji feneö, 
^ ©otldnbninsarne futioat falla ifrån €;briftenbomcn/ oc^ fåfom öc§e 
^»ttlTenar innel)ållö/ åter fömmit til be§ 2lrEdn|ta. 1 ^ I ■ 4. "äm Bo^rts ^Atnia ÄvtRt i QobemmUnt), Baut. 69^. 

ilH^hlt: Khtf- SIM MM•^N^ f\NM SIM NfhM^h- -IPK- 

^mvit r(e)lU fina (Stäin]) thiaa dli funa fina, Unulfu, Aku, Hn ngi, 
oruthur finajVarthi uti tcribina i Kalmarna Sutuma, furu efu Skanu. 
v^fgi r(i)lFi runa thafi, b. å» ^CmVPlt tcjjc bmnc &tett åt aUc flrtC farit ffSn @Eån6: oé önDre, of bc/ titbiviltaé ?(mlimcire ^du bltfivif uP' 
galmara nift iidmni;); ,(£alrnöf (Sunt)/ fdjtdn ^inr for ofritt tåtit |Tti«£af' 
J)«<J ^ÖJeuing om ©dlifelffe ^afmet l)o^ fi^ meva blifnja gäflatitie/ åti 

,0. C. Runa; MedelpacjicE? ab iiyiportuna crifi breviter vi,ndicatac p.o': 
|6piluptdcftevÄ(|~r«!.i)atl,m^^^ Lit. Svcc. ii.fS, p.i4^f 

lafom tilfornc, "p^7^'åt 'aimåttbC SJIcn Ännu, n^rtcei?' bett Utldgönit}^/ 
fotn @l. ^ii^op 2&tÄi^V ÄiSI::Xi't, .Upi^^ focic 1743/ p. 17. upflifwif^ 
I $liilebhinfl! af en tt)ib;.^armai; UggartDe (Sof« oc^ .^Dtfa, 356bcfbij/ cHei^^ 
" fåfom ^an banne nmnneC/ S)&rbD, femavdft l)an ment at ct '^dl^c forboW 
mtit/ 

benna 

fturn famt^f. ©ujkf r:i^iD ämm iijarttiSlot- £)cb<t;Uli eUa öliatt' 
fciJ fot ct 9)?<méndtnn:' odb:Iémnaö fcban på &da <SEifift«n benna Dfi"»^''/ 
fattning: "Simmit «|Te bcnne @ten åt ^(c, iin (Bon, Unulu ocl^ 4prcnö'' 
"pne ^rébci:,. ^Gdvbbdnaw t ^uijibi^ ('$,oc6t)) bwbcmib^alHiarna ©unb/ 

"fom bit foro iftSii <©fäne, gffi riftabc be§a hinnor. S^e jfdl fom 0'' 

$53i(!open féc oftigt^afttff Dcmia Utti)bning/ fdfom ^urarfice Sunu fina» 
foth dlid|l:bj:ti)ber fmcBönev, öftrcrfdfteé iaencm ftJt ©oti/ na i br^' 
öevpiö / -iO(fe' ufi? a (A»it;J>f'tr, -funna, på aijförbd @tdHc,. pibare eftcrf«*.' 
5}Jcn l)m(n:f6«Ma3 f^dtlve bltfnirt réit) ©f. ©omptoftcn €elfii Utldöflnitif' 
utom'ejt 'fiteii ^6tbrHtÄ;ii;i)etHi^' ^)cffräfnin,()/ fomr${m1v1t,r^^^ (Stenen 
ter, dc bet ief^ aHeniJftietxgjiifmubfrdli S)Db^rbi> (goEn dnbtt ifrån. 
t^olfF^' ^tben, fd (ditflt^^nfatt^af éfeotba ©ttfté |)'(itlbfitt(]ac fdn fpori^J fij 
bafa, |^(unb<T)men Icf e, ^mtinsen ^oxkh tnit ©öéO, blifiuif E(?ödb'; 'utfll 
winne^ ben ^ormdn bdcmib ,-flt mon bå (Tipvcr jatipa til några jOfotii^; 
tiqbetef i (Spcåfcf/fom'icfe,-.utatt fflenora^orrccnbe od; S0?igta3nin3> 
öf anbra gitmpcl funna foifmaraé.' @å(unba (dfeé mib-ttogarc ^df^^/** 
- t)e.1)]otbi> .(SfM-t^onbFi>tea @ofit, Baut.-^aa,. jcfe, Tdfom bdv b«df 

ifter Ragnilfi SvNW Sina, »tflU iftir Ralmilfi Sucru fina, b;** É J93 ^Agrtit ;(irt ;©vDatmo&ei\ na i bllfmt tcfo um mcb @«aEför)et , n« 

eller Ha^e beV/ oc^ um. aWiiQ, mtn mål fum^ |<>m/ -^lojilfc», 
Nlfct ellcj; l)TOiiEa. Sdtaicn må fjälf &at5fit>e( borna / ed; biifma wib 
J^^^öb {)oiiom bcifl ocp liEflft tijcfcö roata, Sdfl bk iitml åmm séra^cifcö^, 
[^U^arfore jas forcflöU mig, at ct £)rD/ nåmfig^R brutur sunu, iiKcnöjl 
j*5tcEna6 igenom be af z:m fina åt|filöa Sunu cdji Bruthur. ^atit ^?tif» 

Ittö): mcö et fina blifrott fåDan: Bruthur Suna fina; fä fjabe 
*ft frÄmöiiN Säfarc/ fom infet Eänt §olfct/ i anfceitöc fil bet ^ruf gatn^ 
fe-meniFaSpråEetmebfolgtat fdtta finacfccc bruthur funa,cc() betia fdfcm 
5^ Oib/funnat inbiaa fig, at bc omEomnc marit ■ Q,^r'obec af en amTai» 
aabec mcb ^^inmité <Bömt, od) icfc b'mö 93r6bcré'<S6ncc: ^ttilEet om 

eftec roSce gocfäbccé . (gpc^E nog t^bligen bort umi)daé, 
•JHuorlunbö, än Det ^»ät; på Övtinflcneit läfcs, antingen bflftrc; eflcv mt^ 
fiinbi-e »a, iStitfig gcra., , ^pi^ab atcf bet.fovfta fina på &cnne étm 
"ctvdfaiv fom i(jg ' ( efter fmim Orb anDå'b6c «fltta8)-u(an SItfcenbé 
5«bcn C0?6|ligbet/ at flere ©lemir tlflrfa af famma 3nn<l)äll/ imvoål af 
<imn)it, fumwt mara upreébe / mclat fö fnart låfaforStain fom Staina 
♦llec Stina i få dc bet uu ingen ibufmubfaE : utan må btvor od[) en, fåfoni 
Jonom bdit fpne^, rdtta öctta @tenl)uggarcué j^ovfeenbt; birufen få wål i 

"«tta Ot\>, fombetnoiTfocsgåenDe/ fonbaftro forgdtit en D^vuna^ eller, fåfom 

^ti bet nd|^ efterföljaaöe, atgifma \)mx od) en ©taf jina tatta ©Eiljctctn. 

Unbcr bet man joEt igenfinna be Otunflcnaté ^(ber, fom formdfa 
Jiu ©otlanbé ^efivinganbc/ drtilliErt ndmnbt om ^iilmar^Scbing, beg 
Urfptiiug, ,<5:ib od) förlopp; mib bivilEct '5:i(fdUc uågre ^mcnffc 
">ct' torbe wactt uti be ?fiotiteéSi>läe , bå be fcglabe från (SÉåne til ^al# 
Jflcfunb/ od) b. c på famma , cftct någon upfommen Ocni.obef meb 
f srais ^DlgcfTngarc , omEommit, fom lubanbeillpcfné ©te» Im gifiva Qln* 
'boning at formoba» 

5. 5ve'9c(!rt, Ä)e|iec p5 K^t?dtt, Baut. 88. PHi-l-^ " [\y* 

^K" +hR4'l+K'' h K+IW +HHIR+M: GunarukSaiur,thir 

''tu rifa Siin thina iftir Girbiarn fathur fin, fun Vitkars i Sua raifi. 
An crabu Nurnainri K^iiri Asgicrnar» t>, ^. <Bumt Oclb Brtjet låt<9 194 JP)<^3Dl^m3®'2^ 9 C3p. 

tcfa bciirtc Ötctt efter (gecbjoctt (iti ^abeC/^tOttf^ce @c»it t ©x»i<»' fiiuntr at flt nefa; fo|tan ?Ritninacn på hc^m nog cnfaltMgore, a» 
man bvuEat n)iö antlnflcu Sngwaic*/ @Dtr)cé, cUcc Ubbcé oc^) $öa(eé ^iöef» 

©jorup i0t<!ne, Baut, 1169: S+KHII S+tll htlK 

n+^+I iFt^r. ^akli fati Stin thafi huftir Ofbiurn fin fihgi, Ta- 
kas fun. Sar fiu Aki at Ubfalum. An vaniath an vabn afthi, ^' 

©are fattc bcrtrte ^rcn cfccc (Dabjotii/ (in ^ofteibrobcr/ Cvt^* 
Bott, /om folgbc :åte til UpluU. ^nn jXogö tilli^rt meb l;oncit^/ 
fom fotöc XPvipner?, 

in proicg. ad Sax. p. ro, \)ämax utur fcnne (StcH/ fotf^net fanlf* 

icfe nnjcEen ^fning; Safl tt)il (i£n>ä(, emebaii bet af mig upaifiiii (^nni* 
rorDe funna forbiVffraö , jamro.U upqifipa bcag Uild5flnin,(), IFaU nåflöf 
Öäraf til bcnna ^DvElannP Svättelfc morc at ^ämto. 5><5fl)ce fatie Dtiirt^ 
'"■(Stett cftei* (Jgbiörn frn ©taUbtobec, '5:u<"i'Pcg <^m, \m (ag upf6DP< 
i Uptala. Slnma tillabe ^jpncn oc^ '^JcDbiTöbernd,,, ©åbon dt D^F 
^ertar^ ^orElaring, fom man/ utan at upiåcfa l)\t».ictocb ot^el/ gdctt<J 
!åtcir mxa fofbcra^ Dldfnlng. ^r.30. ^. ^ööcfman utqaf %t lyp , un*» 
bet Q>rofe§oi' 5Snngé Snfcenbe, t Cunb, en ^5)tfp. deoriginc Ur- 

bium Antiquarum SWogorhi^, Dcb rdrtabe"bdrl, Utom 5t(FifItct onnaf/ 

fäfom ben tanfa man flemcg(i(jen Wtt/ om (^focfbolms fvciTa 2(iild<|.<J' 
ning af ^itvictr Sacl tt)ib Stc 1260 m. m. idmmnl bcnne (^tm dfi^'* 
Uttpbning fd af g^Jcnfngm i be§ ©tdlTe ef«t I>.^né "^mfa bicf bcnttc^ 
"vSagji fatte ©ten efter Oöbiorn fm ??M!efIaoarc, ^^ufma^ ©oua foti* 

"foläbc ?IE( til Upfalft oc^ n>ar m?0 emeban SEBupn öabeg,,, 2)?cii e?,';'^ 3'vitmrt.(}«tt i Bautil, fom åU^ må\l lifuac t)tn, (m j^v, ?Socfniatt 
«nf6cbt, biDilfcH ocf efta- 6dnne förmobllgen dt tac^cti focc dn ®?ag. 

öabcc icfe '^.ufroe, utan ^^ufe cllcc ^»jEe. ®et éfriga, ^wnrutl jag' 
j^ifit if-cån Deniia fcttarc £)fit>etjatmmg , dc af minövc 35ctpfcn^eti, od;' 
'«mua£5 gärna til ifännarcé Omöonicn flt ontaga <Bec bdrmcD fi^tbt)ta; 
^aljl 95Jcnr«C!«n/ bmilt^ct fom<F<iv bdrantt<t eller intet mbi)oiö. "5:9 ndc 
OöbjSrn folgbe m<D 5iPe til Upföla, ocb bcune |Togé bdv, dr ittgcn '^mg 
Hatnvfigacc/ dn at tfan jämtDdl mxt jit til, ocl) bå marif meb t tmif 
Ht tu fvejlöt ftnö ^ 5pn. Felagi betpöcc i mmU båOe ^niiclffe oij$ 
^ort)ii?e Zam/ e» föbjn fom mcb en annan Icfim* i Q^olag til&opa unöcs 
«»i bcjidnbis ^robcté Sovbinbelfe, få at ben iimaan Sordlötöi; och 5Barti 
«llec anbce ndcffDlbc, famt fettat oc^ Planare, intet fan mara ft6rce: 
^n $5ccning/ fom anranirmajl, ocf) idrnmdl i öen dixtt at utforöra 
•5)amD eller J^orfoning for "SBdnnené 5>ob liEnabc dlile ^oilhobralagcn; 
^ittarfore jag bdlil mclat f6r!lara betta Dcb iqenom $^otlerbrober r bä 
^ayi iDdl funnnt tt>ara hma, odf) icfe fétgt meb til U^^folo, ndr ö.éi 

biörn unbeif thi ^uf&ranbe bragit bit/ od^ Eanffc meb fTtre ®an(!e Hx 
»miommtt. 

gi)?att mt intet i b?ge ^iber, ndt nSgon ftenbtclig ^rigé^ar fran ©att^ 
»narf , Eommit til Upfala , oc(> bdr jlagUé , fort dn Sli* n é i , , ^maccf ter 
^. gtir ben vhclldcts Sibanbe famma S(i: timabe. 15)5 fan bet mara tro* 
tigt, öt ^. <3©a(Dctnar/ fcbnn &an blifmit qmitt finc ■S)ieörcöenter, o(& 
Of ©rottning Jinsjrib t iJitoric famt grling @facfc blijmit focfdfraö om 
vloxfta jöf^feriDdioct, bdcemot dlfmat, icfe alléöafl Denne ^ofbing ftti 
^Sidlp at intaga famnia JKif e , utan ocf dt unbfdtta S5tbf. Sngcibé od^ 
>6cnviE ©Eafddré (S^^n ^fonnng ?0?apui^, fomdfmcn ba mar i begrep 
ot intaga l)ela (Smen{!a CDJonarcljin. S5et dr fälebé icf« olift, ot ^on« 
^.ilbemar jFicfat benne ^, 9)?dgnué en bop $?oie ifrdn ©Ednc unbcf 
iTe« $luf6ranoc, fom, oaftaDtman oljdl^ intet met otn bane ^tdnb oc^ 
^Oiifot, liEmäl fot en jlif ^örrättnlnse ifuO mafte ^afma marit cn fot* 
ndm ocl) ^ fluten g^t^m i fin ^romiiié; få nt banö eanbémdn ocl; Un* 
berbafmanbc i i»etta Sirenbe fulUomligen tunnat fottro fig til t)j^nom, oc& 
Un bod bcm nu Eanife ^aft f mma 5(nfeettbe, fom ndita §(r bdrcitw 
m ^»tfolagene Slntaganbe ^^.ro^cffere, OTnflP e Slllmogené bd roa* 
laitbe 5(nf6rore oc^ ^alem m. 9lt gd Idnare tilbafa mcb ndgon SlEg* 

<5fUtfpaniii9 ^ fdfom antinam til iWoriFc ^ifingen fom i 3 p 

fd 9 i <ftc? tmtf eUec til Upfala 196. ^<£5DlÄm3®® 

tftct .fpugleif hmcbjöbc Itpfalattonen frän pnvWéé <B'mt ^tif oc^ S^J 

$:£t2ipktö fötniobliga ^v6tjlorin<j unbcr ^. Snö 

föani! Äi-igg&flr meb ^ané '2'öilic n)ä( ton 

tt)a bUfmif trårfftdiD, föftån inga flPriftli.fla (Sftcrtötfclfer Det fålunDa fo^ 
mdla, uwn allcnufl/ öt Detta 9?otDen6 forndmtla MauDoM vinD«r ^5**' 
niuiö ©tcnfifö fKesjmcjitc dntm bnifaDeg til J^cDnifP ®uDét{dui^/ Af 

B rera. C. 237, odf> bet af S^ttflC focfi fdseé in Exexpt, Kaioli» 

tafit)ablifwit frätt dit SlfguDcri reitfaDt: 2{t gS få l^nflt tilbafcj, fdgcrjnS' 
(i)cfcö, iidv mail meb (^dfcrbctnjct en annatt )^an[t ^cigébdve Stifatl, fo'^ 
»KÖ nlla ömiTdiiDicibetec mib beiine ©ten bdLTt pijgac fig, intet wai^ 
nobigt. .^?aii -idrnföyc, dnim bdrfil nd|lf6lianDc' JKunften, fora nog Ii*' 
jiat bctt 1 fi« i Denne §lci(f mcjv dt liftiofll fomioDf. fd mDcfet^wncive 
' ^idbcmnré todlD^tib infafler fen<ii'c dn ^. (*rif (^00(0 Ohmb^* 

fdvD. ®jn)!o Upftila 5ti>r?a5 ?ata«uf?a, fom f^reftdllec eu ^vi^tiuiW/ 
CiicDiiial od) en ^^iifop i et '^aytpc?, famt .flere $^iifopocé od> dtiliUifl^ 

ttii .-Öcic ^^t?ifJ«ot an.fld Upfala (Stäb^ €>mit»dlö«Ifc» Peringilk, Mon. 

Thiund, p. fq, ^}tn tor5»e,bidtiDa/ öt Denna ^aHa fnaiwe forc^ 
fjlfit" j^. ^cif D, jQtlmi ocö ^»anti SéJtioaneé oben iflciicm Detta Df 
^atiffel^^ufafl, 

t^tM-lH RhH-r>4^ : t^i/fh nnn: st[+i+: +i^ti/f»: hi+' 

fiR.EM^K» Atkil fati Stin thanfi afti Tuka Gurnjs Sun. öar Hu A)k» 

at-Ubfeluro* Scm''o Biabikr Suni an Rirnum: rhir faru Stiriin aftiif 
■fin Bruthr. t. 5/ iCftil |«tcr bcime ©rett efrér^^C^fe (!5orhi6 0c»«V 
tonr ^men <Öxi^ n?are . i^i^tt j^U^ejflte dt Upfalt. ©ctti 

.-^ct .dt mårfpdvbiflt, at fdfom tidjl forcadenbe fen dr .jfffcc 
vL^^ mx. (Sett; få-dt pcnne 'eftct cn Q:i)fc (5)^>cu;gotL Öm m^» 

bÄe .h>ille . inbilla ft9/ dt $lfe baft mcb fia -tiT Ui^fafa mdl ^-aDrfn/ 

^^onetts f^i f tillbe Dei|^;'i).(^|flgtrdEHins afbdbe Dige (^tcUvii? up)iäti'iö,= Gurm Sem o Biabik , Tuki, Suni an Runum Osbiurn ^ayts ^ojler&roUcr» - 

: * ■ ■ 

i&iwarflf matt ocf tan borna at bmia-^lagt icfe Wet mvit Manh be 
anfenfiga eUec fattmu i Sanbct; enutnn ^ijFcé ^r5bct of fina 
vöoög févt '5:wel : ^TOilfet på muniicnfli; MM åt nwdtt fda(i)tibf. ■ 

^ Qm ben i fiv^ffroa ^cagotié Uplåéning otiflacnb<! wåu Ovunlienurs 
5l(5cr, p. fo. ?6. jdrttmdl nnforbc ^irftebs 9Jun|lcn på Såfonb borec 
iti fammc, eHer fcnare '5:ib, dn be^e, dr ftrårt ut foga. 9i)?«b fttiato 
»iö\^ (dfee lym fålimba/ ndv 5ö6ijau \Ui unb<rjta Dvabeit, UEa fa* 

fom uppå ben 9Jofffe 6fm« (Slaget { .^wie(ttvabfn : mf^+t)^ -ffNK 
tirthhVK Rlh|3h ht+l+ t)++HI +l^t Jf|lhl54^ IJ^KI^^tl SIK 

Ofratbr auk Hiltuur riithu Stain thanfi aft Fijotha pronti fin,,fini 

*n hall rastho. foinkian (Frothi an) han varth tauthr q SvithiautHu 
*Uk vas furs i Fiikifio, thitho alir vikingar p. d- Öfvcib ocl? -^U* 

^ttt rijic bcmte Qten cfteu S*^^^^ finS^anbtf ocb fttte(b. n. ^e* 
tas ^olt) uptcflc Lyonont' tTtctt S^obe lyan watt bcbct i Qxoitf 

^ag tiltiåt/ flf ttcntia bSDe Jdénfng od> tttfdcinmfl «t>df ^afmer ftiia 
git)angt)eter, racn bet lamnva dc ocf meb ^b. ^artboliné in Antiq, 
t>an. p, 438^ Tq. fom t anfserfbe bdrtit-, " dt inga ^tilftkh dro nicnaii 
ftcben, efter fin '^anEa ^em fåfuuba fammantJunbit od^ forElarat: As- 

•■aihr auk Hikvvr riilthu Stein thcnfi <fc Frotha Fronti ftn Sini 
frigrn vas tha fiinginn Hm vaich tauthr i Svithiauthu. auk vas fur 
Svirikifi othicho ciir Vikigur: Jtfrab Ocb' ^*lf>Öf tcfle t»lcn»1C B«rt 

^mM\ mu, ont 

^ b } mn 
tnan tUfotne bSfom Mefroj unberråttab/ at Dvunorna pS (St«rcn äro 
aiiö.-/ än Dem ^(tnttiiagen utmifar. 

8. VOeHbo i ©måKinb/ meU4«i <?.^tjcbrt och BvcNir«h? 

toK, Baut. io2p: K+nrr. \tsv: i=hPi+r: rii^k hti+ tHhi 

Olkihl rithu Stin thonli erir Lifftin futhui iin is varth tuthr o Sk ii- 
u o Garch-ftogum auk fyrthro Finhitlii D. h. Äolf OCb it^d 

tabc bcnnt ©tett efcet; iltftfeit (In S^bct. v,an MPrtröc öoö > 

Styrte <54t:ö|l(^iig(t, ccfe begtafwcrti i^intxjct). 

Om ölof, S^atci.{\> Äcfjaé ^ebcdag wib ©arbHan.qa r i }7< 
i 3:l)ie P- '33/ ij4- n^ö^t anfovöi; oct) fan i 5(ni<cnDe 
S^unomjé llupiiaö D<nn< ©ten icfc wm mpcfct ölDrc. 

9. äDattrtetv ©oBit, Hota, Baut. 221: BlhKK* i^lVhlM/t» 

4H'hT'it'r\H'* Biurn Finvithar (un lulhaukva hih tluli attir Ulai^^ 

■ _ 

Biuthur fin. Hon varth fuikuin o Finaithi, Guth hialbi on hons. I' 
thifi bir thaira uchal uk atrfi Finuthar Sun o Ilhi iftathuro b. a. 25i<>^^ 

5irtx»iÖ8 ©Ort (at l>rtcF(t ^tnm ^all f ftec (Dl^f (ut .örobcr. 
^inxocbe Sons (Döal ^cfe ^r(ix>c3o^>8 i o^lS^ (*<iö. 

5(nbte l^afwa 15(1 Dcga X>r,l) ofinaithi, tmeBfln ^milFa inne ©fili^' 
tttirft Är, fÄlunM åt(!ilöo: of ina ithi, cd^ totElarat Öem: «f cn ^cö^i*/ 
fälbm iTiiIle £)Iof blifiDit fwifen af tn ^:Dc» / od) bet få fnart på nå^i^^ 
onnat @täUc, fom i Siniutbcn- 3^9 iril mt^ intet påjlS/ fu icfc Den' 
na UttoDninö Åfwen meD gamla ©pråfeté ?ltt Ciiu bafma ^cftånb/ oJ»[ 
©Eiljctef en tattaé Ddtcftev i men Det tycf eö intet ftafira iDiitit få m^. 
tndcfroåcbiöt, om eti Jöebnittö/ meöan :£)<t)ninaat ånnu tvo-o bår i ^ötbec flit ifcÄn ^. ®men ^itcibfonö ^ii, fbt\l unt>it i^Mi cflUfl 0> 

pwågerfFapö pinfom ^^-ocbinDelfct fommit at tjäna ' i W S)fln(f e 
Jicinfai;; ocö Därföce ^^llet jns öct Intet otnftjliijt, aten <ne« öntian Up* 

<H\)avlemiiat)e 93?an|Tapet, af S-inmebb&crnté ?r)l, (3 blef bcbrageiv at |Ht# 
te 3!)eUn, om icfe alle, cftcv tn gob ^Jlaviniiig, Mmmerliflen blefn>o an* 
'ingen upbränbe, ibiälflagnc eller émfciiflen uaber ^fcn btäiiEbc Sax. foU 
Mp, 140. :£)i|^orien nämtter imI intet, at Detta "SS-åg jFebt foratutbrc* 
Sbrijl^enbomcn ; men ndr bet agto^, at mdnge vbcbntngau tx>ib farome 

*4.tb dnnu funnoé i bcnnc S>1 af ©målanb, bcbofreec man näftanin* 
fn troipa/ bet ju benna äfwen roarit en iblnnb ÄiMorfaPcrnc/ od) om 
'cle önnat, ötmlnlTonc en bcwefanbe £>mflänb;o]^ct at mdrfnja oc^6tn>er<» 
*ala ^olf fran fiere kanter til betta S^äxtåfl mot (^måfanb. 3 Den ålb* 
fta 5unö5 S:)omti)rfaö g}?innc8bi)t , |bm ior. ^cofegoc SÖctng iitgifn>it 

in Mon. Scan. namnaé Tom aftafi convcrfi. b. d nj>§ emmdnbe roiö 

bcnne '5;ib, faflän 0fånc långt fötf dn ©målanö tU ^örijlcnbomen 

Dm Drbet öbal m, emetan bet nsfb dnnaf <5:tff5ne beqivciny 
Jsaw Can foillaraé, nu menaU drinra, at (Dt>el i ©målant» an j baa 
tt«Uö6 en lönanbe od> fruftbar Sotb. » . 

^t%t åro nn fflbanc Svanftenar, fom l&anWa om ^rig od^ äntra 

>t)ant)elfec , {ymlta unber 9\unf]enéflben fig i ©mer/eö meftre ®e(ac 
ti.bragit Om ^Sit>ciip4 ^Bät.eté forDno '5:iJ<>; riö^etcr j>ä 6|lra ©iöait 
wnbla be todun^e. 

TO. Ttt<*'-(e(ct Q^^^rt pä ^^e^et»3<^^^<t -i^age, Baut. 720. 

HlKllJ Mt Kth-P htH« n- Hf+- BfN+n- 

"^tNH^lhi" I Siiicl>1it refa Stan thina at Sucn fm bunta. Hä ufc 

til öimgala turum Knari ut» Turaisnis. J^, ^. ©tcjcij) Jat rcf4 öertttc ©tett åt ©v»ert fttt mait. -^a» jeglabe cft4 ttf @cms«l 
kn meb flcia ©tuccc fram om iDomörtfte- 

f5m uft intet fullt möca bet fammd fotn ofw; få fan bot ottr*^» f'^'^ 
tt blott Jic/ fa (Jt 9)7etiinqcu Då »vofcV at ^mn jenlat ntjtU .(3ctnga(!«tt/ 
tneo ct tllec Pera ^ric((Fep förbi ©ornénciö/ fom anm for bcni, foni 
©iotvåtjcn fara til Siflanö ocb Oct naflflréntfnnDe (S^urtanD/åfrji bdan^ 
od) m^rilig SönbEännninj); famt förlig ©luiiD gent ontt ÖnC{d, oc^ 
t)acff>i-c til berag 2B(irrtiua. uppå Otnöcn S^viaaö ÄojlnaD af i:Re gprbc*' 

faré (Idnbi^e ^-Ibnv om .g)5|lnättetnc utmarfe^. 

framt bcnno ^drb til (ScmgaBett icf e tuarit bett famma / fot» 
^riné Siuunoé ocl^ Sngraarg forlla ^dctdg til bctta £anb, om ^njtlfet 
3;n9\vac ^tbforlaré ©aga.C, 4. i i.bcvåttar/ <Ii<c (Sir«n S«9"'öacfoti^ 
laroprof, fom bortge beccDo ^iMiom tiUn Idnflre fKefa: C. 8. p. 32. 33-' 
^wiirct lifmål infetbcta/ i ?lnfembe til gigwrcn på Siuiiflencn, mis w 
m^cfet troligt forefflllet; få roet jag föga bcittrc ^tD f6r bctmc @teri fl^' 
utfima, ån ben, på ^njilFcu ^xin^ ^imt i ^ammxt/ febormcra ^(lUt 
ttn beligc Eallab , meb 3 ©ateior for til ®Eåiie dcI> bdrifrån til (giDcrff/ 
af ^arm batofmer at 5anö SÖrober ^öatalD ^en for Ibonom fom til ©an"; 
ifa -^tonan. @art> fdgcc, ot Hn feban fnart focalombe fin Ofcrrdtt o:^' 
äfiDofatie fil gäbernc^laiibé ©aEcr: m ftfl f^cc at fullfolia bet ifcid/ 
fom éaii emot b< ^)f?ra £dnbet; Ering £)flerf|ön, imber fin gaberö Sifétlö 
böciat: ömilfet &an ocf fcbetmera efter ^acaiD^ ©ijD , {^fom!San|T ^of. 
tiuttg, til Dieligionené Utbteöanbe/ fovtfottc, (\t€um, ©embcr oö), 
élitc båtcftet itttit mi)dit mm Punbe 6erommaé af beraé 5[!?a.ot od; 9fvegc' 
tticnte. ©ef f6r(la benne J&erreö ^lotäg emot Cluirlanb, ^ceufeiv m 
(Sftlanb ndmi?ei5 wdl Intet 6oö ^it)ltfelbf; men tyrleé (ifiDdl, efter bert 
SJiileDning l&an„clft»er, til år 1072 fnaraff bota ^dnforaS- ^it anbrafat 
bå forama på.ac 1076, o(& bet trebje påSlc 1081 eller 1082. ^wilt^ 
^drtåg bennc (Si»en, fom på 9?unf?c«fit omtalad / allefammaii ti rb^ 
f^aim bimi^at, ocb bdrfSrc meb ©¥dl fåt ett fåban ©raftlift; at ban o^^ 
ta U^lat til BemgrtUcrt. 5)ef dr ma'rfligf ; at clbjflc o(f) formmiit 
£)itcn i .betta Satib mib :f?)yiuu blifwit Callaö ©elebottt; tnwcäft @cnif' 
SalltflB? 53tfFopcn, ifrån betto Sanbg förfla ébriilmmbr, ocb for o ti 
griife ^iffopen sir 124; ficf bet r5fnftt>ari)«/ng, Mt fit ©dfc, ocb i*^^^ 
iDå ^. föut'^af ben (gtore bet intog/ dnnu morit t någorlunba ^orfiuaré' 
ftåHb. ^]aw«ctö ^if&et meb On (Selö-- bivaiiffån man (»afiver cf fot at biilla ^ciiiöctö Jöcöniih Snwånor? i ^jjalcn. ^^ftSflotougre,^ än ben# 

J^c, ti;cfcé i Siiifeenöe lil <n npace @inaE i Diitniiiijcn, foIianOe @teti 

III 3 tOaflctgot^Unb , Äebtpa^ö ^avab, ^farpa ©o^rty 

kiHW Htn- t^HHi- liJ^t^: hr4'i^: nn-f : hh- tiRK- tki^-t" 

Kufi.nlthi. Stin thcifi iftr Ulaf Sun fin, trik harthaguthan. Han vaith 
tiabin i Elllatum. Virkr mk' Stirt. t». ö- Ä^fMOc te\ie bcnnt Qtert 

efter (Dlof fin &on, ert mrcf»;t gob br«»g. i^m xvavt brapert i 

Unbcr ^orgtefncf, ibm dt nog frujtflt, fpBCé en ?55ccf, men mfct 

•^.cf 11 Ml n&m Om : fafom pä en nnnan 2öallflötl>c @ten i €P @offl 

btö (3' avatDd(ien , Bauc. P72, in&tt, idaimal iitun nSgot o n nu t '5:^ fil/ 
f6cerommer. '(^fulle man,(if Det, fotn pä Pc^o Diimiknar år [ila,, tä jliw 
IQ. atDe raoro »if en liEa »v; lå fan mnw uf i?f'atenfn bomo, at Den auk Stainbru garthi - - - - thria buin i Eomli, auk thna Tia var 
»narka at Ainki b. Otte ©Calb rif?e beittie ©-en rfcer (tborjlcil 
fm Son, ocb ajov bc ©ccitbro « * ' < tre faibicta t T^,tm(c; oc0 
tte ©ttctac pS M?ar mart; c.t ^&tit ?ibt oftljit äro STviino nii pa ^im* 
tnc'bccfté ©tcnen til c» Ofl tummunfotta, od) nå.qrd meö buif.vu <^nnu- 

fttcE- »om au fammantofict flcr l)oiiom V«Ö« 3nfln?fli:& <J)tlauiMhr5att», 
Womi r.iteSl. åL'l)nnMabf. 

I a åminnctfe af et ftf nbttiqt ^orfof pä ^infanb dr pä ©obeti 
tv B.vreotT5rb i Uplanb cn ©ten, Baut. z46, meö Denna giiéuhigt ^oz ' ^(^mm^^f^^e 9 Gap' 

Biarn auk Jgulfrith räiftu Stain aftr Utrik Sun (aift. Han var tribin 

o Finlont 1). a, 3)<>m ccl? (gtigclj-tit) refi? &unm eftet Utridr P'* 
©w. -^ött töat tithpm ä ^»nlani)» 

Unli« 43c&enöom«n omtalar »al pnglmga^^agan c. 22. ^. 2(gn«ö 
©friö meb Scoftc/ en ^onuug t ^iulattö, femnr» 2)ottec (SEvilf, utart 
5lffeenb« påfit %ent!ap mcb J\ . SipC/ fewn forfStliqei; bänoDc-I)oiioti' 
ipå Slfliicfir, Däif jbm ©locf^olmö @taD nu imcUan båDe 5)?almai'«J 

fegcrtifa <^apttcffiftcR i aUa Degö Oltra Håntn, <Sturl. i. S).'48f. 0: 
inut tått me^tb om nöflot ^drtåfl ri( SinlanD ifrån @iD«r)ei for ^. ö:r'^ ben ^elfgcé, fom Denne ^onun.Q^ ^öemågcn^et fot i^vrfan ocl) fce S(nP<f 

^egutom (Fnlle n>i fan|Te jbdroni åfla icfe mera jvuuöjfap, ån omfltta ipa'' 
tt SorfäDerö $8«t)ritt<r, fomiui numcD 3}j6Da allenail ftmme €n ©'ptiif 
f)åv oc|> Dclr utaf/ en ell« annan utldnoiF <Sfribent/ eller uppä t>«^< 
SKuni^enar, foni jas ^dr »ägat bet StUmännaé Uprndtffnmbct at untif*" 
föjhi. SfÖiD $(c nr7 (Fal ^Jnlanbö ÖmmänDclfe af ^rif ocl>(^- 
^^inörlcl^ waca företagen ocft fd aflupit/ fom Upfala !Bom!ptfa« %tat* 
ma i 30, ^ecinqi?j6l&{J Mon. Ullerak. p. 48, foreftdller. :j)dreft« 
(Fref ^åfn>en Slleyanbcr ben 3-bje Stc »164 tit äirfeblfFop ©tafan i W 
fala ocb (Stueorneé ^ettig ®utovm en faberlig förmaning/ at öc icft 
fcorbe braga Sot«n/ eKet bet en gäng tpunbna Snfteg/ från Sinlanb/ 
fort dn be fät 58efdjl»»ngarna bdr i £anbet ufi (Ina •Ödnber. DtnV' 

Hift. Eccl. p. 4$»i. sö^ctt tilforne/ oc5 reban mr 1 101 babe en Petru» 
Abbas S. Remigii^Cellcnfis boéÄonuufljn, J^cttigarne/ ocl^ be fot' 
fidmfle i ©roerje, girF bifFopen 0^ be^ ^jpbbilTopar flPriftligen f6re|Ta# 
«n %e|!it)igb ^uttt itrån jit ^lojtet til §(bo oc^ (^ftlanb» 55ijPop : bwi]' 
fet ämbete/ be be§f6rinnan tpcfaé nf boiiom begdrt, at ban flfl fidlf 
liiga wille , cn-.eban ban uti fin <^Eiifit>«lfe t illifa föteftdller en QSiiTop» 
Stmbete öt intt^iga ^prfot/ orbincra ^rejletocb Robfdjla be npliflcnom^ 
iDdnbe uti ftn Cbriiienböm ; b wilPet alt han tager ofnjcrgicf en Sibboj? 
SBdrbigbct, fom bc§ufom mcb famma gdttbet, fom benne, icfe Eunbe 61' 
»erfara be fmoBanbe ^afémflgor, S3i<?op ^olfe ftcf utom betta et 
^erliot Oieffpa§, bmari orbaé om bc§ foreftdenbe^-ira af ^d}for««^ 
SO?a.(jt od) ^iirbarerneé eöer »O^bningarneg otroana ©dllffap. S5erttt< 
SBnfop mcbioröe o4) 5(bbot ^eré Jöref ti( arFcbiiropen i €unb,} bn"^f' 

flf bet ffltt ji;nad ftt &an af l;onom blifroit til SSiffop wlflb. %^tMj>^^ ^^itn i tmt^tm , od&, |a framf bet (if< öt; ttagof (Btxi^d, iammåi 
^rt onriait'/ fom forc tDnrtt JöiiFop I ©tim^flttger, anmoDabeé af 5>åht)ctt 

pptåPet ffua« fejålpa honörn (II råtta: od^ nlla S^ocöiffa OJIfcné/ (Smcf^ 

"Jtti bet ?(fiat på et Ult Slr, fom be ffuHc ^af ua ot »önta, ^milfc ode* 

Jan beaåfmo jtg i ^"9 mot (Sllctitc, ' o4 öm ben aOa bcwé <Si?tt'# 
Jew ^otlStelfe/ fomöem flEulle wcberfata*, ^tvilEe unbcc fomma Sören 
Jafmanbe omfommo. annan 5l(cvanbec ben 3:bic* $SuDa åt jidll) 
wfom en ^6re(!rtft fot en ^flni^ ^Slttop Sutiug uti beÉ "Xorf i ig^et, 

Väft. Vit. Aqvil. ed. Col. 6c £)rnlj. 1. c. 

S(f alt bcjta Eunbc toc^aS , ot w&u nltiflPe ^otfdber, jammai fot of# 
*^attttömnb(i S(rta(/eftecÄnfl9f)etcn bå f6r'iiDen, meb^IBnpn foEtat m* 
Nnba få tt)dl Sflernc/ fom ginnorne; fa|t än ct jTift Dmmdn&elfcmdvf 
ificäii ^. €tif bett ^elifled ^ib meb meta gfmet blifwit f ott oc^ btif^ 
Itoet. @eban jinnet man at ^öicgct 3<»tt ben dlbrc meb tiftdcfllflt ^ölge 
t famma ^tffigt bcfSf t Si^ecne ; [åfom bc§ ^roifon Ritset Sfatl ben on.cj^ 
'^c meb 9}?aflt fufmabe od) ommdnbe 'Jamiijlenie. 9(t (jefnlte -JiafV 
»t)ett ^jonofiué ^Eebiffopen I Up[iila od) be§ 2t)bbiiBop'at upmana bcm, 
fom tagit ^oftelnet, at icfe ofivcc.qifma fin 'i^btcfatå til at btam emot bc 
»tfogne: oc^ ftcf Slrfebiffopen i £imb, jdmtejlci-a Sormånec, dfmen ben/ 
«t funna ombyta fdbane ^fotgmdvEbeé göften ifrån et til et annat; cme* 
Oqn famme ^åfme<5 25efalluing at unberilöbta tim, fom nu togo ^or§^ 
tettt/ bet d(jd)^ utmifat, at ^eliga^anbcté återtaganbe i ?S6rian forndmo 
ligolt meb benna ^orgfdrD tvöiit påfpftabt. 2(tbdtf6re troligt, a t ben 
^^tiéet Solfet i ^^orben nu fingo ot fotwanbla fura fotfla £&ftcn til ett 

^dngte ^oi§fdtb, baft intet onnat til ©oftemåt, ån at leba bem, fom, 

för en lång, l)d(bce twalbeen Eoctncc Dtefa/ til at bcfriga bc n)ib Oltctc 
*jött bå dnnu |)ebnii!n i!)ctet. Q^i(!open i ^inlonb ficf , fil be nåttgtdn# 
K^nbe J^ebningar* iSetmiganbe / ^D^ogt Qt 535onlofa bc Sbtil^tie/ fom til# 
totbe be ndtldgne Söarbaret Sifémebet cUet anbta ^^obm^dnbigbctötva^ 
Jot: 0^ 2lt 12.37 utfdtbabe ^åfwen ©tcgoriuö IX. til 2trPc(>i(fopen i 
Upfala ocö bc0 g^bbijf opat en ^i\M f6r bcm , fom togo ^orgteFn at brac 
9ö mot ^awaflerne, btt^ilfe åter öiTaHit ftån rdtta allmdnncliga ^ron, 
5^ meb mi)(fcn ©rpmbet pre§,it ©weriC/ dt be nämligen (lullc b^ifma 

mma (Si^nbetnaö Sotlåtelfe / fom om fatit dnöa til görlåfipabe 

€ t i £ati* 404 ^(55Dt^f«D®®' 9 Cap, 

blifirit båCic Eufwutc dc|> til e^til^cntomen ommanlie: ^miirct af »7:0* 
<Bttnm i §(. jamwål, fan fijnaö. ?9?in ^anEa dt tidtfote, ndt 
te 56rfÄöet emot ct af öe§a 6)lm §o(f)Ta(j foretagit något ^frig, oå)^^P 
fanit^itfoHc fä tillåtit; at öeiaé ©canruu icfe bällei; blifwit Umnafcei^^vcia' 
tenl)et. 1220 D. g. Slug. blefroo 58i|?op 5tari ocf Äarl öen öof 
nx fTagne wib SKofala i g|](ånt>iFa ganbe^ ^CiE; fewataf man fimbe fö" 
ti\Wa fig at ^onungatne I ©roer/e af -^^fmacne Snnocentiu* od) 
»oriug fåt famma ^^rln)IIe9jum, fom ^bnintgarne i S)anmarf , atbefltW 
ölt Det £ant), fom De iftftn.^ebninganje tmiöc drofca: tilSolge hmm 
^åfmn ©reootiug IX. 2(c 1236 iippå 3ieit)C(é Q3cfiftnin() ocffa m 
^onunflen i ©anmatF fin (StaDfaftelfe. Väft. 1. c. ^diaf blifttjec ö" 
jåmmdl 5iinl>scipliö.t / at fafldn De Si)an|Fe od) dnbra ^aakx, f^foW 
*5:pffe X^töett oc^ Ovisaé Jötflfop, t (Jftlattö oå> m<in\) Mt fim 3"/ 
frditninsac, (Smnjfe Untierfdtaje icfe beg tninbet/ antingen fou fig, «Jf 
fet uti btraé ©olb / mot bega fidnbetö J;)ebnitt9a« f ommit at Oiiba ocp 

14- 3 ^ntlyt B.vt5o;€&ot, Aft. LIt. Upf. 174;, p. fp - - - ' 

inh: +Rmi>: min: phm: hhik: ht^if^: ^M>Mri: 
m^t\^: hih: i^'iknmk ^-ii/rn Tvisarvaru- 

tu gicra Stain ufir Aathueli Brothur fin a Finlante tauthr b. d* 
2:tt)t8 rtrfx»ittctap låt<9 söw ©tciicr» cf«?ep ^t>XJ?el fin 25t:oJ>fr/ 

(om J)03 » ^inkn^, 

©a menat jag bentie (Btm hk Idfaé, fafldn Ovunorna icfe dro 
tcfö fdbana: od& flculle man bdrf6re, om ^iguten pS bennt ®t«n fdmiD<'' 
tpote beficcfroen, fanffe nogate f unim &i)ma , til ^imab "^lib ()an cgcnf digc^ 
l&orbe oc^ ©otldnbntnööt mtit nögon ©wenjt ^tis^maBt til ^inlan" 
foljöflfige, 

Ml^^+I+{5| J^R+K Sufari Ht aris tn afir Afgir Sun fin. Han ucfa» 

a Liflainthi frai b. d- ©efwac lat upte|a ©pen^i» ^ftn ^Cfq^r f»»^ 
©Ort» ^«tt wtfot til Ä,tn4rtt> fc>Sttft4. eäfortot jaö b«nne ©tcti/ fomöt borna eff« ?ni'fttfttd<it t>å)m 

tn-nbre agtfam @frift famt (Stiiiiimg, tpcTcö trora iblanö bc Ditgftc wäce 
9vuH|lenM^ 2(a9 lopabinbec bdvféte meb pottorn <n annön icf« tpbU» 

tOrtpnl?ft8t)oi?, Baut. 989: jshKKirs h+tl- htl+x 1>+HI» 

^MI^NH^^" ThurkilfatiStmthafiitirCiftiOGunaSun 
fin ir lauth Cvarth) luthr i uriftu i rbthithufm (flei^^Iiung) kunugar , 

b- ^D^ottcl f4tre beitnc ©ten efter (Suoncjfin Q^n, ^(tn xcavbt 

^SaUe bege ^tenaj åto nos fma , o4) näftan meb ^tam fKmx clleip 
^cncb(jtt)«rp<tf«5 tef nabe , fom finnaö pS Stenen i Sucinfll^ab n o A 
Slaetomta Mate, Baut. N. 860, ^miifcn bentia 6n(fan: Letas Guth 
Säul hans flpttoc &op mcb be pnflfle fKunjTeitaf , fom unbeif tdtte D\un- 

ftetiéfiben , ocb fött dn 9)?unf Hijlcn fljotbc^ meta allmdn m i Sanbet, b(if* 
n)it ut^uflsne, 

g^abajlenett , Wltm , öt aöbcfö f6f)d Ovimfttöeit , åt ufött SWenins ; 
men fannolifajl få bpt Idfaé, fom anfotbt dt/ namnet tudl icfe nöflot 
Vttlét ^tdlle, i^ronrtbdn bennc S^onunsélebing blifmit fotetagen; mett 
Jifbeten meb ben nd)t f6t«aå«nb6 lemnat ^onom ^dc bet beqwdmafte d\m% 
och npfindmnba SKofala (Sias i €ll(onb , eUet gipanb (om betta gant) 
toaeé uti fin oOmdnnajte ^Bemdtfelfe/ famt ®ot(anbé*,S'roniEané Sntosatt* 
be om ©ottdnbninflarneö @Ei;ibi9&et at meb 7 Sattpg folia ^oimnsen i 
éwetie pä Sebing emot be »trogne i)e§ ©tannat flifwa mifl Slnlebnma 
flt flptta bem babe icfe mänfift f t batofroanfote, 

9Iol!a >6iftotiett tuifat meb itog ^annoliföef, bet fom ofta tl(f6r«e 
dt »amitit/ öt @n)ct)eé honungar oc() gficgciUec mpcfet uftdttabt, fom 
be fotfte wdte <5,ibateenate ej »drbat eflec tuetat at up(fiifn>a. -^mw 
blanb (fd fcamt Oet watit en (Stvenft 45dt / fora of ?Komerff *j:atl)o((re 
Sneligioncn, ^wilfen be (^roenffebd woro tifgifne, fotmencgi 5((évanbet 
Sleroffiö gefroeincébefftifning bafma blifmit f oUab fKometff, ©amU fKug. 
föefcb. p. iSi.fq.) ocffa fan fomma at idfnag bet ©lag, fom Nt« 

imeBan 9ti?f atne, oc& benne 9vomet(fe famt «ifidnbffc etotmdj^atcne ^dip 

c c 3 . ' » "ve* 1 'i 5^cft)ö(!rottictt iziu ®ocF, utan at mtinm lötfja uiibmifa 
gon ^^atfioncn^ ?^^^fa af ct g^cöcclag, f)mKi Sijcfané OftaöiglHt fot' 
moödflcn ^aft måfla ^''ulöen/ ell« at i minila bdrtgencm fotrittS'* 
tt)åce ©ranncjfg fotöna ^cödfter, åc bet noö troligt fltbcgc Ölomaicf/ 
, fom måitc roiEa fot Den dWi 2(Ie>;anbcr« ^appetl^et/ mxit ®ön(f</ 

mtt at fj)(Ia mcD €ifidnölBc Otibbarcotben , aa man om någon af m&c< 
S^egentec fött bcroifa. Wn ömilEetbeta 9tiPe / fom nu i!a( lånmi voi^ 
Denna långefcban fotflåtna jOlocfa; fa åc bet bSbc benjiltiflt t>å) ttoligt/ 
at fletalvtfliaaJöåcfdtbec, båbe iftdn ©anmatf od) @»ecie, mot be§i 
fantet for gSt betta ^^ebetfag : oc& , at nu anenafl blifiwa wib mfitc ©men' 
ffe Ovuvj^^cnat , måtte »dl bc ndjlfoljanbe meb beiine od^ be f6vt9Senb< 
ifammaSlmne jdmfotaé. 

Baut. 38: i^i^n i^^i^it,!^. i^it MS-! sm^ -mi/fi 

4^4'KP'+l>r\' Rahn frithr lit rafa Staino thin afcir Bj urn fun thair* 

Kitilraunthar, Guh hialbi hons ait (ant ) aukuchs muchr.Hon fil aViilanct 
In Ofmuntr markathu ( markachi J D. ÄÄSttftl&et (at tef<t btttttC 

3 fhmma -^hmb ccb StoiUnbA ISi^^tiobk, Baut. ^it 
m +hKMJH- M^M»!/^- t^S^Fh+R H^-PKK-II^I R^+l/K• 

Mt-fR* Rahnfrithr lit rcftain thiho aftir Biurno Sun thaira Kitil- 
inuntar. Hon fil a Vrlati. Guth hialbi hons ant aukuths muthir. 
Ofmunr markathi runar ritar b. d. Äagtttrtdct: I«t ti^a bcmc 

C5uö ^)«lpe ^ans ^nt>c ocfe (SUiDö ttTötJer. (Djnmnö ttmtbc ^ m. e^j: (5 5)^5(9t. .»07 

. .'3Bm M tcfe fa, at bege ^mat bÄfl ()5(fmc förffaralx ^njöraii» 
{'c , jTuHc man faui^e fnatt falla pS öcn %mla , at ö«tta ':3rlanb , fom 
m omtalaé, wore Det fumma fom 3tlant>. ^9, utan öt tala om roSw 
WorfaDerö 4)ut)anDe pä ^clanö i ålbrc ^itxt , tllct utldnöiTc (S? tif)entct« 
JoSitncgböcDcc om Detta £anDé ^öctminöonDe af ^^otDcné förfaret, f6c» 
*tiälct ^)aralD ^arDröDes Saga Ooö (Sturl. 2. 3>. » «9. <S. at ®utorm, 
<n @on af Äetil ^olfi od) éunl)ilD, ^. ölof Den ^eligcé ocb ipacatb 

•yäcDf^Dcé @V(^cr/ hcrjadi opilega mioc i vellör viking oc veftor la» 
'ind. Han hafthi lyth mikit. Han hafthi frithland oc vctur feto i 

pyflinni a Irlandi. b. d. &drjabe ofta mDdfet i ^fiSej^ecivifing od^ '2Ce|'let' 
i^nb: ftabe mpcftt (^-(tibéfolf oc^ fclt <3:ill)åa ofmcc Sötntten i ©ublin 
^ti Silanb. t^lm emeban (Jngebi^ftcnen icfe allenafl tpblisen fållat bet* 
[a £anb, fom JSjorn omfommit mi , fot 9ÖSirlanb, utan en bet af ^j^* 
Janb ganlf a idnge (3 Ijetat : £)fmunb Diunnlkren oå) Icfroat på ben ^iD, 
'5:amn|i(anb, ^tparé gamla föcdnfec ifcan bet ^llnt(fa ^iclonb iso 
nom SinfFa 2öiEen aOenajt dtflPil/aé/ fom af ^amlinse ©tenen i ^tte 
P.76.if6nieé; jiJ dr intet @fd( atföcElacö H^t (gtcnac om hägonitnfléco* 
telfe (mot ^clanb i ^eflcr^afroct. S^mu Ooc ®el af gftlanb 5Bitlanb 
fotbora utfliort ; od) l)um bet ftan ©cbra €jiban Idnsfl flrdcft ftflcmot 
i>et gamla *5:on)afllanb / ^roavaf 'Dlylanb i fenate ^ibet blifnjlt upicoflbt/ 
fa at ofmerfarten fcfe tvatit mec dn 7 cUet 8 5J?it, I)oppaé man mcb f6tfta 
få fe af Jom Sujiitterdbet SangcbeEé gbattot ofroec ®an|!a <3Bdlbet 
«nbec ^, Söalbematbcn onbre oc() öe§ bifogabc S^tnaring: broilEetmebme* 
«a til bcnna ©af botanbe voåu §ocndliFaw mpcfet eftetldngia. 3>tteb# 
lettibfan ben, fom äftmibat finna betto ganbiblanbÅeta^;'lanbö<|Jto* 
ft^inciet uprdfnabt, tdbföra .&n>»tf<Jbtö ^tonifa, unbeti 2lc 121P od& 
prii5arobbé ©aga C. ^f. p. 44. broardft £äfaven tiuifa ^nnct Kiria- 

land, Rcfaland, Tafcftaland . Vyrland, Lyfland, Vinland , Kurtland, 

Samland ocb Beimland, b. d. ^ncefen, Dicflc, <5:an)afl«lanb/ SDBwlattÖ/ 

Änb/ SBenbcii, enrlanb, ©amlönb od)5ö6mcn. 

19. P5 (Brttne K^tt^S^tb/ ftamföv XX)apnbttfet, Bur. xr. 63, 

Sigatr uk Thurbiorn uk Thurgrira uk Ehnmontr lit 

^cUsi btein »fur brochurfin Sjgftain. Ha to i Viburgum. &Sctt T %oZ JD(S5Ot^0l3®® 9 Gap. 

oct> (It>'>rbjotii dcb Zl^<>2vim och iittnmnnb (5ro tef4 ©tertcit eft^l^ 

Cm mfö betfa ^öibörq fS>rfl5é / icfe Det fom Umt i Tsvitlanb, bwiU 
!ct icfc bdKec trcltst, altci ltunD bet i llplonb icfc fö mcdct iärc« 
t^atit befallt, utan Ht, fom i iljreicn i\r bcla^ia; fa fan om Denne (Sten* 
S(lDet dfiToen få mDCfet ti-uiliaö, fom man om fomme @tab» 51n aflfl* 
tiing wartt ofäEcr. fJtSsi SviE ben 40i.'li9fö 'i.iö b<Jfit>a fottjitöc råf 
,«ot bc§'^6rian: anöre Däremot t)ii\'m gjort honom mil ifogc mifir^^ 
%K, 9H3Ubcö @m. gaflébill. 7P. od) 80. @. g)?cn jngcnoero T^den biW 
mt, i min ^onPa rSFat rntta )fflUtu fftfcm forca ^)uj)(^ottct ()5t 
flit fot langtfilbaFa; fpcfeébet fenatc mebenmtnbce tifräifellg @fpc' 
{a at upnft @i)ftcmä{et muta utlFutet. \'åm dlbre (gmcnffa 9iim^ 
ftonifan / at ^iborgg un&er 'torf.l .^nutfoné 3fitf6^6ce|>ånber|Töp 
blifmit emot Ovp^arne upbpabt til ^ebnc tVtanna återvalt». 5!)Jch bdf 
fove dt t mitt '^ijcfc ingen '3fJöbiDänbi9t)Ct at neEa, bet ju Otten från ålbri 
^Ibet/ odf) alt bdrifrdn at Karelen Commit unbcr (^<t>enffa ^tonané Spö' 
nab/ baft betfa ^omn, oc^ en "i&QtQ ellet Säjlning til Sanbct* 5Setit)in« 
sanbe bdc långt for i ?oo af (gmenffat forjt blifmtt anlagb od> bdrcftee 
forfroatab. 9Jdr bdtmib fomract i jöfmcrrodflanbe , ot SBiboca i ^ut' 
lanb ftån dlbrc ^ibet, od^ af (Sayo, jdmiDdl bå &an omtalar beg 53£fd(l' 
ninfl, faOag biberg, fan man fnart fotelldBa fig ot ocf betta ©(dae iftC 

ttom fit So^ffi^tJt^wdtf meb "^^ibcn unberdät en fSDan 5Jamntt>Qnt)Hlnc5,oc6 

fllfornc antln.qen af ndqoH be forffa €&rj|lneg föuDöticnft på bergen bdri' 
txm, ellet ocf utan något fåbant 5(ffeenbe, blott eftet be,t2;ut|Ta gSibcr^/ 
få bliftrit EaQabt. ^ati funbe bå btqnåmlim mib ^t upi finna ert 
SDioilia^et til benna ^dl^ningé forjla Slnldggnins unbet S^^irger ^arl S&ro' 
fag ^Ddrfdtb til bege ^ontet. 3 ben S)an(Fo éanbffrefna^^roniFa, fotH 
fort nå«re qånflet btifrDit åbcropab , nnforeé unbet beta ^r en expcdj' 
tio ad Finlandiam , \)mn man fåh;bg fan tro flt båbe (gmcuflPe oc^ 
föanffat marit belofltige; men rpib ^t 1197 (Tår bet forfl: Expeditio 

faCca eftad Eftoniam : fåfom W '210: Expcditio fa6ta e(t in PrU-f 

ziam 8c Samlandi fa|iön an bra Sffertdftclfer, fåfom fört på |ina @tdU 
len dt anmdtfDf, långt fort ocl> unbet ^. ifnut ben ^elifleé Slnfotanö^ 
omtala Dpijfa ©)6tå,9 emot bege ^cbninaat. , \ 

^pråPet od) (SEnfnin.acfdffet på bennc ©fm dr mfef mjjcfet 0* 
flfltiflt iftftn ber, fom Ubbe oc& ^alc brufabe. ^ivacfote bet icfe &diie« "fiD / cUcK iott tftet l)m fDöJ»/ mtitit ibra«D t)c fi>in %\fmn 

^Scfditnlngcn mnit for fmap/ »^igjlcn DåciblanD/ igenom JKpgaré cöa* 
f atcferg 2lnum bi\\im omänDmm. (geDön lan m fifafullt f)tifn>a 
Wiibt; at %oxM ÄiuUion unDet ^^mm miiMm^^tt ätet låtit upbyg^ 

Pj 'Siöiborgö Ovåbbué , fliftva Inöcn ^Inlcbning at anU bonom f6« f^nlc 
Stiftaren ; Imlht i fan ban fö marit , maa n?nl fuac tm tcfc bafwa b(if» 
tt>ib famwA ^ilfdllc fStgdtet i 5lc>nun9abv'efwct ot inioicnö. - L 

20. Brmmgfo«iit>rÄ/ XOibbo Kvt:fo«>m/ Baut. }5: SIK- 

»*'+HtR- ^'^f'l^^'lif H^^ riiN Rit-p nt-iiK NfMFtj^ 
*\iKmf- Hhh HJh m t-iht^i^ i ^^+^ ( ) 

Sigfailr auk Inlaih , thauh liiu rita Stain thino aftir Vinoman Sun 
fin. Hon varth thauthr i Buhi (Brhi) Ö. <|. ©tgfrtjit ocb 3^lotl^ 

[åto tim bcime ©«» cftM XX^inomÄrt firt Bo». xpat-öt öob 

om ttåqof öitnnt f^otge diet ^Sctgc, ^mtå^} ammm 

JSgot f5>;e(udt, eller nSgon ^aftnttti] warit anlngb, igenom bmatS 
»ötfirar cn bel ©iDenjfe bllfrott ibinlfTagnc/ i)at iag hm funnit ndgot 
^tduc, fom troligaCÄ bdcmcb fan bafma mcirit bctcfmibt, dg 5Sorgo t 
yi»)lant»/ bwaré 5ln(dpgnlngétib man tcfc mct, men troligen upiiiflcr til 
*Rt;(anöö forila Q3ebp9gning af De frdn @merie DitfdnDe .g^clfingar. .<ömil* 
m\, oaftflbt "D^Dbyggcni jenare ';^ibec jdmiudl t?it?ommit, cftt-r atffiUigc 
^Eribentevg ?)}?£ninaflr/J (Bl 5>omprotien. ^altct^ Ijjifp. om ^eljinfl* 
'aub, bdllen i Up/ala %x 173^/ ?, 18 & 19, , mattes til <iut ben S;iv 
^ibenviD S(r 1157- 

®ettn< ©ten ufmifar dfjdjl inom sme i^opabunbne Omat <n 3 iga* 
te fil j^da, meb up|Tdpv>b ^alC oftwec v^nfroubet, ocl) ini (Sldngorna JKu 
Hor af ongre @lag. SlJinoman dr et lUldnDfft S!fianm, fom en@t.©i9' 
fribg (Si)(lerfi>n , få mycfetmatt mt, förft bruEat bdr i Sanöet, 

2u ®eniK Slöcf roil m meb ben befante XP4lbc^f?e» i (Befi* 

tu / Kti+:M+HBti/f,: iBihkK: Hh^ him N/f> ^ih- 

YNMi+k" KNUHv ^M^M^hK : Ithilora Uc rita Stin 

thino abtir Ibiurn Sun fin ihar var Hautbmg Helfanw uk vant SeU* 
lant ala\ 6Vaia auk Arnfatta auk Ainvitrjj thau Kjampana giarthl Kuni' 
ut Ibiurn:: jar tho i Aurarff^ Guth hialbi honsal ukuths^ muchir* 

Runir ritai-Hurmfr, i), dr» iCöclow lat tim Öcttiie Qtctt efter 3^ 

bjottt firt Sort/ |ctn tt^ar iSctfirtgavttes -^oföiitg ocb tx^ant ^clf 

15>enne (S^ten feafwa mfire malTc cfuttdnf ffltne J^dfbotcf nare (tot 
Ättffirseir fr( 2(nunt)^ ^tt&v elletr jiifi (j( öi' ro8o. SKcir /ag fcoppaö 
itiflcn ödtforc wset mig tit 5)Jifti>cfe/ om jag jfuHe flotta ^onorn ånii« 

taflec jag. for dfnxn IS öfejoebt , fom at öeta^ Utflpttnmfl tlf ^inlanb naw»^ 

JÖcinngobDti ocf J^clfiirsiaport iSUisetmanfonöv et annöt ^eIfinfli<J* 
port i 2infllanö öfmen af ^jelfinsat tpcf aé mara upfallaDe. (^c Sj^dUtt^ 

iSifp; om ^clfltrgl. i J. 0. ocl^ Torf, Hift^ Norr. P, j. p. 373V 

SWen nåt (Simli(!a ©tratiDcrna af ^»IfmgaT fotjl bUfwit intagna/ at ftvärt 
flt fdga-* Un&cr Stit ^muntfg Slcgcring namneé reöa» Helfynga op' 

pidumv Urbs. Helfingorum oc^> Helfingura oppidum i ©WnC/- Sa^^- 

fbl, J3I,, igT/. ipo.. ?0?en, at: ©efanb fidrfére jdmmdf afnä^on ^^^^ 
ftnge^^locf marif dröftaöt/di; ingen ^äfölgö; SlDam- af löremeir fdgec \m- 

f6t( dir (Sayo Icfmaf A C. zi^rÄ Selandia in Scaniam trajeörus multi' 
brcviffimvis iiT HelfingcBurg, qui & videri potcff.. t)., a. Sfrdn 0'** 

lanö tit (^tåne dto måitgc Ofwerfactcr/ men: tew f oi-töjie til ^cffinsbuffl^' 
fem ocffd fan fpnaé. %t 1420 bicf ©raöcn' ^«^(fl'nq6r ford anfagö: Hiiwrne, ll>m If ilDt bet ifcän De ofVigc <S«aiiDire ÄU!tcr: () iMife olle meD 
Semenfamt '^amn foUoté, fomlSflro fäacc invif.i Er, Lam: Morcgea- 
tis, Landora (^a^o tiämnec ocf märFlicjcii ^mi^ct/ 4i)f'f'nflC!unD, 
^anfitus Helfingi fol. ipt , cd) (SclanDifa (^trau^c« MrmiD, iUud 
Sialandiae lictus, quod ab Hclfingo oppido vocabuliim tenet t), fccf 

|au5j£)r på @clant), fom af S^MnQt ©tob nåmnc^y fol. 133. $5)cf 

%mm omtalar, fort t>dr«ftcr Jbliftvtt icfe mem anffDt '6? cii Wott töorg, 
Utan tor cn©tat>. *ön)arof man, efter mit ^DCfe. miM fan Dr^i aji)'n ;?6laD/ 
ot fa fii.m nåqre ^elflngar fattat Su)^ at bD.m, be |6 (t, til fu i>d) fani!e 
öfwcn ganbet^ govfJDar/ anJaat ön (lif 55ff«»ftnin,q uviD ©ujtf cr, fom feDan 
Oen l(fe mera «lIec@inaP4n, at, fåföra ^o»<ni6ra Sbriihia ^olp* 

nafl; &\>.'}<}o (^täbet tilivwit/ wtb io8o,cacc DArcftec, lammdl b ifiDit 
fotiuanblab til en ®tQb. SSi^m mm bArcm ofmcrtpaub ai Shinma Land- 
ora, fom uti jjt. iSrif Sam^ ^ib tt>iD %t 1 "40 omtofa^ iinöec et onmänt 

%mr\, ocf få innefattat bet -^tdnc, fora ffban »nber ^. ^albcmatg Dien 
Scmente tiamneg ^cJIIiiflöc/ od^ 01 öetrn ännu icfc fot^amn af ^elun* 
Sarne, fom f omratt .ontin^sn irrSn $era0 0amfunb «!i @fvine, cOer fjÄlf* 

*\)a J^eirmflltJnö; få fftiUe t>draf |äm>fÅl meb mpcfcn @annoliEbet funna 

hm, n^ir Sbiorn m^b fin glocf ivunnjt od) intaatt hela <Scranb. ^6e 
^loacn mib ©»fjeS off) OJetinge ^co ?(r i igo <!lec j ig ' / fom fbbo fojrt 
<ft€c äcfebilFop Stbfaloné Dfipecfart til ,5)c(rni(i6r/ od^^uMcbö idmiDÄUfter^c 
»140, i!,u!le öenna ^^amnwånbning oc& <SeliJnbf( ^rSfcing af Jpcljingar / 
fSlunba bafroa fowlupit. öcl^ ac bet bdriDib mdrf mdrDiflt , (om ©aro 
fol, 141. b. irib betta ^tibftwarf, xtttDcr (Smené.i?. 9S£?albemflré ocT) 
^. .^nufé famfdibta Dlewina , berättar om Denna €>i sJa/a»J/a abortu 

6* meridie merciJa Sttu, vajlitate torpehttt. St q ut dem agreflium inopt, 

fttrU loc0 préedtnibui fuit b. d. Åilce tå) @6Dce^anten njar 

lanb liEafStom af W>^i\ utmårcilaDt od) af görBDétft flclt; cmebdn fS 
5&6nbci: njoro qTOöte, oc^> bet/ 1 beraé <5iidne, for Svöfmare luac <t tryqgt 
^illydll. ®et dr »al biiintilé öf incjcn anföcDt cQcr unt)crf6Ett/ om Sbjom 
fifom ^CBifing antingen iDarit ^ufmubman f6r <n fSban 9?ofmarefIocf, 
fom ji^^ pÄ ©elanb inndlll(;t, eller of honung Änut, fom dabc en 
^mxlai ^Dotter imcHan ^r nfo ocb i>6p, b'ifii5it upmuntrab b^lifa 
Svofiwacendften at foroba, oc^ <Sunb|To (Stranbcn til €anbcttj gorfitjQt . 

ftbttauva btbysfla; men fä fvne«mig utipdl Dma Icnavc Wdranuta tro, 

1. ligt / «»t dt t)etttre ffbjotti mcb fine J^elfin^at »cbcw uttb« ^)amlb^# 

ed) Då iiit<igit @e(aiiö, f^nmt fdlVfici mt't) ftt §5lgc på 6mfc (Sidor ort' 
DcefmiD. Sämf» €cin§IifäDet cd) Övit'i>(jrcné ^r. P. 5)iilin^ ©w. 

4?ifl. i. ©. 41/ 42. @. ^^cfrtnflbovg de cilbrc. Ad. Arem. 1. c. m 

^^tlfingot/ eftct rcSra ffriftllga Sftcrrdttciferé ^åauilc&anbe; mpcfct i;ii9i'<5 
I)routfo« 36)5m ifrån (SEånila ©iDctt (dtrcliflen ffl« J)afmii fcefomttii^ 
UnbccftoD öf finc Ddcroaconöe Sanbéniåii til ©elanbé tcöfring , mebati 

flat fig et ©ipcfe af SinlanD./ Dd^ onbrc åtcc förit ti( ^nglnnbt fåfotn 
tilfocue i 5:te cc^) bcune 6:te gt, p. 176. 201 fg. ,dc öufötbf. 

■- 

^roab fjdlfma ©friftctt @fctt«tt affdf! 6etrdffaci- fä bot b«f 
icfe fiTrgdtaé; <Jt (SI. ©omprofTeti €cljiu6 i (Sfda« ffit Ithilora Idjt 

Ithaldra: för thar, thcr: for Ainvitr Air - - , oc^ at De 2 tixattt / 

fm mcb cutfim (5t«l i^ro tvpcfffl/ tiUifö' m«b btt (^tpcfc be mtagit, i l)an^ 

fft iudl/ fora ^enng(lj6(öj5 , '^D VDartt forforöbc. @pråfe,t od), ^igurert 
pS ^ov§t€fnct roitihi for öfrigt om bcime (Stené miiibve Sifber , dit bett 
m funnit på antingen ^ii?itat\)cibé^ elljir anbre Ubeg od) ^aleé ^tenat^ 
Samf. ®n>ca oc& ©oiba ^onungaré Sittartat p: '38. 43njnrd|l.om Ovit^ ro, Cap; 7. 
i?ban man anberlloft 5(Ibrcn: af w?iu Sorfdbecö ^rlagtagy (^fagwW*^ 
' gar ocf) anbra Cäitgmdga' Dicfor, fönV på ^Olunjtenavne omtala^/ 
flterftar at efter 0\un|tciiar^ ^ördhlebanöf, fém rag funnit Ddrom ffatfilof* 
jdmmdl upi^ifma' be (Sebrndniot/ fom i '»"^reö glort So(f bog bcm" tit IH' 
"ji ^iniicémdrPeir förtjänta. "SJi^^gre (Stenar, fom en bel of »tJåi^^ Sni«0(e?iiJ). (foffl b« af miäicff fl&wMl&^e'/ Virt billigt Parf mé. 7M ex<?m^0?, ti^ 

knm tiist+i m mn: n: BKhtf: ik+i>:; 
»"h+nKi: t+ri^ -j-riK Kpsr-f-: ritf\ ris : t3+f\+: 

*1H mir^: ykHW - - - ihK: IYH^KI Rathu Runar: 

rjt lit rifta, Hakun bath ri(ia to ir bruti Jroth Kunugi. Tplir aufe 
Kjul«^ litu rif." -: (a), thaan hion cftir. Grani i - • auk i mirki. 3fe 

^enna Orbnitifl a? bcnne (Stc|i ldf<n af t>åt)< Den dlöje ocf> \)mu ^»m^ 
vibib i &m(a ^onunsaré 2(ffartal §6r<ta[<f til (Sagobvoftet om 
Joråmnlla ©(ag m- m, Jowattore fag icfé ^äU<c flcöv tvil roi^a ifcån b<n* 
öcDené tid) COJeningaciiöS <öammaubtubiii«9i efeutu bv^vtit fatt wd* 

fiäUn Äing, fenjilfcn pä famme W ffal matit 2^ommg på Zlenor 
fom ©igiuD Oving t (groccic, btiittt: ^crroö b» d, tfttx i>mtr ^6cC(a* 
ting jlagit oc& ntDcdagt l>onom j få nt ()c!a SnncfeåHct bljfnjec. "i!dé bcf* 

.*'fa S^uno» 0C& Slitning, ^åfan bcfaltc tijta tiem, fcbatt man bcutit 

iiiini 9)l<n ©wne utl)ö9g Olunoriw." Säg bot 6dtn)iö f6(ft åtlnm/ 
«t/ b«ru ^å?an 3f\iiiflö^Careife utu? gamla ^ijlöjim niél5 ©ignlnga»; 
ocl^ '3)?ottdgcfrev3 Sämf »lingar föicfn)ai*ag, f)m litwåläUii> bUi\m tmif* 
i^etagfig, OTt jaPm ^iftotia namnev allcnajt @ifiurb fKing, fåfonf 
'Snxrjeé Dfroetf onung ; btt^itSen ^ötämaaa @(ag i fpnttetbct gjoift namn* 
funnifl, Wlm igenom ©aji;o« gf(ctfåfcnb«f/ fom focgdtit b«nnc 0iegcnt« 
idtta TRtt^wn ^ 0(t)' aHctiafl: namnet feonom dim , fömt af tvSre (SEctV 
btnteté ttrå af fammanbinba ban« otiftiga Slttatfat d(|> 'JliördEnjng mtU 
be meta tilfotlätliga S^ldnöflfa ^f tertdttelfcv / Mm Den fötreö ^flfwet/ 
ölof / 3nge o(^> Sngclb, fom jlat warit Dlingé gaDec, fommit at wan# 
baö meb De§cé S(liif oc5 (5ctf, snf oc^> "^name , famt SorunDVöd^ af 

5lune Den ©amfes 0lamn, bn>arö långlige £ifétio man tcot bal^ pafu 
I nieö^?)ara(D ^ilDetanbö/ bitfmit en J&åPan, mtb Det filnamn, fpmpä 
' ^éea ÄonUng ttib fammc <3:iö ^oé (Bavo utan rdtta "iOJangrtanittct U 
flenfinneé. S)enna Slttrdfning forefommet baöc^oé ^ticuö iDlai oc^ 
hm dlbte (S„tt)enife <iiDfernate; ^jmilfen/ eburubon/ tiniCameb^i* 
Smb ^ing^ ^UctjldllartDe, Eimnat tdtta«, liptudt btiftn<t temnaö otorDV 
lifa fdfom man tcfe ttelaf mijta •^ctt: n3(}ra bunDtnbc 2tc f6r Oané '^liö »14 Jö^mO<^T)0 io Cap. 

fjDetat, mari ocf n)acit (Sisurö Dvins* Äresenr, foilän bcnne jQaiaa 

fina 2(Hm. til ^uffenD, ©m. |)tft. ij<5. öet rcödti mdl anmdrft. 
titaleöé fxnnag fuUec på fö «)al ^c, ^mngiliol^g, fom Jpa&otpfeé W 
xitm mt iroth od; Kunugi; njcn »rn mpb i)efa Orb noDtnånbigt ffai 
förjtåé Konung ^citoö/ odE>, dtt mm, Den ^)crc6D, fom b(ef Dvuö' 

wat ^JobbroEö ©rt){\cf«bfi;^ pc^ pe^etabe i jöHwfl^t^lanb/ blifivet en an' 
lian S(ö3a? 

309 tt)i( til (Swac 6är)i>5, jttebglfma at @ Eilfef cf nen Är o fatta pÄ 
fitta tötta (BtåQtn, brojlfct an Un mta itog <5:»»ifttJCl unbwfaftabt» 
sSlm Ddcfocc Jrpth icfc Jlca):t J^ecrob , ed) Kunungi icfe nöbwäi?' 

tigt fö nära m(ö betta 10^^ f5rlnippabt/ fpm 5^amB«f ell«r©yllflii ni«0 
€b annatt funbc fanlF^ meb tnwa ©Ml fälunba f6»ffara tenfl^J 

<^frift: "Sqö Oiunotitnjngcn / fom ^Man låt rijla ^c^) t>ab rj|Ta bå 
"uprpgöe Om &t 3?oniingejt. ^olc DdS> ®«la be ^jptt/ Jåto re fa ben' 
"(ne i^ten ) bdr<ftcr. ÖJtranc fto^s i ^åtht. «J}Jan Euubc ocf meO 
ct litet Ombple i f&c(ta iOcbet tSla benna Ofwerfättiiing ; Sjabi; iåi 
rt#a Dtuntitniiisen , fom ^&åfan bab rijta 0. f, ro- lebura bet troiiflar^ 
f&refommcj mifl/ ot ^vUBcijtatcn töelat, Det man (fulle börja ^ågninseti 

ftfln 0rmbuf«t>uöet, od? feDtin fuOfftija ^Anne feela ;0rmfTdn9an igenort»/ 

föfc än man Eomme til bc Cvabep, fom bärinom, utan något (Samman' 
Ibang meb OälfiDa J&ufnnidjngan, fpnas bofn>a blifwit tilfatta, til 2fli' 
tåren* ocb ©tewbuggarcns stminnefe fom i Q3or)att icfe, mtit pSt 5nfo» 
56ti^o ?J)2enm9ené gorflaring iluUe bå blifroa utan Slnbcing, antin' 
gen mon n>ine fdga: l^abt Iht tifia '^imatiminQtn , b& han btct 
&ci eDec efter älbre Uttijbningen : Lhe Öf0<t ,:3^u»tot: ocfc Äitninö* 
Ibwilfen taftaU något fel fan tuära i Utbuqaniirgen eller Säeningett/ 
tvÄl fSroiba åt rimlig, fom ©Eiftcn pSÖvunbargét i .!^iller^5g, Baut. 29!/ 
begpniieé meb en lifa Upmuntran ot läfa bc§ Siuniitning, SEJien febcHJ 
tijcfcé mig, ot be 2 Orb to ir bö borbe följa od) famanfmälta i tt, få at bär« 
bleftve Ocbet thair; ti) om än förra ^orflatinqcn ffulle bibe^åOaö, mäl** 
man änbä bSlla Öiunan T f5r bc§ ofta motfmaranbc ©amiiubare Pi 
ineb 6n)Hfen bega b5gge Ovb/ ffl mäf tho, fom thair, gcmcniigeri fttifmif 

Om mn njibore fät flytta (SEUjcteJnen / fan eftir g6rfprärtt |jäiftt)« et(S9^^9t. zif 

pinneéWeit flWutttiflt låf^ét Thair Biuchir,. Oth-Kunugi- Tolir auk 
Kula litu rif. - - thaun hron iftir Grani i - - auk i mifki Hakun 

oath riila t>, d. ^toöecfte (Dbtortutig, Cole och Kula (5to tefa 
(bcntte @:eit ) öejje ellct: ^olasöirtart/ efcct; (Staite/ o < bocta 

(Sa(unt)(t iorjaé @friftctt pä K. 7U 1 Bautil melö ttiair, od^ fatr 
Othkonugr fol-öoöt dfmetr få roåi f^afm mtif cf g)?anénamn, fotti 

Niskunugr,. Baut. 401, od) Iskunr, 384, fldlflDa OrÖCt Kunugr 
(« roäl, fum Jarl, Herfiry Lagman QtS) Huskarl ,> ^milEn d(|e(t (Jlla Af 

tö mei; cUec minöcc fomdma tmbtt^ mmn, (om öth fåfom ef fdtlfltöt 
|i{jm« (filjeé Ddrifcånj jdmnjdl ^afiDö wacit et esef CÖJanéndmn. 

öaut. 432/ 44(J^ fip, '943, jo^V 933"/ 8öé/ f76v Spelm». Vit. Alfr^ 
Tab. 6. n. 16, Chion. Mannice in Camd. Brit. &cc.> 3 Baut. N. 

285 ftimct man at auk, of Aukva, öugga/ Qt bcf famma fom l^cgg: 

0^ på N. 469 (dfcg Tborkir «Dec Thorthir bath Ubir rifta-, ^jnjilfet fatt 

Utmifa Det nåson gtog ^>dnbt, at en Wiati fldlt om DviftniHgen, oc& e« 

«nnan fednne fuUboi-öat,- oc^- at fdlurtöa tvit) öenne @ten ^åEön 
f unnat pS famma 'SSl* 6et)ja:<n i 3ivim|le«ér.öugönlnfle'» öfwflD SOjdftavi; 

ttrt)uijfla f)»nom efte? ctt npfllfrocn Dvitniiiff^ 

öm ffctff mojlisa Utldgänincfar eftec ef pS ^efa (Sdtt dnnu mb\l\Qt 
ömM« t ^déningené Öfbnins n>if man inttt mec orba. ^)önct 
Iftcer Det toa, af \piliatc aitbcasa nÄQot om fjdiOua Öcöcné "^twetobig* 
ktf fåfont broaö öet enu cf tir flnÄ af öef fan: ha^m fit Slffeenöe' båDi 
Pä öe f&t:öe oc^)f eftetfoljanbc ^cifonct nr.' nr. cmeöat? Def/ föm tebatr 
«u anfoc^t/ dt tilrdcfligt af njifa/ öet ^ercac ^ermgjFiolöarö Uttpbninfl 
St mpd^e« 'ItweEan unöerfajlaö / od& af anbta äfn?e« \å ttolisctr m icfe 
ttoligaife , begutom jdmwdt fiif«ag : af hvoilU m någoit antase^ , fom 
förEiacat bruti Iroth Igenom tröt cUet uptogbe <btet ttt (liE ©dcnina 
Mtaf föB bcmlfilé l&ofmci watit mijfcfet betomfig:: ^»Hfcf en onnan ^ten 

i ©unbbDocT) ^unbö (Sofn mcb benne^ålriff i^mmdr {nfoaai; : Hl kl b» 

y^u +r\K- 1- (+) sn+ti- imR'|i3hRi- whk si+-i 

[\V* ll^trKHri+Rn Aingrith auk Ingigir litu rifa Stin^ auk 

gerx \ gera Aur o Sunthiiftir Thuri Fathur fin, Thuri lit gira Sil^aus iftif 
Ingitum kunu finar, uk iftir SverUi,' &. a. i&nbvib t "^n^tib 0<^ 

litgec^arb iåto u\a &ten ocb gow (Dreit (waDet) t Btinoet eftef 
m j<»Öcf tnctt Zl^im lat göra eyltäjett (Btobjaltar / 

fin ©tPfltrnoöei;. Samf. Vcrei. Runogr. p. 4f, Ol. Celf. pacr. Re- 
pet. Lcft. Mon.Run;Mfc,f(imtn.7, 8ocl}P &ai' ne&dhfåcc. örn åtéc thair 

Brutii' l)ä!iÉg foten riftig t^iéntng od) thaun hion imnpflé til t»e§c ^f6* 
tet ; få trtåtfcé bdraf/ feum »iMpftifl ^tmåtMU beita £)cö hion fotöoW 
liaft: fåfom ån I öag "^jdndfolC af bäöa Äöneu &dfunl»cc besttpaé. ©fil* 
naöenimenan lit rida, bath nitaoc^ jaukcuetaukät o(f fSti£)iDamdt5n>ärbifl/ 

fm Dätaf fan infagoé ^wat» ^töafciiöe ofta matit meö en få&an fKun* 
flcné Ut^uflgnlng, fom eftet Ubbeé oc^ ^öaUé 5>åfunD bott fötetc nier* 

r ' J - I » ■ ■* • ' 

a. .^tUct^cgs ©öffft, 3^Urtb«tg<t i ÄVttobv»*/ Baut. 19** 

t3rM<&ir\K+ hK+rt KIStI- Rathu. Gairmuntir aukKairinbuka 

Mautumi. tha fingu thar Surt, ath hati truknathi in Sunto* Sithan th» 
ir hun Gutrik hafthi thutur, hun .fik Gairmunt thitifa, thä fingutbäT 
barn: tha thairhan lifthi. hun hit Inga. Hun fik Ragnfaftr i Sntl-' 
taftathucn. tha varth han tauchr auk Sun fithanj in mothir koam *^ 
Sunar arft. tha fik hun Alrik, tha varth hun thauth. thar Kuam Ga'"^' 
laug atarfi Ingu thutur finar, Thurbiurn Ikaltlrifti. b. d. ilas! (Bt^^. 

mimb^ Kavii^ibvsbc moHycm (cUer ^^émaitijt tnknl 
fLn^Ct ert ©ott; mert bört btimtncitye \ Qunbct (cRet t &ttf^ 

mmtX') Qc^>att 0otnf mcb SDottm ficF beinte (Scrmitnb. 2)5 ftngo ^c ^<xtn\ <»f &ia)t(e<t bet , (<>tn 

Tan boö/ ocJb jcbatt Sonen. (Dcb JtTobrcn fan «I ©onens 2(rf. 
öt! ficf tjott iHvih t>d> \& xoAtbt hon t>ot>. ^mtraf (Bei los ^oni 
til fm a^octcr» 2Irf. C^otbjorn B^öIÖ riflc 

I 

5^6rja» nog litnöc D.'« iid|i forcö^icuöC/ av tif ftt ättartal t 2. gl, p. 1 18 

fofa l)uru tDitn of Denne, tldiPfl meb i 4:t>c^l. p. 1 54. if 8. ifg. om 5((f# 
fan \mmi bnnDlauDe Ovunflcnör, mår gamla tasö^^iftorta nåöot måt^ 
te uplpioé. SmeDicttiD bx bet f)dt mdifmärbiflt/ at be 523avn/ fom Döt 
flifta toi' fine ^orälDccir, jntet ndmnaé , faj^dii man ffuttc tro , om öc til» 
f6rnc tommtt til någon SllDet , at Dc tvdl icfe marifi tinmnlöfa. (gcDan, 
om mcD i!)r(>et Sunto föi-flftg Simmattöe , fom rodl Fan mara/ cmci5an . 
fomma Drö i SHänDffa ©friftec jdmroäl l)afit;ec famma löcmär?elf« ; få 
blifnoei' bcnna (StcnlTrift ocffd et 35cnjié på Denna nidrc ?J6rfdi:)ei*g mpcfct 
bcromliga UngbomSf^fning. J^maö åtet et fd noga (SJdgfrdfnaitttc ciw 
9dt fom l)ir anföreg,-ocb fom ganifa Idnge, utan näfion ffriftlig Uptcfiitng, 
I "^'o^-ta -fO^innot wH<^ 1) iftta be^dll.t'?, »it ing bdrmiOer of en Öiunfien i 
©mälöuboc^ Banbfjo <Såvbc, til 2|amférc(|c met> bcnna sj:)?itiiic^/ 

Itofirb, flnf6ro en annan froliae" fifa SIbrIg <^(döfe(iFnmn: * * ttl|-f M:Kt>K. 

lic railU Siain thc- 

na cttir Haka, fathur Un, auk Hciu , fathur hanj, auk Karl, hans fa- 
Uiur - - Nci i, hans fathur, auk Thiakn, hans fiithur,auk iftir Thikhthi. 

fc. ä. 2lrcnvx)5rt) (lat. Erimbertus) \h,t tc|a bcnne Brcit eftcc s^^aH 
fitt 5a&cf ocb ^^cte l?ahp ^abcr, ocfe Kftrl ^ano ^abcC/ » < 
nec tyartö ^abec ocb iDja^n Ijane ^abcr, o4) ctrci- jDt{?f4t; # » 

^At dto intet mindre dn 7 ^ctfonec, fom ifidn bon fefnjoiibc fdljad 
' åttba upf6i;e/ imcQun bmitPe fan|!e dnbd flcre pS bemic ©ten it>arit up^ 

Ufuabe/ bwilEeé 3^amn im intet fijnoö. 93icn cn Idngrc Suricbning h^Kt 
man c«,Jpe(finö<«5Xuf(lctt i maljla och ^B^o^fia, fom ©ect- oc^^ 

£aenlrg, ån Dctt fom fi* neé i t>cg af feonom 2(r i"75o i Upfala utgtfiic 2)»' 
fputntioncc Oread. Hfilf. redivp. fa, f 3 , mi(} sujifliflt bebagat mcbt)fi<*» 
é-ffiftcn pS pottorn, f^m ocf oftagcn fan f«é blano Suncé ©tenot N. 44. 

FRUMUNT FST STAINA THINA FTIR FISJULFA. 
BRISA SUN. IN BRISI VAS LINA SUN. IN LINI VAS 
UNAR SUN: IN UN VAS FAH SUN. IN FASATHURI SUN. 

1. 3 i^vo^itmgctt unöer (Drmett til XOhn^in : 

IN THA BARLAF: IN THA SV THRUNAR: 

3. Unt)(t twhi^cfbd Ztmhä^ens -^ttfwub; til ^ogci:: 
IN THA LANASR IN THA FITHRASIU 

IN THA NU IN RIMBIUM, 

r» 3 Kto^itigett unbet (Drmctt til ^o^it t 

ARVA VAS MUTHIR FISILILFI. 

' 6. Uttöcc (DtmftaUett til XX)an(?cr : 

SIULFIR VARTH UM LANTI THISURI VISR. 

I 

7' 3 int<x l^anben hin^ Korget : 

FRUMUNT FISIULFA SUN FATHl RUNAR THISAR. 

VIR SUTUM STIN THINA NUR I BALASTIN. 

J^wllM alt pä nu bcunig ' @m<n(Fa thmfäm, cfut feen tnUtitiM 

nins af beg^aDecg M. Cdfii Orcad. Hclfing. befommit: ^nimiml' 
fA(?e bennt ©tett ( i 3ocJ)crt ) efrec ,^ fiulf ^rifce ©oi^» 
ttXcn JÖtife 5a><tt: Ä.tn8 ©oit: od) £.»« wajc llnfe Qoh: cd> 

^»dulfs ©oit gjo^;^e bega Äimor. VOi \attc btnnc Bteit norf 
t45a(e(frit. ^da (Sl40t(i;«ien dtfiJlunDa brnnti: Nu - Fidrafe - 
mfr - Sadur - Barlat - Thruna - Fah - Une - Lin m Brife - Är- 
va - Fx&ult ; Frumunt , ifltnoRl tf>lt M eUct Sob«{[«r. Om ^iima ^tmm i fnmma ^orfomnnö' '^t upfaft effér fccnne 

tUn tiÄoon aniuui ?yiTni(f / Inviifct S>1anm iknmité xvaxa ct mcb ^ct i £a* 
thijfa ©friffet' imuv WluvUiM] ikiUmmauH Vuulphus, må £dfareii 

BRISR. SUN FRUMUNT, IN THA THURMUNT, 
IN THA SN RARIR: IN TH\ UN. FRUMUNTR FISIUL- 
SUN RITI STAJN THINA FTIR FISIULFA. 

^atits, ^d) tpan tine. J^jritmurvE) ^iftults Son tet öcnite ©tcrt 
*fter ^tflutf. É5fuHc Denne ^rumunfe ^iftiiifiS (Son mara ticn fomme, 

5infe<nDe til er litG (Sfriffatt od> ena OrDere ^nfJdtning uti Det onöra, fd* 
fom gemculiflen ffebt pä C»rnmubo Stenur; fa mdik man til\U, atm of 
fcega (Sfdfltlinier / eller Dct bägge , åro/ oastuöt £eDcruo.é 9}*du9l)/ dnbå 
»fuBfotnliöa / oc|> be ^crfvucr i ben ena melftnnobe , fom ben anbra aDe# 
öa omfoim^ler., €meUön a)ri1c od) Un bafivct ben Idngfta aBcnail ilm, 
oa benna tTfltdiT: fortaret utan at n^jnua ftonom i be§ ©tdlle, ndmnet^m* 
ttjunb, S)6nttuiid Dd^ 3^ac. ©dbana £ucfor i samla ©Idgtrefltflet 
oro nitet fdofi/nta, ocl; Eomma troiicien bdcaf, at be i ?ö5r)an aHcnafl Fora» 
ftiitan uppd S)?iiuut; fom bå insa fpntierliga töebrlftcr gjort fewarg oc^ 
<ti« ^accife indr: iDdrbig > I 2(nfeenöe til fcem, fom litet eder intet beröm* 
ligt utrdtfat/ fiq fnart torlorat. tan ocf bdnba, at uti en öf be§rt 
Sttetal nåv re ^ötMber på «5)iöbcrne<©ibQn bJiftvit inbragne, fom mt> 
^Jogare ^fterilnnanbe bdr^occ uti ben onbra fafnaé. &.in tan pd befta 
^iö böfroa warit ZttoA» §aber: od? 5»clfeé §örfdbcr> dnba til Un, 
'cee tpai-it fd namnfunnige, at ^iftwlf Celler XOimif) bem i Jöorjan mt' 
kt eder funnat ibugComma. 

3. @p5»tga <3oBrt , <Eeby effee (Eetbv <5Sf^l», Eaut. 14.6*. *. 

hl+- kht>*H'm'« ++h. Ht- ^K- hl- 

'f^| ( PIMKI j -MKM- KIKN- It^tl/K» hK+- 

^Ill"; +1+1 K+« RaguiUr lit giru^ bm thiC iftir Anunt Sun fin 

' €' ^» guthan i guthan. Guth ialbi ons Ant uk Snlu bitr thian on grthi til, Mu** 
likimiti Kimiri (Kiriki) virtha. Muthir girthi iftir Sun fin ainig»* 

t». L Äagnilfr lat Qota bcnna 25io cftcc 2Uninb \m c^o&c ©cl- 
<Bub bjftlpe lyane ?fnbe ocb Sjal bättre, ån l>uit gjotöctit- i^-^t 
tamm ivånbe Knmmaren (dkr, om en fäDan Övättclfe tc^M,l^'^tU^^) 
xpétört. trioöce» gjori)e (25ton) efter jin cn&e Bcit. 

■ 

ftctiflt frtllaé ^iEl)Ué od) ^ivalf. tpcfeé mig atmintlonc , fa frntiit 
ttn tipcsifna SRdttclfe i (SEdften icfe får gdlln, at Kimiri öUrdrinilifinlt 
forflocaé: Ulii ©fdffåttet på Denne @tcn for ofcigt miiff iitnar M, fotJt 
i JDfmunW eftcc Ubbe oc^ 5öate blifmit bcuPa&t. äro munot' 

na m for '^iDen af fKhn t>å) OivåDet mä|i utnötta odt) oldffiaa , feb»3rt 
(gtcnew fallit ifall o4) luften fåluiilxj på öe in&usgna ©fåror mera fåt 
»»erfa, 

Guni auk Afa litu raifa Stain thina auk Hvalt iftir Akn - uni fin. Ai* 
r - - authr i Akru a - - r grafin i Krikiu garthi. Faftulfr rifti Ru* 
nar. Kvin raifti Stainhal thifa, D. (S. <Bmt cå) "Ufa l5to te|ö öeH' 

ne (3tm ocb ^wdf ofcoet åte (Tit ©oft. -^an M?<jtl)t tob i ^Ht/ 

iåttitDdf på De ©toOen, Dåt JDaDorpl) od) ^erlnfliTjolD.infla D^iunoc fun' 
«at ifonja, od) goreé efter en få&an owig ^d^niwfl bcnnd ^krlaring: U«* 
«d) Qlfa låto ttprefa b^ennö ©ten o<S> (gtoö efter fin (gon §(fa. Une 
töb od) lagb i twäc Slfer; men 2lfa åt gcafroen i ^^prfo.qåröen I ^\t<ata\ 
|>an ånbteiiflcn jTutcr, at SD?annen tvarit ftfben od) x£^H|?run omwcint» 
X €&i:'ftcnbomeit , famf at mb ^prfocö förjia 3nråttanbe &åc t i^anb«' 

iriAns« lifwÄi öaftPö &<j3wfwirö i ftne Mn? mMm^ Vcreiius 7 e^(sm5Cf«. 

Herv. S. p. loi. %afmt flSf ^ottom forc; men itcfr bc Ctb fetdé, fom 
ftulle foröi-rt en (Tit Utlaggnitis;! |i^f6lKc lag cidcna ben m tDcfcr wöra 
inafl rimiifl: fäfom lag mib bc ofrlgc bSDe foivgåcnbe ocb erterfoljmbe 

^»cni^t, utan «t altib anféta anOreé 9)?eninflai;/ Ijcjft foj ^snumdjCe , 

Antlq. Sept.p..a83. J^miUt ${mne af bcnne få n)öL fom be m\iibU 
fötibc SKirntlcnar, m. m. t Sfnfcfnbc tif Bet; fom boé og njui-it bvuniflt^ 
hibaw fuMbe utfoja^/ om Övummct ocbCafateiié ^^lamob bet båtjttiiat 

f. KuUa ÖoBrt, (St^M 5at;öe,Baut. 614!; KhfvtM ^hV HRh 

[wmhtK: Kl^lT^: huw nkhi iniM rntm: 

+hK:,Mms +hK bkn: kM^: 4hbi +t ♦+h +r\: 

Knucr aulj Arnburg auk Gunvir auk Gunaf auk Halftan auk Ingi- 
fcrtr riftu Snain thinfi - - - tiuo, rutui auk likhus auk Bru. Guth 
hialbi ot has nu. b L Kltlft <>4> 2fnibotrg ccb (ÖunWOCt <5u* 

nat ocb ^alftxxn ocb 3»S<^t^t^ »"^'^^ öéiinc ©ten e # # 

©cb litt;u0 ocb 3t:o. (611b m^pt b<»»e 2fnt)c nu. 

SvcithVgr auk Gairi auk Guchgutr auk'Skåfi aak KiUlr faiftu Stairt 
thina attir Utruk Fathur fin, is firith i Kirikis. b. ©wetrnrtg 

od) (Satrc od> (Bobgote ocb ©t<»rc ocb Äjwle te|ic öennc Q«n 
efter Utrit (tit i'rti>«:/ |om ar }ovt>at> i Ävt^ö* ^ 

®cn ^ib/ mött dnnu ttobb« , at TRnw^tm vim ifcSn Öben« ^its 

l^t i ?Kifct bruflige, åta be fib|ta Orbpå bcnn«©tctt ofwetfatta j ^an 
♦ficpecj^röc <5o6gtfl, beXX)ön6alet8 Äöitung ocb TtnfotAvc, mm 

fa|om£>i;b«fiftheri6;itgi. p, 198. ar 6fn£>«!;iatt mnm beawfw^ it/ fä ba 

■ iii JP> (E 2851 <S <S t) 6 lo Cap. 

iag (ocft, öf mmn f i t>et nåil cftct firith fJljahöe jDvb niåj>Mt(itä 
m amnm tiftaD cUec aftaaen i (Ställe för R , od^ at SO^cnuiflcn Uxm 
Hx.mta fåDan/ fom i^n nu blifwit fattaD. 

IM<+« Kh+t- hK K+hN hl+i- Hurfaftt 

éit bråät ruchia auk bro giaraiftir Katnu fathur fin,- Tum bukin (bu- 
ki a) viby. Guth hialbi ant, z: Hulfaftr lic brau^ ruthia aftr Jgitd 
i Ethi auk Ura vina Kuna uk va&a fina, !)• d. -^olfafi lat r6l)i<t ^ 
XX?«g od> som^co cfrei: Kamc fin S^btt, [om bva^eocfe bot>^ 
tft i TOOtbv- <Buö lyiatpt Znbcn. t. ^oim tät xot^ia XPag eftcc 
3gwl i Ät) ocb (til xohm^d? InåU^ (!ixpmtta. 

i8 altia? ifcöu ^mötanljre åtffllbe/ Baut. j-a. Aft, Lit. Svec. 1750. p,79, 
88. i: RtlK>KM^- t\V^' KrWM K+m-* tr\IW t)M>'|:+- 

»i^+lr^l NKft- PH' KM^'h- hf\+lrh- im^- KIK- hK, 

+t' WM<* Raidur uk Gurithi cba Satu Irith u- 

fon, uk tha riftu Stina thifa ofiran Ug in' niikla, Atiat i Giaticläta. 
Gunir ig Stin. - Unr igi mirki, mairi virtha, than Ulfs Sunir iftir Gir, 
uk Arkil uk Kui thir gerithu Jar thithfath ir Svinar at fin Fathur. 

l>. å* Äeiöt; od> (Bctba be \Attc étet cfxoep, rcjjc t)cge &tcf 
mt <>\voAn Ugirt (ettet 3Rgge öcrt) W^te , St wt) t (5iatlanb. 6uit' 

Ulfe ©onet efter (Ber. ?(rtel ocö ?>c m^bi bm<K ép : &C 

Sxpcnrtft: åt fin Sant)e, fom '^elt roigt av något fclafltipi , ()ar fnc» Dviildt at tatta bet, l)ii?o« 
lag tpcft man rotö Otillntiiflcn/ cDer forib éaéningen, fnacajl f unnat fc^ 
lö. ^anlren långe fcai icf< fan blifma otwifroelafltig/ bft oltit» Idtet 
ftjora baftat följa ben, fom mdjl bd^ iiämali Eommctéfnjetcné nuD ^ptä" 
Jet od) Pere 9vunf!<»avé Snne^åa. 

SDcn fomf^ t>cf)agac/ ffuHe ocf af mikla atiati funna at^a ben 
SOjening , ot Og roacit (Tprdttab , oc^ Icf e få mpcf ct af fin Roto ^cljtt ; 
fom mera af cn bylif ©torleE befommit fit '^^ilnamn. 5OTen nåt ^ijbtien 
tiQtt; tpcfeé bet waw allralifall atförmoba/ fom ?Ratuven oftaji aljlwr. 

* 

^9^otan'cn wib ^tocf&olmé ^taU Söofauction j^v. SIf • Sf&ofm/ . 
8of 21c 1760 i några ©umlingav: ^ritiffa oc^ ^tl^oritfa J^anblingac to' 
tanbc ^wenffa .^if^oncn od) ©pråfct; f)ir'aruti &an p. 2^4. fq. infoit. 
en n» egen Slföanbling om bege {Kunfienavé Sllbet, unbec benua y^ubtif : 
25cxois at 0(5© ÄunfJcit/ tom blijTOPtt ly&Um fot m ihUnb be 
filb(?c,flr ti(iab ifmate Zibn, J^milfcn (SlutfatHan fornåmlfgoft n>il 
söta af ben®runb,at ^fvan dr (laftvabt meö f oc^ v, oc&icfe, fdfom på be 51»' 

bre 3tun(icnac jfal tvära btufligt, mcb Ovunan ^ aHena ben; ^an menat 

allbclé fmoja emot r»årt nu bvuEliga f : mtbare, at be§c (Stenat icfe åto 

ålbre ån Jc 1500, ^\), fcban f)an ndmnt någta gamla ©tabgar 06 

- ISrcf af ^t isdn^H^f 134}-/ 13^8, fåget &an: *'at oftonåmnbc (gftif» 
■*'fått ti långt fot benna tibcn begynt bniM, flutet båtaf/ at man p8 Öfvun* 
fienatne i gemen ti finnctCrb (fcifne på bet fdftet.,» C9?en fot betipS 
dlbte Dvunflenat et fåbant @Eiiffdtt intet ffuHe finnaö C&milEet man nu 
fåfom beroijl roil antaga); bdraf fåt rodl intet jlutag, at be§e $8dl|bb« 
Slunftenat dr o iblanb be allt^opnglle, txS) d« minbte/ om be bet moce, at 
bc bdff6te icfe dco dlbte an w ij^o. S)å man froårligen ffal föifa, at 
Sluttocé Sfvil^attbe på ©tcnot i bet OivcnjFa Uptanb dnnu n>atit btuFligf. 
SE)?eb mera ^df«c&et fotbe bdtafati0tbet6cbl)dt ffnfmeiJ ök od) icfe Auk, 
funna b^maé, at be§c (Stenat dto,om icfe \)ncxt, åtmtnflone ,irfe dlbte 
fln Ubbeé Dcf Söaleé ^ib; bå man firll jinnet betta^rb fiilunba ffri)t»ef. 

M SHTIM Mt* HKVF' h+m Milt, +hK HhS^v+K+t 1X4 loCap. 

fN+K* t^-IrT" Iflaug lit giarva mirki thifa iftir Thorth, auk Slothi lit 
giarva Saniiar thit, fum fakac v,ar nuk (auk) fiim hvatvar that. ^, fl* 

jfloq låt gora betM tViatU efter (C^otb, cd) Gtoöc Un goia öet' 
M Xt>ttttc8 ht, f(S|om t<tgt wac; o4) jom t){t (jamma; bcxpitiiac* 

^iö f jnlfnxi Cåénmg«ii 5c dt matPa / Det D^unaii I» i Orbet Satt- 
tiar tati tDcfflé i 5ö6tjau aflcnojl bufw^ watit ct v;2:,fiiitiaii, od) atDef 
ta jDrl>DSut9)orta:nC/DrC»:baodf)tiar. ^ (gtdlle foc Sågat vm , t) ifma nrt# 
tre IdH Sag alvar. sQJen Öiuiiijn t ölt fot ti)t>liö, nt t)i>n met f 
ffudc funna focbptaö af nStjott, fom icfc nöfcrodntiigt ivil lyafm bäimt 
fflDan. (geöaii lan Det roiö Ofmnftiittninficn forifäiia nänon. Upmärt^ 
famf)et, at siod på SölÅnbffa idmmål ben)btc cn 'SCBclg tM @tifl: bivarf 
f6te om Slothi l)dc (fiiUc ()fifn5a cn få&on 95cm u-f elfe, SDJcningcn få mi^ 
ta Immtr at dnbraö, öt 3olcg lårit janwalgom en Bttq cftet 

Un [) i dxiUt feafroa wavU anfcbt fot et mpcfcf tH (Sal»9()«tcn förtid' 
lianbe 9lB.irE. 5tf fa oc() tiarthit bliftioer Dä intet onnaf, i^n : lytoilht 
tidmlisen SJZdrfet) icoimcit eflet immt betfamma. ^ilidft fdti oif, 
antiar roara et fammanfatt öcD af Sant ocf) iar oc^> befi)ba et ©ati" 
nlnaö eOet XPitrtesor: fåfom betta örö i 2(nlet»ni«9 afN, r.ocl^ g i 
Denne Slocf / reDan åt förflacaDt. Sågat flpilfci* ifrän »ätt nu bruEliöa 
fö^t intet met/ dn icienom btt fcnate a, fom of en ©wfrnelfc gör 2:neJ 
^imiifet man flere Svunlienac idmnjdt finner, oc^ i gerithi iar D. d- 
gjoct»e (£>»: pä De iidl^forcgäcnDc 5ödl|^aDö (gtonnr fnaroft Ijittflg. 

. ^Iflurcn pa benne, 6 eHer 7 Sffnar florc, Eubblgc oé forbfajle (gtett 
feg ofanférba aiitnlngcn/ oc^ miuifar, oaPtabt ben uti JKunjTÄnciorna in# 
Pdtabe 33Jänniifoifopnab, at ^an icfe dr dlbre, dn Ubb g /Jlier: bå W 

fifa jDrmfropDaré .^råtningac f6r|l Eommft i ^ötuf. Slt+Kp I)dr flåt 

I @tåOef6r ^hP, tt)iTar at 9^unn'ftarcn (cfe »arit ibfanb be md|} agf* 
fammc; {)ii>arutj l)an tmb ben, fom uthuggit De tidft forendenbe/ tucfc* 
feafwa {)oft ena&anba öbe: fåfom (gprftfet på Denne icfe bdllec drmpc 
fet olift bet, fom på Dem igenfinner. 

»«S)ela ^mtf^Månm iflenom, mlb ^n)HF|né ^nbe ^fenett ferffwrt 

mdrPb od} utbuggcn, dr på benrrq (giba en 21ö af,åfj!illigc jinå 55ct9 

oc^) (2>tenat bcftå«Hb«'/ wiD ijwm (Slut (Ira); inotn ^ueb'9 ©drbeéfidri^ 
I 
\ m\/ faTf««it Slothi,f)äc icfe åf naflo.t' ?D?anéitamiv moii igenom cn jd* 
Jöii ©tivvböt fotflflcaé/ f6i;mot>(t3«rt 5? Den fammc/ fm <g(cn(fdfteit 

ro. Ctmrtse ofJte Kvt^og<tfwcl / Baut. 1139: Pitlh 'IhK' 

Hi^n siH *^sK^'K^'^^lr^»^Ket^>k Biörn, thair wi^u suj^ 

tbinv:at Thourftain ftnJuirJln:, A^iuntr at bruthur /in; auk Huskai^ 
lar ifir lafna: Kitila ar Boahtå fin. Brthr vam thr biftra mana ä Lanti 
luk i Lichi uci Hirth fini Hulkarlarir.' ö. A. Kctir ocb 25iom be ten 
(te bcnite ©tett 5t flrt S<^bct (C^otfJcn; ^{rtunö 5t flit 25xobnt 

lacnc Mooco .Ör^bec mcö ba(ie miiit i ilandet ocfe it>(wiit6 
30. ^emi9i?)i)ll? in not. ad Vit.Theod. R. p. 497- od) ^. ^^)if# 

matt i %m- ofroec <n ®cl Ovunl^ennt ira. ©• lafa cd} fécEldw bägcjc 
bcnne @ttii önJiorlunba. laftm låta bc maru ct 9)Jaiiénamn od; gom 
bdtäf tien Mening; (it'©tcncn blifivit upccft båöc cftoc .'X^)ort^en oc^ 

Stenen åc ri)lai) tit nlicnai^ cné Jiminnelfe bIatiDfl««;c, fom på Mc[ (gdtt 
mel) éonom matlt fétfnippabc; l>»)atforc jag tnfct tan finna amiaty (i» 
Qt öetta D«ö lafna, i nnlcenbe Hl 43wöfat(rti;ne/ mSik' inncbdra en bi;liC 
§6i;binb<lfe , fom bc mx\i fpplbifle ftn -^ctcc ix^ j^u^bbnbe. ?E)?en om 

.?a5avbi9l)ct/' fom Pares Curi^ mil), gcdntla Dd> '$:»ffa.|3åf«)en, f. 
umc[)aft / wil jag låta beto upp& mibteé möcjnaré' ömbömc'' ^a-iffi1# Ut 

m , aEvan, t). Ä. åfttan/ öct (fulle marit; cmcbau et^<3crrc tiler ^■^rjk män, ^)n)ac cftct fin ^äröifl^)ct .cf. /Supr. p; -M-7. .(^im OtU^ 

Huskarlarir g6ra f6r:bc $llttoret Hl Huskarla. viu , od[) öflDCtfåtta P 

t>e r^ppva(?c XUatm i knbec, cd) lyUlo mi •éarcit (cllei* ©jötSfl) 

önfércf?, flt t)ct fDm fan warö so^t cDw tåU% mStte utktaé , Hd) tet 

II. 3D<ttim(tt^6 Öo^rt/ Öobctbv. Baut. 4^5: t^^f^ i -('/f» 

KhKK- if'Mtk: mt\: h k: ^frp^: BRhi^K: si+' 

r*rK+ SI+: Knt>: ^UrB- ^tW 4=4'H«Thru,ArRukr,Fretrriftii 
f - - - r Helga Bruihr fin. En Safur trab han ouk gath nithigs verk! 
Seik Felgafin. Guth helb hut has. b. 5. QCt^tuc, 2tr*^N.oK ocfe ^'rånö^ 

rcjic ©tciten efter ■^c(ge ftft^ro&ei-; oeb Bafer bröp I;ortom od) 

|l«>tfl ^Jofman imcflan , ndmijgen ot De flrav ffulle. ivava fin <^|dnft föf' 
fuHiviC/ oc(> at imen fc&crm«a ficf tjdnd lOop mcö Dem. ^4?c§ utom 
la tDä a ©aflot oc^) £ant>|!apsin<iac på ficca (Stdficn om 07iDlngétr«rr/ 

fdöcté Äöta ocf) of6r(f«äcfa ^jdi;tclag. 

K+r\nh+ - - - tKnlW* HH--!* Xhum fan stam 

thialfar fathur fin. Jar ftraoti a Gautaun t" • Sun. Jar buki a Ga ut-' 
aun - - - truifta fina, t), å. Cböter fwé ©teneri 4c XL\)tdf(it Of 
^öbct:. -^(Jn (itanbftbc på (Botoit 2 ^ * ©ort, ^«rt pys^^ 
tobbe på <£>kon » f f (in wos^miic i©cp i XZ7 men |ii iDal öctaö ?0?^tEen nf en Vmt Hnaxt Wtt, fotn bet man jin^ 
ftcr, at ©otlanö långt fot- Diunllcnétiixn f^/ ocf icfe meD något onnat 
^amw blifroit nämnöt, gor at jag fuBfomfiöCK ofivevtpflaé , 5ct man i 
t>em joEci: ct fafdingt Söcroiö DÄruDpay at öititlanö fotbom oc& uti be aQ# 
tadlbilc <$:tbcf ^)efat (5oto. Sftån 9:be 5{cbunbrabct Mm Udanö^ 
Hingac faffat ©otlanb foc ©otlanb: Tom feé af öttarö oc^) ^ulfftené, 
i:uc ^ngläul^atcé, 9vefebc|?nfnin9, femilfen forit Spelman t tonben od^ 
febccmeca Bufl^us i ."^öpcnbamn utgifwit. ^iCiilfflenö Q$erditclfc 

om l\)t>tt fSlunba: Burgendlaland vces ,us on bxcbord, and tha habbath 
him fylf cyning, Thonc a:fter Burgendalande vs^ron us thas land 
tha fyndc hatcne lercft Ble'cinga cgj and Meorc, and Eouland, and 
Gotland onba;cbord: and thas lande hyrath to Sveon. b, d. 2^UVf 

Suitba(arti> (JSötnbolm) wat ofjtil )x>hn\lev\ och bet l?<tfwct; (m 
egert Kommet. JDareftet; l)Abc toi be länt»/ fomlKM fotrfi ^Ic< 
tinoo 0^ tltötre ocb élanö Ocl> (JSotlanJ) til ^Jafibotb; ocb be 
S.anö bom til ©a^eatrtf . JDdtndft bfic agfaö, at ben fötHc af be§e 
$Kunflenai; nfnat öitfot mycfct ben ©igribé ©oncc Idtit «ta uti eöec 
fott eftei- Ubbeg oc^ Jöaleö ^iber. (^c a §(. io8. @. odb ^aut. N. 
i7i.! pi> at ben fenavc af be§e @t<nat tpcfeö mara nog fö ung, om icfc 
Dngcé." m ^»»ab jag bdtfocc af bega ©teiilTriffcc fan fluta, dc at ©66 
5tt, fbm pd bem omtalad , mvit en liten O i OllgDtba (Sfdt, oc&tro^ 
ligen^ (5« eBct <5cttct6rt t QJrpt ©ofn ndft iniil ^yfprEa; ^on bc^ 
ftdt nu of a fieman/ fcban bon genom ^IHdnbninga? bliftvit flotte , dii 
bon formobligcn roatit, ndc ^bidlfroet fltanbat wib banne, o<^)cnon* 
nan bebetlig Söonbe i<^inom SlfetbtuE ocb £arib|f otfel giort bdnne npttig; 
b\t)iltet fåfom bet mx mi)cfct berömligt/ od) 5lta bo« wSte ^6rfdtbet me# 
ta f anffe, dn nu (Sgennyttatt/ foimdöbe: at bä dn mera bdrigenom befow 
bia obebpgba O^Wi Upobling, iippd beg sQ^inneövvavb, f6tn)drf»at bo« 
nom cn Idng^varig Sbugf oml^ ocb beg Slnborigc ^ebet ocb ©labje af cn fd* 
kn 3)?ané ^minnelfe. 

14. l^m^itnQ ©oPrt pä éhnb vötbBictbv^fo, Bauc. io?f. 

thbiurn litu raifa Stain thma at Faftulf fathur fin. 

Sig- 1 . Airkmh - " - aaS-" ■ j£)<2;Me<g-S)e lo Cap, 

Siglaug lit-raifa iftir^é^öiitä Tiji , han iar/grafin i Kirikru. b. a. <j£tif 

t > ( öbjom 'l5to tefa öeime ©terr åt\in ^aöet ^^ojliilf. ©isloö 

öwfuing i ^Drfa, Åc pd .^iguftn it>dt icfc mpcfctfiE Dcmie;. men tt)cff^ 
liEiDQl masa af De i)Rgvc, fnmt cftci: Ubbeö od^ ^aleé ^ib£¥;.!cijlai>. 

. 1 f. 3 <5u&t;»em8 K(off ct, Baur. 5)47 : + h Rl rf.- 'i^ H K- 

fhurkla lagthu Stin. efr Tufta- åtHur'--';;,^ V/öi .éW^^^Jfi^^S^-- 

®enne @tcii at bdrfove m.kftvårbig, at f on fdgcg ^ac!i^/ 
t(^> icfc fatt eller upte^J: ct fpbliflt %tU at bfln ^6r« til mm fenaie ^li^ 
öer. lagöcfKuuilenac feé i Bautil N. 78^,-9^75 

^d; artttctj^^^*^, fom t r. Cap. p» é^f. teban 6{/fwit rtiiau 

^ lé. -^(jfln 0(0^(1/ tt»ttf!t<j BcigltJcJan t (£>ffet:gott;I«rtl)/ Baut.88d; 

Phf^R* Cl>+|3f?L' + '. l^l/+vKI' Angali aulc Guthmutr thau rifthu 

Kuml thi/ji cfcir Uliur. Jar biiki Hariftathum, Hn var buntrguti* 
mathr i Kirki, b. 2t»ig(c ocb <5uömurtt) t>t te|?c betca BfcUlttt' j 

Far t 5Ww beromc^ en öf $8aUé (gtemir/ Baut^yaj, toi; tet ^n» 
]&(ifroec marit en floD ^aöec för fm @on od) bygt mW- Svin lec raifÄ 

Stain thiaa ac Vikair fathur fm gotban, biiki Arbu, Bali rifti, &. a* 

\ht tefa beiine ©ten XOttau |5n s^ebe J^aber, lombvs^^ 

tncb* föt>ana örfc: Gidä lic raiCa- Stain at lortarf biianta fm fun Gud- \ 
v?ukar; aink. buki Häi^viftwrn. Puli riili ftn. • D, å. <SlbJ^ 2^oxt^^tl 7 §1. er(JSn^% ^29 

tc(« t)citrtc ©ten bortom ttl ^imirtnelfe/ odj {>ort bSigbe up ^fttv»c({<t/ 
' (mi (JEl)o'mrimD;- iDK!t tifiabe Qten, ©c ^;)»:. 5)ir«cf, ealraii 5öe|fi:. 
öftrec UpKiiib p. zyi, zf8. Oil) Pecc avo te, fum/ iöcnom £nnö«tö 
Upoöiiiig/ 6öcniarf«cd ^öebusgniiig/ ocl; nu mcc elicc mtnDrc ^^amnfim^ 

17. -^(ttss ©ottt ocb tno t ^tojatctö -^at^t» uti Uplanb; 

ritr\ wr\+- Htih wik: nt\^\ hi^: hk: 

HI+B4K#' 4^^NK Guthlif*auk Sigvithr Altulfaris Arfair 

litu , ku-kua Sten aftir fatur fin', ok Sihborh cnothor hons. t), å* 

Icf ocfe ©tgVDi?)r, 2lltu(fatf6 ^Jfrfb:^mgar/ (4co^acf it Öfteiicn ^fr^tJ 

2if (Sfrlffeii/ fi>ni frnmfoc be f6r<3^tcnt)e mett udgva S^unotg ©öm^ 
WflnDcag i Sifluc foculö^c fin Uttgbom, fan öennc @t«n dijad Icfe wo* 
vq' fft nipcfet mäftroäcöig, cl)uni man täraf idmwdl fan fluta til ben 
#fp{blglKt/ Tom (ftci'^ojiibef^ ©ficf forbom älesot bc tinrmäftc tné §(rf=« 
iDtngar/ at f6nt)fli'a Dtfi Stmhmdfc «ftci''3!)6Dcn. ?9^cn af D^itningen/ fem 
forciMIlct <n .^^Dtfogafmc.l od) boflt bdruti cn ^locfö (^ivilfctt mcb et ^Sg 
rinaef på ?!)?ncfen) fcjmf toi ^DrEoc ofliga Sötcdttningat/ fom f6< 
r<ftdllns, ät nog tybligt at bcnnc 3fvunjt«n l)c>itcic til ben ^ib, bS Äv^^ot aU* 
mnnt fät bma»/ oc^ bet ivarit et ]^5st förfjoiianbe 2Deicf flt 6ibraflrt tit 

18. Pa (Botlanb och Såto ^^'^tt^^åtb, Aft. Lit.lUpC 1741-! 

hhs^ Kimn ^hMi kikn:s^ik: i2'iHrNh: i^M 

V^1f\h HM* Guth nathi Lifraifar Sial af Lilraortn. Nikulafaa 

Brothur Synair litu gira, Bitulhir fum Kirkiu burti - - - girthiV 
Mik. Gitus Kriftas natha. b. ^d. <Biib ttå^^ ilifrcöö ©jfl( aftHt. 

motm. nidajes 25robcr Ö^ottet (^to gom. ^»wrtf/ |>m tvööc 

I tntttof/ödf (Stfefen dto mcUn» burti Dd)^irthi, tit c« ©tfltroclfe toi*De 
tatta^/ cdes at mm i (Ställ? fö? burti EaniPc t>6c tdfa bygdi : jtl at ?9?<nin<' 
sen bå If lille waca ben , at ^öitulf bijgt ^pvf an ; ndt; man annavö (f uUc 
tfo, at 5^ltulf anfinflen iBdnft eUci; pä näflot forbdttcat ^^ijffobov' 
M t», d. ^ceftö^rOcn. ^^amiief gifteO menat ©I. 5öi(?opeu fiinna« i ame 
©Ätöac pa ©ottlanb, Xifcib^ faUabe. ?9lctt fdfom öetta 9^amu dlidjt de 
albcliJ obefant; fä ml m l&ta Sdfatcn böma, om icfe fnaww i (Stdll« 

Liiraifar t>5« IdfaJJ Latrapfar b. a. Laurentii, dUc fom dn 0§ fdgc* 

LorcntCes , odf) om tcf C f6f:be ®otldnb(Fe @di-bar fnaciive torbc bltfrott 
faaabe af Z\^ö od) bet forbom ttuflifla ^?an«nomu llef/ for b«t nd* 
pon, fom fd 6ctat/ bcm forft upvSgbt. !^)tnne od) pete ©ot(anbé(lcna»;| 
ilbec dt fot ett/ fom intet mt 6utu be fc ut , nog dfracntwvlts at utfdtta ; boer 
Sifmet ©prSPct/ font på ®ot(anb dnbå Idnse bebSllit fin gamla S^ven&ct/ 
ndgott Slntfbning. ^Jw^^ri^iö Ot^tt Bruthu^-Sunair ^dr i fvniier&et tov 
be f6ttjd«a at mdtfa^. Cf, ,fupr» h, q. 195» 

19» 3 l^vtfobcc A&, Lit. Upf, i7ro, p. ijr: t3|1^: 

n: 4=^rfMH: mhr; -li+rN: K-ifNBUM yii>; iik^: kik- 

NW; mr\^: mrh; ^'^rBH-i: hw» ^heu 

icr vutni Kirkiur prift ok Sokna manna et Helvis-boar aihu Kaup* 

tan raeth cinc Icirkiur favch ginum litlu Folboa gartha b. d» jDctr4 

UUe .i^lboa s^rt), , 

. ^en tcoligajle Ufldgguiitg / fom man af bcitna ©t<n|!n'ft fan uifai 
$a / bHfwec fotmobligeti Denna.- %^ at ndgta Ötunot dro i ^tdlle fot m 
feta igenom ^feit^ijggareniJ gotfcenbe mbuggoo, dt ndflaii öppenbagabt/ 
od) pd anbte Ovunfienat dfiven icfe on?anligf. ^ac dt bå 555ctt)ié pd be 
gamlce ^Spgningöteglot oc& 6uru en ®qtb igenom f>fn3erenöfomme(fe fun^ 
nntmifta en annané llabgab Didttigbet, oc^ fämebeljt blifroa utfått föt ett 
^DJiga , f»m öonom be^utom icfe fdt dldgga^. 7 51. e^CP9T9(9t. 131 

li^h ^khn/h ^ Hh4^r^ Bim« rNiKl^-f* Juftm auk Jumnw 

auk Bjufn thii- byrythr riftu ^ - ^ - Stin Trums fathur fin, Guih 
iaibi ons ant auk Silut furgiå onutU Sakar auk Sutir* Hi mun Hggia 
tneth altr lifii-, Bruart flagin i rith efc. Guth. Suinar garthu at fin 
iathur. Mö ikki brtitar Kuml bctra vertha. t), d* (Dflen jO' 

l•lm^ <5cb bc 3robcf Hpveffé Jtrtmts fiit ^ai)«6 Bccrt. 

(5«b I;)alpe l?4riö ^^tibe öcb ©jal, \mt fotläu l}<>nom ©tulöct 

4r\K'< BRh"* blH+x P+RN*- l^riR++t« hl+4"« -J-hK +1+ 

^tl nH>' t+^n- Phb l+r^l Ht* 4=HHI' Jarlabakl lit 

taifa Staift thifa at fik kvikvan, äuk Bru thifa garthi fuf ont fina, auk 
ain ati alan Taby. Cuth jalbi ont hanfi. ö. o, "^(Xtlabdtc ^ht tc{<X 

bmnt Bten åt ftg k\mmife, ^cb Qjotbt bennu ^^tif fot (itt 

^(«e ^URjlettöC öf fomnttt :ötttt«^än ^öfmet bentte tD^öit/ mebdtt 
^fltt ännu Uf&e, til fin 2(mmn<lfe/ låtit )X^^^\xci t ^njilftt i u p. iis>, 
tct>(in år önförftt. J^atåiltmn öcföifwitwiö ^anb«n> fä \x>h\^im,hmtt 

jtli famme ©tcnac^W/ föm ben tuoiisöfte övfaE til ttm wmmm 

i>hk+i^: k+ihti: ht+i+: tmft +t: ^ih+t hi+*. 

Thur- Thufiieir raifti Stain thanfi at Sun fin Gurm, auk giarthi Spatikar ufii' 

(uftir) Sun. t), å- Ct)»te tc(tf. bcitJie Bteit ät fin Bojt (Öotnt/ - 

fO^cb Spankar Cuiibe ocf fotftåé ce ettfömt ©pAtttar, fom ncbfdnft t 
ttäflof <Så9/ tvoiit i ©talle foi* $5fO/ cmeöan DtDce ufir b. d. ofb?et/ 
onbå låtav Wfcn ^örflatins fom anfogc^, fft (ättaé til uftr cllec efpct( 
(imiUt dXiininm ocf ti)cfeé niebgifma) ; ^ at meningen blifmcf bet ^^ii* 
te gioit Bpaftgcc elleif @panfarct efter ocf icfc ofxon ^öiorn. ^löocc 
?att bet ocf pä tcebic @dttct foillaw^/ od^ fdgaö at ^abrcn sioctet (SpänEor/ 
fom man tvil fann ct (itet (SEint af @pSn ofwcr (genens böbc ^topp / 
cHcf l)mab annat J^walf od) ?if&n« ^åi-meb dl(åjt tovbe betefnaé» 9)?art 
jamfou 3:b)c Stenen i ^1, famt ben 3-ö)c 4''^« od) r-te ndflfölianbe ( 
Ö<ttnc. 

23. 5«(frt ©o^rt ocl? ^(ttcbs»/ Baut. 85: irrvP- rit- R^-l ' 

H'^•<Htl+'^'4'^K'<*^'^K'« ki+r+ im^« bi+k+ " BK*t>r\K'' 

m-f .«. llugi lit raifa Staina auk haug giara ehir Biörn Brothur fin» 

b. d." 3UttSc tät reK ©tettrtt: ocfe 2jotr<t 4^3 eftef 3jom ftrt 
25cober. 

<2[öiD betine ^ten bbt dnncaé, at inom .Ormvitntngett, fom åt 
ttoö ttvungctt / Qdf) fpncé luara af Ubbeé oc& 35ale^ cOet dn fenatc ^ib , ct 
^ox^ focctommec, fot» man af ?Ö?caah(Bottcnö i^antigb^t bcgufom fan fin^ 
na icfc »ata iblanb dlDrc ©lagcti, fom mcrenbefö fes p5 wke 0'inn|lenar. 

^t)wavaf, bä mantiBifa gifrotc astpä @tenen6 Snnc^Sll, ben (glntfat^ 
meb nog ^Öigljet Qbxci, at n>are SötfdDet (dnge cftcv Si)ri|tcnbcmfnö SJn' 
taganbe bi-ufat at i 45ogat begrafma ftnc bobc. @mä(onbö ellct SfGdren^ 
j^dtabé ÄDKfobalE in Ad. Lit. Svec. 1732. p, 77. fq. unbetvdttac of 
idmnjdl bdrom ; fajldn en Dvnnnllab ©rofmavb pd 2Britftnb ^ijrfogdrb; 

, (fom f6« ofcigt ndftan liEnat ben pd Sinbewa CorEocjdicb i ^e|terg6tb(anD 
B.N. 982. utom bet at i 6|he UpitSnbaven dco s i^ivilEa r éiuéEim^ 
na rijmmaé) ti)cfcé glfroa mlb v^anbett/ at be focndmarc rotb beg Utfeiigg^ 
ningé^^ib / WiiM m E^n anfe wawj af $(f 1 1 80 cllec fd tvib pa§ , 1 
tian bwlat begwfwaé pä ^^vf ogårbatnCf ^ , V 7 5f, ez<^M^m ^ 

KMS+: wt: ; /<• k: m ht o* mte tåm»;' 

hat Var tuth hught Guthmuntr, Guth hialbi Sjalu ans, Fathir ofc 
mothur thruthv nuifo rif. o. g. thina St. d. (Buöntuitb- tt)ati»t 

toö od? bcgtafxocit. ^jålpc ly^xne Sjal. , i^o tcogejt ^aöei: 

nu i 3o. ^ttmgjFioIbB @aml. at ^oti lajl Denne <Smt pS bctta 9JÖi8: Fa- 

dir ok modir thirrilo aftjr Gliri Synarftud. hon atti Gudtnuntr. Gu4 

hialbi Siéli oka*. J^vi>asfévc &utu agtfatn iag mtit it»iD Öcuna ^ttn^ 
ffriftg tUrctianöe, jag Ufwål icfe roagdc utgifiva min Uénim fbv fäöau/ 
at af ben alM SdniforauDc tncb fjalfwe ©teni?» ju dnnu ncicion fuflfomlu 
save tan utfomma. SDlm om bcnna baifoce (EuHt twnca ben raffn, beftof* 

au få mo^fcn ©taiiif ning. Smeörewib Fa» bcfia ^D^onument; ÖS 
ftamtbǤ up"lfnc ${(bec mebgifwejj, tDaw tikacfligt at mfa, bet man i 

foc 1200 ^ptJoflöcbar bruFat beflcafwa Ddö fuuöe 
man fd tvigtlira bdruppS, fom förejtdOa iig,, dt benne ©ubmunb, fom 
Pä 2Bviffl;ab ^h;cPoöai'b funnit fTn ^mlirotUb, marit en iWvtnb be focnc 
^unbbD^cccac; TI worepenne (gt^n be|lo mev md»:fi»dcbi<5/ emeban be 
af:^. ^nut &ilm fot laoo i et ?fjpbafa ^oj^ci-btef, nantligen '^etcc 
adi) ©ctmuttö/ faUa^ Prlncipcs Tcn-ac eQcr Sanbeté Söriiat , od) fagaé, 
Unbct beÖ ',^&rtttabrtrc6 5?. ^orl ©mccFctfonö ^tb emot beraö ^Scobcr S^J* 
cob 2(9mu«bfon ^cmiilnt et famma 5\lo|icrg pf e. Söctta ?örcf ftnneé i et 
gammalt Rcgiftc. Domus Novsc Vallis Jöc ?!u(>itietåbet ganflcbcf i .^5¥ 
pcn&amn tiltioclflt, Ht. A, N. XLir. toiéb be0a ^teuiBrifter fanocf,N, 
92Ö t Bautil Idmfita^ : om ni t)e§ fibjla jDtb fät rdfis foc lian^ht. ■ ■ 

l"i-KK+/*» ♦t ' Ktf^-Pi- tM+K J"'"" iii .giara- Bidar ifciV bWrtiå 
Gn auk Henmingr auk Jarlabanki ihir Ingifaft t EftmhTtr Inguar 

\\\ eothan treng. b. d. "jutwia lat gora 3voac cftet {in ,öc'n^C; 
odf -^cmmirtg od? ^tubaitte cfcci: 3»ScföR : i^l^«Ö!<ftet ^ng^ 

ö S •>3ai{ S^uöforafi på 4nod; fanime' ©ten fotnearot :■ et ^Seroié 'feciruppå, at/|ft^ 
fom cn til ftt $iteminnc |lnnt)Dm bcfommit fim Ovunjlcnar; få ^afma ocf 
flne af en (StenjlTift blifroit belöfltiflc Cf, Supr, p. i ip'. no. 

< . . 1 H . , , . 

aj-, -^iiebv ©oPft, CibWc <5ar&e tt?tt) tDrm, Baut. ai4» 

T+IX' '^^K• KAMl^H' Ranfaftr lit gera marki ihifun fir Sial Igi- 
fatar auk Gulifs D. a- Äagtlfaf? (at goW t>CW4 VCioxH for 3"ft*^ 

-Stenen flåc uti en met) (Sfenat influten Sprfanf ^^^^"^^ Stf!iniöe ^(t/ 
l^oflat/ fom päliPafatt (irö EcinsffolaOe: (iFnöt Söakö 2D?anec i UtI)U9ö' 
ninsen: od^dc totmoDfiflcn beiMUö af famme Ovagnfajl, fomföifti a. §(• 
p. jio fq. blifmittil fin 4)eDec be|fcifn)en- 

■26. X50aUerttiW4 •^»t^*»^»/ ^Ämittrttbv ©otrt, Baut. ffg. i: 

Ingruli hl giara bro iftir Ingigiari cotur fin. Ingihvaltr, Ingmar, 

Karl litu (nx.\i) iel Suftur finis. D. d. lat gow 25to cft^t 

3nggjår jltt iDotter- 3ngt)?ölt> , 3ngmat pcb Äarl tttaöe (In 

Eltnth lit bro eiara iftir Igvar boäta fin, auk at Ragnvalt fun.hans» 

\)' d. (Slitit) lat gota 3rO: cf>cr 'jrs^cx jlit man ocf ^t J^agiw 

)a>d^ feaite ©Ort +hK i+mR,'' -f-Kp i+R- 

r+BHPh Mth Rinn n \\y^\^- ^>(\>^^r 

HI+ X n- R+K+h+rt- BR+t>hR SI+' Sigvithr auk Ing- 

var auk Jarlibanki litu iiiLu runar at Ingvar fathur fin auk at Ragn* 

valt brothur fin t), d. ©igxpiöf ocfe '^w^WiKt o&> 3atlabante lät-!' 

«fta Äwitot h 3rtsxpat |tn ^aiJct c4> Äagnxpali» jm ^roöet. t 7 ' '-etéin^^i.- %3s. 

utprt at tala om COJcnir^viniq, ötrilcaö ^ rbe en afltfam Sdfate nog 
mtt, iVitmpäf* Di\rf6rc m(5tfa/(jt ot a fibi^a, fom ()6ra til cn <5:iö, 
tnöit liCim 5)an&cn; etcncn I é. p. 158 orf) dt Den r.fla fom tpcfcö 
mara nSci^t (ii(bcc> mera (iFiuir nil^re af ^alei ©fcnarj få at äftren 
maf iiåfl9r(uniJ4 fan in^änitviö öemicOvunnaare^ Sdöec I 35mf6relfc.niOt 
en fcnare^iM Snfall at Obtf läcnom d\mm 9vi|b.iin3 ti(|Tt>nDa öe öoDe 
<iööonE»innbar§6rmä«V 

(5:t byript ^v^mpeJ pS 5 Övunaeii Jr , foiit 'tib efter annan dro ut* 
mmt, tncu ifCwäl miQcn auc iim m $(r, Pan man ^ttta f Smbo 

©o^rt, ^sut; :f44^?Hö>' 5^9. : 3nne!ån;:( år Detta:, »v ri+|3K* 

zi pw-h- inK" PK+^K« K'KHt^'. t^nn-i-- 

^h+t* : P^W■f ; + : rN+f\y- ».v Vatlu- auk thag„jauk Gunar 

raittu Scain thana at HaUria fothur fm. Guth hialbi oc hans, 2 : 
Thiagn auk Gunof raiftu Scaina afcir Vathr bruthur fin. 3: Haurfi 
auk Kicil raiftu aftir Thcgii fathur fin Staina thifa, iat bunto; guthan 

o Funom, D. a. XO<xtet. oc^ ?tt)cgn och (Bunat reflc ^emic ©tcit 

eftctJ fitt 5a^ct: ^C^eait t)cgc Ötenar/ &t ett got) aJotiDc i ,^uit. 

.öetg« '4>öU t Baut. N. r.^aDc tt>dl ocf bott^afroa fit Ovumibenni 
^focf, om ^r. ^eringiPjolDö Sduning Uffpönina in vit, .Thcod.- r; 
r.,381. matit gdllanöe, eflct om öct warit afgjott, ot man i jläflt ifSt 

cin akfyrft &c, jingc tdfa ein au &c; fewilfet fpncé dnnu tcofrgarc^^O 

mefean Dplifa JöeflPrifningac dftven finnan på: flerc 9\im|lenar/6fmet.|6f> 
I ttiogne ^hn cf. Supr. p. 1.07. 94: tlJliea/f^ifoOT af en SDJdftatc; Eom# 
Ht at anmdrfag N- ifo, ib. SDJen fåfom öenne fenart jdimDal^^wt iH 

>|ijj]f6(ianOc 5if0elning ; få |Iuta4 tia- Denna. . . - /\ \ ^^lAt 

Ö i Cap. 
«p9'r5aB3^^<£ Cap.u. 

Cap, II. 8. gl. 

tofo i 3amtlait5, Baut. 11121 HhStYl^^R Pht^l^^-m - 

BK^ NM» NK m m vMsm ii:r+ri=Kt' ^s^ihkh m 

Auftmothr Guthfaftar Sun Ht raifa Stin thino aulc girua Bru thifa» 
U k hon Ut kfiflno Jotalonr. Ofbiurn git-thi Bru. Ariun raift» 
«kt(Stain Sain) runor thifar, <&(I'maJ)ct; (SuöfiaflaÖOtt Idt te^abmttc 

tjotn gjotrtx 3tcn/ ccfe (Dricrt rtfJe begrt Qftenrnnot. 

^ Vormius ^öfmcr vtUn i fm Ctib anftt hme (Sten fot Dttflre 5rt 
5tt 1030. eet-qn I)flftt)ct fröml. ^iRorioflr. 2CI(be til ^uffenb.' @m. 
^)ifi. fos>. @. 9ttrat fiS/ "öt om ma» änDtcflflfn tfiine Kilict uui)l)a 2(u!t^ 

«nunt>« ^^it) dnnu »»atfiigcn mt ^mi^t; få måfte ^on ingulunört bafi' 
•'roa mxit Zhou Jbelfim^ ^xotitx^on, nd) ^bibm((m i 6:te "^i v. 210. 
<'åt omtölö) kU håM ftanö ©on , utan banö Jöcbriftec t (ScIanD 
*-b&ra tH ^.mum ocf) Olof &cit belifleöSMg mot ^. ^nuf, nieit 
Stuftmobeiö, fåfom <n »ngteö, til ^. Sncjcéfifler^. ©ffiifilé ^iDer „ 
Adam. Brcm, fom Htn>i\> foctiamligafT flberopaé / fäficr in Chorogr C,' 
a?! , feban ban taft om SÖejlflfttbcc oe& be från bem åtiTilbe éf^öotber, 
SCårmianbninsac ocö giurotbébeat:, ^fritfinnar ocf; ^aifinfllonbé 

bVÖflare/ fåfom til bftaé 2(nfal bocanbe: Pr^terea funt aia mmero eareth 
tes Svemum populi, de quibus ad Chriftianitatem towvtrfos accepimus filos Qo^ 
thost\ Vermtlams Cf parter» SeritefinMorum vel éjui illis vicini funt \}, Qi \ fllei" DeraJS öJvonnar Wifwit ti( C()ri|tciiöömen omroäRDc.,, Slit i}mi> af 
fciiffa 923tttiiceb6rt) fan fluta^/ de nt Snmtliinbninjiarnc , cUer De af öem, 
Tom bot J^v\(|inQarne nårmafl, un&cc Denna ^SeiTiifnmn funna wara inne 
bcarcpnc, 5}?cn nir frågan sorcé/ on\ bet fom jvårEligcn roarlt, ort) tc'' 
U m t)ct Mott moiligj ; jå dt bctta *2Bittncgboi'b icfe tilräcf liflt at betvi' 
fa, bft ()cla 3,i'Rit(anD tå rcöuii emotwgit SOrificHöoraen. Ä"mardnöe 
fötcu baranot, fom dr ju|l miöt uti ganbct belägen / ?an icfe utan omfeela 
tunbet* "^Pibö föcflaroé; odS) dr noq troligt, at Ollmabec jvarit bctta 
tc\m S:ib\'cm od; »agot allmdnt «3)?ote i TRdgDen af ftt ^o[Ulk fot' 
mät be§ 3nii>''in,u'c at mannfltant emottaga S)op ocl) Sbtillcnboni , bpg? 
sa ixijrPor oc() låta ^reftct unbetmifa fig. Wltn när benne 5)?an (efroat, 
fan nufcfe roigatc Intagaé, dn af ^ålFriftenö gif[)et^nieb Sbjorné i 
flrifelanb. l. c. J^matföre bet , fom om om begt Sllbet teban dt Oll^ 

tndrEt/ til benne jdtnrodt t bet nogafie (dret!unna latiipaö. 

i. larfe ©otr» i X50cf^ccgot:l?tant>. Baut. 983: f^M^• «|- 

hti:hw: N+Ht: iJ*'ti/fi: ^1^^«:H+l^^T^^KH: 

riili Stin thenfa iftir Gunar Sun Saiftrugs iul guihan. Guth Trutin 
biar^i nat (ant) aflcat. D. Q. UttCt tt(le ÖettilC ©tCrt eftet (Simac 

g^eb Guth trutin forfia* intet önnat, dn fi^lfwa "tteenigOefett cOet Dc- 
US Tchovah, Adonai, fom i wåc ^ibel met«t»Del6 igenom -^ttten <Sut> 

5fn)errdtteé. ^ivilfet ^l. Q5i|Fop StBaHin i ©ottl. @aml. p. 143» fq- 
«tut gamla b.Hbe (Stvenfa oc& ^i)|fa tOionumtnter åbadol^flt- SDJan 

jämf6te o(() Worm. Mon. Dan, p. ipjj fq, famt Fragtn» Run, 
Papill.p. i8.od^ Symb. Ap.in nQt.Jo.l»erjingnv.ad V.Thcod,R,p. 384, 

3» '©f«i>»'«^o^tt-«c^ Balmtmj^c tt^i^^trtffa, Baut. 244. A a, 

tit. Sv. 1730. p/78/87: mBK+: hk- im: kith \Pt\V: 
ti^fx" um: n\>t\k' isih pr\t\th* Åt^* rank- nsi- 

ISlv Vr\|5* Juhtrn uk Ithi riti ithun iftir Irbrn fathuri fin, thulir 
Alfruiiar ibifi JG Gruth. b* d. 6bjom Ocl^ "^bt Htabt ^tmttt éfttf 

(»ii £K 138 iiCap. 

alt iftän ©ot&crneé ®itfom|l kuPlise ^SoFihifmep (Fulle uflTiiffag: o(& 
^cjfmcc man inbillat ftg, cit be§« want afmnm&cia, fm wåm 
not ; fömt ex amlogia^ flf tie et lita Odc i Cdttbef fltuingen bå^ cllei; 
tilförne, unbecsåt. Dcfafeii fewarföre De "^tlUimt i (Spaniert 

jiSleöö blifttjit flflfaffabe, (Ful förtidmlisafl 6afn?a marit ben 5[BiötFcpe(' 
f</ fom meb betn til ^^ollbom oc& ^isiieri blirmit utofwab: od^ 
wa bdvf6« fim af tvårc 4)8fbrtfeEnare tutinittJ/ fom twt at fKunonm f 
@n)«tje pä famme ©runb blifmit fårböinba oc^) afiFaffabe. g)?en (^ifow 
Oc Siunoif, bwilEg pa 5lmitineire»(3tenac efter betomligt ^olf W o§ 
teban roib Uita 2(ctal muttnit en olFplbig ^dfb , icf e Immt mxa bdr^» 
f6tc mt§tänfta i fa dro be jdmrodl bdrcftec cit ^ib bortdt bibeljailna. 
©ocf tDcFeé i Slnlebninfi af be SorfatfningaC/ fom nu toflo^ \ ©panieit 
meb be @5töj(Fe $»of ITdfmei: , af bdrcfter, idmwdl 6dc i ganbet, någort 
^mefan upfommit, om Ovunoma (fom ocf moro samle ^cbniffe 93o^ 
jldfiper) til bettrt 5ÖFuf lifafuUt funbe bibe^åtta^: bå ©lutet blifwit bet^ 
ia, at fom »fc <n fflnt» (5w£), t^ltc bcm, od^ at meb beta* 

Utbusgninfl^ pa sobe Sbriflneö Sfminnelfe? (Stenat/ emot beg 3)?aiejtd( 
eaec beg Sata pd (ntet (gdtt ttoat fefabt. iSebetmeta, tocfe^ et annat 
^miftt^el öafrnd upfommit, om bet ocf pagabö Hg meb SMftenbomen af 
aprefa, eDec fdtta Odlfo^e (Stenacnc i Sotben meb en dnbe, fdfom bet 
roatit btufliflt unbet ^jebniiFe ^iben, oco tcfe ^dHet Idöqa bem j^mt of* 
man 3otb , fom nji nu btufe. ^waruppd jag til min thfoxa £)mb5^ 

me ^Mutec , om &tn SKun(lett ifcän ^dtab« Äytta i ^efteea6tl)(anb/ 

fom 2öecelm3 töib J&enöacac ©aqö, loi. HdUt btebemib bennc, icf e 
fnatate foftat, dn pS ^ffcrttee ^Ts, ettet ten fåmdmjle ibtanb Slftrne, 

fom roat öbcn? JKunotttö dto bcga: RII^+IK/^^: \t\y\ YWtW 

' kifriikr , auk Brunulfr , aiik iCifulfr ^ fat^ S^ipj 

thanfi iftir Fut, fathur fin, hartha gutjion thign'. Sra hifir ofa'** 
(öfarar) ikki, Muii fum Kuin: ift yir fithon kaurun. Kialair auk, 8 a 9lUm@X(J?n5{f)l 139 

Hiali hiaku runar l). ö. J^cfmrtö od) K)«(c oc^) 3t"9»l)»(f ccb Kifé 
Ulf t ött c bcnnc Btm c\tet ^oc fin ^jöber, cn m-ycfet c^o6 -^åff 
man, &&mi^ät inQen (xfo%, tVtan \om (tixoinna , fcban xoian* 
togit <xnbve Qebet (nämf. €l)ri|lne). -^jalmocb ^jaUe ^oc^go Äu# 
norrtrt, Dfroerfaitninsen är, bcnna cnbo ^Sl^cnmg hifir ofa as imbati» 
tdööttbc/ dUbclé b«n famma , fom SBcceliue bcfommit nf S^ldnbarn Sött 
JHuflman oc^ {eban MUit for 306; få dt man af {jela (SPcifffn mu in* - 
Ut laga noötgt (It unöftfofa mer, dn De§a Oxb, fom icfe minbte «f« 
Ut i)am, ån mm ^anFa, bet}i>fm ot rdtta6: bå bet ndrmajle, toct 
' fem igenom nog ofta fotefommanbc ^i§(?ififnin9at pä fierc 5Kunflenar 
(dttafl fän forfirarag, formobligcn dflcc ^oretcäbet. SO?an dcinrc ftfl håu 
it>ib ^)wab unbcM f. Stenen i ndjl forcgäenbe ^(ocf blifwlt anmdrlbt. 
»tdraf (orbe Dd nägot funna flutcié til bc^nne tcban oftare, p. fo, 56/ 
7i 0^ 78. anforbe @almunflC'(Stené ^Iberj men dnnu föFcarc måu 
fen blifma ?Kunorna« Sigur oc^ (Sfciffdttct, fom går emot Ubbeg oc& 
SBaleö ^iber, Ithun idtec »ära forffcefmet i fidlle for Sten cn<r iHn b. 
L ^dDen. 9)?en dlidfl funbe man ocfl^l utia'g9a bctta Oxt, öt j^fom 
Ithun unbcr .^ebenbomcn mar Ob6b(i9^c(é;®ubtnnan, få tnåtte »dt 
Stenen fallöé et oböbligt 5!)?iRneémdrEe. Ifi guth fan od" btt\)\ia bcfi 
gobc 3«f"ö; men emebaö ®ub idmmdl betefnat bet ^ogjla 2Bdfenb<, 
^^maraf aU ^tng ^afmec fit Urfprung, od) Sefué fann ©ub o(|) COJan, 
jdmrodl til fin g}?dnni|fll9a ^mt af ©ubbomen blifmit belagtig: fä 
; dr ben JSejfrifning pft &onom voål öen fullFomfigajle/ fom fil ingen 
' (u^, ^utu dob'()att tndtte tt>avo, utan ^onom qUena/ fan IdmpaS. 

I 4. Xiintuttö ©otii, Kottsebetge t ^obttmaninnb. Baut. 79^» 

Fr\++R* Hr\+* SI+- *l+rBI VKIStK- Anutr »uk KuU thau 
letu giara Bro ettil- Gutiar lun fin. Hialbi Kriftr. b. d. ' 2(niml> ^C^ 

2^jul«, bt iåto aora 23tro eftef (Sunar (tn ©ott, Cfetiji ^jfllpc. 

HK- Mt^ Kim* ht»K- n-liS^Kir l^^Dhk- Sik KIWHt 

*HrBI'' SHh IM^nrh» SvainaukSlbifunarljturifa stenat lem- 
k»i tAthur kn Kiuit hwibi Sial laaJceis &» d. 6»Pen ocb ©»bbC/ ©Örtet, \h6 tefrt eteitm 5t 3<mW flti ^rtöec Kt^if? ^)«lp^ 

;J:|'-fH« Avar Ictgiara Kumblbachi ittir Tagulf fun fin. Hialbi Kri* 

Ane hans. b. d. ?tÄ>« l&t got:a b«s5« Kwmte» cftct 3«a»lf f»»* 
©cit. Kt:i(t l?j«lpe ^atte 2(r)J>c. i 

tsH+"» - BKH+mrjj'- mr^R«sl+«m++•'+l4'^w 
^+ Kklhtfc +^^S^^• KctUfas lec rafa Steln l - Bruniulf 
fathur fin guthan. Hialmbi in heilhi Kriftr hanfal. X), d. Kctt{t<t|f 

låt rcjft ©tcrtcii tftcc aJtvnjwJf (»» S^^*? ^a^cr- -^fllpe {?0rt0rtt 
^efge Krijl BMl. 

+ihnKi: i^'if>r\Ri-Hi+: pRiHtK+i+rBif-iKi+t^+htKisti- 

Forkutbr auk Fuluki litu rifta runa iftir Hilugi Fathuri fin. Kriltr 

hialbin. Irinfaft rifti. fc. ä. Jottct (ettet ^orgOÖ; Ocfe ^Oltc 

Äimot cttei; 3l«se (ttt ^'aöer» 2^tiR hjälpen, (errtfaf! riffr. 

p. C<rt(?<t ^c-trt/ ^tÄJ?e(f<»b, Baut, j-oo. Aft, Lit. Sv. T. z p. 2IT: 
hWi ++H 2: Kihri+- Rihti^' Rh++- d+h: mirr\=w* 
+it Kni+* +^'h• Miri^- (n^rKj* ,1. sthoibiar» 

gloiglbiarn) aqk Iftain litu Stin (Stcin) uftir Fatbur fin Guta, 
iftu Kiriflr litin Sahli hos, x. Kiillin rittir runo thas. Ketiluhi hit 
Kuino bas auk Vielf CVbig). b. d, ©tolbjottt . cUqt C^gulbjoCf* 

Ipc» I4mif0'©w)c» efter, pii^45>Pp (gpter 3elu glabj* 

\ 

f 8 §(. mu9^e^€5n5(% 

baitp <SiM Ajaleit vimlet bc^a 'Sinnat. Keti(o34 (;4rtö tom» 
"(t. i;?ielf ( eBcc Ub.) t;6ctg. Ct. Bauc. fpj. 

■ 10, Xr>i3f?it ©o^n, 2l5ttgpa, Baut. sot. r\HIK-+K- f^^hPH» 

Mrn- KIH+- Htih nm^ mr\R h+i+k hi^- krv+nii^fc" 
Mt wH-i- Hth iM^t^ HrN-m- mn^- hii- riti+Knnh- 

Vgir okiFycks litu rifa Stin uftir Fathur Sniok fin. Runvithr Ht 
»efa Stn uitr Svain Fatbur fin. Litin Gufu. D, a. S^ggc ccl) ^nte 

ncit c tet im^<töcr. (Slåt>jc pottorn, <5u&8 JTlobci*. 
(StfW B.rt^4 t en é^ge/ Aft. Lit. Sv. i/jo. p. j>r ; 4M . 

rV+K Hlf' Kht» Mtl H+r tJ+IK^* Ale ok Olaif itu hakva ac 
Thialfa Fathur fin: I(n ga at var (Svar) fin. Guth Iki Sal thaira &. 

ZU och (J>l4i- iåto t?rtcf a &t U)M fin S^^^^ * ^»S^ fin Qxohv. 
<But> st«£)je ^et;<t6 

H'-*' mi\: 4'RiH+: Hm+: N+Ht: mi: htm+i bkpv- 

Kr\h'+'* Gutlialh (Gutvalh) auk Hulma litu arifa Staia 
thinfa afti Svin Brutur fin , Vakro arfva. Guth hialbi ant hans auk 

Gus ta, b. L (Buttcai ocb ^olma (5to iiptcja bcnne Qten eftcc 

13. 5teff4 eoCit, 3^^j?bv^e Baut. 87. hM^' KllirhK HN- Ulfkitil uk Kuuk Uni thir litu rtifa Scin thina iftir Vif (VIf ) Fathur 
fin guchan. On biuki Skulibri. Guth ilbi ons al (ät) uk Salu; uk . 
Gufth Gu(ths) muthir h anum lus uk baratis b. ä. Ulftctil odylS.å odo 

Urte &e iåto refa bcrtitc ©ten tfut Ulf, fin gobe gabet- -^^f* 
byQbc &Ml\)ambtA. <Bni> ^ja(pe(?4rt6 2lnbe cco BjaU ccb <Snb» 
XVi^bn focianc ^oitom Ä.jus ocb Ö^cn. 

14. XOcibA ©otrt, 3ertl>ömm<tt/ Baut. 97: |^|+Mt)fc« 

Finvithr rilti Stin thina iftir Bruthur fin Thurchr Thialfa Sun. Guth 
halbi ät hns auk Gus muthir. Hn garthi bru at Bruthur fin auk Of* 

muthir thira fc- L ^mtrcl) tifit t>cnnt ©cert efter fin Z^vobct 

©cnnc @fctt nfnar något ^icfteM ©tencn i ©anmarP, fom i 6it 
mitt N. 7, dt anforö» i;)it>atf6rc Det icfefi^nté otvoli^t/ ot bdsfl« 

rM^i- Pi/f^ ritr\- ris+- sti+- mi^- Ki^^i+Ri- i^+i^ml- 
SI+- KM^: \m\ m- k- nif^ hK- knh ^FKN^f^- 

Tiartr, Gotlfuar, Fuluki thir litu rifa Stin iftir Girbiarn fathur fln< 
Guth jalbi ons 6c uk Sil uk Gus muthir. t). (J. (C^tf/ C5c»tljMC><tr/ 

5c>I^c, be (5co rc|a Brcneit eftec (Sctbjotrt (iit S<^bet, ö5uö j^jAl' 
i6, -^534 Öotrt/ ©trSmflrt, Baut. 527, A&. Lit, Sv. T. 2.p. jztf: 

SM'km^^'N : nt: Mis+r Htii+: N+tH+: m+i^4=+At' 
Hh+: HI+- K^K*lml:n:+++^l:^'^K:4'r^H'•PRlht4'^s^ 

Svarthofihi let rcifa Stein jhintfa cftir Oniit fun fin. Guth hialbi ii' 
hans auk alum Kriftöum. 0. ©XJ?««bot^C Iflt U\n bénti^ i f \ 8 9iume^<ss>t5(% »43 

€n lifa 6n|Fan nc p5 ^idrp^.<©femn/ font mebclj! benna 55on i r. 

Si. p. P4. Guch Trutin hialpi ont alcra Kriftna, ö. d. fetten (Bilb 

Pjålpc alle Ct?ci|?rtC8 Znbc, tv^Iigafl nsifat/ b^t Snsnxic 2Biötfarne« 
Solgcjlasnrc/ od^ icfc Snsmat ben dlbceé ^nsémdn, på mäce SRunHcnat 
funnit fit 9icimné i>bi)bliflfeet ; i^iDiufocc, ^anfSbmt fotn^ön dhnu^c 1717 
»t)arit til ©fclften bc&Saen/ på <5:iean ^äc blifmit oftitcft/ efter ben ^orm> 
fom @I. 2)otiipcortcn 6!clftué tilföccne in A&. Lk, Svcc. 1. c. lädf {n# 
fota, oc|> ^"Jirofegocett fatnt 5vi)iEo[)ecbctt'^c. ^l5oct. €c(fiug mig ^jonom 
nu utiir beg ©I- §aberg ©amlingat meb IleceÖiunllocfacflunjligt bedagat 
niebbcld. borget pÄ benne ©Icämjla ©ten dr ocf icfe m^cfct olift bet , 
hn Teö pS (Stenen tvib ^anbbcmiar« borg ib. p. i u, fafl dn i 
önfeeubc til bet famma/ tpcfe^ tt)ava af eit fenate dn be ofrise 
3^nstt5arg (Stenar. 

i7»^<*3^vBoPit/5orB(i<t;Raut. 5f9, Aft. Lit» Sv. T«2,p. ig^-i 

H-^r [M^Kt^H Thurvi auk Ingigirth auk Thialfi thau liru 

rita Stin vheno aftir buanti Thurvia. Guth hialbi honfal ukuths muthi, 

b. d. ^ImA ocb 3ttp<^9«f^ o<^ 5Cl?jalf be l&to rtt<t bcmc ©rm 
eVtec Krtlf C^V^f^s 3rot>ct. (5ub l^jalpc ^a»l8 ocb <5u&s 

i8- 25<tKrt9iJ<^ ©otrt, m(Sif?(t (6at&t , Baut. 361, Aft. Lit, Sv. 

T. z.p. 196: r+HtBIM<+-NK-l3hklt>K- MtK- Rlt+-lltl+' 

•ll^t hKfNt^H H^M^z+v* Faftbiurn uk Thurithr litu rita Stin tbino 
abtir Ingifait buanta fin. Guith hialbi hons ant uk uths miithr 

d. <?<tffbiotrt ocb Cbor^ ISto rita bcnne Stett efter 3rtScfö(^ fin 
^ortt>c. (Biib t>jÄlpc l;ati5 2InöC/ ocb (Bnbs mobev^ 

^otgmdrfet p& benne (^ttn, od) be ©iur« gifnelfer, fom pa (io* 
nom fim^f flvttac Ijönom ndrmare til Ubbe ?öc»U eUer betaé €fter* 

^ M fol/are V 244' !Pt52B3ejtQ: iiCap. 

foljaw i !Kun«|^nin9«tt : tit ocf aUe U anö« Oiuuflenat ^ fom nSmnö om 

23oit&c/ öde (pnceJ reaca öet fammo fom £ant)bo: «n SBcmdtfdfc på DéU 
ta örö, fom.m^cfet vwiftt ifrån somlci^öottöciDajDig^cun. Jgjwiifct oct' 
(Ä TOitnat om Denne (Stcnö tinsacc 2((öec» 

1 9. jDÄrttnarte ]^vcf<*2>^«^/ Baut.410. Aft. Lit. Sv. T. 2. p. 213- 
KK^+HK* Si^niutr auk Avithr litu raifa - - - in Guth hialbi anc 
ha; $ auk Gus mothir. Fotr rifti runar. ^. d. ©igrtoter od? 'UtCitJ 

20. Sp5rtc^<t &ot&, q\Mc, Baut. ifo: Bl+Ki»' m- KP-f- 
»14-1+ inrK- BIRmK- - - 111+'- W =H+rBh 

++1 *^+»» ^hK» H+' N'1l- Biörn let rifiL 

Stain thala iftr Biithur fm - -• - tio. Goth hialai ant hans auk Gos 

iwothir. t. å. Bjont lat rcfa bcirtitc ©tcrt eftci; fi»» •25toJ)et: ^ * # 
<But> o4> 0»i)6 JTIcöet: l;>ja(pe lyans Zn^e, 

2.1. Biordinba ©otit, (É>j«bro i So&crrtirtnlrtnt». Baut. 716, 

Svainulti avk Svamunir auk ffi auk Gns, thau hcu raifa Stain at Biam 
Fathur fin nytan. Guth hialbi ant häs auk Gus Mothir. ö. Q. Qtoe* 

nalt od) Qwemmc ocb 3f^ låto vc\a Stenen åt 2^jcm 

fin Ijnfxce 5aö?r. (But> t^jalpe l)an& Znbe, ocl? (5ut)8 ttldöcv. 

zz. ^cfc^efla eotrt, Baut. Szf: K^ ^^l+K/^" + fNK»* ^hr^f- +1^^ l^r\S " T+Nrfv* Gu fingr auk Hulmgair litu raiia Stain at 

Vraith fathur fin auk at Viborg Syftur fina. Han turuknatbi i ba* 
ki Marmlauth mukin. Guth hialbi ant thaira auk Gus Mothir D« 

Q. .Ö3ulfiiigec ocb ^olmgec (åto vcfit ©te» 4t XOreib fi» ^ftbcv/ 
IpO. ^ut) ocfe <Bi\^i> triobct t>jå{pe bcme 2(ni)e» 

i3. Ktmfia Kvrto3<St:b i éRcrsot^Iatti» , Baut. 863: hM+«' 

^AK" iJ+zfi" BWK- R^^nt^« Hm+- ll*'tl^» Hl^fN^- 

i+kt Kht'- + - rw- +r\t» ^-f-H- kKH" tini» 

H\» I • nr\h» Svin auk ther brythr riftu Stain iftir Fathur fin lare 
(Jarl). Guth h - (bi aut(ant) has auk Gus muthr i lius b, 

ocb .övobctnc ttflc ©tcnen r feer fin %i^X)tt "^wX, (Sub cct;> (Si^t»» 
24- ÄÄfJIofa 5<» P5 étrtrtJ)/ Baut. 1063: +t,KNtR.*. K+l- 

hti: hm+: N+'»': ii^^t^: nrM+i i^+i^kk: ni++- khp: i+rBi: 

Ht:+HH'. ^K:K^^l•H^r^t>l/i^:.Afgutr ralfti Stain tina iftr Svia 
Fathur fina. Guth ialbi ant hans uk Gius Muthir. t), fl. ^^Sot ttf 

(ie bemtc ©ren efter ©xptit fitt ^rtber. <6wÖ oclb <Sut)6 inot>ct 
z^. @mcbbv Bw-ytfogSrt) ib. Baut. io6f ^ * \>\\k\ 

pttir: B4i>nk: si+: km^: * khs n^+Nrh: - - 

thina iftir Ketil b(r o hur fin. Guth h - - Gus Mothjr D.n. * <» * i)cn^ 
26. leiftödebv ©o^rt t ^farmgc, Baut. iop8. Ad. Lit. Sv. T, 

4) M riPM^S / x4<5 fl Cap, 

Tbuibiurn auk Nutr thaiC; litu rica Scain thino aftii- Gairmunta Fa- 
thur fin. Guth hialbi honfal ukuths Muchir, Svain ouk OfmunrC 
Markachu Stim thino. t), a- C^OCbjotlT OC^ HYtt, l>e låt0 etta betv 

m ©ten eftcc <5ccmimb (in ^'rtöec. &nb {?jå(pc ^arte Öjål 
Ö5tit)» moucc. Ötpen odb <l>8mimt) mhthc btmc ©tett. 

27, Wrtlbo ©o^ft, (5«c(la Baut. 10P9 Aa. Lit. Sv. T. 

'2. 214: mw\^ hK ni^Nit^K: nni^r M/f> ^Knt>f< 
4ri^: Mtr\ kit-i htni^ pwi^" w\f^ oini^ynht- nnn 
hih- Knt> ,+H^Bl ti+Mr r\Khf>H M^n^/f» ih tHH^nm* 

Thiuchkir uk Uthlaitr uk arl thar bruthr alir litu rica Stain thino ab^ 
tir Thiuthmunt faur fin, Guth hialbi honfal ukuths muchir In Ös- 
muntr Kära Sun markathi Runörrithar. tha lat Aimunt, b. 

xx^cf od> UWef odj 2^at(/ bc alU 2^tobct, låto rita btmu ©ten ep^ 
tnoöer. JTfctt-cDsmunJ) 'Kattlon mathc Xrmritmitgama. Gc^ 

z8. XP4)C4la 25o/pUet; Kvreo;g5r&8 muv, Baut^ 401, Aft. Lit. 

Sv. T. 3. p. zu: fisvn+nK^ rit - - - K^- lä^^+bnk" 

hi+« +r\K» iKi" lKt/^^,'« BAm vhi+- Kf\ - - - i^i+i 

|Kr\lBhR+- Khl>H S^r\N^- Nifljunugrlit-- -rafathur 

fin auk Iga iftr Buoti fin gu - r thini Igulburn ak Guths Mu- 

tbir v), a. näö^ortuns låt ( tifta bennc ©ten eftcc Ssvlbjocn ) ftit 
bet-: ccb 3n??<» t\tet jirt 3oi)e ITTatt. (föuD (jjalpe; bennc 3g»(^ 

'9.<5tvt<»©<>''"^ii> ^'^'^"^^»"i^P'^"^- '^'^♦^''^•Sv.T. p./ip7: 

KKKHK- rit KItH NH=- Hf^tl^- K-IM- H 

KM> +HrBI hKrM^H M^fM^I/fi- KrukrlitritaStinthine 

af tir K.ara Fa - - - Guth hialbi honlai uk uths muthir 1), ci. ÄroP 8 §f. !HU5te^r(55^5(9t. ^47 

lat tita bmnt Qtm eftet l\avc (fm) ^(t(C<c). <5mö l;jafpe l;4«J6 

30. Cimmell^ci)8 Ävctos^tösmiit i Jglfsbotss lärt, Aft.Lit. 

Sv. ib. H+^tK• H-i-ti- Hti+- (i^tir^ Hti+'' Kni3- +i+r^i- 

H+hh M+h- 4•^K• PhS 4^M>I«- +irPH^ KKlHt^ - I - 

- IH^IKIKI- Sauti- fati Sten ifcir Stin. Guth hialbi Saul hans auk 
Gus Muthir: Hilgr Kriftr - i - Imiriki. b. å. ©Oter fätte ©tcrtcrt 

eftet ©ten. (Snö hiaipe l^ane Bjål, oc^ <6wJ>ö JTtct>cc. -éelge 
2^t:i^^ Cflt»iöK ^onom) i ioittt»"c(nte ! 

3 1 . BPepeSe Kvt^<t » é(!ci'5ott;tön&/ p5 ett i ^emtrttit aflättg 

itepcrt, Baut. 912: i+k: mi^k: bkml- -i i+j HHt-iinM^: 
iy\ y\m\; m^h^^i nm- NMrJ • 

Ehr ligr Brutte a IhnatUtum ok Giloh. Bithhum vara Patr noftcr 
thera Shial til ro ok til natha ok alium Kriftnam Siallura. t), å. ^ht 

linjet ^time på iCnefJab od> (Bclog. 25cbjom xoåtapcittvnct 
jtcr, berrtö Bjål til ocb til rj5be; ccb allom Ktijinom Öjålom. 

©«fom söJafc fil bcnnc (gtcn/ wi( iag utuc min ^I. ^acbcoUccé 
C. F. Broocmans ?8e(f ritning ofmct i^!ici'öDtt)(dnb 2. ®. 146. @. önis 

fdra en t^Ut Diundcn i ^orn^Sfa Ävf <if hetta ^uncW # * av hans 

Sial til ro og til nade og Ramborgar Sial. Gud gcivi dera Sial 
Himiriki. Bideom vara Påtar - - t), å. lyans Qjhl ocb Äötnbotgs 

©jäl til Iko ocb rtrtbc. <Bwb gtfxrc bctae ©j«l ^tinmelrife» 25ef 
bjom w>dtt patct * * 

be QCO info-be t Worm. Mon. Dan. p. f 14: -IKllb ! +R: IKIB^^- 
ET-im: HHm: {^'Mik: '^r: WMiv:=H'ir^: Kn>: 

/ 

\ *4'8 '^^^<B3<^m Cap-iii. 

1>+iM^ '. i^'. t^+Ktf^." Artith jer Igibarhar Kava totr: tbru-' 

nom abcar Krolniefa uro vaiit. Hvar a mathasr runar tliis (cr, tha fag» 
Patxr noftxr fyrir Sol hathnar, Hialb Guth thaiin fua gscrst t)- Cl- 

3rt3cbovgo Kära 2>otcec6 å«t& ht tve brtotac efrec Korf5n?a|3i4,»^ 
om Wåven. -^vodt mun, fom fet öcfja :Kii»ot/ b^n jas<t pflcet 

32. jj.Katcbv ■^«tt<tttXX>c(?ct;sotb((tnÖ/ Baut. 93f/9a2i i- 

kKt^+I TRhtl+I Kf\h Ulfr auk Thorragnir riftu Stin thinfufcir 
Facha fathur fin - - Riftinm. In fir hofthl orcha Trutin iCJus D- 

Ucurialki fati Stin thanfi iftir Naur Fathur fin. t), q. Utmihlh {<tm 

spä öcn fojpc af Uefe (Stena? n;cf<ö en ^ä§H^c mta afbiM, 

^minnclje nuD öenne <Sten tvavit pafi^ffat). Den z:t)vc/ fom i\K&n 

^Eaffuttöa Wtfwit I)itfl!;f(a& $(c 16C9, åt nog ttoligt, at man mkt afxita 
<n ^uuE, cum cucuUo, fajfdB Sigutm icfe dr iblanö bc må|^ bc^agli^e, 
tncn (Ifnwl icfe oliE Den/ fom öc uti et gammalt ^jtcmplac af @tm:fefoii5 
eODa, pä Upfala föibliot&cE, uti en '5;apa/ ^irilfen (fal f6r<|lålla ^rcenij'.- 
foetett, ellev fom €&fea talar -^at/ 3<*f od) Zl)vii>i: iimtmm')lQmlhii 
knnc forj^ infort wib D^olf^ oc^ ®6trefö (Saga p. 43/ orf; fcban efter ^0* 
nom Barthol. in ant» Dan. p, 472. Dc^e (Stenar gifiDa fftlun&a 

noöfamt JSewi^ oc& ^eftt/ til ^waD ^^liJ) De &6ra ocf; nap te blifmit riRaöJ 
famtuprefte. 

3cf c b<0 minbre l^at man welat inbina fig ocT) anfcte , af ben ratta 
Meb») fom öar af 5ö6cjan Mt jit ©tdiic/ macit få l)l(f<li9a gam* 
mal/ at ponnagot öfmer 300 2lr alienail efter (Synöaflobcir bllfmit tillo^ ttx cf, fuprap. fl. 57: cå) Ocii/ fom wU öaftpa eiT f)a«i( tdrnpli^ of» 
i»w{å\tmm, torbe Can |Fc låm\\ fium f)hmi i en % »740 un&ei; 
^vof. §ronöjii i\>ii> Upfuta Stcabcnii ^tSUcn ©ifpiitation de Hufaby We- 

Ärogothor primo religionis Chriftianas Sc minario p» 48 ; bwardfl 
Öonfålunba anf6c«6t ULFR aug THYR, regnir, lUtu Stin thinfi 
ifcir fastha (faethra) fadur fin, h. e. VLFR dJ* THrR, Regnatores (Rei- 

gini in Edda ) erexerunt lafidem hmc in memoriam fantopatris ( ad vey 
bum: farentumvel majorum fatris) fui. '^p 'OSållfl/ ttiebatt fiu 

trå at unbetrolla o§ om ©tvetjcg dljlu ^iljlåiib båbc for, i, oc^ eft« éytu 
bflfloben/ gdt på långt ndf Icfe fd^oflt up mcD fine Olutiftenar, utan tvi' 
, fav, ( Sinleönmg ctf öftii/ \)m efter 55urci Sfiltnmt^ar aiif5ret, od^ artist 
nog forElurav Hift. EccI. p. jéöfq. & p 380. bdtemot, ot beöBcbllf* 
Xoii fiftabe af g&rijtne oc^ febnH S&viiUntomcn foinmit l)it t» i Sanbet ; 
fflpdnban bätuti mcD flcre felar, at l)an utom ^Scwiö antager 4:be 2ir^im' 
Örabet efter €^rlfti gébelfe f6f ben , ba beg Sära forft fFal ^itrommit. 

- 

34- 3^9 fluter nu benne ocf) be f6rc95enbe 0\unllené ^locfar meb ett 
WenpåJSot ' Äptfogårö i ©obcrmaulanö, fom dr ndflan lif en Sim* 
fta od) n)ib ^nbacne forfebö mcb fmå tiinte pelare unber 6fra Stffdttum» 
flen. ^an fan i Slfritning fe« ibtanb Curio^ @tenar N. 4» ; 1 3o&. gr. 
^tvinslFiolbg företal til be§ Fragm. Run. Papift: od) ena ©iban af 
^»onom; i J^r, ?OMfl. ©oranfoné Bautil N. 933 ; faftdn bdt oriftigt nnfovb 
unber ^u^bi) ÄijrEa i 2öe(lerö6t{)lanb. ^milht S«I tUt ^kfeenbc bdraf 
torfee fXiifiuit, atjdmwdtpå ^juebi) ^ptfoi^åvb i ^spedft.öorljlanb.dr eji 
onnan meb benne til^igurerne mvcfet ItE ©rnfiicn : ^roarö ^cifrifning fa^ 
efter f6rrndmn&e 5Bifp. om ^Jufabp m ^aimjYoIbö ©amlingac tt)il önfö* 
W/ '*P^ lobta ©ibrtrt af betta SDIonument/ ^etcr bet/ dr «n®?att 
*'t ftb Äjortel meb en *3öi9t(tai/ v)«m «n onnan m6tcc, fom meb wdnj^ra 
"J&anben féfer ncbtijnga ben Idttafte (Sfdten: en sSitrop i jKn (Sfru^/ 
"meb utflagna J&dnber, meb ct Äor§ ctt W '* Itcra cn ^iilop i fm 
" fiuHe @?ruD meb utjlaqne ^dnber, önammanbe meb ben ^>5gra cn 
'*fel, af en S^m^ utur ^Immefen ; i ben mdnjlra Ä« fc^n ftn ^iffopgi 
" (laf : ^^wä naf ota 5öarn fittjanbe lifa ffifom uti cn ^dOn encr upr)69b 
"95runn, WUanbe ^marannan uti^anben; oc& bdciDib ftår et $(Uar< 
*'meb en ^alt upp&: 45warn)ib återen?5illop Oär for et xoaxn 
"banbe (tö til^alFen, oc& meb utiTagne J^.^tiber prebifar för.bem. PtJ 
tt^tt<^ 0i?>art ; %XQ^ srvwme f Dsanbc 2)f af ar/ meb ^ilf e tnjå mm* 

3 i "fliffo» " nlff/oif fasta, ^öfroanbc ^matt^ra i ^anbcti tt ^mdtb od^ uti \)m wän» 
fha en <gfi5(t> ic.„ ^orcfter b«j?iifn)(}g bagge ©aflarnc, på femilfe 
^tuarbcta aro z 2)|ut gapanbe emot i^mxm^iu, mcD länse (Bwanfat ic- 
oc^ jlutcé SöcffjjfntnQcn fåiutiDa: "£)fit)an på ©wfroen ligger «n @t«n/ 
« fom jTutecftg åt båba ©iborna (Sfom €t ^at mcb et Äot§ uppå, få långt 
"fom ©cafiren år. ^ftct ^olfete @ägn båt t Octctt, (fal unbct betta 
"SWonumcnt ligga begtafroeii någoji honung: bet bocf icfe fitmi &afwa 
"någon ®runb, emeban alla Sigmcnia/ fom bdc flå/ beteEnabe 
aSijFopaié ?026ba at inplanta ben (Sljciilna Utan jc.„ ©enna åt^alm» 
ffjålbö Jöeråttelfe om ^)uébo<^enen, fom i åberopabe 5)ifp. jåmtDål at 
flftagen. SD?en at f omma tilbafa til $öotE»cEa6 (Sten / »bil jag om Sigu* 
tetna allenajl åter otinra , bet be åro måfl Ufabane meb be np§ bcjf te^ 
Jie: til et nog tijbligt ©Eål, at få roål ben ene, fom ben onbte, b6«f 
, til fkiit 0)riflenbométiben Ut i Dvifet; ^milEen man mt meb alfmac 
intet bcgj>nte« förr, ån unbet ^. ölof (gfoftfonung, o(S) feban bel)6ft)e ^e" 
laico at fomma til^tabga, ©arcmot^' åt JBotfprCaé ©taf|l:en, 
ben fotte båti olif , at bå benne at utan ©ftift, på öonom jåmroål båbe 
£atin|fa JöotflaftDet ad) £Runot firefomma. Sijunotna åto cftet €utioS 

Sdéning af betta Snne&åfl : Kare gcrth Sten iftir Biörn trcnda finn. 
Svens Sun oc Bencfrlthe i KalVorvidi i authe hans, hcr ligg han 
undir Steine thinna. Bericfrithe let gera cpter Sun fin, men eftet 

^erinfljTioib ^abreng, meb <Bm<ni fKåttelfer, bega: 

P+KN KIRW- H1IK- BIIKh- I^Wm- Slh- SMKV 

tW^yV^mi Ahrm- mk" ht\h HI^- ^arl g.rthi ötmi- 

fyr iiicrn frenta ftn, Svins bua uk Bcnkfruhar i Haimarby, Tiaunu 
Ctiauthu) hans. Her ligr han unti Stcini thciri. b. å- K<ttl gjor' 

ft:i^8 i ^ammatbY/ ^;:»e iCflenöom» i^at ligger ^an imi)(r öcrt'! 
m Ötcit. 

^å £atinlåfeé fcetfömma i^orf&ctbårunbetf^irunba: OLEGET. 

ET. NESCIT. VIR. NOBILIS. HIC. REQESCIT. SlT 
MVHDS SORDE, BIORN DCTV. XPE PRECOR-TE. I 8 BL <nU^eX€9X5(9t. x^i 

3 &o^99< Qj fom H'^ åxo , de c 1 1 iim^lvittt, idi dt &tt)atb«rt effet 

©ten t €uiil>« J£)omf^>rra iflcnfiiincö, bk Jdfaö for Qui. 3 bet ena D df 
«t V od& i De anbra ct I iniicjlufef. S)cf fefriga cf (55Fn'ft«R litmt iåmt 
tt)Q( bet npgndmnbti Cmibifa aJlonumcnf; at, of cilt betta tit at borna, 
benne <3ten foc i?oo mSite mx<\ uiWmi- SiÄan idmfore dfnjcit, 
hmb i 7; SI- unbet N. ai om cn fi^ibun iit\}(n pd 2öriE|lab ^prFosdcb 
bUfwit aiimdcEbt. ^mxa\ m nil fluta / at tatinffe ^oEitdtmcc tt)ib ben« 
«e "^ib f6v(l börjat m pS ittmdrbar af f ommo t ?35ruC : bet flece 
Stenat f ^dflersötfelanb af bctta ©!aa/ mcb ?atin oil) JKunoc tiMa ut* 
fltabc/ Baut. N. PJ7 - pif/ ocblå tpcfaö kiritna. S' fl"«»^K« Pd ben* 

ne S35otfprEaé od) ^nébt) ©tenac, i Ipjiner&ft ODIurene (gEapnaber, rteb 

fina &69a33cn ocf lönsa Jo^lfat famt (Sm.mfar/ liPna ocffd ndgot bem 
Ubbe od& Söalepd finc (Sttnav ut^ufloit; fil at man n Mhm fan mara fbv* 
n)i|ab bdtom/ ot becaö Jirbetc tjdnt til gDjobcBcr fér begc^ Qrilreöare. öm 
«tt Ubbe nå) 95ale (efti»at wib ^r 114Ö; f^i funna be|c @tcnac 39 
eUet 40 ^r bdreftec »d( feafwa blifmit m«b famma ^mx utbuggnc. 
JÖocf fan man pä 20 cnet 30 af i fd mhtU %i^tv inm aitib mxa nos' 
1'dfnanbe» J^i^arfore jag mfl: intet mil nefa til bet/ fem anféccö t 3o. 
^ertn9(t'i6(Dö 2lttarta(/ p. r4. öt ^Öotmföa Äi>rfa i (S6becmanlanb af 
benne 55j6rn bltfwit upbogb od^ m »129 inmiAb. 9)?en öt bctta icfe 
minbce, dn bet, ot Söottrib roarit 5öj6rné SöroDer/ o(t> ©roen fömf 
5öenfftiba beg ^orolbrac, jtofat meb JRunet od& SatinjEa 5öoE|Tdfroeif 
wacit p& näflon Sunt i ^i)iEatt at ld'a ; bragcc jag bdtfore i 'vtroif» clg# 
tndl/ at fngen j^ban Sunt i 2tu;tocng ©obermanldnbjFa (Samlingar fi«» 
m$ omtalb/ ocb bet begutom dt aBcaiitall at famma SOZonumcnt/ ban 
ilg åberopat, intet watit onnat / dn luft bet bdr npg anf6rba i ^wilEet baii 
efter en ftroffbat *2Bane proprh fdlunba, fom anf6rbt dt, fjjut oc^) til* 

6f t. ^arc nu bdtmeb , ^luru \>tt wil : få dv bet liEwdl ^anönripligt , af 

bege SRunflenar tjdnt (ifa fdfom for ^^'■tvergangar ifrdn Övunrljlnlntien 
til, ben ^og Q% dnnu fd fallabc, ^JmiEftplcn, cöer foröom bruEliga Z<k« 
tinffa (SCrif!'dttet. ^warcftcr betta nnmnlt cn \)hm %mm, oc& 9iu# 
nornaTmdningom uti befebetmera tilvioranbc oé gjorba^tcnlftifter bllf» 
tvit aftaflba/ o(& dnbteligen obruKi >a. 

Cap. iz» 9. 
åt <tt owetbig £dfatc bcttafltac alle öege 3flutt|^<naic / fom i benna (if^" 

la äf^anölinfi öro fbiflarabe, til <t2lntal af mtman z, åni J^m* 

ötaD, f)WilU mananfjt fåfom mafl mdrfmdrtiige/ antingen fot D<ra« t* 
jjet Snn^bau, elkt fot bc t)''m af on^)^c ttUnstse ^OJeninsav , tit fMge ^roat» 
öf öe nvi^on <5:iD bfifmit l)ailen for ^<bni|Te; få Idrcr mig fna« öet 
fall Umnaö , at alitia cn af bem anöcc til ndrwatanöe ^^ib be<» 
f.mte SKuiiflenar/ uti ilber tiägot §6rctc(ibefan tllldflgaö f6c bcm, fotn tji 
^ininnclfc af Sngmaré ^drb idenom d\^\Sa ^dlbef oc(> <^aftantt/ wib 
1040, «Uer foct Uuim blifmit njWbé od) uprel^e. 

fenaw oc^ o^ngte fenfwor fag n>dl foft (ffalctg cftct öJorlfg^et 
öt gifwa becaö rdtte ^IDci; si?^cn fåfomiag l)driifi biift at jdmCa icfe nft^ 
gra få ?IC/ utan oftajl l)cla ®«cUt , bwatroiö «n fftbatt ®caii(ag.€ttb«i i 
{K.lf ningen genom be foifta UnbetfcFningac nåpligcn funnatminnaé, fom 
frambdö totbc ftå at åtljållii; om bet Sllimänna ber (fulle åjhmba; (iS 
incnct iagmigbdrmcb lifm^il ^aftua f6rtjdnt Dera^ ^'imlja, fom eftcc 
tttig tocbe åfac?a fig bctta wims fullfomtigure Utrebanbe, at lag uti bet 
ftogafle utmåtEt 9ffiégcn, falsan jag f6c forih ©ängen icfe t)unnit lopa 
tonom til äinbe. ärinre o§ nu bet / fom be flefla be§a SDjrnneélfrif^ 
ler r»nö imellan ^afroa gemenfamt; fä mdtEeé no0f*\mt/ at Öe lil Sbrift» 
na Sf^eligioneng Up^^gelfe, i b«n @maf,^)an från åt »ofo ocf) fcbcrme* 
va macit, dro tefnabe oc^ utbuggne, ^ufl^^t^r^' ©renar njltna om ()anö 
ccb ^ané Sé^öfö ?^^it fot; Sl)ri|lf nbomené fortplantning i anbra Sdnbec : 
©Dtl)e6 Äuml od^ 'SBitamabö ©tfnarne' dro efter §otP, fom troligen 
ftattfamma Upfdt: od) måre ©reflanbé famt'£5fier(fb£5#$5arare , fom pä 
SKunjlenar i^ugfommag, feafma antingen tjdut i mot ^mlat s>d} 
^^c^Ti)lne, cBer nf ^labogt b<m be {jeligc D'teif, Öm bc förre liMt 
^é. Qnc. ©refme Q5onbcö <^.?l på fornpabe 5?l. ©menffa @ctap&ing!» 
^cbcnöbacen b, 18 5lpr. 1748: at bååtec ii^ett upUfmabe* "en urål* 
"brig oc^ ^eberftg Dtibbore^Ö ben, {»milPenö 'troget, 2Öitter&et 
''nJiöberlige S5atcr i förre ^ibet oft ^robnaben fring Den ^?ottgl. (émn* |fe ^br^fien: (?t ^iibbareaille, fom trorfar mcb be fcITc uti gOriftcnfx 
ten uti ^icer, Jgjebcr od> ^ortionfler i beraé $^dberne?(dnbcr ; fa|f 
"dn en eller annan af bem (öfa fin Söörjjn uturbet irrteodi) f3:te Se- 
<'culo, i De få fa«;ife befiga '5'ågen oct> Utfurber , til bet Sorldfttjabe 
"fianbetö ^ö^frianbe från te Dtvcgne, w^vo borf tvåre Sanbgmdn ocffS 

btivuti ej minbr< belagtlfle / än anbre €&i?il]ne S^atioiiei; : öwarom n?å' tflé 5Ifftflt/ fom, cftec tt)å« Oiunflenaré Sownfebanbc, farit i ^e|icc, 
åt juj^ intet få noga fnnnia: men fattaö liEwål icfe SlnfcDning/ ot 
-^ölla cn ÖDliF SKcIigioné Q:i(fnfé om fktiånmc 2BörP af ^töninsatö 
•od) anbre jDcl^riflneg »ålbfamma '.OmiDänCielfc for immal bcga ^efoté 
rittta örfaf } ^äljl fcöan <2Bdgcn til J^. ^antict borjaöe (Fc tvejlct ^ävifia» 
oc^ få förbi 9)?orerne i ®pähicn oc^ ^orfugal genom ®it)ra(tar« jOm 
tcm, fom fciflit i(5|Hanb, Sinlanb, fiifianb, ^iafmaftclanb oé Catclen/ 
flt man mera unbcrrdttaD , at Decaé SfiDcr for €öri|lna gärané Sort* 
l)tQiunin9, låmte jvärUE for ^äberneélanöet od) ?(^it at oEa eUec fpäfa beg 
gicnber, orfafat bcraö' tcfc minbre fieberliga, ån, efter ^åfrniflPa 2Bib# 
fTepclfcng ÖmnbeC/ fortiånanbe, S)5t>. Sit^olf tagit up olånbig SXflMf, 
fåfom man iam, of bt t>ä) @ör: uprogt StBdgac: od) gjort QSroar, 
lan man wdl icfe f6re(ldUa r»9 unber ^^^^^^n^^oniftt bdr \)afm m* 
tit allbcB owanliflt; ^^iii dr lifttjdf of be mango ^otn od^ 2öab, 

erobbe ©fogar , sjJJorter ocb ^drc, fom njSra ©ägor omtola, oc^ femot* 
oj en ®el £)rter dnnu bdra $Ramh, bewiöltgt / at iöroar, ftore SCBdgoe 
oc^cn ftabgab famt utmiögob £.anb(Fötfer, i Sfnfeenbe til bä »cbcrtogna 
Jörut ot fdrboö od) (efroo/ iujl icfe marit fä nobwdnbiga, fom feban 
©eber od) ^cfnabéfdtt meb S{)rijlenbomen / efter onbro mero upbrufobe 
^idnberf , b{i\m forwanblobc. .^uru bi^liEa (^i?gcl)dttningar feber* 
mera blifroit fåfom fortjdnanbe €^ri|lenbom^n)drI onfebba , dr mcb til* 
feorcinbe^ewie pä fino ©tdUen anmdrft. < 9)?en bdremof n>ar-infét uti 
»dre Sorfdberii ij)cbniffo ^ifm oc5 Snbfamngac', fom borbe f6rmå beni ^ 
til någon fDnnerlig Slit meb (lifa ©oremåt : ODå^rig od) rodrlbené ^öti 
6beife mm i @tänet be enbo 9}?cbel be UqW/ at föwjöna Dewé tilEon»^ 
tnonbi eifé ^dllttfter efter pobeit. 

r a, SQ?éb -bÉ $»röary fom.pä ö)åre tUm^mt -mtaki , nåm 
I ffornforf are focjlåt ^)69ar, ^roalf ocb ®rofraar i bem/ fd ot efter beros 
SOJening bege ©tenor liPo få wå\ funna förug til ^ebniffe , fom; Cbriftnu 
Q:ibcn. 3 öriDoroDé (Saga €. '37. p. 40. införes ocf bemtc ^idlté pä 

flt ptterjlo fiilunba tolonbf? Nu ftal Ikipta lide mynu i tuo Stadc, 
og )p^ulu fitia hia mfCf XL mänhay vll «g y^^^ Kiiaede Ufn se- 
fe itiynat en adfcr XL Ikulu 'giari miét Steinbro og draga thar ad 
"♦^id ög legia thar elIdV''og brehha nM fammann thegår eg cr dau- 

dur. fe, ^. itrtl «»i$t SoiE ^brioö i tii^^ 40 jf t^lo jttta- §oa if g/ 

Si3 00 " wii iag s6ca Ctt^dbc om mma éfv6tnt\)t> öttbw 40 (Bofa Qhta 
*'mi9 en®tenbrO/ o(^) btaga *2Ccö Dit, famtldflga öåcuppä^lb od) bcdtt# 
na Qltfamman/ feban jap dc DöDcj.,, SÖibatc fdsec famma <3a9<»' 

tha tok han til Kuaedis fyns, en their til Siflu finnar ad högg v» 
Steinbrona; en their ncma Kuaeditj crtil thefs voru aetlader. b. d» 

''^ä boriabel^attfit OmabC/ od) bege, ftn ©9|I<J <it &Uö9fl (Sunbron/ 

anbi*e, ar tdra O-wdbct, fom bdttil mxo fa«e.,» Silf Deitö 
Kcébocb (fuUc np§ttdmba SD^ening n>dt tDtimo n&öou @fprFa/ framf 
man af 1'orfei ^öccättclfe bdtom/ Hill. Norv. P. i. p. 274, icfe ba? 
fce $(nlebnliis at bdUa Otbet Steinbro fot et ©friffcl i ©tdUe för Stein- 
thro, fom tdttetlgen befijbec cn @tenfiffa «lltt ©tengcaf. ^an^ £)rb 

dtO bt§aj SexagintH Säxum inciäebant , hculumque fftneri praparabant , quod 
exjlru£l<e pyr* impoffitum exuri jufft^ rjliqui jexaginta rhytmum curjum vi- 
t<e fu<e ge/torumqtfe complexum ex ore ejus excipiebant. t), d. ^Jo UtbÖflgO 

tn ©tett od^ tllrebbc eii Äijla U Sifet/ fom 0tmacobb befaftc Idggatf 
pS ct $35äl ocO upf>fdnnaö; b« anbrc 60 d&orbe bantJ ^efmcrncélopp på 
^ecé. ^draf fan feé af bdbe bctta £)rb o(^> SintaUt pd Drmar £)bb* 
itdmpac mäfte »aca fdifFrcfrntt; (^Ifom bet ocf i famma ©aga dr ct tyb* 

Uflt efrlffel, ndc RafeftaUnd (dfcg i ©tdOe \k Tafcftaland uti Det 

ttib 8. 51. unbei- li. ©tcnen anfoiba SCitneéWtb. I3)«§utom, om bet 
dn fd roore, at Owacobb låtit sova en viftiQ Söro of ©ten dt 
iiDore bet dnb& intet S^cwig, at et (lift 55?>roanbe watit nägot ^ebnifft 
5ömt , emeban beune Slftwentotate tvib fit Siflibanbe icfe mera tvär nflflo» 
j^ebning/ utan efter be <^iberé ©dtt en 90Ö C^ri(lcn, feJ>a« ^an fidlf 
bÄptfvd i Sorbané Slob. fSdlunba f&tfminner Det ®Edl/ fom af ben* 
«Q ®aaa taflit, dljdj! Eunnat fdtfa ben ©anHins i ^roift»efömai , at 
aQe be Oiunflenar/ pd &mi(f e ^roar omtalar / dio riflabe od) tilrebbe un^ 
ber e^rtjtenbomen. SCibare fan mon fluta af ^e^BilFa Uxm 3dm« 
f6ranbe meb ben €at^oI(Fa / at unbec ben fSrraé iberrarodlbe inge loro^ 
ar for ndgons ©idi bliftuit alorba , cmcban »are ^ebnijf e ^6rfdbet 
itog funbt ^6no före, at p8 intet (Sdtt efter ©oben e» fSrbomb f unnat 
igenom be lefmanbeö goba 2CerF od^ ©drninflar Iifa« , bd bc €at&o(ffc 
^rejler efter fin £dra prebifabc om (SEdr^elb od> ©jdlmdgor. 

ndmna en ^prfa o(^ telna be§ ^il&oridbeter : tala om en @)ub/; 
0C& &onom Q;reeni9; 3<fu« oc& €5ti(lu({, fan intet (Fe: utan tobiFap/ 
om be§a ^britlna Steligiond f6cnam(ta Mtvubfottninsar. Wr ®uDi 

0)job<r bpvEa* ^ater 9J«>flct meb <t ^Ibff eplijt $(flbbra»t>e (dfe« ; I 1 - 

fd ma man ma ot ett ^ötbollfl? ©uröeö dr för ^anbm. fatt 
feå »aca tpbligaw , nåt fliEa ?0?snin9ac pä ganffa månge Diuultenar f6* 
ref omma , ocl) Dc ofrigc intet SilDeré Sorcj^eg f6r bem &afn>a / ätt-<it 
be aUe i Sferil^cnDomötiDcn ocf) unöer $åfn)et)6met åto riOabe ? 

Sfrån ^. Olof ©fotroimng r^^tnac man semenllsen (Sbrijlna ZÅf 
fötié ^Botjan i ©nxric; men f6t ioi8 ti)cfe« Denne 5ronun9 meb 
5llfroar jcfe feafroa taöit fit ^)ufn)uöfäte i (Sigtuna/ f&fom ^an^litäbet 
od; fKi^b. JQt- t>' ^alin i ©m. di. i. ®. 646. bet an* 
macft: od^ ifrån famme ^ib oro wdl DePdftc benne ^onungé pennin* 
gar / fom dnnu fétwatag i !0?pntfamlingat/ jlagne/ efter bå btuf liga (Jn* 
gelff a g)^anetet, meb Äonungené 'D^amn oc^ 55i(b på ena ^iban / famt 
et ^ot§ od^ a)?j>ntmå|lartng 'iflmn uppä ben anbta. 5if 2(nunb 
jinneg ocf et bplift ^\)nt meb,^oc§ uppö $ÖaEfiban, fom nog liEnatbef, 
jom dr p& Övåbjjjlenen , feroilfen ^anblat om SngtDaré Sdtb til öjler* 
låiibcrno. ^marfore man af ben Sif^et, fom fålunba fiinneé imellatt en 
oc^ fommc <iibg Wlmt ot() Ovunjlcnat i ©tpcrje; famt bdraf, ot på 
be§e ©tenar fä t»dl, fom COlpnten/ ofta beraS ^DJåfiarcé 9?amn 3ro at 
lafa / ocj) at JKunor jåmmdl foreEomma uppS en ©men ^ftribfoné ^en# 
ning, fom unber &ané ^anböflpgtigbet i ©merie »ib 2lr 104? tpcfes 

tt)aca|Iagen: t>draf, figer jag, fan man icfe mdl annat flata, ån 
at benne 0)]pntEomjl gifroit ?(nlebning tit JKunoré od^ ÄorgtefnS 
SJiilanbe på (Stenar; ^dljl benna ©frift, i ^milEen råte ©tafmar altiö 
utgöra ^ufmubbragen, marit ben anrabeqmdmligajle, man funnat på^it^ 
ta, at nog tpbligen inprdgla i mårei^årbe ©råflenar: fåbanc fom majl 
ölle 3fvun)lenac oro. ?0?in "^^anfa dr bdcfore/ ndr ^rcjlec 0^ Sdrare 
f ommit ^it i £anbef oc^ öfroen mågat ji9 »fring på Sanbgbijgbcn , famt 
funnit ben gamla "SBana/ at efter beromlige 3)?an uprefa flote ©cåflenat 
til ^minnelfe, ^afroa be icfe funnat, utan jdmföra bemmebanbro SolE# 
jlagé Sifjtenar, fom, Itfalebé uprejle, meb sjJåjftift utmdrfte til ^milfa* 
j&cber be blifroit fatte* ^draf tijcfaé bege Utldnbningoc ^afma tagit % 
^nUbning at foreflaUo bem, fom welat uprefa ölt bdtintil wonlige Vdb* 
tajlenar efter ftne 2ln^)orige, ^uru n,5bigt bet mu, at uppå^bem tefnabe 
S)Sbeé 9^amn , om bet påfvftabe §(ubemål at göra beraö Slminnelfe 
mm fdtert (f uUe funna drnåé. gn fäban SörefldHning bar få mycfet 
fnarore rounnrt Stllmdnbctend 5öifan , fom man bdrom må n?aca förtrié^» 
fob , ot ganffa få iblanb få månge ojf refne S36tajlenai' , fom mib betta 
iDmffiftc funnit* ^dr i Sflnbet, til |it Urfptung o* forlla SöemdrE^ift» 

tparit %s6 «yiume^<sine t% cap, 

mtU fS beTöttte/ fom bc txt fuiinot wata, om be meb étt lott ^aiTrift 

f?t fnarajlbote 6f»t)«i:ti)9a en tnfalöig 5(llmo0c, ^uru nöDiflt bet roorc, 
teEna bege SDllimeejlööcc, fd framt bet meb bem påfyftabe ^nöetm^il fd^ 
fe« (fulle Cuiina m\U. SDenna $iti!ebning til be omdiEDe Q5ötafteiiai* 
Sifilatfanbc o(j^ 9iun|Uaav6 Upfomj^ i (Stället/ fpcfeé »ata bm allca^ 
rimligajte, oå) )u|l feenne ^iDe SoileiC/ bå Sttflwarö ocl^ bané goisejlfW 
gateé Öfdrb of Deuas .fecmaroarnnbe ©tdfltingat blifmit fpocb/ oc^ be 
eftet gamalt 5SruE tit betag ^(minnelfe tuelöt upfåt^a be antöttjarastlga' 
fle so^itttwéföåtbar. 5{ttf iUise öf bege 9vun|tena( dr en fort S36rt 
m be S)obeé ©jdtaC/ ocl> pä fumlige bew^ ^^amu/fom bem ri|taf. ©et 
forsa fan ^afma ffebt, ot bpmcbelft upmuntrö §olE til föubelisa ^Sonec 
Dc|) Wflelig ^drUE: bet fenövc/ at gifma ffere, fom Eunbe åflunba jlifa 
sSJjinneömdrf en / (Jftetrdttclfe/ l)tt>ilfen be bdrom &dljl borbe Qwlita, fo«t 
gärna fot en ffdlig ^eberfläUnins wore betebb at fitasa fig et fliCt 

maE. ' 

^dc dr en WoiliQf^it, fmm 9vun|leKar forft uvtmmit, men lifmdf 
fiäban, fom flår mpcf et ndr intil bet mdjl troliga ocl) fdfra. ^\) i i^ben* 
^ib moro JKunjienar icfe bvuflige: febermerg ndmnaé be af ingen 
samal©Eribcnt, förr dn af @a)iO/ fom inemot ifo^r efter 3wg^^aré2)6b/ 
behagat af en Idna SKanöålbcr, ben be uti bané ^ib migeriigen dgbe, 
fdfom ^oct od) ©agojfcifiDaren, gora bem utur ^ifet gamle; fafldtl 
ban tiaiEa tpbligen fager, at man fd wdl wib bcra5 f6r|la UpEomfl, lönt 

i ^Baibeöiftetg S&cfdtbiganbc , tagit 0vom«t(Pa @ten(frtftei- til Sfterbome: 

i broilCet ftt OmDöme, Nab ^Ealöcrneö dmäben betrdffac, ban liEmdt 
sonjfa mpcfet felar. Om bS Stj^unban at efterapa be SKomareé ^ttiv 
(Iriftet/ efter betta ©avoé 910 tne, ocb f§rr dn Cbrij^enbomen bitfötCeé, 
gifmit Slunftenarne Uprinnel.e; fä frägaö, ndc dlidjl, tvdre ^örfdbcc 
brpt ji9 f^ m^it om be Diomareé ®cber at be bem efterfölgt eder fd b6g# 
agtabt, at be bem »elat emcttaqa? ©fulle jag fmara efter min "tanfa; 
fd blefwe mit ®n>ar/ at l)»arlcn be gamle ÖvomaresJ, ellec bet fenare 
9vom& ^vejlerliga Svegcmcnte bär uti £anbet roarit, eller Eumiat mara, of 
fä angenämt, forr dn ^atboljfe ^rej^er, tiliifa meb Sbriflenbomen, om 
bägge ©elar bibragt ^oifdbcrne/ (ämte en partifF ^unb(!ap bdrom/ eit 
fmicfranbe gpjiuab ocb en tt)ibtTeplig 2B6rbnab f6r alt, fom fommit i^ 
från ^vom: bn)i(f<n meb ^ibeji |d fmäningom totafg i £anbet, ocb blif* 
m uti gemene g)?an inplantab. f^äruppå Idret man intet bcbdfwafle^ 
w ^mi, dn bem, fom dtiliflige Diunjtenai; i 7. o<^. 8. ^U.kmna, 1 ^ox(takt til Snflivaré @afla p. ii. 19: ocf; pö§in; Del fTg icfe iUa i eu 

toa fig meb SiMnFijH (if ftua gamla §a6(ei'/ o(| t)e§c öatmib tillifa ^aft 
'5:ilfdllc at påminna fig ötmeits £iftifl&ct fornt ^e(m[t«é !£)raf«né fl(u< 
Pflttöc ©ap genom €I)ri|l( ^org bofmabt oc|) ma^tl^jt. 

S> mcö ^«(iTn4runM ttfnabe od) ^Itlntifé &<fanfe 5 ©fcttöt fait 
ttian Wiiil iife öSiia fot cilbce', i^fi^bc alittidjinc/ tmÉban l»ff W ffunc mi» 
faö/- cit Ji:>tlfmaimt börjat meb ^tentijlning foic, dn &e aubre SKif ctö 
SnmÄnatc : l)inilf«t få ttiba mm artdnmc öt Utldnningai- tilfort d§ bca* 
na ^onft, icfc låtcc få tittiltgt, fom tit, at bc fé&rc örtet; féift fåt <mct- 
taga bctta ^Sfurtb. ®ocf fåfom ^dtutl icfe dvv utan ^tvab troligt faa 
mata; fd toiöe bet icfc wm obe^agdgt/ fafl dii meb udgon ?Runimetö 
§6tlujt/ fora jag 5fmec ort Äl/dd i bemm Slfönnbtittä f^éat, låta fXun* 
ffenetiltningen meb €()cijlenbomeö oc& b«§ ^rebifore Ofmunb ^arcion, 
eHct någon i)«§ tdrling , polera ifrån Uplattö til ^elpuqlanb. 3ag taga* 
bå 2if(fcb af mit Ombub tuib ^rofunba j?i?tfob6c cHcr Sngebp i Sunba 
@D5n, Baut. fl i 28. bmardjt bcnne namnfiinnige JKuncfiTarcg Slrbetc 
dn i bag dr at funa : ^milUt ocf I ^\)mtt}(t dt oPdnbf på bc långa 
^alfar, Un fom oftaj^ gifmit SJunan UR.(.^). 2Öib éoa«m I 9D?cbefpab 
fet jag of <n ^dnbelfepå en S^unt^eit meb jammo9i)?ärfe/ ot min gobc Of^ 
munD/ eBec någon af ^atti, fatit bdrom od; tcfnat (Stenen. 
nu å\; {Kunmdflacen botte 3 a5ci;ga3v francn; jag bonom åter; foftdii 
f)(\n, f onflPc ot. gora Hfl mer antingm fdtiD dier ofdnb, Icfe gifiri: fm dXnf 
m utan $lrmen aaeno,lfom dnbå dv fi$ ut, oahabt beg Uppagare, (K) måj^ 

unbecgå famma Dbc 3 -^clilnglonb focEtdbec fton båbe bcga cd) ffcra 
Stunor. 9!)?ett antingen man förec mig til g)?a(jtab ener ^mmä i Öiog* 
ftab@ofH/ til ©nnnå tllbafO/ ^6gö ^prfa, Q;utia^i)rfog('icb, <ner ^}ub< 
t^iffmoHé ©tab, oc^ man twifac mig bega (Stdllené OJunflenar, tijcfcc 
jag mig igenfdnna betas Uprinnclfe ntaf be fotnmnbeö 9}?d!lacc. SD?al# 
fta-od) ^unaftcnen finnet man något Innba afritöbe iblanb <5:urioé @te^ 
nar N. 44, 48, oc^ ben fone til en bel låfcn in Oread. Heir. p. fz. f?. 
J^6g6' (Stenen de bdf ocfj^l uttt)bb p. j-i, fåfom ^ubbiFö p. ^5, & la 

DifT. CJpf, de Heir.p.82.: Cf. Baut, N. i lof, uoö. & Run. Medelp.ab 
irop, crifi vind, p, 19» ai- $lf 1 / ■ 
l^ Cap. fr3^<S5t iS9 

DRU SUN LIT RITA STIN DINA AH BRU GIRDI AFTJR 
BRUDR SINA, ASBIURN AH ATH UDLAF. D. å. ^fub^ 
nj»c Cr»8 (3c>ri låt uprpfa ösnncS^etJ/ ocb Sjoföp 3co efter (inc 

IN BRUSI ASBIARNAR SUN FD RUNAR. DI. D. ö. 3rufc 

inlagb t Kvtfconmrcii: BARIRD RITHI STHIN DINA AFa£ 
UN BRUDUR {?JN fan va SUN ARIN Al ARNAR Sfc. 
Ö. å. patitb ut t>mti( ^:crt eftcF (In ^to&eu Urt ^anweo Sorl 
!Äcriefo<tr8 ^ofbmg m. m. fom intet Puitnat lafaö, 3'Hi«n f^i" <if ocf< 

finglanö b\ifm riilabe, ^loatfåre måfte luaicvi (jlicfaminan yu3rc cln 
Sngroaré ^itim cf, tiupr. p, 74 cd^ blifwa efrcf De» ^lufcöniiM/ Dciin* 
förbe ^ebclpabé Oiuuftcnar Icmna/ dn »ngcc dn be famme, famt utr 

35^im(?eri8 Cibert ufflör f^lunba &c(( annat ^ib&marf, an txt 
ttSflte tiltaöéne @Erlbentec férr rnäflat at utfätta, Da be bet fonimci bc* 
flpnt jcfc öUtnall: ircån Obeii^ ^ittom;^ utan ocf iänqr barérit)£t. å^n» 
tu Ite bet tDacat, (Tullc töäl tåmljgen tunna (lutaö af be ^dc ofman* 
f6c anfårbe 9tu:i|lcoijr / emcDan ing- n bäriblanb faii wifaé mai-a yngre 
dn 300 cft?c Detta ^ibbw-irfg bcmiéllge Söorian; men mera Rabfd» 
(teö Denne OvituRe.ie^ '^(Dcnö ®rd«é af fjiUftoa (gfenflagcn, od) någre 
Övuiiltenaté (SU\tttt(n9/ fom pvl ©rÄilenar icfe, utan meb mDcf en 0)I6ba 
od^ ^onft, funnut wåtfliåUaé, (Salcög finner man ftunbom en tU \ 
ler annan mera jlcit Ovnnflen/ du öc manlige: fSfom wib Söro J^prfob&r/ 
' Bauc. z6z: \wb SBct^olmö Si^tfa i '2Bvipnt)ufet, Baut. 609] i <Sacvi* 
fll&6ri'n tii (Sictuna (StaDgfprEfl, od; inom ^(Flléfuna Äorfob^r, bre* 
Öen)ib l)cn/ fom omtalat ^a9it)ar6 ^lUb; Od) märte man i anlebnins 
bdraf utiDra, ^raacforc ^olE melat fpiflii, ^5:10 oä) Qlxbdc på be mera feår* 
k od) ojamnc ©råi^enac, ombe, bd 9van|l«nnr bonat nt ntfeutv^aé oc^> 
unbet bet bplifc arofre @(enot lauge bätcftet blifmit til JKutirinnina bru* 
fabc; baft ^iMng pa ct fåbant blötare ©tcnjlaq, hmaruppå ^hift 
od) 9\ttniua mcb minbre Q^cfmäv, dn uppd bege, efter jPebb %Noli(ut futi* 
nat blifwa båbe ndttarc od) fullfom^iciore? S^la emcban alle Snflwaré 
(^tenar/ od) be b^tm Övunftcnar/fom efter bem blifmitiilrebbe, meicnbel* 
dro firofme ©rA|lenar; (ä fluter m fo''!^ ^^rof, at bc bloföre od) til Ut* 
bussning tjdnliflsrc (Stenflafl/ fom fåö mi] OlanO ed) ©otianb, Mmx 

^ tz 100 x6o SHUme^^Sme xiCap. 

joo tt cff« 3n9WiU'« ©ob anttu icfe tvatit tfrfvt' fecPatit?. ^ 
sammat Ovuuihift, fom ^cduflfTfolt) be(FrifTOit ianot. ad vit. Theod. 
R. p. 458, bcivifot nätlan öt i-cflrc 9iimj>«tie{m99avc tvarit oEunnlflc orti 
bcinic (Sfiltmb imeJlan ©tenilflgen / fil D«§ Ootlant) äter fonimit m\ttt 
©ttenfft ^5tr<fap, ocl) mon fcät på £antet fSt (Stenbrotten i gtins'. 
fewilfet lag intet fcc ftort f6cc, men ml fenare/ ån nogndmuDa 2(rW» 
fan Mn)a timat. ^^difbe, fom bcftijrt om bcnnö Ovunffnft, på btmne 

K^tNt ! thir tarthi Stin thini af Gutläc d. bc fcrbc DenrtC 

Ötcu av (Sotkrtö; få dt Detnoq Jöenjiö Dnruppå, at flife éiunjlenac DÖ 
dnnu ivant rare &är i ganDct: od; intet roat ttoU^t, at tn efter ^olE^ 
fcåmaranöe 525e(5rep liEa gob ©ten funnot fdö ndtmate, eBer uti Uplanö: 
]&n)ard(l oenne I ^f^orfunbQ Äprfobfer blifmit funnen. SKen ot nogoje uf# 
tiidrfa, Hdc ©otldnblfa (Stenbrotten blifrott uptapa, icicer Cnopt ii?ara 
fdfrare„5tnl€Di)tnfl/ dn Den man af fidlfme be ©otidnöite utbuägne ®te< 
norg 9!(bcr fan ^nna. ^ag mt Dd intet/ om rci bättre ndgon dlbrc fd<» 
t>an tUbuggen (Sten/ bnjaruppS et enec annat jlagé (gfrfft nu lofeö, ån 
öen, fgm 1,3 §1- p. 148. dr anforb ofwer ®(og«t i\)ib ^itau: bwilfet 
efterge 11 30 mdfle fotelupit, men i onfeenbe bdrtii, at Detta (StAlle dr 
på Oa dxmin btlåget, ocb pd anbre Stenat nnber ^amn af '2Bitaf 
wab fdgeö i^hxa til S)anmarf / ^iD(^run^cr benna O irf e förr dn 30 ellet 
40 ^r febnace bewl^Iigen bcQrtpitö; fä funbe fanffe benne fKunficn icfe 

tt)ara dtbrc, ån 1170; b& man, f^fom of anDre 0\ut!flenrtr idmnjdl 

fpneé/ p5 fofla Saöbet 1 (Bmtk ånm icfe bruEat/ utan pd ©rdilenar/ 
ot utbuflga fina TKnmu M Utin9 <St\)l fantö icfe b^öer 2ir tjsh 
lä m tillika tti«b min mdtbc ©ipnnore fir. gongcbff bcfoEte en ^rebjc# 
Det af be (5)otiattb(f a Äorf or / uti bem nogon dibre (Sten , dn ben, fom 
l>e(frifn)e« in Aft, Lit. Upf. i/fo, p. 1*2. ed^ tpbiigen utwifar irtofet 
M. CC. cll':'t 1 100. ^roaraf iaa bd flray föreftdlte mig , at man in$a 
filbce @tcnjBriffer »ppd liEa ttM filbuggna oå> polerabe (Stenar (FuOe 
finna uti Det ofriga ^roeaocb ®6tba ?Kife: fom från ©ottan&od) O» 
lanb dnnu i bag einoftager aöe giflTenar, fom mcb @Erift cd) S«i'Ufer ut^ 
j^uggaé. (gebermora dro ocf inse dlbre (SJotlanbéllenar funbne , f^mxUn 
Ut, «n«r annorfti^oö i Siiifet. Wltn af (Srtnbften „bar jaa f6r|l uptiicft 
<tQ5iifop Jomiåi^ ?OJonument frSn (glegvei! , qf^jr n^p eUcr fd n>^^ 

Pttg/ i ^uiiW ©omPprta, m«ö ^Ja(in?'^d|Et:ift/fom i rain SSlorbroberé 

; ■ €or^)töiib«rö JScråftcffc m hmm 5\prfa" Uifnit öffögett tå) mefe jTcra öe 

JUJb(Cf. Supr. p. 58.)/iiflövö tvlifoi ©mfilfltib/OobcrmonlanD od[) 2ö«* 
ll€i-fl6t^(ant)/ meb ontiiiscn Saunor aHcna, clkc Siunot od) £atmfFa 35oE^ 
ftåtiiDet finifa: 1. c. r- 2^0. SBiffop SO^cInarbé ®«ftn)Stbi dim S)om# 

löjib baft fiii iikWt J&anbcl, ocb fndrare bfltjfråii i^cfög feafroa boit ta# 
ga eit båttxe (éfcnlTag at f6troara|in23i|fopé Mnnelfe uti, om be bet biSw 
ifrån mtat bdomma- fjdlfma ©otlanb öafroer en f6rndm ^iwjl »c*. 
U fSt annat iOlonument/ ån af ©dnbftett/ fom, barföw af SCBota mt>c# 
fet |f ababt/ åiinu ieS inom <n Q>elace i S)altmö ÄDi;!ob6t. Jööt^e 5i>H ndif 
lietta fliorbeö/ fdnt ben febfrm«ra til fm ^'itjtta båtu Untt ©oftfanbéflcn; 
fä babe be fotmoblicen i be§ (gtåOe intet uttuöibt <t tU betta 58iuf fåm* 
« ©ten(I(7S ? !Ö?ön fiflt fd!ebö/ efter min '5:o«Fa , tiåfi ©råflenac f6c|l 
b6riat dl be Sotnämareö Sfeugfomft at bruta ©aubjlenar, oc& få tlnb# 
teliflen ©of änbffe ^'öifflcn.ir. ^en feban be§e nos blifn>it bcFante, ©e^ 
lie mtilm ©tenbuugare/ fom rt>oto S^Uxhv oc6 i ftH ^iö i't^^ ^ån, 
intet ivibare trefat fpiHa fin ?D?6ba pä l)årbave (sttnjTagé ^iltebning, 

Ibaitvct bet bdftrit tiftbf^tför fctvatodxn, fom tvelat baf^anägon ®taf/ 

iitn utbuggctt, öt antinsett fidlf båmta bonora, eflet forlFtifnxitt tftdlt 
©otlanb. $»abe Q:ilf)U99nin<ien ocb €>fmcrf6r(Tcn hat bft tBorlt foftfam , 
oc() f6t be flc)U obcåfllifl/ bå ^SonbejiSnbet, fom eftej honungen öef 
^affolf i be älD^e ^Ibec mx bet enba fom ftabe nåflot notb 9ii!«m6tm 
öt fågo/ mi)le jin tiamla ^figafltnln.a igenom ct nptt £efnobé»oct> ^anEt# 
fdttö Upfomft:, utldnbtTf 5ib<Iilop« i^^ubicaganbe, anbtlipo $5«lf«t« '^^U* 

n>d);t, oå) qamla £)Da(i;iUtenö ^orwanblins i cn minbre betpbanbe ©faf# 
temanna Dlått. 2lUo ^^^ilfälligbetet bafwa hmt f&t ftg bo« tvärt 
56tfåöer mpcfct furnöt bibroga til IKunftenorö SlMggonbe oe^ ^otinfPa 
©renifiiftete Uprinneirc i ©tdllet. ^mciriftän, bft man oOenaJl ^anec 
fia wib bet bcitigliaa, ocb tdFnaic 200 2(« tilbofa/ man Hamnat uåsof 
DftpanfSr 3n9n?ac ^ibfötfoö "5:tber, S)?ett jiSfom bcnno a^nbting^ icf« 
tilbragif fig igenom nåflot <5:tt>on3 cUer allmänt ^äbub , utan af f6r:&a 
^^^fa':ig^etcr m\&(^m mi figfKflf: oc5 bdcföre nägon ^ib be^oftgtit 
te§ ©tabgöi fa roet lag intet tiogarc at mftaU våttt Siunjtenetiben , 
ten lag »nffcanftt inncm ©cåftwaté ?^tflning aaena^ ba jög latec 
Ifeonom Oabna uti et 'Xtbbwart of 200 fom våUtta igenfinnej, 
cnnntien man gSt ncb ifcån Sngmar^ I5)öÖ tii b< cft^lfölianb* ^tlWP/ 
cUei; if(4ti t>m up ti( ^onom ttlbaCa« Cap, 13^ 

^(Su/ feban Slunjlcftatneé ^(tct f^lutiDa inom (inc n)i§e ©rJnfct inne* > 

iTutié, fan man of l)cm inälft finna något dID« njäta 3?un6r^ 
355uf , an Oet fom reöan åt onföiJt t , ^pSgan i 2, Cap. »arit om SRu^ 

Dc fig L-ucoppidan, gif»?i ocf filEdnna uti et vörgf til £)tto @pcilind 
(lat, t). 17. Mart. 1702 (Ifewiieet jag meb mm m 175^ af ^t, ianf 
gcbeE i Äopcn^amn/ baft til Sdn») at benne S)an(Fc ^((lorlograiJbn^ 
idimtpdl ttot, at 3lunorna tlHiEa meö Sbcijlenöomen M infommit i ?Ror* 
ben; od) Saimafius dc Ungva Hcll. C. 2. p. jgi, (låter nåflan på foin^ 
■ mc ©trdng, iDet l)an ^aclebct Slunorniié Urfpcung ifcdn be uti 
ftantinopel eft<5 S^omerfFa ^ål&eté S)itP»)itnmg bcuElige SSoEl^dfmc 

Licef, fdgeC han/ « Gr'ecis ConliantinopoUtanis t qui SuiMUOi proprieaf 
fellahantur ^ Runicas di£fas oftnemur. Arabcs quoque appellabant Runi 
Rpmi ftomarius, Ste Runicas pro Rumicis literas fuas antiquas Dani appella-^ 
runt ex Gr^tcis illis exprejfas. Nec majqr eorum antiquitas. 3!)?Cn ^clfl bct^ 

ta f^lbS. , fom m^^l ta^eö af ben eiE&ef, ban tröftit imellan i^rben ÄU^ 
tta 0C& Kunt cHec 3^umt/ fom IKcabcfne forDom i?ola fallat eo Dvoma* 
te eflcp ?Xomei'{f/ fårfaUec, bå man tagec cgcnteiisa 5öcmdt Eeffen af £)vv 
bet Iliittrt/ fom åf cn ^pfffaf/ oc^ befinnar, ^ucu idttbcnnc UtliJuöning, 
af et galet Söcuf «t fflUa gitunoc féc 9fiun|?e 58of(iäftvcc Ennnat bebta* 
gä«, 5(t tala/ wore, eltec jOrbcnö naturliga Jöemårfelfe, intet an* 
not/ dn at fiSga boPjtafroilFe JöoFltdfwcr: bnjilfet et aQbelö orimligt 
ecb omanligt ^iaUfatt, efeuru bet af gemene ?Olan boö 0^ dnnu/fStmeö* 
ligen efter mera Cdrbeö dlbre Unbenvigningar/ bruPaé» gjdr bdrf5re Ad- 
jeaivum Äunft dr belt annat, dn bet man, antingen af @tabeii 
tRom/ eller ce Ovomare, fållar SKcmcrflf; fd bebi-ifwer man intet mibare 
bvp Tig n»eb betta 5öen>ig, fom i ndrmaranbe ^mne beroifer ar« intet» 

„ Äimf<tftt?ert dc, å onbra ©iban, ef fifa (Tdtt Söetviö pa JKunorna* 
' ^((ter ifcån j£)et)enbomcn. Ddraf at ©wHentalet pä en löd gamle 
^unilnfwar b&r)aö meb Diunan \> ocb icfe <P/ fåfom uppd be fenare / 
följer intet, at be iu)i bd blifmit f5cfdröigabe/ ndc ^ungeltalet meb fam# 
nta Ovuna bort b&rjag efter et boé o§ få wdl, fom anbra ^olfflag, Idn* 
r« »eoettaget 'iibcdEninflébru!^ utan fa» , man fnarare ^m\,(A mdra \ 

\ 

\ 13 Cap. SnUsyi^22)9i<5SS 263 

ta t>et (Blut, at fcc^^ dimfiäimt inm åto um fiftmmam öf pt^ 

befUttta Calendariunl Romanum perpetuum : ^milfct åftvttt b&vjat 

Q5\)mtakt meö lllj öc^ forffdfter öct famma fl«Rortt XIX, Vlll,ocö 
fa wiöare; fåfom pä fKurtjiflfmeti i ^^lungeltabén/ uppå t> fålja s , <p/ 

f unnat ^itfSca / oc^ feban til ^etgliagaré råtta Sjranbe t)öft ti&öiöt öt 
formcinbla utf t)c§a fot gemene ?DJatt befantare Sigurct* ?S?att |dnif6re 
h&xvaib J£)r. '^Jrof* (Sttémeté Unöétmiéninfl öm SKunftdfnJenö 58tuf/ 

Upf» 1748, ért 1758 unöct ^c*^töf» gccnerö ^wfiö ium öätlläW 

tttfommen de antiquitatC Calcndarii Runici^ 

35(ce 5vobeéUpt«fnin,ci(ir(^ffé,^ucu hmtUn beTiloc(Fe, det^wett^- 
ffe, fom fötH ncbfattc jtg pä Sötanö/ Måt at t^^na ^ibctt/ f6« 5n «n/ 
fom bet ^j:bocflen (S^t)atte/ pSfann^ot l^mvt r-Um tlBdsgci enb<l2Befa 
ocb begittom en ©ag bwatt 4:Dc Om be ofcigc ^Qlotbené Sttwånaw 
tilfornc intet båttre f5r|låt '^tibråfningett i fä fan man utan gata fdjia/ 
at Dvunjlafttjat Icfe bdn« fort matit befante, minbrc fdbane/ fom^be nu 
finnaö. ^;an ocf ^dnba, af ^börflen dUrig bllfwit få flug på 
nimtn, om ban icfe af ömgdnge meb Cbrijlne fdt bcnna ©ffertanfö/ 
fom Un wtlat inbilla fme ^onb^mdn/ at han fiålfi ©omnen päfunhit. 
^ma torbe ban tiafm gjort, for at mpcfet fnarare tplnna beraé ^it 
fafl ocb S;)bs<imn\9; fåfom SKunornaS UpRtfnare på Ii fa @dtt förefldU 
leg lutaiiDc, fomnagtig pd) mpcfet grunöonbe/fårrdn ban idrt få f6rurt^ 
Öertifla ^emligbetcr, fom De t .giatuamal beffrjfnjas^ : öcb' böé fd tpdl b< 
S^omate , fom anbra SolEfI<iÖ/ be ilugafle ofta betjdnf fig af flita wibffep# 
liga ^5)iE(ec , for at fd mwcfet Idtfare fdnga en td »ugeé ^orunbrart 
ocl) bifall til fma Slfl^gterö Upfi)llanbe. 9?dt CbriHenbomen bår blifrolt 
löibtagen: ^prfor upbygba: ocb 2(amogen 6fwmalO bdflfl €btifln(i 
^ebmdtTior, famt ödrtbfanb mige >&elgbagarg firaöberbafwer férit en 
tiegd ^^-ibtaEuing blifrott nobig. J5)öcE låter bet dtlbd Idnge brögt/ f6tit 
ån man påfunnit at tefnd bdnne meb Cnunof uppå (Stafroat eder f d0i 
^at 55obuélårtb(fa Äbrfolagen, foni ttoligetf dt (frefrtJctt imtaan %m 
1043 cner loffoc^ lijr for Äonflbdllaé gorflotning, emebon be§ ^pr# 
la dnnu fdfom obrdnb uti bonum ndmnes / mm ^atnjarbgrnågan lifmåt 
iblanb bé wonlige S^l^er mtaUt, cx ed, jo. Finnaei Ifl, Hafu. 1760^ 

t&rmåUt 1 1 i'M Cap/ ^uru bet Då jåmn)di n>ai^ ^ejtené (^9(Ia/ at t^ä< Senna ^6öa watitfocadfnocö, emeöau cetö^ forndml^a 9Ji>tta dt, oieö 6fla 
eUep balfrxja Äop at utmårfa be Jl6m o4) minbte ^cfflbdflör. Wtn, 
ndc be bdccftcc f6c(l upEommit, wet man intet; SD?en i ©aroé '5:iD ti)c# 
EaS be dnnu tcfe »ätit beJante/ cmeban f)an, fom pS. alt ©citt foEcr up* 
l&5ia wäte Sorfdbet^ Onillebcöflbet , intet omc&tec något fdbnnt bcvnö 
^åfunb. ©nacate å«bet troligt, at borgen päfKunftf.fwarne lebo fit Ur< 
fmH ifrän begå, fom ^reftcrne tllforne f6v ömor »tciflbog bort til^åm 
od) Iring S5«sbe» ut(Ficf<iy ndt ndmlisen et jltft SÖefmdc faOit bcm fot 
tungt/ 0C& be i (gtdllet Idtt ^onberne ?l(mnnad^an. S)en dlDjte 9f{un* 
^aleiibec/ man nu lan ftamitlfa/ eöcu »et at ndmna, ax ben /fom 
Wörmius inFaft. Dan: 1Ä4J utflffwit, ec^ fom ijaSdt aniin.(jen fam*» 
tnanfatt eller öfiTpcfroen. <St mero fuUUdnbiflt Caicndarium Romanum, 

df bet/ fom jdmtc Sunnodagha od& Teknaftafva meb SattiijFa SBof}>dfn?er/ 

tttmdvfec Piimdaga eller ©ijllcntalet/ Nytcndilfe od[) Thimanc meb <nE# 
le ©tafiwav , fom tgenom feela eller balfwö '5:»dr|lr<C famt ^Sasac bdrwiö 
efter Siomtrffa Sldfningéfdttet åt{Filia«/ o(&, f5r enfie ©tafmen ^nn, 
dga nSgon @(aö6 £ifOet, meb SKunorna. 55cnna på .qamol (Sitenita 
fdiunba uttpbba ^tvart Siré 5(lmanact)a bar lag funnit framf6c en ar 
1469 pä pergament afiTrefmen (Sn>en(T Sasbof, fom nu fSrwaraöi £in# 
I6pin9« ®Dmnafl( $Sibliotf)ef: ort; lifnar bon begutom JKunftafmen upp-5 

f&« ^WQx vgjclsbagr utfatu Äisum; fafldn te uppd be fle|la ©tdlleti 

lanifa mDcfet dto ifiliadtige frän bem m nu Ut oc^ bdr på {ringilr5b# 
be gtunpafroac forefinna: til ^tfn at be alle dro mxt/ ån förendmnba 
^rtal , ocb idmwdl of iifenate ^äfunb ellec 56i-bdttrinnat. Jgjabe matt 
iiägon Diunflaf meb et fä gammalt ellet dlbre 2(rtal uppd; få jFuHe matt 
öf 3dmf6telfe meb bepa ^ermblab fanjfe fnart nos funna boma , öroilfa 
fom hjoro be ålbfla. ^^trt of bem iag fet meb Slrtal uppa/ ^af* 
mt ittflen »arit öf»et ioo gamaL ©jdlf dger /ag en meb txtaUt 
1677 pä ^anbtaäeft SWen. nePat bdrf6rt idSt, atju ffereftnnaö, fom fc 
längt dlbre ut, dn benne. ®ocf g6c bet &dc intet mijcfet til @afen/ 
feutu gamle Svunftafraat man ocf (tuae funna upwifa ; emeban bera^ 
^efn oc^ ^Mn dnbd mmnMi, antingen utui; ^Biblen, eller tfrötf 
€atbol(frt Segenbet leba fin Uprinnelfe. ^»arfore bå bega Äorgtefn, 

^cimtaUt o* (Söttbaa^bolj^ÄfttHtuc botttaaaö/ inflew %m ^tm ndara £ bå iiiut rimliat/ lom Ol. Magni fDccc^ifwcc, at voåw ^eönllTe 

igenom, men öt ®i)lUmaJet ocb ©ö^iDöséboeddfmcrae, fofjt eftcc €\)xi* 
flenöomen uppS b^ni WiimU tiöagöa. 

g^dt , pa Detta '^i^r 3fvun(t ifiven intet mec , ön muttf!ettatn?, for^ 

K omÄ"!^ inga Wc qSewié på bccaö Sflbcudto at tilgå? ^dc 
mäfte m åtcc bcFdnua ro^ra inbcml^ (Jtfernattclfeté ötacdcfligbct i ett 
/ fom af Utldnbningarö QBttM-rébotDec långt (afcate fan afäoeaö. 

Rhabanus Maurus, fom UfDC I Ädifat ^acl pCtl ©tOtCÖ^tb, fof fuU 

la 8oo,^alet,oc&fombdcefter,^r847Jå!omf(tfebiflcep t g»emt6,ut{ cit 
66g a(bep affommabe, baft«ec »cfe ancnall de awentionc Lmgvaruin 
ap Goldaft. in-Alcm, Antiq. T, t, p. i, afcttat 3lunocna, j^fom be i 
feaiié ^ib bog ^otmånnecttc bcutlige 35oE|ldfn)ef , utan ocf tim fdlun< 
ba qlfroit bccaé bubbla ^tuE tvib b«nbcn: LU^ras, qu^bus utuntur Mar- 

comanni , (luos nos Nordmannos vocamus , infrafcriptas habemus : a qvihus a- 
rkinemy qui Theodifcam. loquntur lingvam trahunt. Cum quihus carmina. 
fua incantatiomsque ac divinationes fignipcare frocurant , qui adbuc paganicit 

ritiius invoivuntury b- Q. "©e 5öof|läftt)cr/ fom bmta^ af ^Mrjiiiau? 

netne, bem EaUc -inotcmannei:, oc^> ifrån bwiSe be, fom tala. Wa, , 
-Icba f t tUfpvung, dro^jafom mi bcm befommit, barunber j^tefnc. a>ieb 
«D«m låta be, fom dnnu dro inweflabe i ^ebni|?a^@ebtt)an)ot, Hna p.'pa<. 
ben , Äiu^ningar oc^ ©påbomat betcEnaS.,, ^<»ab fov ^olE &dt \h* 
ftåé meb g^orcmdnncc, gifroer en famtiba ^fcibent Eginhardus m vita 
Caroli M. dnnu tijbligacc tilEdnna , bå bön bem meb bcga Öcb bc# 

ff df IDCC • ■ö^'»' Sveonts , qu»s Nordmamos vocamus (5 feptentriomle Itttust 
0* omnés in to infulas tenmt. b- d. "©C ^ÖanjTe od) ©TOCnflPc dCO be, 

»«föm af og fallaé ?(loctmdnnec od) Inne&afma notte ©j&fanten jamt <A« 
ta bdttptb ligganbe Öac.,> Siflu^n// fom Rhabanus ctnnat og f5if 
be uofindmnbe ^^ortmdnneté 55oEftafmcc tiQiEa m^b becaö tDibfogabe fac* 
ffilöa g^amn, bemifa nu ffenbavligen, at be niga anbra watit, ön »åm 
Sior fartdu någve af bem wifa en Uten S^^udnbcmg; ebutu^icfe ftår* 
S dn man Eunnat atife fot nobig, til at gifma bcm, fom tuaft martt 
Jttrttte tttib £atirtj?a Sllpbabctet , emot b^ac £atinff 33pEjlaf en annan 
Sm ® etta tpitnat utan ^wifrocl betaö ftovrc 2(ntaf , dn bac i 5^otbea 

S befann n^3t«« meva £iEbet meb be i (gnglaub oc?> Sdanö 26(5 SKim§1l?D9l€S)Z. 13 Cap. 

tiflifa mcö beicaé 9^amii,faD.uiafcm Rhabanus tern anföibt, före{Kiiia Dem 
i ben Oröning , fom dimotna altID b(WlU : K Fcch f\ Hur 

p(\ Thorn Othil ^ Rcchit |/ Chen X Hagale + Noi | Hil 
Afc H Sugil t Tac $ Birith LagujXl Man ^f Huyri. 2)«JI' - 

ne SÖotitaf al bafwa maiit i (StÄUc får y > fätom ocf folianlx SSd^ 
(låfrpcc enöflfl tyaatJ fööca tilfötfe / cflec af De foregåeiiDeé Variationer 
jjjorDe, (It tDlla berta 2JIpt)abet: få rtt bet fom noga|l måtte fmra cmDt 
tict l'atiR|la. ©cjjcdto: j^Ech ^ Gibu 4: Gilc I>^Perc \| Chon 

Hatach, ^wilUt man tasitföi X, ocl[) '^j', fom man lätii paflera 

fol Z. Mabillon de re dipl. L. 1. c. 11. äx^.ämtt, at be§c ^oEfläf» 

wer öro inge anbte, dn Ovunotna ; fm ocf nofl foltlact fan ftjuag. J^mi^ 
fJre man af Detta ^itncebörD meD^ryflsM tan fluta, at Diunoc ttjib # 
800 wacit i ^tMHanb befanta, oå) ofDe icfc bå föcjt cUecDiitute blifmit 
itpfunbna/ minbve efter Sofinffe P3of|iafnjer njlbare, än nu fq^t dr, foCi' 
tncrobe: SJårnöft, at be dn bä itfc omwdnbe f^orrmdnner/ unDer^e* 
fccnbomeH/ meb bem i^rifiDit fina *g/falbqiii>dbcn, '^toUbomar odj^pd» 
fcomflt: od) dnbtcligtn, at be '^.ptte fjdtftve Dd reban roibgåt, b«t btca^ 
^örfdbcr tommit från iRottmdnnecnc od)SO?arEmdnnernc,cUci- beCSmen/ 
fre od) 3)an|!e, fom bä 5oö Dem unDer famma 3^amn töarit betcfnaDe- 
Lazius de Migr, Gent. L. p. p. (54f. forejldUer ocffd Dc^e COZarfmdn* 

nerö ^Öott^dfroec , oc& fdeer, at ^an tnoit Dem utut en mi)cfet gammal 

^iboboE, fom wntbauit ^wnfetneé ^ij^oria famt ;^d)far Äarl ben (gto^ 

reé ^Idgfreqifler, od) want (Frifwcn pd fjanffo dtbcigt pergament/ |^ nt 
fotbc§ aiDer (Fu« bda 2(Ipl)«bcfct intet Eunnat läfaö. S^orf f^neé, af fd njdl 
te löélm '^ofiVif oer od) Deraf« yimit, fbuDcn Utiberrdttdfe ^an utur ben^ 
na $SoF b imtat om Dcraé ^xnt od) i?dDcrneglanb, at bet intet annat mxit, dti 
ct gammalt Exemplar af Rhabani Mauri npgtidmnba (gfrift, fom Latzius 
fniinlt Dem uti. ^mtaf man f on gota fig bet ^opp , Qt dnnu på nd< 
got ©tdUe Detta dlbriga gKanufccipt torbe ttnndé, fajl dn bet funDe wa* 
ra uiiber annan ^itef, dn antingm t>?n fom Lazius Qiimt, cHer ben, 
fom fotndmnba Q3of meb ratta tiifemmer: bit>ilfet bd msgerfigen fktiåiu 
te uti Det ni;qrt!lc at (jranifoö, ^mcbkrfib bcliprfer Lazif Snfpganbé 
saniFa mp^tet Den •^rott^drbigtjet/ fom man bi-futom dr Rhabani 
»eéborb ifpibig. ^e\i Beda, fom (efbe 100 9lr tilfbuH/ eDer Yoit) 

700, up(;6kv' fd niDctei mera tt)äta SKutiwé aiDef/ fom fea» (dngre til* j I 13 Cap. «)tU5n«S2©fH(59T.. 167 

bala föreftdllet; åfmn bege famme ^^otrmannccttfé S^ofj^åfrnét . Wor- 
mius (införet Dem mål cffcc löonominLit. Run. p. 49; mm åni)å tåtta* 
i te, 9d)båmt ofJögnc, Trithcmius foc r)Ottom, uti fin <Sf r iffcniT: : bett 
5an, j^fom ()an6 egna (i)ba, i Stnfcbning nf bege S^ottmännerite* 
5Sofjldftt)ci; (fom båbe til tKäMm oc& (Sfciff bHfwit bruf abe ) , meb et 
fdt(filbt Sllp^obet of blotta ?^^umter eöet (Siftot forof t. imitatione quoque 

Nortmannerum > fdflCf ^Irttt / prafcrijptis literis numerabilibus mvum ordi' 
navimus Alfhabetum , fer quod amico abfenti tuto fcribere ac numiare poteris 
amne , quodcumque volueris y arcanum: OCl) tilfof CHC : Nortmanni cum Dacis 

i Afiaticis de infulis Scandianis , qu£ nunc Gothic£ vocantur , quondam egrejf , 
Galliam , annis plusquam quadraginta peragi'antes, gravijfme devafiarunt. ^ui 
fit rebus fuis confulerent arcanis , Beda Anglico tefiante Monacho, novum £3* 
pulchrum fcribendi modum ex Gr(ecorum literis talem invenerunt. Grtecorum 
namque numer us ad quatuor ö' viginti literis decem compr<ehenfos Latinorum 

I charaUeribus adaptarunt j fub fchemate alieno ndftras liter as prudenter abr 

fcenderunt. so?on ffuDe feocaf ttO/ <A 5öet)a Icfe wetat af ficc, 5n ro Oiu* 
nor, bem ^^otrmdnncrnc bnifat i (talic f6t båbe bet ndmnba ©rcfetncé S^äf* 
ningtal od) £atinctncé Söof Ilåfwi: ; 2)ocf tmifioi- lag intet / bet man ju ån 

liPace meb twåm Ofvunoc boö ^-ScDa fjdlf iTuOc finna be§e SSof ftdfmci-, om 
man &abe WdHe af jdmfoca be dtorc be§ Codices. gt Mfö af Beda?, 
Hift. Ecci. fom tötmereg mara (fcifmet i p-.bc Secap. Valter, in Lex. 
Dipl. bafmec en Diuna V| i ©tdBe för et Satiuflft Qj en annan + for 
E, ecbet > f6rN,elIcc åiminftone fåbane ^iguver, fom m»cfet liEno/Dega 
n>8ra9Runor. ©åiunba jinner man ocf ^oéjlCfcf^art, dc rcb. Francia:, ^ \ 
©tdne fot D , pä ^d)far SubwiE ben grome?^ oc^ dibre Sran|!c ^en« 
»ingai;: A f5r A, ^j^ipini (fem m« 858 affomnabe) cc^ på fIeta(StdU 
len fprJantiga O tneb ena (obrdffe ©tcef en mer o(^> jlatfare utbraflen , 
dtt ben imbce : fä at be, på betta ^iö |3 , nditan tiEna Svunan t cUec 
4 i fom ocffå i gjubet ndrmaft fmarar bdremot. 3 dlbre Jatinjta ^anbifriftec 
ndffdt man ocf jlnnbom bdflöe ^mdcj^reEen på $Sof j^afrocn F fä upbrag^ 

ite, at biin mxa mocfet (fl(/eé ifrån Diunatt V ; ocfj Öc öfn^a 9iuuor H 

\ S t B r Y biifroa dnnu (ifarc meb be Satinflre SBctfaler, om ben 

ena får iDdiibaé up ed) neb, ben anbra blifroa (iåenbCr ben tr^bie (dö' 
jia« ()orifonte:t 0. f» n). fom ocffå tiltörne p. 7$". tllfdlligt^Biö dr anforbf» 
g)?ett at af alt betta jTuta, bet roåca SKunor icfe (fulle trara, utan£atin^ 
ife 58oPjldftt)er, oc^ efter bem formerabc, worcdltfor bjdrft, ndr^ibcn 
til ett llif Slnbring på intet @dtt Ean utfrnna^; emeban man bå meb fam 

l\x ma a68 m^fl^^^S^am. 13 Cap. 

ma (FttSe funtia f)dtUDo öOa Ulngt aibw (SMftertt ifrån £öfjnP 

^(phabetet/ Tom mcö bem !an dga famn. a ^iiEöct, ^^är öc nu mtet^wt" 

batom ät man nöj^an ofmcttpgaD, et iW niD aUa Det roanty od^ atDe/ 
fom raera eftec biottu Siuöen, 'Zinmé fiifnelfcr ttieb ^iflunviie, i^f» 
incättabe, båtuf, fort tllcr fenarc/ löciiom flera eSer fatrc ^nDriti<»flr/ up' 
f ommit» Om ba flera (S?riff^tt ^afma et gemenuui Utfpnmg ; få tan b«f 
n)äf n>ara mciiiflt; lå miDaaOa ffola liiixa betiammo, atbcocf fin» c** 
meQan d^Q någon gif &«t / 06 ben få m^cfet fiorre , fom be dre närmare 
fidlfma ^daan, I)n>aDan be femma. SSlutiba f unbe man meb @fa{ bållfl 
f6re/ at få nodi gatinerneé @f riff onjl, fom dimioma, mnom nåsra Xtapp" 
jlcg Eommit frdn @prien,eUer miiibre 5l|ten; meit bdrförc fetman icfe iit-i^ 
föga/ at ena ©laget roarlt bet anbraé 3j?6n|lcr eller (Jftetbome : fom/ uh^n 
flt mibaJ^e ndmnafcnare *5;iberö fdrbe, iåmw^l SöeDa oc^ 'itit^jemiwö 
pS aiiforba (gtdllcn ti^cfaé Jt>ilia fötfwara» 

©at man ©menflra/ ,«D« ftefa D^crbiflPa ^Ifforienl föenom/ ifrån i3» 
tené %it>, od) intil betta ^r 700, fom man tt>i§t tpet at SKunor k^t wof 
tit bruEabe; fä förefommer ingen ^itfM<iUtt \om fnararc funnot otfaPa 
te§a (gfrjfte!né antingen Up^nning édr Ijema, efier ^itforfel från anbre 
f)rter, dn dfmen bctine 5'lrDfrareö Omhusfan, af göra Ht SKege mente 
fcelMnbigt, ocb igenom j^tuaricbanba toruHberlfga '^linfl» Upfinningar fFaf# 
fo fig 0(j() fu ^6lg< be forte Snttsåncreé "JGorbnab,, ^onn^enbe od) 'ZiU 
gifmenbet. 5(Ha måra ©artor fommo bdrom 6fmerenö/ at ban til begd 
Édnber mebbragr aRe&anba ©eDcr oc^ ©f icf i^tån Sifarne / oftuer f^miU 
fi ban tilföcne l)err(Fat,* oc& hafm be mijt eftertdnffame ^lorbcnö ^åf* 
tatefnaw, fåfom 'S.orfeuS/ 5j3art&i)!in o^ flete/ bdrföre Idnge mtit ^ 
^en ^ania, at Dvustorna tillifa raeö bonom ifrån ban^ förra Söt^l^dflttl 
l^itEommit. SSlorsU ^onnngafagan, fom Utgifroaren bdnit foce, forfi m» 
ta fommanffrefmen 2lr nj'> fdger ocf tobliflen om <Dben, at Nr förbe 
in l^maftttft oc6 Äitartöe. Wlin öf bet nailfoIjauDe om Obene ^'-''^eU 
ftoDrt fan man lifa få fnart jTuta, at benna Unbcrrdttdfc bdrflutit af Df# 
» rfdttarené Utldggning, fom at bon Itnde fommit från ^oUm xåttt 
§6cfattar<, iöet år lifmjf icfe ofroliqt/ at 5Sof|l»yn)er uti dn afldgena# 
w '5:iber ifrån be mera i (?56^crbeld8na£dnber fommit til £)btné .g)em' 
fcpqb, od) feban mcb ^onom t)i:ilpttaf. %il bn^lfen COSIcning mnn mdt 
«cf(5 »Tptbate funbe b^^lma någon (^tprfa af be ©tenat/ fom (gtFa&ien* 

i0 \ 

\ 13 capr mmt2^^<i^^ 

tafte figurer, iblont ^ttilfc ^. 5»<niel öcn m§rc in periculo Runico år* 
mt7, mmUm I», I, S t B o* T, famt ©orangen I S6vc* 

takt til SÖöutil lo, f6t OvunoC/ bet woroiod) f«bcrmew,öt tie blifmit vifta* 
tt i fä oflaoénc '5;iÖcr / cå) icf e fnaracc Eonfc fcDan roåte ^^tif^nc gor* 
fäbet bbxiat imm öc§a £anber ot fara til ©rcflanb. goc Denne 5ifta* 
ttffe DDenc ^->it?omjl meb ftne Slfar ftnnec man i w&ta ^agot ©pär 
Jftecr.nc i éi)n««v&« fdvlttlDa ^olfUag/ et til 9SBä>:tcn florn, o* ee 
tnmbte c6et f6«a fom man fattat 3ot«rtef, ocf) fom i ^orian Inneboft 
i^fiutöoné foDvc oc^ n)eflic ©elac^ tpcf e« b&bc i Stnftenöe tllbctaei ^rop* 
tuvi Otorlcf/ oc^) (gpråEetS iiifbet met» be meb bem ^aft ena* 

Eciitba Uprinnclfe/ od) fålunba wadt ^i)|Tar, m man meb et annat 
^amn ånbfeliflcn mil falla bem fä, t>d> fanffe ifrån <5:Diffanb forflfom* 
mit bit inr 56e fenare ^afroa roatit ^innaré oc^ gappars ©tamfdber ; 
fom, fcban be af febermcra biitommanbe Slfar Mifirit trångbe, i ^åmförelfc- 
mot Sotunerne eller Saitnrne/tpcfaé »arabc f (faserna ofta omtatte 
S5tt)crflar: et litet ocö fm^t Solf iTafl / fomifrSn Dfteclånbetna, totarit 
cd) Stuianb funna bittommit. Dm ingenbera af bege Orationer, eOer be# 
tai ©lögtingar i •^Djtlcmb oc^ ^inlanb mct man, atbe haft nåsco egn* 
^friftefn; mtnbre få^nna/ fom Otunovno. ^wotfore man intet wål la# 
rer funna flora De§c ^Sofilåfwcr dlbre i tcåco tRotbiifa £änber, ån 
farneö i:)!tÉomfl, något for €brifii tit>; faj^Än båbe Diubbecf^^lJering» 
ffiolb ocb SÖSereliu* bäait bem f6c dlbre. ?01<n uti fÄ aflaflfne '5:jber aCi 
mitt '5:ncfe mera billigt at fig »ib bet mä(l fSrmobliga, ån at ntmU 
ia bet, fom fan mara unberfaftcDt flera ^mifwel. S6r famma örfaf 
fer iaa icfe b^flcr, a önbra (Siban, bwarfore mon meb en Bayle, 
Newton od) Lcibnitz (fom jdmmdl, eö '$;ib Wt bem for en férmdnb ia* 
tinif ©?rift) \M inbifla U/ <»t fKunorna fm nflgro ,g>unbrqb 5tr efter 
f)l)en«'5<ib upfommit, ndr ingen få flor $(nUbning, fom unber bonom, til 
tocraé Upfinning eOet J^itfomfl dlidfl fött framtrifaé. om mon milt 
(daa, at ware Skfåber igenom bet £)m9dnge, be baft meb ©otberne i 
Italien , ( btt5!lf«t Soruönbes? C. 5 omtalar) ifcän bem fdr Siimorna, un* 
Ber bwilfct ^amn be ccf bctcfnat fi«c?»oE|ldfn)er; fa (fulle forft ben)ifa«, 
flt beraé fKunor, fom Vcnantiws Fortunatus tvib ar 5<5o omtalar, 
rit enabanba meb njörö, c(b Utan, metm betta for ^^i^mnenö £ifbt( 
ffuD fä funbe fpnaé, otbcgc ^CBanbringömdn icf c baft bem meb Ra ifrån 
SÖorben: bå ba JDigsrligen intet warit nobigt åter at bdmtabem bit, bdt StUSl*S2>Syt(S9t. 13 Cap^ 

Öätfttiot ma«é H)å( ltttDci«i)ag meö en Sonriitg , öf ^ot^^tti ifcån fina 
f 6i{fta ^ofldflen icf e funna V)aft näflra Mftdfwet mct) jtfl cmeban ö«' 
ta6 ?ölif op UlpbKaö { 4:öe <Ucc fi3«(l nåflva ^unörab 2tc eftcv Dera* 
U(fdcb , öS tcfc biWt (Jt gtfwa Dem cn m> ©ftifConft: od; fSfom b«^c (Bht 
tllforne icfe ^cift n^u 35of|lnftt)«: femilfet m<jn filé mibare wil meö* 

fom Dc gdröe ^oé Dem börjat fåtacjfa, fe&an alla 5öctf Dd> SÖcfaUningac 
(^ttjataf ännu en mpcfen^ct ftnnaö i Caffiod. VarOrofb 6l^g6^&iffa ^åf^ 
roet pa Satin blefwo utfdtöaöe. Jödtutafn)H följa, ot t>e§« f&faflaöe ®5tl)i' 

faftdn Öc dfmen for bhm ©prdFcné £if ^ct blifmit Eaöabc 9?unot. Sn annatt 
ffwHe tanlfc finna fts ödcroib, at ©öt^ecne ^drifcdn &aff JKunor met) fig, 
men at f6t;t>e öewé 535iffop intet tvelat bruPa Dem til af iPtifwa 5Siblen 
tneD/ foc Det ie tKfotene icfe tpacit bwUtx. utan til ^CöibjPepelfct oc& ^et)# 
nl(Pa SJiPteré ^otipawntx , ocl) at l&an &dtf6te feallre til fit f6»5afmanöe 
?25ruP antagit be bå i ?0?eftett bcufltfle ®refi(fe 33o!|idfmec: fom ^an WU 
»dl for fit ©pråfé (Sfiliagtigfjet ifrån bet ^rcfii?a meb en eUer annatt 
Diuna , efter Sffietlii *XanPa , formerat, ©et (amma funbe man ocf ih*. 
tefldna % ^aftpa fednbt meb Sranferneé Satinjle 95oEfldfmcr/ at be ndm* 
ligen f6r|l efter S^riflenbomené Slntaganbc Pommit \ ©tdlle för S^vunor, 
^ framt man icfe funnit SbilöeciPéSving ocl) (SifiiU tcEnaöe meb £atin(É 
(Sftift/oaftabtbfln befdnt ft^ til^olPetö gamla ^ebcubom, od^ efter bc§ 
(Sebroana, jdmte et Ojc^ufwub famt flera ^oflbar^eter, biiimt begraftpen. 
©efa dro 9}?6jltabctet^ fom fälunbay bS be granfFaö, fnort forldaga jtg 
fjdlftpa. 9)2en at icfe ödller på Mta @tdöe lemnaäCÖettantii! ^ecé utan 
S6rPlan'n9/ emebanban i mdr ^ijToria ndljan aliib fdfom et JD«fi^uöf!Sr 
åberopad/ ndr man ffal beipifa Dvunornas 5llber; fä fdoer ben rodl egente* 
ligen efter min '$:anPa intet onnat, dn at be utldnblPe Ojlqöter i poetens 
^ib, i @tdUe for at iTrifwa uppå «13flper, btuPat StfFefpan at rita fina 
Ovunor utL ^Docf iTulfe man »dl ocff^ af ben 55emdrFelfe, fom Oröef 
IB^xim forbom baft boé be Ovomare, bn^ilPe läfom ^ef^ué, efter ^-nnii 
^ÖSitneéborb , berdttar, meb betta £)rb betePnat et (Spjut, mwcPet trolij^en 
funna (Tuta, at antingen bege ©ötberneö SSofitdfiPer, eUer Pan(fe fnarare 
Satinerneé, mpcfetliPnat (Spiut: fåfom wSra Oiunor, meb fin ^ufmub* 
jlaf/ längtmer, dn nägre anbce f6r o§ nu bePante, gcra; fajldn be gamle 
<$,ofcatttPe idmwdl bdruti til en btl njarit Dem liPe , om man meb ^k. 9^. 
©6ran§on ex Gorii mufaso Etrufco fät bomo/ ot 7 ?Kunor i betta ^ta* 

lien« dlOfla §(lp&abet warit inblanbabe, fär bd ^draf et n^tt ^Ul 13 Cap. SHU5^«a22>ei(S% 471 

njiDa måtte 6fn)«trä|fa Deit ^u|f i|fa / cUct dIDjta ©Jtiffonjlcn i Italien. 

I 

55efta fflti nu tt)ora tiltacfiiöt öt roifa fKunotttöé ^(bet uti ^otb 
jåmifdl foc 700; men en tmeEanlte torDe forötndn mtta tpblicia ^c^uiéuc 
ti \)\vat od) cn nf t)e foregåcnöe ^iDrar, få lönflt nåaocRn marit mojiicit 
I)droni at befommo någon/ jämwcil ben niinfta, 0teträtteIfc. Soö^^ilbS 
atev fom fnrtw)!: irönDa mifl til Dc utlänblfa l)WilEa Fommit iftårt 

SBårn (^aflor fovn dUi/ ot ^alfban ben gamles, SRoré ©onfoné/ @6neC/ 
51ub,e od& '■^uble unberlagt ftg ^SBallani) oct) (Söylanb , famt at ben f6t* ^ 
teé (gonfoné S)ottec 2iltuna ögt £)ilen i (Smerje/ Sngwat v^a«a* 
eKci; ben dfbreé ^abec ( fäfom 33ublcö (gonfcrné ©onbottec miit Deu 
nomnfunniflo 5Srpn&ilba) oc^ at ^aifbanö sMi (Son 3(idfil bliftwit åt 
©tufe ©ubrunaé §abec en ^acfötg ^^acfat/ §uub» 9Jor<9. p.72/ Torf. 
Hift. Norv. P. I. p. zf8. g)?en fåfom bega 9^amn ()c« be utfånbffe 
©Eribentet antingen intet forefommay cUec meb anbra £)m(ldnbi9b«t« / 
dn tt>å«/ omtnlaé: jlSdc bet fwåct/ emot ^mx ocI> en af be§e ^alf* 
bané ^ffobinaar/ al (joé be sömle ^ayec ocl) ^rantet ftnna beraö tnoto 
fnjaranbc Oicgentet. i5)ocE göra bega Unberrdttelfct få mpcfct, at man 
intet fan tmifla omroSce gocfdberé ömcjdnge meb famma So^ff^öö/ od^ 
öt be bdtfi:r< mi)cfet lott f unnat beltaga uti örnars anbcaé ^eber. 
Jgjwab granfcrne angår •• få nooinbeé »»dl nt>g ben Sinlebninfl man 
mt at nefa Dtunotnöö ^ruC feog bcm for €f)ilbcrifé ©ob / fom 
semeuligen utfdtte^ på „S(c 48 1» 9)?ett 100 bdrefter/ eller ( ((Sfont 
©olöai^uö utrdfnat) är f84/ fflnt f6r(1 famme ^onunsé @onfoné 
©on €l)ilpertt/ at be €afin(Fe '95of(idfmer, fom J^ranfetne |å Idnpi, ut# 
om anbtfé ^^ilbidlp, mtticit/ intet mto tilcdcflige at uttrpcfa bå »o* 
tanbe gcanff a (Språfeté CjuD bcf; ?Selfaffen&ct» ^an påb5D bdtfote at 
Ungbomen (EuUe ofmaö, jamfe be forr btuElige/ at afn>m jtcifvöa 4 anbet 
55ofjldf»cc, fem boibe bafma liCa Utfaf mcD ©rcFerncg a; oc^ bege tat 
tinffc (ammanfatte ac, the, od[) vuui/^wilfcö §iguter, efter fdroiti 

Greg. Turoti. Hift. L. f, c. 4f, bemforejldBer/ Wormius in Lit.Run. 

p. éi meb JKunovnö |: + !> oc^ |\ idmf&vt, oc^> bdrmeb trot »atabe# 
tefnobe ; albenjlunD b«rq5 iiiab icfe ftflUer i iatin(F(t Silp^oberet tacnom 

mtk motftvara»C( ^offidfn^a lunua urtrpcfaé* €fut benna fenatc %1% 0lU9^^g2)m<S% 13 Cap. 

' t« rdttasJ, fcöanöc (SfäKeti, Ddc ö«t foröcaöeS/ tilfotnc blitmit caDecaöe* 
9^ u liEna nsäl i De f rijcf ta Q36cf « l)c§e noe ^tjanf iflf e Q5of iMfrocr intet få mt)if et 
Ölunotnci/ fom tcfe mera ©refecneé Oj^pjZ oc^> n; men j^fom Degeg (^re^ 
fiifa £)uö dro ^e(t anbm, dn be, foi» atfolgt Sbijperif^ 4 ^ofildf* 
ttjtt: fpneg öan(Fa tcoligt; at öecasJ vdttc Sisucer, ifcått forila ^rcif' 
/ ten \ foljanJse 'S.töcré Slfffciftcc blifwit mdtfligen ffttraanölaDe, ec& at bc 
bdcf^w i ^öorian mi^cf et mec Junna ^afma liSnat ni)§ anfåcba ^iunot : 
liå man I Denna Unbectatteljc om ^canEejne* ©Etipag, iftån få lilng '$:tö 
tilbaSa ätmittjlone mSjle dcfdnna roSra 9iintot« Sllbec. (Siälfroa £)c* 
Den, ^tvatmeö beniia ^n&ting t ^^cantTa @ptåfet be^tifmcg, l»)öa bo« 

Grcg» Turon. 1. c. fåluitbat Aididit autem (Chilpcricus) Uteras no- 
ftrisy id ejl a ficut Grxei habent, ze, thc vuui, qmrum charaB(res iui- 
firipli^us. Htfmt: o, -ir,Z/U Cf mifit epiftolas in miverfas ciuitates .regni 
Jui, ut fic pueri docerentur a c libri mtiquitus fcripti planati refcriberentur. 

' éf bctta 91Cifneéb6cb fan man nu få mpcf et minöce jTuta, at ^. €l)i(pet;iS 
tagit fme npe SSoriläftDe»; utui* ®i;eEii?a 5(fpbabetef , fom en QSofftaf all* 
enaft, ndmtigen bdrntut: fedt namnet/ at utmdtFa råtta på bcti 
f6c(le af bege 4/ fom ^. S^ilpecif (abc fil be focc ^oö Scanfecne bcuHige, 

' aé) fom utom beg, fåban fom &an l)dc afdtcö/ i ©refcffa 2(Ipbabetct ba* 
be ftrt fdcIFilbe Siguc ocb bert mm Siub. Om bege SöoEjtdfmec (f uQe ma* 
rit ©rcfif^e , mxt betta Gregorii "pttcante af ingen ?0?ening. (5n febua* 
re Stanfl? ^iflorieflPrifroace Aimoin. dc Gcft. Francof. L. 5. c, 41. om* 

tatac öetta fSlunta : ^lidtMt autem »ofiris Uteris id eft Omega , ö* tret 
aliaS} quarum charkSieres ab ipfi inilentos cum propriis fonis hic fubfcripjimus» 

X , ch: th\: * ph: direSlisque epifiolis ad civitates Jibi parentes, pr<ecepit, ut 

pueri in his docerentur libri pumice planati refcriberentur: fSat^-CblfperiC 

på bet ^tJJ ffuac tagit ben f6cfte af^ftne fillagbe Q5oC|ldfn)et utut ©ceEiiTd 
aipbabetet, men flolf påfunnit be 3 oftigej bwiiEett Uttpbning ofmct bet 
fotndmnba ^ittteéb6tb cnbafl tocfcö bafroa ödcfiutit af 'Ofunnigbet om 
ffeta 5((p&abet, dn bet ©reCi(f a b^ Satinflfa» 9^dc bdcfore betta uc 
gen tobjeö , få blifmet en Ståga ofrig , om icf e något annat nu fecEanf 
©pcåEg iSfrifEonft gifmit ^tanif c :<S^onun3en 2(n(ebning til ben ^ranjf a« 
gocbnttting- QBåce S^rfdöet woto it)dl beEante n)ib ^ranEi|?e ^åfmet; 
men fd njoro be UtldnbiFe ©ötbec tcfe bdaer oEdnbc, ocb ^canfecne for^ 
mobligert bdtfore om inga becaé ^emligbctec oEunnige. ^roarfoie it; 

St)ilpe?if, ifv^ltt bet ena få npÄl fom anbw, af bega golf (lag Ean Mm ghv föbaiie/ frttnt cjt beij forftc intet annat ott.JKunan 9 ;S<ls# 

rJboc: brt Den ön&re må((€ fttara emot |/ Kon ocfe öcn fiDile cmo£ 
n\ Uc met) <n ^licf uti/ eOec bet jlungna U . famme ©ninD blifma 
bege fa mpcfet omtwi(tab« ^. S^fperiPg Q5ef|lafiDet mtb im önövc 

Qd) be Utlåttb(f c @6t&e< 200 §ic tilf^rne / til becöö npe (SEtiflagat 
fiifTOit bfibe «9?6nf^ec od^ Stntebuluö- iJ^ac man iftSn (S»t9 ^»b tilbafa 
fan JDifa, at wåva ÖJunor utlånbeé marit b^fanta, men (iEö>(il på intet 
©tdlle bdt upfunbna, utan bdriftån i betag ©ftiff onft til en bel Infoi-ba; 
dt intet <SEdl ot nii§tio mftta itildbffaUnbertåttelfet, fom iftdn jDbett 
oå} bané Tibet bdtleba beraé Utfptung oc^ ?8tuf l^dc uti Sanbet. ^ti$* 
Idnbatne bafwa utan Tu>ifroct af »IoB/ icfe annotftdög i\tån, dnftÄit 
Ö^Dtbctt/ befommit fina iKunot, öntingen bu mcb Slnslec, tUét ©aji-ec 
f^rj! til (Snfllanb blifiDit infotba. 3 fotta ^allef måfle be ceban fot r:te 
5(c&unbiabet fcafma bitfommit: ocb i bet fenatc, tidifa meb be fotde bä 
fcitEoramanbe @a):i|Te fKegenter. €n Ä. £)ffaé penning/ fom J^r. föoctoc 
0ereBiu« i ^otetaltit til f6t|Ta Uplagnn af ftt Sns^lffa Ztfkon låtit aUm* 
U, bewifer Oiunors QJvufi betta £nnbf6« 8:be ad)mibrabct: bå^cba* 
^JBiftteéb6tb om ^Jotcmdnecneg JSefl^afbet ti^cfeé utmifa, at be, fiSfoin 
Jjetta Solf fl«9 enfamt foibe&dUna , ttUifa meb ^jebenbomen i Snglanb (dn* 
gefcban blifmlt afffaffabe. ^ffiib 2(f <soi jfola atjFilllgc (Sbtiitne Sdcate, 
eftec Jöebaé 'SCfttteébötb in Hift, Ecci. L. i.c. a/. 29. fommit til ?«ö# 

(öttb/ OC^enlifit ^dfmcnf Gregorii 55tcf L. p. Epift. f8, 60. utidttat 

fa mt)Cfet, ot ^ele Snflclffe ^Rationen blifrolt omwdnb. »^roaieftct/ fa* 
fom SRunot mdjl bruSabc« til v^ebmifa ^ibi^epelfet, J5e fvnag på en 
Sdns bafwa blifroit afflcaf abe , til beg be fleta ^unbtab Slt bdteftec åtec 
meb nSöfc gjotimdn tommit til Dn sJWon , men ocf bcl icfe (dngte, dn unbcc 
Dccaé 'JBiftanbe bot å Öiten, waiit btufobe. (gamma öbe ti)cf aS ocf 
fKunonia baf^^a l^aft pd 3tlanb:-ot be folgt mcb €>jlmdnnetne/ ellecbc 
?fioibii!a Solfjlag , fom fatte fiö ««bec unbet bet ^ottmdnnerne inndftto* 
be fj9 i Sföuftife. ^etta »il jag fluta bdtaf, at be idmwdl finnaé bru* 
!abepn be 3tldnb(fa ^ont, fom roib €biiftna SdcansJ 5lntaflanbe blif* 

jlapa/ c^utu tcfe minbte omötbigt ptdalabt^ dn ftdlfn^e ^ilbeny font 

VJl m idmfc jam« Um p5 b«§< ^Jietmlnjwc bort foccftdnöé ; fSfum »5ra 5(t)fla t0?DHf/ 
intiflii €&cl|lent)omen fullfoni(iöen blifuMt ilobsöD, (tfwcit meb JHu' 
tior tlifwit ttfnö&e i ©tätle fot De pä fln^r^ Örteic maa amhmt t>Q 

i>et«c gtfnjfl JlrileDning til cn lifo Sorwoöan; SDlcn fcegutom cfmcrtyflö* 

fet unt)c« €n,fl(nnt) af t)«tag egne Äonunnat ato |IapC/ fAtom o(f of De ®ull* 
bticfot; fom ©d)cff"cc i «ö fårllHD ^rnctar lönt aftflga oc|) {^onöI. Sint* 
S(t£|)»öo Ännu f6rwaMé HBiEa mct» cn annan 65uJDpfiin«n.q, fom år mi)c* 

fet liC &em^ lywilfa BarthoUn. in Ant. Dan. p, 461. fotft mcbDeit tet 5(8" 

månna. Sngen bat lifwöl ånnu funnot klfö De§a Ovunor/ eliet öf Dem »n^ 
lidmtat någon ^OJening ; bn?acf6r</ på Det llcw måtte haUm Sinteönins 
»oflare utleta fbx\\ ?i«Den cd? feDcn SD:enuioöVne af tt^s ?'tIänDlTe ^B^E" 
pdfttxT, jog icfe bht cbtnialöt lemna ulan fntuave tviD bqnDcn gifwav at 
PS funnit ännu anDre (fbövafter^r , fom mi>cfet lifna Dc§C/ iblanD Dem/ 
fem af (^porfFa SO^ynt åto uptacfte cd; (ocflaraDe i en fåtftilD ^i' i/j"* 
Ktöåliflen ^ractat meD Denne %M: Eniayo forbc bs Alphabetos 

dc las ietras dckoncidaä, quc le encuencran en las mas anciquas Mc- 
dallas y Monumemosdc Efj^ann», por don Luis Jofcph Velaz-qucz, 
Caballero de cl orden de Santiago, de la Academia Real de la Hi- 
ftoria cfcrito, revifto y publicada dc orden dc Ja mifma Academia 
en iMadrid. ^mottriD Jo. Peringftc. not. in Vit. Theod. R. p, j-jo^ 

tdf »54: Otto Sperling dc numi* Cavis p. f4, ff: Birchciod. de Rc 

Mon.. Dan. zz: Worm. M. Dan, p., léi, iij- & Ej. d. Lit. Ruii. p. 

^5:De foit p» 49^ ndmnDe ^AreflaD, ?0;ou-^ro/ SRamjla o4 3^an:fj6 (Stenar 
iBaut.. N. 25, 36i,»j-8f, 648, famt ÖvunamoH i ^iD6bi;> crt> Ztx<i%ta 

^ofnat t^lÉfiugc ap. Worm. in M. D. p, ai(J,22 2:. 6c dill". Lund, dc 
territ. Braekne & Medcifta iåmwåt funnö «pfaj!og. 

S5cf ö oro- De (£pår , jajr ff'ct voåta DJunot Ui ©ötfxr ??ranfef ocÖ' 
^Gpt/ i fönffonD/ ^tolifn, ^pant<'n/ Srtinfrife, C^t<fllarb/ SrlanO 
cd^ "^^pjtJauD Funr.cir igtnlinna; brntlfa, t^mu^til cn DefotpDUga/ tiftudf 
torbe mara tijracfiiaa at fli'ii>a onDc* fuH dc^ 2((}åfla öt ttij^are efterforffdi 
tc§e be'antt 'JJorDii^e ^ofjidfrper^g mera omffdnblisa £>Den. cn 
ftbrm mi tag (Iiiffiflen ler.ma nSam ^aminnetfetv fom metenbclé flpta 
fif DefA fom rcbon Hoq ivrMo-flöt r^efra ^tnne blifnjff anfåvDr^ 

SD?eD ÖDcn 6ufma £Kuno£ föriT kommit tit ^ocbcu ; cc6 fdnaé öatt 

ifltfott i guDrt 3^it«l;>oi:l>i< Det dt m im févlJÄi at Ufa 0^ utt^ba SRu' 

nWr' 15 eUttiS, fom Ovwnil-ciiöniÉ férefommrt/ f^iifwa intft roarit trtö 
.f6rf^a C^vijien&oméljufct; fofMn Öct wdl fan Wfita, at öc i SSorjnn, få' 

Ulf Sonfotiö $öfcf t Worm, Lit. Run. P..42, 70. fq. ocl) Slntnlct på 

ma / imwäl tpcfcg truina iififlon (^torFa. ©cDsrmci-a fan öct t>öfn)a 
l^cinöt eftec €f)t;i|ti'tittotncné aflwicvfla ^)Ufomn'/«Ila' imclUin S^nyod^ 800/ 
at öe til et Sdital af 16. ()af»a blifiuit f5>;oFte, få at bc fom nogajl fwarat 

jtlOt ÖC gamle gatincré nlDffa @ptåffo«(t/ terte Prifciano L. i. de numc- 

ro liceiar.ap. vetetes. S)e Pcra Dvunoi;/ föitt på Sviittflafroen foref ömma / 
dto troligen icfe afbre, an fiå!fmti9iunil:aftrcn^ på ömiifen öecnfamt bliftDif 
bi'uEaDe; e&uru 93cöa reöan i jTn ^iö bcrattan at la JKunot '^low 
mdnnecne roartt iOtaDc for B'pJ)*'»t. Rhabani måtiflnOiunDt åtofå tm)cfct 
U åxo flera/ icfe utan Variationer af te cnfla: öcm Ijan fåtutiba formera^ 
fee foteficlt, på bet ()n)atcc^cn gafinil $»i>E|^af (ämtväl måtte baftva fjtt 
tnotfwatanbe 9\utta. J&an ar af Utlminingar enfam , tom upri!tic\t bcvdt' 
tax, ötPOMll »Toåre :^ebns|te '^orfåbcr i (^Dnnetbet biuEat fHunorna, nåm* 
liaen til (SFalbebiPteré upteFn^nbe, få at be til eftemärlben i långligc ^i* 
bf( fjinttot ()<tt)arag? til JÖcfmårjninflac od) ©påDomar. ^DJvarom en 
TOcttflirig Såfare af måra åltfia SPJinncémdrfcn , ^Gofufpa oc^i ^amanial^ 
^Gefltamö OM^a od) ©gil ©falagrirné (Saga ^oé Bartholin in Ant, 

t)an. L. 3. c. 2. od^ TorfF.Ser. RR. Dan,L.2.c.4. Pan 6fwcr(i)(;aé: men 

ött mera EanfFe utur Skirnirs For eller banéDiefa; fom ocf iitgor <n bcl af 
(?bba; fajtdn Detta be§ ©ti)cfe ån icfe dr utgifivet. S)en 38:bc ^tföelning 
I betta Cimåbe/ fom forelTäncr OElrneré (SijjnerI at ifaffa jlu ^jusbonbe 
greir en får §åftm6 allcnaft igenom \) : eUet benna enba 9vmiaé Dviftnina/ 
år formobligen tilråcfligt at tpifa ana it^a 3 »tjåra Oluuoré ^ebniila 
SöruE. ötbett <Sro fåbano : Thurs rcft ek ther 
I thria Stathi 
Ergi ok Ethi 
Ok Othola 
Sva ek ther afrift 
Scm ck ther areifl: 
Ef gorafs thorfar thefs. b. å. Vrttb Zbot tiiict jag big 

tu (3) ©cållcn: 

Odb (Dtdigbcc. 

©em jag Mg påci(ict, 
(Dm bcc^få gorae taifxtxtt:. föreningen af betta (gfitnerg ^Sefwavianbc är utan ^mifrocl , at 

ili^fan iflenom ffan^ dsmxiUnm (fuue blifipa båbe axd ody ébönbc c* 

m i mot iMOf jtg fidlf föwt B«I otålig til (^mm , intil beg ^ott Fom (tf ^an« 
le. xg)it)aceftct (gfiti-nci; lifa fa funrt tt>iR« botttacia Denna ^m^a/fom ()un uti 
filfmit bänne De» famma/ om t>on åljäjl <ft« ^comf tim)>€n icfe b!«t>0C {>v^n' 

ttiet » cit bel £df atebocf er ^ fom man i fctiate ^ibeit for D<rué n>i&(Fcp(ifl<» . 

^amma ^^^vEninsat/ fom Dega &< €l)ri)lnaé Äånntmnrfen blifroit til* 

43CCi<nbom£n Oåfltté forc uti Saunorna (igga forbotsdDi. Jgjroatfoi-e/ eftef 
flnDå ndflon ^iDjFepclfe fedt (fuHc it)öt(i/ ?Kunoma lifa fö wal, fom m 
l)r< 5öo^^|tåftt)<v, Däi;JiI fumiat bibe^åflöé, S)2*n maa fan tånfa, at vgicD' > 
liiifa 2tCrt«tton öBcnöfl ineö De§ ^lilbebér bafmit föcfajiaD ; Dö ben ^fenil' 
»01 bdrsmot, unbet be bpvofte Sbrijlenbomenö ^iSanningav f^tftomb, tcfc en 
©ang blifmit for fåban anfcbb. <Så fort bdrforc/ fom Cbnilcnbomcn til' 
löflit; få mäl^e Otunotnaö J^cÖnWa 23tuE blifmit minffabt. ©dremot 
fnnet man lUft it)ib €&riRna gäranö J^itfomji på fmå |)å(e eUtr fupige 
'^itnninflur enEla SKunor, od) på anbc< mera fajte eller folibe flera tilfam* ■ 

tnané: fäfompåen af J&r. €an^lräbet 5Serfl) til ^ongU ?intiqnoitct# 5lrtf 

c^)in)um fördrb, bcga: hf KRf» St PRI Imellan b<t pä ena @iba» 

töanltöa ^orétff»/ fom borfore tro^ bc£l>ba SanSeCbrifte! SmUe Chriflei 

iX på munihnoc, fåfom i ». ^l. N. 6, ay. oc^> dliöjt dftven bruEliflt ^iale# 
fått: ^elge ».ti|t "^å flera fmå SKvnt nf åtjiiUist Olas, fom man i 
S)aamarf icft Idngcfcbatt funnit, låfaé anbta 9tunor, OipiiEaé i)3?enitt9 
man dnim intet Cunnat utsruttba; utan at tala om pennin^ac fom i ^i* 

feerö 2 ^JrjCtater dc Argento Runis infignito 1703/ OC^ Run« in Nu- 
nis veuiftis 1704, fomt @l. ?8iffop 'SBftlliné Clav. Mufnophylacii 

Run, otb på fl^ra ©tdflcn dr© ndmnbe od^ afritabe: meb l)miife bc§c cM 
på ena (^ibott dga mpcfen Sifber. 2(f ben *3)enning, fom gemenl igen til» 
ffritmeé ^..(Smen ^'itribron unber ^'m^K af Sven Aulfils <u«r Ulfhilds 
Fiende,. oc() ben lag tror dnnu un benna ^. ö(of ben ^^elgeö cfterlemnabe 
©cmaig ^if^tib mara jTaacn/ fetJ at $;mdrilrefarne pä + od^ \, få afffdrö 
6e§a 9\unore®p)m efler ©tafnodr, at De fijnag på 6mfc©ibor om @taf<» 
tpen: bi^araf btn (£l«tfatö tytfeö mara mpcfet billig/ atraan, bå famme 
s^fnräng blifmit Hagen, dnnu icPe bovjtn inf^rtfnPa bega ^mdrjlref inom 
^tafmen» ena @iba, fom^ »oo bdi-eftei: vä Ubb<i p<& ^öalef^ Siiinjici* ,3 Cap, t)^U«n^2©m<S?)T. 3,77 

mt ofta fimté mm (Febt. ®a bdtcmot Sngwai;^ ^«ttOC, fom f i,m 
nåtmaft tomma tiUcmis ']>CRnin9 / tern nuwiDtlé lilat)on( r fom uppä 
1)0» om, föte(tdfla. 

3 öcn fort 5bér6j)(iv)c Orfnoofa$jö„beråtfaö, dt J^aM, ^Itmxin 
Vdntmagci ®m ifrån Sflant» n>it) pa§ $l« U40 tinifa tn<b OtfnSu 3at? 
len Svitflwnlb ^öte, fom feban fov ril 3«rufalcm/ fammanfatt <n Söof om 

öfj^illiSil i^Dbl-ben bnitlifla ^^eréllijg/ Hattarlykil hin forni, b, fi. gotnln 

SÖeréHpcf len f oöab / ftmflri be på bit^arbcta (Slaöct flifrolf 5 t^cffUbfa 
*}>!of : af bmilfa ocf((5 i c( fcnare Utbcae umr benne ålbre 2C€r«ni?rfel » 
SBcrtcr iinbcs; l)trai: Snbelniiifl pä Upföfa Q5>blie.f^cf ffal finnaö. ?0?cii 
iiiib 5(r 12 16 {)ofm«i' cn annan :5jliänbatei/ fåfom Amgrim Jonae inChry- 

jiiog. L, I. c. I, bctd«at; iTtiNt Cll n«?arc Hattarlykil tUx Skaldat 

hnmn i fynnec^et beromti; 2.:ne af fKunfånflau mj)cf«t fotlMnte 
0)2än, ^l^orobbcr 9^unamci(Tare oc^ 5(r<^i-»;(l, fomber^ftag fatt fUxumt* 
na I annan Drbnins/ eOcc om &«?arg oc& enö ^genjfapet n)ib åtflPiaifla ^tls 
fäöen flifmit cn noflare^unbffap oc|> SotClacins/ ån tilförne mxit antmm 
bcfant eOet mcbertöflcn. ^)ané Orb (>dcom dto bega: Skal ydr Jyua hin 

Ictrs haatt fva ritinn eptir fcxtan Stafa Statrofii Daulkri tungu, eptir 
thui fem Thoroddr Runameiftan ok Ari prcftr hinn Frödi hafa fett i 
moti Latinu manna Stafrofi, er mciftariPrifcianus hacfir fett. b. ö. 3öq 

»•n?jl mifa ebet bet föifla 55ofpaféfficf, btflPtifnxt efter 16 ©taföHiW 
"©tafrab i ®anff a ©ptäfet , fora S^unmdftaccH <^^i>robbtip ocl& 5Ir(f 
"^]3veft ben 9[Öife bet (att tmot be gatineté (Staftöb , hmiiUn ^HifitK 

i^iifcianué Upfott. Banhol. Ant. Dan. p. éfj. fq. öm ^wjlett Stte 

Jroöe dt bet bsfant, at &an 2iif lotfg blifmit fobb od^ H48 flffibifj 
9}?en "t-^orobbcté £ifétib ^aftpet insen dnnu funuat utfätta. ^unbe hu 
m^a^, at benne ^an leftvat f6( ^re; få ffuHe fanffe bdraf en ®i§2ting 
funna sovog, at 0vunetna Ifrdn 10 ellcc 12, efter be dibfte tHo»iared 
©triffi nji/ fom Prifcianus upfiifwit, juft af benne iSian til et S(ntaJ 
flf 16 bllfwit fötmecflbe. '$:oot fSmdnaa Öiunoc reban for 5lr<g gö«^ 
belfe blifttjit ti)tabe pä roäre SKunlienar prd^löbe pä Wlmt, drrebatt 

htwi^. ^Un få wiba man dnba ifrän $(t goo fpoct, at be djbre 16 Öj^, 
tior idmte nåflon '5:il6fnin9 tvatit btfonte odb at bt ttoJlQen dnnu lånf 
8^e tiibafa ^>nft ben örbninfl/ be febermeta (inö imettan i JKdFninrt bebä(# 
lit; fä dr iPdl fmärt at mebgiftpa, bet 9\unorita nu forj? bhfn>it ffrän 10 
tHet 12- til 16 föi;&Eba. 2(rc ^^Jrcft omtalar fidlf en ^borobbcr tcmm 
pS 36{önb «>ib S(r looi j men nomncr intet om någoft faban bef ^6c* 
tia\i% önféV?? Pcnngfkgid in Mon, UUerak, p. j 54 en ?Kutr- Man foitt ^«Wf Thordr od) lc\mt for VbU: fS(M{tt tulruppS jaget 

mt- KM^f^+HtK' '^'iP' Na^itk- Mth- Rin- stfK- i^- 

1+rV HH*- Guthfalh- uo|k Xhoroncr 

litu rita Sten cftir Fathur fin Hals, ok Frykyth ruftir bonta fin, 
Thprthr hiak Runar thifar va:!'. Ö. a- <Biit>f<x\l o<i C^fOttÖt: (åtO 

dtÄ ©tchett (^fuv ftit ^rt&cc ^alö, ocb ,^roeot: cftet fin tTlart. 

hBI/f ^ KjStlt, fom fattjTe r4«flv< läfa$ Thorthir,ån Thor- 

kir, rath: Ubir rifti a, bå SKemnfieti blefme bett, at^f^otbtt tit<it 

ccb Ui>bc t:i(l4t ttgrpåt 9)I<tt öen v.bie Oiiinjlett, fom dfmen af bentte 
^t^otb fycfeé tpara tiitab, ac i fi6té ©ofn/ ^ummefjla, Baut. ^84. mcb 

Denna ^imt- VJI^P^Sb Mt K+IS^- St+H- mirhi 
vF+v Htmi St++- M^ll>rh K+N- tiKR- t^t^ KP\+SI 

KH+nV- NH^SHM^ B+ri KISTh Vitugfi lit raifaSwin thjnfa iftir 

Seref Fathur fen gothan. Han buni (buk!) Akurftam, Hier niB 
ftanta Stan mithli Bua, Rathi tegr Thar Runfi Runum thimfuin, 

Bali rifti t, å. XX^t^ojccJåt tefk bemt ©tett efcet Öer^f fin got)e 
mcUan 3v<»cttf. BcC><itt tet C^oc »imgc pottorn meö Äimot, 

öcb ^ale li^e, Siguietni* ^iffeet pa aOe bege ©tcnai? femnat 
tQxm fmtt ben 5örmoban,flr be öHe I6<;a fj( en ^Ib oc& öt ben C^oi-ör; 
C^oröit od) C^oc fom ^movbera ^iufdnnafoc 0}?ä|lare i dlat 

Moré SRItning; mått? ttjavä en oc& famme ?0?an, od) fan ^dnba ben CI^om 
cbbet Äuttmåfiape / fom Scaida faejdftac tlHifa meb 2(ce ^robe &af< 
tva pa§ot be 16 CKttni)?, fom i ^anjfa oc& ^otbiffa ©pcaEct bllfmit bru* 
fabC/ «niot be 16 Satjnffe $SoF(l4fit)er/ fom ^nfcianuö iåm, at be fow 
fle Satinet imvoål aBena ttuEat. g)?en benne/$:&otb ^aftvec icfc (efwaC 
fot 5lte/ utan antingen pä en ^ib meb bonom, eflet något batcFter, a 

w«i5an jan i S^untijtninaen ummii U^H otö ^^^u, od|^ be^e Diunrt* 

(lare 

1 v 1 13 Cap. ^U5)^«Sg9l<59t 

iim föl' ii66 (tet 1130 jnt«f kmat na.^of (SpSt eft«« fls» Sc^Idas 
«3)?cntns lan hå inkt mxa, at ^ati 6ft Dvuuornaé 5lmal/ fom toicc tt)at;it 
Åiivm få m&n0, fm tfttt f)mm, ntan fmtatt tttn, at bannteö 2ke 
^^roöe iitflflfat feroöiö ot^ «rig £)rÖnfnö od() £iub efter öe SKtölot, fom 
^Ntifcitjnué öppå te,fl(&j}e £atmcrncé JSofjlåfnjet upsifwit. Öctta 
tm IKunrtn ^i' bofnja fommit at fiå emot ^ctfciani F ctlet Dijgam» 

ftia £Eolicumj K jttiot V cdCC Vau confona, \)mlht Gaefarj f^lfom et 

«p od) ncb njcinDt F, eDet fåtunba j ifcifwft: dfroen (iSfom öega fKunot 
tncb flera pS bege lly^m oå) f)m (Sftevfol/af eé (Stenat iblanö dtö båbe 
I emwdnba oc^ bof mdnba , jdmwdl (lunöom fwacat emot fotibc Di- 
' gamma, ^ate ?D?an et goot (5>'emp(a»; af ^lifciano ellet bet Mfc fot« 
Jbf. enn^ltvåbet od) SRibbateit b. (étiecnniatt af benne Stuctot dgec, oc& 
' broarnf bc tri)cfta dljefl ttipcfct funna tdttaé 6fa«, icfe jttfl på betta 
(StdUc tVDte ofuafomli$?t; fd jfulle fanjfe dfroen ndjjon Sif&et emeHflnbe«< 
fe giöuwr/ fom ^tifdanu« opflifwit , ocb wåra SHunoc fuBtta ttdffa«# 
©ien nu fan betta föwobKscn sora fpllejl at uttpba Scalda» (^Sitntif 
bki> om "^l&orDbberé ot^ 5(reö Dvunatpbnma eftet ^rifciani <Sdtt. 
got @fdt ot iDibore flabfdfta feenna 59?enitt9 , at Thoroddcr öiurtamd* 
Öare ocb Thord Runfi icfe dcö utan en 9)?(in / giftvet ocf bet bef^nnet^ 
Ufla (Satt af i ÄroPat bojo bc idmwdl fott; pä 9iun(letta«te bmflimOxm^ 
(längor, fom ^feorb f6jft unbertPift Ubbc oc^y Jöate/ famt at pS en af 

6ang (Stenar (lår Thonhr hiak Runar tbilar val b. Ö. C^ocb ^og^ 

6e§rt Xurtot x»aC tit <5:ef n at ^an voätlUåtrt mvit en SiÄdllate i dlvms 
rlftnittgen / öd) at ben tilfoifne, fitmittltotte efter hané ^anta , intet altib . 

meb jtörfla ^fgtfambet Wifroit it)drf|>dnb; öntingen &ané 5fffeenbe bd f6r# 
i ndmlifiafi watit pd bett ufmdcteé Dtltningen/ eOer , fom lifaff fpneé på 3fiu# 
ijornaé, ratta ©tdaninö efter f)mx$ od> enö naturliga £)Ub öd> Sörnidrfelfe. 
i , @Euac Rtt aSa bega gifnelfer tala for ^borobberé c^gjjtqnbe i ©aea 
Sllfe, fom ofta, bdbe fortoc^ febott/ i fit ©Cotc emottagit flere ©folbee 
ftdn Séfanö (btwarom ©tucfefou^ (Sfalbötat enfamt fan tvitna) oc^ af 
l^an roacit ben famme, fem ^{»orb DvunjFe i fd blifroet ftan* £efnabj«fib ena# 
fcanba meb Ubbeö od[> 5öaUé/ femilfe utftuggit en odnbelig 5op(S«enari 
U^Jlanb / (S'>ber^nan^att^ od) '2öe§manlaRb. Utom feem / fom ntrtn reba» 
anfört od& til fin ^it» foft bdufota, mil jag tilberaé %m\l, fom nogare 
tDiija wefa ^utubflrt <Smen|jan i be§c JHunrijtarcö ^ib mtit, utut Bautil 

antefoa N:o 19; 96, toa, tia, I \ f, izgf X4%f 168, io6;lo7/ 2^2:, 

33f, 254' ar r, 296/ B2r, 377, 386, 39;, 431, 444, 45-8, soi, foS, 

fo% f86/ 590/6of,'6i7/ 6i8^ érj, 710, fxSf 1084, io90> 7.to ^UiH,^2S)m€iJt. *3 Cap. 

tticb Wita htUmu fKmm^am, fafom Sifjlcns, 1083/ "^Jöfbioin ©faioö 
MT/ 291, fårat utom be fotK namnöe £)émunt)Äc!«fo«^/Dc§ ofnge fKuni^c*' 
«ar/ 366, 57 j, 37<$/ jp8, f54/ $67/ tudl mätte jämfkaö. SlUc tege 
@tcRl)U9flave bnftpa Icfmat cftc? ^^ctt» D^itnffe pcl& Denne fflluiiöcj/ ttoimn 
i ^!t>/ clltt; något efter öonom- ,Öm '5:^>oto&^)el• Dvuncjmöflare ödr* 
fötcmeb ^IveSco&cwaritfamtiba ocf)om tntstva (PvifmitBågototnS^unovna^ 
fÄEan &an|ömtt>äl {>ofit»a låtit pma^anEar öftvecÖtunraöeHaf bcnanövfltat^' 
toé: fåfom benneg <2Bana warit at altiblSta anbrc öfmeife fiaa 2(vbcteti/ 

Prolcg. Ar. in Schcd, öt UpbofgmaRHen til Dttt fetlöEC Hattarlykil cU 

Uk Scalda föcH nåmtiec ^öotoöDet, t orDe ffebt fot bet at 5(rc &onom eftet(ef« 
mt, utan foc bet l)<3n ndcmcijl upKåt ben *5,ib/ fom ^Sofcné Upfeof^man be* 
lefmat. ©enna Sc^lda år juft ben 33of, fom tvifat &um bege bci-omligc 3g* 
Idnbaje utcebt Oiunocna ; od> di bet ^ufrnubfafllgalle bdtaf meb Catinj? of* 
tDeiffdttnIng utgifmet i Wormii Lit. Run» ©it jogbem/ fom ^idvom 
Öflunba \Dibate ^ftectdttclfe mil håmifa , oc& nu oUcnölI dcinta, öt bet af 
öltfammfltié (dtteligenmdrteö/ ot man fouf5Et igenom '5.TOdt(!veCenS gots 

fottmng o* ^unctet i h , Ii' 0^ B , 6Ea Olunotnaé 2lntö(, fd 

be i bet Dogafle fwacat emot la{\n^(x Sllp^abetef : öiDilPa inbringat frdti 
et Älbre ^x\xl, faUdn be tcban til ndgon ?t)el mdrfag pd Sngmavé ©tenar, 
liFwdt på långt ndc tcfe dto få många , fom på Ubbe^ o<^ 5öateé. COian fan 
fälunba meb @EdlW8a fote, at en fäban 9^unoma6 Dlalfineving forft i be# 

raé od> beraé £dcoradjta«é 'tiö fomif tiKSta&ga. ?0?<n fåfom Det fan roa* 

ta tcoligt/ at betta^dfuubdabå icfefocc, dn igenom ben ofta omtalba (Seal* 
ba unbec Ä. SDalöemat ben anöj*e« Dfegering Eommit til J©anmacf ; fä fa» 
bdraf någon OtfaS ^\{mi, ^tuatföre bega flenomlhinana Ovnnor eftet famc 
honung blifrolt faöabe ocf) feenom tildgnabe: fåfom &an ÖecatJ Söeppcifning 
meb 9l6je Idtct emottagit, icf e minbw , dn ^. SCBalbemaf l i JKunamon* 
5Jftaganbe genom Ut(Eicfabe til benna ?33lefinge« ålbfla 9vuniftift funnit, 
fin Socnöjelfe. Äan ocf Wnba, af f^Sfom Simiorteban i b<n f6r|k ^0* 
nnng ^albematé ^ib finnan pcicfabe, ot be efter öonom blifwii \xp* 
Fanäbe. SSntn bet dr ^ib , at icf e wibare f5rb)upa ftg i Mta g)?6rFer : 
på bet be få ©nillot, man om 9^unorö ot& 9iunf!eBar* Ölbec tunnat 
famla / bdrigenom icfe fnatare måtte unber en ttottab fidfareö ötdl!8l)et 
tttjiod^na, dn igenom tt ^Ibfdnge i jtnom ^ib tfdna til mdre gorn' 
dljf areö Upmuntran / at loEa oc5 dfwen föcmobligen mma &dv* 

uti mera Siué od^ 20(li§bet. 
" Navigatio ex Dänia per mare Occidencale Orientem verfus. 

De ripa in flandriam ad cinkfal uelificari potefl: II. diebus & II. noflibus. De 
cinkfal ad prol in Angliam II, diebus SlJ. no6le. lUud eft ultimum capud 
anglie uerfus auftrum & eft proceflus iiluc detipa angulofus inter auftrum & oc- 
iidentem. De pro! in btiuaiiniam. i . die ad Sanftum mathiam. ludc ad Far jux- 
ta Sanélum Jacobum. ///. diebus. 111. noélibus. Inde ad Lejkebdne, IL die^ 

bus. II, Mo^ibus. totus eft ifle procejfus angularis inter auftrum ^ occiden' 

tern. De leflcebone ad naruefc. III. diebus. & 111: noöibus angulariter Inter ori- 
entem & auftrum. De naruefe. ad arrasun. IIII. diebus^ & IIII. noäibus. angu- 
lariter inter aquilonem & orientem. Inde ad barxalim, I. die. fimiliter inter aqui- 
■ lonem & orientem. De barzalim ad marfili. I. die. &. I. noäe. fere uerfus orien- 
tem, declinando tameu parum ad plågarn auftralcm. De marfili ad mczin in Si- 
cilia. lIlI. diebus. & IIII. noäibus angulariter inter orientem & auftrum. Dc 
mezin ad accaron. XIIII. diebus. & totidcm noäibus. inter orientem & auftrum 
magis appropinquando ad orientem, 

Navigatio ex Dania per mare Bahhicum ad Efioniam^ 

Dc utlengi ufqne calmarne. X. 
ukacfio (*). Dcinde ufquc Skacgge ncf. II. ukae. Hinc ufquc waldö. IIII. & fi 
placet ire per latus ttjrre. potcft iie dc watdö usquc run6. queque diftat a vvald6 
ad. 1. .ukacfio. Inde ufque Kline{ka;r. vel diuraeholtfnub. 1, Inde ufque geisham* 
mer. I . Inde ufque wino. I. 

De kalmarne ufque dyur» IX. hinc ufque winö. III. hinc ufquc Spor». III. 
Hinc ufque hambrse. II. & unum cum hambr». Hinc ufque afk6. I. & per afk6* 
I. &. de afkå ufque quetnaj. I. Hinc ufque örfund. II, Hinp ufque waeggi. x^. 
& per waeggi. I. Inde ufque ulffund . L Hinc ufquc rotaefund. I. Inde ufque 
airccki II. hinc ufque brawic. L Brawic durat in longum VI. vkafio. Primo 
cum pertranfitur träns brawic occurrit quedam infula. winterclafee nomine, & 
tunc alör. Detnde rug6. Deinde rinio. Dcinde kckae. Deinde aflcö. Deinde 
rsBue/kiffir. Deinde thorö, Deinde hasrihammacr. De- - ufque MÄthelften. II, Ja- 
de lifque alsefnap. II- Inde ufque gardö. II. Inde ufquc windö. II. & cum win- 
dö. II. & a windö uerfus auftrum lacet rudini. Inde uthöi. Deinde maBihelften. 
deindeuuiarn. Deindeulx. Deindeorna;. Inde- -neffö. Inde rudini, IndeSrrömfö. 
Indeeldö. Inde Sandö. Indebrunfö. Indeerikö. Indehxrö. Indeftcllö. Indemyghi', 
Inde ffcrfor. Inde hufarn. Inde enlang. Inde linter, Inde ficmar. Inde finör! 
Inde åflae. Inde hoxhals. Inde widör. Inde raefnes. Inde arnholm» £t ultimt 
brawic ufque fimerfund. II. Inde ufque örftbac, ufque rugö. I. & per rugö. I. 
Inde ufque Stendorfund. Inde ufque Siui» fund. 1, Inde ufquc hafö, I. \\\^^ 
Tifque fifang. I, Inde ufque Swetherfund. I. Inde ufque ^kiholm. I. Inde ufquc 
oflacfund. I. & per oflaefund, I. Inde ufquc ikernfund. I. Inde ufque gardö. I, 
Inde ufque dalernfund. I. Inde ufque haruftik. I» Inde ufque litle Swethiuthx* L 

9? U Indt 

Qu» flpud Scoliaftem Adami Bremcnfis, C» 209. N. 7y, ed, tindenbr. ubi hte qnoque com- 
iwsmorantur ntvigantium Stationcs, non exwnt, literis curfivis diftingvcnda curavimu$i 
De alia navigerione cx Belgio in Septcntrionem . cf. Alb. Sud» ad a. iiya. 

Geogr. Nub. pag. 274; Ab urbe Calmar occidentem vcrfus ad urbem Saflum (Si£lun)' 

habentuv cc, M. p. Sc ab cadcm CaUnar ad oflium fccundi brashU fiumioi» Cotvlo (Qö- • 

t I I 

Inde ufquc Stokholm. I & dc litiss SwethiutcEr ufquc wlraerund. I. Inde ufque 
rralaegftag. I. Inde ulque kranapefund. III. Inde ufque weddefund. I. Inde uf- 
quc arnholm- IL Atque norandum eft quod proccflus de utleugi uerfus ara- 
holm magis habcat fe ad aquilonem, quann ad orienim. e arnholm träns ma- 
re aland ufque lynaebötae. VI. Inde ufque thiyckekarl. VIII. Notandum 
eft qiji)d inter thiyckaekarl & linxbötas muite iaceat infulc fygheldc nonii- 
ne. Inde ufque afpafand. VI. & ibi funi tres infulc quarum una eft afpö. 
fccunda refholm. lil:ia Malmö. & uirima iacet ultima ab eis ucrfus auftralem ■ 
plagam & proxima mari. Dc Afpö ufque örfund. V L Inde ufque hangeihe III, 
tc notandum eft quod de arnholm ufque lynxbetae itur mcdio inier orientem & 
atjuilonem. & fi profper eft ventur ab occident»( poteft velificari direöa linca dc 
arnholm ufque hangcthe, & dc hangethe que finnice dicitur cumiupe ufque lowic* 
lund. II. Inde iifque karienkafkx. I. Inde ufque iuxarac 11. Indc horinfarac 
quod danice dicitur heftö, II. Indc ufquc purkal, III. & ad hane infulam dc han- 
gcthe itur vcrfus oricntem. & aliqutntulum- tamen ucrfus aquilonem. Item de 
purkal ufque narigeth ultra mare eftonnm. VI. Inde ufque karUö I. & dimidia. 
Inde ufque rxuelburgh dimidia* £t notandum quod de purkals ufque rxuclburgh 
^eiificandum eft inter auftralem plågarn & orientalem. Preterea notandum e(l 
quod fi placct poteft uclificari dc hangcthe ufquc hothcnf holm cum ventp aquilo* 
nie verfus auftralem plågarn & orienulem atque ibi habet mare. VIII. vkcno. 

Cf.fupr.f. i^i. 115. 17}, Igt/f. 

mc^a« fag f5r \\am feöatt 5öff mcö öcit t Itpfafa 5Sv 1691 fjocFta 0=^ 
— lof Xv^gmflfoné ©aga at jomfSra en 3on 3{Hii<n^(né 9{f|ift'fft/ fom ^an 5(v 1666 
tagit niwx ct öflmnmU 6c() 5J?fct. t Äojjsn^amn, ocf; fiuniit, at 5iccnl})dni gjort fmUplagÄ 
efter t)cnna9lu(jmaué Sifjfvift; feUftvcr bet uti ^?et ^iUmannaé bgoit fönnoWégcn fcfc ok/ 
6aalt9t,at l^^r inflpta te Sldttelfer, fom m « Stnlcötuna «f 3amf5relfcn fmmat gSra mb 
f6r;ba fvt)cfta (Jo»>ia. Bdfavctt fan fälnnöa, endr fjelfiva ©agan dr tint» panten tMH 

incb 3«9mar« ©aaa, 5dc u»>|)a et ©tdlfc trdffa öda öbbcr ^ImU of5rdnbrai)e SIrbctf. 

Si) ^crt U\)\mr {m (Febf i ©falöolt på SP^inb öf f6r:5e Dlof Jvijtjtjwafonö ©aaa, 
ix fåbon/ fom Denna ©aga bifftvtt efter Dbtterö Bob dnbrab; ^mfffct ben/ fom n»tl gjs» 
va fig a)J6öa at jdmfSva bdggc n))lagornu meb jyor Sngmaré ©ag^/OC^ i fonnerfjef i Safl. 
I^drnti 0^ z. 6fl)>. UXr om ©tgvib ©torråba m. m férmobl. fuart ffal finna, ^crr 
^rofcpor 23n'ng dgcr beu Äteri^paDe SJuginan^ SffiTrfff i ti $5anb meb fammc 3(Idnbare* 
21fffvift of Storjfa ^öivbffvan: ocf) dro ©Wnai)crna mieBau Deöa, ten trpcEta oi^ (!rcfna 
Dlof Srmmqfcn* odnbrabe ©ägor be^a: 
/, 24* 7. fi^' oc at ftiorna oc 
Waldamar Kongr fetti han brått hof- 

dingia innan hirdar oc &c- 

30--/. 3. pr, tigufamleigr /<r^.t!gnleigir. 

3f. - 2. atlit ieg. »ttid 
14. flika /r^, flika 
39, - «//. liti Isetum leg, liti Ifleckum 
41, K 2. cdr /f-^. ne 

^/haikum hg. haikanum />. 4g, /, 6. f. Niguthlotr /»r/f Ui- 

guthiotr 
-52. - 18. giorvir hg, glerntr 

53' ■ 8. Nieu-theitr Ug. Ueguthlotr 

fUeguth.) 
65. - 19, til mans hg. til mans oc 

Vnnufta. 

6g. - ijc, jordu hg. jordu at wild 

7ä - II, f, 72 L II af fyritoiam Ug. af morgam p. 16^;. L 7. af. bryggio leg. bruar. fyritolum. 
7§5- - 8. ihui leg,xhcS\s. 
81. - 6. vopnabrak Ug. vopnabuna4, 
p3. LptKulK SeH) fagt var y*?^. Sem 
,fagtvar. Enn theffir men iamihyc- 
kia thetta med theffum haetti 
toi, /, i6. fid leg. lid. 
I Ig. - 3. qvcdft nu leg. kallaft. 
19. Samann non ext, 

17. fier ieg* fier 

18. tho /tf^* Enn tho 
124. /. 5. af/\ H9tt ext. 166. - pr. hvört /f^, tha huert 
168. - 5. af. jardleger leg. fem 

iardieger. 
170. - Kl. pr. Kongr hg. Kongs, 
177. - 3- au» /f^. VIII. 
1-6, - 6. fteigit /r^. fleigic 
188. - II. valla leg, var. 
190. - 15-. mxlti leg, ma5ltp 
xxi. " 9. tydindi leg. Kur 
290. - 8- fleika /tf^. fleikia 
267, - u Chriöi /i^^. Chrillz, ^g^vefalet III. 1. 22. ftf Idé at. p.- VIII. I. 27. o* bcl. p. XXV* 
1. 53. i»«oe laé wrtlDc XXX. 1. 19. tt?5o JdiS voål^ p, XXXIV. I 24, Ad Textum Ifl. 
p. I. lin. I. hriar^ reölus hyriar 

- - Soguna^ cx ufu Iflandor. potius 
Sauguna f. Sogunft, cum o linea 
transfixo. 
1. 2. de l^idforla cad obf. 
1, 7, pro Suithi/Mu leg. Svithiodu. 
"^1. 9, proStoradu 1. Storriidu(alon- 
gum. 

]* 'i4.theirra fon. StfnikiproSvm/ki 

1, 15-. thann tima.. 
1. 20. Hta^fdinge 

1. 6. mīnnom. 
1. ftO. fialfdrfmi. 
lin. penult. fi/7«lmenai. 
ult. i*/?u menn 
p. 3. Li. Skalar magnum. 
1, 19. ovtfwrum. 

K i9.Hd«^ingiananon //o/f*ingiana 
1, lo, hd«fdu. 1. 23. til lioxigf. 
1. 14, heimky»»i«. 
1. i8. jar<;^/V oi, 
l.ult. S<a«mu pro fomu. 
0,4.1.1. gia«rt pro giort. 
1, :j. minntxt . . . fiwM. 

J. pen. »kf.ök (o magnum) non(5k. p. 5. 1. 3. gWdi. !. 4. yf»Ilu, 

i. 10. lii^ar non dthar 
p. 6, 1. 20. giÄ«ra. I. Z2. Mtf«rg, 
1. 28- guttrdizt tauimtnfiur 
1. 53. fauåv. 

L ult. Ordlofs at fara fic p. 7. 1. 23, 
p. 7. 1. I, H^wfdingia. 1. 4. faudr fin/ 
1. 5. ietlT pro f<»ttr 
1. 10. fr<3lfer f. fwlfcr 
1. 12. AuW, 
^ 1. penult. htf«n, fic reöel. 29. p.g, 
1. 2. f*»«runeyti. 1» x6. Si/«dul 

U 23. hijftllinni 

1. 26. hÄjKllina their giawra. 
1. 31. hau\L 
p. 9. 1. 14. vthann vctr, I. ig. fiaudrum 

1. 32. theirra 
p. IG, 1. 5-. gitfwf pro g\o£. fsepius. 

h 2J* vae»» pro \nn qvod f«ai[« 

ninum eft» 
1. 28. aH\\\x pro ollu fttpFus, 
p. II. U 17. h^«fdu tcku 

U21. Lan^/^menn. I.24 Atgiav^fi 
\. 23. M<>«rgum i^Adrum. 

1. 30. biiiirnnudu. 

p. 13. 1. 17- l^«gdu vcl la:gda 
p, 14. L II, vaurd 

p. 15-. K 3, fatakiftu. 1, 7. faugdn. 3? n i I* 1%. lin. iz. f(pgdl hit f&nna 1 1^, g\aui%. 
I. i8- Mtfurg. K Z3. Jaurdunni. 
1, 25. vaurd. 
p. x6. 1. I. V<2ldimar. 1. ifnavel ana. 
1. 14. finna ftaudva. 
l.io. hwn pro h^n. it. gw«r progioV 
1. 21. fi^ulda. 

1. 25. Margrfr, non Marg^r, quod 
mafculin. 1. 28. Vyrdugliga. 

p. 17.1. 1. Thy^^verfu,D<a«nfku 

1, 9. thefla. 1. 15. haull med anllu 
)• 16. vandliga, I9.aullum Konum 
U 54. fialfa fig. l.ult. fyrftprofyft. 

p 18. 1.7. thar voru. 1. 13. fiaulda zi.fa 
prof» 1. 31. finnar borgar vetrlangt 

p. 19. 1. 16. thar pro tha» 17. Ha»». 2z.e»¥ 
1. 26. aunnur. 94. illgu«rdameiiin, 

p.so. 1.9. hann. io.gu«ra. gianxdu 
\. 16, faerf aptr 

p.2i«I. I. haufdu. l.iT. I3.blaurgunum 
L 15. blautlent. 1. 16. 17, gWra 
graftål, gifSffrdu. lin. 18. gra/<2. 

p.22. 1.j.jaurdina. 10. kom<3. 12. vand- 
liga, z^.faurunautar 24bol<auxum 
(& faepius. 2g. f^ttlltudu dusc Iflaa- 
dis fpecies falis^hvita falk & gräfallt 

p.d;. Skada finn- 14. i6.<7»rproor 
1. 22. ok cm tha ådrar 26.Diaufals 

p. 24. 1. 5. 10. II. gaumnni a gata. Go^ 
tunni eft Dativ. vocis Gotao: ova 
pilcis. 1. 17, aptr. 1. 19.fauruneyti. 
1. 26. a burl mrfd mikit. 20. thä 
prothf7«, quod dualis ed. 

p. 25. 1. 8- <in£ kai^ala. 21. diafulU manns. 
I, 24. thrfar daetur. 33. faudr. 

p.x6. 1. 1. fiauldu diauflu. cin» af 
1. II. fauruneyti. 20. at hann 
). 21, i theffi fgrJ deyia. 24. /Au 
pro ^u. 27. diaufulhun, 
1. 34. theim aullum, 16, h^«l]in!. 

p. 17TI. I. Hcipa finna. K 4- giaurduzr. 
1. 8. Borginni, lo. fiaulda (kipa 
1. 17. ok biugguft. lin. 19. aullfett. 

p. 28' haufum. 18. fiaulkingu 
1. 19. Kid«ru thar of 

1.36. diaufulligri fiaölkingi(& faepius 
Pag* 29. lin. enn epter. 1.19. d^gä pro d*fga. 1. 2fi. å^udir, 
p 30. I."^. a hendr. 21. Kennemaunnuoi. 

1. 21. Maunnum. (faepius 
p. 31. 1,1. vandliga. lendtu. i7.hann« 
their Kvaudduzt. 18 Jaurd. 

1,23. iinn likarna. 33 nockurn, 
p. 3 i. 1. 7. aleidis. 1. 8, haufdu- 

I. 20. niaarg ftörvirki. 

1. 31. Sveinn var a ungum alldri» 

1. 53. faudr. 1. 34. riezt. 
p. 33. 1. 1^. hann hafdi. ao. Sveinn. 
p. 34. 1.2!. 23. haufdu. 24. haundum. 
p. 35. 1.6. haufdu. 7. fiaurdr. 16. fiaudr. 

1.17. fi<j«drft<jfinn ok fida» fialf» 

fidtfdrina. 20. finni ai. at landi. 

1. 24. Svein» bad finaw*«». 1.30- 

G/rdfzkr. 31, (kina kaup non di- 

citur. 32. rciddizt. h^jwfdu, 
p.36. 1. 6. ova:gr. 1. 10. fiauUdi. 1. i^, 

haufdu. 13. figur finn. 

1. 27. mikinn her. hck non dicitur 

1. antepenult. cpli/ini 
p. 37. 1. 5. haufdinu 7. hann. 

1. 19. in Not. med Cup Wd. 
p. 38. !• 5. vflom vcl v/rlum. lo. aull. 

1. 29, fiaullda. 34. h^awfn, 
p.39. 1- 1. Kaupunautum. 12. riettu tha. 

1. 14. Sveinn fxpius. finna. 1, 22. 

haufdu (fccpius. 1. 25. blodugann. 

1. 26. Rodgeir. 29, mtnns- 

ulr« berc thier. 
p,40. 1, 17. thufunder. 21. bad Syeinn, 

29.jaurdu. 33. thav. 
p,4t. I. I, einn. 3. 14. Sveinn. 

I. 10. vid ein. ig. manns haufud. 

I. 30. hvautudu. giaurdu. 
p,42. 1 2. miaug. 14. h^na. zj, thtn, 

I. 31. ?}. fiaulmennt. 

1. penult. Sveinn. ull. fett corona. 
p.43' I- haufud. 18. fannindi. 

I. 25. m/?»rgu. mikf//. 
p.44. 1 2. mikilli. xi.lidncr. 2r. heilau-, 

gum. 27. kauUum. 29.jaurd. 
p.45. 1. 2. aullum. 3. hauggvinn. 

1. 32. gaurdum. 
p.46. 1. 1 .för. IS. maunnum* . 

1, 22. vijdfaurli 1. 12. thraungt. i8. haufum. P-4S. 1. S- faudr. 8. fraendr. 

1. 19, Bokar (nam B**kr eft ncimin, 10. Vidfaurla. 

tel of tcga corrigeiida fonmia oftm fovc/ an f)åv dt anfortf. 

Has obfervationes ex Dania mecum coxriniunicatas apponi feci in gratiam c- 
onim,quibusi linguarum feptentrionis veieris cognitio curac fuerit; quos fimul mo- 
nere fupervacaneum föret, diver(imode vetercs fcripfifle, & unam candemque 
Syllabam aliis atque aliis litens vocalibus haud raro exprcffam voluille. Exempla 
perbiben^ cippi runici, in quibus litera o faepe oecurrit loco vel vel au^ vel 
noftri quod eandem eum hoc diphthongo vim habet. Unde quoque conftat, 
orthographiam liujus apographi Hiilorix Ingvari Multivagi damnari omnino non 
poffe, licet multum , qucmadmodum cx hifce obfervationibus patet, a communi 
illa recedat. Sed noftrain verfionem repetimus , ad cujus emeudationem , poft- 
quam rmprefla fuit, auimadvcrfionibus fuis etiam contalit S. R. M:ti Danijc a 
Confiliis Juft. & ab Archivis Intimis, PerilU & Celeb. D;ns Jac. Langebck, cui 
alias quoque plura me debere ingenue femper fatebor* loppets 

1. 25. 0omligc få^A ©omltgc tc^ 

iim -S^åPrtti 3arl f6r Detta måb, 

ocl) fomligc fdga 
p. 13 1.3 \>vomom H. Idé: Scmm ©af 

mvt ett Drfaf til f?ov Dfiitgl&rt pd) 

©Juönng &cm tmcUart 
P.26K7 &o c Idé ©otc 

p. 36I. 16 obcwapnao [.ftot 

od; 5auö golf. 

I o* X>åtnå(i en fJoc ^61^^ bbx 
jtå in parenthefi ; faft dn bet fi)ucö 

måit miUit, <\t Hek dr fovffvcfmet 

inFragm.Torf. tftdllC f6v Her, 

I 3tti)iy^iv cc^ fom moro nict Ijotiom/ 
lin 11 'étlvoim nidtCcc I cu WtlDcr^' 
jorbifF öäla 
p. 49 l.ao. 851 I fSi. 

50 27 i)c 1. ben 

59 21 pS bcL 

6i 3 Infcripto I, Infcriptlo 

68 II fcalpatur h pingatur 

71 22 bf^fvoa I ^död/ j^ofiva, 
27 flånx>\iQan 1. omftdnbKgare 

72 Tit Sanf^cnal:ö I, f^wmi 
?7l3 2(n3, 1. 3lU3 p.78 i. 33 fllEfuHol* I. mMht 
83 5 obfidioris 1. oblidionii 

g unierli I» univerfi 
85 19 2lfct9 I Wcvi 

90 25 XPeRec 1. t WC{1« 

91 9 jdnmdl 

9? 7 él)Vt|Icnt)omcn< 
95 18 Ckivattbcc 

88 19 «0ot L dgot; 

99 6 ldfi\é / 

loi 8 mcnnuN.55. r N.35.nKttim 

103 8 ©fottfonuitflö m ©f5(fo* 

nungö. it. p. 104 u 9 

104 23 wttat I mkt 
1C9 33 «t 1. 3lf 

II} 26 Äonung^il4ngcn I ^ÄOUUnga» 
Idugbtu 

118 18^ ix^tm ^ I. åfwan oc^ ncbati' 

119 26. 3DV«ttaé 
121 12 MtAfotdt 1. af(raf!5vfie 
126 Tit. (BåtUs Lf^mtamU it.p.128 
128 29 N. 31/ 3z 1. N. 32/ 33» 
131 22 Siinöfbcf 

27 -^tt^tlFcnbcva 

P.T39, Tf37- I' 132/ 136 
136 1.6 Mmet 

1J8 18 liftvdl 

3? n 3 p. 144 ifo 14 N. 25. I. 11. 

1.19 Ki^ihtR : +H'rB : 

1. 20 Kriftr hialb ani Kriftunia 
1.21 Äcifi bittlpc De Kriftncö 2(nöc 

p. 166 1. 2 ?Dottcr; L 2>Ptter/ ^cUna, 

i83 14ÄC0 

1. 28 bota lj)but 
189 4 CJtcncoacö 

194 ii ^örHartng^ 

jpf 52 »cdutcn L Dcfutm 

196 24 Sar flu I. Sar hulan trutin. 
Sar flu 200 
202 

3.04 

107 

208 

209 

aio 
212 

213 

21 
21 
224 8 ^t)xhåtavi 

12 01. 1. et. 

17 falla 

17 p. 76. I. p. 176. 
10 gåt 
28 öetfa 

f Brem. 

27 3?ngi»c/ ftmt I. 2)n9i^C/ 
rff/ famf 

4 ÖJcanc 

1. 1 2 CPcmbågens 
7 2:ne Drt) 

j6 tiar thit 

S7 +hK p. 231 I. 8 llggia,-meth iltr Kfir, Bra, 

art 

24 SBeflcrg^t^laut» 

241 9 Xiid, eUcc ©ttöfl ttToOcr. 

242 21 fin 246 

247 250 198 6 mm l mm 254 269 27 

27 
34 wSra pa;et J48 9 RlhtlW 272 

276 

279 
z8o 12 

10 

15 

22 

5 

'5 
It 

5 

14 
27 
4 
a? 

Tit. 

26 
8 

34 
20 

7 

10 åbcropabe 
bc^a 

incttflf 
0H4 I. 6&a 

er til 
reliqui 

tagc.t 

XIX, Vill, 1. XI, XIX, 

©SranfoJi 
Leibnitx 
fimna del, 

2(nttqmitcté^3(rd)iiuum 

?))vtfdano, 

aiiöve 

{ftt)(/ iifc föv bc( K, 

I I I t 
• I 

\ \ I \ \